Egyház és hitélet

Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

ELTÚNT STATISZTIKÁK NYOMÁBAN

Egyházi és hitélet.

Eglises.

Résumé. Dans toute la Hongrie, Ia population es! mélée nu point de vue de la religion. II y a des région: or) prédomine leIIe ou telle religion; il n'y en a aucune les habitnnis appariiennent tous () la mérne confession.

En ce gui concerne Porganixation des Eglíses, (a Hongrie a 3 archevéchés calhoh'gues avec 14 évéchéa de culie romoin et 2 éuéchéx gréco-catho—

ligues; elle (: en outre un diocése doni le chef est celui de I'ordre bénédiclin de Pannonhalma.

—— L'Eglise calvinisle a 4 districts; l'Eglise Iuthé—

rienne également 4,- I'Eglise unilaire a ! surinlen—

dance; l'Eglise gréco-orienlale, ! éve'ché. Les Is—

vent disséminés,

raéh'ies ont des communauté: reliyícnm (a.

toires) appelécs orlhodoxes, congrvm'slu ",.

auo". Les baptisles onl, () Budapest. un: :—

nouié religieuse réguliéremcnl constituée.

Le Tableau 1 [ait connaílre Ir nom!" . communauté: religieuses (principnlrs. mm les, assoeiées, secondaires) e! le number . ministre: desservanls. Les [ídélea mont . les communauté: non nd pole: ont dans toutes les religion: une pwd—

trés élevée. Ainsí, en 19185, les calholiguu _ auaienl 1.580 paroisses principalex eli-1569 pl.-t—

non principales; le nombre correspondau "

BO

MI. ht.

UMMU.

Unmlm

lmllh hamu

ÁTTÉRESEK -— CBNVERSIBIIS

"IB—130 .

60 70

% WM.

hmmm %2333: mmm-

BIM

!.me A:. h. tm

lak."". u.n.—mm.

(2)

364

thc: les luthériens 272 el 370; dans la méme année, In taluinistes, dont l'Eglise (wait été cre'ée avant lEglise luthérimnv, 1.047 communautés rínripales et seulement 292 communaulés non pirtclpales. Panni les religions les plus répandues m Hongrie, il y a en général 1300 fldéles pour une nmmunauté (ptincipale ou non) el 1.200 á 2.000 pour un ministre de culte. La rlu—part des communau- Ir': non prin—cípales n ont pas (le ministre á elles. Én 1935. PEglise catholigue romaine amit 2955 desser- nuts; l'Eglíse mlvíniste 14500; PEglise luthé- rímm— 370.

Le tableau ? indiguv pour 1920—86, lex prinv ápauz actes religieux, comparés aux résultats du unuement de la population, laissant de cóté le G"! israélile dont les registres sont in-complets.

On votl par cc tableau (]ue les enlants baptiséa upre'xentent en général toutes les onnées 97% des mumuz-nés; il faut ajouter gue la plupart des non baptisés sont des en/ants morts guelgues kurt: ou jours aprés leur nm'ssance. La proportion Jn mariages religieux aux mariages civils étm't ces ümiers temps 90% par an dans le cas des maríages mi" personnes d'une méme religion et 74 Ó 77%

dans le ca: (les muriagcs díts mixts. Les enter- nnmls non reliyieux sont bien rates; ponttant la Rupert de: xuícidés et des morta non ídentifiés l'oni pas (Fentenement religieuz.

Le nombre des conversion; ani avail été de (376 en 1920, s*élevuil (lepuis de plus en plus, lonlont á 7.834 (Jannée auanl—derníére; il a été de

"850 pendant les 17 annécs envixagées. Par suite ln tonuersions, le nombre des catholigues romains adr: baptista a gmndi á peu prés pareillemcnt

!! felni des ismélitcs occusait le plus de pertes 19.396 (lc l'rnsrmblr (lt—s conversions),

* oum'ent

Az egyes hitfelekezetek egyházkormány- :nti szervcwte Magyarország mai területén mo óta alig változott. Az egyházak és a papok (11, m. plébánosok, lelkészek és he- lyetteseik, de a növendék- és nyugalma—

mtt papok nélkül) számának változását az

!. sz. tábla "ismet—teti?)

Adataink szerint hazánkban a hat leg—

úpesebb keresztény felekezet (ú. m. a római katolikus, a görög katolikus, a refor- mátus, az ág. h. evangélikus, az unitárius ki görög keleti) 1920—ban összesen 7.399 '!házat tartott fenn; ezek közül 2.978

*) A tanai katolikus heányegyházakm nézve .; kell említeni, hogy a tábla adatai 1934) óda .! lzokat a leényegy'házakat tüntetik fel, ame- hh-l az egyházmegyei névtámk ils íelemlltenek.

ltgjegyczhetjü'k még, hogy az egyházi személy- úr és szervezetre vonatkozó adatok újabban öl- :kint készülő adalgy'üjtések alapján állanak hen—

evésre.

EGYHÁZl ÉLET

]. Az egyházak és papok száma hitielekezetek szerint.

Nombre dec communauté: religious! ez de:

mutat:-es des outta, par confenion.

!) A gató keleti egyházuk lenleg Mrgynlúsgalatt illan-Jr. —

Reszletezés —— Spéci/nation 193) 1925 1980 ma

Róm-l kntollku Cathollam remains

Az nnyaegyhúznk szinu — Nombrc des

aro ne: princip. álla: alias-mén: 1.5081.441 1.602 : egyéb egyházak szlmn —— Nambn

des autres paroísses. . . . . . . namam 8.347 A papok száma —— Nombre des "atm

dcssemants . . . . . . . . . . 2.628 2.628 2.678 E egyhúzra jut hivő —— Nombu de

igék: pour une aroiss: . . . . . l.!lü 1.014 uaz gy pnpru jut hív — Nombn de jidd-

les pour Itt! prélre dessmant . . . 2.000 Lm 2.108 Görög kitolt"!

Gréco-catholígua

Az un negyházak száma —— Non-br: de:

aru ses príncip. dites albumán: 112 108 118 2 egyéb egyházuk lzáma —— Nombn

des autres paroínas . . . . . . 483 860 852 A papok száma — Nombn de: prétrs:

desszmants . . . . . . . . . . 182138147 E egyházra jut hívó -— Nombn de

gatyám pour une aratsz: . . . . . 322 888 488 gy papra jut hív — Nombn de idő-

Zzs pour un prétre dessemnt . . . 1.827 1.270 1.880 Református —— Calvínístes

Az anylegyhiznk számu —- Nombn da:

;nmngauiéiúnllíf. által: átlagár—méga mm 1.012 1.020

7. eg :: I A om n

de: gulaggeyglt'sls . . . . . . . . 824 818 329 A pupok száma * Nmbn du pasmors

deuerwmls . . . . . . . . . . l.!üőlMl-SBS egyházi-u ju! hívó -— Nambn de

dáles pour une églisn . . . -. . . ms mos 1.888

Fy papra jut hívó Nombn de lidé-

es pour un pasteur dzsumaut . . 1.148 1.228 mm Ágost-l hitv. evnngéllkul

Lulhe'n'ms

A! any-egyházak számi_——- Nmbn de: , Communautés nltg.dites églúesanéns 281 248 264 Az egyúb egyházak számu —— Nombn

des autres églíscs . . . . . . . . 510 378 377 A pnpok száma —— Nombn de: plusieurs

dsssmanls... 840810844

y egyházra jut hívó —— Nombn de

délzspourunzélls: . . . . . . 628 suo 883 Egy plpn jut hív —- Nombra dsjidl-

tcs pour im pasteur dessmant . . . 1.482 1.6081552 Uultúrlul —— Untlaires

Az nnynegyhúzak száma —— Nombre de:

communaulz's ntig. dm: ágyas-meres 5 4 5 Az egvéb e házuk száma —-- Nombre

de: autres glísas . . . . . . . . 4 A papok szóm. _Nombn dcspulsurs

servants... 577

Egy egyházi-n ju! hívó Nambn de

déles pour une églüe 4 . . . . . 692 619 522 pnprn jut hívő -— Nambrs dejdá—

es pour un paste-n' desscmant . . 1.245 880 896 Görög keletl ') — Gréco-orímtaux !)

