Mikrográfia- a könyvtárosképzés "hamupipőkéje" megtekintése

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Mikrográfia- a könyvtárosképzés

"hamupipőkéje"

A mikroformák születési éve 1839, amikor J.

Dancer egy mikrofotográfiái készített. Azóta a mikro- gráfiai ipar fejlődése az ipari forradalom gyors vál­

tozásai közepette is könnyen nyomon követhető. A mikrográfia oktatásának fejlődése annál kevésbé.

Egy-egy stúdiumot leginkább annak felsőoktatási

"elhelyezkedése" alapján ítélnek meg; például, hogy abszolválása milyen képesítést vagy oklevelet biz­

tosít. Noha a mikroformák számos kereskedelmi és tudományos helyen integráló szerepet töltenek be, a mikrográfiai szakemberek képzése alig felderíthető vállalkozás maradt.

1965-ben egy felmérés keretében 36 könyv­

tárosképző intézmény programjait vizsgálták meg, és úgy találták, hogy csupán a Columbia Egyetem nyújt valamirevaló mikromédiás képzést. 1975-ben egy, az egész USA-ra kiterjedő kérdőíves tájékoztatás során csak 16 felsőoktatási intézménytől érkezett a mikro­

gráfiai oktatásra pozitív válasz.

Ez nem jelenti azt, hogy a fentieken kívül nincs semmi mái. A mikrográfiai berendezések használa­

tára és karbantartására számos gyártó és kereske­

delmi vállalat, több szakmai egyesület - például az IIMC (International Information Management Con- gress) és az ARMA (Association ot Records Mana- gers and Administrators) - szervez alapfokú tanfo­

lyamokat. Az IIMC 1976-os konvencióján egy egye­

dülálló, a mozgássérültek részére készült középisko­

lai programot ismertettek. A San Diego Coiiege-ban is van hasonló képzés. Ez utóbbi két éven át tart, és három fokozatban nyújt képesítést: mikrográfiai kameratechnikus, minőségellenőr, vezető kamera­

technikus. Számos másfajta program is létezik, de

akárcsak ez a kettő, inkább műszaki jellegű, s mint ilyen, nem tekinthető az információs szakemberek számára szükséges mikrográfiai felkészülés közegé­

nek.

A kétségtelenül túlterhelt könyvtárosképzés mik­

rográfia iránti "adósságaiból" a könyvtárosegyesüle­

tek más szakmai egyesületekkel és információ­

előállítókkal karöltve próbálnak valamit "letörlesz- teni", s ezzel elősegíteni a mikroformák érdemibb és szakszerűbb kezelését. Az ALA (American Library Association) e célból számos bemutatótermet létesí­

tett, és sok ismertető kiadványt jelentetett meg.

Könyvtári és információtudományi fogalomtárának (Glossary ol Library and Information Science) mintegy hetede a repró- és mikrográfia fogalmait értelmezi. 1977-ben az egyesület támogatásával ok­

tatási program jelent meg a mikrográfiai ismeretek könyvtárosképzésben való érvényesítése érdekében (Microgralics Educatlon tor Librarians).

E jó szándékok önmagukban azonban nem garantálnák a mikrográfiai ismeretek oktatásának fel­

virágzását. A vele kapcsolatos remény a mikroszámí­

tógépek diadalmenetéhez kötődik, minthogy általuk telértékelődik a mikroformák információkeresési funkciókra való, korábban elavultnak itélt alkalmas­

sága.

/TOROK, G.-TOROK, S.: Library eductlon and mlcro- graphlcs enter a new phase. - Inform, 1989. 3. «z.

p. 2 4 - 27./

(Galambos János)

Rendezvénynaptár

A könyvtár- és Információpolitika jövője 58. IFLA-konferencia S. R. Ranganathan születésének 100. évfordulója tiszteletére New Delhi, 1992. augusztus 3 0 . - szeptember 5.

Titkárság: Indián Organislng Committee IFLA 1992 c/o Indián National Sclentific Dokumentation Centre

14 Satsang Vihar Marg New Delhi 110067 India

Tel.: 91 -11 -660141 /686361 7 Fax:91-11-686-2228

Európai Multimédia és CD-ROM konferencia és kiállítás

Wíesbaden (Németország), 1992. október 7 - 9.

Szervező: Reed Exhibition Companies HeerdterSanberg32

4000 Düsseldorf 11

Magyarországon: Studio Nova 1024 Budapest,

Fillér u. 6.

Tel.: 116-3989 Fax: 115-8322

Frankfurti könyvvásárok

1992. szeptember 3 0 . - október 5.

1993. október 6 - 11.

1994. október 5 - 10.

1995. októberi 1 - 16.

1996. október 2 - 7 .

370

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :