• Nem Talált Eredményt

ÖN A M U N K Á S O S Z T Á L Y H OZ T A R T O Z I K?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "ÖN A M U N K Á S O S Z T Á L Y H OZ T A R T O Z I K?"

Copied!
7
0
0

Teljes szövegt

(1)

FORRÁS

MERÉNYI LÁSZLÓ

Ö N A M U N K Á S O S Z T Á L Y H O Z T A R T O Z I K ?

i.

Tamás hirtelen ébredt. Az órájára nézett: kilenc is elmúlt.

Az ablakon dőlt be a fény. Az a j t ó kilincse lenyomódott, résnyire kinyílt;, anyám, gondolta.

— Fönt vagy már?

— Jó reggelt, mama, most ébredtem. Apa?

— Apád? Már hatra bement, a zárszámadást készítik, tudod, mennyi ilyenkor a munka.

.— Kész a reggeli?

— Van tea, eszel mellé valamit. Hozok abált szalonnát, jó? Csak m o s a k o d j meg.

— Jó, máris.

Felkelt, m a g á r a kapta köpenyét, kinézett az ablakon. A hegy l a n k á j á n vakí- tóan csillogott a hó, a fákra is tenyérnyi vastag hótakaró borult. Hunyorogva nézett kifelé, nem tudott elszakadni a látványtól.

— Tudom, hogy szép. . . Na m e n j mosakodni. Te, te r o s s z c s o n t . . . — Észre sem vette, hogy az a n y j a mögötte áll.

A fürdőszobába ment. Meleg zuhany, azután hideg. A szobában m á r v á r t a a tiszta ing, és amikor a z ablak felé fordulva belebújt, a r r a gondolt, jó lenne, ha az;

év nem a megszokott módon végződne. Kívánta, hogy valami, egy véletlen révén kiessen a hétköznapok megszokott ritmusából, és váratlan szituációkba k e r ü l j ö n .

— Gyere, egyél!

Kiment, asztalhoz ült.

— Sokáig aludtál ma, fiam.

— Igen, mama. Éjszakás leszek.

— Hogyhogy? Nem intézted el a főnököddel?

— Én vállaltam.

— Évek óta nem szilvesztereztél v e l ü n k . . .

— A másik londiner családos ember.

— Jó, jó, értem én. De éppen m a . .. Mit szól a p á d ?

— Ö aztán igazán megérti.

— Itt a sálad. Apádhoz nem nézel be?

Tamás már a k a b á t j á t vette.

— Nem tudom, mama. Szervusz.

A levegő szinte karcolta a tüdejét. Arcára csendes örömet varázsolt a gyönyörű, téli délelőtt. Szép volt a világ.

A fodrászüzletben sokan voltak, várnia kellett. Megnyiratkozott, azután h a z a - indult. A termelőszövetkezet irodája előtt gondolt egyet, bement. Az a p j a szobá- jában vágni lehetett a füstöt. A brigádvezetők meg a főkönyvelő is lekezeltek vele..

— Meglesz a negyvenöt?

— Hát ha minden jól megy, még az ötven is. Nagyon az elején vagyunk.

— Pedig két hete vesződünk vele.

— Hát te? Ma nem dolgozol?

— Éjszakára kértem magam. Sokáig maradsz még, apa?

— Kettőre hazaérek. Mondd meg anyádnak, hogy akkorra főzzön.

— Szervusz, apa. Boldog ú j évet mindnyájuknak!

— Neked is! — mondták az emberek.

Otthon olvasott egy órát, fél kettő után megjött az apja. Jókedvű volt. Meg- ebédeltek, rágyújtottak.

— Sakkozunk egyet? — kérdezte az apja.

— Most?

— Most.

— Nem volt elég a számolásból? — szólt közbe az anyja. — Két hét óta.

örökké csak számoltok.

— Nem bánom — mondta Tamás.

Az apja dugott, két gyalogot.

— Bal.

(2)

— Világos — mutatta az apja.

— Cseréljünk.

— Miért?

— Csak.

— Hát cseréljünk.

Míg az apja a megnyitáson gondolkozott, Tamás bort hozott fel a pincéből.

Koccintottak, aztán mindketten elmerültek a játékban.

II.

— Tudom, hogy nem vártad a cé hatot, apa. Meglepődtél, pedig te igazán soha semmit sem tettél az előzmények és a várható következmények gondos felmérése nélkül. Amikor otthagytam az egyetemet, azt hitted, beszáradt fél-entellektüel lesz a fiacskádból. Vagy az is lett?

Á, a királyszárnyam ellen hajtasz. Tisztelem a következetességed. Meglátod az azonnali kibontakozás lehetőségét. Mindig azért küzdesz, hogy te diktáld a tempót, s ha a vezérszárnyon támadnak, te a királyszárnyon próbálkozol, és nem hagyod magad. Tudom, a tiéd a z energiafölény.

— Nem, köszönöm, mama, most nem iszom, így, ide ezt a bástyát. Igen, tiéd a fölény, pedig öreg vagy már, a hatvan felé jársz. Csak ne feledd, apa, hogy a te energiád mozgási energia, mert visz a munkában eltöltött évek lendülete. Én meg, látod, csak gyűjtöm, gyűjtöm az energiámat, megyek feljebb és feljebb, hogy aztán lezúduljak, mint a gőzkalapács, csak egy a baj, apa, hogy ez csak helyzeti energia, szép és okos tettekre felgyűlt energia, de a szentségét, apa, ez csak potencia!

A múltkoriban említetted, hogy a volt évfolyamtársaim m á r m i n d tanítanak, alkotnak, nevelnek, én meg csak. . ., igen, én meg csak hotelszolga vagyok, de ők is, apa, akárcsak te, világossal játszanak. És ez nagy előny, a.pa, mert aki világossal játszik, az lép először, s ha nem hülye, nem veheti el tőle senki a támadás jogát,

•és a végén megnyerheti a játszmát, amint te is meg fogod nyerni.

— Jó, kilépek a sakkból.

De én sötéttel játszom, apa, úgy érzem, hogy kezdettől sötéttel játszottam, és tudod, hogy mit jelent sötéttel játszani — apa, tudod te, hogy mit jelent? Hogy az ember csak kényszerből lépeget, rákényszerítik a lépéseket, és a helyzet az úr felette, nem ő a helyzeten!

Sok hülye volt, apa, hidd el, aki a k k o r úgy érezte, hogy most átveheti a vilá- gos bábokat, de azok a hülyék meg is érdemelték, hogy a d d i g rájuk kényszerítse

•egy osztály a maga akaratát!

— Jó, cseréljünk. Minőségelőnyöd van.

Nem láttam, hogy nemcsak az én kis játszmámról van szó csupán, hanem az osztályéról, amelyből kinőttem. Te a k k o r azt kérdezted, miért bántott engem, hogy sötéttel kellett játszanom, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a csapat, amelyben küzdök, győz. A k k o r is megjósoltad a győzelmet — bár csak én tudtam volna olyan szé- pen hinni —, miközben én itthon pofáztam és a Talpra magyart üvöltöttem.

Nem, nem lesz könnyű dolgod, szívósan védekezem, hidd el, és az a szabad- gyalog még b a j t csinálhat neked!

Jól tudod, hogy nem tettem semmit, csak elég volt már abból, hogy minden úgy történjen, ahogy ti akarjátok, hogy minden simán menjen. Kezdeményezni akar- tam, tempóelőnyre szert tenni, és n e m vettem észre, hogy átkerültem a tábla túlsó oldalára . ..

— Egészségedre, apa, jó ez a muskotály.

Ezt is azon a tavaszon telepítetted, a m i k o r . . . emlékszel, együtt dolgoztunk, és azt mondtad, a katonás sorokra mutatva, hogy ilyen a csapat, a m i csapatunk — .akkor m á r tudtam, hogy megértettél és visszafogadtál.

— Köszönöm, gratulálok, öt lépésen belül matt. Így nem, apa, így kibújok!

Öregszel, hiába, ennyi m u n k a . .. Elnök elvtárs . .. Nehezen felejtették el neked, hogy a fiad szavalt és agitált és pofázott. Tudom, f á j neked, hogy n e m tanulok tovább, büszke voltál mindig a fejemre, vén diák lennék én már . . .

— Azt hiszem, feladhatom.

Köszönöm a játszmát, apa, nem, ne hidd, hogy nem gondolkodtam, v é g i g gon- dolkodtam, csak tudod, .sötéttel..., még mindig sötéttel játszom, és így folyton csak veszítek. Látod, ez az, átkozott sötét, nem, világossal még nem próbálkozom, m a j d talán később, jövőre, utóvégre m á r nyolc év telt el közben. Igen, jövőre biztosan megpróbálom. Az élet nem. sakkjátszma. Végső soron a k á r sötéttel, akár világossal játszik az ember, helyrehozhatja a hibáit. A lélek is gyógyul, c s a k . . . idő kell hozzá.

Hosszú, hosszú idő.

<605

(3)

III.

Este nyolckor kellett átvennie a szolgálatot a szállóban. Gondosan m e g b o r o t - válkozott, jól bezsírozta a bakancsát, közben halkan fütyörészett a folyosón. A z a n y j a megterített, vacsorához ültek.

Kicsit nehéz volt a szíve, amikor negyed hét után elindult felfelé a szállodába.

A falu végén jobbra fordult, aztán ú j a b b kanyar jött, e l m a r a d t a k a f a l u f é n y e i . Halkan roppant léptei alatt a hó. Mehetett volna busszal is, de nagyon s z e r e t t e ezeket a magános meneteléseket, parányi pontként a hatalmas hegyoldalon, neki- feszülve a csendnek és a távolságnak. A hegyek f i a volt, itt nőtt fel, a hegyi e m b e - rek magánossága és tisztasága volt számára az első felfedezés, a m i k o r eszmélni kezdett. Ismerte a környék minden útját, csapását, völgyét és meredekjét, ismerte ezt a lélektelen csendet és a magányokozta távoli szorongást.

Szél kerekedett, a hegyek, mint szűkölő agarak feltartották szörnyű orrukat, és csúcsukról, m i n t táguló orrlyukakból a levegő, tutuló szél zuhant a völgyekre, bele- kapott a lomb nélküli fák p u h a hósörényébe, megcibálta, és zizegő porhóval h i n - tette be az álomtalan sötétséget.

Egy pillanatra úgy érezte, messze került a világtól, a z emberektől, m a g á n y a kristályos gömbje zárta körül, de ösztönösen érezte, hogy nincs egyedül — valahol, nem messze tőle a hegyek, ezek a hatalmas termetű, hótól ősz vének mogorván tűrték, hogy egy fiatal, erőszakos jövevény, a D u n a á t t ö r j e egymásnak v e t e t t v á l l u k vonalát, és medret keressen magának társak és barátságosabb vidékek felé.

Lassított, fölnézett a hegycsúcsra, a szálló fényeiből még csak egy h a l v á n y f é n y - oszlop látszott, amely az ég felé nyújtózva megtámasztotta a végtelennek t ű n ő égkupolát. Hirtelen egy gépkocsi reflektorfényébe került, és sietni kezdett. Egyre

több és több kocsi hagyta el, csillogó Mercedesek és Opelek, és két lihegő Rolls- Royce, aztán kis 1 Skoda-Felicia jött és a vezető kiszólt, hogy a szállóba megy-e.

Tamás igennel felelt, de nem fogadta el a felkínált helyet. N e m a k a r t huszárként érkezni oda, ahol gyalogként küzdött.

A szálló elé ért, leverte bakancsáról a havat, és belépett a meleg, b a r á t s á g o s előcsarnokba. A sok idegen között rögtön szemébe t ű n t a főnök, de a szolgálatos portást nem látta mellette. A főnök a r c á n mintha szorongás lett volna.

Gyorsan átöltözött, kisfizetésű, szolgálatkész alkalmazottá vedlett. Lakkcipője tompán csillogott, megtörölgette, és az előcsarnokba sietett. A főnök m á r v á r t a . A szolgálatot teljesítő portás, egy szőke tót fiú, aki néhány szláv nyelven jól beszélt, halottsápadtan álldogált a főnök mellett. Rövid megbeszélés, a portás a z o n - nal távozik, haláleset, el kell érnie a vonatot. T a m á s n a k a váltásig át kell vennie a szolgálatot, egy boy helyettesíti, komplikáltabb esetekben pedig itt leszek én is, mondta a főnök. Tamás a kimutatásra nézett és látta, hogy m i n d e n szoba foglalt, komplikáltabb eset nem lesz, és a főnök is jól tudta, hogy ő semmiképpen sem kérne segítséget. Három éve dolgozott a szakmában.

Ment minden, mint a karikacsapás. Tamás határozott volt és magabiztos, s z m o - kingja kifogástalan, legalább tíz nyelven tudta mondani, hogy köszönöm és kérem, és három nyelvet beszélt tűrhetően. Boldog volt, hogy többet tehet, m i n t felviszi a bőröndöket és illemtudóan bevárja, amíg a vendég n y ú j t j a a borravalót. Sokan j ö t - tek. A főnök fogadta az érkezőket, udvariasan a portáshoz tessékelte őket, de n e m jött oda. Tamás látta, hogy megkönnyebbült, és ez a z a k a r a t l a n elismerés jólesett neki.

Fél tíz körül az érkezők száma megcsappant. Tízkor rágyújtott, felszólt az emeletekre, hogy a szellőztetés rendben van-e? — Rendben! — mondták. — Közeleg az újév, közeleg" — felelte, és letette a kagylót. Egy férfi jött,'kis bőrönddel, f r a n c i á u l kérte a szobáját. Háromtizenkettő, igen, fürdőszobával, parancsoljon, b a l r a a lift.

Szerette volna tudni, ki van még a háromtizenkettesben, nalám, a férfi a kis t á n - cosnő f é r j e volt. Szünet következett, technikai szünet, ahogyan T a m á s nevezte, mindenki a helyén.

Egy nő lépett hozzá.

— Nem tudja, megérkezett a f é r j e m ?

A szép szőke nőre pillantott. Hiszen ez a táncosnő! — döbbenten bámult, n e m is álmodta, hogy ez a nő még megszólítja őt, igaz, szolgálatban van, és ez így egészen más.

(4)

— Érkezett valaki a háromszáztizenkettesbe?

Tamás végre kapcsolt, de hát ilyen meglepetést, meg lehet rólam a véleménye,, gondolta.

— Igen, asszonyom, egy francia úr érkezett. H í v j a m telefonon?

— Ne, ne hívja. Majd én.

— Kérem, asszonyom.

— Sok csomaggal érkezett?

— Nem, asszonyom, csupán egy kis utazótáska volt nála.

— Kár. Ügy látszik, holnap mégis elmegyünk. Pedig jó itt.

— Nagyon örülök, hogy jól érzi magát nálunk, asszonyom.

— Micsoda meglepetés — mondta a nő. Cigarettát vett elő, Tamás tüzet adott..

— Egy hete P á r i z s b a n . . . — látszott, hogy hangosan gondolkodik, és nem t u d j a , felmenjen-e, vagy sem. Tamás magában biztatta, hogy menjen, hiszen a férfi biz- tosan v á r j a őt. Ekkor a f é r j e megjelent a lift ajtajában, a nő felkiáltott és oda- futott hozzá. Nem zavartatták magukat, hiszen a liftesfiún és a portáson kívül senki s e m tartózkodott a z előcsarnokban. Az étterem felé mentek, a nyíló a j t ó n egy pillanatra kitódultak a cigányzene hullámai, negyed tizenkettő volt.

Két ember jött, Tamás a kulcsokért nyúlt. Hagyja csak, mondta az egyik, a . bajuszos, nem megyünk fel, csak kijöttünk egy kicsit a levegőre. Nem látszottak, ittasnak. Mindkettő fekete ünneplőben volt, nyakkendő nélkül, az ingallér hosszú kivágású, az egyik gomblyukában kitüntetés. Arcukon és barna, erős kezükön látta Tamás, hogy parasztemberek.

— Idevalósi?

— Bolond vagy, komám — m o n d t a a bajuszos —, hogy lenne idevalósi, ide- helyezték.

— Téved, bátyám. Idevalósi vagyok. Hogy telik az üdülés?

— Az jól. Csak ez a továbbképzés ne lenne.

— Továbbképzés? A zárszámadások előtt?

— Holnapután vége. Megyünk haza.

— Megcsinálják azt nélkülünk is — toldotta meg a másik.

— Aligha — nevetett Tamás.

A másik kettő is elmosolyodott.

— Foglaljanak helyet — mutatott a közelben álló karosszékekre.

Leültek.

— Milyenek errefelé a téeszek?

— H á t . . . melyik milyen — mondta Tamás.

— Mások itt a földek, mások az emberek is, mint a r r a mifelénk.

— Mások. De sehol sem megy könnyen.

— Nem.

— Meg az emberekkel sem könnyű — mondta az, akinek kitüntetése volt. — A miénk híres eset.

— Hol történt?

— Bácskában.

— Nem lehettek büszkék rá — mondta a bajuszos.

— Nem. De azok se, akik megoldották.

— Hogyan oldódott meg a dolog? — kérdezte Tamás.

— Aligha oldódott — nevetett a bajuszos. — Megoldották. Adminisztratíve..

Bajsza alatt furcsán csikorgott az idegen szó.

— N e m éppen — mondta a másik. — Tudja, volt egy főkönyvelőnk, négy éve- került oda. Állami támogatással jött. Vagy másfél millió adósságunk volt. Átnézte- a könyvelést, azt mondta, emberek, ezt így meg így kell csinálni.

— Jó szeme volt — szólt közbe a bajuszos.

— Hiszen a szem nekünk se hiányzott, elvtársam, hanem az ember! Nem akart:

senki a közösben dolgozni, az istennek se! Csak a háztájiban.

— Na és mi lett?

— Elmondta a magáét a közgyűlésen is. Az emberek először nem hallgattak rá.

Aztán addig győzködött, amíg istállókat építettünk. Szerződéses szarvasmarha, azt mondta, az hozza a pénzt. Hát gyerünk. Az emberek még mindig morogtak, hogy- minek az, inkább az adósságot fizetnénk ki. A következő évben kifizettük.

— Még autóra is jutott — tette hozzá a bajuszos.

— Ügy van. Olvastad?

— Olvastam.

— Hát így. Azután méhészetet létesítettünk és sertéshizlaldát építettünk. Jött a pénz. Két év alatt megháromszorozódott a vagyonunk.

— Mi volt akkor a baj? — kérdezte Tamás.

607.'

(5)

— Nehéz azt megmondani — mondta az elnök. — Az embereknek nem tetszett, hogy a főkönyvelő parancsolgat, s amellett nem tűri más véleményét.

— Igazuk volt? — kérdezte a bajuszos elnök.

— Igazuk — mondta a kitüntetéses. — Velem is sokszor h a j b a kapott. M o n d - tam is neki: nézze, főkönyvelő elvtárs, nem régen alakultunk, n e m olyanok m é g az emberek, türelmesebben egy kicsit, így is belátják, mi a jó. Megígérte.

— Aztán kezdődött megint elölről — mondta a bajuszos.

— Igen. Az emberek megunták, írtak az újságnak. Kijöttek, megnézték, mi van.

A párttól is, mindenhonnan. Hát így.

— És az újság? — Tamás kíváncsi volt.

— Megírtak mindent. De nem úgy, ahogy kellett volna. Sok rosszat, m a j d n e m semmi jót.

— A főkönyvelő mit szólt?

— Dühös lett. Hogy nem értékelik a munkáját, leszedik róla a keresztvizet, meg

•ellenségei a jónak.

— Aztán elment..így van?

— Eltaláltad, komám. Vette a kalapját, és ment.

— Hát igen. Sok b a j van még a vezetéssel is, nemcsak az emberekkel.

Hallgattak.

— Most hogy állnak? — kérdezte Tamás.

— Negyven forint körül lesz az egység. Feljöttünk.

— Az szép. Felénk is jól megy.

— J,ól? Milyen jól?

— J'ó szőlőtermés volt az idén.

— Jó, hál' istennek. Az édesapja?

— Elnök itt a faluban.

— Elnök? Akkor kolléga! — nevetett a bajuszos.

— Mennyit ér az egység?

— Kérdezzék meg tőle.

— Mikor kérdeznénk?

— Holnap.

— Bajos az. Csak úgy egy adjon istennel beállítani . . .

— Csak jöjjenek nyugodtan. Apám örülni fog.

— Majd meglátjuk még. Mindenesetre köszönjük szépen.

— Nincs mit.

A kitünteséses elnök Tamáshoz lépett.

— Van három pohara?

— Három?

— Megkínálnánk.

— Nagyon szépen köszönöm, de sajnos, nem ihatom. Szolgálatban vagyok.

Megnézte az óráját. Néhány perc múlva éjfél. Egy pincér közeledett, tálcán egy p o h á r italt és kísérőt hozott, hogy a főnök küldi, igya meg az egészségére, boldog ú j évet kíván, és vigyázzon, az előcsarnok és a z emeletek világítása m a r a d . T a m á s sietve kért még két pohárral, és telefonon szólt, hogy az előcsarnok hangulatvilágí- tását és az emeletek világítását n e kapcsolják ki.

Éjfélkor koccintottak, boldog ú j évet kívántak egymásnak. Az étteremben szólt

•a Himnusz, aztán a kitüntetéses elnök és a másik is kezet nyújtott, bemutatkoztak.

— Ruttai Sándor.

— Megyeri István.

Ruttai zsebéből kis, lapos üveg került elő.

— Hazai kisüsti.

Nevettek.

— Isten . . .

— Isten . . .

A két ember elment, Tamás elvitette a poharakat, és várta a hatást, de eny- hébb volt, mint gondolta, és belül egy kis öröm szorongatta. Tudta, hogy az a p j a Is örülni fog holnapi látogatóinak.

IV.

Egy is elmúlt, bámulom az órát, háttal a pultnak dőlve, álmos vagyok az ital- tól, rágyújtok, nem használ, nyugodtan elnyomhatom.

— Bon soir, monsieur!

— Bon soir, monsieur. Parancsol?

(6)

— Telt ház?

(Kár kérdezni, nézz körül, magyar alig, csupa német, cseh, francia és lengyel.)

— Igen, uram.

— Unatkozik?

(Aligha, hiszen láthatod, hogy ordít a bamba képemről az álmosság, nincs is erőm unatkozni, ki vele, mi a hézag, valutában nem utazom, elég, ha az a három főhülye kacérkodik a zárkával, köszönöm, én nem kérek belőle.)

— Mondhatnám, uram.

— Mennyi van még a szolgálatból?

— Három óra, uram.

— Rágyújt? Amerikai.

— Köszönöm, uram.

(Ez jólesik, hiába, ti vagytok az iparosok, nem büdös Terv ez, kattan a gyújtóm;

lám, csúsztatja a dobozt, nem kenyerezel le, kiskomám, na ki a lényeggel, halljuk.)

— Elnézést az érdeklődésért, monsieur portier, ma érkeztem Magyarországra, újságíró vagyok. Megenged néhány kérdést?

— Parancsoljon, uram.

(Eszén légy, golyós pasas, nem szabad bakot lőni!)

— Kitűnően beszél franciául.

— Meg kellett tanulnom, uram.

— Megbocsát a kérdésért: ön a munkásosztályhoz tartozik?

(A munkásosztályhoz? Megnyugtató érzés az ember számára ide tartozni.)

— Természetesen, uram.

— De hát ön n e m termel, semmiféle munkafolyamatban nem vesz részt köz- vetlenül, alkalmazott. Mégis ehhez az osztályhoz tartozik?

— Igen, uram. Az alkalmazott, mint kategória eltűnőben van, és csupán a fizikai

•dolgozó — nem fizikai munkát végző megkülönböztetés létezik még.

— Igen? Érdekes, ez a probléma nálunk is valahogy így oldódik meg. Közös- séget érez ezzel az osztállyal?

(Na lám, kis szeminárium.)

— Mindjobban közeledünk a munkásosztályhoz, uram.

— Hogy érti ezt?

(Jaj, de nehézfejű vagy monsieur, azt hiszed, az a sok pénzhajhászó balf..., aki egy doboz amerikai cigarettáért kinyalja a feneketeket, megváltoztatja a törté- nelem tendenciáit? Nem, monsieur, ezek eltűnnek és ez az átkozott máz, az alkal- mazotti forma ragyogóan megszünteti önmagát. Na most fülelj, monsieur, fogal- mazok.)

— Egyrészt a társadalmi m u n k a termékeiből való részesedésünk formái, más- részt ideológiai átnevelődésünk és főként céljaink közössége révén. • .

— Lám, úgy látszik, ön még Marxot is olvasta. Keresete?

(Ezt ne kérdezted volna. Rögtön kitűnik a ti nyugati életformátok fölénye, te is nyilván tudod, hogy nálunk a borravalót is bekalkulálják, így nyílt a harc, és gombamódra nő a kispolgár, szemesnek áll a világ, ki tud többet lehántani a dol- gozóról, tudhatod, hogy Magyarországon az alkalmazottaknál csak a pedagógusok

keresnek rosszabbul.)

— Meglehetős, uram. A borravalótól is függ.

'— Párttag?

— Nem, uram.

— Elveivel ellenkezik?

(Az elveimmel? Hízelgő, hogy egy szállodai portásnál gerincet is feltételezel,

•nem, az elveim megmaradtak és a parasztgyerek nem tagadja meg önmagát.)

— Nem, uram. Talán úgy mondhatnám: nem volt még alkalmam belépni.

— A párt nem adott alkalmat?

(A párt? Hiszen a párt adott, majd négy év kínlódás, azután kezdődött minden, :üvölteni szeretnék sokszor, hogy nem látjátok, veletek vagyok, nemcsak egyszerűen nem ellenetek.)

— Nem, uram. Én nem találtam.

— Valami ellentmondást érzek itt. ö n lényegében azt mondta, elvei kommu- nisták, a l k a l m a is lett volna belépni — mi itt a megoldás?

(Azt én is szeretném tudni, el kellene szánnom végre magam, ennyi az egész, de a seb, ha be is gyógyult, sajog néha, és a fájdalom újra visszarettent.)

— Bonyolult dolog ez, uram.

— Talán ötvenhatban történt valami? Hisz akkor ön még fiatal volt.

(Valóban fiatal, húszéves kölyök voltam, egy tagja az ellenforradalmárok által megtévesztett ifjúságnak, de nem annyira vak, hogy ne láttam volna: átkerültem a

1 Tiszatáj 609

(7)

tábla másik oldalára, hagyjuk már abba, az úristenit, de október utolsó napjaiban, már az ellenforradalmárok elől is bujkálnom kellett, ezt azonban senki nem tudta, és ha tudta is, nem hitte el.)

— Valóban, uram. Meg kell jegyeznem, téved, h a azt hiszi, hogy n á l u n k a s é r - tődött emberek mindegyike ötvenhatban . .. sértődött meg.

— És a z elégtétel?

(Hát ez átkozottul bonyolult, sérelem és elégtétel, ezek csak szavak, az ellen- séget nem megsértik, hanem elnyomják, mit mondjak? Azt, hogy megbecsülik a:

munkámat, és nem szólnak bele a dolgaimba?)

— Nos? Az elégtétel?

— P é l d á u l . . . visszamehetnék az egyetemre, a h o n n a n . . .

(Nem mondom ki, gyűlölöm ezt a szót, kirúgtak, érthetsz belőle.)

— Börtönben ült?

— Nem. Csak ideológiailag megbízhatatlan voltam.

— Visszamegy az egyetemre?

— Öreg vagyok már. Esetleg.

Most nagyon kényes dolgot kérdezek. Kérem, ne sértődjék meg: Igaz, hogy m a - guknál annyi a kiábrándult kommunista, hogy lassan m á r D u n á t lehet velük rekeszteni?

(Hát ezt jól feltetted, ha azt mondom: igaz, hazudok; de ha nemet mondok;

akkor is. A tökéletesre törekvő embernek a v al ami sokszor kevesebb mint a s e m- m i, és sok ember türelmetlen nálunk, mindenüket a mindenért áldozzák és toporzékolnak, ha az eredmény csak valami, az általakulás lassan megy, ezt kell megértetni velük.)

— Attól függ, milyen széles ott a Duna, u r a m .

— Tehát nem l á t j a olyan sötéten a helyzetet?

— Nem, uram. Ami nálunk végbemegy, uram, egyetlen ország t á r s a d a l m a kivé- telével sehol sem ment még végbe.

— És a befejezés?

— A verseny folyik, uram.

— Értem. Végül engedjen meg egy magánjellegű kérdést: nős?

— Nem, uram. Nőtlen vagyok.

— Nagyon örültem, monsieur portier, hogy elbeszélgethettem a szocialista szál- lodaipar egyik kitűnő képviselőjével. Sajnos, m e n n e m kell. Remélem, találkozunk:

még. A viszontlátásra! A propos, a névjegyem!

— ö r v e n d t e m a szerencsének, jó éjt, uram!

Jó éjt, m e n j csak, a szocialista szállodaipar még kitűnőbb képviselői szórakoz- tattak volna, ha nem így alakulnak a dolgok, de h á t peched volt, a kispolgári siránkozás ezúttal elmaradt. A dolgok nemcsak feketék és fehérek, úgy bizony, húzd ki magad, Tamás, hű de kimerített. Erős másfél ó r á m v a n még, szürke kis"

ember vagy, de ahova tettek, ott helyt kell állnod.

Köszönöm, főnök, minden rendben. Igen, beszélgettünk a franciával, jegyzetelt is, de tőlem telhetően igyekeztem, nyugi van, főnököm. Igen, e l f á r a d t a m .

Nagyon sok a monológ, de hiszen n e m csoda, súlyos és szürke a magány, a m e l y - ben az e m b e r él, vagy kényszerül élni, vagy m i t t u d o m én. Magány, m a g a d vagy, benned van ez a magány, úgy hordozod a lelkedben, m i n t kenguru a kölykét, s h a faggatnak felőle, hallgatsz, pedig sértődésre semmi okod. Ne csörögj, jövök m á r , halló, de sürgős, Búék neked is. Jó. Hogy mit szólok? M a j d meglátom még. H o l - napután megbeszélünk mindent.

V.

Hajnali fél ötkor Tamás lefelé baktatott a szerpentinen, nekifeszülve a c s e n d - nek és a sötétségnek. Köd ült a völgyben, léptei alatt csikorgott a hó. H u l l a - fáradt volt.

Holnap megmondja az öregnek, hogy vállalja világossal a játékot.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

,,A szabadtéri játékok mindig tömegmozgalom- hoz kapcsolódott, s szellemi vezetői mindig a tömegek óhaját ötvözték fogható formába.&#34;.

[r]

nista Pártja Területi Bizottságának toborzó munkája következtében már 1918 végén 8—9000 volt hadifogoly harcolt a Vörös Gárda és a Vörös Hadsereg sorai­..

évfordulóra megjelenő vár- és erödszáma ( 1994. A szabadságharc és forradalom története. az előszót és a kronológiát írta Hermann Róbert, írták: Bona Gábor,

„A táplálékról” pedig úgy látszik, ismét más szerző műve, (aki Róbert Joly szerint egy H é r a k - l e i t o s z inspirációját követő filozófus, aki azonban

Ahhoz, hogy a kutatási támogatás odaítélésénél felhasználandó teljesítménymuta- tó reális legyen, feltétlenül szükséges annak megállapítása, hogy az egyes szerzők

ETIEŐEÍÍJXTO lectiot mutat s ez egybehangzik a Vaticanus /E/ textusával /mint ezt Mai kiadása és saját ellenőrző kollációm bizonyítja/. A második kérdésben nincs

ABSTRACT - Bases of functional genomic research: Transfer of marker gene into wheat (Triticum aestivum L.).. At the Department of Biotechnology of the Cereal Research

E gy etlen ész rev ételt az o nban érd

82.a Megjártuk már a szent keresztutat. Üdvöz légy, édes Jézusom. Jaj, nagy kedvvel tartott. Ó, én gyászba borult. Ó, jaj nekem, bús anyának. Ó, jaj nékem, Máriának.

Az egyenlőséget azonnal elérheted, de nem intézményekkel és törvényekkel (a törvényeket mindig kijátsszák), hanem saját életeddel; azzal, hogy miként viselkedel

A felsőtelepet Sófalvi Illyés Lajos alapította 1894-ben, mikor a Medve-tó partján villát épített. 1900-ban bejegyezteti az új fürdőt, ame- lyik terjeszkedik.

Negatív különbségértékeket kaptunk Budapesttől északra és délre (-0,67%), továbbá Baja - Mohács (-0,42%) és Mohács - Hercegszántó (-0,29%) pontpárok esetén, így

replő Sylvester nem azonos a költővel, hanem más egyén, Lautsperrer. más néven Sylvester János, ki a költőnél majdnem egy emberöltővel később született. Első bizonyíték az

Ha valóban tollhiba (vagy sajtóhiba) lehet Károly (Carlo) helyett a Frigyes (Federico), az unokaöccs Althann azért szerepelhet éppen 1728-tól Lorenzini(?) jegyzékében, mert

Mindez talán némi magyarázatul szolgál ahhoz, miért írhatta A mai külföld szemlélete a magyarságról című tanulmányában Bibó István még 1936-ban is azt, hogy „az első,

LOGIKAI FÜGGŐSÉGEK ÉS IRREDUNDÁNS RELÁCIÓK .... MINIMÁLIS KULCSOK ÉS ANTIKULCSOK

kontinentális éghajlati hatás alatt álló,közepes hullámos,löszös, siksági kulturmezőség /a somogyi vizgyüjtőn/; 4 = mély talajvizü, mészlepedékes csernozjómmal

sadalomba. Másik tapasztalás, hogy a szabadságvesztés-büntetés ha rövid idejű, elrettentő hatással alig b í r ; s m íg egyrészről a fogházi oktatás s

oldala gyengén iveit, hasoldala pedig gyengén öblözött. Feje és lába a törzstől szembetűnően van elkülönülve s az első két, az utóbbi pedig egy

menyek képzeteiről ad hirt, ellenben tictitivnek decretálják, tudomány nevétől is megfoszszák a fogalmaknak azt a rend- szerét, a mely épen annak a képzet-világnak

a/ Szabályozás, Az OBF elnöke a bányahatóság hatáskörébe tartozó ügyekben általános érvényű sza­. bályzatokat adhat

egyénieden beszédmodorát, - ugyanaz a modor ez, melyben Shakespeare minden királya beszél - az olvasó, vagy a néző nem tudja megérteni, hogy egy király,