Az a ugyhlzak szám: — Nombn de: .

afa es princtp. din: ágika-márc: 67 11 . egyéb egyház-k szinu — Nombn

des autres paroisses A . . . . . 67 67 A papok aztm- — Numb" des prétrzs

dessenxmb...2828 Egy egyházi-a jut hivő —— Nmbre de

deus pour une aroíssc . . . . . 411 aaa EP papm jut hív —— Nombre d! [idá-

cs pour un prítre dzssmant . . . 1.820 2.227

illető mtveuu indént je- x) Les amim d'or amn- tíon concernant I'Eglis: grécovorímtnln ns .com pas r olna,- les négociations se poursuívenl a cet égard.

14'

(3)

EGYHÁZ! ÉLET

365

volt anyaegyha'z, 4.421 pedig leányegyház, társegyház és fiókegyház. A leányegyházak- nak az anyaegyházakhoz való aránya jel—

lemző abból a szempontból, hogy a hívek milyen tömörültségben vagy szétszórtság- ban élnek. Ahol ugyanis a szétszórtság nagy, ott a hivek rendszerint nem tudnak anyaegyházakat fenntartani, hanem lelki gondozásuknt csupán fiókegyházak vagy leányegybázak láthatják el.

Hazánkban az anyaegyházak és egyéb (leány-, társ-, fiók-)egyházak 1920—7—1935.

évi aránya a református hi'tfelekezet kere- tében volt a legkedvezőbb, amennyiben az idetartozó összes egyházak közül az egyes évek szerint csak 21—24% nem anyaegy- ház, míg a római katolikus egyházak kö- zött 62—70% -ot, a gönög katolikusok között 74—79%—ot s az ág. h. evangélikusok között 57—68%—ot tesz ,a nem anyaegyházak

aránya. Ezek' az adatok egyben arra is mu—

tatnak, hogy a református vallású népesség területi elhelyezkedése országos viszonylat- ban az egyéb vallásúakénál tömörebb s en- nek következtében a hivek lelki gondozását túlnyomórészt anyaegyháznk láthatják el.

Az egy anya— és leányegyházrá jutó római katolikus és református vallású népesség át—

lagos száma azonban megközelítően egyező (l.100——-1.300) s a kixebb lélelmzámú egyéb hitfelekezeteknél lényegesen magasabb.

192046! lyöőcíg az angaegylza'zak számu bár kisebb mértékben, de az ág. h. evang.

és unitáriusok kivételével minden keresz—

tény felekezetnél növekedett, a többi egy- házak száma ellenben (ismét az unitáriusok kivételével) ennél jóval nagyobb mértékben apadt. Ezeknek az átalakulásoknak meg—

felelően 1935-ben az egyes egyházakra jutó htvőknekaszáma 1920—hoz képest az unitáriu—

sok kivételével minden felekezetnél emelkedett.

Némileg más képet mutat a hívők lelki gondozását ellátó papok számának alaku—

lása. 1920-ban a hat legnépesebb keresz- tény felekezetnek összesen 4.483 szolgá—

latban álló papja (lelkésze) volt. Ebben az időpontban az egy—egy lelkészre eső hívők átlagos száma a római katolikusoknál volt a legkedvezőtl—enebb, itt ugyanis 2.020 hívő gondozását látta el egy szolgálatban álló lelkész, míg a görög keletieknél 1.820, az ágostai hitv. evangélikusoknál 1.462, a gö- rög katolikusoknál 1.327, a reformátusok-

—nál pedig 1.148 volta hívőknek egy lel- készre eső átlaga. Az 1920 óta elmult e másfél évtized alatt a szolgálatban álló IeI—

készek száma mindegyik felekezetnél [igye—

lemreméltó módon növekedett. A római ka—

tolikusoknál 432, a görög katolikusoknál 32, a reformátusoknál 45, az evangéli- kusoknál 44, az unitáriusoknál pedig 4 volt a lelkészek számában, másfél év- tized alatt beállott emelkedés. Aránylag áz unitáriusoknál volt a növekedés a le;;—

nagyobb (80%), itt azonban a létszám még l935—ben is csak 9 főre rúgott. Az evangéli- kusoknál, akiknéllSSö—ben 384 lelkész tol- jesltett szolgálatot, a 15 éves növekedés

szintén elég magas: 12'9%, míg a refor—

mátusoknál mindössze 3-1%-nak felel meg;

itt 1935-ben 1500 lelkész teljesitett szolgá- latot. Ezzel szemben a görög katolikusok az említett tizenöt év alatt egynegyed résszel.

a római katolikusok pedig l7'1%-ka§lnü—

vették aktív lelkészi káruk számát s, lób—

biak 1935—ben már 2.955 papot alkalmaz—

tak. A papok számának szep növekedésn—

arra mutat, hogy bár a leányegyházak szú- mának csökkenése miatt az egyes anya- és leányegyházakra jutó hívők száma emelke- dett, ez nem jelenti azt, mintha ázg'egyhá—

zak ma kevésbbé intenzíven látnák el szol—

gálataikat, mint közvetlenül a háború után

A főbb egyházi ténykedések számán:

vonatkozó adatok párhuzamba állítva a népmozgalom eredményeivel -—— (2.

tábla) a nagyon hiányos izraelita anyi:- könyvvczetés miatt általában csak a keresi.

tény hitt'elekezetekről, számolnak be. *Az élve szülöttek és a megkeresztelt újszülöt—

tek számánál pedig figyelmen kívül kellett hagyni a baptistákat, akik csak felnőttekt—l keresztelnek.

Magyarországon 1900—ban az élve 831414

letelt keresztény gyermekek 98'6% —át, 1910- ben 98'0%—át keresztelték meg?) Magyar"- ország háború utáni területén ez az arány—

szám egy árnyalattal kedvezőtlenebb: az vl- mult másfél évtized folyamán általában 95

——97% között mozgott. A megkeresztelt új—

szülöttek arányszáma —— 1920. évtől elte- kintve —— 1932-ben volt a legalacsonyabb, 94196; ezután ismét 97%-ra, emelkedett.

Az adatok szerint tehát az újszülött gyermekeknek évenkint mindössze mint—

egy 3—5%—a marad megkereszteletlon.

aminek főoka azonban nem keresendő teljes mértékben a szülök vallási kü—

zönyében. Aránylag nagy csecsemö- halandóságunk mellett ugyanis gyakran megtörténhet, hogy az újszülött életév

1) Lásd Kovács Alajos dr.: Polgári házasság- egyházi esküvő. Magyar Statisztikai Szemle. 1933 évf. 87. 'l.

(4)

366

EGYHÁZI ÉLET

2. A népmozgalom és az egyházi ténykedések főbb adatai az 1920—1936. években.

Rmsez'gnemmts ge'nérauz sur le mouvcmcnt de la. population et sur les actes ret'e'gieuz', 1920—36.

Meekmsz— A polgári 1; Az egyházi !) ESYházlhámság' Az elhaltak

telt új- .. - : —u ' - - x') kötéseka olgárlnk . -

szü1öttek 1) Mmmges cxmls ) Manages feltgmt ) "lo-ban— aríagcs Habztanls décédes

.Vouwnux— w ., -w———— MMA-á -— felífícux parmp- _ ___——

nés bap- házassá rkötések sz ma por aux maríagcs _

lisés 1) en "minus ubsolus cím'ls, % __ 333515);

entre mm entre : étésben

. ' A __ personnes personnes personnes 3. : szesültl)

Et, vallas ; % És; ____ N : _, ; 3 s dont

, _ _ § 5 58 . : G; u E,§ u § Ez __ l enterrés

Annees, religwns :3 S; ?:*'É .Ez §§ ?; É, § ; ; § § 5 s nligímse—

x:: A %tsT § ta ; ; Én ?; § zu ; ? menti)

? ; ** ::— ** e m cs— *— -o m u— * -o m uv— o:

g... n *S*-§ s; ass 1 s! %s ; sa Ms . E .,

53 § :: %; 35 meg" E; m;,va ?3 mega, § §

§§ § §§§ es: ?:g. § oi—x ggg § És §":É § " 1-13 ".

w :: 4

33 s: 53: tallasú felek 3 vallású felek g vallásúfelek s a 933 m

:; 3-3 - _, u ?. özön % között 3 között a a 3 *3

"9" * m 3 a N* religion fo religion -o velígion ro ne m 5 "

a) Evenklnt —- Par an

1990 . 250115 227158 910 83.578 171308 101.386 71.446 13.230 84.676 855 74-3 836 168377147381 87'5 1921 . 241475 236684 952 71.235 16.596 87.881 03.943 11575 75.818 89'8 71'6 86'2 168.212151.518 92' 1922 . 241761234486 97'0 65.939 16.394 82.333 59.188 12.125 71.313 8.9'8 741) 866 166.461157.5% 94'6 1923 . 231651220005 950 58.312 15.298 73.610 52.598 10.790 63.388 902 705 80") 152995143428 937 1094 . 211171 201906 957 56.280 14.058 70.338 50.521 10.498 61.019 898 74'7 86'8 100348151342 940 1925 . 228437 218771 95'8 55.783 13.918 69.701 50.284 9.995 60.279 901 718 866 136.1251%.868 94?

1936 . 223004 215390 90'8 58.081 14.864 72.445 52.630 10.687 63.317 90'6 74'4 87'4 184115 128016 95'5 1927 . 212560 203003 958 57.846 14.533 72.879 52.160 10.825 62.985 901 7115 870 144381186328 94' 1928 . 213419 210452 964 59.674 15.208 74.882 64.062 114381 65.443 906 74'8 87—4 140321181708 96'1 11.120 . 209.453199.512 95-2 59.823 14.855 74.178 .068 11.064 65.132 91'2 74'4 87-8 146285138. 95'1 1930 . 213033 202383 94'8 58.225 15.167 78.892 52.519 11.001 63.512 907 726 8617 128338120568 94' 1931 . 201.445190.489 94'5 57.265 14.839 72.104 51.462 10.884 62.346 8949 733? 86'5 138.617129,802 93' 1932 . 200205188380 941 52.907 14.171 67.078 47.030 9.834 66.664 88"! 69'4 84'8 150.491140.928 93"

1933 188.811188.057 517'0 54.270 14.569 68.839 49.068 10.926 59.079 904 751) 871 128.745110.600 95' 1034 . 189218188143 971 58.588 15.702 74.290 53.258 11.998 65.251 909 75'4 87'8 122328117114 95?

1935 . 184.414 179.616 974 55.632 15.574 71.200 49.357 11.700 81.117 88—8 75-5 858 180612125780 9633 1986 178293172301 96'9 57.056 15.595 72.651 61.817 12.118 68.080 908 77'6 88'0 1222061173724 96-

1); 1936-ban vnllds

szel-ln! —— En 1936, 1

snívanl la religion

Róm. kat.—— Cathal r. 121983119003 98'0 43.700 6.783 50.483 39.655 4.828 44.478 90—7 711 88'1 81.899 78.794 91?

GönknL— Grécocam. 6.579 5.783 879 756 1.118 1.874 774 820 1.594 102-4 733? 851 3.502 8.148 89' ltel. HL'alw'nísles. 39.317 37.938 96'4 9.907 5.405 15.312 8.848 4.869 13.717 896 901 89'6 28.671 27.849 971 A ll. ev. - Lglhén'cns 9.575 9.005 941) 2.495 1.903 4.488 2.344 1.485 3.829 931 74-5 853 7.524 7.198 95' G .1:e1.——— ráco-

mi!!!!nllx. . . , . 679 417 614 149 202 851 138 26 164 92' 1229 M'? 608 409 673

Unitárius —— Uniraíres 65 55 84'6 5 52 57 7 50 57 1401) 902 10617 82 67 817

Baptista Baptista. , . . 42 33 75 ' 5! 40 91 1214 121'2 1213 230 264114' Egyéb ésismeretlen —

Halvv'mnls apparle- mm! [1 d'ahln's reli—

gmns y cnmpr. ceux [

sm mul-ls nn 117:

ms de données . . 95 . l, . '2 9 11 . . . . . . 190 . .

Összesen-Talál lzsmumemns ma 57.0311515595 72.051 51.817 12.113 cum 90-8 776 sz:-0 122.m117.724 96-3

1 i

!) Az izraelita és baptista vallásúnk nélkül. Sans les ísraélilts et Its baptistus. —- ') Az izraelita és felekezeten kívüli egyem es vegyes házassávok nélkül. N; sont [ms compris IL'S mariagcs d'israelílcs ni ceux de personnes sans confusion.

11 Az izraeliták és felekezeten kívüliek nélkül.

"llkül. w— Sans les israélíles.

nek első óráiban vagy napjaiban elhal, mi- előtt a keresztséget felvehette volna. Az új- szülöttek közül ugyanis 1936-ban 24 órá- nál rövidebb ideig élt 2.715 csecsemő, 7 napos koráig pedig 5.833 csecsemő halt el.

Ezek közül valószínűleg igen; sokan nem kerültek be a keresztelési anyakönyvbe.

Amellett a születések számát a hivatalos statisztikai adatgyűjtés teljes pontossággal ellenőrzi, míg a keresztelésck számára vo- natkozó egyházi adatbevallásokat a Köz—

ponli Statisztikai Hivatal nem tudja ilyen pontosan ellenőrizni.

Az egyes vallásfelekezetek szerint vizs-

ómls It's (sruélíles rt les pcrsmmes sans confessíon. —— ') Az izraellták

gálva a megkeresztelt újszülöttek arányszá—

mát, a következő képet kapjuk:

A megkereszteltek az újszülöttek

Vallás ___—M

1910!) [ 1921 1 1986 Római katolikus . 1 992 MM 980

Görög katolikus 97 '9 820 879

Református . . . ' 96—7 95-6 965

Ág. 11. evangélikus 96—4 920 94-1

Görög keleti . . 95'4 65'3 61'4

Unitárius . . 893 548 84'6

Altalaban 1 980 [ 95—2 ; 97-0

*) Az 1910. évi adatok Magyarország régi te- rületére vonatkoznak

(5)

EGYHÁZI ÉLET

367

A legkedvezőbb arányszámokkal tehát a római katolikus és református vallásúak szerepelnek, a háború előtti keresztelési arányszámokhoz képest azonban minden hitfelekezet arányszáma csökkent, különö- sen pedig a görög keleti és unitárius vallá- súaké, kétségtelenül amiatt, mert ezek ma már csak szórványokban élnek, igen gyér egyházi szervezetben.

Az egyházi ténykedések másik nagy ága a házasságkötéseknél való közreműkö- dés. Az egyházi és polgári házasságköté—

sek számának aránya bizonyos mértékig a népesség valláserkölcsi felfogására is rávilágít, amennyiben kimutatja, hogy há—

nyan tesznek eleget házasságkötésük alkal—

mával vallási kötelezettségüknek.

A 2. sz. tábla szerint 1920-ban az összes keresztény polgári házasságok 83'5%-a, 1936-ban pedig azok 88'O%-a részesült egyházi áldásban. A fejlődés tehát e tekin- tetben kedvező. Az egyes éveket nézve ——

1920—tól eltekintve —— 1932-ben, vagyis a gazdasági válság igen súlyos időszakában találjuk a legkedvezőtleneb-b, 84'8%-os arányt. A megkeresztelt újszülöttek és az egyházi temetésben részesült elhaltak arány- száma is ebben az évben volt a legalacso- nyabb.

Az egyező vallású felek által kötött házasságok közül természetesen lényegesen 3. Az egyházi házasságkötések a polgáriak

0[()-ában.

Mao—(ages relt'gieuw comparéa aux mariagn civilt, %.

Vallás Religion 1910 1921 1936

Egyedi házasságok -— Mariagea entre personnes d'une méme religion

Róm. kat. Cathol. r. . . 95'0 892 908 Gör. kat. Gréco-cath. . . 96'5 96'3 102'4 Ref. -— Calviniatel . . . . 935 904 893

Ág. 11. ev. — Luthe'n'ens. . 97-4 946 93-9

Gör. kel. —- Gréco-orientaum 841 783 926 Unit. —— Unüaires . . 1000 100 1400 Baptista Baptista . . . —— 75'0 121'4 Általában -— En général . 93'5 89'8 90'8

Vegyes házasságok —- Mariages dita minutes Róm. kut. Cathol r. . . 657 586 71'1 Gör. kit. Gráco—cath. . . 54'9 62'6 73'3 Ref. —— Galvinistes . . . . 969 894 901

Ág. n. ev. _- Luthérícnu 93-2 791; 74-5

Gör. kel. —— Gráno-orientaua— 62'6 17'9 12'9 Unit. Unitaires . . . . 69'8 38'8 96'2 Baptista Baptista: . . . _ 121'2

Általában —— En général.

75-0 71—0 777

nagyobb hányad (1936-ban 90'8%) részesül egyházi áldásban, mint a vallásilag vegyi—s

házasságok közül (77'7%).

Az egyházilag is megkötött egyező és vegyes házasságok arányát vallásfelekeun tek szerint a 3. sz. tábla ismerteti. Feltűnik itt, hogy az egyházi esküvők néha megha.

ladják a polgári házasságok számát (lásd a gör. katolikus, unitárius és baptista val- lásoknál). Ezt jórészt a polgári esküvő után hosszabb idő mulva kötött egyházi házas—

ságok idézik elő. amely idő alatt néha vat—

lásvaltoztatás is előfordul.

Egyházi temetésben az összes elhaltak- nak évenkint mintegy 95—96%—a részesült.

Figyelembe kell azonban vennünk, hogy az öngyilkosok és a talált hullák nagyrésze nem részesül egyházi temetésben. Hitfele- kezetek szerint az egyházi temetésben rés/.c- sült elhaltak aránya a következő:

Mk.-Jak Wei—bm

1 Egyházi temetésben részesültek

Vallás ————————

mon) ] t921 ! 1936 Római katolikus . 97'1 ) 932 968 Görög katolikus . 96'3 876 898

Református . . . 96'9 94'8 97'1

g. 11. evangélikus 97'9 91'9 95'7

Görög keleti . . . 94'6 64'1 67'3

Unitárius . . . * 90'2 61'8 [ 81'7

Baptista ... ——- 90'8 : 114'8

Általában,! se—e ! 93-0 ] 96'5

1) Az 1910. évi adatok Magyarország régi terü- letére vonatkoznak.

A' hitélet szempontjából figyelmet ór- demlő áttérési mozgalom eredménye sze- rint (l. 4. tábla) az elmúlt 17 év folyamán összesen 42.409 férfi és 52.441 nő, együtt tehát 94.850 egyén tért át más vallásra. Ál- talában az áttérési mozgalom fokozódását észlelhetjük, mert az áttérések összes száma

1920-ban még csak 4.276 volt, 1936-ban pe- dig már 7.834-et tett. Az emelkedés az íz- raeliták kivételével minden vallás körében csaknem fokozatosnak mondható, az íz- raelitáknál azonban az áttérések zöme két egymástól távoleső időszakra esik. Az első időszak közvetlen a háború utáni évben, 1919-ben kezdődött, amikor a vallásukat megváltoztató izraeliták száma hirtelen rendkívül magasra, 7.146—ra szökött, majd a következő években számuk ismét gyors ütemben visszaesett, 1922-ig évi 499—re. Az izraelita áttérési mozgalom nagyságának megvilágítása érdekében megemlíthetjük.

hogy Magyarország régi területért az izm-

(6)

368 EGYHÁZI ÉLET

4. Áttérések az 1920—1935 években. pán 900 fővel tett többet, mint egy évben, Convertiomw 1920—36- 1919-ben. Mintegy 10—11 évi stagnálás Azoldnl!megnevezeu—Hgbnanfs után újabban ismét rohamosan emelkedik az izraelita áitérések száma, 1936-ban már

503332". """" újból 1.647-en tértek át más vallásra.

vagyam: "331335" Az áttérések hitielelcezetenkínti több—

V'ms—R'UW'" convmir WWW" lete a tárgyalt időszak alatt összesen

. áttér! 15.265-öt tett; ebből 51'3% a római ka-

"im nm tolikus, 48-09; a baptista és 079; az

en % en % unitárius vallásúak számát gyarapította. Az

"')'"ms "ma'" áttérési veszteség túlnyomó része, 62'3%-a Róm.kat.—Calhol.r. 31314 336 39.641 4119 az izraelita felekesetre Jut, a izer'inmarailó Gör. kat.—Greco-cath. 2.145 2—3 1.259 1-3 rész pedig a tobbi vallások kozott oszlik

Ref. —— Calvinintes . 80.494 321 80.197 3129! meg

A ,l1.ev.—Luthériena 11.571 12-1 10.315 109 ' — _

Ggr.kel_— Gmwfú Emlitést érdemel még, hogy 1920 tól

www ______ 3250 3.4 319 0.3 1936-ig 2.354 férfi és 3.232 nő: _összesen

Unit.—— Um'taires . . 793 08 898 09 5.586 egyén lett felekezeten kívulwé és ez lzr. lsraélilea . . 13.446 14'2 3.934 4'1 alatt az idő alatt 402 férfi és 349 nő, ősz.

B*Ptim ' Bamm" 954 111 8287 8'9 szesen tehát 751 e én tért ismét vissza va- Egyéb _ Aulus ' ' 383 04 __ _ lamely vallás kögllékébe. A tárgyalt idő—

összesen * Total ' 94350 1000 94350 100" szak folyamán felekezeten kívülivé lettek

Ebbőlr'érfi—hommes 42.409 44'7 42.409 M'? közül előzően 40-8% református, 31'3% ró-

DO" "5 — fmm" 52-441 55'3 52441 55'3 mai katolikus, 21-77; ág. h. evangélikus

vallású volt, a fennmaradó 6'9% pedig az

eliták áttérési vesztesége 1896-tól 1917-ig egyeb hltfelekezewk kom" 05110" meg—

összesen 7.924 volt, tehát 22 év alatt csu- Jánkí Gyula (Ir.

Megjelent: Magyar Statisztikai Szemle. 1938. évi 4. sz. 534—539. old.

PE3IOME

CTaTbH nyönuxyeiviax s cepnn ((HO cneaaM ncuewysmnx craTncmim ananmnpyeT maniac 'Ieprl pennrnoanoü )Kmim B Benrpim B 1920——1936 rouax.

SUMMARY

The study published in the series "In search of lost statistics" analyses the main characteristics of religious life between 1920 and 1936,

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :