CD-ROM-on a cseh nemzeti bibliográfia is megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

az „adminisztratív személyzetet", legyen szó tit­

kárnőkről vagy é p p e n könyvtárosokról.

A kutatók egy részét m é g az is megiepi, hogy a könyvtárosnak felsőfokú végzettsége van. A m e g ­ kérdezett könyvtárosok ezt a s z a k m a velejárójának tekintik, nem vált ki bennük negatív érzelmeket, sőt kihívásnak veszik az egyenlőtlen státust.

A szakirányú végzettséggel nem rendelkező könyvtárosoknál előfordul, hogy tudják, d e nem értik, miről v a n szó. A megkérdezettek közül v i ­ szont többen nem is érezték ennek szükségét, mivel a szakemberekkel azonos szintű megértés s o h a s e m érhető el s z á m u k r a , és ezt a s z a k e m b e ­ rek n e m is várják el tőlük. A szakirányú végzettsé­

gűek könyvtárosi diplomájukat pótlólag szerezték m e g . Diplomával a z s e b ü k b e n a legtöbben azért mentek könyvtárosi pályára, mert eredeti pályavá­

lasztásukkal elégedetlenek.

A hat megkérdezett könyvtárosból öt nem pro­

pagálja szakirányú végzettségét. Egyiküknél az intézmény s e m járult ehhez h o z z á , bár a kutatók minden fokozatukat feltüntetik névjegykártyájukon.

Két könyvtáros viszont nem is akart élni ezzel a lehetőséggel. A z olvasók általában n e m ismerik a szakkönyvtárosok szakirányú végzettségét.

Több szakirányú végzettségű könyvtáros járta­

sabb volt a kérdéses t é m á b a n , mint az olvasó.

Amikor megkérdezték őket, n e m érzik-e olvasóik emiatt kényelmetlenül magukat, a legtöbben m e g ­ lepődtek, mivel ezzel korábban nem foglalkoztak.

Mindenesetre jó n é h á n y a n g o n d o s a n ügyelnek arra, hogy tudásbeli fölényük ne n y o m a s s z a az olvasót.

A szakirányú végzettség segít a referensz- kérdések megválaszolásában, az online keresések esetében a relevancia megítélésében. N e m jelent viszont előnyt az anyagi megbecsülés tekinteté­

ben, mivel az főleg az adott intézmény anyagi helyzetétől f ü g g .

Mindkét könyvtárosi csoport s z á m á r a a keres­

kedelmi vendorok kínálta online tanfolyamok jelen­

tették a legfontosabb s z a k m a i felkészülési formát.

Fontosnak találták a könyvtárosegyesületi tovább­

képzéseket is. Általában elégedettek ismereteikkel, de úgy gondolják, mindig v a n tanulnivaló.

A tizenkét könyvtáros közül egyiknek s e m volt befolyása könyvtárának költségvetésére. A szak­

irányú végzettség űekhez általában több beosztott tartozott, mint a csak könyvtárosi diplomájúakhoz.

Mindnyájan szervezetük fontos tagjának érezték magukat.

Hatan nem végeztek s e m m i olyan tevékenysé­

get, amely ne lett volna szakmainak tekinthető. A nem szakmai tevékenységet v é g z ő k fele szakirá­

nyú végzettséggel is rendelkezett.

Két szakirányú végzettségű és három csupán könyvtáros egyetértett azzal, hogy a szakterület ismerete nélkül a könyvtárosok tisztviselői m u n k á ­ ra, az anyagok őrének szerepére vannak kárhoz­

tatva. Volt ugyanakkor olyan is, aki azt gondolta, hogy mindez rajta múlik. A legtöbben azonban hevesen ellenezték ezt a véleményt.

A szakirányú végzettséggel nem rendelkezők szerint a szakismeret hasznos, d e lehetetlen tel­

jességre törekedni az ismeretek terén, mivel egyre nagyobb a s z a k o s o d á s mértéke. A szakirányú végzettségűek n e m becsülték túl szakismereteiket, és nem tekintették elengedhetetlennek.

Tizenkét könyvtáros véleménye aligha tekinthető reprezentatívnak, de a cikkben leírtak jó látleletet adnak a szakkönyvtárosok és olvasóik viszonyáról. - A ref.

/LIEBMAN GIBBS, B.: Subject specialization In the scientiflc library. = Speclal Llbraries, 84. köt. 1. sz.

1993. p. 1-8./

(Koltay Tibor)

CD-ROM-on a cseh nemzeti bibliográfia is

A tervezetthez képest ugyan némi késéssel, d e az 1994. májusi, P r á g á b a n tartott könyvvásár kere­

tében sikerült bemutatni a c s e h nemzeti bibliográfia C D - R O M - v á l t o z a t á n a k első kiadását.

A t ö b b mint 2 5 2 ezer felvételt tartalmazó adat­

bázis részei a következők:

1 . A c s e h folyóiratokban é s újságokban 1991 ós 1993 között megjelent cikkek bibliográfiai adatai ö s s z e s e n 164 370 rekordon. A regisztráció azonban m é g fgy s e m teljes, minthogy egy sor szakterület (könyvtártudomány, neveléstudo­

mány, m e z ő g a z d a s á g , o r v o s t u d o m á n y és

technika) irodalmának feldolgozása n e m a nemzeti könyvtár, h a n e m az illetékes országos szakkönyvtárak feladata, s a köztük kibontako­

z ó b a n levő e g y ü t t m ű k ö d é s m é g n e m érte el azt a technikai szintet, hogy egy ekkora vállalkozás­

ra szövetkezni tudtak v o l n a . De: ami késik, n e m múlik.

2. A z 1983 és 1993 között megjelent c s e h köny­

vek 80 5 8 3 rekordja. Kisebb-nagyobb hiányos­

s á g o k a bázis e r é s z é b e n is előfordulnak. Igy vannak benne dupla feldolgozások, és leíráso­

kon belüli .bakik". M e g l e h e t ő s e n sok a fel nem

1 3 4

(2)

TMT43. évf. 1996. 3. sz.

dolgozott m ü v e k s z á m a , úgyhogy a bibliográfiá­

ra nem minden v o n a t k o z á s b a n szabad egyelőre . m é r g e t venni".

3 . A periodikumok j e g y z é k e 5 3 7 8 c s e h folyóirat- és újságcímet tár fel az 1989 és 1993 közötti időszakból, m i k ö z b e n némely régió t e r m é s é n e k regisztrálása ki is maradt belőle. Kár, hogy a re­

kordok n e m tartalmaznak t ö b b fontos adatot (pl.

szerkesztőségi elmek, előfizetési dfjak).

4. 3 1 6 5 rekordot ölel fel az 1989 és 1992 között m e g v é d e t t kandidátusi é s doktori disszertációk, illetve habilitációs m u n k á k leírásainak gyűjte­

m é n y e .

Egyelőre hiányzik az ötödik, nevezetesen a ki­

adókról tájékoztató rész, amire nagy s z ü k s é g ü k lenne az áilománygyarapftóknak. A Nemzeti Könyvtár mindenesetre nekilátott e hiányosságok felszámolásának.

A vállalkozást ismertető s z e r z ő hangsúlyozza:

azért hánytorgatta fel legapróbb hibáit-hiányossá- gait is, hogy a következő kiadások minden hibát kijavíthassanak, m i n d e n hiányt pótolhassanak. A hibák é s h i á n y o s s á g o k ellenére is elmondható: az új hordozóra került nemzeti bibliográfia hatalmas a d a t m e n n y i s é g é n e k .uralása" máris ö s s z e h a s o n ­

líthatatlanul k ö n n y e b b , g y o r s a b b és m e g b í z h a t ó b b , mintha ugyanezt az adatmennyiséget h a g y o m á ­ nyos változatokban kellene .uralni". A bibliográfia konkrét előnyei a következők:

> a keresési s z e m p o n t o k nagy s z á m a ( 1 2 - 2 0 s z e m p o n t ) igen árnyalt keresést t e s z lehetővé;

> a h o z z á készített speciális szoftver - a F R E T - m á r mai alakjában is rendkívül hatékony; anél­

kül is, hogy tüzetes ismeretséget kötnének vele, sikeres és gyors keresést garantál;

> a belőle kiválasztott leírásokat bármely létező f o r m á t u m b a k ö n n y e d é n lehet .exportálni", úgy­

hogy bárki saját adatbázisának egyik forrása­

ként veheti igénybe a gyűjteményt.

Használatához minimálisan egy 3.2 verziójú, M S - D O S operációs rendszerben m ű k ö d ő IBM X T s z á m í t ó g é p szükséges. T e r m é s z e t e s e n egy ennél teljesttőképesebb s z á m í t ó g é p esetén a használat gördülékenyebb és e r e d m é n y e s e b b lesz.

/BROÍEK, A.: Őeská národnl bibliográfia na CD- ROM. > I, 36. köt. 10. sz. 1994. p. 263-264./

(Futala Tibor)

Szlovákia: műszaki könyvtárak a rendszerváltást követő öt évben

A hierarchikusan é p í t k e z ő könyvtári és tájékoz­

tatási rendszer a piacgazdaságra való áttérés f o ­ lyamatában Szlovákiában s e m kerülhette el sorsát:

összeomlott. A m ű s z a k i könyvtárak é s tájékozta­

tási munkahelyek helyzetét-létét ez a fordulat az átlagosnál is intenzivebben érintette. M í g 1989- ben m é g 2 2 3 könyvtár-tájékoztatási munkahely adott .statisztikai" életjelt magáról, addig 1993-ban mindössze 109. A munkatársak s z á m a u g y a n e z e n évek alatt 567-ről 246-ra csökkent. A m ű k ö d é s többi h a g y o m á n y o s mutatója (gyarapodás, köl­

csönzés, használat stb.) u g y a n c s a k kórosnak lát­

szó f o g y a t k o z á s o n ment át.

A Szlovák Műszaki Könyvtár (Stovenská technická kniinica) e n n e k ellenére s e m .hagyott fel minden reménnyel", sőt szervezetében egy

újfajta módszertani-tanácsadó tevékenységet bontakoztatott ki. Erre azért v a n s z ü k s é g , hogy a végül is f e n n m a r a d ó intézmények körében (s ez a kör m é g az 1993. évi állapothoz képest is tovább f o g szűkülni) m e g t e r e m t ő d j e n e k a korábbinál ösz- szehasonlíthatatlanul kvalitásosabb m u n k a szel­

lemi, technikai és technológiai előfeltételei.

A z imént említett előfeltételek között előkelő helyen áll az együttműködés m e g s z e r v e z é s e , a m i nem mehet másként, mint önkéntes alapon. E jegyben részint az egyes könyvtárak é s a Szlovák

Műszaki Könyvtár s z e r z ő d é s e s együttműködéséről v a n szó, részint pedig az ú n . ágazati kooperációs társulások életre hívásáról. (Ezek közművelődési könyvtári, területi alapon . m ű k ö d ő * megfelelőjét a Matica slovenská m á r 1990 ó t a szervezi.)

A z e g y ü t t m ű k ö d é s lehetséges területeit a cikk­

író a külföldi beszerzések koordinálásában, a fel­

dolgozásban, a lelőhely-tájékoztatás m e g s z e r v e ­ zésében, az adatközpontokkal kialakított kapcsola­

tokban, az á r k é p z é s b e n és a t o v á b b k é p z é s b e n jelöli m e g .

/ S E G E S O V Á , L'.: VyvoJ, súcasny stav a porspaktlvy clnnostl technlckych knilnlc a Informacnych stredísk v SlovenskoJ Republlke. = Kniinica a Informácls, 26. köt. 6. sz. 1994. p. 237-240. /

(Futala Tibor)

1 3 5

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :