Európa 1992: az egyesülés hatása az információs iparra megtekintése

Teljes szövegt

(1)

T M T 3 8 . é v f . 1 9 9 1 . 1 - 2 . sz.

A Könyvtári és Informatikai Kamara tudományos és szakkönyvtári tagozatáról

A t a g o z a t m e g a l a k u l á s á t 1 9 9 0 . o k t ó b e r 4 - é n t a r t o t t ü l é s ü k ö n m o n d t á k k i 1 3 f e l s ő o k t a t á s i é s 7 á l t a l á n o s t u d o m á n y o s , i l l e t v e s z a k k ö n y v t á r k é p v i s e l ő i . S z e r v e ­ z e t é t t e k i n t v e a n n y i b a n k ü l ö n b ö z i k a t ö b b i t a g o z a t t ó l , h o g y n e m e g y , h a n e m k é t á l l a n d ó k é p v i s e l ő j e v a n . E m ó d o s í t á s t a z t e t t e s z ü k s é g e s s é , h o g y a f e n t e m l í t e t t k é t n a g y k ö n y v t á r t í p u s n a k v a n n é h á n y e l t é r ő r é s z é r ­ d e k e v a g y p r o b l é m á j a , a m e l y e k e t a m á s i k n e m i s m e r ­ h e t s így n e m i s k é p v i s e l h e t m e g f e l e l ő e n . A t i s z t s é g e t - e g y e l ő r e e z é v v é g é i g s z ó l ó m e g b í z á s s a l - Zalainé Kovács Éva. a K e r t é s z e t i é s É l e l m i s z e r i p a r i E g y e t e m K ö n y v t á r á n a k i g a z g a t ó j a , v a l a m i n t Domsa Károlyné, a z A k a d é m i a i K ö n y v t á r m b . f ő i g a z g a t ó - h e l y e t t e s e t ö l t i b e . A r é s z t v e v ő k e g y é b k é n t a z l is e l k é p z e l h e t ő ­ n e k t a r t o t t á k , h o g y a k é s ő b b i e k b e n - k ü l ö n ö s e n ha a t a g o k s z á m a j e l e n t ő s e n m e g n ő n e - a t a g o z a t k e t t é ­ v á l j o n .

A g y a r a p o d á s a z ó t a n a g y l e n d ü l e t l e l m e g i n d u l t , s a t a g o k s z á m a c s a k n e m m e g k é t s z e r e z ő d ö t t : j e l e n l e g m á r 2 7 f e l s ő o k t a t á s i é s 1 0 e g y é b t u d o m á n y o s é s s z a k k ö n y v t á r s z e r e p e l a z O S Z K - K M K - b a n m ű k ö d ő t i t k á r s á g n y i l v á n t a r t á s á b a n . A z u t ó b b i k ö n y v l á r c s o - p o r l m é r s é k e l t e b b n e k t e t s z ő r é s z v é t e l i a r á n y a a b b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y a z e l s ő m e n e t b e n c s a k a k ö z p o n t i s z e r e p k ö r ű s z a k k ö n y v t á r a k a t k e r e s t ü k m e g a f e l h í ­ v á s s a l , s ő k m a j d m a g u k " m o z g ó s í t j á k " a ( v o l t ) h á l ó z a ­

t u k a t , v a g y b i z o n y o s m é r t é k b e n f ö l v á l l a l j á k a n n a k a k é p v i s e l e t é t is a K a m a r á b a n . A t a g o z a t m i n d e n e s e t r e s z í v e s e n l á t j a a z új j e l e n t k e z ő k e t .

A m e g a l a k u l á s u t á n s z i n t e a z o n n a l a " m é l y v í z b e u g r o t t " a t a g o z a t : a M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t é ­ v e i k ö z ö s k ö n y v t á r p o l i t i k a i f e l l é p é s e l ő m u n k á l a t a i i n ­ d u l t a k m e g o k t ó b e r b e n . A n o v e m b e r 9 - é n t a r t o t t ú j a b b ü l é s e n v i t a t t á k m e g a z M K E e l n ö k s é g e á l t a l k i d o l g o z o t t e l ő t e r j e s z t é s t , s a v i t a a l a p j á n a k é t k é p v i ­ s e l ő - a t ö b b i t a g o z a t i k é p v i s e l ő v e l e g y ü t t - á t d o l ­ g o z t a é s e g y b e n k a m a r a i á l l á s f o g l a l á s s á a l a k í t o t t a a z e m l í t e t t a n y a g o t . E n n e k v é g s ő e g y e z t e t é s e a k é t s z e r ­ v e z e t k ö z ö t t f o l y a m a t b a n v a n . A f e n t i e k k e l p á r h u ­ z a m o s a n a t a g o z a t a K u l t u r á l i s K a m a r á b a n i s h a l l a t t a h a n g j á t : k i a l a k í t o t t a é s m e g f o g a l m a z t a a z t a z á l l á s ­ p o n t o t , a m e l y n e k k é p v i s e l e t é r e k é r t e a K u l t u r á l i s K a m a r a a l e l n ö k é t a Költségvetési Intézmények Ér­

dekegyeztető Tanácsának t á r g y a l á s a i n ,

A j e l e n t k e z é s i é s a m u n k á b a n m u t a t o t t a k t i v i t á s e g y a r á n t azt m u t a t j a , h o g y a t u d o m á n y o s é s s z a k ­ k ö n y v t á r a k e g y r e f o n t o s a b b n a k í t é l i k i n t é z m é n y i é r d e k e i k é r v é n y e s í t é s é n e k l e h e t ő s é g ó t , é s e h h e z a l ­ k a l m a s s z e r v e z e t n e k t a r t j á k - i l l e t ő l e g azzá formál­

ják - a K ö n y v t á r i é s I n f o r m a t i k a i K a m a r á t .

S z . N a g y L a j o s ( O S Z K - K M K )

Európa 1 9 9 2 : az egyesülés hatása az információs iparra

A gazdasági háttér

1 9 9 2 - b e n a z Európai Közösség ( E K , m á s n é v e n K ö z ö s P i a c v a g y E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g ) 1 2 o r s z á g a v a l ó b a n k ö z ö s p i a c c á v á l i k , g a z d a s á g i l a g e g y e s ü l . A 3 2 0 m i l l i ó e m b e r t á t f o g ó p i a c c s a t l a k o z i k a z U S A é s J a p á n h a t a l m a s g a z d a s á g i p o t e n c i á l j á h o z , a m e l y n e k p i a c i f l u k t u á c i ó i t ó l f ü g g a v i l á g k e r e s k e d e ­ l e m

A z e l m ú l t h á r o m e s z t e n d ő b e n a z e u r ó p a i a k m á r m e g s z a b a d u l t a k a z E K - t b é n í t ó s z a b á l y o z á s o k m i n t ­ e g y h a r m a d á t ó l . E b b e n a z é v b e n v á l t l e h e t ő v é , h o g y e g y t e h e r a u t ó a n é l k ü l é r k e z z é k N á p o l y b ó l A m s z t e r ­ d a m b a , h o g y ó r á k a t v a g y e s e t l e g n a p o k a t k e l l j e n v á r a k o z n i a a k é t v á r o s t e l v á l a s z t ó h á r o m o r s z á g h a ­ t á r o n , s e k ö z b e n l e g a l á b b e g y k i l ó n y i d o k u m e n t u m o t t ö l t s e n e k k i r ó l a . E d o k u m e n t u m o k a i m a m á r e g y e t l e n p a p í r d a r a b h e l y e t t e s í t i . H a m a r o s a n e g y s é g e s e u r ó p a i ú t l e v é l i s l e s z , a m e l l y e l a z e g é s z E K - t b e l e h e t u t a z n i .

A z a d a t b á z i s - f e l h a s z n á l ó k g a z d a s á g o s a n t u d n a k m a j d c s a t l a k o z n i b á r m e l y e u r ó p a i o n l i n e s z o l g á l t a ­ t ó h o z a z " á t l á t s z ó " t á v k ö z l é s i h á l ó z a t o k o n k e r e s z t ü l . A z EK b r ü s s z e l i k ö z p o n t j á b a n a p é n z , a m u n k a e r ő , a z á r u é s a s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s e n s z a b a d á r a m l á s á r ó l , i l l e t v e e g y s é g e s v a l u t á r ó l é s a d ó k r ó l á l m o d n a k . A n a g y e u r ó p a i v á l l a l a t o k m á r a h a t á r o k o n t ú l i a k k a l k ö t n e k e g y e s s é g e k e t , é s a z a m e r i k a i m e g a j a p á n v á l ­ l a l a t o k i s k e r e s i k ú j e u r ó p a i p a r t n e r e i k e t , ü z l e t f e l e i ­ k e t .

Az á t m e n e t v a l ó s z í n ű l e g n e m l e s z o l y a n g y o r s é s s i m a , m i n t a h o g y a t e r v e z ő k s z e r e t n é k . S z á m o l n i k e l l a z o k k a l a z e l l e n t é t e k k e l , a m e l y e k t e l j e s e n s z a b a d p i ­ a c i é s a v a l a m e l y e s t s z a b á l y o z o t t g a z d a s á g i s z e m l é ­ l e t ü t k ö z é s é b e n a f e l s z i n r e k e r ü l n e k . A s z a k s z e r v e z e ­ t e k p é l d á u l t i l t a k o z n a k a m u n k a e r ő t e l j e s e n s z a b a d v á n d o r l á s a e l l e n . A k i s - é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k p e d i g a t t ó l f é l n e k , h o g y k i s z o r u l n a k a p i a c r ó l a n a g y o b b váf-

49

(2)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

l a l a t o k k o n c e n t r á l t t ő k é j e é s n a g y o b b h a t é k o n y s á g a m i a t t .

A z i n t e g r á l t g l o b á l i s g a z d a s á g n y o m á s a a z o n b a n e l k e r ü l h e t e t l e n ü l m e g s z ü n t e t i a n e m z e t i a k a d á l y o k a t . H o g y a n b e f o l y á s o l j a e z a h a t a l m a s , e g y s é g e s p i a c a z i n f o r m á c i ó s i p a r t ? M i l y e n h a t á s s a l l e s z a t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s o k r a ? H o g y a n v á l t o z n a k m e g a z i n f o r m á ­ c i ó á t a d á s m a i s m e r t m ó d s z e r e i a z új h á l ó z a t o k l é t ­ r e j ö t t é v e l ? C s u p a i d ő s z e r ű k é r d é s .

A távközlés deregulációjának fontossága E u r ó p a t e l e f o n r e n d s z e r e h a g y o m á n y o s a n o r s z á ­ g o s j e l l e g ű s z o l g á l t a t á s o k r a v a n s z é t s z a b d a l v a , n e m ú g y , m i n t É s z a k - A m e r i k á b a n , a h o l a z e g é s z k o n t i ­ n e n s r e k i t e r j e d ő e g y s é g e s r e n d s z e r m ű k ö d i k . E u r ó p á b a n a n e m z e t i p o s t á k á l t a l m ű k ö d t e t e t t s z o l g á l t a t á s o k t ú l s z a b á l y o z o t t a k , a m i m e g l e h e t ő s e n b ü r o k r a t i k u s s á t e s z i a z ü z e m e t , é s c s a k l a s s a n e n g e d a g y o r s a n v á l t o z ó v i l á g i g é n y e i n e k .

A p o s t á k n a g y , t e h e t e t l e n s z e r v e z e t e k , a p o l i t i k a i b e f o l y á s e r ő s e n é r v é n y e s ü l b e n n ü k .

A t á v k ö z l é s i b e r e n d e z é s e k p i a c á t i s a n e m z e t i p o s t á k t a r t j á k a k e z ü k b e n , n e v e z e t e s e n a z z a l , h o g y a z á l t a l u k p r e f e r á l t v á l l a l a t o k t e r m é k e i t r e n d s z e r e s í ­ t i k .

A t á v k ö z l é s d e r e g u l á c i ó j a e l s ő s o r b a n a b e r e n ­ d e z é s e k k e l k a p c s o l a t o s , a t e l e f o n s z o l g á l a t o t k e v é s b é é r i n t i . Ez t o v á b b r a i s s z a b á l y o z o t t m a r a d , a k á r c s a k a z U S A - b a n ,

A t á r s a d a l o m é s az i n f o r m á c i ó s p i a c s z á m é r a a k ü l ö n f é l e é r t é k n ö v e l ő h á l ó z a t i s z o l g á l t a t á s o k k a l k e ­ c s e g t e t ő d e r e g u l á c i ó e g y a r á n t e l ő n y ö s , m e r t a s z o l g á l t a t á s o k é s á r a i k v e r s e n y é b e n a h a s z n á l a t k ö l t s é g e i c s ö k k e n n i f o g n a k . U g y a n a k k o r a t á v k ö z l é s i i p a r m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t e i s m e g n ő . Az i p a r u g y a n ­ c s a k f o g é k o n y a b b á v á l i k a m ű s z a k i ú j d o n s á g o k i r á n t . P é l d á u l a h a n g p o s t a é s a f a k s z i m i l e az a m e r i k a i A T &

T m o n o p ó l i u m á n a k m e g t ö r é s e r é v é n j ö t t l é r e .

A z E u r ó p a i B i z o t t s á g ( E u r o p e a n C o m m i s s i o n ) á l t a l e t á r g y b a n k i a d o t t Zöld könyv a j á n l á s a i t a k ö v e t k e ­ z ő k b e n l e h e t Ö s s z e f o g l a l n i :

• m e g k e l l n y i t n i a t á v k ö z l é s i b e r e n d e z é s e k s z a b a d p i a c á t ,

• m e g k e l l e n g e d n i a v e r s e n y t v a l a m e n n y i é r t é k n ö ­ v e l ő s z o l g á i t a t á s n a k ( a m i a z ö s s z e s n e m h a n g á t v i ­ t e l r e v o n a t k o z i k ) ,

• a p o s t á k a t á l l a m i h i v a t a l o k b ó l v á l l a l a t o k k á k e l l á t ­ s z e r v e z n i ,

• m e g k e l l t i l t a n i a m o n o p ó l i u m o k a n y a g i r á h a t á s á t a v e r s e n y t á r s a k r a ( t r ö s z t e l l e n e s t ö r v é n y ) ,

• a z e s é l y e g y e n l ő s é g j e g y é b e n m e g k e l l n y i t n i a n y i l v á n o s k a p c s o l t h á l ó z a t o k a t a z i n f o r m á c i ó s z o l ­ g á l t a t ó k s z á m á r a ,

• e u r ó p a i t á v k ö z l é s i s z a b v á n y o s í t á s i i n t é z e t e t k e l l l é t e s í t e n i ,

• a m ű h o l d - s z a b á l y o z á s o k a t l i b e r a l i z á l n i k e l l ,

• e g y s é g e s t a r i f á k a t k e l l b e v e z e t n i e g é s z E u r ó p á ­ b a n .

A távközlési dereguláció hatása az információszolgálta fásokra

A z 1. ábrán l á t h a t ó d i a g r a m a z E K e g y i k t a n u l ­ m á n y á b a n j e l e n t m e g , é s a t á v k ö z l é s m á s f é l s z á z a d o s f e j l ő d é s é t m u t a t j a b e . J ó l é r z é k e l t e t i a t e c h n i k a , v a g y i s a t e r m é k e k é s a s z o l g á l t a t á s o k e g y m á s b a f o n ó d á s á t , m i k ö z b e n b e l á t t a t j a a z t i s , h o g y m i é r t h e l y e z a z E K o l y n a g y s ú l y t a d e r e g u l á c i ó r a .

A z o l y a n t e c h n i k á k , m i n t a t e l e x , a v i d e o t e x , a h a n g o s p o s t a - é s a h i v á s s z á m l á l ó r e n d s z e r e k , a m o ­ d e m e k , a m u l t i p l e x e r e k , a h e l y i h á l ó z a t o k , a m o b i l t e l e f o n o k , d e m é g a k ö z p o n t i i r o d a k a p c s o l ó r e n d s z e ­ r e k i s , e g y a r á n t t ö b b é - k e v é s b é b e f o l y á s o l j á k a z i n ­ f o r m á c i ó k e r e s é s t é s - t e r j e s z t é s t .

A z i n f o r m á c i ó á r a m l á s n e m z e t k ö z i v é t é t e l é n e k n é h á n y v e s z é l y e é s s o k k e d v e z ő k i l á t á s a v a n . P é l d á u l s o k k a l n a g y o b b s z ü k s é g l e s z n e m z e t k ö z i ü z l e t i i n f o r m á c i ó k r a , m i n t e d d i g . A g y o r s a n f e j l ő d ő t e c h n i k á v a l ú j r a é s ú j r a m e g k e l l i s m e r k e d n i ü k a z é r d e k e l t e k n e k , n a g y o b b v á l a s z t á s i s z a b a d s á g o t k a p n a k a z e g y m á s s a l v e r s e n g ő r e n d s z e r e k é s e s z k ö z ö k t e r é n , e g y r e t ö b b " s z u p e r m a r k e t " a d a t b á ­ z i s - s z o l g á l t a t á s b a n l e h e t r é s z ü k .

A z e u r ó p a i é r t é k n ö v e l ő h á l ó z a t o k é v i n ö v e k e d é s i s e b e s s é g é t 4 0 % - o s r a b e c s ü l i k : a z 1 9 8 6 . é v i 0 , 9 m i l l i ó s f o r g a l o m m a l s z e m b e n 1 9 9 1 - b e n 4 , 8 m i l l i á r d d o l l á r o s f o r g a l o m r a s z á m í t h a t n a k . A n a g y a d a t b á z i s ­ s z o l g á l t a t ó k ö z p o n t o k h o z s z o k o t t f e l h a s z n á l ó k s z á m á r a m i n d e n k é p p e n ú j d o n s á g o t j e l e n t m a j d az a z o n n a l i o n l i n e h o z z á f é r é s a r é s z v é n y - é s k ö t v é n y i n - t o r m á c i ó k h o z , i l l e t v e a z o l y a n n y i l v á n t a r t á s o k h o z é s s z o l g á l t a t á s o k h o z , m i n t a h a s z n á l a t i c i k k e k k e r e s k e ­ d e l m e , a z e l e k t r o n i k u s a d a t c s e r e , a z á l l a n d ó a n f r i s s k i s - é s n a g y k e r e s k e d e l m i k é s z l e t a d a t o k é s t r a n z a k ­ c i ó k , a z a u t o m a t i k u s p é n z k i a d ó g é p e k , a h i t e l k á r t y a - e l l e n ő r z é s , a r e p ü l ő g é p - h e l y f o g l a l á s s t b .

A változás elkerülhetetlen

N e m k e l l k ü l ö n l e g e s p i a c i é r z é k a n n a k é s z r e v é ­ t e l é h e z , h o g y e g y 3 2 0 m i l l i ó f ő s p o t e n c i á l i s p i a c m i l y e n n a g y v o n z á s t g y a k o r o l t m i n d e n m a g á r a v a l a ­ m i t i s a d ó v á l l a l a t r a . F i g y e l e m b e v é v e a z i n f o r m á c i ó s i p a r u t ó b b i é v e k b e n l e z a j l o t t s t r u k t ú r a v á l t á s á t i s , f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y e p i a c i e r ő k ö n m a g u k b a n is e l e ­ g e n d ő e k l e s z n e k a m á r e l i n d u l t j e l e n t ő s v á l t o z á s o k v é g h e z v i t e l é h e z .

E v á l t o z á s o k n é h á n y p é l d á j á t a z ú j s á g k i a d ó k á l t a l m e g v á s á r o l t o n l i n e s z o l g á l t a t á s o k a d j á k : a K n i g h t - R i d d e r k i a d ó v á l l a l a t m e g v á s á r o l t a a D i a l ó g o t , a M a x ­ w e l l C o m m u n i c a t i o n C o r p . a z O r b i t o t é s a S f l S - t , a F i n a n c i a l T i m e s a D a t a s o l v e - o t ( m a i n e v é n P r o f i l e - t ) . A z u t ó b b i a k e u r ó p a i v á l l a l a t o k . S z á m o s l a p k i a d ó c é g a v i d e o t e x ü z l e t b e f e k t e t e t t k o m o l y p é n z e k e t , m e r t ú g y v é l t e , h o g y a z e l e k t r o n i k u s h í r s z o l g á l a t r é v é n e l ­ k e r ü l h e t i a s z á m í t ó g é p e s m ű v e l t s é g b e n m i n d i n k á b b g y a r a p o d ó k ö z ö n s é g m e l l ő z é s é t .

A z t 9 9 2 . é v i e u r ó p a i v á l t o z á s o k e g y i k i n f o r m á c i ó s e l ő j e l é n e k k e l l t e k i n t e n i Róbert Maxwell, a b r i t s a j t ó ­ m á g n á s , i l l e t v e a M a x w e l l C o m u n i c a t i o n C o r p . o f f e n -

50

(3)

T M T 3 8 . ó v f . 1 9 9 1 . 1 - 2 . s z .

Távközléstechnika:

kilátások a 2000. évre

Telegráf la Telex

Szélessávú adatok Csomagkapcsolt adatuk Vonalkapcsolt adatok Távmérés

Teletex Sznvegfakszimile Fakszimile Színes fakszimile Elektronikus p o s t a Teleújság

Videotex Beszéd fakszimile Telefon Hifitelefon Telefonkonferencia Video-konferencia Videotelefon Hifi-sztereohang Kvadrofónia Színes televízió S z t e r e ó televízió Nagydefiníciójú televízió Mobil videotelefon Mobil telefon Mobil szöveg Mobil fakszimile Mobil adatok Mobil videotex

Személyhívó r e n d s z e r e k

2000

1. á b r a

z í v á j á t . A M a x w e l l m a a tíz l e g n a g y o b b t ö m e g k o m m u ­ n i k á c i ó s v i l á g c é g e g y i k e . M e g h i r d e t e t t s t r a t é g i á j a , h o g y g l o b á l i s i n f o r m á c i ó s é s k o m m u n i k á c i ó s ó r i á s s á v á l i k , é s 1 9 9 0 - b e n m á r 4 , 6 5 - 7 , 7 5 m i l l i á r d d o l l á r b e v é t e l r e l e s z s z e r t . A M a x w e l l c é g e z i d ő s z e r i n t a k ö v e t k e z ő v á l l a l a t o k e g y e d ü l i v a g y t á r s t u l a j d o n o s a :

• P e r g a m o n P r e s s ( b e l e é r t v e a Pergamon Journais j ó n e v ű t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t k i a d ó t i s ) ,

• M a c m i l l a n k ö n y v k i a d ó ,

• J o s s e y - B a s s ( s z a k k ö n y v k i a d ó ) ,

• 1 1 7 n a p i l a p az U S A 3 1 á l l a m á b a n ,

• M i r r o r G r o u p N e w s p a p e r s ( n é g y n a g y b r i t ú j s á g k i a d ó j a ) ,

• G r a p h i c s G r o u p (a m á s o d i k l e g n a g y o b b U S A - b e l i k o m m e r c i á l i s n y o m d a v á l l a l a t ) ,

• B r i t i s h N e w s p a p e r P r i n t i n g C o r p . ( E u r ó p a l e g ­ n a g y o b b n y o m d a v á l l a l a t a ) ,

• D u p u i s ( B e l g i u m ) , a f r a n c i a k é p e s f o l y ó i r a t o k é s a Europe Today ü z l e t i n a p i l a p n y o m d á j a ,

• O f f i c i a l A i r l i n e G u i d e o n l i n e l é g i f o r g a l m i a d a t b á z i s ,

• T h o m a s C o o k T r a v e l u t a z á s i i r o d a ,

• M T V E u r o p e ( 5 1 % ) , a M u s i c T V - t á r s a s á g ,

• M a x w e l l C a b l e T V , a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g l e g ­ n a g y o b b k á b e l t e l e v í z i ó j a ,

• e g y f r a n c i a k á b e l t e l e v í z i ó ,

• P e r g a m o n A G B ( p i a c k u t a t ó é s s z o l g á l t a t ó v á l l a l a t ) .

A M a x w e l l C o m m u n i c a t í o n C o r p . v e t t e m e g a P e r g a m o n O r b i l I n f o L i n e n é v e n e g y e s ü l t ( b r i t é s U S A - b e l i ) o n l i n e s z o l g á l t a t ó k ö z p o n t o t , v a l a m i n t a B R S s z o l g á l t a t ó k ö z p o n t o t . E h á r o m k ö z p o n t ( k ö z ü l ü k k e l t ő a l e g ö r e g e b b e f i a t a l i p a r b a n ) h a m a r o s a n e g g y é v á l i k . A t ö b b é m á r k o r á n t s e m k i c s i , h a n e m k o m o l y o n l i n e i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t ó k a l e l k e s é s k i s j ö v e ­ d e l m ű k ö z v e t í t ő k s z á m á r a a z e g y e t e m e k e n , a s z a k ­ k ö n y v t á r a k b a n é s a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n e g y f e l e t t é b b a m b i c i ó z u s ü z l e t i s t r a t é g i a e s z k ö z e i v é l e s z n e k . Ez a s t r a t é g i a a v i l á g i n f o r m á c i ó s i p a r á n a k u r a l á s á t t ű z t e ki c é l u l .

A M a x w e l l - b i r o d a l o m c s a k e g y i k p é l d á j a a z u r a l ­ k o d ó i r á n y z a t n a k . A m u l t i m é d i a v á l l a l a t o k e g y t ő l e g y i g a v e r t i k á l i s é s h o r i z o n t á l i s i n t e g r á c i ó i r á n y á b a i n d u l t a k e l : e g y r é s z t i n f o r m á c i ó t t e r m e l n e k , m á s r é s z t á r u s í t a n a k m i n d e n r e n d ű é s r a n g ú f e l h a s z n á l ó s z á m á r a . E f o l y a m a t b a n a z o n l i n e a d a t b á z i s o k p i a c á ­ n a k u r a l á s á r a t ö r n e k , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a h a t á r o k o n á t n y ú l ó i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s i n k á b b s z a b á l y l e s z , m i n t k i v é t e l .

E z z e l p á r h u z a m o s a n ú j o n l i n e s z o l g á l t a t ó k i s h e l y e t k é r n e k m a g u k n a k a p i a c o n ( p l . a n e m r é g i b e n b e j e l e n t e t t E p o q u e , a m e l y a f r a n c i a T é l é s y s t é m e s - Q u e s t e l , a z o l a s z S Á R I N é s a z N S Z K - b e l i B e r t e l s ­ m a n n e g y e s ü l é s é v e l f o n t o s m ű s z a k i , t u d o m á n y o s é s s z a b a d a l m i a d a t b á z i s o k a t f o g s z o l g á l t a t n i ) .

51

(4)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

A globális infomációpiac

Az i n f o r m á c i ó k i l é p e t t a k ö n y v t á r a k b ó l é s b e l é p e t t a n a g y v i l á g b a . M i n t f i n a n c i á l i s h a t a l o m , az i n f o r m á c i ó a v i l á g k e r e s k e d e l e m e g y i k m o t o r j a l e t t . A z i l l e t é k e s v á l l a l a t o k m i n d a r r a t ö r e k s z e n e k , h o g y m a x i m á l i s r a b ő v í t s é k p i a c i j e l e n l é t ü k e t a t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á ­ s o k s z é l e s s p e k t r u m á b a n .

B á r m i is t ö r t é n j é k 1 9 9 2 - b e n , a z m é g c s a k e l ő k é p e l e s z a n n a k a z i g a z á n g l o b á l i s p i a c n a k , a m e l y n é h á n y é v t i z e d d e l 2 0 0 0 u t á n a l a k u l m a j d k i . N y u g a t - E u r ó p a m é g m i n d i g 1 7 o r s z á g (az E K e b b ő l 1 2 o r s z á g ) , é s

l a k ó i l e g a l á b b 1 2 n y e l v e n b e s z é l n e k . A z é v s z á z a d o s n e m z e t i h a g y o m á n y o k is v i r u l e n s e k , így h á t a t é r s é g e t k o r á n t s e m l e s z k ö n n y ű g a z d a s á g i e g y s é g b e k o v á c s o l n i . D e az e u r ó p a i a k e z t k u l c s k é r d é s n e k t e k i n t i k , é s a l e g t ö b b o r s z á g v e z e t ő p o l i t i k u s a i b u z g ó n f o g a d k o z n a k : az a t t r a k c i ó s i k e r ü l n i f o g .

/ M I L L E R , R . : E u r o p e 1 9 9 2 : t h e i m p a c t o n t h e int o r m a t t o n i n d u s t r y , = O n l i n e , 1 9 9 0 . m á r c i u s , p. 51 - 5 5 . /

(Roboz Péter)

Utópia-e a szabad információáramlás?

Lehetőségek a tudományos és műszaki információk színvonalának emelésére, a nemzetközi

információcsere javítására

A T U D O M Á N Y O S É S M Ű S Z A K I I N F O R M Á C I Ó F O N T O S S Á G A É S E L É R H E T Ő S É G E

E g y r e t ö b b e n i s m e r i k f e l , h o g y a z i n f o r m á c i ó u g y a n o l y a n k ö r ü l t e k i n t é s s e l k e z e l e n d ő f o n t o s " t e r ­ m e l é s i t é n y e z ő " , m i n t a n y e r s a n y a g o k , a z i n g a t l a n ­ v a g y o n , a t ő k e , a z e n e r g i a s t b . A j ó m i n ő s é g ű f é n y i n ­ f o r m á c i ó ó r i á s i h a s z n o t h a j t az e m b e r i s é g n e k a z á l t a l , h o g y s e g í t a z e n e r g i á k a t h e l y e s i r á n y b a t e r e l n i , "a k e r é k ú j r a t e l t a l á l á s a " h e l y e t t a l k o t ó m ó d o n f o n t o s t é m á k r a ö s s z p o n t o s í t a n i . K ü l ö n ö s e n i g a z e z a z ó r i á s i m e n n y i s é g ű a d a t o t i g é n y l ő é s t e r m e l ő k é m i á r a . H a g y o m á n y o s a n s z é l e s k ö r ű d o k u m e n t á c i ó s é s i n ­ f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s a i v a l a k é m i a e l ő k e l ő - h a n e m v e z e t ő - h e l y e t s z e r z e t t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s t e r é n . A k é m i á b a n k ü l ö n ö s k é p ­ p e n k i s z á m í t h a t a t l a n h a t á s a l e h e t e g y - e g y r o s s z d ö n t é s n e k , a m e l y e t h i b á s v a g y h i á n y o s i n f o r m á c i ó k a l a p j á n , e s e t l e g i n f o r m á c i ó k n é l k ü l h o z t a k . M i n d e n i n f o r m á c i ó k e r e s ő v e g y é s z v á l l á n o t t a s ú l y o s f e l e l ő s s é g , h o g y a k e r e s é s e r e d m é n y e a l e h e t ő l e g t e l ­ j e s e b b é s l e g p o n t o s a b b l e g y e n , h o g y m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t s e b á r m i f é l e k a t a s z t r o f á l i s d ö n t é s k o c k á ­ z a t á t . A z i n f o r m á c i ó k f e l h a s z n á l ó i m i n d i n k á b b t u d a ­ t á r a é b r e d n e k , h o g y a k é m i á b a n é p p e n o l y a n f o n t o s s z o l g á l t a t á s m e g b í z h a t ó i n f o r m á c i ó t n y ú j t a n i , m i n t b ő v í t e n i a z i n f o r m á c i ó k k ö r é t p é l d á u l a 1 2 5 . b e n z o e s a v - é s z t e r r ő l k ö z z é t e t t p u b l i k á c i ó v a l .

K É M I A I I N F O R M Á C I Ó K : P R O B L É M Á K , F E L A D A T O K

A k é m i a k i e m e l t s z e r e p e i n d o k o l j a , h o g y a d o l g o z a t f ő l e g e t e r ü l e t p r o b l é m á i r a , k i h í v á s a i r a é s p e r s p e k t í ­ v á i r a ö s s z p o n t o s í t j a f i g y e l m é t . A s o r r a v e t t s z e m p o n ­ t o k j e l e n t ő s é g e a z o n b a n t ú l m u t a t a k é m i a h a t á s k ö r é n , e z é r t a m e g á l l a p í t á s o k é s k ö v e t k e z t e t é ­ s e k - a r é s z l e t e k e t é r i n t ő m e g f e l e l ő m ó d o s í t á s o k k a l

- a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a m á s á g a i r a is é r v é n y e ­ s e k . ( J e l e n r e f e r á t u m a z á l t a l á n o s é r v é n y ű m e g á l ­ l a p í t á s o k a t e m e l i ki.)

Az információáradat

1 8 8 0 - b a n a z i s m e r t k é m i a i v e g y ü l e t e k s z á m a 2 0 e z e r a l a t t v o l t , a t u d ó s o k a k k o r m é g m e g t u d t a k b i r ­ k ó z n i a p r i m e r i r o d a l o m b a n k ö z ö l t i n f o r m á c i ó m e n n y i ­ s é g g e l . A k é m i a g y o r s f e j l ő d é s e s z i n t e e m é s z t h e t e t ­ l e n a d a t t ö m e g e t e r e d m é n y e z e t t : 1 9 8 7 - i g m i n t e g y 8 m i l l i ó k é m i a i v e g y ü l e t r ő l s z á m o l t a k b e , 1 9 8 6 v é g é i g t ö b b m i n t 8 m i l l i ó r e f e r á t u m o t j e l e n t e t t e k m e g . J e l e n ­ l e g a k é m i a i s z a k i r o d a l o m é v e n t e m i n t e g y 5 0 0 e z e r p u b l i k á c i ó v a l g y a r a p o d i k , a m e l y e k b e n m i n t e g y 3 0 0 e z e r új (!) v e g y ü l e t r ő l t u d ó s í t a n a k . S e m m i j e l e a n n a k , h o g y ez a n ö v e k e d é s l a s s u l n a v a g y l e á l l n a . K ö v e t ­ k e z é s k é p p e n a z i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l ó k t e r h e i t c s a k a k k o r l e h e t c s ö k k e n t e n i , ha - az a d a t - é s i n f o r m á c i ó ­ k e z e l é s , i l l . - k e r e s é s t e c h n i k a i t ö k é l e t e s í t é s e m e l l e t t - a z a d a t o k é r t é k e l é s é v e l é s k o n c e n t r á l á s á v a l s i k e r ü l k i v é d e n i az i n f o r m á c i ó b o m b a p u s z t í t á s á t . Az információbomba kivédése: az információ értékelésével, tömörítésével, minőségének emelésével

H o g y a n l e h e t k e z d e t t ő l f o g v a e l k e r ü l n i a f ö l ö s l e g e s v a g y h a s z o n t a l a n a d a t o k a t , v a g y - h a m á r p u b ­ l i k á l t á k Őket - h o g y a n l e h e t l e g a l á b b j e l e z n i , h o g y s z ü k s é g t e l e n e k , h o g y a n z á r h a t ó k ki a z o k b ó l a k é z i k ö n y v e k b ő l é s a d a t b á z i s o k b ó l , a m e l y e k n e k k e m é n y t é n y e k e g y é r t e l m ű k ö z l é s e a c é l j a ?

A z e g y i k , b á r n e m e g y e d ü l i l e h e t ő s é g a t é n y a d a t o k k r i t i k u s á t r o s t á l á s a , é s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n az a d a t m e n n y i s é g c s ö k k e n t é s e . A f o l y a m a t o n b e l ü l 7 l é p é s t l e h e t e l k ü l ö n í t e n i :

1 . m é r é s , m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s , s z á m í t á s - k u t a t ó m u n k a ,

52

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :