Hódít a CD-ROM. A 10. International Online Information Meeting megtekintése

Teljes szövegt

(1)

BESZÁMOLÓK mMMMÍtf////

yy/Z/ZA^Úímm SZEMLÉK

REFERÁTUMOK mmmzm A

Hódít a CD-ROM

A 1 0 . International Online Information Meeting

A z 1 9 7 0 - e s é v e k m á s o d i k f e l é b e n ú j d o n s á g n a k s z á m í t ó n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s o k k ö r e é s f ő l e g a z a l k a l m a z o t t t e c h n i k á k a v á r t n á l g y o r s a b b a n f e j l ő d n e k . A m i k o r h á r o m é v v e l e z e l ő t t - a N e m z e t k ö z i O n l i n e I n f o r m á c i ó s T a l á l k o z ó k s o r é n - e l ő s z ö r - m e g r e n d e z t é k a C D - R O M G a l l e r y t , a z ú j d o n s á g k i r o b ­ b a n ó s i k e r t h o z o t t . A z ó t a m e g á l l í t h a t a t l a n u l h ó d í t a C D - R O M t e c h n i k a a z i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s é b e n . A v i l á g l e g á t f o g ó b b i l y e n t á r g y ú k a t a l ó g u s á b a n m á r 1 5 0 0 - n á l t ö b b C D - R O M - o n k i a d o t t a d a t b á z i s t t a r t a ­ n a k n y i l v á n .

A l o n d o n i k o n f e r e n c i a é s k i á l l í t á s t e s t v é r é n e k s z á m í t ó a m e r i k a i r e n d e z v é n y n e v é t Online/CD-ROM konferenciára v á l t o z t a t t á k , é s a z A u s t r a l i a n O n l i n e b ó l i s Australian Online and OnDisk Conference l e t t . E z e k a n é v v á l t o z á s o k Ö n m a g u k b a n s z e m l é l t e t i k , h o g y a C D - R O M n e m c s a k k i v í v t a m é l t ó h e l y é t a z i n ­ f o r m á c i ó s t e c h n i k á k k ö z ö t t , d e k o m o l y a n v e s z é l y e z ­ t e t n i l á t s z i k a h á l ó z a t i s z o l g á l t a t á s o k a t i s . A z o n l i n e s z o l g á l t a t á s o k n e m v á l t a k i d e j ű k e t m ú l t t á , é s s o h a n e m i s l e s z n e k a z o k . N e m a r r ó l v a n s z ó , h o g y v a l a m i j o b b k i s z o r í t j a ő k e t , h a n e m i n k á b b , h o g y v e t é l y t á r s j e l e n i k m e g a p i a c o n , a m e l y s o k t e r ü l e t e n k é n y e l m e ­ s e b b e n , o l c s ó b b a n , h a t é k o n y a b b a n s e g í t i a z I n f o r m á ­ c i ó h o z j u t á s t . D e a z ú j d o s á g n a k m e g v a n n a k a k o r l á t a i i s .

Dávid Raitt, a k i m á r s o k a d i k é v e a k o n f e r e n c i a e l n ö k e , i g a z i v e t e r á n n a k s z á m í t a z i n f o r m á c i ó t e r j e s z ­ t é s b e n , s z i n t é n a j ö v ő r ő l e l m é l k e d e t t m e g n y i t ó b e s z é ­ d é b e n . V é g ü l is h a s o n l ó k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t . A z o n l l n e n e m s z o r í t o t t a k i a n y o m t a t o t t s a j t ó t é s a k ö n y ­ v e k e t , n o h a a z I n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s s o k k a l g y o r s a b b m ó d j á t k í n á l j a . S ő t , v a l ó j á b a n a k é t t e r ü l e t I g a z á n n e m i s h a t k ö z v e t l e n ü l e g y m á s r a . A n a g y k ö n y v k i á l l i - t á s o k o n m i n d a m a i n a p i g k ü l ö n s z e k c i ó b a n m u t a t j á k b e a z a d a t b á z i s o k a t , n o h a s z á m o s á l l o m á n y t a r t a l m a e g y n y o m t a t o t t k ö n y v ( p é l d á u l e n c i k l o p é d i a , k é z i k ö n y v v a g y é p p e n a B i b l i a ) . A z o n l i n e s z o l g á l t a t é ­ s o k k o r á b a n is h a s z n á l j u k a n y o m t a t o t t k ö n y v e k e t , s ő t a m i k r o f i l m e k e t i s , é s a k ö n y v e k e t , f o l y ó i r a t o k a t ( m é g ) n e m t e k i n t j ü k e l a v u l t n a k .

É r d e m e s m e g f i g y e l n i , h o g y s z á m o s o l y a n t e c h n i ­ k a i ú j d o n s á g v a n - a v i d e o l e m e z t ő l a m u l t i m é d i a

r e n d s z e r e k e n á t e g é s z e n a z e l e k t r o n i k u s k ö n y v e k i g - , a m e l y n e k a k e z d e m é n y e z ő i n e m a k i a d ó k v o l t a k , v i s z o n t e l ő b b - u t ó b b a h a s z o n é l v e z ő i l e t t e k . E z e k s o r á b a t a r t o z i k a C D - R O M i s . K o m o l y a n s e n k i n e m v i t a t t a a n y o m t a t o t t t e r m é k e k j ö v ő b e n i s z ü k s é ­ g e s s é g é t , é s n e m Is k é r d ő j e l e z i m e g a z o n l l n e v a g y a C D - R O M f o n t o s s á g é t s e m . N e m a z e l u t a s í t ó , h a n e m a b e f o g a d ó s z e m l é l e t a h e l y e s , é s e h h e z s e g í t e n e k a m i n d e n é v v é g é n m e g r e n d e z e t t N e m z e t k ö z i O n l l n e I n ­ f o r m á c i ó s T a l á l k o z ó k i s .

Többcélú találkozók

E z e k a r e n d e z v é n y e k t ö b b s z ö r ö s l e h e t ő s é g e k e t k í n á l n a k a r é s z t v e v ő k n e k , h i s z e n a k o n f e r e n c i a - e l ő a d á s o k é s a k i á l l í t á s m e l l e t t e k k o r o s z t j á k k i a z I n ­ f o r m á c i ó s i p a r é v e s d i j a i t , t a n á c s a d ó s z o l g á l a t s e g í t i a z o n l i n e - é s a C D - R O M - f e l h a s z n á l ó k g o n d j a i n a k m e g o l d á s á t , n e m z e t i , I l l e t v e n y e l v i t a l á l k o z ó k a t s z e r ­ v e z n e k , t ö b b m u n k a k ö z v e t í t ő j e l e n i k m e g n é p e s c s o ­ p o r t t a l , é s a g y á r t ó k k ü l ö n a l k a l m a t k a p n a k t e r m é ­ k e i k , c é l j a i k i s m e r t e t é s é r e . N e m v é l e t l e n , h o g y m a m á r a v i l á g l e g n a g y o b b ( o n l i n e ) I n f o r m a t i k a i r e n d e z ­ v é n y é n e k t a r t o t t t a l á l k o z ó n m i n d a r é s z t v e v ő k , m i n d a k i á l l í t ó k s z á m a f o l y a m a t o s a n e m e l k e d i k . 1 9 9 0 - b e n 7 0 0 0 - n á í t ö b b l á t o g a t ó j ö t t 3 4 o r s z á g b ó l , é s a k i á l l í t ó k s z á m a m e g h a l a d t a a 1 8 0 - a t . M a g y a r o r s z á g ­ r ó l 1 7 - e n v e t t ü n k r é s z t , j ó v a l t ö b b e n , m i n t A u s z t r i á b ó l .

V a j o n r é s z v é t e l ü n k a z o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t é ­ n e k v a g y a h a z a i I n f o r m a t i k a e r e j é n e k l e n n e h ű t ü k ö r k é p e ? A l i g h a . L e g f e l j e b b a b b a n b í z h a t u n k , h o g y a r é s z t v e v ő k - f e l e l ő s s é g ü k t u d a t á b a n - g o n ­ d o l t a k a r r a , h o g y m i n d e n ( g a z d a s á g i ) m e g ú j u l á s n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e a z i n f o r m á l ó d á s , é s m i v e l a j e l e n l é v ő k n e m c s a k m e g i s m e r h e t t é k a z ú j d o n s á g o k a t , h a n e m s o k s z o r a r r ó l Is h a l l h a t t a k , h o g y h o g y a n s e g í t h e t i k m á s o k j o b b i n f o r m á l ó d á s á t , r e m é l h e t j ü k , s z é p j ö v ő á l l e l ő t t ü n k .

T e g y ü k h o z z á , n e m k e l l e t t s z é g y e n k e z n ü n k . H i s z e n k é t e l ő a d á s Is e l h a n g z o t t m a g y a r e l ő a d ó t ó l . I g a z , Jacsó P é t e r n e v e t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l é r k e ­ z e t t e k k ö z ö t t s o r o l t á k f e l , h i s z e n j e l e n l e g a U n l v e r s i t y o f H a w a i i v e n d é g p r o f e s s z o r a , d e a t a l á l k o z ó k r e n d -

(2)

T M T 3 8 . é v f . 1 9 9 1 . 7 . « .

s z e r e s e l ő a d ó j á r ó l n a g y o n s o k a n t u d j á k , h o g y m a g y a r . S z a k m a i m e g b e c s ü l é s é t n e m c s a k a z t ü k r ö z t e , h o g y a z e g y i k e l s ő e l ő a d ó v o l t , a k i a z I d e á l i s C D - R O M m u n k a h e l y k i a l a k í t á s á n a k k ö v e t e l m é n y e i r ő l b e s z é l t , d e a z I s , h o g y a b a n k e t t e n ő v e h e t t e á t a t é m á b a n a l e g j o b b s z a k m a i c i k k é r t j á r ó d i j a t . A m á s i k m a g y a r e l ő a d á s t a S Z T A K I m u n k a t á s a , Szentjobbi Ottó t a r t o t t a a z a k a d é m i a i h á l ó z a t I n t e l l i g e n s f e l h a s z ­ n á l ó i c s a t o l ó j á r ó l . N e m k i s ö r ö m ü n k r e v é g r e a k i á l l í ­ t o t t t e r m é k e k k ö z ö t t i s f e l t ű n t k é t m a g y a r p r o d u k t u m , a T u d o r g s z í n e i b e n f e l v o n u l t a t o t t k é t o p t i k a i l e m e z n e m z e t k ö z i p r e m i e r j e k é n t . N o h a n e m Ö n á l l ó k i á l l í t ó ­ k é n t j e l e n t e k m e g L o n d o n b a n , a C D - R O M t e c h n i k a é s a l e m e z e n t á r o l t á l l o m á n y o k e l t e r j e s z t é s é é r t s o k a t t e v ő c é g a z O M F B t á m o g a t á s á v a l k é s z ü l t v a d o n a t ú j l e m e z e k e t B u d a p e s t e n c s a k a t a l á l k o z ó u t á n m u t a t t a b e a h a z a i k ö z ö n s é g n e k

Háromdimenziós megjelenítés

E g y t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a t é m á i m i n d i g j ó l t ü k r ö z i k , h o g y é p p e n m l i z g a t j a a z a d o t t t e r ü l e t e n d o l ­ g o z ó k a t , é s m e l y e k a l e h e t ő s é g e i k . A s z e k c i ó k b a n e l ­ h a n g z o t t 5 8 e l ő a d á s é r z é k e n y m ű s z e r k é n t j e l e z t e a v á l t o z ó i g é n y e k e t , l e h e t ő s é g e k e t , e r e d m é n y e k e t . A n y o l c v a n a s é v e k e l e j é n a z v o l t a n a g y k é r d é s , h o g y

" b u t a " t e r m i n á l t v a g y i n t e l l i g e n s s z e m é l y i s z á m í t ó g é ­ p e t h a s z n á l j u n k - e a k e r e s é s h e z , v a l a m i n t h o g y m i l y e n e l ő n y ö k k e l j á r a z i n f o r m á c i ó l e t ö l t é s e a s a j á t t á r o l ó v a l r e n d e l k e z ő s z á m i t ó g é p b e . M a e g é s z e n m á s o k a k é r d é s e k , p é l d á u l : m i a m u l t i m é d i a t e c h n i k a j ö v ő j e , m i k é n t v á l i k a d i g i t á l i s t e c h n i k a d o m i n á n s s á a k é p - é s h a n g t á r o l á s b a n , h o g y a n l e h e t k i a l a k í t a n i C D - R O M m u n k a á l l o m á s t , m i k é n t v a l ó s í t h a t ó m e g a z o p t i k a i l e m e z e s t á r o l ó k h á l ó z a t i h o z z á f é r é s e , v a g y h o g y a n n ö v e l h e t ő a d o k u m e n t u m o k s z á m i t ó g é p r e v i t e l é n e k s e b e s s é g e - l e h e t ő l e g m i n é l k e v e s e b b e m b e r i m u n k á v a l .

A z o n l l n e s z o l g á l t a t á s o k e g y i k l e g f o n t o s a b b f o g y a s z t ó j a a g y ó g y s z e r - é s a v e g y i p a r . A k i k e t a m o l e k u l á k s z e r k e z e t e é r d e k e l , s z e r e t n é k a z t l e h e ­ t ő l e g t é r b e n l á t n i , s z á m u k r a t e h á t a h á r o m d i m e n z i ó s m e g j e l e n í t é s n a p j a i n k I z g a t ó k é r d é s e . M á s o k a

s z a k é r t ő r e n d s z e r e k a l k a l m a z á s á b a n l á t j á k a j ö v ő t . N a g y o n s o k a k a t f o g l a l k o z t a t a z i n f o r m a t i k a i o k t a t á s ­ b a n a C D - l e m e z e k s z e r e p e , é s n e m c s a k a m a g y a r o ­ k a t i z g a t j a a k ü l ö n b ö z ő n y e l v e k e n e l ő f o r d u l ó n e m z e t i k a r a k t e r e k h e l y e s m e g j e l e n í t é s é n e k p r o b l é m á j a . A v i d e o t e x t e r é n é l e n j á r ó f r a n c i á k a z o n g o n d o l k o d n a k , m i k é n t l e h e t n e a k ü l ö n b ö z ő o n l i n e á l l o m á n y o k a t a l e g k ö n n y e b b e n é s a l e h e t ő l e g o l c s ó b b a n a z i m m á r ö t m i l l i ó t m e g h a l a d ó s z á m ú T e l e t e l - f e l h a s z n á l ó h o z k ö z e l v i n n i .

Az onilna ás az öbői-válság

T a l á n n e m m e g l e p ő , h o g y a k u v a i t i e l ő a d ó a z ö b ö l ­ v á l s á g n a k h a z á j a i n f o r m a t i k a i f o g y a s z t á s á r a g y a k o ­ r o l t h a t á s á t e l e m e z t e . K u v a i t a z a r a b v i l á g b a n a z i n ­ f o r m a t i k a ú t t ö r ő j é n e k s z á m í t o t t . A z 1,9 m i l l i ó l a k o s ú o r s z á g b a n c s a k 4 4 s z á z a l é k a s z ü l e t e t t k u v a i t i , ö k ö t n a g y i n t é z m é n y b e n t a l á l t a k f e l s ő f o k ú t a n u l á s i , I l l e t v e

t o v á b b k é p z é s i l e h e t ő s é g e k e t . P é l d á u l a K u w a l t U n l - v e r s l t y n 9 2 f ő t f o g l a l k o z t a t ó k ö n y v t á r m ű k ö d ö t t , a 1 4 2 e z e r k ö t e t e s á l l o m á n y b ó l 4 2 e z e r v o l t a r a b n y e l v ű , é s a z á l l o m á n y t 3 4 e z e r a u d i o v i z u á l i s o k t a t á s i a n y a g t e t t e t e l j e s s é . A z e g y e t e m r e 5 0 0 s z e m é l y i s z á m í t ó g é p e t t e l e p í t e t t e k . A z e m l í t e t t I n t é z m é n y e k e n k í v ü l 4 5 n a g y o b b á l l a m i s z á m í t ó k ö z p o n t s e g í t e t t e a s z á m í t á s t e c h n i k a i - i n f o r m a t i k a i k u l t ú r a t e r j e s z t é s é t .

K u v a i t 1 9 9 0 . a u g u s z t u s 2 - I l e r o h a n á s á v a l 6 n a p i ­ l a p o t é s 5 0 m a g a z i n t Is t ö n k r e t e t t e k a m e g s z á l l ó I r a ­ k i a k , I l l e t v e a m i m é g h a s z n á l h a t ó m a r a d t , n a g y r é s z t B a g d a d b a v i t t é k . L e s z e r e l t é k a n a g y o b b s z á m í t ó g é ­ p e k e t , é s e l v i t t é k a z e g y e t e m i k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á ­ n a k d ö n t ő r é s z é t , c s a k ú g y , m i n t a C D - R O M - m a l f e l ­ s z e r e l t m u n k a á l l o m á s o k a t . A k á r p e r s z e e n n é l s o k k a l n a g y o b b , h i s z e n a z e l ő a d ó s z a v a i s z e r i n t a z " ö s s z e s a r a b é r d e k e k é r t k ü z d ő " Szaddam Húszéin a z o k a t a n a g y a r a b k ö z i k u l t u r á l i s é s I n f o r m a t i k a i p r o g r a m o k a t i s t ö n k r e t e t t e , a m e l y e k e t a g a z d a g K u v a i t d o l l á r m i l ­ l i ó k k a l t á m o g a t o t t . N e h é z m e g j ó s o l n i , m l l e s z a z i n f o r ­ m á c i ó s z o l g á l t a t á s o k j ö v ő j e a z a r a b v i l á g b a n .

Helyzetkép

S o k k a l k ö n n y e b b o n l i n e p i a c i k ö r k é p e t k a p n i a a n n a k , a k i a v i l á g m á s t á j a i r ó l é r d e k l ő d i k . E n n e k m e g ­ s z e r z é s é h e z a LINK Resources Corporation n é h á n y m u n k a t á r s a is h o z z á s e g í t e t t e a k o n f e r e n c i a k i t a r t ó r é s z t v e v ő i t . A z u t o l s ó k é n t e l h a n g z o t t e l ő a d á s á t t e k i n ­ t e t t e a p r o f e s s z i o n á l i s I n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s o k n e m ­ z e t k ö z i p i a c á t .

A p i a c o t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k k ö z ö t t p o z i t í v a k a t é s n e g a t í v a k a t e g y a r á n t t a l á l u n k . P é l d á u l a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 4 0 e z e r b a n k i m u n k a h e l y m e g s z ű n é s é v e l s z á m o l n a k a k ő v e t k e z ő é v e k b e n . E n n e k o k a a b a n k o k k o n c e n t r á c i ó j a ; I n f o r m a t i k a i h a t á s a p e d i g , h o g y k e v e s e b b l e s z a z o n l i n e s z o l g á l t a t á s o k a t i g é n y b e v e v ő k s z á m a . K e d v e z ő e k v i s z o n t a z E u r ó p a k e l e t i f e l é b e n t ö r t é n t e k , h i s z e n a p o l i t i k a i s z a b a d s á g r e m é l h e t ő l e g a z i n f o r m á c i ó i r á n t i é h s é g f o k o z ó d á s á ­ v a l j á r e g y ü t t . K o m o l y h a t á s s a l l e s z a z I n f o r m a t i k a p i a c á r a a z 1 9 9 2 u t á n m é g I n k á b b I n t e g r á l ó d ó E u r ó p a i K ö z ö s s é g , é s p e r s z e a g a z d a s á g i l a g n a g y o n s t a b i l J a p á n h o s s z ú t á v o n s z i n t é n j e l e n t ő s f o g y a s z t ó ­ n a k t e k i n t h e t ő . E z a k ö l t ő i d r ő l Is h o z z á f é r h e t ő j a p á n a d a t b á z i s o k n ö v e k v ő s z á m á b ó l Is k i t ű n i k , h i s z e n m á r 1 5 5 á l l o m á n y t k í n á l n a k a v i l á g m á s o r s z á g a i n a k . I g a z , e z a s z á m s z e r é n y n e k t ű n i k a z á l t a l u k I m p o r t á l t 1 4 6 6 á l l o m á n y h o z k é p e s t ( e z e k z ö m e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l s z á r m a z i k ) . T é n y v i s z o n t , h o g y a J a p á n ­ b a n é p ü l ő ö s s z e s á l l o m á n y 1 9 9 0 v é g é n 6 6 2 v o l t , a m i ö n m a g á b a n Is t e k i n t é l y e s s z á m .

A t a l á l k o z ó n i s j ó l t ü k r ö z ő d ö t t a J a p á n - m i n t I n ­ f o r m á c i ó f o r r á s - i r á n t i é r d e k l ő d é s . T ö b b e l ő a d á s f o g l a l k o z o t t a s z o l g á l t a t á s o k k a l é s a t e r m é k e k k e l , é s n e m k e v é s a n y e l v i p r o b l é m á k k a l . M o n d a n u n k s e m k e l l , h o g y a k ü l v i l á g s z á m á r a a z á l l o m á n y o k n a k c s a k a k k o r v a n é r t e l m ü k , h a n y e l v ü k a n g o l . A z I g a z i m e g o l d á s t a z a u t o m a t i k u s f o r d í t á s j e l e n t h e t i , a m e l y r e m i n d t ö b b s i k e r e s p é l d á t l á t h a t u n k . J a p á n a k ü l v i l á g f e l é a Q u i c k s z o l g á l t a t ó k ö z v e t í t é s é v e l n y i t a b l a k o t . A

(3)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

b e l s ő f o g y a s z t á s t I l l e t ő e n a z á l l o m á n y o k 6 3 , 8 s z á ­ z a l é k a g a z d a s á g i , 2 2 , 5 s z á z a l é k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i , 2 , 5 s z á z a l é k o t t e s z n e k k i a z á l t a l á n o s i n ­ f o r m á c i ó s f o r r á s o k , c s a k 0 , 9 s z á z a l é k a s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s t a r t a l m ú a k a r á n y a . A t ö b b i á l l o m á n y e g y é b k a t e g ó r i á k b a s o r o l h a t ó .

Európa

S z e m b e n a z e g y n y e l v ű E g y e s ű i t Á l l a m o k k a l , E u r ó p a b o n y o l u l t , m e g o s z t o t t p i a c , m i n d e n e k e l ő t t a n y e l v i k ü l ö n b s é g e k m i a t t . A 3 1 5 m i l l i ó l a k o s t s z á m l á l ó k o n t i n e n s e n j ó n é h á n y o r s z á g n é p e s s é g e k e v e s e b b e g y m i l l i ó n á l , m é g a l e g n a g y o b b a k l a k o s s á g s z á m a s e m é r i el a 1 0 0 m i l l i ó t . (Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n m a k ö r ü l b e l ü l 2 4 0 m i l l i ó a n é l n e k . ) Az a n g o l n y e l v e t b e s z é l ő k , i l l e t v e I s m e r ő k s z á m á t 1 2 0 m i l l i ó r a b e c s ü l i k . B á r v a n n a k n a g y n e m z e t k ö z i t e v é ­ k e n y s é g e t f o l y t a t ó c é g e k ( D a t a - S t a r , R e u t e r s ) , az a d a t f o r g a l o m z ö m e k i s e b b v á l l a l a t o k t ó l s z á r m a z i k . A z e l m ú l t é v e k b e n a n e m z e t i p o s t á k d e r e g u l á c i ó j a e l ő ­ s e g í t e t t e a s z a b a d a b b i n f o r m á c i ó á r a m l á s t .

A l e g n a g y o b b i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t ó é s - f e l h a s z n á ­ l ó E u r ó p á b a n m a N a g y - B r i t a n n i a . A z é l e n a Reuters á l l , a m e l y n e k f o r g a l m a c s a k k e v é s s é m a r a d e l a z a m e r i k a i Dun & Bradsteet c é g é t ő l . A z ü z l e t i / g a z d a s á ­ g i á l l o m á n y o k k a l s z o l g á l t a t á s t n y ú j t ó k k ö z ö t t s z e r e ­ p e l a z Extel, a Datastream é s a z International Stock Exchange, v a g y i s a l o n d o n i t ő z s d e . A b i b l i o g r á f i a i á l l o m á n y o k l e g f ő b b s z á l l í t ó j a j e l e n l e g a M a x w e l l C o m m u n i c a t i o n s c s o p o r t h o z t a r t o z ó Pergamon Financial Data Services ( k o r á b b a n P e r g a m o n I n f o - L i n e ) , a m e l y n e k t e s t v é r i n t é z m é n y e i a z E g y e s ü l t Á l l a ­ m o k b a n a z Orbités a BRS. A j e l e n t ő s a n g o l f o r r á s o k k ö z é t a r t o z i k m é g a z Í C C , a z Inspec é s a Derwent. A s z i g e t o r s z á g ö s s z e s e n 2 0 0 I n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t ó t é s 4 0 0 s a j á t á l l o m á n y t t a r t n y i l v á n .

F r a n c i a o r s z á g l e g f ő b b a d a t b á z i s - s z á l l í t ó j a a Ques- tel. A 1 8 0 m i l l i ó d o l l á r o s f o r g a l m a t l e b o n y o l í t ó v á l l a l ­ k o z á s m a m á r a n g o l n y e l v ű á l l o m á n y o k a t i s é p í t é s f o r g a l m a z . B á r a z e g y e s ü l t N é m e t o r s z á g l a k o s a i n a k s z á m a a l e g n a g y o b b E u r ó p á b a n , a n y e l v i k o r l á t o k m i a t t a d a t b á z i s a i k a t k e v e s e b b e n h a s z á l j á k , m i n t h a u g y a n e z e k a n g o l n y e l v ű e k l e n n é n e k . A z á l l o m á n y o k é p í t é s é t é s k o r s z e r ű s í t é s é t - e l s ő s o r b a n t u d o m á ­ n y o s , m ű s z a k i é s e g é s z s é g ü g y i t e r ü l e t e k e n - o t t a z á l l a m t á m o g a t j a , á t l a g o s a n a k ö l t s é g e k 7 0 s z á z a l é k á t v á l l a l j a m a g á r a . N é m e t o r s z á g e g y e s í t é s e r ö v i d t á v o n n e m h o z j e l e n t ő s v á l t o z á s t a z I n f o r m á c l ó f o r g a l o m b a n , h i s z e n a k e l e t i f é l h í r k ö z l é s i é s g a z d a s á g i n e h é z s é g e i e z t e r ő s e n g á t o l j á k .

O l a s z o r s z á g b a n s o h a n e m v o l t t ú l n a g y g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e a z o n l l n e s z o l g á l t a t á s o k n a k , e l s ő s o r b a n a m e g l e h e t ő s e n g y e n g e a d a t á t v i t e l k o r l á t a i m i a t t . A k ö r ü l b e l ü l 5 0 m i l l i ó s p i a c l e g f ő b b n e m z e t i s z á l l í t ó j a a z o l a s z g a z d a s á g i k a m a r a . É p p e n a t e c h n i k a i k o r l á ­ t o k m i a t t a z o l a s z o k k e z d e t t ő l f o g v a n a g y o b b s z e r e p e t t u l a j d o n í t o t t a k a C D - R O M - n a k , é s v á r h a t ó a n á l l o m á n y a i k z ö m é t a j ö v ő b e n i s o p t i k a i l e m e z e n h o z z á k m a j d f o r g a l o m b a .

H o l l a n d i a A n g l i a u t á n a l e g n a g y o b b a n g o l n y e l v ű a d a t b á z i s - é p í t ő a t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s e g é s z s é g ­ ü g y i t e r ü l e t e n E u r ó p á b a n . A s k a n d i n á v o r s z á g o k b a n j e l e n t ő s a b e l s ő I n f o r m a t i k a i p i a c , d e k e v é s a n e m z e t ­ k ö z i f o r g a l o m . S v á j c , a b a n k v i l á g k ö z p o n t j a , n a g y o n f e j l e t t s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t a Telekurson k e r e s z t ü l , a D a í a - S f a r p e d i g E u r ó p a l e g n a g y o b b á l t a l á n o s a d a t b á z i s - s z o l g á l t a t ó j a . A z u t ó b b i f o r g a l m á n a k e g y ­ h a r m a d á t a z a n g o l o k , n e g y e d é t a f r a n c i á k é s a n é m e t e k a d j á k , S v á j c a k a p a c i t á s 2 0 s z á z a l é k á t h a s z ­ n o s í t j a . A T e l e k u r s g a z d a s á g i a d a t a i t 2 0 0 e z e r t e r ­ m i n á l r ó l l e h e t e l é r n i S v á j c e g é s z t e r ü l e t é r ő l . F u r c s a m ó d o n e z a s z o l g á l t a t á s n e m h ó d í t j a m e g T o k i ó , N e w Y o r k é s L o n d o n p é n z v i l á g á t .

A k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k f o n t o s p o t e n c i á l i s p i a c o t j e l e n t e n e k , d e v a l ó j á b a n c s a k a k k o r , h a a h í r k ö z l é s t m o d e r n i z á l j á k , i l l e t v e k i é p í t i k . E h h e z b e c s l é s s z e r i n t itt l e g a l á b b 3 5 0 m i l l i á r d d o l l á r r a l e n n e s z ü k s é g . U g y a n a k k o r e t é r s é g o r s z á g a i - e l s ő s o r b a n C s e h ­ s z l o v á k i a , L e n g y e l o r s z á g é s M a g y a r o r s z á g - m i n t i n ­ f o r m á c i ó f o r r á s o k i s f o n t o s a k l e h e t n e k . E z é r t e h á r o m o r s z á g p i a c á n a k m e g h ó d í t á s á r a k o m o l y e r ő f e s z í t é s e ­ k e t t e s z n e k a l e g n a g y o b b s z o l g á l t a t ó k . A p é n z ü g y i n e h é z s é g e k á t h i d a l á s á v a l s o k s z o r a z " i n f o r m á c i ó é r t i n f o r m á c i ó t " e l s z á m o l á s i e l v b e i s b e l e m e n n é n e k .

Jövőkép

N y u g a t - E u r ó p a o n l i n e i n f o r m á c i ó s p i a c a k ö r ü l ­ b e l ü l 2 , 4 m i l l i á r d d o l l á r t t e t t k i 1 9 8 9 - b e n , é s e z e n a t e r ü l e t e n a f o r g a l o m 1 9 9 4 - l g v á r h a t ó a n á t l a g o s a n é v i 1 9 , 2 s z á z a l é k k a l f o g n ő n i . E z e n b e l ü l m e s s z e - m e s s z e a l e g n a g y o b b h á n y a d o t a k e r e s k e d e l m i , p é n z ü g y i a l ­ k a l m a z á s o k j e l e n t i k . 1 9 8 9 - b e n e s z e k t o r b a n a f o r g a ­ l o m k ö r ü l b e l ü l 2 m i l l i á r d d o l l á r ö s s z é r t é k ű v o l t . A z á l l o m á n y o k t a r t a l m a a v á l l a l a t o k p é n z ü g y i j e l e n t é ­ s e i t ő l a k ü l ö n b ö z ő k o r á b b i a d a t o k a l a p j á n k é s z ü l t s z ö v e g e s é s s z á m s z e r ű e l e m z é s e k e n á t , a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k e t s e g í t ő t u d n i v a l ó k o n k e r e s z t ü l a v a l u t á k á r f o l y a m á i g t e r j e d . A f o r g a l o m m a r a d é k á b a n a l e g f o n ­ t o s a b b a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó - 1 8 0 m i l l i ó d o l l á r o s r é s z e s e d é s s e l - , e z t k ö v e t i k a s z e m é ­ l y i h i t e l e k k e l , g a z d a s á g i t u d n i v a l ó k k a l f o g l a l k o z ó á l l o m á n y o k ( 6 2 m i l l i ó d o l l á r o s f o r g a l o m m a l ) , a t e r ­ m é k i s m e r t e t ő k ( 1 8 m i l l i ó d o l l á r r a l ) é s a z e g y é b á l l o m á n y o k . S z e m b e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l , a j o g a l k o t á s k ü l ö n b ö z ő s é g é b ő l e r e d ő e n E u r ó p á b a n a j o g i á l l o m á n y o k h a s z n á l a t a m a m é g m e g l e h e t ő s e n a l c s o n y s z i n t ű .

1 9 9 4 - l g a f o r g a l o m v á r h a t ó a n e l é r i a z 5 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t , e b b ő l 4 , 7 6 m i l l i á r d o t t e s z k i m a j d a g a z d a s á g i á l l o m á n y o k h a s z n á l a t a . A l e g f o n t o s a b b i n f o r m á c i ó ­ s z o l g á l t a t ó é s - f e l h a s z n á l ó t o v á b b r a Is N a g y - B r i t a n n i a m a r a d , a t e l j e s n y u g a t - e u r ó p a i f o r g a l o m 5 2 s z á z a l é k á t a d j a . K i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű m a r a d e b ­ b e n a s z e k t o r b a n F r a n c i a o r s z á g é s N é m e t o r s z á g i s . Egyesült Államok

A v e z e t ő a m e r i k a i p é n z ü g y i s z o l g á l t a t ó k , k ö z t ü k a Telerate ( D o w J o n e s ) , a Quotran ( C i t y c o r p . ) , t o v á b b á a z ADP, a Knight-Ridder, a Btoomberg Financial Mar-

(4)

T M T 3 0 . é v f . 1 0 0 1 . 7 . az.

kets é s m é g p á r a n , a j ö v ő b e n i s m e g h a t á r o z ó a n f o n t o s i n f o r m á c i ó f o r r á s o k l e s z n e k a p é n z v i l á g b a n . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k i n f o r m a t i k a i p i a c á n m á r a t e l í t ő d é s e l ő j e l e i l á t s z a n a k . A z 1 9 8 9 v é g é n 8 , 6 m i l l i á r d o s f o r ­ g a l o m é p p e n e z é r t 1 9 9 4 - l g a z e u r ó p a i n á l k i s e b b m ó r t é k b e n , á t l a g o s a n c s a k 1 3 s z á z a l é k o s a r á n y b a n n ö v e k s z i k , d e e z Is e l é g a h h o z , h o g y 1 9 9 4 - b e n a z ö s s z m e n n y i s é g 1 5 , 8 m i l l i á r d d o l l á r r a d a g a d j o n .

Teljes szöveggel előtol

K o r á b b a n a b i b l i o g r á f i a i á l l o m á n y o k u r a l t á k a p i a c o t . E z t e r m é s z e t e s , h i s z e n m á r a z i s n a g y o n s z é p e r e d m é n y v o l t , h o g y a k u t a t ó n a k n e m k e l l e t t k a t a l ó ­ g u s k á r t y á k e z r e i t á t l a p o z n i a , a m í g a s z á m á r a f o n t o s i n f o r m á c i ó f o r r á s á t m e g t a l á l t a . V i s z o n t h a a z a d a t b á ­ z i s b a n r á b u k k a n t a s z ü k s é g e s d o k u m e n t u m l e í r á s á ­ r a , m e g k e l l e t t s z e r e z n i e m a g á t a d o k u m e n t u m o t i s . J ó e s e t b e n e z i n t é z m é n y é n e k a k ö n y v t á r á b a n m e g ­ t a l á l h a t ó v o l t , d e a h o g y a z a d a t á l l o m á n y o k g y ű j t ő k ö r e n ő t t , ú g y c s ö k k e n t a z e s é l y e , h o g y a k e r e s e t t f o r r á s ­ a n y a g a z o n n a l k é z n é l Is l e s z .

A n a g y v á l t o z á s t a d o k u m e n t u m t e l j e s e r e d e t i s z ö v e g é t t a r t a l m a z ó , ú g y n e v e z e t t teljes szövegű á l l o m á n y o k j e l e n t i k . E z e k p e r s z e s o k k a l t ö b b t á r o l ó ­ k a p a c i t á s t k í v á n n a k , v i s z o n t n e m k e l l f é l n i a t t ó l , h o g y a k e r e s é s e r e d m é n y e k é n t m e g t a l á l t d o k u m e n t u m h o z n e m j u t h a t u n k h o z z á , h i s z e n az a z á l l o m á n y n a k o l y a n n y i r a s z e r v e s r é s z e , h o g y a z i l y e n a d a t b á z i s n á l n e m i s k e l l k ü l ö n t á r g y s z a v a z á s t v é g e z n i , a d o k u m e n ­ t u m s z ö v e g é b e n e l ő f o r d u l ó b á r m e l y s z ó v a g y k i f e ­ j e z é s a l a p j á n l e h e t i n f o r m á c i ó t k e r e s n i . Ez a

m e g o l d á s k ü l ö n ö s e n j e l l e m z ő a C D - R O M - o n t á r o l t á l l o m á n y o k r a .

A z e m l í t e t t t e n d e n c i a j ó l m e g f i g y e l h e t ő a Dialóg In­

formation Services e s e t é b e n i s . A z 1 9 7 2 - b e n a l a p í ­ t o t t c é g m o s t 3 5 0 a d a t b á z i s h o z n y ú j t v i l á g h á l ó z a t á n k e r e s z t ü l h o z z á f é r é s t , a m i ö s s z e n 2 0 0 m i l l i ó r e k o r d o t ( b i b l i o g r á f i a i t é t e l t ) j e l e n t . A v á l a s z t é k b a n 1 9 8 9 - b e n é s 1 9 9 0 - b e n h i h e t e t l e n m é r t é k b e n m e g n ő t t a t e l j e s s z ö v e g ű á l l o m á n y o k k o l l e k c i ó j a . A z I l y e n t í p u s ú á l l o m á n y o k s z á m a m á r t ö b b , m i n t 6 0 .

K e z e l é s ü k e g y s z e r ű s í t é s é r e d o l g o z t a k i a M e m e x c é g a T e x t r a c k s z ö v e g - v l s s z a k e r e s ő c é l g é p e t , a m e l y ö n á l l ó e g y s é g k é n t v a g y a s z e m é l y i s z á m í t ó g é p b ő v í t ő k á r t y á j a k é n t k e r ü l f o r g a l o m b a . E l ő n y e , h o g y a z á l l o m á n y o k n á l n e m k e l l I n d e x e l é s t v é g e z n i , e k e r e s é s a c é l p r o g r a m n a k k ö s z ö n h e t ő e n n a g y o n f e l g y o r s u l , e g y s z e r ű a z á l l o m á n y o k b e v i t e l e é s b ő v í t é s e . A k e r e s é s i s e b e s s é g n e m f ü g g a k é r d é s k o m p l e x i t á s á t ó l . A T e x t r a c k á l l o m á n y o k n á l a d a t t ö m ö ­ r í t é s t v é g e z n e k , a z á l l o m á n y b á r m e l y r é s z é r e , I l l e t v e s z a v á r a l e h e t k e r e s n i , a k á r a k ö z b e n s ő í r á s j e l e k e t ( v e s s z ő , p o n t o s v e s s z ő s t b . ) i s f i g y e l e m b e v é v e . A r e n d s z e r s z á m o s e g y é b , á l l o m á n y - k a r b a n t a r t á s i , a d a t m a n i p u l á c i ó s é s f e j l e t t k e r e s é s i s z o l g á l t a t á s t k í n á l .

Lemezolvasók

A C D - R O M o l v a s ó k l e g f o n t o s a b b s z á l l í t ó j a a P h i l i p s , a T o s h i b a , a H i t a c h i , v a l a m i n t a S o n y . A z .

u t ó b b i t e r m é k e l t v i s z o n y l a g r i t k á n l á t t u k a t a l á l k o z ó n , v i s z o n t a n n á l t ö b b ú j d o n s á g o t m u t a t t a k b e a t ö b b i e k . A P h i l i p s C N 5 0 Jelű t e r m é k é r e v o l t a l e g b ü s z k é b b , e z h o r d o z h a t ó o l v a s ó e g y s é g , a m e l y n e k 1 k g - n á l k i s e b b a t ö m e g e . A k é s z ü l é k k o m p a k t h a n g l e m e z e k l e j á t s z á ­ s á r a i s h a s z n á l h a t ó . ( E z a k e t t ő s s z e r e p e g y r e J e l l e m ­ z ő b b a k o m p a k t l e m e z l e j á t s z ó k r a . ) A h o z z á 5 , 2 5 , I l ­ l e t v e 3 , 5 I n c h e s m á g n e s l e m e z e n m e l l é k e l t p r o g r a m a z a u t o m a t i k u s i n s t a l l á l á s t s e g í t i . A v e v ő m i n d e n t m e g k a p , a m i r e s z ü k s é g e l e h e t a z ü z e m b e á l l í t á s h o z , így a c s a t o l ó t , a M i c r o s o f t C D - R O M E x t e n s i o n s p r o g ­ r a m o t , a p e r i f é r i a k e z e l ő s z o f t v e r t . A C N 5 0 e n e r g i a e l ­ l á t á s á t i s a c s a t o l ó k á b e l e n k e r e s z t ü l k a p j a , e z é r t k ü l ö n h á l ó z a t i c s a t l a k o z t a t á s r a n i n c s s z ü k s é g .

E g y r e i n k á b b t e r j e d n e k a t ö b b l e m e z e s , I l l e t v e a h á l ó z a t b a k a p c s o l t o p t i k a i l e m e z e s r e n d s z e r e k . M í g a z e g y m u n k a h e l y e s m e g o l d á s n á l e g y s z e r r e c s a k e g y f e l h a s z n á l ó j u t h a t a l e m e z e n t á r o l t I n f o r m á c i ó h o z , a d d i g a h á l ó z a t i r e n d s z e r e k n é l - p é l d á u l a P h i l i p s C D - R O M N e t w o r k i n g S y s t e m e s e t é b e n - u g y a n a z o n l e m e z e k á l l o m á n y a i h o z t ö b b e n f o r d u l h a t n a k e g y i d ő b e n . E r r ő l a C D - R O M s e r v e r e g y s é g g o n d o s k o d i k , a m e l y a P h i l i p s t e r m é k e e s e t é b e n m a x i m á l i s a n 1 0 0 f e l h a s z n á l ó t k é p e s k i s z o l g á l n i , é s n y o l c o l v a s ó k a p ­ c s o l h a t ó h o z z á .

K 7 n e h m í r e í s z / f c ?

S z i n t e m e g s z á m l á l h a t a t l a n u l s o k f é l e á l l o m á n y k a p h a t ó C D - R O M - o n . E z e k r ő l s z á m o s k a t a l ó g u s j e l e n t m e g . N a g y o n s i k e r e s ö s s z e á l l í t á s t l á t h a t t u n k a z o k r ó l a l e m e z e k r ő l , a m e l y e k e t a 1 4 . N e m z e t k ö z i O n l i n e I n f o r m á c i ó s T a l á l k o z ó n b e m u t a t t a k , s z á m u k m e g h a l a d j a a z 5 0 0 - a t . H a s z n o s t u d n i v a l ó k k a l b ő v í t e t t k a t a l ó g u s t p r o d u k á l t a F u t u r e O f f i c e S y s t e m s c é g i s , d e a l e g á t f o g ó b b k a t a l ó g u s t t o v á b b r a i s a T F P L ( T a s k F o r c e P r o L l b r a r y ) P u b l l s h i n g t e t t e k ö z z é . A m u n k a e r ő - k ö z v e t í t é s s e l s z i n t é n f o g l a l k o z ó T F P L 1 9 9 1 - e s k ö t e t é b e n 1 5 2 2 á l l o m á n y t , 1 8 4 0 é r i n t e t t c é g e t , h a r d v e r e s z k ö z ö k e t i s m e r t e t , é s s z á m o s e g y é b t u d n i v a l ó t k ö z ö l . A k i a d v á n y é r d e k e s s é g e , h o g y t ö r t é ­ n e t e s a r á n e l ő s z ö r o p t i k a i l e m e z e n Is b e s z e r e z h e t ő , i g a z , m á s f é l s z e r d r á g á b b a n , m i n t a n y o m t a t o t t v á l t o ­ z a t . A z t Is m e g t u d h a t j u k , h o g y 6 8 o l y a n f o l y ó i r a t o t a d n a k k l v i l á g s z e r t e , a m e l y k i z á r ó l a g v a g y r é s z b e n a C D - R O M - t e c h n l k á v a l , I l l e t v e a z e l e k t r o n i k u s k ö n y v ­ t á r r a l f o g l a l k o z i k . A k a t a l ó g u s b ó l k i d e r ü l , h o g y a m u l ­ t i m é d i a l e m e z e k s z á m a e l é r i a 2 0 0 - a t .

1. táblázat

C D - R O M k i a d v á n y b a n p u b l i k á l t a d a t á l l o m á n y o k Év Állományok száma Növekedés az előző évhez

képest (százalék)

1986 48

19S7 189 294

1 9 8 8 3 9 0 106

1 9 6 9 8 1 7 109

1 9 9 0 1552 6 9

(5)

B e s z á m o l ó k , s z e m l ó k . r e f e r á t u m o k

2. táblázat

Az 1 9 9 0 - b o n megjeleni C D - R O M k i a d v á n y o k t a r t a l o m s z e r i n t i m e g o s z l á s a

Tipus Kiadványok száma

Teljes szövegű állomány 6 7 9

Bibliográfiai állomány 4 0 0

Képek 3 6 8

Multimédia kiadvány 193

Referenciakiadvány 181

Numerikus állomány 175

Katalógus 134

Címtár 128

Számítógépprogram 87

Hangzóanyag 60

3. táblázat

C D - R O M k i a d v á n y o n t á r o l t á l l o m á n y o k m e g o s z l á s a az e l a d á s i ár s z o r l n t

Ingyenes 12

100 dollárnál olcsóbb 114

101 és 5 0 0 dollár közötti 3 0 8

501 és 1 0 0 0 dollár közötti 240

1001 és 5 0 0 0 dollár közötti 324

5001 dollárnál drágább 81

Nincs árintorméció 4 4 3

Lemezek lemeze

A z e u r ó p a i p i a c o n l e g a l á b b 5 0 0 v i s z o n t e l a d ó v a l á l l k a p c s o l a t b a n a z E u r ó C D c é g . A N a g y - B r i t a n n i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , N é m e t o r s z á g b a n , S v á j c b a n , a s k a n d i n á v o r s z á g o k b a n , A u s z t r i á b a n , d e m á r n á l u n k i s k a p c s o l a t o k a t k i é p í t ő c é g e l s ő s o r b a n o k t a t á s i , t u d o m á n y o s , e g é s z s é g ü g y i , o r v o s t u d o m á n y i t á r g y ú é s e n c i k l o p é d i k u s á l l o m á n y o k a t f o r g a l m a z , k ö z t ü k t ö b b m u l t i m é d i a l e m e z t . K i t e r j e d t h á l ó z a t a m u n k a t á r s a i n a k i n f o r m á l ó d á s á r a t a l á l t á k k i a D í s c o f D i s c s l e m e z t , a m e l y s z e m e l v é n y e k e t m u t a t b e a z á l t a l u k f o r g a l m a z o t t C D - R O M k i a d v á n y o k b ó l . E z a m u l t i m é d i a l e m e z j ó l s z e m l é l t e t i , m i t k é p e s n y ú j t a n i a z o p t i k a i t á r o l á s i t e c h n i k a , h o g y a n k e r e s h e t ő é s s z e m l é l t e t h e t ő a t á r o l t i n f o r m á c i ó .

A m e g l e p ő a j á n l a t o k k ö z ö t t t a l á l t u n k n é h á n y i g a z á n f i g y e l e m r e m é l t ó t . A z O p t e c h 4 5 9 f o n t é r t k í n á l t e g y P C / A T g é p h e z k a p c s o l h a t ó C D - R O M o l v a s ó t n é g y l e m e z z e l . E z e k t a r t a l m a : S h a k e s p e a r e ö s s z e m ü v e e g y l e m e z e n , a z ö s s z e s S h e r l o c k H o l m e s - t ö r t é n e t e g y m á s i k o n , a z A m e r i k a m a d a r a i t k é p e k k e l é s h a n g j u k k a l b e m u t a t ó m u l t i m é d i a l e m e z ( B i r d s of A m e r i c a - a h a s o n l ó c í m ű n a g y s i k e r ű k ö n y v e l e k t r o n i k u s v á l t o z a t a ) é s e g y v i l á g t é r k é p , a m e l y s z i n t é n e l e k t r o n i k u s a n k e r e s h e t ő . ( P é l d á u l e g y b e i r t h e l y s é g n é v h a t á s á r a m e g j e l e n i k a t é r k é p m e g f e l e l ő r é s z l e t e , r a j t a a k e r e s e t t h e l y s é g . )

M i l e h e t e g y o n l i n e v a g y C D - R O M l e m e z e n h o z z á ­ f é r h e t ő á l l o m á n y t á r g y a ? A v á l a s z r o p p a n t e g y s z e r ű : e l ő b b - u t ó b b m i n d e n . A h o g y a t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k

k ö r e b ő v ü l , m á r a z s e m e l k é p z e l h e t e t l e n , h o g y k é p e k e t , h a n g z ó a n y a g o k a t é s k ü l ö n f é l e g r a f i k o n o k a t i s k í n á l j a n a k . H o g y e z m e n n y i r e í g y v a n , i g a z o l j a , h o g y a m ű s z a k i f e j l e s z t é s é r t j á r ó é v e s d í j a t a N e w M e - d i a a n g o l c é g e g y j a p á n n y e l v e t o k t a t ó m u l t i m é d i a p r o g r a m j a k a p t a . (A C D - R O M l e m e z e n t á r o l t o k t a t á s i c é l ú p r o g r a m o k e d d i g s o h a n e m l á t o t t g a z d a g k í n á l a t á t v o n u l t a t t á k f e l L o n d o n b a n . )

A t é m a k ö r ö k é s a z i n f o r m á c i ó k f o r r á s á n a k h e l y s z í ­ n e i f o k o z a t o s a n g a z d a g o d n a k . A R e u t e r s p é l d á u l e g y

" K e l e t - E u r ó p á v a l " f o g l a l k o z ó á l l o m á n y t v e z e t e t t b e , a m e l y C s e h s z l o v á k i á r ó l , L e n g y e l o r s z á g r ó l . M a g y a r o r ­ s z á g r ó l é s a S z o v j e t u n i ó r ó l t á j é k o z t a t . M a g y a r v o n a t ­ k o z á s ú a d a t r e k o r d j a i t a Figyelőből, a Heti Világgaz­

daságod], az MTI h í r a n y a g a i b ó l é s a Tőzsde Kurirbó\

v á l o g a t j a . A S z o v j e t u n i ó r ó l m é g t ö b b f o r r á s b ó l é r t e s ü l : a P r a v d á t ó l a z / z v e s z f y / y á n á t a z Argumeníy i Fakly l a p o k o n k e r e s z t ü l e g é s z e n a B B C S z o v j e t u n i ó ­ v a l f o g l a l k o z ó h í r e i i g . A m i n d e n v o n a t k o z á s b a n e g y r e t ö b b e t é s j o b b a n k í n á l ó R e u t e r s a k e r e s é s m e g ­ k ö n n y í t é s é r e s a j á t k ó d r e n d s z e r t d o l g o z o t t k i (ez a R e u t e r I n s t r u m e n t C o d e s = R I C ) , é s s z o l g á l t a t á s a l t m a v i l á g s z e r t e 2 0 0 e z e r t e r m i n á l n á l v e s z i k I g é n y b e a z ú j s á g í r ó k , s z e r k e s z t ő k é s f o t ó r i p o r t e r e k .

A z I n f o r m á l c é g s z i n t é n n y ú j t K e l e t - E u r ó p á r ó l t u d ­ n i v a l ó k a t , v e v ő k ö r é n e k e l s ő s o r b a n a t é r s é g b e n b e r u h á z n i s z á n d é k o z ó k a t t a t j a . Ú g y h i r d e t i , h o g y m a a n y u g a t i o r s z á g o k s z á m á r a 5 0 é v ó t a s o h a n e m l á t o t t l e h e t ő s é g k í n á l k o z i k e b b e n a t é r s é g b e n . M á s i k n a g y á l l o m á n y u k a z E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g g e l f o g ­ l a l k o z i k . A k i a d v á n y n e v é b e n i s s z e r e p e l 1 9 9 2 , v a g y i s a p i a c i e g y s é g e s e d é s f e l s ő f o k ú m e g k e z d é s é ­ n e k h a t á r i d e j e . M o n d a n u n k s e m k e l l , e r r e a s z é p j ö v ő r e m a g a a z E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g i s f e l k é ­ s z ü l t . A k ö z ö s s é g 7 7 / 6 2 / E E C s z á m ú u t a s í t á s a s z e r i n t m i n d e n 1 m i l l i ó E C U - t m e g h a l a d ó t e n d e r t a z Otticiat Journal of the European Communities c í m ű k i a d ­ v á n y b a n m e g k e l l j e l e n t e t n i . A d o l o g t e r m é s z e t é b ő l a d ó d i k , h o g y a z i d ő n a g y ú r e z e n a t e r ü l e t e n , e z é r t k é s z í t e t t é k e l a t e n d e r k i í r á s o k e l e k t r o n i k u s v á l t o ­ z a t á t . Ez a T e n d e r s E l e c t r o n i c D a i l y ( T E D ) a d a t b á z i s , a m e l y m i n d e n b i z o n n y a l a k ö z ö s s é g o r s z á g a i b a n t e v é k e n y k e d ő k n é l k ü l ö z h e t e t l e n i n f o r m á c i ó f o r r á s a .

A z E u r ó p a i S z a b a d a l m i H i v a t a l a s z a b a d a l m a k g y o r s a b b á t t e k i n t é s e é r d e k é b e n d o l g o z t a k i a F I R S T ( e l s ő ) C D - R O M s o r o z a t o t , a m e l y a b e j e l e n t e t t s z a b a ­ d a l m a k l e í r á s á n a k e l s ő o l d a l á t t a r t a l m a z z a ( e b b ő l e r e d a s o r o z a t n e v e i s , d e a n é v a r r a Is u t a l , h o g y e z a g y o r s á t t e k i n t é s e l s ő s z á m ú l e h e t ő s é g e ) . 1 9 8 5 - b e n m é g " c s a k " é v i 4 0 e z e r , 1 9 8 9 - b e n m á r k ö z e l 7 0 e z e r s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s r ő l t u d o t t a h i v a t a l . E z e k u t á n n y i l v á n v a l ó , h o g y a z é v i t e r m é s c s a k 6 - 7 C D - R O M l e m e z e n f é r e l . M i n d e z t 4 9 0 n é m e t m á r k á é r t l e h e t m e g k a p n i , a m i a z á l l o m á n y é r t é k é h e z v i s z o n y í t v a i g a z á n c s e k é l y ö s s z e g .

K u t a t ó k s z á m á r a l e g a l á b b i l y e n h a s z n o s f o r r á s l e h e t a L o n g m a n / M í c r o i n f o k ö z ö s k i a d á s á b a n m e g j e ­ l e n t k u t a t á s i v i l á g a d a t b á z i s C D - R O M - v á l t o z a t a . K é ­ s z í t ő i s z e r i n t m i n d e n t t a r t a l m a z , a m i t a m ű s z a k i é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s i n t é z m é n y e i r ő l é s k u t a t ó i r ó l t u d n i k e l l . T ö b b e k k ö z ö t t a v i l á g 2 0 e z e r f o n t o s k u t a -

(6)

TMT 3 8 . ó v f . 1 9 9 1. 7 . I I .

4. táblázat

C D - R O M - o n k i a d o t t á l l o m á n y o k m e g o s z l á s a a m e g j e l e n a a helye s z e r i n t

Kontinens Állományok száma Százalékos megoszlás

1 9 8 8 1 9 6 9 1 9 9 0 1 9 8 8 19B9 1 9 9 0

Észak- és Dél-Amerika 284 5 1 0 9 5 2 7 2 . 6 5 62,4 6 1 , 0

Európa 8 9 2 3 7 487 22,8 29.0 3 1 . 3

Ázsia 6 3 7 64 1,55 4,55 4,1

Ausztrália 12 31 51 3,0 3,8 3,3

Afrika

-

2 4

0,25 0.3

Összesen 391 8 1 7 1556 1 0 0 100 1 0 0

5. táblázat

Az e u r ó p a i onllne I n f o r m a t i k a i piac alakulása 1 9 0 9 éa 1 9 9 4 k ö z ö t t (millió dollár)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 Átlagos

éves n ö v e k e d é s

(százalék)

Nagy-Britannia 1265 1458 1 7 5 2 2089 2 4 2 9 2 7 8 5 17,0

Franciaország 3 4 2 407 4 8 2 5 8 0 7 1 9 891 21,1

Nyugat-Németország 241 3 0 2 3 7 4 4 7 8 5 8 5 7 2 8 24,7

Többi európai ország 5 6 9 6 7 7 8 2 4 9 7 3 1 1 9 6 1 4 4 4 20.4

Összesen 241 7 2 8 4 4 3 4 3 2 4 1 2 0 4 9 2 9 5 8 2 8 19.2

[Forrás: LINK Europe. 19891

t ó l n t é z e t é t é s a z o k t e v é k e n y s é g é t m u t a t j a b e , k ö z l i a k a p c s o l a t f e l v é t e l h e z s z ü k s é g e s ö s s z e s a d a t o t a z i r á n y í t ó s z á m t ó l a t e l e f a x s z á m i g . I s m e r t e t i 4 9 e z e r j e ­ l e n t ő s k u t a t ó - t u d ó s - n e v é t , é r d e k l ő d é s i k ö r é t , e l é r h e t ő s é g é t . A z á l l o m á n y t e r m é s z e t e s e n m i l l i ó s z e m p o n t s z e r i n t k e r e s h e t ő v i s s z a , i g y t u d o m á n y ­ t e r ü l e t e k , f ö l d r a j z i f e k v é s , a z I n t é z m é n y j o g i s t á t u s a , v a g y é p p e n a z a l k a l m a z o t t k u t a t ó k s z á m a s z e r i n t .

Ú j t e n d e n c i a , h o g y e g y r e t ö b b ú j s á g , f o l y ó i r a t i s m e g j e l e n i k o p t i k a i l e m e z e n , k ö z t ü k a l o n d o n i The

Independent, a m e l y n e k o p t i k a i l e m e z e s v á l t o z a t á t a t a l á l k o z ó e l s ő n a p j á n m u t a t t á k b e .

L á t h a t ó , h o g y v a l ó b a n n i n c s h i á n y a t é m a k ö r ö k ­ b e n , é s a z I s . h o g y a k o r s z e r ű I n f o r m á c i ó s t e c h n i k á k é s s z o l g á l t a t á s o k l é p é s t t a r t a n a k a t u d o m á n y o k f e j l ő ­ d é s é v e l .

Br ü c k n e r Huba (IDG L a p k i a d ó K f t . )

Könyvtárakra alapozott üzleti

Információs szolgáltatások kiépítése Magyarországon. Az IBI program

A b r i t k o r m á n y a m a g y a r g a z d a s á g i é l e t f e j l e s z ­ t é s é n e k t á m o g a t á s á r a ö t é v e s p e r i ó d u s r a 2 5 m i l l i ó f o n t o t b o c s á t o t t a m a g y a r k o r m á n y z a t r e n d e l k e z é ­ s é r e . A Know How Fund p r o g r a m k e r e t é b e n m e n e ­ d z s e r k é p z é s r e , g a z d a s á g i e s e m é n y e k f i n a n s z í ­ r o z á s á r a , i n f o r m á c i ó s f o l y a m a t o k f e j l e s z t é s r e v a n l e h e t ő s é g . A L l b r a r y A s s ó c i a t i o n é s a L e l c e a t e r P o l y - t e c h n l c p á l y á z a t o t n y ú j t o t t b e a K n o w H o w F u n d h o z

ü z l e t i ( b u s i n e s s ) * I n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k k i é p í t é ­ s é t c é l o z v a m e g M a g y a r o r s z á g o n , a z E g y e s ü l t K i r á l y ­ s á g b a n l é v ő g y a k o r l a t m i n t á j á r a , a b r i t e l m é l e t i é s

g y a k o r l a t i s z a k é r t e l e m f e l h a s z n á l á s á v a l A p á l y á z a t m a g y a r o r s z á g i e l ő k é a z i t é a é t a Magyar Könyvtárosok Egyesülete ( M K E ) v á l l a l t a . A z e l ő k é s z í t é s , a p r o g r a m e l k é p z e l é s e i n e k m e g f o g a l m a z á s a , a h a z a i t á m o g a t ó k m e g k e r e s é s e , a z ü z l e t i I n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k ü z e m e l t e t é s é r e v á l l a l k o z ó k ö n y v t á r a k , a k i k é p z é s b e n r é s z t v á l l a l ó I n t é z m é n y e k s z á m b a v é t e l e m e g t ö r t é n t . A t á m o g a t á s e l n y e r é s e e s e t é n 1 9 9 5 - l g s z ó l ó , n a g y ­ s z a b á s ú p r o g r a m I n d u l h a t m e g .

* A business Information kifejezést üzleti I n f o r m á c i ó n a k fordítjuk, de beleértjük a g a z d a s á g i , k e r e s k e d e l m i , p i a c k u ­ tatási és -szervezési Információt Is.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :