Miniszteri rendeletek

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Miniszteri rendeletek

22/2008. (II. 28.) FVM r. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági terme- lõknek nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöld-

ség-gyümölcs támogatásról - - - - 842 23/2008. (III. 4.) FVM r. A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

módosításáról - - - - 843 24/2008. (III. 7.) FVM r. A gabona intervenciójáról- - - - 844 25/2008. (III. 7.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó tá-

mogatások részletes feltételeirõl - - - - 848 26/2008. (III. 7.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezé-

sek beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl - - - - 862 27/2008. (III. 12.) FVM r. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegû (de minimis) támogatásáról - 870

Miniszteri utasítás

5/2008. (FVÉ 5.) FVM ut. Az Agrármarketing Centrum Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról - - - - 874

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 3.) MVH közleménye az Európai Me- zõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyúj- tott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe ve-

hetõ támogatások igénylésérõl - - - - 884 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2008. (III. 4.) MVH közleménye a zöldség-gyü-

mölcs feldolgozóipari támogatásokhoz kapcsolódó MVH közlemények hatályon kívül helyezé-

sérõl - - - - 922 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2008. (III. 4.) MVH közleménye az országos kvó-

tatartalékból történõ közvetlen értékesítési tejkvóta igénylésének feltételeirõl - - - - 923 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2008. (III. 4.) MVH közleménye az országos kvó-

tatartalékból történõ beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirõl - - - - 925 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 22/2008. (III. 5.) MVH közleménye az intervenciós

sovány tejpor tárolásában való részvételrõl - - - - 927 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 23/2008. (III. 5.) MVH közleménye az intervenciós

vaj tárolásában való részvételrõl - - - - 944 Megszüntetõ okiratok közzététele - - - - 961 Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi

árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó összefoglaló megjelentetésérõl - - - - 963 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatója Magyarország erdõállományá-

nak fõbb adatairól - - - - 971 Közlemény az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértõi Testület ügyrendjének és tagjai névsorá-

nak közzétételérõl - - - - 984 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása ágazati szakmai szervezetek

és ágazati érdekképviseletek számára - - - - 987 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a vadgazdálkodáshoz

kapcsolódó tevékenységek csekély összegû (de minimis) támogatásához - - - - 993 Felhívás szõlész-borász szakmérnöki képzésre - - - - 1003

(2)

Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 22/2008. (II. 28.) FVM

rendelete

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek

nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs

támogatásról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap- csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.

törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a)pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûve- lésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköré- rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §a)pont- jában meghatározott feladatkörömben eljárva – a követ- kezõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatás:a fel- dolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezésérõl szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK taná- csi rendelet (a továbbiakban: R.) 4. cikkében meghatáro- zott támogatás;

b) egységnyi támogatás:az R. 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott érték;

c) támogatási küszöbérték:az R. 5. cikk (1) bekezdé- sében meghatározott mennyiség;

d) referencia idõszak:a 2006/2007. gazdasági év;

e) termelõi szervezet: a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren- delet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatá- lyon kívül helyezésérõl szóló, 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK tanácsi rendelet 4. és 7. cikkében meghatá- rozott szervezet.

2. §

E rendelet szerinti támogatásra azok a mezõgazdasági termelõk jogosultak, akik:

a) a tárgyévben külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatási (a továbbiakban: SAPS) kérelmet nyújtottak be, és kérelmüket a Mezõgazdasági és Vidék- fejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részben vagy teljes egészében jóváhagyta, azaz SAPS jogosultak;

b) a tárgyévben termelõi szervezet tagjai és az ebbõl eredõ, külön jogszabályban foglalt kötelességeiket teljesí- tették;

c) a referencia idõszakban közvetve termelõi szerveze- ten keresztül kapott zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatás figyelembevételével a 3. §-ban foglaltak alap- ján kiszámított támogatási jogosultsággal rendelkeznek.

3. §

(1) E rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap.

(2) A támogatási jogosultság kiszámításának módját e rendeletmellékletetartalmazza.

(3) A termelõnek a referencia idõszakban, a termék vonatkozásában kifizetett támogatás tekintetében a feldol- gozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendsze- re tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes al- kalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. au- gusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet 29. cikk (2) bekezdésében meghatározott információkról, a feldol- gozóipari támogatások igénybevételérõl és a támogatási rendszerben részt vevõ feldolgozók jelentési és nyilvántar- tási kötelezettségeirõl szóló 12/2006. (II. 2.) MVH közle- mény 34. melléklete szerint megküldött jelentésekben sze- replõ összegeket kell figyelembe venni.

(4) Az e rendelet alapján megállapított támogatási jogo- sultság a Tv. 9. §-ánakn)pontja szerinti mezõgazdasági vagyoni értékû jog. A jogosult személyében bekövetkezett változás esetén a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendeletben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

4. §

(1) A 3. §-ban szabályozott támogatási jogosultság mér- tékét az MVH hivatalból állapítja meg minden egyes jogo- sult vonatkozásában.

(2) Az MVH a megállapított jogosultságokról március 31-ig végzésben értesíti a jogosultakat, illetve az érintett termelõi szervezeteket.

5. §

(1) A kérelmet egy példányban, minden évben május 15-ig, külön kérelemként az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás igény- bevételére és a támogatási kérelem alapján lefolytatandó eljárásra a tárgyévre vonatkozó SAPS jogszabály rendel- kezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

(3)

(2) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell csatolni:

a) a tárgyévben a termelõi szervezetben való tagság és a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésérõl szóló igazo- lást, valamint

b) egyéb, a jogosultságot igazoló iratokat a 3. § (4) be- kezdése szerint.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek támogatási rendszerére vonatkozó nemzeti szabályozásról szóló 155/2004. (X. 22.) FVM ren- delet 1–7. §-ai, a 9. §-a, valamint a 10. §-ának (1) bekezdé- se hatályát veszti.

(3) E rendelet 6. §-ának (2) bekezdése a rendelet hatály- balépését követõ napon hatályát veszti.

7. §

E rendelet a következõ közösségi jogszabályok végre- hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptem- ber 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapítá- sáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról;

b) a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. októ- ber 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. cí- meiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes sza- bályozásáról;

c) a Bizottság 796/2004/EK (2004. április 21.) rendele- te a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támo- gatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támoga- tási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet

a 22/2008. (II. 28.) FVM rendelethez A támogatási jogosultság kiszámításának módja

x = a termelõk támogatási jogosultsága

a = a termelõnek a referencia idõszakban a termék vonatkozásában kifizetett támogatás összege b = a referencia idõszakban a termék vonatkozásában

a 155/2004. (X. 22.) FVM rendelet alapján kifizetett összes támogatás

c = a termékre vonatkozó támogatási küszöbérték és egységnyi támogatás szorzata

x = a/b * c * 1,036

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 23/2008. (III. 4.) FVM

rendelete

a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. tör- vény 47. § (2) bekezdése 2., 15. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesz- tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánakd)pontjában meghatá- rozott feladatkörömben eljárva a következõket rende- lem el:

1. §

A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályai- ról szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 54. §-a a követ- kezõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett készenléti terv legalább a rendelet 12. számú mellékletében foglaltakat tartalmazza.”

2. §

A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályai- ról szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet e rendeletmel- lékleteszerinti 12. számú melléklettel egészül ki.

(4)

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá- lyát veszti.

(3) Ez a rendelet a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekrõl és a 92/40/EGK irány- elv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szol- gálja.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet

a 23/2008. (III. 4.) FVM rendelethez

„12. számú melléklet

a 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez A készenléti terv tartalma

A készenléti tervnek legalább a következõket kell tartal- maznia:

1. a védelmi intézkedéseket összehangoló országos jár- ványügyi központ vezetõje, tagjai, összehívásának szem- pontjai;

2. a készenléti terv végrehajtásában közremûködõ helyi járványvédelmi központok felsorolása;

3. az adott járványvédelmi intézkedésekben részt vevõ hatósági személyek neve, elérhetõsége, munkaköre és az általuk végrehajtott feladatok;

4. a járványvédelmi intézkedések hatékony elvégzé- séhez szükséges felszerelés és anyagok elhelyezése és biz- tosítása;

5. részletes utasítások a fertõzés vagy kontamináció gya- núja és megállapítása esetén teendõ intézkedésekrõl, bele- értve a hullák ártalmatlanításának javasolt eszközeit is;

6. a gyakorlati és közigazgatási eljárások terén az isme- retek fejlesztése érdekében elõírt képzési programok;

7. a diagnosztikai laboratóriumoknak a kórbonctani vizsgálatok elvégzéséhez szükséges felszerelése;

8. a minták gyors szállítására vonatkozó belsõ szabá- lyok;

9. a laboratórium ellenõrzéseinek kapacitása és a be- tegség kitörésének kezelésére rendelkezésre álló pénzügyi források;

10. védõoltási terv, amely jelzi a beoltható baromfi- és más, fogságban tartott szárnyaspopulációkat, a szükséges

oltóanyag becsült mennyiségét és annak hozzáférhetõ- ségét;

11. az állattartó létesítmények nyilvántartott adatai;

12. a nagy állománysûrûségû területek felsorolása;

13. a hivatalosan nyilvántartott ritka baromfi- és más, fogságban tartott szárnyasfajták adatai;

14. a készenléti terv végrehajtására vonatkozó jogsza- bályok és utasítások felsorolása.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 24/2008. (III. 7.) FVM

rendelete

a gabona intervenciójáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha- lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso- lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör- vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésa)pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a földmûve- lésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköré- rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §a)pont- jában szereplõ feladatkörre – a következõket rendelem el:

Az intervenciós készletek felvásárlása 1. §

(1) Intervencióra felajánlhat az e rendelet1. számú mel- lékletébenmeghatározott mennyiségi elõírásoknak megfe- lelõ, az Európai Unió területén betakarított, homogén, per-, teher- és igénymentes gabonát annak tulajdonosa, va- lamint a felajánlott árura vonatkozóan rendelkezési joggal rendelkezõ természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: felajánlók) a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlap- ján közzétett ajánlati formanyomtatvány kitöltésével. A gabonaintervencióban történõ részvétel feltétele, hogy a felajánló rendelkezzen Tv. szerinti regisztrációval.

(2) Az ajánlat kérelemnek minõsül, amelyet az (1) be- kezdés szerinti formanyomtatványon, kizárólag postai úton kell a felajánláskori tárolás helye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltséghez benyújtani. Az ajánlati for- manyomtatványhoz mellékelni kell a felajánláskori tárolás helyérõl készített, a raktár beazonosítását szolgáló hely- színrajzot, a telep megközelítését elõsegítõ térképvázlatot, helyben történõ átvétel (in-situ) esetén a felajánló azon nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy a

(5)

raktározóval fenntartott kapcsolataiban az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktáro- zás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi fi- nanszírozása és a tagállamok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekinte- tében történõ megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 884/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:

884/2006/EK bizottsági rendelet) II. számú melléklete alapján alkalmazandó raktározási és ellenõrzési elõ- írásokat és feltételeket érvényesíti, kukorica felajánlás esetén mellékelni kell a biztosíték letételét igazoló bizony- latot is. Egy formanyomtatványon egyszerre csak egyféle gabona ajánlható fel.

(3) Kukorica felajánlásakor a gabonafélék intervenciós ügynökségek által történõ átvételére vonatkozó eljárások kialakításáról, valamint a gabonafélék minõségének meg- határozására szolgáló elemzési módszerek megállapításá- ról, valamint módosításairól szóló, 2000. április 19-i 824/2000/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:

824/2000/EK bizottsági rendelet) 3a Cikk 1. bekezdé- sében meghatározott elsõ idõszak esetében csak az a fel- ajánlás tekinthetõ érvényesnek, amely december 31-én 12 óráig beérkezett az MVH felajánlás helye szerint illeté- kes megyei kirendeltségéhez és hibátlan. Kukorica fel- ajánlásakor a 824/2000/EK bizottsági rendelet 3a Cikk 1. bekezdésében meghatározott második idõszak esetében adott heti felajánlásnak minõsül az a felajánlás, amely pén- tek 12 óráig beérkezett az MVH felajánlás helye szerint illetékes megyei kirendeltséghez és hibátlan.

(4) Az MVH a felajánláskori tárolás helyén elõzetesen ellenõrizheti a felajánló által benyújtott ajánlaton szereplõ gabona meglétét, mennyiségét, minõségét, valamint azt, hogy a gabonát valóban az ajánlaton feltüntetett telephe- lyen, elkülönítve tárolják. Az MVH jogosult az elõzetes helyszíni ellenõrzés alapján a felajánlást elutasítani.

(5) A felajánlott gabona átvétele a 824/2000/EK bizott- sági rendelet értelmében történhet beszállítással MVH el- lenõr jelenlétében vagy képviselõ közremûködésével, il- letve helyben (in-situ) MVH ellenõr jelenlétében vagy közraktár közremûködésével. A gabona átvételével kap- csolatosan elõzetesen egyeztetett idõpont az MVH írásos engedélye alapján egy alkalommal módosítható. Kukori- cától eltérõ gabonaféle esetén az MVH azon beszállított mennyiségeket elutasítja, amelyek a beszállításnál alkal- mazott szállítójármû kapacitásán felüli mértékben megha- ladják a felajánlott mennyiséget. Kukorica esetén csak az Európai Unió Bizottsága által meghatározott mértékben fogadható el az átvétel, az ezt meghaladó kukorica mennyiséget az MVH elutasítja.

(6) Az intervenciós felvásárlással kapcsolatos felajánlót terhelõ általános költségeket e rendelet2. számú mellék- letetartalmazza.

(7) Az intervenciós felajánlás visszavonásának és a fel- ajánlás elutasításának költségeit e rendelet3. számú mel- lékletetartalmazza.

2. §

(1) A gabonatétel mintavételezését és minõségvizsgála- tát csak azok a –4. számú mellékletbenmeghatározott – la- boratóriumok végezhetik, amelyek a vizsgálat idõpontjá- ban rendelkeznek a Grain and Feed Trade Association (GAFTA) minõsítéssel és az MVH-val kötött, a mintavéte- lezésre és a minõségvizsgálatra vonatkozó, érvényes szer- zõdéssel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott laboratóriumok a mintavétel során legfeljebb 500 tonnánként egy reprezen- tatív mintát képeznek, azonban azon tételek esetében, amelyek az (5) bekezdés alapján mikotoxin vizsgálatra is ki vannak jelölve, az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenõrzéséhez használandó mintavételi és elem- zési módszerek megállapításáról, valamint módosításairól szóló, 2006. február 23-i 401/2006/EK bizottsági rendelet által elõírt sûrített mintaképzési szabályok a mérvadók.

(3) A reprezentatív mintákból három részminta készül, amelybõl egy a felajánlót illeti, egyet az MVH – részben a felajánló költségére – laboratóriumban megvizsgáltat, egy pedig referenciamintaként – egy esetleges késõbbi vizsgá- lat céljából – a vizsgálatot végzõ laboratóriumban kerül megõrzésre.

(4) Abban az esetben, ha a felajánló vagy az interven- ciós raktár a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapított minõségi eredményt nem fogadja el, újabb, döntõ érvényû laboratóriumi vizsgálatot kezdeményezhet az ellenminta bevizsgáltatásával. A döntõ laboratóriumi vizsgálatot az elõzõ vizsgálatot végzõ laboratóriumtól eltérõ – az (1) be- kezdésben meghatározott körbe tartozó – laboratórium végzi. A döntõ laboratórium által kiállított vizsgálati jegy- zõkönyvben szereplõ eredmények a felajánlóra és az inter- venciós raktárra nézve is kötelezõ érvényûek. A döntõ vizsgálatok költsége a vitában vesztes felet terhelik.

(5) A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté- rium (a továbbiakban: FVM) minden gazdasági évben kockázatelemzés alapján meghatározza, hogy mely gabo- nafélék esetén, mely mikotoxinokat, milyen arányban és milyen körzetekben kell vizsgálnia az MVH-nak a rendes minõségvizsgálattal egy idõben.

3. §

(1) A felajánlott gabona elfogadásáról, illetve elutasítá- sáról – az MVH vagy annak képviselõje által felvett hely- színi ellenõrzési jegyzõkönyv, valamint a laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján – az MVH határozatot hoz.

Az áru elfogadása esetén az MVH elkészíti a felajánlott árura vonatkozó átvételi jegyzéket, vételár-kalkulációt,

(6)

amelyeket a gabona elfogadásáról szóló határozattal egy- idejûleg elküld a gabona felajánlója, valamint az interven- ciós raktár részére.

(2) Az elfogadott ajánlatban szereplõ gabonát az MVH a gabonák közös piaci szervezetérõl szóló, 2003. szeptem- ber 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekez- désében meghatározott intervenciós áron vásárolja fel, azonban a kifizetésre kerülõ nettó vételár a 824/2000/EK bizottsági rendelet 8–9. cikkében meghatározottak, vala- mint a jelen rendelet 2. számú mellékletében meghirdetett átalányösszegek szerint az intervenciós ártól eltérhet.

(3) A bruttó vételár kifizetése a gabona minõségét iga- zoló laboratóriumi vizsgálati jegyzõkönyv MVH-hoz tör- ténõ beérkezését követõ 30. és 35. nap között történik.

Az intervenciós készletek tárolása 4. §

(1) Az MVH a felvásárolt intervenciós gabonakészletet az intervenciós tárolásra vonatkozó követelményeknek megfelelõ raktárakban tárolja. Az intervenciós raktárakat az MVH választja ki.

(2) Az MVH az intervenciós célra felajánlott raktárakról a Tv. 26. § (1) bekezdésének d)pontja alapján hatósági nyilvántartást vezet.

(3) Az MVH a gabona intervenciójával kapcsolatos fel- adatainak elvégzése céljából – különösen a 884/2006/EK bizottsági rendelet elõírásaira figyelemmel – jogosult ha- tósági szerzõdést kötni az intervenciós tárolás követelmé- nyeinek megfelelõ raktárak üzemeltetõivel, a közraktárak- kal, a vizsgálatokat végzõ laboratóriumokkal, valamint egyéb, a gabona intervencióval kapcsolatban szolgáltatást végzõ természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokkal.

(4) Az MVH az intervenciós raktározók részére a velük megkötött szerzõdés alapján lekötött tárolókapacitás és a tényleges készlet figyelembevételével, az áru helyszíni el- lenõrzési jegyzõkönyvvel történõ átvételétõl tárolási díjat, valamint egyszeri be- és kitárolási díjat, bizonyos esetek- ben rendelkezésre állási díjat (a továbbiakban együtt: rak- tározási díjat) fizet. A tárolási díj magában foglalja a táro- lás folyamán szükséges kezelések és mûveletek költsé- gét is.

(5) A (3) bekezdés szerinti személyekkel szerzõdés nem köthetõ, ha felszámolási eljárás, csõd- vagy végelszámo- lási eljárás alatt állnak, továbbá ha a természetes személy a gazdasági tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljá- rás alatt áll, illetve a szerzõdéskötést követõen meginduló felszámolási, csõd-, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás a szerzõdés bontó feltétele, amelynek bekövetkezé- se esetén a (4) bekezdésben meghatározott díjak nem fo- lyósíthatók.

Az intervenciós készletek értékesítése 5. §

(1) Az intervenciós készletek értékesítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásokat az MVH az internetes honlapján, a Központi Hivatalában, valamint a kirendeltségeken teszi közzé.

(2) Az intervenciós készletek megvásárlására vonatko- zó ajánlatokat az MVH Központi Hivatalához az ajánlatté- teli felhívásában meghatározott módon kell benyújtani.

A benyújtott ajánlatok érvényessége az MVH-hoz történõ megérkezés idõpontja alapján kerül meghatározásra.

(3) Az intervenciós készletek értékesítésére benyújtott ajánlatokat sem módosítani, sem visszavonni nem lehet.

(4) Az intervenciós készletek értékesítésére vonatkozó ajánlatok kizárólag akkor érvényesek, ha az intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék értékesítési eljárá- sának és feltételeinek megállapításáról szóló, 1993. július 28-i 2131/93/EGK bizottsági rendelet 13. cikk 4. bekezdé- se szerint meghatározott biztosítékot a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrend- szer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet- ben meghatározottak szerint az MVH rendelkezésére bo- csátották.

(5) A nyertes pályázók részére az MVH három munka- napon belül határozatot és számlát küld. A nyertes pályázó köteles elfogadni az elnyert mennyiség mínusz ötszázalé- kos mértékû eltérését. Az elutasított ajánlatokról az MVH határozatban értesíti a pályázókat.

(6) Kitárolási szándékát a vevõ a kitárolást megelõzõ három munkanappal az MVH tárolás helye szerint illeté- kes kirendeltségével közli.

(7) Az elnyert tételt a vevõ köteles a határozat közlését követõ egy hónapon belül kitárolni.

Záró rendelkezések 6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az inter- venciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekrõl szóló 59/2005. (VI. 30.) FVM rendelet, a gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 35/2006. (V. 15.) FVM rendelet hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég- rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1784/2003/EK rendelete (2003. szeptem- ber 29.) a gabonák közös piaci szervezetérõl,

(7)

b) a Bizottság 824/2000/EK rendelete (2000. ápri- lis 19.) a gabonafélék intervenciós ügynökségek által tör- ténõ átvételére vonatkozó eljárások kialakításáról, vala- mint a gabonafélék minõségének meghatározására szolgá- ló elemzési módszerek megállapításáról, valamint módosí- tásai;

c) a Bizottság 2273/1993/EGK rendelete (1993. jú- lius 28.) a gabona intervenciós központok meghatározásá- ról, valamint módosításai;

d) a Bizottság 884/2006/EK rendelete (2006. jú- nius 21.) az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló in- tervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garan- ciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifi- zetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûve- letek könyvelése tekintetében történõ megállapításáról;

e) a Bizottság 1913/2006/EK rendelete (2006. decem- ber 20.) az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részle- tes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módo- sításáról;

f) a Bizottság 2220/1985/EGK rendelete (1985. jú- lius 22.) a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabá- lyok megállapításáról, valamint módosításai;

g) a Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. decem- ber 19.) az élelmiszerekben elõforduló egyes szennyezõ anyagok felsõ határértékeinek meghatározásáról, valamint módosításai;

h) a Bizottság 401/2006/EK rendelete (2006. február 23.) az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellen- õrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról, valamint módosításai.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet

a 24/2008. (III. 7.) FVM rendelethez Az intervencióra minimálisan felajánlható

mennyiségek

Vámtarifaszám Termék megnevezése A felajánlás minimális mennyisége

1001 90 búza 80 tonna

1001 10 00 durumbúza 10 tonna

1003 árpa 80 tonna

1005 kukorica 80 tonna

1007 cirok 80 tonna

2. számú melléklet

a 24/2008. (III. 7.) FVM rendelethez A 24/2008. (III. 7.) FVM rendelet

1. §-ának (6) bekezdésében meghatározott felajánlót általánosan terhelõ költségek

A felajánlót a következõ általános költségek terhelik:

a) Az alábbiakban felsorolt laboratóriumi vizsgálatok díjai

Gabonaféle Költségtétel Költségdíj összege (ÁFA nélkül)

cirok tannintartalom

meghatározása

4 900 Ft/minta

durumbúza az amiláz aktivitási (Hagberg) teszt

2 200 Ft/minta

fehérjetartalom meghatározása

2 500 Ft/minta

közönséges búza az amiláz aktivitási (Hagberg) teszt

2 200 Ft/minta

fehérjetartalom meghatározása

2 500 Ft/minta

Zeleny-teszt 8 000 Ft/minta abban az esetben,

ha a Zeleny-teszt eredménye 22–30 közé esik: a gépi feldolgozhatósági

teszt*

20 000 Ft/minta

Bármely gabona- féle esetében *

Szennyezõanyag- tartalom vizsgálat

toxinonként

12 000 Ft/toxin/minta

* Amennyiben történt ilyen.

b) Amennyiben ismételt, döntõ érvényû laboratóriumi vizsgálatra kerül sor, és annak eredménye megerõsíti az áru átvétele során az MVH ellenõre által vett reprezentatív mintára vonatkozó laboratóriumi vizsgálat eredményét a)pont szerint;

c) Vételárat módosító egyéb díjtételek (jóváhagyás esetén)

Költségtétel A költségtétel részletezése

Költségdíj összege (ÁFA nélkül) szállítási

költségtényezõ

az intervenciós központtól való

távolság függvényében

15 Ft/t/km

egyszeri kitárolási díj

in situ átvétel esetében

481 Ft/t

(8)

3. számú melléklet

a 24/2008. (III. 7.) FVM rendelethez Felajánlót elutasítás és visszavonás esetén terhelõ

költségek

Költségtétel A költségtétel részletezése

Költségdíj összege (ÁFA nélkül) Adminisztrációs

díj

munkadíj, postai költség

20 000 Ft

Elõzetes helyszí- ni ellenõrzés költsége*

kiszállási díj, munkadíj, postai

költség

30 000 Ft

Betároláskor végzett ellenõr- zés költsége*

kiszállási díj, munkadíj, postai

költség

30 000 Ft

Betárolási díj* az elutasított tétel betárolásra került részére vonatkozóan,

a raktározási szerzõdésben foglalt

összegeknek megfelelõen

fizikai mozgatással:

594 Ft/t, fizikai mozgatás

nélkül: 411 Ft/t

Tárolási díj* az elutasított tétel tárolásra került részére és a tárolás

idõtartamára vonatkozóan, minden

megkezdett hónap után, a raktározási szerzõdésben foglalt

összegeknek megfelelõen

303 Ft/t/hó

Kitárolási díj* az elutasított tétel kitárolásra került részére vonatkozóan,

a szállítóeszköz típusának függvényében,

a raktározási szerzõdésben foglalt

összegeknek megfelelõen

árumozgatással:

481 Ft/t, árumozgatás nélkül:

298 Ft/t

Laboratóriumi vizsgálati díj*

a felajánlott gabona minõségvizsgálati

díja

a 2. számú melléklet a)pontja alapján

Biztosíték kuko- rica esetén*

824/2000/EK bizottsági rendelet

szerint

15 EUR/t

* Amennyiben történt ilyen.

A vonatkozó szabályok alapján, amennyiben a felajánló a helyszíni ellenõrzés megkezdését követõen vonja vissza a felajánlását, szintén a fenti költségek terhelik.

4. számú melléklet

a 24/2008. (III. 7.) FVM rendelethez A gabona intervenciójáról szóló 24/2008. (III. 7.) FVM rendelet 2. §-ában

meghatározott laboratóriumok listája

1. Concordia Közraktár Kereskedelmi Részvénytársa- ság, 1095 Budapest, Soroksári út 24.

2. SGS Hungária Minõségellenõrzõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1124 Buda- pest, Sirály u. 4.

3. Mertcontrol Részvénytársaság, 1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

4. INSPECTION SERVICES HUNGARY Szolgáltató Minõségellenõrzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 7–9.

5. Hajdúsági Gabonaipari Részvénytársaság, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 13.

6. Agrograin Kereskedelmi Részvénytársaság, 1134 Budapest, Váci út 37.

7. Bábolna Takarmányipari Korlátolt Felelõsségû Tár- saság, 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár Ipari Park

8. MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, 7100 Szekszárd, Keselyü- si u. 9.

9. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Me- zõgazdaságtudományi Kar, Agrármûszerközpont, A Nem- zeti Akkreditáló Testület által NAT–1–1054 Számon Akk- reditált Vizsgáló Laboratórium, 4032 Debrecen, Böször- ményi u. 138.

10. ABO MILL Malomipari Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Simai út 6.

11. FOOD MONITOR Élelmiszeripari és Mezõgazda- sági Minõségvizsgáló Kereskedelmi és Szolgáltató Kor- látolt Felelõsségû Társaság, 7361 Kaposszekcsõ, Liget ltp. 10.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 25/2008. (III. 7.) FVM

rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha- lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso- lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör- vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a)pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelés- ügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl

(9)

szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö- vetkezõket rendelem el:

A támogatás célja 1. §

A támogatás célja a kertészetben a termelõtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerûsítése, korszerû technológiák al- kalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.

Fogalmak 2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 17. pontja szerinti vállal- kozás;

b) geotermális fejlesztés: olyan energiatermelési célú beruházás, ahol az energia elõállítása a földtani közeg hõ- energiájának leadásával valósul meg, és a talajba lefúrt mélység meghaladja a talajfelszíntõl számított harminc méter mélységet, vagy geotermális eredetû (termál) víz ki- vétele valósul meg;

c) leányvállalat: olyan vállalat, amelyben egy vagy több termelõi szervezet, vagy azok társulásai részesedéssel rendelkeznek, és amely hozzájárul a termelõi szervezet vagy termelõi szervezetek társulásai célkitûzéseihez, ide- értve azokat a vállalatokat is, amelyben egy vagy több zöldség-gyümölcs termelõi csoport rendelkezik részese- déssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelõi csoport célkitûzéseihez;

d) támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadás-felsõhatárt állapít meg;

e) telepi út:az e rendelet1.és2. számú mellékletében meghatározott létesítményeket összekötõ út;

f) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a zöldség-gyü- mölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. § a)pontja szerinti csoport (elõzetesen elismert TÉSZ);

g) termelõi szervezet: zöldség-gyümölcs termelõi cso- portok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. §b)pontja sze- rinti szervezet (véglegesen elismert TÉSZ).

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinan- szírozásában megvalósuló támogatások részletes szabá- lyairól szóló 23/2007. (IV. 17.) rendelet (a továbbiakban:

Vhr.) szabályai alkalmazandók.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege 3. §

(1) Támogatás az alábbi célterületekre vehetõ igénybe:

a) a kertészeti termelõ tevékenységet szolgáló létesít- mények építése, korszerûsítése és a hozzá kapcsolódó, te- lepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen be- lüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (a továb- biakban: 2. célterület),

c) aza)–b)pontokban meghatározott kertészeti létesít- mények energiaellátásának biztosítása (a továbbiakban:

3. célterület).

(2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minõsül:

a) az 1. célterület esetében:

aa) az 1. számú mellékletben szereplõ építés, épületgé- pészet-kialakítása, felújítása és korszerûsítése,

ab) telepi út, térburkolat, kerítés építése, felújítása (a továbbiakban: infrastrukturális beruházás);

b) a 2. célterület esetében:

ba) a 2. számú mellékletben szereplõ építés, épületgé- pészet-kialakítása, felújítása és korszerûsítése;

bb) infrastrukturális beruházás;

c) a 3. célterület esetében:

ca) a gépkatalógusban a 5141., 6213., 6224. gépválto- zathoz tartozó gépek, berendezések beszerzése,

cb) termálkútfúrás,

cc) a hõenergia elõállításához szükséges, a tüzelõ-, geotermikus berendezéssel funkcionális egységet képezõ tartozékok, szerelvények beszerzése,

cd) a hõtermelõ berendezés elhelyezéséhez, mûködésé- hez kapcsolódó, az építési normagyûjteményben (a továb- biakban: ÉNGY) beazonosítható építési beruházás.

(3) Támogatás igényelhetõ továbbá a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra.

A támogatás igénybevételének feltételei 4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult:

a) az a mezõgazdasági termelõ, aki a gazdasági tevé- kenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rend- szerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rende- let, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. de- cember 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEÁOR’08) I. Melléklete szerinti 01.–1–01.3, vagy 01.5 tevékenység valamelyikét végzi,

(10)

b) zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szerve- zet vagy azok leányvállalatai,

c) a kertészeti és a burgonya ágazatban mûködõ terme- lõi csoport

(a továbbiakban együtt: ügyfél).

(2) Az ügyfél mezõgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet (EUME). Nem vonatko- zik ez a szabály az (1) bekezdésb)ésc)pontjában meghatá- rozott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre.

(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igény- bevételére csak akkor jogosult, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállal- ja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ naptári évben megfelel a (2) bekezdésben foglalt felté- telnek.

(4) Amennyiben a beruházás a zöldség-gyümölcs és gomba ágazathoz kapcsolódik, a támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl szóló 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet 19–22. cikkében, illetve 2008. évtõl a gyümölcs- és zöld- ségágazat tekintetében különleges szabályok megállapítá- sáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren- delet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatá- lyon kívül helyezésérõl szóló 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK tanácsi rendelet 20–21. cikkében elõírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakma- közi szervezet (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) tagja, mely szervezet(ek) listáját az Irányító Hatóság köz- leményben teszi közzé.

(5) Az ügyfél vagy annak általa kijelölt alkalmazottja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szerve- zett, e jogcím tárgyában tartott kötelezõ képzésen részt venni.

(6) A 3. célterületre irányuló kérelem esetén a támoga- tás igénybevételének további feltétele:

a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjától eltérõen az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonat- kozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkezõ személy által készített és aláírt technológiai tervvel;

b) termálkút létesítés esetén az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, saját nevére szóló, érvényes, elvi vízjogi vagy létesítési vízjogi engedéllyel;

c) az ügyfél a 3. célterületen megvalósuló fejlesztés esetén köteles továbbá a beruházással elõállított energiát mezõgazdasági tevékenység keretében hasznosítani.

(7) A technológiai tervnek tartalmaznia kell a telepítési vázrajzot, a hasznos hõigény kiszámítását, a hõenergia elõállító berendezés méretezését, az egyes fejlesztési kom- ponensek legfontosabb mûszaki-technológiai adatait.

A támogatás mértéke 5. §

(1) Az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege be- nyújtási idõszakonként, célterületenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ forintösszeg,

(2) A támogatás mértéke:

a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszá- molható kiadásának 40%-a;

b) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolha- tó kiadásának

ba) 40%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdésb)–c)pont- jai szerinti ügyfél,

bb) 35%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdésa)pontja szerinti ügyfél;

c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszá- molható kiadásának 50%-a, ha

ca) az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, vagy cb) a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

d) a 2 célterület esetén – ha a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg – a beruházás összes elszámolható kiadásának

da) 50%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdésb)–c)pont- jai szerinti ügyfél,

db) 45%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdésa)pontja szerinti ügyfél,

dc) 55%-a, ha a 4. § (1) bekezdésa)pontja szerinti ügy- fél fiatal mezõgazdasági termelõ;

e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszá- molható kiadásának 60%-a, ha

ea) az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, és

eb) a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg.

(3) A 3. § (3) bekezdésében hivatkozott kiadások tekin- tetében, ha a támogatási döntésben eltérõ támogatási in- tenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legala- csonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(4) A 3. § (2) bekezdésa)pontjánakaa)alpontja szerinti tevékenység számlával igazolt elszámolható kiadása az 1. számú mellékletben meghatározott fajlagos kiadás alap- ján számított összeghatárig támogatható. A támogatási egységen belüli egyes elszámolható kiadások azonban nem haladhatják meg az ÉNGY-ben, illetve a gépkataló- gusban szereplõ referenciaárat.

(5) A 3. § (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontja és b)pontjánakbb)alpontja szerinti tevékenységek esetén a maximális elszámolható kiadás mértéke az ÉNGY alapján készített költségvetés-összesítõ szerinti költségvetés alap- ján kerül meghatározásra, és az egyes elszámolható kiadá- sok nem haladhatják meg az ÉNGY-ben szereplõ referen- ciaárat.

(11)

(6) A 3. § (2) bekezdésb)pontjánakba)alpontja szerinti tevékenység számlával igazolt elszámolható kiadása a 2. számú mellékletben meghatározott fajlagos kiadás alap- ján számított összeghatárig támogatható. A támogatási egységen belüli egyes elszámolható kiadások azonban nem haladhatják meg az ÉNGY-ben, illetve a gépkataló- gusban szereplõ referenciaárat.

(7) A 3. § (2) bekezdésc)pontjánakcb)éscc)alpontjai szerinti tevékenységek esetében a támogatás mértéke ki- számításának alapját a Vhr. 27. § (1) bekezdésének g)pontjában foglalt két árajánlat képezi.

(8) A 3. célterület esetében az elszámolható kiadások nem haladhatják meg:

a) a gépkatalógusban beazonosítható gépek, berende- zések esetén a gépkatalógusban meghatározott referencia- árat;

b) a gépkatalógusban nem szereplõ gép, berendezés esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdésg)pontjában meghatáro- zott eljárással megállapított árat;

c) építési beruházás esetén az ÉNGY-ben meghatáro- zott fajlagos referenciaárat.

(9) A (7) bekezdés és a (8) bekezdésb)pontja szerinti árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(10) Támogatás nem vehetõ igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag a 3. § (2) bekezdésab)vagybb)pontjai szerinti telepen belüli infrastrukturális beruházásra irá- nyul.

A kérelem benyújtása 6. §

(1) A támogatási kérelmet évente április 1.–május 15.

között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz- tési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) amennyiben az ügyfél õstermelõ vagy egyéni vállal- kozó, a mezõgazdasági õstermelõi igazolvány hiteles má- solatát, illetve hatósági igazolást az egyéni vállalkozói iga- zolvány érvényességérõl, és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi körérõl;

b) a 3. számú mellékletben szereplõ értékelési szem- pontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, doku- mentumokat szükség szerint;

c) a 4. § (4) bekezdésben meghatározott beruházás ese- tén a szakmaközi szervezet által kiállított tagsági igazo- lást;

d) az 1. és 2. célterület szerinti beruházások esetében építészeti-mûszaki tervdokumentációt, illetve mûszaki le- írást és dokumentációt;

e) a 3. célterület esetén építészeti-mûszaki tervdoku- mentációt, illetve a 4. § (6) bekezdésa)pontjában megha- tározott technológiai tervet és a terv készítõjének végzett- ségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint termálkút létesítés esetén a 4. § (6) bekezdésb)pontjában meghatá- rozott engedély hiteles másolatát is;

f) amennyiben az ügyfél zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet leányvállalata, akkor a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazo- lását leányvállalati minõségérõl.

(3) E rendelet keretében egy ügyfél a támogatási kére- lem benyújtására nyitva álló idõszakonként csak egy tá- mogatási kérelmet nyújthat be.

(4) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerõre emelkedéséig bármely idõpontban részben vagy egészben visszavonható a Tv. 43. § (1) bekezdésének figyelembe- vételével. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mér- tékre, illetve összegre vonatkozhat.

A kérelem elbírálása 7. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Tv. 32. §-a (1) bekezdésé- nekc)pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

(2) Amennyiben az ügyfél a Vhr. 27. § (1) bekezdésének e)pontja alapján csak pénzügyi tervet köteles a kérelem- hez mellékelni, az értékelés a 3. számú mellékletben meg- határozott pontozási rendszer alapján szerzett pontok ará- nyosításával történik.

Kifizetési kérelem 8. § (1) A kifizetési kérelmet a) 2008. évben október 1–31., b) a 2009. évtõl kezdõdõen évente ba) január 1–31.,

bb) április 1–30., bc) július 1–31., bd) október 1–31.

között lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) az 5. § (5) bekezdése szerinti képzésen való részvé- telrõl szóló igazolást;

b) a 3. célterület szerinti fejlesztés esetén a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkezõ személy által kiállított nyilatkozatot;

(12)

c) termálkút létesítés esetén továbbá az üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.

(3) Ha a (2) bekezdésb)pontja szerinti nyilatkozat kiál- lítója és a technológiai terv készítõje nem ugyanaz a sze- mély, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát.

Jogkövetkezmények 9. §

(1) Amennyiben az ellenõrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem vagy nem az építési engedély, illetve tervdokumentáció szerint tett eleget, a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett támogatásnak minõsül.

(2) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vál- lalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, köteles – hiányzó foglalkoztatottanként évente – az igénybe vett támogatás összeg 2%-át, de legalább 750 000 forintot visszafizetni.

(3) Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdésében meg- határozott képzési kötelezettségének nem tesz eleget vagy a képzésben való részvételt nem igazolja legkésõbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, a támogatási dön- téssel jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell ki- véve, ha a támogatási határozat kézhezvételét követõ 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ 30. nap közötti idõszakban nem volt képzés.

(4) Ha a mezõgazdasági termelõ ügyfél – induló vállal- kozásként – a 4. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata el- lenére a beruházás befejezését követõ elsõ teljes évben nem felel meg a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek- nek, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó sza- bályok szerint visszafizetni, és az ügyfél e rendelet szerinti támogatáshoz való joga megszûnik.

(5) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított hõenergia elõállító berendezéshez összességében az elõállítható hõ- energia 25%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasz- tó(ka)t csatlakoztat, amely(ek) nem felel(nek) meg a 4. § (7) bekezdésc) pont szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeg 50%-át a jo- gosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabá- lyok szerint visszafizetni.

(6) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított hõenergia elõállító berendezéshez összességében az elõállítható hõ- energia 50%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasz- tó(ka)t csatlakoztat, amely(ek) nem felel(nek) meg a 4. § (6) bekezdésc) pont szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulat- lanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok sze- rint visszafizetni, és az ügyfél e rendelet szerinti támoga- táshoz való joga megszûnik.

Záró rendelkezés 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés 11. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz- tési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

(13)

1. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

Támogatási egységek elszámolható kiadásai az 1. célterülethez

Sorszám Megnevezés, méret, kapacitás

és mûszaki tartalom

Maximális elszámolható kiadás

Mérték- egysége

1. Új gombatermesztõ házak építése Az elszámolható kiadás tartalmazza:

– Csiperkegomba vagy más gomba esetén a polcos termesztõ rendszerrel felszerelt, klimatizált gombatermesztõ ház

– Laskagomba vagy más gomba esetén polcos rendszer nélküli termesztõház vagy szigetelt fólia sátor

teljes építési költségeit, az épület szerkezeti elemeit, az

épületgépészeti elemeket, a komplett klíma, az elektromos hálózat, a világítás költségeit, a villám- és vagyonvédelmi költségeket, valamint a kiszolgáló helyiségek (rekesztároló, vezérlõ és irányító helyiség, a szociális helyiség stb.) költségeit.

A kiadások magukban foglalják a gombakomposzt be- és

kitárolásának speciális gépeit (polcfeltöltõ és kihúzó, szállítószalag, targonca), valamint a kamion berakót és az elkülönített

szennyvízkezelõ rendszert is

1.1. Polcos rendszerû, klimatizált, 750–3000 m2közötti összes termesztõ felülettel rendelkezõ gombatermesztõ ház

200 000 HUF/m2

1.2. Nem polcos rendszerû, klimatizált, 750–3000 m2közötti összes termesztõ felülettel rendelkezõ gombatermesztõ ház

150 000 HUF/m2

1.3. Polcos rendszerû, klimatizált, 3000 m2-nél nagyobb termesztõ felülettel rendelkezõ gombatermesztõ ház

160 000 HUF/m2

1.4. Nem polcos rendszerû, klimatizált, 3000 m2-nél nagyobb termesztõ felülettel rendelkezõ gombatermesztõ ház

120 000 HUF/m2

2. Gombatermesztõ ház átalakítás, rekonstrukció

Meglévõ gombatermesztõ házak és fóliasátrak rekonstrukciója, polcos termesztõ rendszerûvé történõ átalakítása vagy más

rendeltetésû épületek (pl. istállók, raktárak) polcos gombatermesztõ rendszerrel történõ felszerelése, gomba termesztésre történõ átalakítása. Nem polcos rendszerû gombaházak, fóliasátrak technológiai felújítása. A kiadások termesztõfelület m2-re értendõk

2.1. Polcos rendszerû gombaházak technológiai felújítása 50 000 HUF/ m2 2.2. Nem polcos rendszerû gombaházak, fóliasátrak technológiai

felújítása

35 000 HUF/ m2

3. Új gombakomposzt elõállító üzem építése, illetve meglévõ üzemek bõvítése, korszerûsítése

A környezetvédelmi követelményeknek megfelelõ és a

levegõtisztasági elõírásokat kielégítõ gombakomposzt elõállítására alkalmas üzem építése és komplex technológiai felszerelése. A meglévõ üzemek bõvítése és korszerûsítése. Az elszámolható kiadás tartalmazza új üzem építésénél a teljes építési költségeket: épületek, tárolók, biofilterek, komposztálók, hõkezelõk és a komposzt kiszerelés költségeit, bõvítésnél és korszerûsítésnél a folyamatban érintett munkák költségeit. Az elszámolható kiadások a hõkezelõ kamrák alapterületének 1 m2-rére kerültek meghatározásra

3.1. Új, gombakomposzt elõállítására alkalmas komposztüzem létesítése 800 000 HUF/m2

(14)

Sorszám Megnevezés, méret, kapacitás és mûszaki tartalom

Maximális elszámolható kiadás

Mérték- egysége

3.2. Meglévõ gombakomposzt elõállító üzem bõvítése, korszerûsítése 400 000 HUF/m2 4. Új, fóliaborítású növényházak (fóliaházak) építése

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket:

vázszerkezet (beleértve a növénytartó szerkezetet), fóliaborítás, a beépített szellõzõk, árnyékolók, öntözõk- tápoldatozók (egyedi vezér- léssel) a rögzítés, az alapozás és a kivitelezés költségeit. Az automa- tizált fóliaházaknál a fûtés, a belsõ gépészeti- szellõzés vezérlõ, árnyékoló és öntözési technológia kialakításnak a költségeit is 4.1. Energiatakarékos, dupla borítású, nagy légterû, blokkrendszerû,

automatizált fóliaház építése 5000 m2feletti termesztõ felülettel, vagy 5000 m2-re történõ bõvítés esetén a teljes fûtõrendszer kiépítésével együtt. (A minimális vápamagasság 4 méter)

14 000 HUF/m2

4.2. Energiatakarékos, dupla borítású, nagy légterû, blokkrendszerû, automatizált fólia építése 5000 m2feletti termesztõ felülettel, vagy 5000 m2-re történõ bõvítés esetén a teljes fûtõrendszer kiépítésével együtt. (A minimális vápamagasság 4 méter) – Palántanevelés céljára

19 000 HUF/m2

4.3. Dupla borítású, nagylégterû fóliasátor hideg hajtatáshoz, min. 8 m-es fesztávolsággal, 5000 m2feletti termesztõ-felülettel, vészfûtéssel együtt

4 000 HUF/m2

4.4. Dupla borítású, nagylégterû, blokkrendszerû mobil fóliaház hideg hajtatáshoz 5000 m2feletti termesztõ felülettel vészfûtéssel, vektorhálóval együtt

3 000 HUF/m2

4.5. Szimpla borítású, nagylégterû, blokkrendszerû mobil fóliaház hideg hajtatáshoz 5000 m2feletti termesztõ felülettel vészfûtéssel, vektorhálóval együtt

2 500 HUF/m2

4.6. Szociális helyiségek (öltözõk, pihenõk, iroda stb.) 120 000 HUF/m2 5. Új üvegborítású növényházak (üvegházak) építése

Az elszámolható kiadás tartalmazza az 5000 m2feletti termesztõfelülettel rendelkezõ üvegház teljes építési

– vázszerkezet, üveg, az alapozás, a térbeton, a belsõ elektromos hálózat, a villámvédelem és a kivitelezés – költségeit, valamint a belsõ gépészeti és automatizálási költségeket (klímakomputer, ener- gia, fûtés, szellõzés és öntözés-tápanyag-utánpótlás, párásítás stb.)

5.1. Automatizált üvegház 25 000 HUF/m2

5.2. Automatizált üvegház – Palántanevelés céljára 30 000 HUF/m2

5.3. Temperált levegõjû manipuláló tér, terem, közlekedõ tér, egyéb raktárak

35 000 HUF/m2

5.4. Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés 9 000 HUF/m2

5.5. Szociális helyiségek (öltözõk, pihenõk, iroda stb.) 120 000 HUF/m2 6. Meglévõ fólia- vagy üvegborítású növényházak technológiai

korszerûsítése

Az elszámolható kiadás tartalmazza a meglévõ, legalább 3000 m2 alapterületû növényház belsõ elektromos hálózatának és/vagy a belsõ gépészeti és automatizálás (klímakomputer, energiaellátás, fûtés, szellõzés és öntözés-tápanyag-utánpótlás, párásítás, CO2trágyázás, pótmegvilágítás és energiaernyõ stb.) kiépítési és/vagy felújítási költségeit az alábbi értékhatárokkal

(15)

Sorszám Megnevezés, méret, kapacitás és mûszaki tartalom

Maximális elszámolható kiadás

Mérték- egysége

6.1. Energiaernyõ beépítése 2 500 HUF/m2

6.2. Klímakomputer és szerelvényei 1 000 HUF/m2

6.3. Öntözés és tápoldatozás kiszolgáló egységeinek cseréje 1 000 HUF/m2 6.4. Asszimilációs pótmegvilágítás kiépítése csak dísznövénytermesztés

esetén

9 000 HUF/m2

6.5. CO2trágyázás kiépítése 1 000 HUF/m2

6.6. Fûtõrendszer korszerûsítése (teljes fûtés: talaj-, légtér- és vegetáció) 3 000 HUF/m2

6.7. Átállás talaj nélküli termesztésre 2 500 HUF/m2

6.8. Talaj nélküli termesztés felújítása 2 500 HUF/m2

1. Az építménynek meg kell felelni a vonatkozó hazai és nemzetközi MSZ/EN szabványoknak, az építésügyi, tûzvé- delmi, környezetvédelmi elõírásoknak, amelyet az eljáró hatóságok engedélyei igazolnak.

2. A megépítésre kerülõ gombatermesztõ házaknak és a hûtõházaknak könnyûszerkezetes konstrukcióban, az épüle- tekre érvényes építési szabványoknak, a hõszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai elõ- írásoknak kell megfelelniük. A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezéseket.

3. A megépítésre kerülõ fóliaházak blokkosított formában, tûzi horganyzott acéltartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV-sta- bil 150–200 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére acélsínek és mûanyagprofilok alkalmazhatók. A fólia- ház szellõztetése nyitható oldal-, tetõ és/vagy végfal szellõzõkön keresztül történhet. A beruházásnak tartalmaznia kell a fóliaház mûködtetéséhez szükséges belsõ technológiai berendezéseket: öntözõrendszer, párásító, belsõ megvilágítás, ár- nyékolás, fûtés ()t= minimum 15 °C). Az automatizált fóliaházaknál a szellõzés, öntözés, árnyékolás és a fûtés vezérlé- se is a beruházás része.

4. Az üvegborítású növényházak (üvegházak) blokkosított formában, tûzi horganyzott acélvázas kivitelben, mini- mum 4 m vápamagassággal, minimum 8 m hajószélességgel, minimum 4 milliméter vastag üvegbõl, beton alapozással, 3 „U” hõszigeteléssel készülhetnek. A szellõzés tetõ és gerincszellõzõkön keresztül történhet. A belsõ technológiai be- rendezésüknek tartalmaznia kell a)t= minimum 25 °C hõmérsékletkülönbség áthidalására alkalmas fûtõberendezést, az öntözõ, párásító berendezéseket, az árnyékolást és energiaernyõt, a szellõzés-vezérlés, a fûtésszabályozás és az öntözés- vezérlés automatikák szabályzó elemeit.

5. A megépítésre kerülõ blokkrendszerû mobil fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos acélcsõ bordákkal és tartólábakkal és 4,5–7,5 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabil 150–200 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére acél és mûanyag profilok, valamint UV stabil kötelek al- kalmazhatóak. A fóliaház szellõzése nyitható végfal és/vagy oldalfal szellõzõn keresztül történhet. A beruházásnak tar- talmaznia kell a fóliaház mûködtetéséhez szükséges technológiai berendezéseket: öntözõrendszer, tápoldatozási rend- szer, növénytartó szerkezetek.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :