2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra

Teljes szövegt

(1)

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Sze mély ügyi hírek. . . . 2975 Ál lás pá lyá za tok

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz - ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az Igaz ga tás - fej lesz té si és Rend szer igaz ga tá si fõ osz tály Rend szer igaz - ga tá si osz tály szer ve zõ mun ka kö ré nek be töl té sé re. . . . . 2976 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -

ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az In for ma ti kai Szol gál ta tá si fõ osz tály Köz pon ti Disz pé cse ri osz tá lya rend szer gaz da mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . 2977 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -

ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Ha tó ság Spekt rum gaz dál ko dá si és NA TO-osz tá lya mér nök mun ka kö ré nek be töl té sé re. . 2978 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -

ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det a Bûn ügyi Nyil ván tar tó Ha tó ság Ha tó sá gi és Ko or di ná ci ós osz tá lya jo gász/igaz ga tás szer ve zõ mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . 2979 A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ÖTM–IRM Szol -

gál ta tá si fõ osz tá lya pá lyá za tot ír ki in for ma ti ku si mun ka - kör be töl té sé re. . . . 2980 A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (1014 Bu da pest,

Táncsics u. 1.) pá lyá za tot hir det a Gaz da sá gi Igazgató - ságon pénz ügyi ügy in té zõ ál lás hely be töl té sé re. . . . 2981 A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (1014 Bu da pest,

Táncsics u. 1.) pá lyá za tot hir det a Film iro da Igazgató - ságon be töl ten dõ nyil ván tar tá si re fe rens ál lás hely be töl té - sé re. . . . 2981

A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (1014 Bu da pest, Táncsics u.1.) pá lyá za tot hir det a Mû tárgy fel ügye le ti Iro - dán mû tárgy fel ügye lõ ál lás hely be töl té sé re . . . . 2982 Sor más Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -

lyá za tot ír ki a Sor má si Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõi ál lá - sá nak be töl té sé re . . . . 2982 Ti sza vas vá ri Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det pol gár mes te ri hi va ta la jegy zõi ál lás he - lyé nek be töl té sé re . . . . 2983 A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Fõ igaz ga tói tit kár -

sá ga pá lyá za tot ír ki sze mé lyi tit kár mun ka kör be. . . . 2984 Az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Ba jai, Bá csal má si Kis tér sé gi In té ze te kistér - ségi tisz ti fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra köztisztvi - selõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi megbí - zással . . . . 2984 Ás vány rá ró Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hir det pol gár mes te ri hi va tal mun ka he lyen ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zés sel gaz dál ko dói mun ka kör be töl té sé re 6 hó na pos pró ba idõ ki kö té sé vel . . . . 2985 Bal kány Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det

pénz ügyi el len õr zé si és in téz mény fel ügye le ti iro da iro da - ve ze tõi ál lás hely be töl té sé re . . . . 2985 Bá ta szék Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -

lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re iro da ve ze tõi fel - ada tok el lá tá sa mel lett . . . . 2985 Bold va–Zi liz Köz sé gi Ön kor mány za tok kör jegy zõ je pá lyá -

za tot hir det pénz ügyi és gaz dál ko dá si ügy in té zõ mun ka - kör be töl té sé re. . . . 2986 Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-

tes tü le te pá lyá za tot hir det al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re 2986 Budapest, 2007. no vem ber 12–16.

Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/46. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M FELHÍVÁS!

Fel hív juk tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só elõt ti ol da lán köz zé tett

2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra

(2)

Bu ják, Szan da és Te rény köz sé gek ön kor mány za ta i nak kép - vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek kör jegy zõi ál lás be -

töl té sé re . . . . 2987

Csong rád Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal jegy - zõ je ál lást hir det ipa ri és bel ke res ke del mi igaz ga tá si mun - ka kör be. . . . 2987

Csong rád Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal jegy - zõ je ál lást hir det gyám ügyi és gyer mek vé del mi igaz ga tá si mun ka kör be . . . . 2988

Csong rád Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal jegy - zõ je ál lást hir det köz te rü let-fel ügye lõi mun ka kör be . . . . 2988

Ci rák és Gyó ró Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü - le tei pá lyá za tot ír nak ki Ci rák–Gyó ró Kör jegy zõ ség kör - jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re . . . . 2989

Csõsz Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det ügy in té zõi ál lás be töl té sé re. . . . 2989

Eger sza lók és Eger szó lát Köz ség Ön kor mány za tai pályá - zatot hir det nek az Eger sza lók–Eger szó lát Kör jegy zõ ség kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re . . . . 2990

Eger sza lók és Eger szó lát Köz ség Ön kor mány za tai pályá - zatot hir det nek az Eger sza lók–Eger szó lát Kör jegy zõ ség al jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re . . . . 2990

Fel sõ zsol ca vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det Fel sõ zsol ca Vá - ros Pol gár mes te ri Hi va ta la gaz dál ko dá si osz tá lyán osz - tály ve ze tõi ál lás be töl té sé re . . . . 2990

Iker vár–Csé nye Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes - tü le tei pá lyá za tot hir det nek a 2008. ja nu ár 1-jé vel in du ló, új on nan ala ku ló kör jegy zõ ség kör jegy zõi ál lá sá nak be töl - té sé re . . . . 2991

Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va - ta la pá lyá za tot hir det pénz ügyi ügy in té zõ ál lás be töl té sé re 2991 Mo nor vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re Mo nor Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta lá ba . . . . 2992

Nyír lö võ Köz ség Ön kor mány za tá nak és Lö võ pet ri Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir - det nek kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 2992

Õr ti los és Zá kány fa lu köz sé gek ön kor mány za ta i nak képvi - selõ-testületei pá lyá za tot hir det nek Õr ti los szék hellyel kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 2993

Pa csa Nagy köz ség, Za la ig ri ce és Ne mes rá dó Köz ség Ön kor - mány za tá nak kör jegy zõ je pá lyá za tot hir det gaz da sá gi ügy in té zõi, cso port ve ze tõi mun ka kör re. . . . 2993

Pa csa Nagy köz ség, Za la ig ri ce és Ne mes rá dó Köz ség Ön kor - mány za tá nak kör jegy zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi ügy in té zõi mun ka kör re . . . . 2994

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za - tot hir det pénz ügyi cso port ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re 2994 Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za - tot hir det ügy ke ze lõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 2994

Rét ság Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá - za tot hir det a pénz ügyi cso port ban 1 fõ elõ adói mun ka kör be töl té sé re. . . . 2995

Rét ság Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá - za tot hir det a Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság, Rét - ság pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re . . . . 2995

Rom hány Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 2996

Sán dor fal va Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 2996

Sán dor fal va Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot ír ki köz te rü let-fel ügye lõi ál lás be töl té sé re . . . . 2997

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Szak igaz ga tá si Hi va tal Nö vény- és Ta laj vé del mi Igaz ga tó ság (4400 Nyíregy - háza, Kó ta ji u. 33.) pá lyá za tot hir det nö vény vé del mi mi - ko ló gus ál lás be töl té sé re a Ká ro sí tó Di ag nosz ti kai La bo - ra tó ri u má ban . . . . 2997

Sze rem le és Du na fal va köz sé gek ön kor mány za ta i nak kép vi - se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek 2008. ja nu ár 1-jé tõl Sze rem le szék hellyel mû kö dõ kör jegy zõ ség kör jegy zõi ál lás he lyé nek pá lyá zat út ján tör té nõ be töl té sé re. . . . 2998

Sze rem le és Du na fal va köz sé gek ön kor mány za ta i nak kép vi - se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek 2008. ja nu ár 1-jé tõl Sze rem le szék hellyel mû kö dõ kör jegy zõ ség al jegy zõi ál - lás he lyé nek pá lyá zat út ján tör té nõ be töl té sé re . . . . 2998

Te rem–Bá tor li get köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek Te rem–Bá tor li get Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re . . . . 2999

Te rem–Bá tor li get köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek Te rem–Bá tor li get Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge al - jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re . . . . 3000

Az ok ta tá si és kul tu rá lis tár ca ve ze té se a köz tiszt vi se lõk jog - ál lá sá ról szó ló ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján pá lyá za tot hir det a Köz mû ve lõ dé si fõ osz tály ve ze tõi be osz tá sá ra . . 3000

Nyír meggyes Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3001

Költ ség ve té si szer vek ala pí tó ok ira ta . . . . 3001

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Hi va ta li szabályzatok . . . . 3004

Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sé re ki írt pá lyá zat eredménye. . 3013

Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té se . . . . 3014

Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai . . . . 3031

Hi va ta los közlemények . . . . 3032

Hi va ta li bé lyeg zõk érvénytelenítése . . . . 3044

Ügyész sé gi szol gá la ti iga zol vány érvénytelenítése . . . . 3044

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó tá jé koz ta tó ja Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá - sá ban meg je lent jo gi ak tu sok ról (2007. ok tó ber 31.–no - vem ber 7.). . . . 3045

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 126. szá má nak (2007. no vem - ber 7.) tar ta lom jegy zé ké rõl. . . . 3050

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 127. szá má nak (2007. no vem - ber 9.) tar ta lom jegy zé ké rõl. . . . 3053

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 128. szá má nak (2007. no vem - ber 12.) tar ta lom jegy zé ké rõl. . . . 3058

A Cég köz löny 45. szá má ban (2007. no vem ber 8.) meg je lent fel szá mo lá si el já rá sok megindításáról . . . . 3063

Cég hir det mé nyek Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . 3089

Bé lyeg zõk és szám la tömbök érvénytelenítése . . . . 3096

(3)

Személyi rész S

ZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei

Kinevezések A köztársasági elnök

dr. Kondorosi Ferencigazságügyi és rendészeti minisz- tériumi államtitkárt e tisztségébõl 2007. szeptember 30-ai hatállyal

felmentette,

Juhász Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisz- térium államtitkárává 2007. október 1-jei hatállyal

kinevezte.

Az államtitkár

Darázsdi Zsuzsannabudapesti lakost az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Államtitkári Titkárságára hatá- rozatlan idõre fõtanácsosnak

kinevezte.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

Horváth Attila Ferencrendõr alezredest, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti és Felügyeleti El- lenõrzési fõosztály Rendészeti osztályára kiemelt fõrefe- rensnek

berendelte,

dr. Besenyei Gáborrendõr alezredest, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Ellen- õrzési fõosztály Rendészeti osztályán fõosztályvezetõ- helyettesi feladatok ellátásával fõosztályvezetõ-helyet- tesnek,

Darázsdi Zsuzsannabudapesti lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Államtitkári Titkárságán titkár- ságvezetõi feladatok ellátásával fõosztályvezetõ-helyet- tesnek

megbízta,

dr. Rajmon Balázsigazságügyi és rendészeti miniszté- riumi fõosztályvezetõ-helyettes fõosztályvezetõ-helyet- tesi megbízását

visszavonta,

és egyidejûleg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetõjogi Kodifikációs fõosztályán fõosztály-vezetõi feladatok ellátásával fõosztályvezetõnek

megbízta.

A kabinetfõnök

Oláh Évaigazságügyi és rendészeti minisztériumi fõ- elõadót, az Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási fõ- osztályról a Miniszteri Kabinet Miniszteri Titkárságára

áthelyezte,

Kasos-Seres Katalin igazságügyi és rendészeti minisz- tériumi elõadót, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz- térium Miniszteri Kabinet Cégszolgálatán vezetõ-taná- csosnak

átsorolta.

A civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkár

dr. Dani Beátabudapesti lakost, az Igazságügyi és Ren- dészeti Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifiká- ciós fõosztály Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével taná- csosnak,

dr. Gáll Tamáspécsi lakost, az Igazságügyi és Rendé- szeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzet- közi Magánjogi fõosztály Polgári Jogi Kodifikációs osztá- lyára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével tanácsosnak, dr. Jójárt Eszter budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi fõosztály Polgári Jogi Kodifiká- ciós osztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével fo- galmazónak,

dr. Nadrai Géza Imrebudapesti lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs fõosztály Civilisztikai és Gazdasági Kodifi- kációs osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével fõ- tanácsosnak

kinevezte.

Az európai uniós és büntetõjogi szakállamtitkár dr. Bencze Andrásnagykanizsai lakost az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Büntetõjogi fõ-

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek

(4)

osztály Nemzetközi Büntetõjogi és Rendészeti Együttmû- ködési osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével fo- galmazónak,

dr. Süle Zoltánnagykanizsai lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Büntetõjogi fõosz- tály Strasbourgi Bírósági Képviseleti osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak

kinevezte.

A közjogi szakállamtitkár

dr. Nagy Andrea jászdózsai lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi fõosztály Alkot- mányjogi Kodifikációs osztályára határozatlan idõre fo- galmazónak

kinevezte.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt végleges közigaz- gatási áthelyezéssel

dr. Oros Paulinaigazságügyi és rendészeti minisztériu- mi titkárságvezetõnek, fõosztályvezetõ-helyettesnek,

Papp Lászlónéigazságügyi és rendészeti minisztériumi ügykezelõnek,

Pásztorné Kerekes Éva igazságügyi és rendészeti mi- nisztériumi vezetõ-fõtanácsosnak,

Simonyik Lászlónéigazságügyi és rendészeti miniszté- riumi fõmunkatársnak,

közös megegyezéssel

dr. Gyurcsik Nóra igazságügyi és rendészeti miniszté- riumi tanácsosnak,

Kenyeres-Kiss Dóraigazságügyi és rendészeti minisz- tériumi tanácsosnak,

Nagy Juditigazságügyi és rendészeti minisztériumi ta- nácsosnak,

dr. Nagy Zsuzsannaigazságügyi és rendészeti miniszté- riumi tanácsosnak,

dr. Szabó Péterigazságügyi és rendészeti minisztériumi tanácsosnak,

berendelés megszüntetésével dr. Balogh Jánosrendõr õrnagynak, Cseke Ferencrendõr alezredesnek, Kormos Jánosrendõr alezredesnek,

felmentéssel

dr. Kovács Zoltánigazságügyi és rendészeti miniszté- riumi vezetõ-fõtanácsosnak.

Á

LLÁSPÁLYÁZATOK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály Rendszerigazgatási osztály

szervezõ munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap- ján pályázatot ír ki az Igazgatásfejlesztési és Rendszer- igazgatási fõosztály Rendszerigazgatási osztálya szervezõ ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi feltéte- lekkel:

Pályázati feltételek – magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 1. pontjában megje- lölt mérnökinformatikus szakképzettség megléte,

– minimum 3 éves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási szakvizsga megléte, – Oracle adatbázis-kezelõi gyakorlat, – üzemeltetõi tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered- ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas- ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megismerjék.

(5)

Az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály Rendszerigazgatási osztálya szervezõ ügyintézõjének fel- adatkörét képezi:

– az informatikai rendszerek létrehozásához kapcsoló- dó feladatok végrehajtása, valamint a Hivatal számítás- technikai eszközein megvalósítandó, és már üzemelõ in- formatikai rendszerek mûködtetésének támogatása,

– a szakterületét érintõ informatikai (hazai és külföldi) és egyéb felhasználói igényekbõl fakadó újdonságok nyo- mon követése, és a már meglévõ, vagy kialakítandó alkal- mazások vonatkozásában azok beépítésére, illetve alkal- mazására vonatkozóan a szükséges javaslatok megtétele,

– a rendszerfejlesztési, rendszerszervezési, teszte- lés-üzembeállítási feladatok támogatása, továbbá a szakte- rületéhez kapcsolódó alkalmazások vonatkozásában a do- kumentálási, illetve szükség szerinti oktatási feladatok el- látása,

– a projektszervezetben megvalósuló fejlesztésekben való részvétel. A felhasználói kézikönyvek, illetve segéd- letek összeállítása, biztosítva a fejlesztések eredménye- ként létrehozott új alkalmazások használatbavételét.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:

A szervezõ ügyintézõ jogállására, illetményére és jutta- tásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro- nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgá- lati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz- taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze- mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Rend- szerigazgatási osztály szervezõ ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:

– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz- szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,

– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás- ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. decem- ber 14.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban várhatóan: 2007. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

az Informatikai Szolgáltatási fõosztály Központi Diszpécseri osztálya rendszergazda munkakörének betöltésére A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap- ján pályázatot ír ki az Informatikai Szolgáltatási fõosztály Központi Diszpécseri osztálya rendszergazda ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek – magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 1. pontjában az ügy- intézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt középfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének megléte.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási alapvizsga megléte,

– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ programok felhasz- náló színtû ismerete,

– angol nyelv alapszintû ismerete,

– Windows XP operációs rendszer üzemeltetõi szintû ismerete,

– telefonos ügyfélszolgálaton szerzett gyakorlat, – közigazgatás területén eltöltött gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered- ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése idõpontjáig megszünteti,

(6)

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas- ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megismerjék.

Az Informatikai Szolgáltatási fõosztály Központi Disz- pécseri osztálya rendszergazda feladatkörét képezi:

– az okmányirodai informatikai rendszerek üzemelteté- sének biztosítása érdekében elsõdleges help desk felada- tok ellátása,

– a beérkezõ problémák kategorizálása és a megfelelõ szakértõk felé történõ továbbítása,

– az okmányirodai infrastruktúra üzemeltetési felada- tainak menedzselése.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:

A rendszergazda ügyintézõ jogállására, illetményére és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro- nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgá- lati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz- taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze- mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Infor- matikai Szolgáltatási fõosztály Központi Diszpécseri osz- tálya rendszergazda ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:

– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz- szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,

– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás- ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. decem- ber 14.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban várhatóan: 2007. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság Spektrumgazdálkodási és NATO-osztálya

mérnök munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke a köztisztviselõk jogállásá- ról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Kormányzati Frekvenciagazdál- kodási Hatóság Spektrumgazdálkodási és NATO-osztálya mérnöki munkakörének betöltésére.

A pályázat feltételei:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 51. pontjában az ügyintézõ I-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt felsõfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének megléte,

– angol nyelvbõl államilag elismert középfokú „C” tí- pusú nyelvvizsga,

– felhasználói jártasság számítógépes szövegszerkesz- tésben.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási alapvizsga, vagy annak megfelelõ is- kolai végzettségek megléte,

– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi szakvizsga, tudományos fokozat megléte,

– felhasználói jártasság számítógépes prezentációk ké- szítésében, táblázat-, illetõleg adatbázis-kezelésben,

– német- vagy francianyelv-ismeret,

– a hírközlési (informatikai) ágazatban, a közigazga- tásban, illetõleg a nemzetközi kapcsolatok terén szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= a fontos és bizalmas munkakörökre a nemzetbiz- tonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tör- vény 3. számú mellékletében elõírt, az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szük- séges biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó

„B” típusú ellenõrzésnek aláveti magát,

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered- ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése idõpontjáig megszünteti,

(7)

= a Ktv. 22/A. § (8) bekezdése)pontjában elõírt va- gyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tesz,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas- ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát.

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság Spektrumgazdálkodási és NATO-osztály mérnök-ügyin- tézõjének feladatkörét képezi:

– javaslatok elõkészítése a frekvenciasávok nemzeti felosztása, a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásra vonatkozó egyes jogszabályok, frekvenciatervek, illetve megállapodások szakmai tervezeteire;

– a rádiótávközlés nemzetközi szabályozásának figye- lemmel kísérése;

– közremûködés nemzeti állásfoglalások kidolgozásá- ban a nemzetközi szervezetek – ITU, CEPT, NATO, EU – illetékes szervei számára;

– esetenként a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás képviselete a fenti szervezetek munkájában.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:

A mérnök-ügyintézõ jogállására, illetményére és jutta- tásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro- nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés hatá- rozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz- taly@mail.ahiv.hu e-mail címre, vagy postán a Közigaz- gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva- tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu- dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 27.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Kor- mányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság Spektrumgaz- dálkodási és NATO-osztály mérnök-ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:

– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz- szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,

– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás- ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. decem- ber 11.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban:

2008. január 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet a Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági és Koordinációs osztálya

jogász/igazgatásszervezõ munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap- ján pályázatot ír ki a Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Ható- sági és Koordinációs osztálya jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõi munkakörének betöltésére.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 60. pontjában meg- jelölt jogász szakképzettség vagy fõiskolai szintû igazga- tásszervezõi szakképzettség valamelyikének megléte,

– angol nyelv társalgási szintû ismerete.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi szakvizsga megléte,

– német vagy francia nyelv legalább egyikének közép- fokú, társalgási szintû ismerete,

– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai programok felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered- ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a Ktv. 22/A. §-ában elõírt vagyonnyilatkozati kö- telezettségének eleget tesz,

(8)

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas- ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megismerjék.

A Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági és Koordiná- ciós osztálya jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– az adatigénylésre jogosult szervek részére a bûnügyi nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás,

– a hatósági intézkedések elõkészítése, végrehajtásá- nak koordinálása,

– közremûködés a költségmentesség engedélyezése iránti kérelmek elbírálásában,

– a bûnügyi nyilvántartást érintõ jogszabálytervezetek véleményezése, szakmai tájékoztató anyagok összeállítása az adatközlõ szervek részére.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:

A jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõ jogállására, illet- ményére és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Köz- szolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kine- vezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz- taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze- mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 27.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Ható- sági és Koordinációs osztály jogász/igazgatásszervezõ 2.

ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:

– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz- szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,

– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás- ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. decem- ber 11.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban várhatóan: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ÖTM–IRM Szolgáltatási fõosztálya

pályázatot ír ki

informatikusi munkakör betöltésére

Feladat:

– informatikai raktár kezelése (készletek bevételezése és kiadása, leltározás),

– informatikai problémák rendezése, gyorssegélyszol- gálat ellátása, hibajavítás,

– tanácsadás office programra vonatkozóan.

Pályázati feltételek:

– középfokú informatikai végzettség, – raktárkezelési ismeret elõnyt jelent, – help-desk területen szerzett gyakorlat,

– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci- zitás.

A pályázathoz csatolni kell:

– fényképes szakmai önéletrajzot,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá- lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer- hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató- ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság, 1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté- kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat informatikusi munka- körre”.

A pályázat benyújtásának határideje:a Hivatalos Érte- sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ 30 napon belül.

(9)

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóságon pénzügyi ügyintézõ álláshely betöltésére Feladatok: kimenõ számlák kontírozása és elkészítése, bejövõ szállítói számlák érkeztetése, kontírozást követõen utalványrendelet kiállítása, továbbítása teljesítésigazolás végett. Fizetési felszólítások, egyenlegközlõk kezelése.

Általános közüzemi számlák, és üzemeltetési kiadások fi- gyelemmel kísérése.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 67. költségve- tési feladatkörnél II. besorolási osztályban meghatározott középiskolai végzettség és OKJ szerinti mérlegképes könyvelõi szakképesítés,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá- rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz csatolni kell:

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön- életrajzot,

– a képesítéseit igazoló okiratok másolatát, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – a nyilatkozatot.

Elõnyt jelent:

– szakmai gyakorlat,

– Word, Excel felhasználói szintû ismerete.

Az álláshely betölthetõ: 2008. január 15. napjától.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre létesül.

Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog- állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 17.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelentke- zõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja, amelynek várható idõpontja: 2007. december második fele.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kell be- nyújtani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõ- forrás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. II. em. 202-ben).

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 15.

A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és a 225-4979-es telefonszámon.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

pályázatot hirdet

a Filmiroda Igazgatóságon betöltendõ nyilvántartási referens álláshely betöltésére Feladatkör:

A nyilvántartási referens ellátja a Filmiroda Igazgatóság közhiteles filmszakmai nyilvántartásaihoz kapcsolódó sta- tisztikai feladatokat, a hatósági feladatokhoz kapcsolódó adatgyûjtést és adatszolgáltatást, valamint elvégzi a Film- iroda egyéb filmszakmai feladataihoz kapcsolódó hazai és nemzetközi adatszolgáltatást. Közremûködik a Filmiroda nyilvántartási rendszerének a fejlesztésében és mûködteté- sében, illetve az éves szakmai beszámoló elkészítésében.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 116. Statiszti- kai információs adatszolgáltató feladatkörnél I. besorolási osztályban meghatározott egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági végzettség, vagy egyetemi szintû társada- lomtudományi, vagy bölcsészettudományi, vagy jogász végzettség, vagy egyetemi szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, vagy fõiskolai szintû igazgatás- szervezõ végzettség,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá- rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– legalább középfokú statisztikai végzettség vagy kö- zépfokú számítástechnikai szakképesítés, illetve a statisz- tikai adatgyûjtés, adatszolgáltatás terén szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön- életrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – a pályázati feltételekben feltüntetett nyilatkozatot.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre létesül.

(10)

Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog- állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ 15. nap.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelent- kezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja, amelynek várható idõpontja: 2007. december közepe.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kell be- nyújtani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõ- forrás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. II. em. 202-ben). A borítékon kérjük feltün- tetni: „Filmiroda Igazgatóság, nyilvántartási referens pá- lyázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és a 225-4979-es telefonszámon, illetve a Filmiroda Igazga- tóság a 327-0220-as telefonszámon.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

pályázatot hirdet a Mûtárgyfelügyeleti Irodán mûtárgyfelügyelõ álláshely betöltésére

Feladatok: kulturális javak védettségével, kiviteli enge- délyezésével kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni fellépés (ágazati) hatósági feladataival kapcsolatos fel- adatkörök ellátása, továbbá kiemelt jogi, illetve hatósági ügyek intézése.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 96. Kulturális Igazgatási feladatkörnek megfelelõ jogász vagy igazgatás- szervezõ, valamint emellett egyetemi szintû bölcsészettu- dományi (mûvészettörténész, könyvtáros, levéltáros, nép- rajzos, muzeológus történész) szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû restaurátor szakképzettség,

– szakmai gyakorlat,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá- rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz csatolni kell:

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön- életrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – a pályázati feltételekben feltüntetett nyilatkozatot.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A közszolgálati jogviszony határozott idõre létesül tar- tósan távollévõ köztisztviselõ helyettesítésére a gyes idõ- tartamáig.

Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog- állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ 15. nap.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelent- kezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja, amelynek várható idõpontja: 2007. december eleje.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kell be- nyújtani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõ- forrás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. II. em. 202-ben).

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és a 225-4979-es telefonszámon, illetve a Mûtárgyfelügyeleti Iroda a 224-5986-os telefonszámon.

Sormás Község

Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki

a Sormási Polgármesteri Hivatal jegyzõi állásának betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köz- tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.

Pályázati feltételek:

– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi dok- tori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– a Ktv. szervi hatálya alá tartozó szerveknél szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a Ktv. 7. § (7) bekezdés szerint.

Elõnyt jelent:

– további szakképesítés (anyakönyvi szakvizsga), – legalább 2 éves vezetõi gyakorlat.

(11)

A pályázatnak tartalmazni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti okiratokat a pályázó a személyes meghívásakor köteles bemutatni),

– rövid szakmai elképzelést a polgármesteri hivatal ve- zetésével kapcsolatban,

– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí- rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte- lezettség teljesítésének – kinevezés esetén történõ – válla- lásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a köztisztvi- selõk jogállásáról szóló törvény szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje:a Hivatalos Érte- sítõben való megjelenéstõl számított 10 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az elbírálás módja: írásos pályázat alapján, vagy sze- mélyes meghallgatás után a képviselõ-testület dönt.

A kinevezés 6 órás részmunkaidõben, határozatlan idõ- re szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2008. január 1. napjától tölt- hetõ be.

A pályázatot Póczai Zoltán, Sormás község polgármes- teréhez kell benyújtani személyesen, vagy postai úton zárt borítékban. Cím: 8881 Sormás, Fõ út 1., tel.: (93) 375-243.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat jegyzõi mun- kakörre”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen- nek nyilvánítani.

A pályázat elbírálását követõen 8 napon belül a pályáza- tok egyidejû visszaküldésével minden pályázó írásbeli ér- tesítést kap.

Tiszavasvári Város

Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

polgármesteri hivatala jegyzõi álláshelyének betöltésére

Ellátandó feladatok: a képviselõ-testület hivatalának vezetése és a más jogszabályok által meghatározott jegy- zõi hatáskörök gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene- dzser szakképesítés és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá- gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:

OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle- gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente- sítés [vagy a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint a képvise- lõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számí- tott egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskö- rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo- kozat alapján adott mentesítést megszerzi],

– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat, – magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség, – büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:

– vezetõi gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá- sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A kinevezés határozatlan idõtartamra szól.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetési programot,

– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – nyilatkozatot arról, hogy – a pályázatával kapcsolat- ban – a testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés megtartását.

A pályázat benyújtásának határideje:a pályázati felhí- vás Hivatalos Értesítõben történõ megjelenésétõl számí- tott 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatbenyúj- tási határidõ lejártát követõ legközelebbi képviselõ-testü- leti ülésen.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását követõ hó 1. napja.

A pályázatokat írásban, 2 példányban, Tiszavasvári vá- ros polgármesterénél lehet személyesen vagy postai úton benyújtani Tiszavasvári Város Képviselõ-testületének cí- mezve (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.).

A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb információt ad Rácz Mónika kabinetosztály-vezetõ, tel.: (42) 520-500, e-mail: racz.monika@tiszavasvari.hu.

(12)

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Fõigazgatói titkársága

pályázatot ír ki személyi titkár munkakörbe Fõbb feladatai:

– közremûködik a fõigazgató munkájának szervezésé- vel kapcsolatos feladatok ellátásában, a fõigazgató és a Hi- vatal közötti munkakapcsolatok koordinálásában,

– gondoskodik a fõigazgató által tartandó tárgyalások szakmai elõkészítésérõl,

– számon tartja a fõigazgató által véleményezésre, elõ- terjesztésre vagy végrehajtásra kiadott feladatokat, ellen- õrzi azok végrehajtását, a kijelölt felelõsöktõl tájékoztatást kér,

– szervezi a vezetõi értekezleteket. Emlékeztetõt ké- szít, nyomon követi az ott hozott döntések, fõigazgató-uta- sítások végrehajtását,

– koordinálja a fõigazgató hivatalos programját, közre- mûködik elõkészítésükben, lebonyolításukban, figyelem- mel kíséri a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosí- tását,

– ellátja a KSZF honlapjával kapcsolatos szervezési, tervezési, kapcsolattartási, adminisztrációs és ellenõrzési feladatokat,

– javaslatot tesz a külsõ kommunikációhoz szükséges üzenetekre.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú végzettség (közgazdasági, jogi végzettség elõnyt jelent),

– hasonló területen szerzett gyakorlat (referenciaelér- hetõségének megjelölésével),

– felhasználói szintû számítógépes ismeret (World, Excel, PowerPoint),

– tárgyalóképes angolnyelv-tudás,

– kiváló szervezõ és kommunikációs készség, terhelhe- tõség, precizitás, proaktivitás, csapatjátékos típus.

A pályázathoz csatolni kell:

– fényképes szakmai önéletrajzot,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá- lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer- hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató- ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság, 1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté- kon kérjük tüntesse fel: „Személyi titkár munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje:a Hivatalos Érte- sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ 30 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Inté- zete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egész- ségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegész- ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006.

(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza- bályai szerint.

Pályázati feltételek:

– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or- vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe- sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:

– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvos- tan-népegészségtan szakvizsga,

– közigazgatási szakvizsga, – idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:

– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás- ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ:a Belügyi Közlönyben történt megje- lenéstõl (2007. november 6.) számított 15. nap.

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

(13)

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõor- vosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Inté- zetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg- küldeni.

Ásványráró Község Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet

polgármesteri hivatal munkahelyen határozatlan idejû kinevezéssel gazdálkodói munkakör betöltésére

6 hónapos próbaidõ kikötésével

Ellátandó feladatok: az önkormányzat pénzügyi, gaz- dálkodási feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– iskolai végzettség és képesítés a köztisztviselõk ké- pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret (World, Excel).

Elõnyt jelent közigazgatási szervnél pénzügyi, gazda- sági területen szerzett szakmai gyakorlat.

Pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– képzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint.

A pályázatota Belügyi Közlönyben történt megjelenést (2007. november 6.) követõ 15 napon belülÁsványráró Község Önkormányzat jegyzõjének címezve lehet benyúj- tani, 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14. szám alatti posta- címre, vagy e-mailen az asvanyraro@rlan.hu címre.

A pályázatok a benyújtásra elõírt határidõt követõ 10 napon belül kerülnek elbírálásra. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

További felvilágosítás kérhetõ: Minkó Nikolett jegyzõ- tõl a (96) 576-051-es telefonszámon.

Balkány Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

pénzügyi ellenõrzési és intézményfelügyeleti iroda irodavezetõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– szakirányú felsõfokú végzettség és mérlegképes könyvelõi szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés [ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyil- vántartás valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)],

– legalább 2 év közigazgatási/önkormányzati pénzügyi területen szerzett gyakorlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz mellékelni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, – az iroda vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján. Az irodavezetõ irodavezetõi pót- lékra, illetve saját gépjármû használatával kapcsolatos költségtérítésre jogosult. Az állás 2007. december 10. nap- jától betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 20.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõ leteltét kö- vetõen a jegyzõ dönt.

A pályázatokat zárt borítékban Balkány város jegyzõjé- hez lehet benyújtani (4233 Balkány, Rákóczi u. 8.).

További felvilágosítás kérhetõ dr. Mezõsi Mariann megbízott jegyzõtõl, telefon: (42) 561-000.

Bátaszék Város

Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére irodavezetõi feladatok ellátása mellett Ellátandó feladatok:

– a szervezési, hatósági és okmányiroda és gyámhiva- tal vezetése,

(14)

– önkormányzati döntések elõkészítése, a hatósági fel- adatok ellenõrzése,

– a Ptk. alapján az önkormányzatot érintõ feladatok el- látása,

– szabálysértési ügyintézés,

– a jegyzõ által hatáskörébe utalt egyéb feladatok.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene- dzser szakképesítéssel és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga mely alól a képvi- selõ-testület a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint felmentést adhat, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljeskörûen köz- igazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alap- ján adott mentesítés, és

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni szükséges:

– fényképpel ellátott, szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetményre és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás:

Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. törvény, hatályos vonatkozású helyi önkor- mányzati rendelet, valamint Bátaszék város jegyzõje 6/2003. (V. 20.) számú utasítása alapján.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázat benyújtási határideje:a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2007. november 6.) követõ 15. nap.

A pályázatot Bátaszék város jegyzõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. A postai úton érkezõ pályázatokon kérjük feltüntetni „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálási rendje, határideje:

A pályázat a benyújtására meghatározott határidõt kö- vetõ képviselõ-testületi ülésen – az ügyrendi és Jogi Bi- zottság véleményezése és Bátaszék város jegyzõjének ja- vaslata alapján – kerül elbírálásra.

A kinevezés 2008. január 1-jétõl – 6 hónap próbaidõ ki- kötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázattal kapcsolatos további információ a (74) 491-958-as telefonon Bátaszék város jegyzõjétõl kérhetõ.

Boldva–Ziliz Községi Önkormányzatok körjegyzõje

pályázatot hirdet

pénzügyi és gazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok- tatásban szerzett szakképzettség, vagy

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz- ügyi, számviteli szakképesítés, vagy

– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép- zettség, vagy

– középiskolai végzettség és OKJ szerint: pénzügyi- számviteli szakképzettség,

– legalább felhasználó szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat, – „B” kategóriás vezetõi engedély.

Csatolandó iratok:

– személyi és szakmai önéletrajz, – végzettséget igazoló okiratok másolata, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladatok:

– pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása Boldva községben.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz- lönyben történõ megjelentéstõl (2007. november 6.) szá- mított 15. nap.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.

Juttatások: Ktv. szerint.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (46) 399-022.

A pályázatot írásban dr. Barcza Lilla körjegyzõ részére az alábbi címre kell benyújtani: Boldva–Ziliz Községi Önkormányzatok Körjegyzõségi Hivatala, 3794 Boldva, Széchenyi I. út 5.

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet aljegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köz- tisztviselõk jogállásáról szóló XXIII. törvény 10. §-ának figyelembevételével.

(15)

Az ellátandó feladatokhoz a hatályos jogszabályok, SZMSZ, ügyrend alapján meghatározott feladatokon túl a polgármesteri hivatal jegyzõi irodájának vezetése is hoz- zátartozik.

Pályázati feltételek:

– állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszer- vezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatás menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége ál- tal kiadott a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsí- tett tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, – magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet.

A pályázat tartalmi követelményei:

– részletes szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget, képesítést, szakvizsgát igazoló okiratok másolatai,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a pályázó anyagát,

– a munkakör ellátására vonatkozó részletes szakmai elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– három év közigazgatási szervezetben szerzett vezetõi gyakorlat,

– idegennyelv-ismeret.

A pályázat beérkezésének határideje:az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában (Bel- ügyi Közlöny) történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számított 20. nap.

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Fõváros XIII.

kerület polgármesterének címezve postai úton vagy sze- mélyesen (1139 Budapest, Béke tér 1. I. 102.) lehet be- nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ képviselõ-testületi ülés.

A munkakör 2008. január 1. napjával tölthetõ be, a kine- vezés határozatlan idõre szól.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai az irányadók.

További információk kaphatók:

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal személyzeti és munkaügyi vezetõjénél, 1139 Budapest, Béke tér 1. II. 201., tel.: 452-4175.

Buják, Szanda és Terény községek önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör- vény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogál- lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, illetve a 10. §-a alapján Buják Község Önkormányzatának, Szanda Község Önkormányzatának, illetve Terény Köz- ség Önkormányzatának képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére.

Közigazgatási szerv megnevezése: Buják, Szanda és Terény Községek Körjegyzõsége.

Betöltendõ munkakör: körjegyzõ.

Pályázati feltételek:

– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, – jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– legalább 5 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso- latát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz- lönyben való megjelenést (2007. november 6.) követõ 15. nap 12 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj- tani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal 3047 Buják, Kossuth u. 9.

Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõje

állást hirdet

ipari és belkereskedelmi igazgatási munkakörbe

Feladatkör: vállalkozói igazolványok kiadásához, mó- dosításához kapcsolódó feladatkör teljes körû ellátása, és egyéb okmányirodai feladatok végzése.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :