CD-ROM kontra Online: egy információbróker kilátásai megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

nikációs hálózatként k e z e l t e e d d i g . N y á r elejétől k e z d v e a z o n b a n a D o w V i s i o n is elérhető az I n t e r n e t e n , s e z z e l a D o w J o n e s a z o n elsők e g y i ­ ke, a m e l y e k a W A I S s z e r v e r t k e r e s k e d e l m i , profit­

orientált k ö r n y e z e t b e n használják- A z i n f o r m á c i ó egy r é s z e d í j m e n t e s e n m e g j e l e n í t h e t ő , t o v á b b i h o z z á f é r é s e k é r t a z o n b a n m á s h á l ó z a t o k h o z h a ­ s o n l ó a n fizetni kell. S z á m o s kliens s z o f t v e r c s o m a g t e s z i r u g a l m a s s á a navigációt és a kezelést, e l ­ érési p o n t o k k a l , m e n ü v e l és p á r b e s z é d d o b o z o k k a i . McCall bár e l i s m e r t e a z Internet c s á b í t ó voltát,

h a n g s ú l y o z t a , hogy a D o w n e m értékeli túl s e m e n n e k , s e m m á s k ö z v e t í t ő m e c h a n i z m u s n a k a jelentőségét. Arra g o n d o l j u n k , hogy „a m é d i u m

nem az üzenet. A z üzenet m a g a az üzenet."

Proceedings of the Second Annual Conference:

Internet World & Document Detivery World International. M e c k l e r m e d i a . I S B N 0 8 8 7 3 6 975-8.

/HYAMS, P.: CD-ROM vendors turn onllne. = Moni­

tor, 160. s z . 1994. jún. p. 11-12./

( K o r e n y Á g n e s )

CD-ROM kontra Online:

egy információbróker kilátásai

Az online és a C D - R O M elektronikus adatbázisok óriási hatással vannak az üzleti élet információs keres­

letére és kínálatára is. Ezen az információs piacon a speciális információk iránti igényt felmerülése után rövid idó alatt kell kielégíteni. Az online és a C D - R O M szolgáltatások igen alkalmasak e kereslet kielégítésé­

re.

Az o n l i n e módszer legfőbb előnye, hogy nagy mennyiségű információ elérését teszi lehetővé, amely az üzleti szférától a t u d o m á n y o s és műszaki szakterü­

leteken át a jogi kérdésekig sokféle területet fed le. Az online adatbázisok szakkönyvtári információhalmazt juttatnak el közvetlenül a munkahelyekre. Az adatok célirányú, de rugalmas kereséssel könnyen visszake­

reshetők, így a bibliográfiai adatok, a cikkek kivonatai, vagy akár teljes szövegük is megjeleníthető.

A hátrányok között a legsúlyosabb a költségigényes­

ség, ami különösen az üzleti világ számára készült adatbázisokra jellemző. Egy másik negatívum, hogy olyan kereső szakembereket igényelnek, akik közve­

títő láncszemként működnek a végfelhasználókhoz, jól képzettek, és gyakorlottak az adatbázisok haszná­

latában. Az adatbázis-készítők ezeket a nehézségeket az ingyenes felhasználói tanfolyamok szervezése mel­

lett új, különböző nehézségű szoftvertermékek kínála­

tával próbálják enyhíteni.

A magas árral és a képzett keresők szükségességé­

vel függ össze az online rendszerek harmadik hátrá­

nya. A kérdező annak tudatában használja az adatbá­

zist, hogy ügyfelének vagy vállalatának minden egyes perc keresési idő igen sokba kerül. Ez a tudat egyfajta belső nyomással nehezedik rá, hogy igyekezzen miné!

pontosabban, gyorsabban megtalálni a keresett infor­

mációt, ami csökkentheti a keresés hatékonyságát. A feszültséget az adatbázisokban és parancsnyelvük­

ben jártas kereső személyek képzésével és a közvet­

len keresés előtti precíz felkészüléssel lehet csökken­

teni.

További negatívum, hogy az egyes hostok (szolgál­

tatóközpontok) általában eltérő parancsnyelvet hasz­

nálnak. Ha a különböző hostok azonos parancsnyelv­

vel lennének kérdezhetők, akkor ez nagymértékben megkönnyítené az adatbázisok használóinak munká­

ját. Végül megemlíthetjük még azt a hátrányt is, hogy az egyes keresések idő- és így költségigényét előzete­

sen nehezen becsülhetjük fel.

A másik elektronikus információs m é d i u m , a C D - R O M legnagyobb előnye felhasználóbarát volta. A C D - R O M adatbázisok is nagy mennyiségű ós speciális információ közvetlen munkahelyi elérését teszik lehe­

tővé. Az adatbázisok kevés kérdezői gyakorlattal is jól használhatók, keresésük rugalmas, könnyen elsajátít­

ható. Mindaz a feszültség, ami az online keresésnél az idő- és költségtényezőből f a k a d , itt megszűnik, az egyedüli hatás a kereső saját idejének költségessége.

A C D - R O M adatbázisok használatában jelentős előny, hogy hálózatba szervezhetők, így ugyanabban az adatbázisban egyidejűleg több felhasználó is foly­

tathat keresést. Igaz ugyan, hogy ebben az esetben a C D - R O M termék előfizetése drágább.

Ennél nagyobb hátrány, hogy a C D - R O M adatbázi­

sok használata saját technikai környezet kiépítését igényli, ami elsősorban kisebb cégek számára lehet korlátozó tényező. Ezért azt mondhatjuk, hogy a C D - R O M technika akkor olcsóbb az online technikánál, ha nagy volumenű kereséseket folytatunk rajta, vagyis az adott vállalatnál nagy mennyiségű, hosszú keresési idejű és gyakori információigény merül fel.

A legnagyobb különbség az online és a C D - R O M elérésű adatbázisok között a szakterület lefedettségé­

ben rejlik. Akármilyen széles és speciális témákban is jelennek meg ma már a C D - R O M adatbázisok, az online szolgáltatások mind a forrásokat, mind a krono­

lógiai mélységet tekintve sokkal szélesebb területet ölelnek fel.

7 2

(2)

T M T 4 2 . ÓVf. 1995. 2. s z .

A C D - R O M és az online adatbázisok továbbra is központi helyet fognak elfoglalni az információs világ­

b a n . N e m feltétlenül szükséges, hogy versenytársak­

nak, hanem az itt bemutatott tulajdonságaik alapján egymást kiegészítő, az információs környezetben kulcsszerepet játszó módszereknek kell tekintenünk őket.

/TOWLSON, K.: CD-ROM versus online: an information bróker's perspective. = Asllb Information,20. köt. 11-12.

sz.1992.p- 422-423./

(Kardos Krisztina)

Értéknövelés CD-ROM hálózattal

Háttér

Az üzleti szakemberek különösen igényes informá­

ciófelhasználók, ez alól a Svájcban, Lausanne-ban található International Institute tor Management Deve- lopment (IMD = Nemzetközi Menedzsmentfejlesztési Intézet) munkatársai sem kivételek. A használók sze­

mélyi számítógépéről elérhető C D - R O M adatbázisok­

ból nyerhető friss információ igen lényeges számukra.

Az IMD 1989-ben jött létre két nagy hagyományú vezetéstudományi intézmény összevonásával. Okta­

tási programjaiban különös hangsúlyt fektet a nemzet­

közi ügyekre. 1991-ben 8 5 országból voltak hallgatói.

Egy tipikus osztályban 2 0 országból származó hallga­

tók találhatók, a 4 0 tagú oktatógárda is különböző országokból származik. Az oktatási nyelv az angol.

Az IMD által ajánlott oktatási formák között szerepel 12 hónapos M B A (Master of Business Administration) program, továbbá 1-10 hetes továbbképzések veze­

tőknek. A legtöbb oktatási program részei a személyi számítógépek, videoanyagok használata, a tárgyalás szimulációja és a szerepjáték-gyakorlatok. Az osztály­

ban és az egyéni tanulás mellett a résztvevők kis csoportokban vagy teamekben is dolgoznak. A feszí­

tett m u n k a t e m p ó miatt kevés idejük van az információs szolgáltatások igénybevételére. A projektfeladatok so­

rán azonban szükségük van információgyűjtésre, külö­

nösen az iparelemzés és a piackutatás területén. Ezen a területen az IMD könyvtárának C D - R O M gyújtménye alapvető szerepet játszik. Az elmúlt két évben a hasz­

nálók megismerték az itt található kilenc adatbázist, igényeik ezek elérhetőségével kapcsolatban csak nö­

vekedtek. Könnyen használható rendszert akarnak, amelyet irodáikból is elérhetnek, hogy ne kelljen ezért a másik épületben levő könyvtárba átmenni.

Bár a piacon többféle hálózati megoldás is kapható, egyik s e m volt az igényeknek megfelelő: 3 0 0 diáknak, tanfolyami résztvevőnek, oktatónak és kutatóknak pár­

huzamos hozzáférés biztosítása. T ö b b oktató tárgyai­

nak oktatásához is használni akarja a legnépszerűbb CD-ROM-okat, ezért körülbelül száz használóra lehet s z á m ítani egy időben. A megvásárolandó rendszernek rugalmasnak, kényelmesnek, könnyen elérhetőnek kellett lennie, és biztosítania kellett statisztikák készí­

tésének lehetőségét. Végül a Holthaus & Heinish

(Zentrum für Rechnerkommunikation G m b H , Göttin- gen) által tervezett C D - R O M hálózatot választották.

Konfiguráció és CD-ROM adatbázisok

Az I M D - C D - R O M hálózata a PCSA, Novell, CD-Net és Logicraft szoftver-hardver kombinációja. Egy VAX g é p szolgál hostként egy Ethernet-hálózathoz kapcso­

lódva.

Az IMD-nél 9 C D - R O M van m e g , ezek h á r o m nagy csoportba sorolhatók:

Bibliográfiai információk:

ABI/Inform (UMI)

Computer Select (Ziff Communications) F&S Index plus Text (Predicasts)

Business Periodicals Index (H. W. Wilson) Pénzügyi információk:

Fame (Bureau van Dijk) Dafne (Bureau van Dijk) Diane (Bureau van Dijk)

Corporations Ondisc (Standard & Poor's) Útmutató típusú információk:

Gale Global Associations.

A C D - R O M - o k mellett m é g egy szoftvercsomag, a Standard Industrial Classification (SIC) Cross Refe- rence Software került be a hálózatba, hogy segítse a használókat az ipari elemzésben.

A rendszer szolgáltatásai

A CD-Manager szoftver szolgáltatja a központi hasz­

nálói interfészt a rendszer eléréséhez. A rendszert a C D - R O M - h a s z n á l ó k igényeinek s z e m előtt tartásával tervezték m e g . Rendkívül felhasználóbarát és köny- nyen használható menükkel működik, amelyekkel egy­

szerű kiválasztani a keresőprogramot. A letöltött fájlok egy integrált export fájlkezelőbe vihetők át, majd szö­

vegszerkesztőbe tölthetők, vagy lemezre másolhatók.

A rendszer működése három nagy területre osztha­

tó:

• a C D - R O M kezelése,

• tájékoztató üzenetek készítése,

• a C D - R O M - o k egyedi használatának elemzése.

7 3

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :