• Nem Talált Eredményt

CD-ROM kontra Online: egy információbróker kilátásai megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "CD-ROM kontra Online: egy információbróker kilátásai megtekintése"

Copied!
2
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

nikációs hálózatként k e z e l t e e d d i g . N y á r elejétől k e z d v e a z o n b a n a D o w V i s i o n is elérhető az I n t e r n e t e n , s e z z e l a D o w J o n e s a z o n elsők e g y i ­ ke, a m e l y e k a W A I S s z e r v e r t k e r e s k e d e l m i , profit­

orientált k ö r n y e z e t b e n használják- A z i n f o r m á c i ó egy r é s z e d í j m e n t e s e n m e g j e l e n í t h e t ő , t o v á b b i h o z z á f é r é s e k é r t a z o n b a n m á s h á l ó z a t o k h o z h a ­ s o n l ó a n fizetni kell. S z á m o s kliens s z o f t v e r c s o m a g t e s z i r u g a l m a s s á a navigációt és a kezelést, e l ­ érési p o n t o k k a l , m e n ü v e l és p á r b e s z é d d o b o z o k k a i . McCall bár e l i s m e r t e a z Internet c s á b í t ó voltát,

h a n g s ú l y o z t a , hogy a D o w n e m értékeli túl s e m e n n e k , s e m m á s k ö z v e t í t ő m e c h a n i z m u s n a k a jelentőségét. Arra g o n d o l j u n k , hogy „a m é d i u m

nem az üzenet. A z üzenet m a g a az üzenet."

Proceedings of the Second Annual Conference:

Internet World & Document Detivery World International. M e c k l e r m e d i a . I S B N 0 8 8 7 3 6 975-8.

/HYAMS, P.: CD-ROM vendors turn onllne. = Moni­

tor, 160. s z . 1994. jún. p. 11-12./

( K o r e n y Á g n e s )

CD-ROM kontra Online:

egy információbróker kilátásai

Az online és a C D - R O M elektronikus adatbázisok óriási hatással vannak az üzleti élet információs keres­

letére és kínálatára is. Ezen az információs piacon a speciális információk iránti igényt felmerülése után rövid idó alatt kell kielégíteni. Az online és a C D - R O M szolgáltatások igen alkalmasak e kereslet kielégítésé­

re.

Az o n l i n e módszer legfőbb előnye, hogy nagy mennyiségű információ elérését teszi lehetővé, amely az üzleti szférától a t u d o m á n y o s és műszaki szakterü­

leteken át a jogi kérdésekig sokféle területet fed le. Az online adatbázisok szakkönyvtári információhalmazt juttatnak el közvetlenül a munkahelyekre. Az adatok célirányú, de rugalmas kereséssel könnyen visszake­

reshetők, így a bibliográfiai adatok, a cikkek kivonatai, vagy akár teljes szövegük is megjeleníthető.

A hátrányok között a legsúlyosabb a költségigényes­

ség, ami különösen az üzleti világ számára készült adatbázisokra jellemző. Egy másik negatívum, hogy olyan kereső szakembereket igényelnek, akik közve­

títő láncszemként működnek a végfelhasználókhoz, jól képzettek, és gyakorlottak az adatbázisok haszná­

latában. Az adatbázis-készítők ezeket a nehézségeket az ingyenes felhasználói tanfolyamok szervezése mel­

lett új, különböző nehézségű szoftvertermékek kínála­

tával próbálják enyhíteni.

A magas árral és a képzett keresők szükségességé­

vel függ össze az online rendszerek harmadik hátrá­

nya. A kérdező annak tudatában használja az adatbá­

zist, hogy ügyfelének vagy vállalatának minden egyes perc keresési idő igen sokba kerül. Ez a tudat egyfajta belső nyomással nehezedik rá, hogy igyekezzen miné!

pontosabban, gyorsabban megtalálni a keresett infor­

mációt, ami csökkentheti a keresés hatékonyságát. A feszültséget az adatbázisokban és parancsnyelvük­

ben jártas kereső személyek képzésével és a közvet­

len keresés előtti precíz felkészüléssel lehet csökken­

teni.

További negatívum, hogy az egyes hostok (szolgál­

tatóközpontok) általában eltérő parancsnyelvet hasz­

nálnak. Ha a különböző hostok azonos parancsnyelv­

vel lennének kérdezhetők, akkor ez nagymértékben megkönnyítené az adatbázisok használóinak munká­

ját. Végül megemlíthetjük még azt a hátrányt is, hogy az egyes keresések idő- és így költségigényét előzete­

sen nehezen becsülhetjük fel.

A másik elektronikus információs m é d i u m , a C D - R O M legnagyobb előnye felhasználóbarát volta. A C D - R O M adatbázisok is nagy mennyiségű ós speciális információ közvetlen munkahelyi elérését teszik lehe­

tővé. Az adatbázisok kevés kérdezői gyakorlattal is jól használhatók, keresésük rugalmas, könnyen elsajátít­

ható. Mindaz a feszültség, ami az online keresésnél az idő- és költségtényezőből f a k a d , itt megszűnik, az egyedüli hatás a kereső saját idejének költségessége.

A C D - R O M adatbázisok használatában jelentős előny, hogy hálózatba szervezhetők, így ugyanabban az adatbázisban egyidejűleg több felhasználó is foly­

tathat keresést. Igaz ugyan, hogy ebben az esetben a C D - R O M termék előfizetése drágább.

Ennél nagyobb hátrány, hogy a C D - R O M adatbázi­

sok használata saját technikai környezet kiépítését igényli, ami elsősorban kisebb cégek számára lehet korlátozó tényező. Ezért azt mondhatjuk, hogy a C D - R O M technika akkor olcsóbb az online technikánál, ha nagy volumenű kereséseket folytatunk rajta, vagyis az adott vállalatnál nagy mennyiségű, hosszú keresési idejű és gyakori információigény merül fel.

A legnagyobb különbség az online és a C D - R O M elérésű adatbázisok között a szakterület lefedettségé­

ben rejlik. Akármilyen széles és speciális témákban is jelennek meg ma már a C D - R O M adatbázisok, az online szolgáltatások mind a forrásokat, mind a krono­

lógiai mélységet tekintve sokkal szélesebb területet ölelnek fel.

7 2

(2)

T M T 4 2 . ÓVf. 1995. 2. s z .

A C D - R O M és az online adatbázisok továbbra is központi helyet fognak elfoglalni az információs világ­

b a n . N e m feltétlenül szükséges, hogy versenytársak­

nak, hanem az itt bemutatott tulajdonságaik alapján egymást kiegészítő, az információs környezetben kulcsszerepet játszó módszereknek kell tekintenünk őket.

/TOWLSON, K.: CD-ROM versus online: an information bróker's perspective. = Asllb Information,20. köt. 11-12.

sz.1992.p- 422-423./

(Kardos Krisztina)

Értéknövelés CD-ROM hálózattal

Háttér

Az üzleti szakemberek különösen igényes informá­

ciófelhasználók, ez alól a Svájcban, Lausanne-ban található International Institute tor Management Deve- lopment (IMD = Nemzetközi Menedzsmentfejlesztési Intézet) munkatársai sem kivételek. A használók sze­

mélyi számítógépéről elérhető C D - R O M adatbázisok­

ból nyerhető friss információ igen lényeges számukra.

Az IMD 1989-ben jött létre két nagy hagyományú vezetéstudományi intézmény összevonásával. Okta­

tási programjaiban különös hangsúlyt fektet a nemzet­

közi ügyekre. 1991-ben 8 5 országból voltak hallgatói.

Egy tipikus osztályban 2 0 országból származó hallga­

tók találhatók, a 4 0 tagú oktatógárda is különböző országokból származik. Az oktatási nyelv az angol.

Az IMD által ajánlott oktatási formák között szerepel 12 hónapos M B A (Master of Business Administration) program, továbbá 1-10 hetes továbbképzések veze­

tőknek. A legtöbb oktatási program részei a személyi számítógépek, videoanyagok használata, a tárgyalás szimulációja és a szerepjáték-gyakorlatok. Az osztály­

ban és az egyéni tanulás mellett a résztvevők kis csoportokban vagy teamekben is dolgoznak. A feszí­

tett m u n k a t e m p ó miatt kevés idejük van az információs szolgáltatások igénybevételére. A projektfeladatok so­

rán azonban szükségük van információgyűjtésre, külö­

nösen az iparelemzés és a piackutatás területén. Ezen a területen az IMD könyvtárának C D - R O M gyújtménye alapvető szerepet játszik. Az elmúlt két évben a hasz­

nálók megismerték az itt található kilenc adatbázist, igényeik ezek elérhetőségével kapcsolatban csak nö­

vekedtek. Könnyen használható rendszert akarnak, amelyet irodáikból is elérhetnek, hogy ne kelljen ezért a másik épületben levő könyvtárba átmenni.

Bár a piacon többféle hálózati megoldás is kapható, egyik s e m volt az igényeknek megfelelő: 3 0 0 diáknak, tanfolyami résztvevőnek, oktatónak és kutatóknak pár­

huzamos hozzáférés biztosítása. T ö b b oktató tárgyai­

nak oktatásához is használni akarja a legnépszerűbb CD-ROM-okat, ezért körülbelül száz használóra lehet s z á m ítani egy időben. A megvásárolandó rendszernek rugalmasnak, kényelmesnek, könnyen elérhetőnek kellett lennie, és biztosítania kellett statisztikák készí­

tésének lehetőségét. Végül a Holthaus & Heinish

(Zentrum für Rechnerkommunikation G m b H , Göttin- gen) által tervezett C D - R O M hálózatot választották.

Konfiguráció és CD-ROM adatbázisok

Az I M D - C D - R O M hálózata a PCSA, Novell, CD-Net és Logicraft szoftver-hardver kombinációja. Egy VAX g é p szolgál hostként egy Ethernet-hálózathoz kapcso­

lódva.

Az IMD-nél 9 C D - R O M van m e g , ezek h á r o m nagy csoportba sorolhatók:

Bibliográfiai információk:

ABI/Inform (UMI)

Computer Select (Ziff Communications) F&S Index plus Text (Predicasts)

Business Periodicals Index (H. W. Wilson) Pénzügyi információk:

Fame (Bureau van Dijk) Dafne (Bureau van Dijk) Diane (Bureau van Dijk)

Corporations Ondisc (Standard & Poor's) Útmutató típusú információk:

Gale Global Associations.

A C D - R O M - o k mellett m é g egy szoftvercsomag, a Standard Industrial Classification (SIC) Cross Refe- rence Software került be a hálózatba, hogy segítse a használókat az ipari elemzésben.

A rendszer szolgáltatásai

A CD-Manager szoftver szolgáltatja a központi hasz­

nálói interfészt a rendszer eléréséhez. A rendszert a C D - R O M - h a s z n á l ó k igényeinek s z e m előtt tartásával tervezték m e g . Rendkívül felhasználóbarát és köny- nyen használható menükkel működik, amelyekkel egy­

szerű kiválasztani a keresőprogramot. A letöltött fájlok egy integrált export fájlkezelőbe vihetők át, majd szö­

vegszerkesztőbe tölthetők, vagy lemezre másolhatók.

A rendszer működése három nagy területre osztha­

tó:

• a C D - R O M kezelése,

• tájékoztató üzenetek készítése,

• a C D - R O M - o k egyedi használatának elemzése.

7 3

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Meggyőződésem, hogy min- den kor költészete ilyen kontextusban kereste a Szépet, függetlenül attól, hogy a Szép mint a klasszikus költészet alapkategóriája korszakonként

Hátránya azonban, hogy a keresésben csak 30 halmaz képezhető, mert a CD-ROM keresésben az ember általában több halmazt szeretne használni, mint az online keresésben..

Miért jobb a CD-ROM katalógus, mint az OPAC (Online Public Access Catalog = online elérhető olvasói katalógus). • az OPAC bevezetéséhez

A z optikai lemeznek eddig csak a sokszorosított (csak olvasható) és az egyszer írható változata volt üzemszerű használatban, az újraírható változat csak

3.3 Online kontra CD-ROM adatbázisok Miután az egyetemi hálózatra egyre több CD- ROM adatbázis került fel, az online keresés visz- szaszorult. A

[51] The Bowker Annual Library and Book Trade Al- manac, Accredited master's program in library and information studies.. = Journal of Education for Li-

Intranetek és CD-ROM hálózatok kombinációja Nagyon hatékony az intranetek, a nagy CD- ROM könyvtárak és a CD-R-egységek

Az Online Connection azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználók saját, házi információs bázisokat építsenek fel a Folio Corporation Legal Views szoftverével..

Az online, a CD-ROM és a hibrid technika jellemzőinek összehasonlítása.. íe CD-ROM A tartalom aktualizálása Igen Nem _ j _

Egyes és többes számú fonnák.. Szinonimák és

challenges of integrating text with images in online and CD-ROM products, = Online information 93, Oxford: Learned Information, 1993. (eds.): CD-ROM: a practical guide

Elég CD-ROM hardver lesz az otthonokban és a vállalkozásoknál ahhoz, hogy igazolja a könyvtári kölcsönzési programot, amely egy egészen új réteget vonzhat

Ezért azt mondhatjuk, hogy a CD- ROM technika akkor olcsóbb az online technikánál, ha nagy volumenű kereséseket folytatunk rajta, vagyis az adott vállalatnál nagy

tunk m e g ; pl. az Aerospace Database nevú űrtudomá- nyi és repüléstechnikai adatbázis figyelési körébe tartozik a távérzékelési és környezeti szakirodalom is. A

Várható, hogy 1993 végére a CD-ROM adatbázisok száma eléri és meghaladja az online adatbázisokét.. évi kiadása 50 CD-ROM terméket sorol be a Környezet

Az adatbázist a Teikoku Databank Ltd., jól ismert japán hitelinformációs intézet állítja elő saját adatbankjából, amely mintegy 950 ezer cégről tartalmaz

elemi iskolában dánul és angolul, de más nyelvek is elterjedtek. Az értelmiségiek többsége rendszeresen olvas idegen nyelveken, és sokan szereztek közülük

Ennek az egyik oka, hogy a CD-ROM keresés ingyenes, míg az online keresésért fizetni kell, a másik, fiogy itt a felhasználó maga kereshet, a harmadik pedig, hogy a CD-ROM

10 éves online oktatási tapasztalatok birtokában határozottan állítható, hogy a CD-ROM használata kedvezően hat az online keresési ismeretek elsajátí­. tására,

Van olyan, amikor bohóckodom, amikor több ru- hát használok, de mivel én egy ilyen, hogy is mondjam, akrobatikus előadó vagyok, nagyon sokat mozgok, nekem az határozza meg,

Az alábbiakban arra mutatok rá, hogy pedz igénk tulajdonképpen homonima, kettős átvétel, s jelentései az átadó szavak, részben a német beizen ige és részben a szerb-horvát

Mivel az optikai lemezek 1—4 Gbájtot képesek tárolni, a nagy képanyagot is tartalmazó adatbázi­. soknak

Ez pedig úgy történt, hogy amikor ez az ember, aki egy semmiről sem nevezetes, eldugott kis szigeten, Szerfoszon született, azt terjesztette, hogy Themisztoklészt