Mi nisz te ri ren de let

Teljes szövegt

(1)

LVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. jú li us 4.

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Mi nisz te ri ren de let

46/2006. (VI. 19.) FVM r. A 2006. évi is ko la tej prog ram el sõ fé lé vé nek szabályozásáról - - - - 2050

Mi nisz te ri utasítások

4/2006. (FVÉ 13.) FVM ut. Mi nisz te ri biz tos ki ne ve zé sé rõl, fel adat- és hatáskörérõl - - - - 2050 5/2006. (FVÉ 13.) FVM ut. Az FVM igaz ga tá si jel le gû in téz mé nye i nek lét szám-elõ irány za tá ról, lét szám csök ken tés el ren de lé sé rõl 2051

Köz le mé nyek

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 50/2006. (VI. 7.) MVH köz le mé nye a vaj és tej szín ma -

gán tá ro lá si támogatásáról - - - - 2052 A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 51/2006. (VI. 12.) MVH köz le mé nye a ma gyar in ter ven -

ci ós kész let bõl szár ma zó cu kor bel sõ pi a con tör té nõ ér té ke sí té sé re vo nat ko zó fo lya ma tos aján lat té -

te li fel hí vás köz zé té te lé rõl szó ló 6/2006. (I. 18.) MVH köz le mény módosításáról - - - - 2062 A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 53/2006. (VI. 12.) MVH köz le mé nye a 2006/2007-es

gaz da sá gi év re jó vá ha gyott õszi ba rack-feldolgozókról - - - - 2065 A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 54/2006. (VI. 13.) MVH köz le mé nye az ügy fél re giszt rá -

ci ós rend szer be be je len tett bank szám la szám ra vo nat ko zó, az ügy fél és a hi tel in té zet kö zöt ti meg ál -

la po dás sal kap cso la tos kérdésekrõl - - - - 2066 A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 55/2006. (VI. 13.) MVH köz le mé nye az in ter ven ci ós vaj

tá ro lá sá ban va ló részvételrõl - - - - 2080 A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 56/2006. (VI. 21.) MVH köz le mé nye a Haj dú sajt ma gán -

tá ro lá sá nak támogatásáról - - - - 2095 Köz le mény az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál la ma ál tal be nyúj tott föld raj zi áru jel zõ be je len tés hez kap -

cso ló dó Össze fog la ló lap megjelentetésérõl - - - - 2101 Pá lyá za ti fel hí vás az FVM Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um (Pé ter vá sá ra) gaz da sá gi ve -

ze tõi mun ka kö ré nek betöltésére - - - - 2103

ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!

2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó jo gi szol gál ta tó és tá jé koz ta tó köz pont já ba köl tö zik, ahol a meg szo kott ki ad vá nyo kon kí vül bõ vebb szol gál ta tá sok (jog sza bály ke re sés, iro dai és nyom dai szol gál ta tá sok, ter mék tá mo ga tás,

in ter net ká vé zó, ol va só sa rok stb.) áll nak az ügy fe lek ren del ke zé sé re.

Az új el ér he tõ sé gek:

Köz löny Cent rum 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány ut ca–Nyár ut ca sar kán).

Te le fon: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu, www.koz lony cent rum.hu

(2)

Mi nisz te ri ren de let

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 46/2006. (VI. 19.) FVM

rendelete

a 2006. évi iskolatej program elsõ félévének szabályozásáról szóló

115/2005. (XII. 15.) FVM rendelet módosításáról A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé - se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2003. évi LXXI II. tör vény 45. § (2) be kez dé sé nek c) pont - já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de - lem el:

1. §

A 2006. évi is ko la tej prog ram elsõ fé lé vé nek sza bá lyo - zá sá ról szó ló 115/2005. (XII. 15.) FVM ren de let (a to váb - bi ak ban: R.) 4. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A jó vá ha gyá si ké rel me ket az MVH a be ér ke zés tõl szá mí tott száz húsz na pon be lül bí rál ja el.”

2. §

(1) Az R. 7. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ké rel me zõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze - rin ti tá mo ga tá si ké rel mét a 2006. ja nu ár 1. és 2006. már ci - us 31. kö zöt ti idõ szak ban (a to váb bi ak ban: I. idõ szak), va - la mint a 2006. áp ri lis 1. és az in téz mény nyá ri szü ne té nek hi va ta los kez dõ idõ pont ja kö zöt ti idõ szak ban (a to váb bi - ak ban: II. idõ szak) ki szál lí tott tej ter mé kek re vo nat ko zó an, idõ sza kon ként egy al ka lom mal nyújt hat ja be leg ké sõbb az adott idõ sza kot kö ve tõ ne gye dik hó nap utol só nap já ig az MVH-hoz.”

(2) Az R. 7. §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A tá mo ga tá si ké re lem (1) be kez dés ben meg ha tá ro - zott ha tár idõn túli be nyúj tá sa ese tén a kö zös sé gi ren de let 11. cikk (3) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mé nyek ke rül - nek al kal ma zás ra.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem rõl az MVH a be ér ke zés nap já - tól szá mí tott négy hó na pon be lül dönt.

(6) Az e ren de let nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké re lem nek az MVH helyt ad, amely rõl ha tá ro za tot hoz. A helyt adó ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell az igény be ve he tõ tá mo ga - tás össze gét. A tá mo ga tás az MVH ha tá ro za ta alap ján az (5) be kez dés sze rin ti ha tár idõn be lül ke rül át uta lás ra a ké - rel me zõ ál tal – a Re giszt rá ci ós ren de let sze rin ti – ügy fél re - giszt rá ci ós rend szer ben meg adott bank szám la szám ra.”

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Mi nisz te ri uta sí tások

4/2006. (FVÉ 13.) FVM utasítás

miniszteri biztos kinevezésérõl, feladat- és hatáskörérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény 32. § (1) be kez dé se alap ján, te kin - tet tel a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a to - váb bi ak ban: mi nisz ter) ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó köz - pon ti és te rü le ti köz igaz ga tá si szer ve ze tek gyors és ha té - kony át szer ve zé sé re, a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. § Az uta sí tás ha tá lya a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó, fel adat tal érin tett szer ve ze te i re ter jed ki.

2. § A mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó köz pon ti és te rü le ti köz igaz ga tá si szer ve ze tek át szer ve zé sé re mi - nisz te ri biz tos sá ne ve zem ki – 2006. jú li us 1-jé tõl 2006.

de cem ber 31-ig ter je dõ ha tállyal – Be ne dek Fü löp szak ál - lam tit kárt.

3. § A mi nisz te ri biz tos ki zá ró la gos fel ada ta az ága za ti irá nyí tás alá tar to zó köz pon ti és te rü le ti köz igaz ga tá si szer ve ze tek rend sze ré nek kor sze rû sí té se, át szer ve zé se.

4. § A 3. §-ban meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sát a mi nisz - te ri biz tos szak ál lam tit kár sá ga ko or di nál ja.

5. § A 4. §-ban meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá nak elõ se - gí té sé re a mi nisz te ri biz tos – mint szak ál lam tit kár – irá nyí - tá sa alá tar to zó Szak igaz ga tá si Fõ osz tály ve ze tõ je lét re hoz egy szak ér tõi cso por tot, amely ja vas la tot tesz az át szer ve - zés szer ve ze ti, sze mé lyi és vég re haj tá si ütem ter vé re.

A fent em lí tett szak ér tõ ket a mi nisz te ri biz tos ne ve zi ki.

6. § A mi nisz te ri biz tos fel ada tá val kap cso lat ban ki zá ró - lag a mi nisz ter nek tar to zik be szá mo lás sal és fe le lõs sé gel.

7. § Ez az uta sí tás 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Bu da pest, 2006. jú ni us 21.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

2050 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(3)

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 5/2006. (FVÉ 13.) FVM

uta sí tá sa

az FVM igaz ga tá si jel le gû in téz mé nye i nek lét szám-elõ irány za tá ról, lét szám csök ken tés

el ren de lé sé rõl

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXI II.

tör vény 17. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a köz - al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXI II. tör - vény 30. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alapján az alábbi utasítást adom.

1. §

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek nél mó do sí - tom a 2006. évre en ge dé lye zett lét szám-elõ irány za tot, va - la mint a szer ve ze tek kor sze rû sí té sé vel, a fel adat el lát ás éssze rû sí té sé vel meg va ló su ló, ki adás- és költ ség ve té si tá - mo ga tás-meg ta ka rí tást eredményezõ létszámcsökkentést rendelek el.

2. §

(1) A lét szám csök ken tés nek a 6/2005. (FVÉ 23.) FVM uta sí tás alap ján már meg va ló su ló csök ken té sen fe lü li mér - té két a mel lék let határozza meg.

(2) A 2006. évi mó do sí tott lét szám-elõ irány za tot a mel - lék let tar tal maz za.

(3) A lét szám csök ken tés szak igaz ga tá si in téz mé nyek re meg ha tá ro zott mér té ké nek szer ve ze ten be lü li el osz tá sá ra a

mi nisz té ri um kü lön in téz ke dik. A lét szám csök ken tés mér - té két a költ ség ve té si szer vek kö zöt ti fel adat ará nyos dif fe - ren ci á lás mellett kell meghatározni.

3. §

(1) A lét szám csök ken tés vég re haj tá sá hoz szük sé ges in - téz ke dé se ket je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg kell meg kez de ni. A köz szol gá la ti jog vi szony, köz al kal ma - zot ti jog vi szony és a mun ka vi szony meg szün te té sé re vo - nat ko zó mun kál ta tói in téz ke dé se ket leg ké sõbb 2006.

augusztus 31-ig kell ki ad ni. A föld mû ve lés ügyi és vi dék - fej lesz té si miniszter ettõl eltérést engedélyezhet.

(2) A lét szám csök ken tést a vo nat ko zó ha tály ban lévõ mun ka jo gi elõ írá sok fi gye lem be vé te lé vel kell vég re haj ta - ni. Az ér dek-kép vi se le ti szerv szá má ra le he tõ vé kell tenni jogkörének gyakorlását.

4. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály - ba. Egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a föld mû ve lés ügyi és vi - dék fej lesz té si mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó egyes költ - ség ve té si szer ve ket érin tõ lét szám csök ken tés el ren de lé sé - rõl szóló 6/2005. (FVÉ 23.) FVM utasítás.

Bu da pest, 2006. jú ni us 28.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2051

Mel lék let az 5/2006. (FVÉ 13.) FVM uta sí tás hoz

Igaz ga tá si jel le gû költ ség ve té si szer vek Lét szám csök ken tés mér té ke (fõ) 2006. évi mó do sí tott lét szám-elõ irány zat (fõ)

Föld mû ve lés ügyi Költ ség ve té si Iro da –20 206

Ál lat-egész ség ügyi szak igaz ga tás –36 2194

Nö vény-egész ség ügyi szak igaz ga tás –50 788

Föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tás –20 910

Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat –40 400

Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet –10 156

Föld hi va ta lok, FÖMI –307 4400

Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tõk –70 659

Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal +20 1224

(4)

Köz le mé nyek

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 50/2006. (VI. 7.) MVH

köz le mé nye

a vaj és tej szín ma gán tá ro lá si tá mo ga tá sá ról

I. A vaj és tej szín ma gán tá ro lá sá nak tá mo ga tá sa

Az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká já nak ha tá lya alá tar to zó tej- és tej ter mék pi a ci rend tar tás sza bá lyai ér tel mé ben tá mo ga tás igé nyel he tõ a Bi zott ság 1999. de cem ber 16-i a vaj- és tej szín pi a ci in ter ven ció te kin te té ben az 1255/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló 2771/1999/EK ren de le te és a je len köz le mény ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint. A tá mo ga tá si jo go sult ság az ér vé nyes ma gán tá ro lá si ké re lem alap - ján, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (to váb bi ak ban: MVH) ál tal ki adott ha tá ro zat tal (to váb bi ak ban: ma - gán tá ro lá si szer zõ dés) jön lét re, amely nek tar tal mát az MVH ha tá roz za meg. A ma gán tá ro lá si tá mo ga tás ra jo go sult bár mely ter mé sze tes, il let ve jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li egyéb szer ve zet, aki a je len köz le mény ben elõ írt kö ve - tel mé nyek nek meg fe le lõ ter mék kel ren del ke zik, és ér vé nyes ma gán tá ro lá si ké rel met nyújt be.

II. A ké re lem be nyúj tá sá nak fel té te lei

1. A ma gán tá ro lá si tá mo ga tás ban való rész vé tel fel té te le, hogy a ké rel me zõ ren del kez zen az Eu ró pai Unió Kö zös Ag - rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze - füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren - de letben elõ ír tak sze rin ti re giszt rá ci ós szám mal (MVH-re giszt rá ci ós szám).

2. A ma gán tá ro lá si tá mo ga tás ra szánt áru gyár tó ja kö te les a gyár tás meg kez dé se elõtt vaj ese tén 2 mun ka nap pal, tej - szín ese tén 5 mun ka nap pal ko ráb ban tá jé koz tat ni az MVH-t a ma gán tá ro lá si célú ter me lé si szán dé ká ról az 1. szá mú melléklet (I0043) sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel és an nak az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz faxon tör té nõ el jut ta - tá sá val.

3. A ma gán tá ro lá si tá mo ga tás ra szánt vaj gyár tó ja kö te les az áru ma gán tá ro lás cél já ra szol gá ló rak tár ba tör té nõ be tá - ro lá sá nak meg kez dé se elõtt 5 mun ka nap pal ko ráb ban tájékoztatni az MVH-t a be tá ro lás pon tos idõ pont já ról a 2. szá mú mel lék let (I0013) sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel és an nak az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz faxon tör té nõ el jut ta - tá sá val. Tej szín ese tén ezen for ma nyom tat ványt nem kell ki töl te ni.

4. Ma gán tá ro lá si szer zõ dés kö té si ké rel met be nyúj ta ni a 3. szá mú mel lék let (I0001 és I0002) sze rin ti for ma nyom - tat vány ki töl té sé vel és an nak az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz, fa xon tör té nõ el jut ta tá sá val le het.

5. Ké rel met be nyúj ta ni csak olyan vaj, il let ve tej szín té tel re le het, amely az Eu ró pai Unió te rü le té rõl szár ma zó tej bõl ké szült és 2006. már ci us 1. és au gusz tus 15. kö zött be tá ro lás ra ke rült a ké rel men sze rep lõ rak tár ba.

6. A ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je a be tá ro lás nap ját kö ve tõ 30. nap. Amennyiben a ha tár idõ mun ka szü ne ti nap ra esik, a be nyúj tás ha tár ide je a 30. na pot meg elõ zõ utol só mun ka nap.

7. Ké rel met be nyúj ta ni csak olyan ter mék re le het, ame lyet a szer zõ dé ses tá ro lás kez dõ nap ját meg elõ zõ 28 na pon be lül ál lí tot tak elõ:

a) az MVH ál tal ki adott – vaj és tej szín ma gán tá ro lá si tá mo ga tás ra vo nat ko zó – in ter ven ci ós jó vá ha gyá si szám mal ren del ke zõ üzem ben, illetve

b) más tag ál lam ban tör té nõ elõ ál lí tás ese tén, az adott tag ál lam il le té kes ki fi ze tõ ügy nök sé ge ál tal jó vá ha gyott üzem - ben.

III. A ma gán tá ro lá si szer zõ dés fel té te lei

1. A szer zõ dé ses tá ro lás elsõ nap ja a rak tár ba való be szál lí tást kö ve tõ nap, utol só napja a rak tár ból való ki szál lí tást meg elõ zõ nap.

2. A tá ro lá si té tel olyan áru mennyi sé get je lent, amely leg alább egy ton na sú lyú, ho mo gén össze té te lû és mi nõ sé gû, egyet len gyár ból szár ma zik, egyet len rak tár ba lett be tá rol va egy adott na pon. A té telt több gyár tá si na pon is elõ le het ál lí - ta ni, azon ban a té tel hez tar to zó összes áru nak azo nos tá ro lá si té tel szám alatt kell sze re pel nie.

2052 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(5)

3. A ma gán tá ro lá si szer zõ dés idõ tar ta ma alatt a szer zõ dött té te lek nem ke rül het nek ki a rak tár ból.

4. Ma gán tá ro lá si szer zõ dés csak olyan vaj ra köt he tõ, amely meg fe lel a gyár tó tag ál lam 2771/1999/EK Bi zott sá gi ren - de let V. mel lék le té ben em lí tett nem ze ti mi nõ sé gi osz tá lyá nak. A ma gyar nem ze ti mi nõ sé gi osz tály (Már ká zott vaj) kö - ve tel mé nye it a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za.

5. Más EU tag ál lam ban gyár tott áru ese tén a be tá ro lást kö ve tõ 55 na pon be lül a gyár tó tag ál lam il le té kes szer ve ál tal ki ál lí tott iga zo lás be nyúj tá sa szük sé ges, amely a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) az elõ ál lí tó gyá rat és tag ál la mot azo no sí tó szám;

b) a gyár tás dá tu ma;

c) gyár tá si té tel szám(ok)

d) an nak meg erõ sí té se, hogy az érin tett áru meg fe lel a gyár tó tag ál lam nem ze ti mi nõ sé gi osz tá lyá nak.

6. Ma gán tá ro lá si szer zõ dés csak olyan pasz tõ rö zött tej szín re köt he tõ, amely nek zsír tar tal ma leg alább 35% és leg fel - jebb 80%, to váb bá nem mu tat ha tó ki ben ne kóli bak té ri um.

7. Ma gán tá ro lá si szer zõ dés nem köt he tõ olyan vaj ra vagy tej szín re

a) amellyel kap cso lat ban köz vet len fo gyasz tá si tá mo ga tá si ké rel met nyúj tot tak be;

b) amely re az 565/80/EGK ta ná csi ren de let 5. cik ké nek (1) be kez dé sé ben em lí tett in téz ke dé se ket al kal maz ták. Az ilyen in téz ke dés utó la gos al kal ma zá sa a szer zõ dé ses tá ro lá si idõ szak be fe je zé sét je len ti.

8. A ma gán tá ro lás idõ tar ta ma 90-tõl 210 na pig ter jed het. A tá ro lás idõ tar ta mát a 90 na pos mi ni má lis tá ro lást kö ve tõ en a szer zõ dõ fél ha tá roz za meg. Ki tá ro lás csak tel jes té te len ként tör tén het a tá ro lá si év au gusz tu sá nak 16. nap já tól. A szer - zõ dõ fél kö te les ki tá ro lá si szán dé ká ról 5 mun ka nap pal ko ráb ban ér te sí te ni az MVH-t az 5. szá mú mel lék let (I0011) sze - rin ti for ma nyom tat vá nyon an nak ér de ké ben, hogy a ki tá ro lás elõt ti hely szí ni el len õr zé sek el vé gez he tõ ek le gye nek. Egy - ben ugyan ezen a for ma nyom tat vá nyon ké rel me zi a tá mo ga tá si összeg ki fi ze té sét az érin tett té te lek re vo nat ko zó an. Az em lí tett for ma nyom tat vány nak leg ké sõbb a szer zõ dé ses tá ro lás 210. nap ját meg elõ zõ 5. mun ka na pon be kell érkeznie az MVH-hoz, ab ban az eset ben is, ha a té te lek a ma xi má lis szer zõ dé ses idõ tar ta mot követõen is a rak tár ban ma rad nak.

9. A szer zõ dõ fél kö te les a rak tár ban tá rol ni, il let ve a hely szí ni el len õr zé sek során az MVH ren del ke zé sé re bo csá ta ni egy olyan nyil ván tar tást, amely ben fel tün te ti a ma gán tá ro lás so rán hasz nált cso ma go ló anya gok, re ke szek, rak la pok, il - let ve egyéb olyan tá ro ló esz kö zök sú lyát, ame lyek a té te lek mér le ge lé sé nél az áru val együtt le mé rés re ke rül nek. In do kolt esetben az MVH ezen anya gok kü lön mér le ge lé sét is el ren del he ti.

10. A rak tár nak ren del kez nie kell olyan hi te le sí tett mér leg gel, amely ké pes el vé gez ni az áruk do bo zon kén ti és rak la - pon kén ti tö me gé nek el len õr zé sét és azt a rak tá ro zá sért felelõs sze mély (vagy an nak meg bí zott ja) kö te les a hely szí ni el - len õr zés idõ tar ta má ra az MVH ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

11. Az áru cso ma go lá sá nak az aláb bi in for má ci ó kat kell tar tal maz nia:

a) az elõ ál lí tó gyá rat és tag ál la mot azo no sí tó ál lat or vo si EU el len õr zé si szám;

b) a gyár tás dá tu ma;

c) a rak tár ba való be szál lí tás dá tu ma;

d) a gyár tá si té tel szám;

e) só zott vaj ese té ben a „só zott” szó;

f) a gyár tó tag ál lam nem ze ti mi nõ sé gi osz tá lyá nak meg ne ve zé se – ma gyar or szá gi gyár tás ese tén a „már ká zott vaj”

felirat;

g) a net tó súly.

A be tá ro lás dá tu má nak fel tün te té se a cso ma go lá son nem kö te le zõ, amennyi ben a rak tá ro zó be tá rolt té te len ként nyil - ván tar tás ba ve szi az eb ben a pont ban sze rep lõ adatokat.

12. A tá rolt té te lek nek könnyen azo no sít ha tó nak és könnyen hoz zá fér he tõ nek kell lenniük. A szer zõ dõ fél, vagy a tá - ro lá sért fe le lõs sze mély az MVH ren del ke zé sé re bo csát minden olyan do ku men tu mot, amely le he tõ vé te szi a szer zõ dé - ses té te lek kö vet ke zõ ada ta i nak ellenõrzését:

a) az elõ ál lí tó gyá rat és tag ál la mot azo no sí tó ál lat or vo si EU el len õr zé si szám;

b) a gyár tás dá tu ma;

c) a be tá ro lás és ki tá ro lás dá tu ma;

d) té tel szám és az adott té tel tö me ge;

e) a ter mé kek he lye a rak tá ron be lül;

f) a rak tár pos ta cí me.

A c), d), és e) pon tok ról szó ló nyil ván tar tá so kat szer zõ dé sen ként a rak tár ban az MVH szá má ra min den kor hozzáfér - hetõ mó don kell tá rol ni.

13. 60 na pos szer zõ dé ses tá ro lás után a tá mo ga tás ra egy sze ri elõ leg fi ze té se kér he tõ. Az elõ leg össze ge té te len ként, 90 na pos tá ro lá si idõ szak alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra. Az MVH az igény be ve he tõ elõ leg mér té ké rõl ér te sí tést küld.

A szer zõ dõ fél az ér te sí té sen a tény le ge sen kért elõ leg össze gé nek meg je lö lé sé vel, majd a do ku men tum MVH-hoz tör - ténõ vissza jut ta tá sá val és az elõ leg 10%-kal nö velt össze gé nek meg fe le lõ biz to sí ték le tét be he lye zé sé vel kér he ti az

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2053

(6)

összeg ki fi ze té sét. A biz to sí ték a tel jes tá mo ga tá si összeg ki fi ze té sét kö ve tõ en ke rül fel ol dás ra. Amennyi ben egy té tel lel kap cso lat ban a szerzõdõ fél nem tart ja be a 90 na pos mi ni má lis tá ro lá si idõ tar ta mot és a té tel re ko ráb ban elõleget vett fel, az MVH a vo nat ko zó biz to sí té kot fel hasz nál ja, az a szer zõ dõ fél szá má ra elvész.

14. A rak tá ro zá sért fe le lõs sze mély vagy an nak meg bí zott ja kö te les az MVH el len õre i nek mun ká ját min den ben elõ se - gí te ni.

15. A ma gán tá ro lá si szer zõ dés a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül, kül föl dön gyár tott áru ese tén 60 na pon be lül ke rül meg kö tés re.

IV. El len õr zé sek

1. A ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ en az MVH hely szí ni el len õr zés ke re té ben vizs gál ja, hogy a ké rel men sze rep lõ és ad - mi niszt ra tív úton el fo ga dott té te lek meg fe lel nek-e a minõségi és egyéb kö ve tel mé nyek nek.

2. Az MVH a tá ro lás alatt to váb bi, elõ re be nem je len tett hely szí ni el len õr zést végezhet.

3. A szer zõ dé ses tá ro lás vé gén, a ki tá ro lás elõtt a ki szál lí tá si szán dék ról szó ló ér te sí tés alap ján az MVH el len õr zi a té - te le ket.

V. Szank ci ók

1. Amennyi ben a szer zõ dés kö té si ké re lem a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül ér ke zik be az MVH-hoz, a tá ro lá si szer zõ dés még meg köt he tõ, de a tá mo ga tás mértéke 30%-kal csök ken az érin tett té tel vo nat ko zá sá ban.

2. A 90 na pos mi ni má lis tá ro lá si idõ sza kot meg elõ zõ en ki tá rolt vaj ra és tej szín re tá mo ga tás nem fi zet he tõ.

3. Amennyi ben a szer zõ dõ fél nem tel je sí ti a III/8. pont ban sze rep lõ 5 na pos ha tár idõt, az érin tett té tel vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tás össze ge 15%-kal csök ken, és csak a szer zõ dé ses tá ro lás elsõ nap já tól az MVH ál tal tar tott utol só olyan hely - szí ni el len õr zé sig fi zet he tõ ki, ami kor a té telt rend ben lé võ nek mi nõ sí tet ték.

4. Amennyi ben az MVH a tá ro lás alatt vagy a ki tá ro lás kor vég zett el len õr zé sek nél hibás, vagy hi ány zó mennyi sé get fe dez fel, az ilyen mennyi sé gek re nem fi zet he tõ tá mo ga tás. A rak tá ri té tel meg ma ra dó ré sze, amely még jo go sult tá mo - ga tás ra, nem le het ke ve sebb, mint egy ton na.

5. Amennyi ben az MVH hely szí ni el len õr zé se a szer zõ dõ fél vagy a rak tá ro zó hi bá já ból aka dá lyoz ta tás ra ke rül, a ma - gán tá ro lá si szer zõ dést az MVH fel mond ja. A tá mo ga tás össze ge eb ben az eset ben csak a szer zõ dé ses tá ro lás elsõ nap já - tól az MVH ál tal tar tott – a mi ni má lis tá ro lá si idõ szak le jár tát kö ve tõ – utol só olyan hely szí ni el len õr zés idõ pont já ig tar tó idõ szak ra fi zet he tõ ki, ami kor a té telt rend ben lé võ nek mi nõ sí tet ték.

VI. A tá mo ga tás mér té ke

A 2006. év ben meg kö tött ma gán tá ro lá si szer zõ dé sek ese té ben fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gét az MVH a Bi zott ság az 1255/1999/EK ta ná csi ren de let ben em lí tett, a vaj és a tej szín ma gán tá ro lá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás meg ha tá ro zá sá ról, va la - mint a 2771/1999/EK ren de let tõl való el té rés rõl szó ló 340/2006/EK ren de le te alap ján az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg:

1. Va la mennyi szer zõ dés te kin te té ben:

a) 17,64 euró/ton na a rög zí tett tá ro lá si költ sé gek re;

b) 0,31 euró/ton na/nap a hû tõ há zi tá ro lás költ sé ge i re;

c) az egyéb költ sé gek re:

i) (2541,96 euró *n*m)*(0,025/365) azok ra a szer zõ dé sek re, ame lyek ese té ben a szer zõ dé ses tá ro lás elsõ nap ja 2006. jú li us 1 elõt ti dá tum;

ii) (2335,68 euró *n*m)*(0,025/365) azok ra a szer zõ dé sek re, ame lyek ese té ben a szer zõ dé ses tá ro lás elsõ nap ja 2006. jú li us 1, vagy ezt kö ve tõ dá tum;

ahol „n” a tá ro lá si na pok szá mát, „m” a tá rolt áru mennyi sé gét je len ti ton ná ban kifejezve.

2. A tá mo ga tás azon szer zõ dé sek ese té ben, ame lye ket az MVH-hoz 2006. jú li us 1. elõtt be ér ke zett ké rel mek alap ján kö töt tek, to váb bi 103,20 euró/tonna.

2054 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(7)

3. Az Eu ró pai Bi zott ság fel füg gesz ti a 2. pont al kal ma zá sát, amennyi ben a Kö zös ség tel jes te rü le tén a ké rel mek ben sze rep lõ mennyi ség el éri a 110 000 tonnát.

Tej szín ese tén a tá mo ga tás ki szá mí tá sá hoz a tej szín mennyi sé gét át kell szá mí ta ni vaj egyen ér ték re, ahol a re fe ren cia - vaj zsír tar tal ma 82% és a tej szín zsír tar tal mát meg kell szo roz ni 1,20-szal.

Az al kal ma zott át vál tá si ár fo lyam a szer zõ dé ses tá ro lás elsõ nap ján ér vé nyes EKB árfolyam. A tá mo ga tás össze gét az MVH a ki fi ze té si ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 120 na pon belül utal ja át a jo go sult bank szám lá já ra.

VII. A ké re lem be nyúj tá sa

A szer zõ dés kö té si ké re lem nek ma gyar nyel ven ki tölt ve leg ké sõbb a be tá ro lás nap ját kö ve tõ 30. na pig kell be ér kez - nie fa xon az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz a 3. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon.

Fax szá mok:

(06-1) 577-1310 vagy (06-1) 219-6259 A hi á nyo san vagy hi bá san be nyúj tott ké rel me ket az MVH el uta sít ja.

VIII. Kap cso ló dó jog sza bá lyok

– a Ta nács 1999. má jus 17-i, a tej- és tej ter mék pi ac kö zös szer ve zé sé rõl szó ló 1255/1999/EK ren de le te;

– a Bi zott ság 1999. de cem ber 16-i, a vaj- és tej szín pi a ci in ter ven ció te kin te té ben az 1255/1999/EK ta ná csi ren de let al - kal ma zá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló 2771/1999/EK ren de le te;

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 29-i, az élel mi szer-hi gi é ni á ról szó ló 852/2004/EK ren de le te;

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 29-i, az ál la ti ere de tû élel mi sze rek kü lön le ges hi gi é ni ai sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 853/2004/EK rendelete;

– a Bi zott ság 2006. feb ru ár 24-i, az 1255/1999/EK ta ná csi ren de let ben em lí tett, a vaj és a tej szín ma gán tá ro lá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás meg ha tá ro zá sá ról, va la mint a 2771/1999/EK ren de let tõl való el té rés rõl szó ló 340/2006/EK rende - lete;

– a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i - rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló a 2003. évi LXXI II. tör vény;

– a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény;

– az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer - ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let;

– a tej és tej ter mé kek pi a ci sza bá lyo zá sá ról szó ló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet.

IX. To váb bi in for má ció:

A te jin ter ven cio@mvh.gov.hu e-ma il cí men, va la mint az MVH Köz pon ti Hi va ta lá ban (1095 Bu da pest, So rok sá ri út 22–24., Con cor dia II. 629. szo ba) kér he tõ.

Tel.: 06-1-219-6213, 06-1-219-8967.

Bu da pest, 2006. jú ni us 19.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2055

(8)

2056 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(9)

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2057

(10)

2058 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(11)

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2059

(12)

Vaj és tej szín ma gán tá ro lá si tá mo ga tás (2771/1999/EK ren de let I. mel lék let)

Össze té te li kö ve tel mé nyek, mi nõ sé gi jel lem zõk só zat lan vaj esetében

Pa ra mé te rek Tar ta lom és mi nõ sé gi jel lem zõk

Zsír tar ta lom Mi ni mum 82%

Víz tar ta lom Ma xi mum 16%

Zsír men tes szá raz anyag tar ta lom Ma xi mum 2%

Sza bad zsír sav tar ta lom Ma xi mum 1,2 mmol / 100 g zsír

Per oxid ér ték Ma xi mum 0,3 meq oxi gén / 1000 g zsír

Ko li form szám Nem mu tat ha tó ki 1 g-ban

Tej ide gen zsír tar ta lom Nem mu tat ha tó ki tri gli ce rid ana lí zis sel

Szte rol tar ta lom Nem mu tat ha tó ki

Va ni lin Nem mu tat ha tó ki

Ka ro tin sav etil ész ter Nem mu tat ha tó ki

Hep tán sav tri gli ce rid jei Nem mu tat ha tó ki

Egyéb je lö lõ anya gok Nem mu tat ha tó ki

Ér zék szer vi jel lem zõk Öt bõl leg alább négy pont kül sõ re, za mat ra és ál lo mány ra

Vi zes disz per zió Leg alább négy pont

Vaj és tej szín ma gán tá ro lá si tá mo ga tás

Össze té te li kö ve tel mé nyek, mi nõ sé gi jel lem zõk só zott vaj ese té ben

Pa ra mé te rek Tar ta lom és mi nõ sé gi jel lem zõk

Zsír tar ta lom Mi ni mum 80%

Víz tar ta lom Ma xi mum 16%

Sótartalom Ma xi mum 2%

Zsír men tes szá raz anyag tar ta lom Ma xi mum 2%

Sza bad zsír sav tar ta lom Ma xi mum 1,2 mmol / 100 g zsír

Per oxid ér ték Ma xi mum 0,3 meq oxi gén / 1000 g zsír

Ko li form szám Nem mu tat ha tó ki 1 g-ban

Tej ide gen zsír tar ta lom Nem mu tat ha tó ki tri gli ce rid ana lí zis sel

Szte rol tar ta lom Nem mu tat ha tó ki

Va ni lin Nem mu tat ha tó ki

Ka ro tin sav etil ész ter Nem mu tat ha tó ki

Hep tán sav tri gli ce rid jei Nem mu tat ha tó ki

Egyéb je lö lõ anya gok Nem mu tat ha tó ki

Ér zék szer vi jel lem zõk Öt bõl leg alább négy pont kül sõ re, za mat ra és ál lo mány ra

Vi zes disz per zió Leg alább négy pont

Vaj és tej szín ma gán tá ro lá si tá mo ga tás

Össze té te li kö ve tel mé nyek, mi nõ sé gi jel lem zõk tej szín esetében

Pa ra mé te rek Tar ta lom és mi nõ sé gi jel lem zõk

Zsír tar ta lom Mi ni mum 35% ma xi mum 80%

2060 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(13)

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2061

(14)

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 51/2006. (VI. 12.) MVH

köz le mé nye

a ma gyar in ter ven ci ós kész let bõl szár ma zó cu kor bel sõ pi a con tör té nõ ér té ke sí té sé re vo nat ko zó fo lya ma tos aján lat té te li fel hí vás köz zé té te lé rõl szó ló 6/2006. (I. 18.) MVH köz le mény mó do sí tá sá ról

I. Mó do sí tá sok

1. A köz le mény I. In ter ven ci ós kész let ér té ke sí tés be kez dé se he lyé re az aláb bi rendelkezés lép:

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (to váb bi ak ban: MVH) a 2004/2005., va la mint 2005/2006. gaz da sá gi év ben fel vá sá rolt in ter ven ci ós cu kor kész let bõl 232 311,9 ton nát a Bi zott ság 1262/2001/EK, a 22/2006/EK, va la mint an - nak mó do sí tá sá ról szó ló 705/2006/EK ren de le tei alap ján bel sõ pi a con tör té nõ ér té ke sí tés re kí nál fel.

2. A 6/2006. (I. 18.) MVH köz le mény III. Az aján lat be nyúj tá sá nak fel té te lei be kez dés 5. pontja Az aján lat ér vé - nyes sé ge má so dik be kez dés má so dik fran cia be kez dés he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

az aján lat el fo ga dá sá ra leg ké sõbb az aján lat te võ ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül kerül sor, amely ha tár idõ azon ban nem le het ko ráb bi, mint a vo nat ko zó be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 5. munkanap.

3. A köz le mény VII. kap cso ló dó jog sza bá lyok be kez dé se ki egé szül a 705/2006/EK (2006.05.08) ren de let re való hi - vat ko zás sal.

4. A 6/2006. (I. 18.) MVH köz le mény 1. szá mú mel lék le te he lyé be je len köz le mény 1. szá mú mel lék le te lép.

II. A köz le mény ha tá lya

Je len köz le mény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal, hogy a ma gyar in ter ven ci ós kész let bõl szár ma zó cu kor bel sõ pi a con tör té nõ ér té ke sí té sé re vo nat ko zó fo lya ma tos aján lat té te li fel hí vás köz zé té te lé rõl szó ló 6/2006. (I. 18.) MVH Köz - le mény mó do sí tá sá ról szó ló 24/2006. (III. 6.) MVH köz le mény egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti.

To váb bi in for má ció az ugy fel szol ga lat@mvh.gov.hu e-ma il cí men kér he tõ.

Bu da pest, 2006. jú ni us 12.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

2062 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(15)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal / Agricultural and Rural Development Agency

A magyar intervenciós készletbõl származó cukor belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételérõl szóló 6/2006. (I. 18.) MVH közlemény módosításáról szóló

51/2006. (VI. 12.) MVH közlemény

Announcement No. 51/2006. (VI. 12.) MVH Standing invitation about modification of announcement No. 6/2006. (I. 18.) MVH Standing invitation to tender for the sale of white sugar on the Community market held by the Hungarian intervention agency

1. számú melléklet / Annex 1.

2004/2005-ben felvásárolt cukor

Té tel hi vat ko zá si

szá ma / Re fe ren ce num ber of lot

Té tel mennyi sé ge

(ton na) / Qu an tity of

lot (tons)

Té tel mi nõ sé ge (fe hér cu kor

osz tá lya) / Qu a lity of lot (gra de of whi te su gar)

Öm lesz tett vagy cso ma golt /

Bulk or packed

Cso ma go lás tí pu sa / Type of pac ka ge

Tá ro lás he lye / Pla ce of storage Szál lí tá si le he tõ sé gek /

Trans port facilities Ki tá ro ló ka pa ci tás (ton na/nap) / Re mo val ca pa city

(tons/day) Irá nyí tó-

szám / Post code

Hely ség / Town Cím / Address Me gye / County Rak tár azo no sí tó je le /

Re fe ren ce co de of storage vas úti / railway

köz úti / truck

ví zi / boat

1* 41 000,00 2. ömlesztett bulk 5004 Szolnok Gyö kér u. 10. Jász-Nagy kun-Szolnok SZO-5 x x 1440

2 15 000,00 1. ömlesztett bulk 4183 Kaba Me te o rit út 5. Haj dú-Bihar 1. siló x x 400

3 10 696,85 2. csomagolt packed 50 kg 5081 Szajol Külterület Jász-Nagy kun-Szolnok B x x 400

4 9 000,00 2. csomagolt packed 50 kg 3907 Tállya Hegy al jai rakodó Bor sod-Aba új-Zemplén A1-6 x x 360

5 6 446,15 2. csomagolt packed 50 kg 1151 Budapest Vi son ta u. 1. Pest A x x 200

6 4 000,00 1. csomagolt packed 50 kg 5081 Szajol Külterület Jász-Nagy kun-Szolnok A x x 80

7 3 301,05 2. csomagolt packed 50 kg 9027 Gyõr Kan dó Kál mán út 17. Gyõr-Mo son-Sopron A x 200

8 3 261,30 2. csomagolt packed 50 kg 8151 Szabadbattyán Vas út út 1. Fejér „E” 2 x x 200

9 3 085,95 2. csomagolt packed 50 kg 9027 Gyõr Kan dó Kál mán út 17. Gyõr-Mo son-Sopron C x 200

10 2 510,55 2. csomagolt packed 50 kg 1151 Budapest Vi son ta u. 1. Pest B x x 200

11 2 457,00 2. csomagolt packed 50 kg 5081 Szajol Külterület Jász-Nagy kun-Szolnok A x x 400

12 2 000,00 1. csomagolt packed 50 kg 4030 Debrecen Vám rak tár út 3. Haj dú-Bihar 03 x x 44

13 2 000,00 1. csomagolt packed 50 kg 4030 Debrecen Vám rak tár út 3. Haj dú-Bihar 04 x x 44

14 2 000,00 1. csomagolt packed 50 kg 4030 Debrecen Vám rak tár út 3. Haj dú-Bihar 05 x x 68

15 1 936,20 2. cso ma golt packed 50 kg 8151 Szabadbattyán Vas út út 1. Fejér „B” 3 x x 200

16 1 804,95 2. csomagolt packed 50 kg 8151 Szabadbattyán Vas út út 1. Fejér „A” 3 x x 200

17 800,00 2. csomagolt packed 50 kg 1151 Budapest Vi son tai u. 1. Pest A pince x x 200

18 1 365,40 2. csomagolt packed 50 kg 9027 Gyõr Kan dó Kál mán út 17. Gyõr-Mo son-Sopron B x 200

19 684,60 2. csomagolt packed 50 kg 9027 Gyõr Kan dó Kál mán út 17. Gyõr-Mo son-Sopron C x 200

20 30 000,00 2. ömlesztett bulk 9443 Petõháza Ki ni zsi Pál u. 6. Gyõr-Mo son-Sopron ARB siló x x 720

21** 21 000,00 2. ömlesztett bulk 7400 Kaposvár Pé csi út 10–14. Somogy GR2 x x 600

13. számFÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ2063

(16)

Té tel hi vat ko zá si

szá ma / Re fe ren ce num ber of lot

Té tel mennyi sé ge

(ton na) / Qu an tity of

lot (tons)

Té tel mi nõ sé ge (fe hér cu kor

osz tá lya) / Qu a lity of lot (gra de of whi te su gar)

Öm lesz tett vagy cso ma golt /

Bulk or packed

Cso ma go lás tí pu sa / Type of pac ka ge

Tá ro lás he lye / Pla ce of storage Szál lí tá si le he tõ sé gek /

Trans port facilities Ki tá ro ló ka pa ci tás (ton na/nap) / Re mo val ca pa city

(tons/day) Irá nyí tó-

szám / Post code

Hely ség / Town Cím / Address Me gye / County Rak tár azo no sí tó je le /

Re fe ren ce co de of storage vas úti / railway

köz úti / truck

ví zi / boat

22 6 607,80 2. csomagolt packed 50 kg 3000 Hatvan Rad nó ti tér 2. Heves H-3 x x 600

23 2 010,60 2. csomagolt packed 50 kg 3901 Szerencs Gyár út 1. Bor sod-Aba új-Zemplén SZE-2 x x 600

24 2 566,80 2. csomagolt packed 50 kg 3901 Szerencs Gyár út 1. Bor sod-Aba új-Zemp lén SZE-4 x x 600

25 2 495,70 2. csomagolt packed 50 kg 3901 Szerencs Gyár út 1. Bor sod-Aba új-Zemp lén SZE-6 x x 600

26 1 341,00 2. csomagolt packed 50 kg 3901 Szerencs Gyár út 1. Bor sod-Aba új-Zemp lén SZE-7 x x 600

27 1 273,50 2. csomagolt packed 50 kg 3901 Szerencs Gyár út 1. Bor sod-Aba új-Zemp lén SZE-8 x x 600

28 2 182,50 2. csomagolt packed 50 kg 3907 Tállya Hegy al jai rakodó Bor sod-Aba új-Zemp lén A2 x 300

29 2 565,00 2. csomagolt packed 50 kg 3900 Ond-Szerencs Te lep út 1. Bor sod-Aba új-Zemp lén 1. x 300

30 3 864,60 2. csomagolt packed 50 kg 4400 Nyíregyháza Mó ricz Zsig mond út 24. Sza bolcs-Szat már-Bereg 6. x x 300

31 3 285,00 2. csomagolt packed 50 kg 4400 Nyíregyháza Mó ricz Zsig mond út 24. Sza bolcs-Szat már-Bereg 0 x x 300

32 3 504,60 2. csomagolt packed 50 kg 4400 Nyíregyháza Mó ricz Zsig mond út 24. Sza bolcs-Szat már-Bereg II. szek ció emelet x x 300

33 552,60 2. csomagolt packed 50 kg 4400 Nyíregyháza Mó ricz Zsig mond út 24. Sza bolcs-Szat már-Bereg I. szek ció eme let 27. x x 300

34 1 199,70 2. csomagolt packed 50 kg 4400 Nyíregyháza Mó ricz Zsig mond út 24. Sza bolcs-Szat már-Bereg I. szek ció eme let 28. x x 300

35 900,00 2. csomagolt packed 50 kg 4400 Nyíregyháza Mó ricz Zsig mond út 24. Sza bolcs-Szat már-Bereg K-500 x x 300

36 1 282,50 2. csomagolt packed 50 kg 4562 Vaja Ro ho di út 29–31. Sza bolcs-Szat már-Be reg 1 x 300

37 1 282,50 2. csomagolt packed 50 kg 4562 Vaja Ro ho di út 29–31. Sza bolcs-Szat már-Be reg 2 x 300

38 1 287,90 2. cso ma golt packed 50 kg 4562 Vaja Ro ho di út 29–31. Sza bolcs-Szat már-Be reg 3 x 300

39 1 299,60 2. csomagolt packed 50 kg 4562 Vaja Ro ho di út 29–31. Sza bolcs-Szat már-Be reg 4 x 300

40 13 100,40 2. csomagolt packed 50 kg 6000 Kecskemét Ist ván ki rály kr. 24. Bács-Kiskun Gyár tó csarnok x x 1000

41 4 204,80 2. csomagolt packed 50 kg 2700 Cegléd Tör te li út 42. Pest H1 x 300

42 6 613,20 2. csomagolt packed 50 kg 2700 Cegléd Tör te li út 42. Pest H2 x 300

43 2 541,60 2. csomagolt packed 50 kg 2700 Cegléd Tör te li út 42. Pest H3 x 300

44 2 000,00 2. csomagolt packed 50 kg 9400 Sopron Iparkrt. 21. Gyõr-Mo son-Sopron 10. raktár x x 300

121 811,90

* A té tel 2006. 03. 07. nap já tól mun ka na pon ként 600 ton ná val át tá ro lás ra ke rül.

** A té tel át tá ro lás ra és cso ma go lás ra ke rül.

2064FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ13. szám

(17)

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 53/2006. (VI. 12.) MVH

köz le mé nye

a 2006/2007-es gaz da sá gi évre jó vá ha gyott õszi ba rack-fel dol go zók ról I. Be ve ze tés

Az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká já nak ha tá lya alá tar to zó zöld ség-gyü mölcs pi a ci rend tar tás sza bá lyai és az 1535/2003/EK ren de let alap ján tá mo ga tást az a ter me lõi-ér té ke sí tõ szer ve zet (TÉSZ) igé nyel het, amely az MVH ál tal jó - vá ha gyott fel dol go zó val szer zõ dést köt. Az õszi ba rack fel dol go zá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé se ket a 2006/2007-es gaz da - sá gi évre vo nat ko zó an 2006. jú li us 10-ig kell meg köt ni. Az MVH ál tal a 2006/2007-es gaz da sá gi évre jó vá ha gyott õszi - ba rack-fel dol go zók jegy zé két a II. pont ban ta lál ha tó táb lá zat tar tal maz za.

II. A 2006/2007-es gaz da sá gi évre jó vá ha gyott õszi ba rack-fel dol go zók jegy zé ke

Kész ter mék

(meg ne ve zé se és KN kód ja) Fel dol go zó ne ve és te lep he lye(i)

õszi ba rack cuk ros lé ben, il let ve ter mé sze tes gyü mölcs lé ben (ex 2008 70 61, ex 2008 70 69,

ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 98)

CSÉPÁNY ÉS TÁRSAI KFT.

Te lep hely: 3200 Gyön gyös, Ka rán cson di út 1/A MARILLEN GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ KFT.

Te lep hely: 6100 Kis kun fél egy há za, VIII. ke rü let 99/A. Pf. 185 NAGYKÕRÖSI KONZERVGYÁR RT.

Te lep hely: 2750 Nagy kõ rös, Jó zsef At ti la utca 1.

OLYMPOS-TOP Élel mi szer ipa ri Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság Te lep hely: 6032 Nyár lõ rinc, Fõ utca 1.

SIÓ-ECKES KFT.

Te lep hely: 8600 Sió fok, Má jus 1. u. 61.

VITAMÓR KERESKEDELMI KFT.

Te lep hely: 8060 Mór, Ma jor u. 3.

III. A köz le mény ha tá lya

Je len köz le mény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a 2005/2006-os gaz da sá gi évre jó vá ha gyott õszi - ba rack-fel dol go zók ról szó ló 53/2005. (VI. 15.) MVH köz le mény ha tá lyát vesz ti.

IV. Kap cso ló dó jog sza bá lyok és MVH köz le mé nyek

– a Ta nács 1996. ok tó ber 28-i 2201/96/EK ren de le te a fel dol go zott gyü mölcs- és zöld ség ter mé kek pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl;

– a Bi zott ság 2003. au gusz tus 29-i 1535/2003/EK ren de le te a fel dol go zott gyü mölcs- és zöld ség ter mé kek tá mo ga tá si rend sze re te kin te té ben a 2201/96/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 44/2004. (IV. 9.) FVM ren de le te az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en - tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egyes tá mo ga tá sok te kin te té ben a Me zõ gaz da sá gi és Vi - dék fej lesz té si Hi va tal egyes vég re haj tá si in téz ke dé se i rõl és tá jé koz ta tá si fel ada ta i ról;

– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 155/2004. (X. 22.) FVM ren de le te a fel dol go zott zöld ség- és gyü - mölcs ter mé kek tá mo ga tá si rend sze ré re vo nat ko zó nem ze ti sza bá lyo zás ról;

– a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 132/2005. (XII. 9.) MVH köz le mé nye a pa ra di csom-, õszi ba rack- és kör te fel dol go zók jó vá ha gyá si ké rel me i rõl.

Bu da pest, 2006. jú ni us 12.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2065

(18)

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 54/2006. (VI. 13.) MVH

köz le mé nye

az ügy fél re giszt rá ci ós rend szer be be je len tett bank szám la szám ra vo nat ko zó, az ügy fél és a hi tel in té zet kö zöt ti meg ál la po dás sal kap cso la tos kér dé sek rõl

I. Az ügy fél re gisz ter ben rög zí tett bank szám la szám ra vo nat ko zó, az ügy fél és a hi tel in té zet kö zöt ti meg ál la po - dás nyil ván tar tá sa

Az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer - ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) 10. § (4) be kez dé se alap ján, amennyi ben az ügy fél és a hi tel in té zet kö zött olyan tar tal mú meg ál la po dás jön lét re, amely sze rint az ügy fél re giszt rá ci ós rend szer be be je len tett bank szám la szám mó do sí tá sá hoz a szám lát ve ze tõ hi tel in té zet hoz zá já ru lá sa szük sé ges, az MVH ab ban az eset ben ve szi fi gye lem be az ügy fél és a hitelintézet erre vonatkozó megállapodását, amennyiben ezt az MVH-nak az ügyfél vagy a hitelintézet bejelenti.

A meg ál la po dás nyil ván tar tás ba vé te le irán ti ké rel met az 1. szá mú mel lék let sze rin ti F0001 jelû for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A meg ál la po dás nyil ván tar tás ba vé te le irán ti ké rel met az ügy fél la kó he lye, il le tõ leg szék he lye sze rint il - le té kes MVH ki ren delt ség nél kell be nyúj ta ni. A nyil ván tar tás ba vé tel rõl az MVH az ügy fél vagy a hi tel in té zet ké rel me alap ján ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki. Amennyi ben a meg ál la po dás alap ján az ügy fél ügy fél re giszt rá ci ós rend szer ben nyil ván tar tott bank szám la szá ma is mó do sul, a mó do sí tást az 5. szá mú mel lék let sze rin ti G002 szá mú nyom tat vá nyon is be kell je len te ni.

Amennyi ben a hi tel in té zet nem ren del ke zik ügy fél re giszt rá ci ós szám mal, a re giszt rá ci ós ké rel met leg ké sõbb a meg ál - la po dás nyil ván tar tás ba vé te lé re irá nyu ló ké re lem mel egy ide jû leg kell be nyúj ta ni a 3. szá mú mel lék let sze rin ti G001 szá - mú nyom tat vá nyon a hi tel in té zet szék he lye sze rint il le té kes MVH me gyei ki ren delt ség nél.

Az MVH a meg ál la po dást az ügy fél és a hi tel in té zet kö zös ké rel me alap ján tör li a nyil ván tar tás ból, il le tõ leg a meg ál la - po dás be je len té se kor le het sé ges az idõ be li ha tály meg je lö lé se. A tör lés re irá nyu ló be je len tést a 2. szá mú mel lék let sze - rinti F0002 jelû for ma nyom tat vá nyon kell meg ten ni.

A meg ál la po dás mó do sí tá sá nak írás be li be je len té se egy aránt tör tén het az ügy fél vagy a hi tel in té zet ál tal. A be je len tés ér vé nyes sé gé nek fel té te le az ügy fél és a hi tel in té zet kép vi se lõ je ál tal is alá írt, a meg ál la po dás mó do sí tá sá ról vagy meg - szû né sé rõl szó ló do ku men tum be nyúj tá sa. A do ku men tum nak tar tal maz nia kell to váb bá az ügy fél hoz zá já ru lá sát az MVH ál tal nyil ván tar tott ügy fél re giszt rá ci ós ada ta i nak mó do sí tá sá hoz.

A Korm. ren de let 10. § (4) be kez dé se alap ján kö tött meg ál la po dás ha tá lya alatt az MVH ki zá ró lag a meg ál la po dás ban rög zí tett bank szám la szám ra tel je sít ki fi ze tést.

II. Köz le mény kap cso ló dó mel lék le tei

– Az ügy fél re giszt rá ci ós rend szer be be je len tett bank szám la szám ra vo nat ko zó, ügy fél és hi tel in té zet kö zöt ti meg ál la - po dás nyil ván tar tás ba vé te le irán ti F0001 kérelem ûrlap (1. számú melléklet)

– Az ügy fél re giszt rá ci ós rend szer be be je len tett bank szám la szám ra vo nat ko zó, ügy fél és hi tel in té zet kö zöt ti meg ál la - po dás nyil ván tar tás ból tör lé se irán ti F0002 kérelem ûrlap (2. számú melléklet)

– Ügy fél re giszt rá ci ós lap (G001) (3. szá mú mel lék let)

– Ki töl té si út mu ta tó a G001-es nyom tat vány hoz (4. szá mú mel lék let) – Re giszt rá ció mó do sí tó lap (G002) (5. szá mú mel lék let)

– MVH ban ki köz le mé nyek kód tár (6. szá mú mel lék let)

III. Kap cso ló dó jog sza bá lyok

– a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i - rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;

– az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer - ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

2066 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(19)

Je len köz le mény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, egy ide jû leg a 65/2005. (VII. 6.) MVH köz le mény ha tá lyát vesz ti.

A kap cso ló dó jog sza bá lyok meg ta lál ha tók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu hon la po kon, il let ve az Eu ró pai Unió hi va ta los hon lap ján, a http://eu ro pa.eu.int/eur-lex/hu/se arch/se arch_lif.html cí men.

To váb bi in for má ció az ugy fel szol ga lat@mvh.gov.hu e-ma il cí men kér he tõ.

Bu da pest, 2006. jú ni us 13.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2067

(20)

2068 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(21)

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2069

(22)

2070 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

(23)

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2071

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :