A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája 1827[---]1944 Összeállította: Hernádi László Mihály PÉCS 2006

Teljes szövegt

(1)

A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája

1827[---]1944

Összeállította:

Hernádi László Mihály

PÉCS

2006

(2)

El szó

Bibliográfiám els kiadása a Statisztikai Kiadó Vállalat gondozásában jelent meg 1983-ban. A munkát a KSH Könyvtárában a KSH IBM 370-es számítógépével, a TEXT[---]PAC programcsomag szerint készítettem. A más munkálatokra használt programcsomag számomra olyan korlátokat tartalmazott, amelyeket csak úgy tudtam kiküszöbölni, hogy a szerz i és a tárgyszó részt egy közös bet rendbe hoztam össze. Most a két részt [---] az eredeti terveimnek megfelel en, a jobb használhatóság érdekében [---] ismét elkülönítettem egymástól. A gyakrabban el forduló folyóiratok és sorozatok címeit rövidítettem. A rövidítések feloldása külön jegyzékben szerepel.

Az anyaggy jtést Bíbó István végezte. Ezt az igazság kedvéért beírtam az els kiadás kéziratának el szavába, azonban a megjelenéskor Bibó István neve már nem szerepelt benne. Az irdatlan nagy cédulahalmazból [---] minden m minden megjelenését pontosan regisztrálta [---] válogattam ki mintegy 2600 tételt.

A bibliográfia a közigazgatás részfeladatainak teljes spektrumát átfogja. A kormányzati igazgatásra, a jog és a közigazgatás viszonyára, a helyi és területi igazgatásra, a közigazgatás személyi állományára a meghatározó munkákat tartalmazza, az elemz és ismertet tanulmányokkal együtt. A kötet, mint a közigazgatási irodalom összefoglalása, szervesen kapcsolódik az Állam- és jogtudományi bibliográfiához.

Remélem, hogy munkám a kutatóknak, a közigazgatási szakembereknek és általában a téma iránt érdekl knek egyaránt hasznára lesz.

Pécs, 2006. augusztus 29. Dr. Hernádi László Mihály

könyvtári f tanácsos, ny. f igazgató-helyettes

(3)

RÖVIDÍTÉSEK

ACSV [---] Anya- és Csecsem védelem ÁOL [---] Állatorvosok Lapja

BP. JOGSZ. [---] Budapest Jogszabályai BPSZ [---] Budapesti Szemle

EM [---] Erdélyi Múzeum

EPSZ [---] Egészségpolitikai Szemle ETF [---] Erdélyi Tudományos Füzetek EÜSZ [---] Egészségügyi Szemle EV. JOGAKAD. TUD. ÉRT. TÁRA [---]

Evangélikus Jogakadémia Tudományos Értekezések Tára

FK [---] F városi Közlöny

GYÓGYSZ. LAPJA [---] Gyógyszerészek Lapja JÁ [---] Jogállam

JHT [---] Jogi Hetilap Törvénytára JK [---] Jogtudományi Közlöny

JK KVTÁRA [---] Jogtudományi Közlöny Könyvtára

KAT. SZLE [---] Katholikus Szemle KKK [---] Királyi Közjegyz k Közlönye KÖZGAZD. ÉRT. [---] Közgazdasági Értesít KÖZGAZD. SZLE [---] Közgazdasági Szemle KÖZIG. INT. [---] Közigazgatási Intézet KÖZIG. KVTÁR [---] Közigazgatási Könyvtár KÖZIG.TUD. [---] Közigazgatástudomány(i) KÖZS. KÖZL. [---] Községi Közlöny KÜLSZ [---] Külügyi Szemle LK [---] Levéltári Közlemények MGSZ [---] Magyar Gazdák Szemléje MISKJÉ KVTÁRA [---] Miskolc Jogászélet

Könyvtára

MJE [---] Magyar Jogi Egyesület MJÉ [---] Magyar Jogi Értesít MJSZ [---] Magyar Jogi Szemle

MKLE [---] Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete

M. KÖZGAZDA [---] Magyar Közgazda M. KÖZIG. [---] Magyar Közigazgatás(i) MMÉK [---] Magyar Mérnök- és Építési

Egyesület Közlönye

M. M V. [---] Magyar M vel dés M. REND R [---] Magyar Rend r

MSTATSZ [---] Magyar Statisztikai Szemle M. SZLE [---] Magyar Szemle

M. TÖRT. TÁR [---] Magyar Történelmi Tár MUNKÁSBIZT. INT. [---] Munkásbiztosító

Intézet

MÜK [---] Munkaügyi Közlöny MÜSZ [---] Munkaügyi Szemle

SZ. GAZD. [---] m szaki-gazdasági NÉPEÜ [---] Népegészségügy

OGYL [---] Orvosok és Gyógyszerészek Lapja OH [---] Orvosi Hetilap

OKTK [---] Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny OPITK [---] Országos Polgári Iskolai

Tanáregyesületi Közlöny

OÜSZ [---] Országos Ügyvédi Szövetség PJ KVTÁRA [---] Polgári Jog Könyvtára PTSZ [---] Protestáns Tanügyi Szemle STAT. KÖZL. [---] Statisztikai Közlemények SZ [---] Századok

SZK [---] Szabadalmi Közlöny

TEK [---] Tanáregyesületi Közlemények ÜL [---] Ügyvédek Lapja

VK [---] Városkultúra VL [---] Városok Lapja VSZ [---] Városi Szemle VÜK [---] Vízügyi Közlemények

(4)

Szerz i rész

Acsády Ignác

A magyar közigazgatás történetéhez.

=KÖZGAZD. SZLE 1893. 17. évf. 1. köt. 335[---]344. p.

Acsay László

Az álláshalmozás és az ifjúság.

=M. SZLE 1932. 3. sz.

Adreánszky István

Szepesy Mihály összeáll.: Az érvényben lév egyenes adók, forgalmi adók, illeték- és vámszabályok.

Közrem. Adreánszky István, Sz. Nagy Béla. In: Adó- és vámügyi évkönyv 1928.

Bp. 1928, Pallas. 292 p.

Agorasztó Tivadar

[---] Blaha Sándor et al. szerk.: Közigazgatási évkönyv és szaknaptár 1925. évre. 1. évf. … Tiszti címtárral és helységnévtárral.

Bp. 1925, Hornyánszky. XXXIII, 162, 192 p.

Ágoston László

Gondolatok a házasság el tti orvosi vizsgálat kérdéséhez.

=ACSV 1939. 12. évf. 4. sz.

Agráriusld. Bernát István Ajtay Gábor

A kisebbségek nemzetközi jogvédelme.

Bp. 1931, Egyetemi. 15 p.

/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 8./

Ajtay József

A választási reform.

Bp. 1908, Kilián.

A Magyar Nemzeti Szövetség m ködése. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1941, Állami. 933[---]935. p.

/A korszer közszolgálat útja 12./

Ajtay Sándor

Magyar erdészeti igazgatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 620[---]632. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Alapy Gyula

Az illet ség jogvitája Szlovenszkó és Ruszinszkóban… Szerk. [---] [---].

Komárom 1924, Spitzer. 88 p.

Alapy Viktor

A munkásbiztosítás érvényben lév jogszabályai… Összeáll. [---] [---].

Bp. 1922, Hellas. 224 p.

Albrecht Ferenc

A kiegyezési korszak nemzetiségi politikájának értékelése.

Bp. 1931, Egyetemi. 11 p.

/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 4./

(5)

Áldásy József

Népességi politika. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 126[---]130. p.

Alföldi Dávid

Erlach Sándor: Az Egri Ügyvédi Kamara története (1875[---]1925). Bev. [---] [---].

Eger 1925, Egri. 31 p.

Álgyay Hubert Pál

Városi közúti közlekedés. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.

Bp. 1940, Állami. 407[---]420. p.

/A korszer közszolgálat útja 11./

Almády Géza

Véd irat a székesf városi nyugdíjasokért és sorstársaik érdekében.

Bp. 1932, Révai. 48 p.

Alpáry Imre

[---] Tersztyánszky Jen [---] Sándor András szerk.: A községi büntet bíráskodás.

Bp. 1943, Széchenyi Irodalmi és M vészeti Rt. IX, 164 p.

Alsó László

A községi jegyz jogállása. A függelékben Bihar vármegye nótáriusainak számára készült instructio 1815-b l és egyéb... történeti emlékek.

Bp. 1925, M. T. Köz. Kiad. 68 p.

A nemesi község hatósága és szervezete. Adatok Beseny telek község megalakulásáról.

Bp. 1928, Pallas. 40 p.

A község jogállása. In: Némethy-emlékkönyv.

Bp. 1932, Pallas. 212[---]225 p.

A községek szervezeti beosztásának rendezése. In: Közigazgatásunk racionalizálásának eredményei.

Bp. 1936, Állami. 66[---]72. p.

/A korszer közszolgálat útja 1./

A községszervezés alapelvei. In: A mai magyar közigazgatás.

Bp. 1936, Állami. 135[---]153. p.

/A korszer közszolgálat útja 2./

A tanyai közigazgatás rendezésének alapelvei. In: A tanyai közigazgatás rendezése.

Bp. 1937, Állami. 9[---]34. p.

/A korszer közszolgálat útja 3./

A városok külterületi közigazgatásának rendezése. In: A mai magyar város.

Bp. 1938, Állami. 382[---]396. p.

/A korszer közszolgálat útja 8./

Ambrus József

[---] Inokai László: OTI-tag, ismerd meg jogaidat! A betegbiztosítás.

Pécs, (1939), Haladás. 46 p.

Ambrus Tibor

Egészségvédelmi törekvések…

=ACSV 1934. 7. évf. 7. sz.

(6)

Andor Endre

A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megel zése. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 206[---]214. p.

Munkáslakások. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 251. p.

Törvényes munkásvédelem… In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 333[---]335. p.

A közszolgálat problémája.

=M. SZLE 1928. 21[---]27. p.

Andriska Viktor

A szellemi túlterhelés és az ifjúság testi nevelésének kérdése a középiskolákban.

Bp. 1934, Hírlapkiadó. 15 p.

/Közegészségügyi Könyvtár 1934. 14. sz./

Angyal László

A társadalombiztosítás zsebkönyve.

Bp. 1932, Szerz . 111 p.

Annok Imre

Az iskolaorvosi intézmény fejl dése a világ államaiban a XIV. századtól napjainkig.

=OGYL 1938.

Antal Géza

Államnyelv és választójog. Beszéd. A magyar képvisel ház választójogi bizottságának… gy lésén elmondotta [---] [---].

Pápa 1913, F iskolai. 16 p.

Antal Illés

Egészségügyi el adások vezérfonala.

Esztergom 1928, Hunnia. 32 p.

Antal Lajos

Egészségpolitika, Népegészségügyi Minisztérium, mez gazdasági népbiztosítás.

=EÜSZ 1938. 1. sz.

Az ipari balesetek és foglalkozási betegségek 6. Nemzetközi Nagy-gy lése. Genf, 1931. aug. 3[---]8.

=NÉPEÜ 1931.

Közegészségügyünk újjászervezésének irányelvei.

Bp. 1936, Sylvester. 13 p.

/Egészségpolitikai Társ. Kiadv. 2./

Antalffy-Zsíros Aladár

Illetékügyi útmutató, különös tekintettel a kir. körjegyz i gyakorlatra.

Bp. 1931, Held. 70 p.

Antalfia Antal Antalfia Antal

Magyar népm velés. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 347[---]353. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

(7)

A népm velés története, feladata és szervezete. In: Népm velés és szabadid . Bp. 1939, Hollóssy. 9[---]14. p.

A Magyar Népm vel Társasága. In: A népm vel k munkaközössége felé.

Bp. 1944, Egyetemi. 102[---]106. p.

/Népm vel k Kvtára 1./

Antolik Arnold

A hegyközségi nyilvántartásról és a hegyközségi törzstagok kiállításáról.

Bp. 1941, Koródi. 4 sztl. p.

Antos István

A Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája.

Bp. 1932, M egyetemi. 16 p.

Apáthy Jen

A katonai bíráskodás terjedelmér l.

=ÜL 1921. 7[---]9. sz.

Arady István

Légvédelmi útmutató.

Bp. 1938, Bethlen. 111 p.

Ardai Lajos

A vállalati nyugdíjpénztárakból kilép tagokkal történ elszámolás és az átutalási járuléktartalék.

Bp. (1938), Pátria. 15 p.

Ardai pénzügyi évkönyve a pénzügy rség és az összes pénzügyi közegek számára. 1939. 60. évf.

Szerk. Kleszky Gyula.

Bp. (1939), Stephaneum. 412 p.

Asztalos Domokos

Postapénztár-vizsgálat és ellen rzés.

Bp. 1929, Szerz . 247 p.

Asztalos József

A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévig.

Bp. 1934, Stephaneum. 122 p.

Nagy-Budapest közoktatásügye.

Bp. 1936, Szf v. Háziny. 120 p.

=STAT. KÖZL. 81. köt. 1. sz.

Asztalos Miklós

Az erdélyi tudat kialakulása. In: Bartha Miklós Társ. 1925-ös évkönyve.

Wesselényi Miklós az els nemzetiségi politikus.

Pécs 1937, Karl. 62 p.

/Simposion Könyvek 5./

A transilvanista gondolat. Az erdélyi autonomista törekvések.

=Új Élet 1927. 2. évf. 1. sz.

Atzél Elemér

Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gy jteménye. 5[---]7. köt. Megindította: Chyzer Kornél.

Bp. 1928[---]1934.

(8)

A magyar egészségügyi közigazgatás kézikönyve. 1[---]3. köt.

Bp. 1937[---]1940, Merkantil.

Az egészségügyi közszolgálat. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 262[---]268. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

A gyógyszertárkérdés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

Bp. 1942, Állami. 677[---]683. p.

/A korszer közszolgálat útja 13./

Auer Pál

Briand páneurópa-memoranduma és Magyarország érdekei.

Komárom 1930, Hacker. 11 p.

Ügyvédség külföldön.

Bp. 1931, Franklin. 16 p.

/JÁ KVTÁRA 48./

Avarffy Elek

Az orvos a közéletben.

Bp. 1935, Stephaneum. 34 p.

Egészségügy és gyermekvédelem.

Bp. 1936, Stephaneum. 11 p.

A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. A MONE megalakulása 1919-ben.

Bp. 1939, Stephaneum. 24 p.

Avedik Félix

Nagy Ben [---] Wámoscher Endre szerk. és magy.: A magyar szabadalmi jog zsebkönyve.

Bp. 1931, Grill. 134 p.

A büntet bíráskodás. [---] [---] el adása…

Bp. 1938, Attila. 17 p.

/Orsz. Nemz. Klub Kiadv. 19./

Babarczy István

A székesf város és környéke közlekedési politikája. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.

Bp. 1940, Állami. 421[---]434. p.

/A korszer közszolgálat útja 11./

Babura József

Ipartestületek és iparosok közigazgatási kézikönyve. Összeáll. [---] [---].

Bp. 1928, Springer. 51 p.

Bacsó Ferenc

[---] Szentgyörgyi Lajos [---] Zöldy Miklós [---] Szabóky Jen : A honvédelemr l szóló 1939:II. tc.

magyarázata.

Bp. 1939, Franklin. XVIII, 574 p.

/M. Törvények. A Franklin Társulat Zsebkiad./

Kivételes hatalom. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 470[---]478. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

(9)

Bacsó Jen

Az ügyvédi díj megállapítása iránti eljárás jogi természete.

Miskolc 1933, Ludvig. 37 p.

/MISKJÉ KVTÁRA 91./

Baik Mihály

A mozgófényképüzemek és filmügyek rendészete. Bingert János… el adása nyomán összeáll. [---] [- --].

Bp. 1928, A Mozi és Film. 112 p.

Baitner Ottó

[---] Fluck István összeáll.: Az ipartestületek névtára…

Bp. 1939, Pallas. 239 p.

/Ipari Szakkönyvtár 25[---]27./

[---] Kocsondy Gyula összeáll.: Az ipartestületek névtára…

Bp. 1943, Pallas. 488 p.

/Ipari Szakkönyvtár 81[---]86./

Baitz Géza

A sportorvosi hálózat kiépítése.

=Sportorvos 1938.

Baitz József

Budapest székesf város községi élelmiszerárusító üzemének szervezete és m ködése. In: A mai magyar város.

Bp. 1938, Állami. 667[---]675. p.

/A korszer közszolgálat útja 8./

Budapest székesf város községi élelmiszerüzemének m ködése. In: A mai magyar szociálpolitika.

Bp. 1939, Állami. 495[---]504. p.

/A korszer közszolgálat útja 10./

Budapest székesf város élelmiszerárusító üzeme a közegészségügy szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

Bp. 1942, Állami. 712[---]720. p.

/A korszer közszolgálat útja 13./

A községi élelmiszerárusító üzem Budapest háborús ellátásában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 703[---]711. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

Bakács György

A szociális betegbiztosítás külföldi rendszereinek ismertetése…

=Orvosszövetség 1936. máj. 15. sz.

Orvos és beteg a szociális biztosítás rendszerében…

Bp. (1938), Athenaeum. 164 p.

Bakay Lajos

Az orvosi kamarák. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

Bp. 1942, Állami. 107[---]115. p.

/A korszer közszolgálat útja 13./

Bakó Zoltán

A községek szerepe a gyámügyi igazgatásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.

Bp. 1943, Dunántúl. 289[---]300. p.

(10)

/A korszer közszolgálat útja 14./

Bakody Aurél

Miként kellene módosítani az elmegyógyintézeti járásbírósági szemlékr l szóló törvényt?

Bp. 1934, Attila. 12 p.

Bakonyi László

Az izraelita felekezeti igazgatásra vonatkozó újabb jogszabályok.

=M. Zsidó Szle 1939. 56. évf. 20[---]29. p.

Balás Béla

Az orosházi múzeum.

=OPITK 1937. 10. sz.

Balás Károly

Magánjogi és közjogi járadék. 1[---]2.

=KÖZGAZD. SZLE 1916. 40. évf. 733[---]743., 843[---]858. p.

A Magyar Gazdaszövetség valutaértekezleteinek el admánya és határozati javaslata.

=MGSZ 1920.

Adólikviditás.

=KÖZGAZD. SZLE 1934. 58. évf. 205[---]231. p.

A modern adópolitika tekintettel a szociális terhekre. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.

Bp. 1941, Állami. 755[---]763. p.

/A korszer közszolgálat útja 12./

Balás P. Elemér

A büntet jog és a közigazgatási jog kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.

Bp. 1936, Állami. 277[---]305. p.

/A korszer közszolgálat útja 2./

A községek büntet jogi vonatkozásai. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 495[---]537. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

Balassa Brunó

Nemzetnevelés és magyarságismeret. In: Fehérvári iskolahét 1938.

Székesfehérvár 1938, Csitáry. 101[---]105. p.

Balassa Márton

A községi vagyonkezelés és számvitel alkalmazásban álló összes szabályai. Összeáll. és szerk. [---] [- --].

Eger 1929, Egri. VI, 359 p.

Balassa Miklós

A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékelésér l szóló törvény magyarázata…

Pécs 1926, Dunántúl. 60 p.

Balázs József

A községi jegyz közigazgatási és szociális feladata a biztosítással kapcsolatban.

Bp. 1936, A T ke Kiad. 16 p.

/Közgazdasági Füzetek./

(11)

Bálint Antal

A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megel zése. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 235[---]236. p.

Bálint Ferenc

Siklós monográfiája. El szó Benyovszky Móric.

Siklós 1928, Csorni. IV, 99 p.

Bálint György

A bírósági végrehajtók díjainak útmutatója… Összeáll. [---] [---].

Bp. 1926, Fischer. 64 p.

Balla Antal

A liberalizmus történelme gazdasági és politikai tanításai.

Bp. 1926, Légrády. 364 p.

Balla Gyula

A közszállítás szabályai… Magy. [---] [---]. El szó Moskovitz Mór.

Bp. 1934, Kellner [---] Kiss. 164 p.

Ballai Károly

Vendéglátóipari tudnivalók. Törvények, rendeletek… gy jteménye. 1[---]4. köt. Összeáll. [---] [---].

Bp. 1940, Merkantil.

Ballya László

A névmagyarosításról.

Bp. (1933), Stádium. 31 p.

/A M. Kir. Postatakarékpénztár El adássorozata 10./

Balog N. Imre

Az orvosi titoktartás.

Bp. 1938, Árpád. 21 p.

Balogh Andor

A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megel zése. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 217[---]223. p.

Balogh Ányos

A Délvidék polgári iskolái.

=TEK 1944. ápr.[---]jún. sz.

Balogh Elemér

A mez gazdasági termelés és értékesítés megszervezése szövetkezetek útján.

Bp. 1931, Hangya. 12 p.

Balogh Ern

Az egyetemi orvosdoktorrá képzés hazai reformja. In: Magyar fels oktatás. 3. köt. 119[---]140. p.

Bp. 1937, Egyetemi.

Balogh Gyula

Automobil és motorkerékpár szerkezete… a közrendészet és forgalmi szabályok teljes anyagával.

Kiad. [---] [---].

Bp. (1939), Hajnal. 144 p.

Balogh Jen

Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.

(12)

Bp. 1927, Franklin. 123[---]128. p.

A szellemi együttm ködés magyar nemzeti bizottságának m ködése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.

Bp. 1941, Állami. 861[---]866. p.

/A korszer közszolgálat útja 12./

Baloghy Ern

A magyar nyelv és a választási reform.

Bp. 1908, Kunosi [---] Szilágyi. 47 p.

Külföldiek kezelése.

=JK 1931. 66. évf. 14[---]15. p.

Baloghy István

A Magyar Királyi Egyetemi Nyomda termékeinek czímjegyzéke 1777[---]1877… Összeáll. [---] [---].

Bp. 1882, Egyetemi. 272 p.

Baloghy Mária

A szociális munka lélektani feltételei. In: A settlement.

Bp. 1937, Hollóssy. 21[---]34. p.

A gyárgondozón i szolgálat. In: A mai magyar szociálpolitika.

Bp. 1939, Állami. 708[---]716. p.

/A korszer közszolgálat útja 10./

Bán Imre

Szociálpolitikánk új útjai…

Bp. 1942, Egyetemi. 16 p.

/A Mérnöki Továbbképz Intézet Kiadv. 13. köt. 6. füz./

Bán Kálmán

[---] Csernus József [---] Pálváradi Imre összeáll.: Az ügyvéd jogai és kötelességei…

Bp. 1933, Grafikai. 91 p.

Közlekedésrendészeti kódex…

Bp. (1937), Spatz. 144 p.

Bándy Ferenc

[---] Ridly István: A földbirtokreform-törvény a kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel.

Joggyakorlattal és magy. ell. [---] [---].

Bp. 1922, Tisza Testvérek. 483 p.

[---] Ridly István összeáll.: Földbirtok-reform novella az alaptörvénnyel, joggyakorlattal és magyarázattal. Függelék.

Bp. 1924, Tisza Testvérek. 335[---]542. p.

[---] Ridly István összeáll.: A mez gazdasági hitel megszerzését könnyít egyes rendelkezésekr l szóló törvény…

Bp. 1925, Tisza Testvérek. 104 p.

Földbirtok-rendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekr l szóló 1928. évi XLI. tc. és végrehajtási rendeletei. Függelék. Összeáll. és magy. [---] [---].

Bp. 1929, Tisza Testvérek. 313[---]427. p.

Bándy István

A községfejlesztés, városrendezés m szaki munkálatai, törvényei és szabályrendeletei.

=MMÉK 1936. 51[---]52. sz.

(13)

Bánffy Dániel

A földm velésügyi igazgatás egészségügyi vonatkozásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

Bp. 1942, Állami. 22[---]25. p.

/A korszer közszolgálat útja 13./

A földmívelésügy nemzeti életünk és nemzetgazdaságunk szolgálatában. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 3[---]10. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Bangha Ferenc

Az ipartörvények fontosabb rendelkezései.

Bp. 1932, Elbert. 19 p.

/Malomipari Szakismeretek Gy jt. 1. köt. 8. füz./

Bánó Dénes

A közlekedés rend ri tananyaga. 6. kiad. Összeáll. [---] [---].

Bp. 1941, Hollóssy. 247 p.

Bányász Jen

Gazdasági életünk új irányai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 759[---]772. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

Barabás Endre

A romániai magyarnyelv oktatásügy els tíz éve 1918[---]1928. Kiad. A ’Magyar Kisebbség’

Nemzetpolitikai Szemle.

Lugos 1929, Husvéth [---] Hoffer. 124 p.

A magyar és román kultúrpolitika irányai.

Bp. 1931, Egyetemi. 44 p.

/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 10./

Az Apponyi-féle törvény (1907:XXVII. tc.). A Népszövetség és a romániai magyar kisebbség.

=KÜLSZ 1931. 8. évf. 3. sz.

A magyar iskolaügy helyzete Romániában 1918[---]1940[---]1941.

=Kisebbségi Körlevél 1943. 5[---]6. sz.

Barabás Samu Székely Oklevéltár.

Bp. 1934, Akadémia. XXXIII, 490, 2 p.

=M. Tört. Tár 28.

Barabás Zoltán

Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 121[---]122. p.

A modern csecsem - és gyermekvédelem és ennek célkit zései…

=ACSV 1935. 8. évf. 6. sz.

Csecsem - és kisgyermekvédelem a Budapesti M. Kir. Állami Gyermekmenhelyben.

Bp. 1938, Árpád. 8 p.

=ACSV 1938. 11. évf. 5. sz.

A gyermekmenhelyek m ködése. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

(14)

Bp. 1942, Állami. 466[---]473. p.

/A korszer közszolgálat útja 13./

Baraczka István

Buda f város els törvényhatósági közgy lésének megalakulása. (1848.) Bp. 1944, Szf v. Háziny. 23 p.

/Tanulmányok Budapest Múltjából 10./

Bárány Ferenc

A magyarországi zsidókérdésr l szociáldemokrata szempontból.

Bp. 1919, Magvet . 8 p.

Baranyai Károly

Jogászképzésünk reformjához.

Miskolc 1929, Magyar Jöv . 40 p.

Baranyai Zoltán

A kisebbségi jogok védelme. Összeáll. [---] [---].

Bp. 1922, Oriens. 158 p.

Baranyi Ferenc

A közületi vállalkozások kérdéséhez.

Bp. 1935, Pallas. 20 p.

/M .KÖZIG. KVTÁRA 2./

Bárányos Károly

Agrárértékesítés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 574[---]585. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Barcs Ern

A közjegyz i díjszabás és a közjegyz i m ködéssel kapcsolatban gyakrabban alkalmazandó bélyeg- és illetéki szabályok. Összeáll. [---] [---].

Székesfehérvár 1921, Csitáry. 22 p.

Barcsai Károly

A magyar tanítóképzés újjászervezése.

Gy r 1921, Gross. 52 p.

Barcsay Ákos

A f szolgabíró jogállása és hatásköre. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 176[---]197. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

Barcza Ferenc

A közjegyz i és az ügyvédi hivatásról.

Gy r 1931, Szerz . 66 p.

Barcza Imre

Kereskedelmi és ipari érdekképviseletek Magyarországon 1926-ban.

Bp. 1926, Pesti. 24 p.

Barcza Pál

A Magyar Királyi Államrend rség szervezete és ügyvitele. 3. kiad.

Bp. 1939, Stádium. 295 p.

/Rend riskolák Tananyagának Tára 5./

(15)

Barczay János

A vízgazdálkodással kapcsolatos közigazgatási tevékenység. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 109[---]119. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Bárczy Elek

Vadászat. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 490[---]501. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Bárczy István

Gyakorlati problémák a városigazgatás köréb l. In: Némethy-emlékkönyv.

Bp. 1932, Pallas. 146[---]149. p.

[---] Lyka Károly [---] Kner Imre [---] Mikszáth Kálmán [---] Bródy Lajos: Hatvan esztend . (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)

Bp. 1933, Hungária. 66 p.

Bárdos Ben

Forgács Dezs : A… Ügyvédi Kamara ügyrendje… A fegyelmi részt összeáll. [---] [---].

Miskolc 1937, Fekete. 55 p.

Bárdos Imre

[---] Czeglédy Miklós [---] Predoviciu, J. ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát., Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.

Nagyvárad 1921, Sonnefeld. 207 p.

/Jogi Zsebkönyvek 2./

Barla-Szabó József

Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 265[---]267. p.

Jöv feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 300[---]302. p.

A társadalombiztosítás szerepe a nemi betegségek megel zése terén.

=MÜSZ 1937. 4. sz.

Barlay Oszkár

Lelkészi korpótlék kézikönyve. Útmutató az… 1913. évi XXXVIII. tc. alkalmazásához… a vonatkozó miniszteri rendeletekkel…

Tahitótfalu 1927, Sylvester. 52 p.

Barna-Sz gyény Bertalan

Közutak. In: Az 1931. évi Magyar Országos Rend rkongresszus irata.

Bp. 1932, M egyetem. 74[---]79. p.

Bartha Béla

A magyar közigazgatási jog tankönyve. A községi közigazgatási tanfolyamok számára. 1. köt.

Debreczen 1900, Szerz . 180 p.

Bartha János

Az új és régi lakbérleti szerz dések meghosszabbítására vonatkozó törvények magyar szövege. Ford.

és összeáll. [---] [---].

Cluj 1923, Tip. Curierul Justitioi Militare. 16 p.

Rendeletgy jtemény a 25. és 27. sz. forgalmi utasításokhoz.

(16)

Debrecen 1928, M. Nemz. Könyv- és Lapkiadó. 165 p.

Bartha Károly

Honvédelem [---] közigazgatás [---] szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.

Bp. 1939, Állami. 11[---]15. p.

/A korszer közszolgálat útja 10./

A közigazgatás szerepe a honvédelemben. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 7[---]9. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

Barton Imre

Az ipari költségszámítás a tanonciskolai oktatás tengelyében.

Bp. 1937, Centrum. 29 p.

Bartos Géza

[---] Er s Vilmos magy.: Legújabb lakásrendelet (2222/1923. ME sz. és az 5000/1923. XIII. NMM sz. rendelet.)

Bp. 1923, Légrády. 150 p.

Basch Imre

Kórházügy a székesf városi viszonyok szempontjából. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 318[---]320. p.

Batiz Dénes

Nemi betegségek… In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 253[---]254. p.

Batka István

Az iskola-egészségügy fejl dése és megszervezése Makón.

=NÉPEÜ 1939. 20. sz.

Bátor Viktor

[---] Turacsek Albert: A szeszadó törvények és rendeletek gy jteménye.

Bp. 1930, Szerz . VII, 912 p.

Battha Pál

Állami tevékenység az állattenyésztés fejlesztése érdekében. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 480[---]489. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Bauer Sándor

A vízügyi m szaki igazgatás szervezete. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 140[---]151. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Baumgarten Nándor

Az ipari jogvédelem 25 esztendeje. In: Baumgarten Nándor összegy jtött tanulmányai. 1. köt. 671[--- ]676. p.

Bp. 1936, Grill.

Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben. In: Baumgarten Nándor összegy jtött tanulmányai. 2.

köt. 3[---]58. p.

Bp. 1936, Grill.

Bayer Emil

A magánorvosi és hatósági orvosi bizonyítványok kiállításáról. El szó Verebély Tibor.

(17)

Bp. 1937, Novák. 96 p.

Beck Salamon

[---] Naményi Ern [---] Hermanné Czinner Alice [---] Nádai Pál: A reklám. 1[---]3. köt.

Bp. (1928), Pantheon.

Magyar védjegyjog.

Bp. 1934, Szerz . 365, LIX p.

/A Polgári Jog Kvtára 19./

Beck Soma

Tuberkulózis. Általános vonatkozások. Szanatóriumok. Gondozóintézetek… In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 226[---]227. p.

Becker Vendel

A tanítóképzés reformja. Tanítóképzés, papnevelés.

(Szeged 1923), Új Nemzedék. 24 p.

A f iskolai tanítóképzés és problémája. Tanítóképzés és papnevelés.

Szeged (1935), Burkus. 45 p.

A hitfelekezeti tanítók… illetményei.

Bp. (1936), Szerz . 16 p.

[---] Mayer Rezs : Polgári jogok és kötelességek. (A kat. elemi népiskolák 5. osztálya számára.) Bp. 1936, Stephaneum. 38 p.

A magyar néptanítók fizetésrendezése az országos iskolaalap megszervezésével…

Szeged 1940, Új Nemzedék. 26 p.

Becsey Antal

Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 339[---]340. p.

Becske Kálmán

Zöldterületek és sportterületek. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.

Bp. 1940, Állami. 123[---]134. p.

Beinrohr Dezs

Az egyenesadó-törvény gyakorlati utasításai.

Léva 1932, Szerz . 59 p.

Beke Gábor

[---] Buday István [---] Ifj. Halász János: Közigazgatási illetékek. El szó Széll József.

Bp. 1936, Szepes [---] Urbányi. 340 p.

[---] Nyulászy Zoltán: A kereskedelmi levelek, kereskedelmi könyvek és ajánlatok illetéke.

Bp. 1936, Elber. 124 p.

Beke László

Márkázás. Mez gazdasági terményeink állami min sítése.

=Mez gazdasági Közlöny 1939. 3. sz.

Béki József

Szabad orvosválasztás.

=MÜSZ 1939. 3. sz.

(18)

Beksics Gusztáv

Közjogunk és nemzeti törekvésünk.

Bp. 1903, Athenaeum. 142 p.

Béky Albert

Az erd törvény végrehajtása.

=Köztelek 1938. 79[---]80. sz.

Béldy Alajos

A svéd nemzet testnevelése…

Bp. 1927, F városi. 72 p.

/Az Orsz. Testnevelési Tanács Munkálatai 24./

Az ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 23[---]31. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

Belohorszky Ferenc

[---] Jákváry Kálmán [---] Sziklay László [---] Vácz Elemér: Az út a vármegyei népf iskolákhoz.

El szó Borbély Sándor.

Nyíregyháza 1940, Kétz. 56 p.

Benárd Aurél

[---] Karcsay Sándor: A német közszolgálati jog.

Bp. 1942, Dunántúl. 128 p.

/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 36./

Bencs Zoltán

Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 311[---]315. p.

A fascizmus szociálpolitikája. In: A mai magyar szociálpolitika.

Bp. 1939, Állami. 111[---]123. p.

/A korszer közszolgálat útja 10./

Benczák Lajos

Útmutató a rend r gyakorlati kiképzéséhez.

Szeged 1926, Mars. 148, 12 sztl. p.

Benczúr Gyula

Hazai gyógyfürd k, gyógyintézetek, szanatóriumok és üdül k ismertet je. 1942. Szerk. [---] [---].

Bp. 1942, Könyv- és Újságkiadó. 110 p.

Benda Kálmán

Népf iskolai útmutató.

Bp. 1940, Tolnai. 88 p.

Bendefy László

A t oltóságok korszer feladatai…

Szombathely 1935, Martineum. 15 p.

Bene Lajos

A magyar városi háztartási statisztika tanulságai.

=MSTATSZ 1936. 3. sz.

Benedek Lajos

Az erdélyi részek helységnévtára. A legújabb közigazgatási, törvényszéki… adóhivatali, valamint postai beosztás szerint. Összeáll. [---] [---].

(19)

Kolozsvár 1886, Stein. 24 p.

Benedek László

Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 261[---]263. p.

Benedek Sándor

Pénzügyi jogi feladatok.

=MJSZ 1920. 1. évf. 323[---]330. p.

A magyar egyenesadó-rendszer. 1[---]2.

=Az Adó 1923. 1[---]3. sz. 1[---]6., 45[---]47. p.

Reszler Sándor [---] Szilágyi Károly szerk.: A magyar adójog kézikönyve… El szó [---] [---].

Bp. 1926, Magurányi [---] Kubiczek. 400 p.

Pataky Gedeon összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság illetékekre vonatkozó… határozatainak gy jteménye 1897[---]19331. El szó [---] [---].

Bp. 1932, Merkantil. 528 p.

A ’Magyar közigazgatás’ és a pénzügyi jog. In: Némethy-emlékkönyv.

Bp. 1932, Pallas. 250[---]259. p.

Benes Ferenc

A bankorganizáció általános irányelvei, különös tekintettel a postatakarékokra és postacsekk- hivatalokra.

Bp. 1929, Stádium. 24 p.

Benisch Artúr

A tanyaközségek kérdése.

=M. SZLE 1929. 136[---]144. p.

Közigazgatási területrendezés. In: A mai magyar közigazgatás.

Bp. 1936, Állami. 154[---]164. p.

/A korszer közszolgálat útja 2./

A tanyai közigazgatás területi rendezése. In: A tanyai közigazgatás rendezése.

Bp. 1937, Állami. 35[---]67. p.

/A korszer közszolgálat útja 3./

Községegyesítések. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 85[---]92. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

Vármegyei határkiigazítások. Közzéteszi: Keresztes-Fischer Ferenc.

Bp. 1938, Állami. 44 p.

/A korszer közszolgálat útja 6./

Városaink külterülete (tanyák). In: A mai magyar város.

Bp. 1938, Állami. 107[---]116. p.

/A korszer közszolgálat útja 8./

Közigazgatásunk területi beosztásának országos rendezése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.

Bp. 1940, Állami. 33[---]43. p.

/A korszer közszolgálat útja 11./

Az eszmei (uradalmi) községek alkonya.

(20)

=KÖZIG.TUD. 1940. 1. sz.

Magyarország nemzetiségei. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.

Bp. 1941, Állami. 641[---]668. p.

/A korszer közszolgálat útja 12./

Nemzeti feladataink a határsávban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 449[---]455. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

Benke József

A magyar hadügyi közigazgatás alapelemei, különös tekintettel a trianoni békeszerz dés határozmányaira.

Bp. 1925, Athenaeum. 24 p.

Benkóczy Emil

[---] Buday (Maxintsák) Gyula: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek tanító- és tanítóképz - intézetek számára.

Bp. 1914, Szent István Társ. 161 p.

Bense Dezs

[---] Szentiványi István összeáll.: A kiviteli forgalmi adómegtérítés kézikönyve.

Bp. 1930, Neuwald. IV, 502 p.

/Adóügyi Útmutató Törvénytára 12./

Benyovszky Móric

Bálint Ferenc: Siklós monográfiája. El szó [---] [---].

Siklós 1928, Csorni. IV, 99 p.

Berczeller László

Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 256[---]260. p.

Berecz János

Az Orvosi Kamara és az új orvosi rendtartás.

=KAT. SZLE 1936. dec. sz. 744[---]750. p.

Berényi László

Borsod vármegye b nügyi statisztikája 1909[---]1913.

Miskolc 1926, Magyar Jöv . 35 p.

/MISKJÉ KVTÁRA 20./

Berényi Oszkár

Munkásjóléti és kulturális intézmények… A Magyar Általános K szénbánya Rt. tatabányai bányatelepén.

Bp. 1935, Szerz . 10 p.

Bereznai Aurél

Munkaszolgálatosok kézikönyve. Szerk. [---] [---].

Bp. 1940, Európa. 176 p.

Berki Géza

Szabadság a közszolgálat körében. 19 ország adata, függelékkel.

Debrecen 1936, Csáthy. 26 p.

Berkovits Károly

Adatok a korpótlékos fizet pénztár megvilágításához.

=GYÓGYSZ. LAPJA 1934. 11[---]17. sz.

(21)

Bernády György

El terjesztés a magyar tisztvisel k és ügyvédek eskütétele tárgyában. Írta és… Averescu miniszterelnök úrnak átnyújtotta [---] [---].

Maros-Vásárhely 1920, Kosmos. 23 p.

Bernát István

[Bernát István] Agrárius: A földkérdés megoldása.

Bp. 1922, Pátria. 15 p.

A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 60[---]61. p.

A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 138[---]140. p.

Bernáth László

A hadijog. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 213[---]223. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

Bernáthné Ulrich Irma

Gyermekvédelem és az iskolán kívüli gyermekfoglalkoztatás.

Bp. 1937, Orsz. M. Gyermekvéd Egy. 176 p.

Bernhard György

[---] Bernhard Miksa: Az ügyvédi munkadíj az új ügyvédi rendtartásban. (1937:IV. tc.) Bp. 1938, Szerz k. 127 p.

Bernhard Miksa

Az ügyvéd jogai és kötelességei de lege ferenda…

Bp. 1935, Szerz . 47 p.

[---] Bernhard György: Az ügyvédi munkadíj az új ügyvédi rendtartásban. (1937:IV. tc.) Bp. 1938, Szerz k. 127 p.

Bernyó József

Társadalombiztosítási törvénykönyv… Összeáll. [---] [---].

Nagykanizsa 1930, Délzalai. 470 p.

Bertalan István

Közszállítási kérdések…

Bp. 1936, Athenaeum. 8 p.

Béry László

A magyar filantrópia könyve. Szerk. [---] [---].

Bp. 1929, Légrády. 405 p.

Berzenczey Domokos

A városok útügyei. In: A mai magyar város.

Bp. 1938, Állami. 704[---]715. p.

/A korszer közszolgálat útja 8./

Berzenczey István

Leleplezés az 1887. év június 17-én Gernyeszegen megejtett országos képvisel választási üzelmekr l.

Marosvásárhely 1887, Gálffy. 20 p.

(22)

Berzsenyi Zoltán

Vidéki köz- és nyilvános jelleg kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 328[---]329. p.

Bessenyey Zénó

Nagy-Budapest. In: A mai magyar város.

Bp. 1938, Állami. 405[---]417. p.

/A korszer közszolgálat útja 8./

A F városi Közmunkák Tanácsának szerepe a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.

Bp. 1940, Állami. 85[---]88. p.

/A korszer közszolgálat útja 11./

Beszterczey-Jacobi Roland

[---] Egry Mihály [---] Medriczky Andor szerk.: Állampolgársági bizonyítvány megszerzéséhez gyakorlati tanácsadó és kérvény-nyomtatvány. El szó [---] [---].

Bp. 1938, Orsz. Közp. Közs. 7 p.

Bethlen Pál

A magyar zsidóság almanachja. Numerus clausus. Szerk. [---] [---].

Bp. (1925), Otthon. 164 p.

Bexheft Ármin

Iskola-egészségügy. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 150[---]159. p.

Bezerédj István

A közigazgatási bizottság múltja és jöv je. In: Némethy-emlékkönyv.

Bp. 1932, Pallas. 163[---]172. p.

Bezmák Aladár

Népélelmezés és egészségügy. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

Bp. 1942, Állami. 697[---]711. p.

Biasini Domokos

Magyarország közigazgatási joga. Kézikönyv joghallgatók… közigazgatási tisztvisel k stb.

használatára. Összeáll. [---] [---].

Kolozsvár 1881, Stein. 880 p.

Bibó István

Könyvtáraink racionalizálása. A Szegedi Egyetemi Könyvtár tizenkét éve.

Szeged 1933, Városi. 19 p.

/A Szegedi Egyetemi Könyvtár Dolgozatai 1./

Bielek Tibor

[---] Kontra László: A falu egészségvédelme… El szó Johan Béla.

Bp. 1934, Dunántúl. 112 p.

/A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl. 5[---]1934./

Egészségügyi kérdések a falvak igazgatásában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

Bp. 1942, Állami. 246[---]250. p.

/A korszer közszolgálat útja 13./

Zöldkeresztes tej-, cukorakció és gyermekétkeztetés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

Bp. 1942, Állami. 730[---]736. p.

/A korszer közszolgálat útja 13./

(23)

Bierbauer Virgil

A magyar városrendezés eszközei és feladatai. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.

Bp. 1940, Állami. 44[---]72. p.

/A korszer közszolgálat útja 11./

Bihari Dezs

[---] Szüts Ervin összeáll.: A községi törvény (kis- és nagyközségekre) vonatkozó hatályos szövege…

Szeged 1941, Új Nemzedék. 78 p.

Bikkal Dénes

Hogy lehetne rendbe hozni a társadalombiztosítót? El szó Horváth István.

Bp. 1930, Wodianer. 46 p.

/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 6./

Betegségi biztosítás Magyarországon.

Bp. 1932, Wodianer. 47 p.

/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 7./

OTBA útmutató a köztisztvisel k betegellátásához… Összeáll. [---] [---].

Bp. 1939, Kellner. 87 p.

A magyar társadalombiztosítás reformja.

Bp. 1942, Athenaeum. 82 p.

Binét György A fiumei kérdés.

=KÖZGAZD. SZLE 1931. 55. évf. 47[---]57. p.

Bingert János

Baik Mihály: A mozgófényképüzemek és filmügyek rendészete. [---] [---]… el adása nyomán összeáll. Baik Mihály.

Bp. 1928, A Mozi és Film. 112 p.

Bíró Balázs

A szociális jogvédelem. A szociális jog rendszere. In: A mai magyar szociálpolitika.

Bp. 1939, Állami. 258[---]283. p.

/A korszer közszolgálat útja 10./

Bíró Béla

A rend rorvosi szolgálatra vonatkozó törvények és rendeletek gy jteménye. Összeáll. [---] [---].

Bp. 1931, Stádium. 203 p.

/Áll. Rend rség Orsz. Szaktanf. Kiadv./

A min leges népesedéspolitika útjai.

=Orvosképzés 1938. 1. füz. 105[---]121. p.

A prostitúció. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.

Bp. 1942, Állami. 653[---]662. p.

/A korszer közszolgálat útja 13./

Bisztray Gyula

A népm velés kapcsolatai a minisztériumokkal… In: A népm vel k munkaközössége felé.

Bp. 1944, Egyetemi. 19[---]30. p.

/Népm vel k Kvtára 1./

Bittera Miklós

Szántóföldi termesztés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

(24)

Bp. 1944, Állami. 394[---]407. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Blaha Sándor

[---] Agorasztó Tivadar et al. szerk.: Közigazgatási évkönyv és szaknaptár 1925. évre. 1. évf. … Tiszti címtárral és helységnévtárral.

Bp. 1925, Hornyánszky. XXXIII, 162, 192 p.

[---] Gallina Frigyes [---] Janda Károly et al. szerk.: Közigazgatási jogszabályok gy jteménye. El szó [---] [---].

Bp. 1932, Stádium. XXIV, 2494 p.

A belügyminisztérium törvényel készít osztályának m ködése. In: Némethy-emlékkönyv.

Bp. 1932, Pallas. 89[---]97. p.

Blahó Ede

Az egyszeri beruházási hozzájárulásról szóló törvény és annak végrehajtási utasítása…

Bp. (1938), Athenaeum. 21 p.

Bócz József

Útmutató a §§§ tömkelegében. Szerk. [---] [---].

Kézdi-Vásárhely 1899, Herz. 224 p.

Boda Ern

[---] Ribáry Ern et. al.: Az igazságszolgáltatás racionalizálására vonatkozó javaslatok…

Bp. 1932, Árpád. 15 p.

A hazai jog oktatása a patvarián. In: Emlékkönyv Kolosváry Bálint…

Bp. 1929, Grill.

/OÜSZ Múzeumának Kiadv. 7./

Bodnár Béla

A legfontosabb gazdasági, szociális és adóügyi feladatok ismertetése. Összeáll. [---] [---].

Csorna 1933, Martinovics. 24 p.

Bodó Farkas

A lakáshivatal átszervezése.

=JÁ 1920. 19. évf. 299[---]304. p.

Bodor Antal

Száztíz községfejlesztési, gazdasági, egészségügyi és kultúrkiállítás.

Bp. 1926, Faluszövetség. 16 p., 118 kép.

/A Falu Kvtára 36./

A községfejlesztés új módszere.

Bp. 1927, Faluszövetség. 11 p.

Budapest hatása a környékbeli földárak és m velési ágak alakulására.

=VSZ 1934. 20. évf. 815[---]896. p., 1 térk. mell.

Bodroghy József

A forgalmi adó… 1921. évi XXXIX. tc. a törvény teljes szövegével. Összeáll. [---] [---].

Bp. (1922), Globus. 210 p.

/Az OMKE Törvénytára 12./

A magyar pénzügyi jog.

Bp. 1928, OMKE. 315 p.

(25)

Bódy László

A székesf város háztartása. In: A mai magyar város.

Bp. 1938, Állami. 367[---]383. p.

/A korszer közszolgálat útja 2./

Boér Elek

A protestáns egyházak nemzetközi kapcsolatai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.

Bp. 1941, Állami. 881[---] 898. p.

/A korszer közszolgálat útja 12./

Boér Elek, ifj.

A fogyasztás gazdaságtana és irányítása. 1[---]2.

=KÖZGAZD. SZLE 1939. 63. évf. 11[---]31., 222[---]243. p.

Boér Judit

A settlement, mint szervez központ. In: A settlement.

Bp. 1937, Hollóssy. 38[---]40. p.

Bogdán Géza

A polgári bíróságok hatáskörének szigorú elválasztása…

=JÁ 1931. 30. évf. 151[---]162. p.

Bognár Elek

Az autonóm vámtarifa (1907:LIII. tc.). A vámtarifatörvény végrehajtása iránt kiadott utasítással…

Összeáll. [---] [---].

Bp. 1921, Pallas. 316 p.

Bognár Mátyás

Gyakorlati tájékoztató borfogyasztási adó, bortörvény és italmérési ügyekben. Szerk. [---] [---].

Szeged (1937), Magánkiad. 15 lev.

Bogsch Aladár

Idegenforgalom és közigazgatás. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 709[---]713. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

Bohn Ferenc

A finn nemzet testnevelése…

Bp. 1927, F városi. 14 p.

/Az Orsz. Testnevelési Tanács Munkálatai 33./

Boldizsár Iván

A mellékfoglalkozásos telepítés.

=M. SZLE 1936. 231[---]240. p.

Boncz Ferenc

A magyar közigazgatási törvénytudomány kézikönyve a törvényhozás legújabb állása szerint. 1[---]3.

köt.

Bp. 1876, Athenaeum.

Bonczos Miklós

Az Alföld szociális problémái. In: A mai magyar szociálpolitika.

Bp. 1939, Állami. 593[---]601. p.

/A korszer közszolgálat útja 10./

(26)

Bónis György

A vallás- és közoktatásügy hatályos jogszabályainak gy jteménye. 5. rész. Közoktatásügyi igazgatás.

4. köt. Polgári iskolák. Összeáll. [---] [---].

Bp. 1940, Egyetemi. XIV, 205 p.

Magyar jog [---] székely jog.

Kolozsvár 1942, Nagy. 106 p.

Bónis István

A közigazgatási törvények gy jteménye 1867[---]1881. 1. köt. 1867[---]1874. Összegy jt. és kiad. [-- -] [---].

Kolozsvár 1882, Gámán. 539 p.

Bor Jen

Az ipar a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 632[---]644. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

Borbás Ern

Kivonatos jegyzék a törvénykezési és közigazgatási illetéktörvényekb l. Összeáll. [---] [---].

Bp. 1922, Légrády. 32 p.

Borbély Mihály

A magyar társadalombiztosítás helyzete…

=Orvosszövetség 1936. máj. 15. sz.

Borbély Sándor

Belohorszky Ferenc [---] Jákváry Kálmán [---] Sziklay László [---] Vácz Elemér: Az út a vármegyei népf iskolákhoz. El szó [---] [---].

Nyíregyháza 1940, Kétz. 56 p.

Borbíró Ferenc

A városok önkormányzata és a felügyel hatóság. In: A mai magyar város.

Bp. 1938, Állami. 131[---]140. p.

/A korszer közszolgálat útja 8./

Boreczky Elemér

A község iskolaügye. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 325[---]346. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

A városok iskolaügye. In: A mai magyar város.

Bp. 1938, Állami. 758[---]793. p.

/A korszer közszolgálat útja 8./

Bornemisza Géza

A magyar iparpolitika modern feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.

Bp. 1936, Állami. 604[---]618. p.

/A korszer közszolgálat útja 2./

A m szaki igazgatás kívánalmai. In: Magyar fels oktatás. 2. köt. 305[---]312. p.

Bp. 1937, Egyetemi.

Szociálpolitikánk korszer feladatai az ipari és kereskedelmi életben. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 9[---]15. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

(27)

Boroczy Dezs

Útmutatás a r. t. városok kis- és nagyközségek pénz-, vagyonkezelése és számvitele körül követend eljárásokhoz. Szerk. [---] [---].

Debrecen 1920, Városi. 18 p.

Boros Gábor

A nemi betegségek leküzdésér l szóló törvény tervezetének vázlata.

Bp. 1935, Arany János. 44 p.

Boross Mihály

Magyarország közjoga 1848-ig s 1848-ban. A volt jobbágyság hármaskönyve kiegészítéséül több író után összeszerk. [---] [---].

Pest 1867, Osterlam. 129 p.

Politikai kis káté. Alkotmányjogi és államigazgatási jogi alapismeretek kérdés-felelet alakjában. 5., v. kiad.

Székesfehérvár 1871, Kökner. 31 p.

Borsody István

A csehszlovákiai magyar iskolaügy.

=M. SZLE 1935. 168[---]178. p.

Borsos Endre

A legújabb lakásrendelet. Az eljárási rendelettel és a lakásügyre vonatkozó egyéb jogszabályok. 2.

kiad. Összeáll. és magy. [---] [---].

Bp. 1923, Pallas. 253 p.

Mikor válik a kinevezés befejezetté?

=MJSZ 1931. 12. évf. 294[---]299. p.

[---] Szabolcska Mihály összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság… döntvényeinek és elvi határozatainak gy jteménye. 1897[---]1937. 1[---]3. köt. El szó Puky Endre.

Bp. (1937), Szerz k.

Bortnyik Lajos

Néhány kérdés a magyar rádiójog köréb l. (A magyar rádiójog és a magánjog.) Miskolc 1931, Ludvig [---] Janovits. 16 p.

/MISKJÉ KVTÁRA 73./

Borús Ferenc

Közm vek jelent sége a városok háztartásában. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.

Bp. 1932, M egyetem. 168[---]169. p.

Botár Béla

Utasítás a községi és körjegyz uraknak a gyámhatóság elé kerül ügyek… el készítésére.

Csíkszereda 1941, Szvoboda. 24 p.

Bótha József

A korszer családiház-építésr l…

Bp. 1932, Pátria. 292 p.

Botka Tivadar

Az 1843/44. országgy lési id szakból néhány ismeretlenebb közjogi tárgy… és megrögzött balvélemény felvilágosítva [---] [---] által.

Pozsony 1844, Schmid. 80 p.

Czáfolat városi szavazatok ügyében. 1[---]3.

(28)

=Századunk 1844. 13[---]15. sz.

Bölöny József

A Kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törvényjavaslat bírálata.

Bp. 1940, Pallas. 30 p.

/M. KÖZIG. KVTÁRA 12./

Braun Ignác

Nemzetnevel közigazgatás alapvonalai és hivatása Magyarországon. Bírálati szemle.

Bp. 1905, Világosság. 30 p.

Bródy Lajos

[---] Bárczy István [---] Lyka Károly [---] Kner Imre [---] Mikszáth Kálmán: Hatvan esztend . (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)

Bp. 1933, Hungária. 66 p.

Brogli József

A Jegyz k Országos Árvaház Egyesületének ötven éves története 1886[---]1936. Összeáll. [---] [---].

Bp. (1936), Kovács [---] Szegedi. 135 p.

Bruckner Gy

A középkori partikuláris jogfejl dés és a selmeci városi és bányajog.

Miskolc 1935, Ludvig. 15 p.

/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 41./

Magyarország vármegyei területi beosztása reformjának szükségszer sége.

Miskolc 1940, Ludvig. 12 p.

/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 48./

Az árumegállító jog tartalma, gazdasági jelent sége és kulturális kihatása fels -magyarországi városainkban.

Miskolc 1943, Ludvig. 16 p.

/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 77./

Buczy Ferenc

A legújabb lakásrendelet. (2300/1921. ME sz. kieg. a 18.000/1921. JM sz. rendelettel. Magy. [---] [-- -].

Debrecen 1921, Méliusz. 84 p.

A M. Kir. Minisztériumnak 7.777/1923. ME sz. rendelete a lakásügy ideiglenes rendezése és a…

2.222/1923 sz. kibocsátott rendeletek módosítása… Magy. [---] [---].

Debrecen 1923, Heged s [---] Sándor. 24 p.

Bud János

Gazdasági élet és közegészségügy…

Bp. 1932, Hornyánszky. 16 p.

Irányított gazdaság.

=KÖZGAZD. SZLE 1944. 6. sz. 385[---]410. p.

Buday Béla

Egyszer sítés és min sítés. A közigazgatás reformjához.

=M. SZLE 1933. 114[---]125. p.

Buday István

[---] Ifj. Halász János [---] Beke Gábor: Közigazgatási illetékek. El szó Széll József.

(29)

Bp. 1936, Szepes [---] Urbányi. 340 p.

Buday László

Statisztika és közigazgatás.

=KÖZGAZD. SZLE 1912. 36. évf. 750[---]767. p.

Buday (Maxintsák) Gyula

[---] Benkóczy Emil: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek tanító- és tanítóképz -intézetek számára.

Bp. 1914, Szent István Társ. 161 p.

Budó Jusztin

Budapest f polgármesterei és polgármesterei 1873 óta.

Bp. 1933, Szf v. Háziny. 48 p.

Bulbuk Emil

Határszolgálat. A vám ri szolgálat ellátásához szükséges törvények… Összeáll. [---] [---].

Bp. (1931), Turcsány. LXVII, 678 p.

Határ r jár r. A határ r jár rszolgálat ellátásához szükséges törvények… kivonata. Összeáll. [---] [-- -].

Bp. (1935), Sárik. 259 p.

Burget Zsolt

Kivonat a… malomellen ri vizsga anyagából. Összeáll. [---] [---].

Miskolc 1935, Miskolci. 141 p.

Buza Barna

Mi van a földm vel nép földhöz juttatásáról szóló néptörvényben?

Bp. 1919, Pallas. 36 p.

/A M. Földm velésügyi Miniszter Kiadv. 1919. 1./

Búza László

Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerz dések szerint.

Bp. 1931, Egyetemi. 16 p.

/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 7./

A nemzetközi közjog alaptanai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.

Bp. 1941, Állami. 331[---]334. p.

/A korszer közszolgálat útja 12./

Buzás Béla

Zala vármegye szabályrendeleteinek gy jteménye. Összeáll. [---] [---].

Nagykanizsa 1930, Délzalai. 413 p.

Zala vármegye szabályrendeleteinek gy jteménye. Összeáll. [---] [---].

Keszthely 1940, Sujánszky. 539 p.

Buziássy Károly

Budapest szeszesital-fogyasztása.

Bp. (1935), Szf v. Háziny. 58 p.

=STAT. KÖZL. 73 köt. 3. sz.

Büchler Dávid

[---] Szeg Ferenc: Ügyvédi nyugdíj, 1934:XXIII. tc. El szó Piacsek Zoltán.

Bp. 1936, Simon [---] Garab. 178 p.

/Az ’Ügyvéd’ c. közlöny Codex Domesticus Kiadványsor. 1./

(30)

Büchler József A községpolitikáról.

Bp. 1930, Népszava. 23 p.

/Szociáldemokrata Községpolitikai Kvtár 1./

Censor ld.Jellinek Henrik Charmant Oszkár

[---] [---] ünnepi beszéde a kir. közjegyz i intézmény életbeléptetésének ötvenedik évfordulója alkalmából…

Bp. 1925, Pallas. 64 p.

Chikán Béla

[---] Pázmándy Mihály: Pesterzsébet r. t. város útmutatója (a város térképével). Szerk. [---] [---].

Bp. 1925, Egyesült Kvny. 184 p.

Cholnoky Jen

Természetvédelem. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 605[---]608. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Concha Gy

Néhány szó Grünwald Béla ’Közigazgatásunk és a szabadság’ cím röpiratához.

Bp. [---] Kolozsvár 1876, Tettey [---] Denjén. 24 p.

A közigazgatási javaslatról.

Bp. 1891, Hornyánszky. 96 p.

Hatvan év tudományos mozgalmai között. [---] [---] összegy jtött értekezései és bírálatai. 1[---]2. köt.

Bp. 1928, Akadémia.

A magyar közigazgatás és Némethy Károly. In: Némethy-emlékkönyv.

Bp. 1932, Pallas. 5[---]6. p.

Cottely István

A bírák magánjogi felel ssége, különös tekintettel a közép-európai jogfejl désre…

Bp. 1938, Dunántúl. XXXII, 324 p.

Csaba Rezs

Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap házépít munkájáról.

=Nép- és Családvédelem 1941. 4. sz.

Csánk Béla

A bírói függetlenség hazánkban és a külföldön. El szó Radocsay László.

Bp. 1942, Urbányi. 242 p.

Csapó István

[---] Paraszkai Gábor [---] Rácz Imre [---] Vanek Géza szerk.: Polgári iskolai útmutató.

Szeged 1935, Szerz k. 239 p.

[---] Vanek Géza szerk.: Útmutató a polgári iskolai igazgatók és tanárok számára.

Székesfehérvár 1940, Szerz k. 240 p.

Császár Ferenc, K.

Lakásügy. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 361[---]372. p.

(31)

Csatáry Béla

Hivatalvizsgálat. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 20[---]29. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

Csató Béla

[---] Fehér István összeáll.: Elvi jelent ség kihágási határozatok az ipar és kereskedelem köréb l.

Bp. 1937, Pallas. 212 p.

/Ipari Szakkönyvtár 17[---]19./

Csávolszky Lajos

Komoly szó a választókhoz.

Pest 1872, Légrády. 24 p.

Csécsy József

A közellátási szabályzat. Szerk. [---] [---].

Bp. 1939, Jókai. 44 p.

Csekey István

A rendeletalkotási jog új irányai. In: Némethy-emlékkönyv.

Bp. 1932, Pallas. 36[---]54. p.

Szeged társadalomrajza. In: A mai magyar szociálpolitika.

Bp. 1939, Állami. 468[---]478. p.

/A korszer közszolgálat útja 10./

Csekonics Iván

A diplomácia alapfogalmai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.

Bp. 1941, Állami. 7[---]13. p.

/A korszer közszolgálat útja 12./

Csépai Jen

[---] Sántha Ern magy.: Az 1920. évi adónovella. 1920. évi XXIII. tc.

Bp. (1921), Weiss. 106 p.

Csépai Károly

Az orvos szakért i véleményadás irányelvei, különös tekintettel a szociális biztosításra.

Bp. 1937, Simon. 222 p.

/A M. Orvosi Könyvkiadó Társ. Kvtára 152./

Csepely György

Szegényügy és közjótékonyság. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 99[---]103. p.

Környezettanulmányok. In: A mai magyar szociálpolitika.

Bp. 1939, Állami. 815[---]824. p.

/A korszer közszolgálat útja 10./

Csepregi Imre

[---] Katona István összeáll.: A topolyai mintajárás szervezési gondolatai 1942., 1943.

Topolya 1943, Berényi. 120 p.

Cser János

Az iskolán kívüli leányifjúság önkéntes és kötelez honvédelmi nevelésének és testnevelésének megszervezései. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 383[---]389. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

(32)

Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap kapcsolata a népm veléssel. In: A népm vel k munkaközössége felé.

Bp. 1944, Egyetemi. 48[---]57. p.

/Népm vel k Kvtára 1./

Cserey-Pechány Albin

Kórházügy a székesf városi viszonyok szempontjából. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 320[---]321. p.

Cserg Károly

Az 1929. évi XXX. tc. novellája.

=Szentesi Hírlap 1934. szept. 13[---]14. sz.

Csernus József

[---] Bán Kálmán [---] Pálváradi Imre összeáll.: Az ügyvéd jogai és kötelességei…

Bp. 1933, Grafikai. 91 p.

Csiki László

Hol az igazság az OTI orvosi tanács választásának harcában?…

Bp. 1936, Stephaneum. 12 p.

A mez gazdasági szakoktatás kialakulása és a fels fokú mez gazdasági szakoktatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.

Bp. 1944, Állami. 258[---]267. p.

/A korszer közszolgálat útja 17./

Csiky János

Szabadjog és szociológia.

Bp. 1935, Stephaneum. 17 p.

Csiky József

A betegápolón k és betegápolók kiképzése és szervezése. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 68[---]73. p.

Csiky Kálmán

A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. A polgári és elemi tanítóképezdék növendékei számára.

Bp. 1879, Egyetemi. VIII, 179 p.

A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai. Polgári és fels bb népiskolák számára.

Bp. 1881, Egyetemi. 107 p.

A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. Polgári és elemi tanítóképezdék növendékei és tanulói számára. 2., jav., átd. kiad.

Bp. 1884, Egyetemi. XX, 175 p.

A Magyar Állam közigazgatási joga. Kézikönyv a joghallgatók és szigorlók használatára. 1[---]2.

köt.

Bp. 1888[---]1889, Pallas.

Polgári jogok és kötelességek népiskolák számára. 12. kiad. [---] [---] magyar alkotmánytana nyomán átd. Máriássy Elek.

Bp. (1926), Lampel. 42 p.

Csiszár Gyula

[---] Ignácz István jegyz. ell.: Választási törvények. Az országgy lési képvisel választásról…

valamint az összeférhetetlenségr l szóló törvények gy jteménye.

Kolozsvár 1896, Gámán. 139, IX p.

(33)

Csitáry Emil

Székesfehérvár… városfejlesztési terve.

Székesfehérvár 1940, Csitáry. 68 p.

Székesfehérvár múltja és jelene. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.

Bp. 1940, Állami. 150[---]158. p.

/A korszer közszolgálat útja 11./

Csizik Béla

Háborús adópolitika. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.

Bp. 1943, Állami. 548[---]556. p.

/A korszer közszolgálat útja 15./

Csizmadia Andor

A szellemi szükségmunkások ügye.

Gy r 1937, Gy regyházmegyei Alap. 12 p.

Gy r közigazgatása a sz. kir. városi rangra emelkedés el tt.

Gy r 1940, Baross. 30 p.

/Gy ri Szemle Kvtára 15./

A városi jog a XVIII. század derekán.

=VSZ 1941. 27. évf. 275[---]301. p.

A városi közigazgatás egyszer sítése. 1[---]3.

=VSZ 1943. 29. évf. 250[---]286., 413[---]465., 508[---]574. p., 5 t.

Városi társadalomszervezésünk kezdete.

=VSZ 1944. 30. évf. 239[---]257. p.

Csobán Endre

A számvev ségi iratok selejtezése.

=LK 1939. 17. évf. 194[---]207. p.

Csoór Lajos

Az ingatlanforgalom és a földbérletek új szabályozása…

Bp. 1919, Szent László. 20 p.

A haszonbérbeadó és haszonbérl közötti jogviszony.

Bp. 1921, Pátria. 80 p.

[---] Máté Imre összeáll.: Az Országos Földbirtokrendez Bíróság elvi jelent ség határozatai.

Bp. 1922, Pátria. 104 p.

Csopják Attila

Szabad államban szabad, önálló egyházak. A keresztényi szabad egyházak áldásai.

Bp. 1920, Bethlen Gábor. 15 p.

Csordás Elemér

Budapest székesf város iskola-egészségügyi intézménye szervezetének és m ködésének leírása…

El szó [---] [---].

Bp. 1929, Szf v. Háziny. 27, VIII p.

[---] Melly József: A székesf város közegészségügyére vonatkozó fontosabb jogszabályok. 1[---]2.

köt. Pótkötettel. Kiad. és el szó [---] [---].

Bp. 1941[---]1943, Szf v. Háziny.

(34)

Csorna Kálmán

A gyámügyi közigazgatás reformja.

=JÁ 1921. 20. évf. 121[---]146. p.

A gyámsági és gyermekvédelmi ügy válsága.

=JK 1923. 58. évf. 179[---]180. p.

Fejezetek a gyámsági jogból, különös tekintettel a székesf városi árvaszék gyakorlatára.

Bp. 1927, Szerz . 159 p.

Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 129[---]133. p.

A szociális gyermekvédelem rendszere.

Bp. 1929, Eggenberger. 278 p.

A szegénygondozás Budapesten.

Bp. (1930), Szf v. Háziny. 247 p.

=STAT. KÖZL. 62. köt. 1. sz.

A gyámsági és gyermekvédelmi ügyek igazgatásának racionalizálása.

=VSZ 1932. 18. sz.

Az intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme.

=JK 1933. 68. évf. 133[---]136. p.

Gyámsági jog és jogszolgáltatás. El szó Sip cz Jen . Bp. 1935, Szf v. Háziny. 289 p.

A gyámügyi igazgatás mai feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.

Bp. 1936, Állami. 457[---]468. p.

/A korszer közszolgálat útja 2./

Csuhay Sándor

[---] Laky Imre: Rend ri büntet bíráskodás és a kihágások. 6., b v. kiad.

Bp. 1924, Hungária. 205 p.

/Rend riskolák Tananyagának Tára 4./

Csulak Elemér

[---] Pilisy Lajos: A fény zési forgalmi adóra vonatkozó törvényes rendelkezések.

Bp. 1920, Ordó. 123 p.

/Ordó Törvénytára 3./

Czakó István

Az olasz ’Confino’ törvény.

=M. SZLE 1927. 88[---]89. p.

Amerikai és magyar bürokrácia.

=M. SZLE 1930. 116[---]122. p.

A külföld szabadid -szervezetei. In: Népm velés és szabadid . Bp. 1939, Hollóssy. 29[---]39. p.

Czárán Péter

Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás. In: Közegészségügyi feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 340[---]341. p.

(35)

Czebe Jen

A magyar önkormányzati jog…

Bp. 1941, Szerz . 302 p.

Czeglédy Miklós

[---] Bárdos Imre [---] Predoviciu, J. ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.

Nagyvárad 1921, Sonnefeld. 207 p.

/Jogi Zsebkönyvek 2./

Czéh Antal

A közigazgatás rendezése.

Pécs 1899, Szerz . 192 p.

Czékus Frigyes

A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 163[---]167. p.

Czenner József

A magyar közigazgatási hatóságok rendeleteinek ismertet könyve.

Bp. (1927), Phöbus. 112 p.

Czére Béla

A magyar közigazgatás-tudomány legújabb fejl dése.

=Új Európa 1944. 5. sz.

Czettler Jen

Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.

Bp. 1927, Franklin. 260[---]261. p.

Agrárpolitika. In: A mai magyar közigazgatás.

Bp. 1936, Állami. 708[---]716. p.

/A korszer közszolgálat útja 2./

A falusi szabadtanítás. In: El adások a magyar tanítók szabadegyetemén.

Bp. 1936, Elbert. 133[---]140. p.

/M. Tanítók Kvtára 1./

Szövetkezetek. In: A mai magyar község.

Bp. 1938, Állami. 642[---]648. p.

/A korszer közszolgálat útja 5./

Czibula Antal

A gazdag város szegénysége. El szó Peidl Gyula.

Szeged 1927, Dél-Magyarország. VIII, 191 p.

Czillich Antal

Magyar törvényeknek kútfeje és változásai.

Kolozsvár 1868, Gámán. 76 p.

Czipott László

A Turul Szövetség fegyelmi szabályzata… Sajtó alá rend. [---] [---].

Bp. 1937, Turul. 40 p.

Cziráky Antal Mózes

Heged s Lajos: A magyar közjog alapvonalai. [---] [---] nyomán.

Pest 1861, Heckenast. 260 p.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :
Outline : Tárgyszó rész