• Nem Talált Eredményt

Temetés,uMn .Vv./,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg " Temetés,uMn .Vv./,"

Copied!
105
0
0

Teljes szövegt

(1)

K I S E B B F E L V I D É K I ! 0 . I Y Ő I E A T 0. K I I •

/ 1 9 1 9. - 1. 9 3 8 / . T U R . U L

, 1919.

E S T E 192.6,

Ü J S Z E L L E M 1937-1938,

M A G Y A R P I G. T E L Ő 1933^-1935..

A Z U I 1931-1936.

U J M U: U K A 1931.

T Á T R A 1937-193.8.

F . 0 R R Á . S 1938.

Ö • s z e á 1 1 1. ±. o t. t a

G a 1 a . m "b o a 3? , #

1957*

(2)

B e v e z e. t é s, *

Jelen munka a kisebb felvidéki, folyóiratokat dolgozza fel, amelyek az impériumváltozás után, 1919 és 1938, között jelen­

tek meg.

A feldolgozott folyóiratok adatai a következők:

1. TURUL. Szépirodalmi diáklap. 1919-ben indult és szűnt meg.

Első 17 száma litografálva, a többi, az utolsó 34. számig nyomdai sokszorosításban jelent meg, Wiegand pozsonyi könyv­

kiadó áldozatkészségéből látott napvilágot és. az impériumvál­

tozás után a Felvidék első magyar ifjúsági folyóirata volt.

Nem egy későbbi jeles felvidéki író (pl. Tomaschek-Tamás Lajos) itt kezdte szárnypróbálgatásait. Az Országos Széchenyi Könyv­

tár példánya sajnos nem teljes és így a feldolgozásból az l-3, 25-26. számok hiányoznak. Jelzete TL.

2. ESTE (Pozsony). Színházi, művészeti és társadalmi hetilap.

Felelős szerkesztője és kiadója Jánoska Tivadar, szerkesztője Szeredai-Gruber Károly. 1926. június 16-án indult és 1926.

szeptember 25-én szűnt meg. Összes megjelenése 16 szám.

Ez a hetilap volt a Felvidék Színházi Élete, azonban a kitű­

zött célt több jóízléssel szolgálta, mint budapesti mintaképe.

A. Felvidék jelesebb, írói közül Szeredai-Gruber Károlyt, Egri Viktort, Jarnó Józsefet és Győry Dezsőt is munkatársai közé

tartoztak. Az OSZK példányából a 6. szám hiányzik, ez te­

hát jelen munkában nem szerepel. Jelzete E.

3. ÚJ MUNKA (Prága). Irodalom, kritika, világnézet. Egyet­

len száma 1931. április havában jelent meg. Szvatkó Pál szer­

kesztette. Beköszöntő cikkében ("Morituri te salutant").elő­

re látta, hogy folyóirata nem lehet hosszú

életű.

A, gazdasá­

gi válság évében indult, és ez már az induláskor megpecsételte sorsát. Az ezüstkor világtól elvonatkoztatott művészete he­

lyett termékeny cselekedet. akart lenni - nem rajta múlt, hogy nem sikerült. Jelzete UM.

4. AZ ÚT (Pozsony). Kultúrpolitikai szemle. Szerkesztette Fábry Zoltán. A Felvidék kommunista szemléje. 1931-ben in­

dult és 1936-ban szűnt meg. Leginkább csak a napi kül- és bel­

politikával, törődött, és cikkeit szigorú marxista szemlélet hatja át. Szépirodalmat alig-alig hozott, könyvismertetései

is inkább politikai pamfletek, mint esztétikai értékelések.

A folyóirat élete nem volt zökkenőmentes. Legtöbb számát - annak ellenére, hogy Csehszlovákiában a Kommunista Párt el­

ismert politikai párt volt - elkobozták és a megjelent számokban is sok a cenzúra fehér, foltja. Teljes példány a magyarországi könyvtárakban nem található és így. a feldolgozás is csak a meglevő, számokra terjed ki. Megjelenése: 1931. 2. szám

(hiányzik), 1932. 1-12. szám (1., 4., 5-6., 7., 9-10. s z . hiány­

zik), 1933. l-12. szám (l., 4., 6. sz. hiányzik), 1934. 1-12.

sz. (l-9. sz. hiányzik), 1935. 1-12. sz. (l-2., 5. sZ. hiány­

zik), 1936. l-12. sz. (feldolgozásra csak az 1. és a május 1.

szám került). Az a tény, hogy a meglevő, számok keltezése sem felel meg a megfelelő hónapszámnak, arra enged következtetni, hpgy a folyóirat nem havonta, hanem legfeljebb évente tízszer

jelent meg. Jelzése: U.

5. MAGYAR FIGYELŐ. A. Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság (röviden: Masaryk. Akadémia) folyói­

rata. Célja a felvidéki magyar értelmiség és a felvidéki í­

rók és tudósok elnemzetietlenítése volt. Emiatt a felvidéki írók egy része ignorálta. A lap tulajdonát bíró társaság

(3)

túlságosan sokat akart markolni, Masaryk 100 milliós alapít­

ványával is könnyelműen bántak és a folyóirat nem volt

hosszú életű. 1933-ban indult és az 1-2. számot produkálta.

1934-ben, második évfolyamában két kettős számot adott (l-2. és 3-4.), míg 1935-ben (a harmadik évfolyam és egyben a. megszűnés éve) ugyancsak két kettős számban jelent meg ( l - 4 . sz.)

Felelős szerkesztője és kiadója Surányi Géza volt, míg a szer­

kesztését szerkesztőbizottság látta el, amely Orbán Gáborból, Flórián Károlyból, Szerényi Ferdinándból, Antal Sándorhói, Szalatnai Rezsőből, Jánoska Tivadarból és Brogyányi Kálmánból állott. Jelzete MF.

6. ÚJ SZELLEM (prága). Kultúrpolitikai szemle. Szvatkó Pál látta el a szerkesztését, aki egyike volt a csehszlovákiai magyarság legjobb publicistáinak. 1937. február 15-én indult mint hetilap. Híd akart lenni a szlovenszkói magyarság jobb-

és baloldala között, ezt a célt azonban nem érte el. A kisebb­

ségi sorsnak főleg politikai oldala érdekelte, és sokat törő­

dött a fiatalság problémájával is. Humanista álláspontot kép­

viselt anélkül, hogy a történelmi magyar tudatból bármit is feladott volna. Szépirodalmat nem hozott, Márai Sándor a lap legnevesebb munkatársa is csak tárcákkal, cikkekkel szerepelt benne. A felvidéki irodalom termésének ismertetése mellett az anyaország írói közül főleg csak a magyarság sorsproblémái­

val foglalkozó írók alkotásait tartotta számon. Megjelenése:

1937. (1. évf.) 1-21. sz., 1938. (2. évf.) 1-21. szám. 1938.

november 1-i számával szűnt meg. Jelzete USZ.

7. TÁTRA (Kassa-Pozsony). A magyar élet és irodalom szlovenszkói és ruszinszkói szemléje. Komoly folyóirat: a Felvidék minden jelentős írója dolgozott bele. Kis terjedelme (számonként 2, ív) miatt azonban komoly kritikai rovatot nem tudott adni. Ta­

más Mihály "Indulásunk elé", c. programadó cikkében bejelentet­

te, hogy "nem szlovenszkói irodalmat akarunk, ez a meghatáro­

zás provincializmust, enyhébb elbánást, exotikumot és alacso­

nyabbrendűséget jelent. A mi ideálunk:, dúsan termő magyar iro­

dalmi élet Szlovenszkón. 1937. január 1-én indult, és 1938-

ban, a 6-ik számmal szűnt meg. Tamás Mihály szerkesztette, indu­

lásától az 1938. évi 4. számig, amikor is Földes György. vál­

totta fel. 1937-ben (l. évf.) az 1-10. szám, 1938-ban (2. évf.) 1-6. sz. látott napvilágot. Jelzete TAt

8. FORRÁS (Pozsony). A csehszlovákiai magyar ifjúság kultúr­

folyóirata. A pozsonyi magyar főiskolások Eötvös-Köre indí­

totta meg és adta ki. A felelős, szerkesztői tisztet Léderer Frigyes töltötte. be, míg a szerkesztést a Komjáthy. Istvánból, Madarász Lászlóból, Mészáros Zsoltból, Moravitz Zoltánból és Tóth-Zombay Istvánból álló szerkesztőbizottság látta el.

A kisebbségi magyarság sorsproblémáival foglalkozott, azonban szépirodalmat is adott. Fő érdeklődési köre azonban a szociog­

ráfia. 1938. április havában indult, összesen két száma látott napvilágot. Jelzete. F.

Fenti anyag feldolgpzása az általam készített folyóiratmutatók módszere szerint történt. Rénzleteiről a tartalomjegyzék ad bővebb felvilágosítást.

(4)

I.

,1 tE ,Ó , K

(5)

- 2 - A ,

/ - a. - a. / : Jaekie Coogan. 3. 1926. 7. 33» 1-10 1.

4ba Sándor : Hemzetkiscbbségélettani feladataink. F» 1938. 2.sz.

5-7. 1.

" : Utánpótlási öntudat. USZ. 1938. 5. 33. 10-11. 1.

Adorján Manaaszé : A csehszlovákiai magyar katonanyelv és a nyelv- tiaztaság kérdése. USZ. 1937. 12-13. sz. 16-17.1.

Adriányi László : Doc. Lr. Josef Macurek i Lejiny madara a Uhors- keho statn. MF. 1934. 3-4. sz. 191-193. 1.

" : TTét szlovenszkói iskola 400 ávss jubileuma, MF. 1935. 239-290. 1.

Ady Endre : A május : szabad. /V./ U. 1934. 3-4. aa. 1# 1.

11 : Magyar jakobinus dala. U. 1935. máj. 1. 33. 1. 1»

" : Dózsa György lakomája. U, 1936, máj, l.sz, 7. 1,

" : "Sgze Tamá3 lakomája. U. 1936. máj. 1. sz. 11, 1,

" : Véres panorámák tavaszán, F, 1933, 2. sz. 26, 1, Aixinger László : Találkozás Hangái Szabó Miklós festőmüvé«s*«l.

E, 1926. 7. sz. 3-5. 1.

" : Este, /T,/ E, 1926, 9. sz. 1, 1.

" : Magyar hajnal a Balatonon, /T./ B, 1926, 10. sz, 15-16, 1,

" x A pozsonyi Thália kettős jubileuma 1776-1886- 1926, E, 1926. 14. sz, 1-2, 1.

Albrecht Dezső : Erdélyi felfogás a kisebbségi reálpolitikáról.

USZ, 1937, 10-11. sz, 22-23« 1.

AncLreénszky István : Találkozás, /E,/ MF, 1935» 227-231. 1.

Antal Sándor : Hazafelé, /E,/ MF, 1934. 1-2, sz, 31-40, 1.

» : Jöjjön a boltos. /V,/ MF. 1934. 1-2. sz, 151- 154, 1.

" : Szenes Piroska : Jedviga kisasszony, MF, 1934«

1-2, sz. 249-250. 1,

11 : Morvay Gyula : Uj holnap felé. 40 vers, MF. 1935.

104. 1.

" : Nyitrai irók könyve, /Köayvism./ MF. 1935* 104- 105. 1.

" : Balogh Elemér jubileumára. MF. 1935. 271. 1*

" : Szenes Piroska : Egyszer élünk, MF, 1935» 314- 315. 1.

B : Szabó Béla : Érett szegénység. Versek, MF, 1935.

315-316. 1.

" t Harsányi Zsolt ; Magyar rapszódia, MF, 1935. 334- 335. 1.

» : Szabó Pál : Anyaföld, MF, 1935. 335-336, 1, Arányi E. : Uton, /V,/ TL, 1919. 14-15. sz, 5. 1.

A, S, : Móra Ferenc halálára, MF, 1934« 1-2. sz, 239. 1»

Ásguthy Erzsébet : Szonett* /V,/ TA, 1937. 17. 1.

» : IFe kérdezd... /V,/ TA, 1937. 113. 1.

" : Közöttetek. /V,/ TA, 1937. 255. 1.

" : Büszkeség, /V,/ TA, 1937. 255. 1.

" : Igyatok szomjas szemeim. /V,/ TA. 1937. 255.1.

B .

B, A, : Somerset Maugham : A festett fátyol, E, 1926. 9. sz. 18- 19, 1*

(6)

-3-

Babits Mihály : /Masaryk magyar kultúrai apitványáról./ UM» 1931«

1* sz. 8« 1«

" : A humanizmus és korunk* USZ. 1937* 3* sz. 3-4. 1.

" : Fogaras. /T./ USZ* 1938* 2* sz* 3-4. 1.

» : A tömeg és a nemzet* USZ. 1936* 11* sz* 3-4« 1*

Bagoly : Diákság és szinház* TI. 1919. 23« sz* 14-15. 1*

Baj agai Endre : Ilit tud Magyarország a magyar kisebbségekről?

USZ. 1938. 1. sz. 12. 1.

Balassa József : A nép nyelvének tanulmányozása. MF. 1935. 216- 221. 1*

Balázs Árpád : A legszebb estéim mindenkor Pozsonyban voltak* E . 1926. 1. sz* 7. 1.

Balázs András : Uzsorások* /T./ U* 1933* 6* sz* 4-6* 1*

Balázs Béla : A nemzetiségi művészet problémái a szovjetunióban.

U. 1934. 1. sz. 12-13. 1.

, , n : Mi magunk mondjuk és irjuk! /T*/ U . 1934. 9* sz*

6. 1.

Balder, Olden : írókongresszus* ü. 1934* 8. sz* 4-6. 1.

Bálint György I Itália. USZ. 1937. 12-13. sz. 5. 1*

" : A fényképek számonkémek* USZ* 1938* 5* sz. 11- 12* 1*

Ballá Borisz : Európai expressvonat* USZ. 1937. 12-13* sz. 7-9.1*

Balogh Edgár : Diószeg - Tardoskedd. U. 1932* 4. sz. 3-4* 1*

» : Földmunkásfront. U. 1932* 5-6* sz* 11-14. 1.

" : A harcban nincs megállás. U* 1934. 3. sz. 4-7. 1.

Bandiid : Manóinak. TL. 1919. 8. sz. 7. 1*

« : Régi jő idők. /V*/TL. 1919. 9-10. sz. 9. 1*

Banéth Ernő :Az egység májusa. U* 1936* máj* l.sz. 2. 1.

Bányai Pál : Lieskó és Mara. MF. 1934. 1-2. sz. 189-192. 1.

Bara-öi László : Levél a szerkesztőhöz. /Féja Géza./ USZ* 1937.

6. sz. 7. 1*

• Beller Jenő : Hozzászólás az "uj magyar lélekről" tartott kassai előadáshoz. USZ* 1938. 5« sz. 9. 1.

Bellyei László : Tan-e közös vonás szellemi mozgalmainkban? USZ*

1938. 1. sz. 9-11. 1.

Benyvszky Károly : Egykorú feljegyzések Kempelen Farkas pozsonyi tartózkodásáról. MF. 1934. 1-2. sz. 27-30. 1.

Berecz Kálmán : Dr. E,il Sobota : Jazikové právó v europskyGli státeoh. MF. 1934. 3-4. sz. 193-194. 1.

" : Zilahy Lajos elfoglalta Jókai Mór örökét. Mit ol­

vas a szlovenszkói magyar kisember? Az érsekújvá­

ri magyar könyvtár érdekes adatai* USZ. 1937*

4. sz. 12. 1.

" : Megvalósitható-e a svájci példa? USZ* 1938. 3»sz.

3-5. 1*

Berliot, J* : Mi történt Franciaországban? U* 1934* 7* sz. 4-6. 1.

Berkó Sándor : Megújhodás* /V./ TA. 1937. 77. 1.

" : Vers a barátomról. /v*/ TA. 1937* 78. 1.

" : Vasárnap. /V./ TA. 1937* 78. 1.

" : Hat sor. /V./ TA* 1937. 105. 1.

" : Róbert Dániel : Ballada Francois Villonhoz. /Vers­

ford./ TA. 1937. 112. 1.

" : Anyám a kertben. /V./ TA. 1937* 113. 1.

» : Pirkadat. /V./ TA* 1937. 221. 1.

" : Halvány betűk az ablakpárkányon* /V./ TA. 1937.

265. 1*

« i A középiskolás ifjúság helyzetéről. F* 1938. l.sz*

30-32* 1.

" : Építsünk együtt. USZ. 1938. 21. sz, 8. 1.

- ~ -n 11 -i -L-T 1 / m / TT 1 f t 7 1 o _— i o ti 1

(7)

-4-

Biki : Holdvilágos est* /V./ TI. 1919. 7. sz. 7. 1.

B. K. : Forum épitészeti és művészeti folyóirat. MF. 1 9 3 % 163. 1.

B. K. : Győrffy István, Vieki Károly : A magyarság tárgyi népraj­

za. MF. 1935. 320. 1.

/ b.m. / : Pizsama-világ a Lidón. E. 1926. 15. sz. 22-23. 1.

Bodnár István : Joseph Wittlin : A föld sava. TA. 1938. 29-30. 1.

Bodnár József : Csalódott hősök. /T./ U. 1934. 3-4. sz. 10-11. 1.

Bóka László í Uj magyar stilisztikáért. TA. 1937. 266-269. 1.

" : Jegyzetek a szókincsről. TA. 1938. 1-4. 1.

" : Nyirő, Tamási, Szántó. USZ. 1937. 10-11. sz. 21-22.1.

" : Fürdői levél Pozsonyból. /T./ USZ. 1937. 14. sz.

7. 1.

" : Emlékezés egy régi pesti beszélgetésre. /T./ USZ.

1937. 19. sz. 12. 1.

» : A magyar Ortega. USZ. 1938. 5 . sz. 12. 1.

Boldizsár Iván : Az elefántcsonttoronytól a tövészárokig. USZ. 1937.

6. sz. 4« 1.

" : Gide második szovjetkönyve. USZ. 1937. 15. sz. 11- 12. 1.

" : Budapesti levél a vásárhelyi találkozóról. USZ.

1937. 19. sz. 5-6. 1.

M : Lapalapitó vagy lappusztitó nemzet vagyunk? USZ.

1938. 13-14. sz. 15-16. 1.

Bolya Lajos : Eapszállta után. /V./ TA. 1937. 280. 1.

" : Az éjjel verse. /V./ TA. 1937. 303. 1. .

11 : Halj szépszavu dalommal. /V./ TA. 1937. 303. 1.

" : Szociális kérdés vagy nemzetiségi kérdés Szlovenszkón?

/A kisebbségi élet uj szemlélete./ USZ. 1937. 20.

sz. 3ü5. 1.

" :nAz elűzött nemzedék. Hová tűnt a Sarló ifjúsága?

USZ. 1937. 21. sz. 6-8. 1.

" : Az agrárok offenzivája. USZ. 1938. 2. sz. 11-12. 1.

" : "Gesztusok" a magyarok felé. USZ. 1938. 2. sz. 12. 1.

" : Szabadabb fiatalságot. USZ. 1938. 3. sz. 11-12. 1.

» : Az Eötvös-kör. USZ. 1938. 3. sz. 12. 1.

" : Szlovenszkől kommentárok. USZ. 1938« 5 . sz. 8- 9 . 1.

" : A "magyar" az uj szolga. USZ. 1938. 6. sz. 10-11» 11

" : Halhatatlan pesszimizmus. USZ. 1938. 10. sz. 7-10. 1.

" : Magyar szellempolitika. USZ. 1938. 13-14. sz. 13-15.1.

" : Tanulásgok a kilencszézéves múltból. A Szent István ünnep után. USZ. 1938. 17. sz. 4-7. 1.

Boross F. László : Fiatal szovjettudósok. U. 1934. 6, sz. 6, 10. 1.

" j Szabadság! U . 1934. 9. sz. 1-2. 1.

Boross Vince : Héhány szó a művészetről. U» 1933. 6. sz. 10-11. 1.

Borsody István : Paris és vidéke 1937-ben. /T./ TA. 1937. 310-314. 1,

" : Szlovákiai társadalmunk irodalmi műveltsége. TA.

1938. 65-73. 1.

" : Közös kisebbségi koncepció. USZ. 1937. 2. sz. 8. 1.

" j Prága és Budapest - két város Szlovenszkó életében.

USZ. 1937. 5. sz. 12. 1.

" : Csak Franciaország érdemel biztonságot? USZ. 1937.

16. sz. 3-4. 1.

" : Szidni mindent, ami magyar. USZ. 1937. 21. sz.

4-6. 1.

" : A cseh sajtó. USZ. 1938. 13-14. sz. 16-18. 1.

Bosnyák Péter : A kassai leadóállomás áprilisi műsora. TA. 1937.

160. 1.

" : A kassai leadóállomás májusi műsora. TA. 1937.

208. 1.

(8)

-5-

Bosnyák Péter : Max Knapper : Szodoma és Gomorrha, /A meztelen Hollywood./ TA. 1938. 62. 1.

Bot Aladár : Kát osztály - két vonal. I . 1932. 1. sz. 4-6. 1.

" : Ötéves terv - Szlovenszkóm? U, 1932. 5-6. sz. 6-7. 1.

" : Szocialista pártok harci közössége. U, 1934. 9. sz.

11-12. 1.

Brezina, Otakar : Anyám. /V,/ Fordította Házy Ferenc. MF. 1935.

56. 1.

" : Motivum Beethovenhői. /V./ Fordította Házy Fe­

renc. MF. 1935. 57-58. 1.

" : Tavaszi éj. /v"*/ Fordította Seb esi Ernő. TA.

1937. 54. 1.

Brogyányi Kálmán : Manet művészi világképe. MF. 1933. 124-127. 1.

" : Szlovenszkói magyar képtár és kulturmuzeum, MF. 1933. 159-160. 1.

" : Bátky Zsigmond, G£rffy István és ViskL Károly : A magyarság néprajza. MF. 1934. 3-4. sz. 181-182. 1,

« : Kés Károly : Erdély, MF, 1934. 3-4. sz. 194- 195. 1.

" : Uj rajz-nevelés felé. Jánoska Tivadar növendéke- inek pozsonyi rajzkiállitása, MF. 1935. 95. 1.

" : Genthon István : Az uj magyar festőművészet története. MF. 1935. 1 1 2- 1 1 3 . 1.

" : Szabó Dezső-füzetek. MF, 1935. 114. 1.

« : Munkácsy Mihály. MF, 1935. 278-279. 1.

" : Szabó Dezső füzetek 3-4. sz, MF, 1935. 332-334.:

" : Pozsonyi kiállitások. TA. 1937. 28-29. 1.

" : Pozsonyi kiállitások. TA. 1937. 51-93. 1.

» : A SZ.U.M. pozsonyi kiállítása, TA, 1937. 157- 160. 1,

" : Párisi levél, /Kiállitások./ TA, 1937. 244- 248. 1,

" : /Masaryk magyar kulturalapitványáról./ UM, 1931 1. sz. 10. 1,

" : A szlovenszkói képzőművészet válsága. UM, 1931»

1. sz, 14.

" : Megvaiósitható-e Szlovenszkón a "vásárhelyi ta­

lálkozó"? USZ, 1938. 1, sz. 7-8. 1,

" : Felelet egy ankétra. USZ. 1938. 8, sz, 5-6, 1,

" : Egy évvel a Féja-tigy után, USZ, 1938. 12. sz, 5- 6. 1,

» : Az ezeréves német gond, USZ, 1938, 17. sz, 11- 12, 1.

Bújnák Pál : /Masaryk magyar kulturalapitványáról./ UM. 1931. l.sz 8. 1.

Burgner Gábor : Magyar nyár altatások. USZ. 1937. 16. sz. 8-9. 1.

Buzgó Kálmán : Visszaemlékezés. /T,/ U. 1934. 5. sz. 11-12. 1,

" : Zabolázd meg a gyomrodat! U, 1935. 1- 2 . sz, 4. 1.

Calidus : Burbury-ruhás kisgazda a mikrofon előtt. E, 1926, 2, sz, 33-34. 1 .

Comenius, Jan Amos : A nemzet szerencséje tükörképben bemutatva a- zoknak, akik meg akarják tudni, szerencsések-e és miképen juthatnak a szerencse állapotába. Latinból fordította Orbán Gábor, MF. 1935. 15-25. 166-173. 1.

(9)

-6-

Cousteau, P* A* : Ahol a költők a rendőrségnek dolgoznak* Orosz helyzetkép a ré»pCrök korából. USZ. 1 9 3 8 . 9* s s . 7 - 8 . 1.

Czetény Ferenc : A falu után a város. /Szociológiai ujigva*oxlat./

USZ. 7 . «s. ¿0-11. 1.

Gzuozor László : Kosztolányi. ÍA* 1 9 3 7 * 3 3 - 3 7 * 1*

" : Erdőházi Hugó : Leánypolgári* TA* 1937. 121. 1.

« : Megfulladunk. USZ. 1937. 12-13.. sz. 15-16. 1.

" : Mit tudnak rólunk a magyarországi magyarok. USZ.

1937. 18. sz, 9-10. 1.

" : Még egyszer : Mit tudnak rólunk a magyarországiak?

USZ* 1937* 20. sz. 9-10. 1.

« t Az úgynevezett "kisebbségi tudat" és népünk meg­

rokkanása. USZ. 1937. 21. sz. 3-4. 1.

Cs» Á* : Makkal Sándor : Magyar nevelés - magyar műveltség. F. 1938, 2. sz. 33-34. 1*

Csaba Rezső : Az uj magyar építészet programja. USZ. 1937. 19. sz.

8-9. 1*

Csákós József János : Az építési stílusok meghonosodásának törté­

nelmi okai Pozsonyban. TA. 1938. 107-118. 1.

Csiba Lajos : Három mese* /E*/ TA* 1938. 124-127. 1*

" : Csallóközi madárvilág. TA. 1938. 186-188. 1,

Csiszár Béla : Egy külpolitikai iró utijegyzeteiből. USZ. 1937.

12-13. sz. 6-7. 1.

M s Lelbos francia külügyminiszter. USZ. 1937. 19. sz.

3-4. 1*

" : Angol küldetés. USZ. 1937. 20. sz. 11-12. 1.

" : Chamberlain angol miniszterelnök. USZ. 1938. 2.az.

6-7* 1*

" : Ribbentrop német külügyminiszter. USZ. 1938. 4.sz.

5-6. 1.

" : Egy távozó külügyminiszter. Anthony Eden tragédiája.

USZ. 1938. 5* sz. 5. 1.

" : Beck, lengyel külügyminiszter. USZ. 1938. 8. sz.

7-8. 1.

" : A sajtó szerepe a háború utáni külpolitikában. USZ.

1 9 3 8 . 1 3- 1 4 . sz. 10-12. 1.

" : Szent István külpolitikája. USZ. 1938. 15-16. sz.

16-17. 1.

" : Halifayac angol külügyminiszter* USZ. 1938* 18. sz.

7. 1.

" : Daladier francia miniszterelnök. US2. 1 9 3 8 * 19*sz*

6-7* 1*

Csizi Árpád : Nyelvromlás a főiskolán. F. 1938. 2. sz. 4-5. 1.

Csonka Ferenc : Legszebb reggel. /V./ TA* 1937. 273. 1.

" : Amatőr. /V./ TA 1937. 3 0 2 . 1.

B .

Danninger József : Cseh és morva segélyhadak gyülekesésé Pozsony­

ban a mohácsi vész idején. MF. 1934. 3-4. sz* 126- 128. 1*#

" : Kemény Lajos : A pozsonyi vár és Taraija* KP.

1934* 3-4. sz. 195-196. 1.

" : Haiczl Kálmán dr. történelmi monográfiái. MF.

1 9 3 5 . 1 0 9- 1 1 0 . 1.

(10)

- 7 -

Darké István : Diáklányok. / B . / B . 1 9 2 6 » 2 . az. 2 7 - 3 0 * V

" : Lira. /E*/ E . 1926. 8. sz. 21-22. 1.

" s Vakok. /E./ E* 1926. 12. sz. 13-16. 1.

«« : Kaland. /E./ E* 1926. 15. sz. 16-18. 1.

" : /líasaryk magyar kultúraiapitványáról./ UK. 1931.

1. sz. 10. 1.

" : Az első felvonás vége. /Sz./ MP. 1934.^ 1-2.- sz*

47*51. 1.

u i Szárnyáé ménes. / E Í / £A* 193?# 65-77. 1.

" : A vadászat. /E»/ TA. l S 3 7 r 135-143. 1.

" : Szlovenszkői irodalmi figyelő. TA. 1937. 197-198.1.

" : Egy Irodalompolitikusnak. / V . / * A . 1 9 3 7 . 297» 1.

" : Pélzsák búzát érő embsr. / g * / P * X* sz*

24-28. 1.

" : Sztergovai történet. TA. 1938. 74-77. 1.

Darvas János : Kisebbségi zsargon. UH. 1931. 1. szí 15-16, 1.

" : Szlovák lírikusok. /Versford,/ MP. 1934. 1-2. sz.

166-169. 1.

" : Kisebbségi zsargon. USZ. 1937. 3, sz. 8* 1.

Dénes : Mikor a Pityu szurkol. /E./ TI. 1919. 27-28. sz. 15-16. 1.

/ d. f« / : A Gyurkovics-leányok - filmen. E. 1926. 11. sz. 7-8,1.

Dithger, Pranz : Mi történik Németországban? U. 1932» 5-6. sz.

23-24. 1.

D» K. - D . L* : Egy szlovenszkői levélváltás. USZ. 1938. 7. sz.

10-11. 1.

Dobossy Imre : Az aktuális svájci példa. USZ. 1938, 17. sz. 7- ' 9. 1.

Dobossy László : P. I. Salda. TA. 1937* 177-183.;1.

Dömötör Teréz : A gyermek mindent látott* / E . / TT. 1933. 1 . ez, 5-7. 1. , •

» : A vecsei győztes kenyér. /E./ U. 1935. 1-2. sz.

/ D . - s. / : Csevegés az ideális kézről. /¥./ E . 1 9 2 6 * 2 . s z . 9-12. 1.

Duka Zólyomi Norbert : A fenér kór művészete. /Capek./ TA. 1937.

201-203. 1.

* t TCulturszemle a párisi kiállításon. TA.

1937. 295-296. 1.

ti • A harmadik nemzedék a szlovenszkői magya­

rok között. USZ. 1937. 5. sz. 6-7. 1*

« : A kisebbség hét főbűne. USZ. 1937. 1 4 . a z , 9-10. 1.

" : A demokrácia utja minálunk. USZ« 1937»

18, sz. 7-8. 1*

" : A szlovenszkői magyar tudományosság hely­

zete. P . 1938. 1» ez. 2 9 - 3 0 . 1 * * -

" - : Az őszinte baloldal tragédiája. USZ. 1938, 1. sz. 8-9. 1.

" : A Sárló változásai. USZ. 1938, 8. sz. 6- 7. 1.

" : A kisebbségi sajtó őszinte története. USZ.

1938. 13-14. sz. 20-22. 1*

B .

Egri Viktor : Aida fináléja* /E./ E. 1926. 1, s z . 22-25. 1.

» i Prométheusz. /E./ E. 1926* 14. sz. 17-21* 1.

(11)

-8-

t

Egri Viktor : /Masaryk magyar kultúraiapitvanyáról./ UM. 1931. 1.

sz. 10. !•

» : Békesség. /E./ MF. 1934. l-*2. sz. 56-66. 1.

"w : Babits-Mihály j Elza pilóta, ^agy a. tökéletes ,társa­

dalom. MF. - & $ 4 , "l-2.. sz.. 2.50-251.. 1.

» : Gellért Oszkár : Tiz esztendő., MF*. 1935.- 327.-3281.

« : József Attila : Medvetánc MF.. 1935.. 328-329.. 1.

» : Várnai Zseni : Fekete "bárány. MF., 1935. 329.. 1.

" : Mohácsi Jenő : Lidércke. MF. 1935. 336-337.. 1.

" : R,Berde. Mária : Szentségvivők,; MF#. 1935. 337,-338.. 1.

" : Kemény Jánps : Kutyakomédia. MF,. 1935.- 338., 1,

» : Wass Albert : Farkasverem,, MF.. 1935. 338-339.. 1.

" :, Székely Mózes : Csütörtök. MF. 1935. 339. 1.

11 : Tamási Áron : Ábel Amerikában, MF. 1935. 339^340«. 1, : Illyés Gynla : Petőfi. TA. 1937.. 23-25.. 1.

» : Aranyemberek. / E . / TA, 1937, 38^47. 1.

» : Erdélyi könyvek. TA,. 1937. ,122^124. 1,

" : Szlovák elbeszélők magyarul., TA,. 1937, 151--153.. 1.

" : A pozsonyi rádió magyar, műsora, TA,, 1937. 206,-208.. 1,

" . : Három magyar, könyv. USZ.. 1937* 14,. sz, 4r-5. 1.

" :. Az uj keresztény eiriber Európában., /Két. regény,/, US2, 1937. 16. sz. 4-5. 1.

" : Az uj magyar történelmi retény. USZ.. 1937.- 19.. sz.

9-10. 1,

" : Hegyeink dlcséerete. /T,/, TA... 1938.. 176-179. 1.

" : Cs. Sáabó László : Levelek a száműzetésből,, USZ,. 1338, 1, sz, 11,, 1,

- " : A korszerűtlen könyv /és. a regényírás, uj. utjai.,/. US2.

1938, 3. sz. 7-8, 1,

» : Erdélyi könyvek között, USZ. 1938., 5.. a z - 6.-7., 1,

" : Hozzászólás, a pozsonyi mq.gyar. rádió, műsorához, USZ, 1938. 8, sz, .9-10.. 1.

" : Az uj. magyar könyv, USZ. 1938,. 11.. sz. j6-8. 1.

Egy fiatal s zlovenszkói baloldali iró /Az "Uj Sz ellem"-ről,/. US£.

1937. 12-13. sz. 18-19. 1.

Egy fiatal tanár : Liákszemináriu ok?. UM.. 1931.. 1., sz, 12.. 1.

Egy harmincéves fiatal :. Az ifjúság vihnyei kongresszusainak, radi- kalizmusa. USZ, 1937. 14. sz.. 10r-ll*. 1.

Egy leánygimnazista : Talpta, magyar, ifjúsági. TL. 1919., 8... sz,. 2-3.1<

Egy ötvenéves optimista fiatal :. Egy "öreg", közbeszól,.. USZ.. 1938.

9. sz. 9-10. 1,

Egy prágai magyar diák :. Egy párgai kommunista diákkör, USZ,, 1938, 6, sz. 12. 1.

Egy székely góbé :, Válasz két pesszimista levélre. USZ. 1938.. 6*. sz, 10-11, 1.

E, H. : A három vi±éz, /V,/ TL, 1919. 20-21, sz, 12-13, 1,

Ehrenburg, Ilja : "A szocializmus békés, győzelme,". U,- 1934. 3-4.. sz, 24- 1.

Ékes András : Vallatás, / E , / U, 1934. 2, sz. 11-12. 1.

/ - elka / : Műkedvelők a színpadon, E , 1926, 8, sz,, 9-10.. 1.

" : Legszebb epizódjánál szakadt meg Rodolfo Valentino. é- letének filmje. E. 1926, 12. sz. 12,. 1,

" : A Burgszinház vendégszereplése Pozsonyban. E,, 1926, 13, sz, 8. 1.

" : Biller Irén vendégszereplése Pozsonyban. E, 1926,, 14.

.sz,s3-4.,1.

Elkáel : Több mint ötezer,leyágott copf, várj as Ppzspnyban, a feltáma­

dást., /T./ E., 1926, 3, ; sz. . 23r?4., !• '

(12)

Endei : A viszontlátás., /V./, TL«, 1 9 1 9 « > l( ? r l 7 . . sz. , 1 3 . , 1 » Endei : Merengés., /y./. fcí.., l$ 1 9 . v 1 8 - 1 9 . ; sz., 9 , , 1 .

Endei : Az, utolsó, nap., /y./. TL«, 1 9 1 9 . 2 0r2 1 . , l.s 1 . .Endei : ÍFyáron..'/y.A TL., 1 9 1 9 . - 2 2 . , sz.\ 9*. 1 .

Endei : Emlékezel;.VW= TL.J 1 9 1 9 . . 2 2 . , sz.,9.sJ...

Endei : A. hegedű. m,esé je., /y./ ÍL., 193-9»-. 2 5 .x 5 .s 1 . Endei : A% bűnös., / V , / . 1 1 . , 1 9 1 9 . , 2 4 . . sz... 5 . , 1 .

.Endei : Este.yy./. T L. , 1 9 ^ . , 3 1t3 2 . n sz.; 9 . , 1 .

Énekes. Jánps, A, kisparaszt., /y#/. U., 3-932.% 5 - 6 » , sz.,3.4.., 1 .

Erdei Ferenc. :. Miről y,an, szó, > na, ."szövetkezeti,, rendszerre", b,eszé- , Í ü n k ? . Ú S Z. , Í 9 3 7 . , ^ 9 . -s z. , 3 . 0 r l l. . l . v '

» :. Magyar- kertkultúra., USZ., 3-938., $,, sz,„ £r1 0 . , 1 • Erdőházi. Hugó, : Pasztell., /y./, TA., 1 9 3 7 . . ? 8 2 . , 1 ,

Esterházy. Lujza :„ Á, főiskpláspk, és, á, társadalpm.,USZ., 3-937.N 5.> sz.

-, 5 t 6 . , 1 .

.F, .

/ F. /. :. JTei/vyorkban, mutat ják„ be. Bartók, Béla, szlpyák, népda3Lkórusát.

E«, 1 9 2 6 . , sz., 3-Ó-11... 1 .

, Fábry. Zoltán :, /Masaryk. magyar, kluturalapitványa./, UM.> 3-933-.x l*sz.

, 9 . , 1 .

" :. "Májusban, a, szpytet^atárpn. e3.dördüljek, az, .első, pus-

„kalövések.".U.. 1 9 3 2 . , 4., s z. , & r 9. , i .

" :. Uj. világháború, fenyeget..U., 3-932., 5T6 . , S Z. , 3 ^ 4 . , 1 .

" . :, Sajtószabadság és dempkráoia..U., 1 9 3 3 ^ 4 . , s z. , 2 . , 1 .

» , :.Ha, per,.hát, Ijegyen, p e r . . U. , 1 9 3 3 .16 .t s z. , 8 ^ 0 . , 1 .

» Újévi, köszöntő..U.. 1 9 3 4 . , ! . , . sz. 2 . , 1 .

" : Béps, vörös, forradalma.,U., 1 9 3 4 . . 2..sz.,l.,l.

" : Az.ut, legyen, nyílegyenes!,U., 1 9 3 4 . , 2 . , sz., 1 3 t - 1 4 . ^ 1 .

" , :. Magyar,proletárdiktatúra.,U., 1 9 3 4 . . 3 * - 4 . . 2r6. , l .

" :, Jégyirág,-. lápyirág..U.. 3-934.. 5 - , sz., 1 5 r l 6 . , 1 .

" . írástudók, árulása. V 1 9 1 4T1 9 1 § p AU" . , 1 9 3 4 . , 7 . , sz., 8 -

\ 1 0. a .

" :. Nelsoni-injekció., U», 1 9 3 4 . , 8 . , sz., 1 t 4 . , 1 .

" . :. Magyar, iró SSSR^ben..U., 1 9 3 5 . , l-r2., s z. , 1 3 - r l 4. , l .

" . TörténeliBBihamisitás..U.. 1 9 3 5 . , 5 . , sz.,7^-8., 1 .

Faludi Kálmán. : A. zsákosai, asszonypiac.. /E./. TA., 1 9 3 8 . , 1 2 @r1 2 2 . , 1 . Fandor : A. heg,edü.. /E./, TL., 1 9 1 9 . , 9 r l Q . . sz.. 1 4 . , 1 .

Farkas Béla,, bakonyi. :.Uram, segits!, /Yf/, TL., 1 9 1 9 . , 1 2T1 3 . , sz., l p . , 1«

" , Lemondás.. /V,/. TL., 1 9 1 9 . , 1 4 r l 5 . , sz., 1 Q t 4 1 . 1 .

Farkas Gyula :. /Masaryk, magyar, kílturalapityánya./, UM., 1 9 3 1 . , 1 * sz.

. 1 0 . 1 .

" :. A. közgazdaságtan, é s, társadalomelmélet, tanítása.. MF.

. 1 9 3 3 . > 1 0 7 r - 1 2 3. , l .

Jraricas István :. Anna a szinn&zuan./E./ E«. 1 9 2 6 . . 1 3 . . sz. . 2 3 - 2 4 . . 1 »

" : Hogyan készül a Telefunken rádió? /t./ U.. 1 9 3 2 .

1 . sz. 1 0 - 1 1 . 1 ,

" : A Nercsinszki káfcéház. / E . / MF. 1 9 3 4 . . 1 - 2 . sz.- 1 1 6 -

i a . 1 .

" : A Rákóczi-ünnep. / E . / MF. 1 9 3 5 . ^ 1 3 4 - 1 3 9 . . 1 .

" : Ferdinánd Gabaj : Otec timotej. TA., 1 9 3 8 « 8 5 - 8 6 . . 1 .

(13)

-10-

Farkas István : Stefan Gráf : V horucom, prihoji. TA.. 1938,. 8.6.. 1.

" : Ludo Ondrejov : Zbpjnieka KQ-.adp.st. TA.. 1938.. 86.. 1.

" : Mikulás Gacek :. Sibirske zapisky. TA.. 1938.. 86- 87. 1.

» : Találkozás a régi várossal. /T./ TA.- 1938.. 17.2- 175. 1.

" : Hozzászólás középosztályunk problémájához. USZ.

1938. 9.. sz. 10-11. 1.

Feigler Ottmár : Az ezertó országának drámairodalma., E». 1926». 2...az.

19-20. 1.

Fehér Ferenc : Kulcsár bácsi nyugdíjba megy. /E,/, MP.. 1934-., 1 - 2. . S Z .

193-197. 1.

Féja Géza : Hivatás. /Felvidéki magyar irodalom./, TA.. 1937. 3.-6.. 1.

" : Németh László : Bűn. TA. 1937. ,61-62. 1.

» : Móricz Zsigmond : Betyár. TA.. 1937. .62^63.- 1.

: Gorkij. TA. 1937. 79-81. 1 .

" : Juhász Gyula. TA. 1937. 97,-100.. 1.

" : Népi arcvonal. TA. 1937. 166-169. 1.

11 : Visszapillantás harc és vita után. USZ.. 1.937. 8., sz, 11-12. 1.

11 : A Márciusi Front. USZ., 1937. 17. sz. .9.. 1.

" : Tamás Mihály : Sziklán cserj e. TA.. 1938. 27-28.. 1.

Féja Géza : Levele az üj Szellemhez. USZ.. 1938.. 13-14., sz. 24.. 1.

" : A magyar jobboldal és a magyar baloldal, Erdélyben.

USZ. 1938. 1.8. sz. 3-4. 1.

" : Pees*tgyürü-láz. /T./ USZ. 1938.. 20.. sz.. 8., 1.

Féja Tiborné : A martosi kézimunka. TA., 1938. 92r-94.. 1.

Fejtó Ferenc : Irodalmi életünk erkölcseiről. USZ. 1937. 9.. sz.

5. 1.

Fenyves Pál : Krammer-Szerényi-Szalatnai A serdülőkor, problémái.

MF. 1933. 161-162. 1.

Ferdinandy Mihály : Magyar fiatalság a. mul.tb.an és a j.alenb.en. USZ.

1937. 20.. sz. 5-6. 1.

11 : A magyarok az északi, ós. a déli. szlávok közöt.t.

A szent is tváni idők tapasztalatai. USZ., 1938. 3-..SZ..

10-11. 1.

" : Az aktuális Szent István. USZ. 19-38.. 15^16.. az.

14-15. 1.

11 : Ifjúság a politikai konjunktúra koráb,an.. USZ.

1938. 18, sz. 4-5. 1.

Ferencz László, Horváth Ferenc, Jócsik Lajos, T.erebessy János, Zs.olt László : Kelet európai, konföderáció? U. 1932.- 7.

sz. 10-12. 1,

/ f. i. / : Magyar szezon előtt állnak a budapesti szinhá.zak., E.

1926. 13. sz. 5. 1.

Fiedler József : Bethlen Gábor, második esküvője. TA..1937. 55^59*1.

11 : Kassa ostroma 1706-ban. TA.. 1938. 57-59. 1.

fi. : Tiz év Lenin nélkül. U. 1934.. 2.. sz. ,8-9.. 1.

Flaohbart Ernő : A nemzeti irodalom hivatása. E.. 1926. 15.. sz.

1-3. 1.

Flórián Károly : Adalékok a,középkori gazdasági élet, jellemzésé­

hez. MF. 1933. 54-61. 1.

Flórián Tibor : Denevér. /V./ TA. 1937. ?14., 1.

." :. Tavasz,a. temető, felett. /V./ TA.,1938. 16.,1.

/ F. m. / ; Európa, és, Amerika, legelegán£abt>. divaíhö^gyei, Velenpében és. a lidói, tengerpartpn. E., 192$.,13., sz., 2*>r2£.l.

Fogarasi A.. : A demokrácia csődje.,U^ 1 9 3 4. N sz., 15-16., i.

Fogarassy. László, :*A magyar, fŐsikolás, cserkészet., F., 3-938»\ 2., sz.

^ 27.,1.

Fokos Dávid r Finnugor-török, mpndat^ani. egyezések.. MF., 1934. , 3r£.

(14)

Fokos Dáyid, :. Gpmbpcz. ?pX$án, 1877^X935., MF.., 1935.s 275-277., 1.

Forbát imre, :!Az.uj. prosz, pró^a.^ UM.-, X93X.,, X., sz.,^r7.^X.

Forbáth, Imre, : A>£ázoI;j, engem, így., / V. A MF., X934., X t2v S Z. ^ 8 3 . , X.

" :, Mikor a, néma, beszélni. &ezd., /y./. U., 1934.v X., sz.

,14-15., 1.

Földes, György ^Bemutatkozásul., TA., X9?8., 97^98.,X.

» , : Dr. Áixinger. László, :., Pozsony., TA., 1938., X27- X 2 8 . X . ' '

:. Tégy, jót, f eI,ebará$pddaX., / Ef/ . TA., 1938., I83rX85.X.

Földes R. József, :, A, kis iparps, társadalom, kialakulása.. F., X938.

, 2 sz., 1X-X2., X.

Földes Sándor : Minden., /y./ MF., 1934., 1^2., sz., 52., X.

" :. Á, nyár, balladája., /Y,/. MF., 1934., Xtt2., S Z. , 52., X.

» : Kristálypn, á*.. /F./s MF., X934., 53., X.

» : Beteg-munkás.,MP., 1934.*Xr2., sz., 53t54.,X.

» , :, Megváltó, reggeX., A . / . MF..X934., 1-2., es., 55«, X.

Framer Ervin. :, Pro és kpntra., /E./. TL., 19X9., 3Xr32., sz., 9rX2.., X.

Frenyó Lajps Keczer, András, utódainak, fplyampdyánya II., Rákó- czi Ferenchez.,MF., 1935.,143^14£., 1.

Friedrich, Bili : Aljas és. becstelen?. U., X932., X.* sz., 3., X.

Fucik, Július :, A, sztálingrádi, trakitcr, története., /R./, Ü. , 1932.

, 9rOP*. sz.,8-9.,1.

F. Z. : Még, a. kpmraúnisták is.,U., 1933., 6., sz.. 6-7., 1.

G, .

Gábpr Andor : Uéma sorfalak, vörös, uccán.,/T./,U., 1933.,4., sz.

, 16.,I.

Gál István :. Bucsuakkordok../Sz,./. E., 1926., 3., sz., I7*-2I., I.

" : A dáma,, a. gavallér, és, a.mór../Sz./. E., 1926.,7., sz.

. 18^21.. 1.

n : Egy, óra Cs., Szabó. Lászlóval,, a, poyeri. átkelés, iró- . jávai. USZ.. 1937.. 4., ez..6r7.,l.

" :. Egy., óra Jllyés. Gyulával..USZ.. X937., 5.. sz.. 3-4., X.

. a : A, magyar í'esszéirór-n.emzedék", bemutatkozik., Egyv óra , ^zerb Antallal,, az, irodalomtörténésszel, és. regény- , Íróval.. USZ.,1937., 8.. sz., XOrll., X.

" :. A. költő, átéli, a, kort, és, bekapcsolódik, a, yalóságba.

Egy, óra Szabó Lőrinccel. USZ.,1937.,9.. sz., 3r4.vX.

" . : Erdély Írója beszél a székelyekről, a dunai politiká­

ról, a magyar lehetőségekről. - Egy óra Tamási Á- rpnnál. USZ. 1937. 10-11., sz. 15^17. 1.

11 : Egy óra Sárközi Györggyel. USZ. 1937.. 15.. sz.. 5.-6.1.

" : Egy óra Ignotus Pállal. USZ. 1937. 17.. sz. 3-5.- 1.

" : Magyar reálpolitika és belső átalakulás. USZ.. 1937.

18. sz. 3-5. 1.

Galántai-Fekete Gyula : A beteg diák. /V./ TL.. 1919.- 27.-28.; sz.

12-13. 1.

« : Esik eső.../V./ TL. 1919. 29-30.. az. 9.1.

" : Valamikor régen.../V./ TL., 1919. 29^30.

sz. 9. 1.

" : Ősz végén. /V./ TL. 1919. 33-34. sz*. 9*1.

Galla Ferenc : A francia szellem győzelme Szent István birodalmá­

ban. USZ. 1938. 15-16. sz. 9-13. 1.

Garami Ferenc : Kassai szinpadi szerzők. E.. 1926.. ,8. sz. 2,-4.. 1.

Gard, D. : A második viéágháboru pandora-szelencéje : A Duname­

dence. U. 1934. 7. sz. 6-7. 1.

(15)

-11-

Gautier, Théophile : Corneille cipője. /V,/ Fordította Izakpvics Kornél. TL. 1919. 29-30. sz. .5-6. 1.

Gelei Károly : A dialektikai materializmus uj utjain. MF.. 1-934.

3-4. sz. 90-99. 1.

G, K. : Dr, Frantisek ffiskra és Bernát Bertalan : A becsület, yi- delméről szóló uj csehszlovák törvény és, saj.tónp- vella, MF. 1934. 3-4. sz. 196. 1.

glin : Pöstyém. E , 192.6. 5. sz. 14-15. 1.

glin : A gyönyör. /Merényi Gyula./ E. 1926 . 5, sz.. 23.. 1.

glin : Vitrin, /V,/ E, 1926, 9. sz. 12. 1.

Glin : A szerelem kitépett lapjára irtam.. ,/T,/. E,. 1920. , 12.. sz.

17, 13. sz. 15, 15. sz. 11.. 1.

Glin : Este, / T . / E, 1926 . 2. sz, 1, 5*- sz, 1, 8.. sz.. 1*, 11,. sz, 1,, 12. sz. 1., 13, sz, 1, 1,

Goethe : A halssz. /v./ Forditotta Tomas.chek Lajos, TL,. 1919,. 9- 10, sz, 1, 1,

Gogolák Lajos : Prága két lelke, USZ. 1937. 12r-13. sz.. 11^1.2, 1.

Goldhammer Géza : A cshszlovákiai Brünin-éra után, U,, 1932. 7.sz, 2. 1,

Gorkij, Maxim : Uj ember nő fel, / T , / U. 1932, 9-10.. sz,. 2., 1.

" : Ifjúmunkás a birák előtt, /Részlet "Az anya", c, regényből./ U, 1932, 9-10.. sz. 17-18, 1.

" : Proletárhumanizmus, /T./, U, 1934. 6,. .sz.. 8r-9,-l.

Gottwald, Klement : A legszélesebb demokrácia,, U,. 1935,. 1-2,- sz, 8-11. 1,

Gömöry János : Lr, Wick Béla : A kassai Suent Erzsébet dóm, TA.

1937. 148-151. 1.

11 : A "Tátra" hivatása. TA. 1937. 161-162. 1.

" : Kisebbségi problémák. /Könyvism./. TA. 1937.- 232- 239. 1.

" : Phileciumtól Pelsőcig, Részlet Pelsőc történetéből.

Irta Tichy Kálmán, TA. 1937. 322-323, 1,

Gunda Béla : Magyar néprajzi kutatások, F. 1938. 2.. sz. 17-21.. 1.

Gy. D, : A kritikus, aki nincs.. UM, 1931. 1. sz. 19., 1.

// Gy, J, J, / : Magyar anyanyelvű zsidó 142.450. él Romániában, USZ, 1937. 1 0- 1 1 . sz. 2. 1.

Győry Dezső ; Egyik nagyapám, /V,/ E. 1926.,15»lSZ*,12., 1 .

» : Hpl a, költő? /y,/,UM,, 1931., 1.. s z, , 3. , i ;

" : Csak neked, mondhatom, meg,, testyér,, /v./, U M „ 1 9 5 1 » 1, sz« , 3* %

" : Mások yagyunk.,/y./.UM.,1931«sl.i 3 ^ 1 .

" Vallomás,, yágy, és, filo?ófia.,/y,/.UM.v 1931.^1., sz.

3.,1. " ,

11 :, /Masaryk, magyar, kulturalapitványáról./, UM,, 1931*% 1 » . sz..10«.1.

" : A Szentiváni. Kúria, mellett, é, s, .ellen.,UM., í-931•^ l#sz.

1 5 . : í - , ,

" : Hires..fiatalok. k,esprg£;je.,/yf/. MF., 3-934., 1-2.s sz.

41., 1. , ,

. " „ :, Pályavég a,magosban.N/V,/, MF*, 1934.% 3-—2., sz., 41^43•, 1 ' " : Októberi madarak., /y.A MF., 1 9 3 4 . , ir2.1 sz., 43-44., 1.

» :. Fürdő, lány 1934-b3n.. /y,/,MF., 1934., l^Z., 44r45.1.

" :. Éjjeli, Őr../y,/, MF., 3-934., 1^2., sz., 45-46., 1.

" : Kaland, a málnásban., /y./, MF., 1934., 1-2.sz., 4 6 . , 1.

(16)

,rl2-

Győry, Dezső :, Pozsonyi, tavasz., /legenda, Pozspnyban., Ibplyampzők , láttán, az. Qligetben., Á, Kiskárpátpk, átalakítása,.

. yadorzór-ballada, a. Fátrában., U j, márciust.!/, Versek.

MF., 3-935., 26-30.,!.

» :. Summásr3-ány../y./, TA.,1937.,170., 1.

:. Kiáradt. a Vág*. /V./. TA., 1937., 3-7Ő,-l,71., 1 . :. Gemöri, betyár., /y./, TA., 1937., 173-., 1.

Győri Illés István. A. Mq.gyars párt,pplitikája Erdélyben., USZ., X937.

.10-11. sz.,18rl9.,l.

Gyula : Sasfiók. /V./ TI..1919., 14^15». sz.,4», 1.

Gyula, bácsi : A, szomorú, fiu., /v,/,Tl., 1919«, 18r3-9.. sz., 6., 1.

H. .

/ h../ : Holtpontra, jutott, az, operett., E., 1926.,2., sz., 5-6., 1.

Háber Zoltán : Az, álom.. /E,/. U., 1936., máj., 1.. s^., 11., 1.

Hajós Erzsébet :. Grafika,, és, grafikai, stílus., MF., 1934., 3^4., sz.

84-89., 1.

" : Kari Benyovszky. :. J.II., Hűmmel,, der,.Meneeh, und , Künstler.MF., 1934.. 3-4.. sz., 159rl6l.,1.

" : Prof. Dr. Félix M.,Gatz, Prinzipien, der, aesthe- ,tik, der Maierei.. MF., 1935«, H 5 r 116., 1.

Hálást Gábor :. Az, örök, várps. : Budapest., /T./.USZ., 1938., 2Q.; sz.

• 3-4., 1.

Hantps László : Kisebbségi, gazdasági, öncélúságot, akarunk!. USZ.

. 1937.-2., sz., 9rl0., 1.

" : Futó. pillantás, egy. csallóközi, falu, életére.. USZ.

1937.. 4.. sz., 5., 1.

" : Öt étlap., /Egy. csallóközi, falu, néptáplálkozási, Yi- . szonyai./ USZ., 1937., 6., sz.. 6V8., 1.

" : Az. éputő Erdély..USZ.,1937.. 10^11., s&.,19rS0., 1.

" : Beszélő, író és, cselekvő,maggtrok.,USZ., 1937., 16.

s z . 9 . 1 .

" :. A. marosvásárhelyi, hitvallás, szlpvenszkói. szemmel.

USZ. 1937. 18* sz. 11-12.. 1.

" : Guzsbaközött kezek. USZ. 1937. 21.. sz.. 14^15.. 1.

" : Álomlátás és valóság közgazdasági, életünkben. TA.

1938. 18-22. 1.

" : A falanxánd Boerenbond gazdasági szervezete. USZ.

1938, 4. sz. 8-9. 1.

" : Gazdasági észrevételek az uj időkhöz., USZ.. 1938.

11. sz. 5-6. 1.

Hanzséros I, : Busán szól a tárogató,, ./V./ TL.. 1919. .4., sz., 1.-. 1.

Hatvani János : Orbán Gábor-Mendreszóra Miklós : Uj, magyar-szlovák és szlovák-magyar szótár. MF... 1933.- 15.6-157. 1.

11 : Orbán Gábor : A magyar nyelv, MF., 1934. 3-4.. sz.

152-153. 1.

" : Balassa-emlékkönyv. /Könyvism./ MF. 1934. 3-4.. sz.

195. 1.

" : Karel Capek : Beszélgetések Masaryk Garrigue Tamás­

sal. II, kötet. Élet és munka. MF. 1935. 102. 1.

Havas József : Miről beszél a pozsonyi vashonvéd. /V./ TL. 1919.

31-32. sz. 5. 1.

Háy Gyula : Gát a.Tiszán. /Sz./ U. 1936. 1. sz. 13-16. 1.

Házy Ferenc : Ivan Krasko : Panasz. /Versford./ MF..-1934. 3-4*sz.

83. 1.

" : Otakar Brezina : Anyám. /Versford,/ MF.. 1935.. 5,6.1.

11 • fitakar Brezina : Motívum Beethovenből. /Versford./

(17)

-13-

Házy Ferenc : Korunk. Tizenkét fiatal, költő, MF.. 1935.- 330-332*1, Hecko Antal : Szlovák levél az Uj Szellemhez, USZ,, 1938,. 12,. az,

3-4. 1.

Héderváry Sándor : Mit hozna a kantonális .szervezkedés? USZ.. 1938., 3. sz. 9-10. 1.

Heine, /Heinrich/ : Belsazar,/V./ Fordította Tomaschek Lajos. TL.

1919. 20-21,. Íz. 8. 1,

Herceg Gábor : A szalamandra tüzpróbája. Szerző a darabjáról, E , 1926, 2, sz, 5. 1.

» : Tenyérjóslás. /E./. E . 1926,. 9. sz. 13-15, l.

Herpay Ferenc : Csoda. / E . / TA. 1937. 172-176. 1,

Hevesi András : Egy utópiátlan kor, USZ. 1937, 8. .sz., .6. 1,

" : Bolsevizmus és civilizáció, USZ, 1937., 17, sz, 11-12, 1.

Hg. Ottó : Mérgezett nyilak. U, 1934. 2, sz. 10-11.. 1.

Hidas Antal : Megmozdul a föld. /Sz,/ U,. 1932. 4. sz,, 13-15.. 1.

H, J, : Orbán Gábor : A finnugor njslvek számnevei, MF,. 1933.. .161,1, H. J, : Egy szlovenszkói magyar könyvről, /Orbán Gábor : A ma­

gyar nyelv,/ MF, 1935. 295-296. 1.

H,, K. : A szlovenszkói magyar, sajtó, USZ, 1937. 16.. sz. 8. 1.

H„ L. : Mégegyszer a vihnyei. ifjúsági kongresszusok. USZ, 1937.

15. sz, 10-11. 1,

Hódinka Tivadar : A világbéke járható mt ja, MF, 1934. 3r4. sz.

132-136. 1,

Holly Jenő : ő eminenciája. Szerző a darabjáról. E. 1926. 3.. sz.

5. 1.

Hóman Bálint : Szent István. USZ. 1938. 15-16. sz. 5-8. 1.

Hont Ferenc : Budapesti szinház. TA, 1937. 89-91, 124-126, 154- 156, 203-204, 290-291. 1.

Hornyánszky Aladár : Zovrubny slovnik. Részletes szótár II. rész.

Szerkesztette Hvozdzik János. MF. 1934. 1-2. sz.

241-244. 1.

Hort Dezső : Mi lesz Roosewelt után? USZ., 1937., 17.- SZ», 3-0^-11,, 1.

Horticus : A háború ujságirói..USZ., 1938., 13^14.-.' sz,N 22r24. •! 1.' Horváth Ferenc : A.generációs,elmélet, p#ődje,. UM.,1931»,l.v SZ.

15. 1.

Hubik István : Hozzászólásba "Forrás" időszerűségéhez., F., 3-938.

2.. sz. 28. . 1.

Hungária : Árpád emlékezete.,A./. TL.,1919., 12r13.,sz.,6., 1.

/Husz/ 20 pozsonyi ifjúmunkás, : A, gyár, a.'m^nk., /Sz,/. U., 3-932.

1. sz. 9..1.

Hviezdoslav :, Ai,véres szpnetírekből,, /V./ Forditotta. Spbesi, Er­

nő. TA... 1937«, 195-196., 1.

/l-e./ : Uraságod, lába, jpbb. jövőnek, néz, eléb^.,/T./,E., 3-926, ,14., sz., 1$., 1.

Idp : A cseresznyevirág, prszága egyúttal, a, költők, pr szaga, is,, E , 1926., 5. sz,, 10-11,., 1.

Ignptus Pál : A "Szép. Szó." USZ., 1937.-5., sz., 9», l-

I. K. : Kedves Tinódi Lantos, Seb,estyém!, / ? , / TL., 1919«, 29r30., sz.

14-15. 1.

Iljim, J , : A szocialista építés, hajtóereje.. Forditptta, Fábry^ Zp}.- tán. U,, 1932., 7.-sz., 6., 1,

Illés Endre : A magyar Prpust.,USZ.<1937»\8», sz»,7T8.,1.

Illyés Gyula : A nagy. divat, és a még. nagypbb, veszély., /$Tóp, és, né-

(18)

- w -

Illyés Gyula :. A"Faplójegyzetek?'-bő 1.,/Aktuális, magyar, kérdések-/

./T./, USZ.. 1 9 3 8. 4 0 . . sz., 3-4.; 1.

Incze Béla :. Zéliger., / E . / TA*, 1937»,274r280», !•

/. irk / :. Fischer, Károly., E., 1926., 5.. sz., 3r4., 1.

Isépy Nata : Éj jeli, ködben, az. utpán., /y,/. TA., 1937., 37., 1.

Istvánffy Géza : Az 3ötvps-Kör. feladata, a, magyar, munkaterületen.

F.,1938,,1,,sz,, 16-17.,!.

Izakovics. Kornél : Az. összeomlás., /E,/. TL., 1919., 24., sz., 2r5»,1.

" , : Egy, vértanú. VE./. TL., 1919., 27^-28.. sz,,4r6.,l.

" : Téophile. Gautier. :, Corneille, cipője., /Yers- ford,/ TL., 1919., 29^3P... sz.. 5T6., 1.

» : Csak, hidegvér!. /E,/. TL., 1919•, 29-3Q., sz., 3-Or-12.1.

J. .

Ják Sándor : Simon Menyhért : Testvéreknek üzenem. TA., 1937.

322. 1.

Jakabffy Elemér : Az Uj Szellem erdélyi, száma. USZ.. 1937.. 1.2-13.

sz. 16, 1,

Jancsó Elemér : Öt év az erdélyi irodalom frontjáról.. 1928-1934.

MF, 1934. 3-4. sz. 78^83. 1.

Jankovics Marcell : A kis jury. / E , / TA. 1938. 99-105., 1.

Jankovich Ferenc : Zrinyi példája. USZ. 1938. 10.. sz.. 4-5.. 1.

Janics Kálmán : Nemzeti humanizmus és nemzeti öncélúság. USZ.

1938. 12. sz. 12. 1.

Jarnó József : Cselló, /v./ E. 1926. 10. sz.. 14. 1.

" : Egy szerep. /Varga Béla./ E.. 1926. 13. sz., .9-10.1.

" : A forradalmár. /E./ E. 1926, 13.. sz.. 18-20,. 1,

11 : Hajnal a kávéházban, / v , / E,. 1926, 14., sz.. 16.. 1.

" : /Masaryk magyar kulturalapitványáról,/ UM, 1931.

1, sz. 9. 1.

" : Egy ország regénye. / E , / MF.. 1934. 1-2, az,, 77-92., 1.

11 : Ignazio Silone : Fontamara, MF.. 1934. 1-2.. sz.

252-253. 1.

Jaross Andor : Hozzászólás, az ifjúság és a nemzeti munka kérdéséhez.

USZ. 1937. 16. sz. 7-8. 1.

Jenci diák : Mese a fecskékről. / E , / TL. 1919.. 16-17, sz. .6-8.. 1.

» : A kis gall kakas. / E , / TL, 1919.- 18-19. sz„ 6-8,, 1,

» : Pacsirtahang, / E , / TL. 1919.. 20-21.. 1.. .2-4.. 1,

» : A tanár. / E . / TL. 1919. 22, sz. 3-5. 1.

" : A repülő. / E , / TL, 1919. 23. sz., 6-8, 1,

" : "A háborgó tengeren,..11 /V,/ TL. 1919. 2.4.. sz., 1.. 1.

" : őszi emlék. / E . / TL. 1919. 24. sz. 6-7. 1.

» : Az Ősz.../V./ TL. 1919. 27-28.. sz. 1-2. 1,

" : A vértanú, / E . / TL. 1919. 31-32. sz. 2^5. 1.

" : A bosszú. / E , / TL. 1919. 33. sz. 2-3. 1.

Jesensky, Jankó : legyen egyszint, / v , / Fordította Farvas János, MP, 1934, 1-2. sz, 156, 1,

Jócsik Lajos : Egyezkednek Budapest és Prága urai. U.. 1932. 1,. sz, 2. 1,

" : Uj magyar történelem - a földmunkásság harcos elő­

retörése, U. 1932, 4. sz. 11-12. 1. •

" : Az iró ködbe menekül. U. 1932. 5-6. sz. 22., 1.

" : Fiatalok a papi reakció zsoldjában. U.. 1932. 7,. sz.

14. 1.

" : Az emberi felemelkedés vágya a kisebbségnél. USZ, 1937. 21. sz. 12-13. 1.

(19)

-15-

Jócsik Lajos : Egy városképhez. TA. 1 9 3 8 . 3 3 - 3 7 . 1 . 1 9 3 8 . 7 9 - 8 3 . 1 . Jordán, Edouard : A független magyar állam megszületése. USZ.

1 9 3 8 . 1 5 - 1 6 . iz. 2 0 . 1 .

József Attila : A mai költő feladatai, USZ» 1937. 17- sz. 7 . , 1 .

» : Kész a leltár. F . 1 9 3 3 . , 1 . sz.. 5 . N1 .

" :..

Temetés,uMn .Vv./,

F., 1 9 3 8 . , 1..; sz., 5 . , 1 .

Juhász irpád :, A színésznő, térképe.. / T . / E., 1 9 2 6 , , 1 0 . , ez., 4*> 3-.

» ' s. Keserű, férfiének.. A . / , É., 1 9 2 6 . a 3 . - ! e^., 1 6 ^ 1 .

" , : /Masaryk, magyar, kultúralap itványáről./. UM., 1 9 3 1 .

, 1 » , sz., 1 0 . , 1 .

. » , :, jó üzlet../e./.MF., 1 9 3 4 . , 1 - 2 . , ez., 1 Q 9 - 1 1 3 . , ! .

. K, .

Kala Pál : Heia kell. többé, adót, fizeti!, U., 3 - 9 3 4 ^ 3T4 . , s z. , 2 0r£ l . l . Kalandra, Zavis :, Bécsi bizonyiték.,U.^ 3-934», 3 r 4 . , sz., 3.8^9., 1 . Káldor György :, A, magyar agrárszocializmus,problémája., USZ., 3-937.

, 6 . , s?., l lr1 2 . 1 .

Káldy Ica :.Van kacagás.,/T,/. E., 1 9 2 6 .n 3 . , sz. ,2 4r2 5 . , 1 .

Karayashi, T.. : A kohó.. /Y,/. Fordiiptta, Méliusz, ír.., József., U.

1 9 3 4 . , ^ . , sz.,,7.-1.

Kassai H. Zoltán :, Három, kassai, piktpr., /Csprdák, Lajps,, Ha34sz- . Hradil Eleu^r,, Bauer, Szilárd./, E., 1 9 2 6 . , 1 0 . . , ez.

7 - 1 3 . , 1 .

Kaspai zpltán :, Kassai, muzslkuspk.. /Zathurepzky, Ede>, Hemerka, Mary, Kemény. Egon, és. Dany, Hándpr./. E., 3 - 9 ? 6 . , 1 2 .1 sz., 4 - 7 . 1 . Kaszás László : Magyar, baka a, szerb, frpntpn., /T./. TJ., 1 9 3 2 . , 7 . , sz.

7 . , 1 .

Katajev, V. : Bugyouoi, őrzi, a, hadtestet., /E,/. U., 1 9 3 5 . , 5 . , sz., 2 # 1 . Kató Pál : A szlovenszkói. színjátszás, tévelygése.,TA.,1937.,29-

- 3 1 . , 1 .

" : A. kassai, rádió, magyar, órái., TA., 1 9 3 7 . , 3 1T3 2 . , 1 .

" : Féja. Géza, :. Viharsarok., TA., 1 9 3 7 . , 1 2 0 ^ 1 2 1 . , 1 .

» : Karel Capek. :, Fehérkor., TA.. 1 9 3 7 . , 1 2 2 . , 1 .

" : Wikolaj. Bogdahov, : .Az, első, leány., TA., 1 9 3 7 . , 1 5 3 ^ 1 5 4 . < 1 .

11. : Prerau, Margit : Minden, pária, nevében., TA., 1 9 3 7 * , 1 5 4 . , 1 .

" : Cseh,és, szlovák,irók,antológuája., /Kpnyyism./. TA., 1 9 3 7 .

, 1 9 9 ^ 2 0 0 . , ! .

" : Palotai. Boris : Isten, ölében., TA., 1 9 3 7 . , 2 4 1 . , 1 .

" : John, Dos Passos, : Három-katona... TA., 1 9 3 7 . 2 4 2 . , 1 .

" : Karel Capek. : Egy. mindennapi, élet... TA., 1 9 3 7 . , 3 2 5 t - 3 2 6 . , 1 .

11 :- Szlovenszkői. magyar irók, antológiája.. TA., 1 9 3 8 . » 2 9 . , 1 .

" : Dugf Cooper :. Talleyrand.. TA., 1 9 3 8 . , 3 0 . , 1 .

" : Harsányi. Zsolt. : És. mégis, mozpg, a. föld., TA.. 1 9 3 8 . , 3 1 . , 1 .

" : Jak Sándpr. : Keked. i r p m . T A . , 1 9 3 8 . , 8 5 . . 1 .

Katona Jenő :./Az "Uj Szellem."-ről./.tJSZ., 1 9 3 7 . , 1 2 r l 3 . , s z. , 1 9 . , 1 . Kázmér Ernő :. Thespistől G#B.S,,-ig, és. még. tovább. Arisztifane^z

. vagy Pirandellp. E., 1 9 2 6 . , 1 . , sz., 1 6T! 7 . , 1 .

» : Ujabb Ady-irodalom. E., 1 9 2 6 . , 2 . . sz., 1 4 r l 6 . , 1 .

" : Az !'isme rétien". Molnár, Ferenc, uj. regénye., A, gőzoszlop.

3. 1926. 4. sz. 1 0 - 1 1 . 1 .

" : Földes Sándor : Uj játékok uj színpadra. E. 1 9 2 6 .

7 . sz, 2 2 . 1 .

" : Claude Farrére : A titkár kisasszony. E. 1 9 2 6 . 7.sz.

2 2 - 2 3 . 1 .

(20)

-16-

Kázmér Ernő : Ivan Krasko. E« 1926. 7.. sz. 23. 1.

" : Gogolyés Gorkij reprezentatív, alkotásai uj. magyar kiadásban. E, 1926. 8. sz. 25-26. 1.

" : Mozi, film és esztétika. E., 192.6.. 9. sz. 6?-7., 1.

" : Schm&dt József két könyve. Ázsia világossága. A szanszkrit irodalom története. 1926.. 11*.. sz.. 16.. 1.

" : Jákob Wassermann : Laudin és családja. E.. 192.6.

23. sz. 22. 1.

11 : Sándor Imre : Asszonyok. E, 1926. 14. sz. 22-23.. 1.

" : Ligeti Pál : Uj Pantheon felé. E., 1926. 15.. sz.

20-21. 1.

" : Málnási Ödön : A magyar nemzet őszinte története.

TA. 1937. 323-325. 1.

11 : Magyar irodalom Jugoszláviában. TA.. 1938. 23-27.. 1.

" : Mai osztrák elbeszélők. /Könyvism./ TA.. 1938. 30- 31. 1.

" : Szabolcsi Bence : Bevezetés a zenetörténetbe. TA.

1938. 89. 1.

K. E. : Az uj zene. Molnár Antal könyve. E.. 1926. 3.. sz., .9-10.. 1.

Kemény Gábor : Bölöni György : Az igazi Ady. MP. 1935. 110-112., 1.

" ; Szimonidesz Lajos : Jézus és Mária ereklyéi. - Zwei neu erkannte indische Bezlehungen Jesu und der Ev.an-

gelien. MP. 1935. 323-325. 1.

" : Magyar népismeret. USZ. 1937. 18. sz.. 12.. 1.

Kemény Lajos : A Káptalan utcai Palatinusház Pozsonyban. MP.. 19-35.

67-70. 1.

" : Károlyi Sándor házai Pozsonyban., MP.. 1935.. 146- 148. 1,

Kerekes György : Kuruc Fé.ja Dávid tragédiája. TA.. 1937. lD.6,-109, 188-194. 1.

" : Amikor a magyar arany .és, a .cseh\ ezüst, uralkodott Közép-Európa piacán. TA. 1937. 218-221. 1.

Kertész Róbert : Az újság utja a hatalom felé. USZ.. 1938. 13-14.

sz. 6-10. 1.

Kettunen, Lauri : A liv nyelv. Fordította Feigler Ottmár. MF. 1934.

3-4. sz. 59-62. 1.

Khin Antal : A farsangi dőrék. Adalék Csallóköz néprajzához., ME.

1935. 91-94. 1.

Kisch, Egon Erwin : A selyemfront asszonya. /T./, U,. 1932. 5-6», az, 21. 1.

Kiss Ibolya : Tolsztoj szlovenszkói barátai. TA. 1937. 319-322., 1.

Kiss Sándor : Meglepetés. / E . / TL. 1919. 24. sz. 10-12. 1.

K. M. : Budapesti színházi levél. E. 1926, 11.. sz. 2, 1«

Kniezsa István : Magyarország népei Szent István korában. USZ.

1938. 15-16. sz. 8-9. 1.

Knüppel Kornél : Képek a francia forradalomból. TL.. 1919. 4.. sz.

4-5, 5. sz. 3-5. 1.

/ K. N. Z. / : Uj primadonnajelöltek. E.. 1926. 8. sz. 10-11. 1.

/ K. N. Z. / : Kövér Dezső. E. 1926. 9. sz. 3. 1.

Kodolányi János : Finn tanya. /T./ TA. 1937. 210-217, 256-265, 298-301. 1. - ,

" : Az északi rokonok között. Finnország példája.

USZ.,1937..12-13. sz.,12-13.,1.

Kohut Ferenc : Tizenöt év. Ú... 1934. 3-4., sz., 17-18.., 1.

Koltzov, Michael : Az , orosz. éhínség../Tf/ U.,Í934.,1., sz.,7.,1.

Komjáthy István : Az ifjúság mint korprobléma., F., 1938., l.tsz.

6-8. 1.

« : Eötvös, szelleme, kötelez! F., 1938.. 2. sz.,1-2.,1.

" , : Mint a. sarkkutató. A . / . TA., 1938.., 73., 1.

(21)

Komjáthy. István. :. Tppolyi Rózsa, :,, BeteljesülésTA., 1 9 3 3 « , 1 9 1 . , 1 . , Komlós, Aladár., :. /Masaryk, magyar, kuítural,apityanyáról,/, UM., 3-931.

, 1 , , sz,, 9 . , 1 ,

" .:. Magyar, irpdalom. :., 193Q.,UM., 1 9 3 1 , , 1 , , sz., 1 1 , , 1 ,

" . :.. A. magyar, irpdalpm, uj, fe jezete. :, Az, esszéizmus, jcp-

. ra.. USZ.. 1 9 3 7 . , 9-, sz., 9 - 1 0 . , 1 . 1 '

Kpmlóssi. Is.tyán. piákság, és, színház,. $ 1 , , 1 9 1 9 . , 2 0 t - 2 1 . , sz,,13- , 1 4 . - 1 .

Koréin, Stefan, :, így, kezdődött*./Sz./. U., 3-934., 3T4 . , s z. , 7 ^ 9 . , 1 . Komis. Gyula. :. Ki, y.eszi, á"t. Róma, prpkét?. U?JU, 1 9 3 7 . , 4 . . s z. , } . 0 . , 1 . Korppnay :.. Szlovák, könyv. Eötvös, Józsefről., TA.. 1 9 3 8 . , 6Qr-62., 1 . Kpryin Lajps, :, Béresgyerek, dalpl.. /y./, Ú.. 1 9 3 4 . , 2 . , sz., 4 . , 1 . Kósa Jánps. : Magyarságtudpmány,. USZ», 1 9 3 8 . , 8 . , sz., 1 IV1 2 . , 1 .

" :, A. barpkfc-kpr,. a, refprmkprszak, ésv a, mpdem, idők. Szent

, Istvánja,.. USZ., 1 9 3 8 . , 1 5 r l 6 . , sz., 1 3r1 4 . , 1 .

Kpssy. Iyán. :. A,német, nyely,. /E./, T L. . 1 9 1 9 . , 1 4 r l 5 . , s z. , 2 , r 3 . , l . Kpsztolányi, Pezső. :, /Masaryk, magyar, kulturalapitványáról,/. UM.

. 1 9 3 1 . , ! . , sz., 8 . , 1 .

Kovács. Endre. :. Elhagyptt. ember,, /y./, MF,, 1 9 3 4 , , 1 ^ 2 . . sz., 1 3 9 . , 1 .

" , :,Mit. fpgsz, felelni.,/V./.MF., 1 9 3 4 . , 3 c 4 . , sz., 6 5 . , 1 .

" , :, A csehszlovákiai, magyar, tanitők, almanahja., / 1 9 $ 8 -

, 1 9 3 3 , / . MF., 1 9 3 4 . . 3^-4.. sz., 1 5 7 r - 1 5 9 . , 1 .

" , : Egy, költőhöz../V./. T A. , 3 - 9 3 7 . , 8 1 - 8 2 . , 1 .

» : Rettenetes, magány.. /y,/, TA., 1 9 3 7 . , 2 8 1 . , 1 .

" :, A. herpikus- regény. USZ., 1 9 3 7 . , 3 . , sz., 1 0 . , 1 .

" . : A, személyiség, fellázad, a, tömeg- ellen., p~v>Z., 1 9 3 7 .

. 5 . sz., 1 0 . . 1 .

" . : F.X.. Salda,, vagy, a nemzeti, művészet,preblémája.

USZ., 1 9 3 7 . , 1 2 - 1 3 . . sz., 1 9 - 2 0 . . 1 .

" : A,humanizmusig, fejlődött, francia,regény..USZ., 1 9 3 7 .

. 1 6 » . sz.. l l r - 1 2 . , 1 .

11 : Gpndplatpk, a, váltpzás, küszöbén. USZ., 1 9 3 8 . , 21»sz.

- 4 - 6 . , ! .

Kpváps Imre :. "Néma, fprradalpm^ az. Ormánságban. USZ., 1 9 3 7 .&6 . , sz.

8 - 9 . - 1 .

" : A. nyilaskeresztes, Mezőberpny. USZ. 1 9 3 8 . . 1 0 . . sz.

6 - 7 . 1 .

Kpvács Kárcly : A hanyatlás mértföldkövei. U.. 1 9 3 5 . - 5 . sz.. 5 . . 1 . k, p, : Egy kávékereskedő emlékére. /Rimbaud,/ MF., 1 9 3 5 . - 2 8 0 -

2 8 6 : 1 .

K. P« : Oscar Walter Oisek : Kényelmmtlen szerelem. TA.. 1 9 3 7 .

3 2 5 . 1 .

Krammer Jenő : Pcberdói József hereeg. /y./ TI,, 1 9 1 9 - 1 8 - 1 9 . , sz.

1 - 2 . 1 ,

" : A fehér zengpra,/V,/ TL. 1 9 1 9 . . 2 0 - 2 1 . sz.. . 4 - 5 . . 1 .

" : A fényes ut. /V./ TL. 1 9 1 9 . 2 2 . . sz.. lr2 . 1 .

» : A vihar titka. /V,/ TL, 1 9 1 9 . 2 3 . sz., 1 ^ 2 . , 1 .

" : Király a ködben, / v . / TL. 1 9 1 9 . - 3 3 - 3 4 . . sz.. . 4 . , 1 .

" : Egy fiatal franeia barbár. /GÍPÜP,/, U M „ 1 9 3 1 , - 1 . sz. 1 5 * 1 .

11 : Szalatnai Rezső : Van menekvés. MF.. 1 9 3 3 . . 1 5 8 -

1 5 9 . 1 .

" : A szlovenszkói magyar pedagógia feladatkör.e,, MF.

1 9 3 3 . 1 2 8 - 1 3 3 . 1 .

" : A szlovenszkói magyar ifjúsági folyóirat kérdése.

MF. 1 9 3 4 . 1 - 2 . sz. 1 9 8 - 2 0 3 . 1 .

" : Szlovenszkói irók ifjúsági, regényei. MF., 1 9 3 4 . , 1 -

2 . sz. 2 5 1 - 2 5 2 . 1 .

(22)

-18-

Krammer Jenő : Pedagógiai szemle. MF.. 1934*. .3-4.. sz.. 14.6-148.. 1.

" : Kemény Gábor : Iskolai értékelés, és kiválasztás.

MP. 1934. 3-4. sz. 186-187. 1.

" í Ilku pál : A munka himnusza. MP., 1934.. 3-4. sz*

196. 1.

Krasko, Ivan : Panasz. /V./ Forditotta Házy Fereno., MP., 193.4.

3-4. sz. 83. 1.

Krepelka Elek : Örömmel irt sorok. /Pozsonyi Magyar Színház./

E. 1926. 1. sz. 2. 1.

11 : Hermann Bahr, Hugó von Hof fmansthal,, Bemard. Shaw, Hermann Bang, Raiuer Maria Rilke, Luigi Pirandello, Emil Ludwig és még irodalmi nagyságok állítottak Írásaikban örök emléket Eleonóra Duse halhatatlan géniuszának. E, 1 9 2 6 . 1. sz., 10-12. 1.

11 : Szinházi esték. E. 1 9 2 6 . 2. sz. 2^-4, 3 . sz. 2^4, 4. sz. 2-6, 5. sz. 2. 1.

" : Egri Viktor uj regényt irt. E.. 1926. 12.. sz.. .2-3.1.

Kun Béla : Utolsó látogatás Zetkin Kláránál. U., 1933. 4. sz.. 14.. 1.

" : A II. Internacionálé második szétesése. U.. 1933.. 4.. sz.

* 15-16. 1.

" : Az egység - a győzelem előfeltétele. U.. 1935. 5.. ,sz., 1.1.

Kurt, Konrád : A burzsoázia hadat üzen. U.. 1932. 5-6. sz. 2, 1, Kürthy Péter : Felforgatok és felforgato.ttak. U, 1933. 6. sz. 2-

4. 1.

11 : Az emberiség utolsó napjai,. U. 1934. 1. sz.. 8r-10.1.

" : Az éhség tervgazdasága. U. 1934* 2.. sz. 15-16.! 1.

" : Szelet vetnek... U. 1934. 3-4. sz. 22-23.. 1.

" : Antifasiszták kongresszusa. U., 1934. 5», sz. 2r-4*. 1.

" : A diadalmas marxizmus. U.. 1934. 6, sz. 5-6., 1.

Kvakovszky Lenke : Levél. /Y./ TA. 1937. 17. 1.

» : Emlékezés.. /V./ TA. 1 9 3 7 . 82. 1.

» : Virágos fotel. /V,/ TA. 1937. 304. 1.

L. .

Labé : Micu dolgozata. / E . / TL. 1919. 24. sz. 8-9. 1.

Lackóné Kiss Ibolya : A.J. Cronin : Réztábla a kapu alatt* TA.

1938. 8 8 - 8 9 . 1.

Lakatos Béla : Idegenben. /V./ TL. 1919. 8. sz. 1. 1.

Lányi Menyhért :C"fcen a lóilönszobában., /E./. MF., 1934... 3<-4.. sz.

' 66-77. 1 . 1

" : Macskanász. /Sz./ TA. 1937. 48-54. 1.

" : Kaczór illés :, Kőtpjásból. kőmadár.N-, Gödölyét, ..gödölyét. TA., 1937., 200^201., 1.

Lask, Berta : Őmag.yarok földjén uj, világ.,ü., 1932.v 9r 10., sz., 3-2- 13. 1.

Laufer Béla : Munkát kérek! USZ., 1938., 9.. sz., 8T9., 1.

Lelovics M n d p r : Kis. történet../y./, TL., 1919., 31-32., sz., 12T13., 1.

Lengyel Tamás : Kossuth, dunai, konföderációs, tervei.. U$Z., 3-938.

. 6.. sz.- 6T8. , 1.

Lenin : A háborúról..U,, 3-932.,. 5^6., sz,, 8., 1.

Lenin : A. kultúráról. U. 1933.-. 1., sz., 16 ..N1.

Lenin : Üdvözlet, a magyarországi, munkásoknak!. U., 1934.x 3tr4., sz.

,14-16.,!.

Lenke István : Hogyan jön létre,a,párisi di^at?, E., 1926., 8., sz.

30-31. 1. , ,

Le voyageur : Trenpsénteplipi. fürdőével.. /T./ E», 1926., 5., sz.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

S ha azt mondtuk, hogy az emberiszony érzékelése bekerült Németh László világába, akkor azt is mondanunk kell, hogy a harmónia-teremtésre való törek- vése, s már megint nem

Mun- kája második kiadásában Németh halála után is csak pár semmitmondó szót ejt róla.21 Arról, hogy Németh László neve, a magyar irodalom fiatal művelői előtt

De nemcsak a Németh László Társaság befogadó bölcsője volt, hanem a két világ- háború közötti szellemi, kulturális élet meghatározó települése is.. Németh László

Gulyás Klára, Füzi László, Németh Magda, Németh Ágnes, Lakatos István mellett Vekerdi Laci is köztünk.. Utána nagy beszélgetés a csak pár hónapja elfoglalt

Amit itt találunk ebben a majd fél évszázados munkában, majdnem pontosan megegyezik azzal, amit a legújabb vérnyomás csökkentő kezelési irányelvek tartalmaznak arról, hogy

Németh László hőseiben olyan mélyen és egyértelműen mutatkozik meg az ön- föláldozás miatt méltán krisztusinak is nevezhető üdvösségügy, hogy oszthatjuk Hege- dűs

Ezt mindig is gyanítottuk; ismert volt sze- repe a népi írókat elítélő párthatározatban; de az csak most, Gyuris György Tiszatáj- monográfiájából derült ki, hogy

* Elhangzott 1996. október 25-én a Németh László Társaság Ifjúság, iskola, nevelés Németh László életművében című tanácskozásán. Magvető és Szépirodalmi