• Nem Talált Eredményt

Hegesztési folyamatok és jelenségek véges-elemes modellezése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Hegesztési folyamatok és jelenségek véges-elemes modellezése"

Copied!
24
0
0

Teljes szövegt

(1)

1

Hegesztési folyamatok és jelenségek véges-elemes

modellezése

Készítette: Pogonyi Tibor Konzulens: Dr. Palotás Béla

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MŰSZAKI INTÉZET

Gépészeti Tanszék

2012.

(2)

2

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés ... 4

2. A hegesztési jelenségek véges-elemes modellezése... 5

A matematikai modellezés módszerei:... 5

3. A SYSWELD program felépítése és lehetőségei ... 12

4. A SYSWELD program gyakorlati alkalmazása ... 14

A modell és a véges-elemes háló elkészítése ... 14

5. Az ANSYS program lehetőségei ... 16

6. Solid Works program lehetőségei ... 17

7. A hernyóvarrat modellezése ... 17

8. Összefoglalás ... 24

Irodalomjegyzék ... 24

(3)

3 Absztrakt

A műszaki folyamatok, jelenségek modellezése napjainkban a mérnöki munka alapvető segédeszköze lett. Ezek között is kiemelkedően fontossá vált a véges elemes modellezés alkalmazása a gyakorlatban. A mérnöki tervező rendszerek többségében található véges elemes modellezésre alkalmas modul, amellyel gyorsan elemezhetők a lejátszódó folyamatok és jelenségek. A nagyteljesítményű, többprocesszoros számítógépek is általánossá váltak, sőt már a személyi számítógépeken és a hordozható gépeken is futtathatók a véges elemes szoftverek.

A hegesztés bonyolult, összetett folyamat így ennél a technológiánál is előtérbe került a modellezés és a véges elemes modellezés is.

A dolgozatban modellezési példát láthatunk a hegesztési deformációk meghatározására, ugyanazt a feladatot megoldva több programrendszerrel is. Az alkalmazott program a SOLID WORKS, az ANSYS, valamint a SYSWELD program volt. A dolgozat elemzi a különbségeket és a hasonlóságokat a különböző programok alkalmazásakor kapott eredmények alapján. Rámutat arra, hogy a SYSWELD program – amelyet hegesztési folyamatok és jelenségek modellezésére dolgoztak ki – mennyivel előnyösebben alkalmazható a hegesztés modellezésére.

A modellekkel kapott eredményeket és a gyakorlatban elvégzett kísérletek eredményeit összehasonlítottuk és azt kaptuk, hogy a SYSWELD programmal kapott eredmények jó egyezést mutattak a mért értékekkel.

(4)

4

1. Bevezetés

A hegesztésnél, mint minden más gyártási technológia esetében, gyakran empíriára szorulnak a szakemberek. Kísérletekre sokszor nem állnak rendelkezésre a feltételek, így a modellezés szerepe felértékelődik. Ezzel is magyarázható az a kiterjedt kutatómunka, amely a hegesztés modellezése területén folyik. A modellezés célja általában az, hogy fizikailag megalapozott, megbízható összefüggésekhez jussanak, amelyek felhasználásával növelhető a gyártás megbízhatósága és az empíria csökkenthető. Hegesztés esetében is a modellezési módszerek széles köre terjedt el, és napjaink számítástechnikai adottságai lehetővé teszik a véges- elemes modellezés alkalmazását is a hegesztés területén.

Az általában ismert véges-elemes programok nehezen alkalmazhatók a hegesztés területén, bár erre több kísérlet is történt 1.

Az előadásban bemutatjuk a hegesztés és más termikus folyamatok (pl. hőkezelés) modellezésére kifejlesztett véges- elemes programrendszert a SYSWELD programot.

Egy rövid elméleti áttekintés és a lehetőségek bemutatása után mintapéldán keresztül szemléltetjük a programrendszer működését.

(5)

5

2. A hegesztési jelenségek véges- elemes modellezése

A matematikai modellezés módszerei:

A matematikai modellezés és az egyéb modellezési módszerek viszonya az 1. ábrán látható. Hegesztés területén természetesen a fizikai modellezések is jól alkalmazhatók. Maga a modellalkotás egy összetett tevékenység, ahol számos szempont figyelembevételére van szükség (2. ábra). A modell nem lehet öncélú, annak szervesen kell kapcsolódnia a valósághoz.

Végeredményben a működő modellhez reprodukció útján jutunk el.

A modellezés folyamatában különösen fontos a megbízható dokumentálás.

A matematikai modellezéseken belül különösen nagy szerep hárul a numerikus (számszerű) módszerekre, hiszen a legtöbb jelenséget analitikus úton megoldható egyenletekkel nem tudjuk leírni. A gyakorlatban alkalmazott numerikus módszereket a 3.

ábrán foglaltam össze.

A numerikus módszereket legtöbbször valamilyen modell alapján felírt egyenletek megoldásakor, kísérleti adatok feldolgozásakor használjuk. Természetesen a numerikus módszerek alkalmazásának előnye napjainkban érzékelhető igazán, hiszen a számítástechnika adta lehetőségek alapján nagy pontosságok és elfogadható számítási sebességek érhetők el.

A matematikai modellezéseket más szempontból is szokás csoportosítani, pl. a módszer neve alapján. A leggyakrabban alkalmazott modellezési módszereket a 4. ábra mutatja.

Egy más fajta csoportosítást mutat az alkalmazott elméletekkel együtt az 5. ábra.[2]

(6)

6

1. ábra A modellezés típusai

MODELL

FIZIKAI SZIMBOLIKUS GONDOLATI

STATIKUS

DINAMIKUS

MATEMATIKAI NEM MATEMATIKAI

NYELVI

GRAFIKUS

SEMATIKUS

DINAMIKUS STATIKUS

ANALITIKUS NUMERIKUS NUMERIKUS ANALITIKUS

SZIMULÁCIÓS MODELL

(7)

7

2. ábra

A modellalkotás folyamata

PROBLÉMA MEGFOGAL -

MAZÁSA

RENDSZER ELEMZÉS

TECHNOLÓGIAI

TUDÁS TUDÁSBÁZIS

MODELL KONCEPCIÓ

JAVÍTÁS BŐVÍTÉS KÍSÉRLETI

TERV

MATEMATIKAI PROBLÉMA

LEÍRÁSA A

SZABÁLYOK MEGFOGAL-

MAZÁSA

A MATEMATIKAI PROBLÉMA MEGOLDÁSA AZ EREDMÉNYEK

INTERPRETÁLÁSA ÖSSZEHASONLÍTÁS

A VALÓSÁGGAL

PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA

ALKALMAZÁS ELŐREJELZÉS ELLENŐRZÉS

DOKUMENTÁCIÓ VALÓS VILÁG

MATEMATIKAI VILÁG

(8)

8

3. ábra

Numerikus módszerek

Numerikus matematikai módszerek (Áttekintés)

Egyszerű algebrai egyenletek Differenciál számítás Optimum számítás -Intervallum felezés -Interpolációs polinom -Szimplex módszer

-Fixpont módszer -Gradiens módszer

-Newton módszer Integrálszámítás -Gauss-Newton módszer

-Négyzetes interpoláció -Trapézszabály Közelítő számítás -Bairstow###s módszer -Simpson szabály -Lineáris regresszió

-Romberg integráció -Nemlineáris regresszió Egyszerű lineáris

egyenletrendszerek

-Predictor-Corrector módszer -Gauss-féle integráció

-Csebisev polinom -Lineáris többszörös regresszió

-Gauss-elimináció -Lobattó- és Konrod integráció -Közelítésspline-al -Gauss-Seider-iteráció Egyszerű differenciál egyenlet

-Egyszerű iteráció -Euler módszer Egyéb módszerek

Interpoláció -Módosított Euler módszer -MonteCarló módszer -Newton-Gregory módszer -Runge-Kutte módszer -Claster módszer -Lagrange-Polinom -Adams módszer -Variáció számítás -Spline interpoláció -Milne módszer -Faktoranalízis

-Fourier interpoláció -Fourier transzformáció

-Hermite féle interpoláció Parciális differenciál egyenlet -Végeselemes módszer Egyszerű nemlineáris

egyenletrendszer -Implicit módszer -Explicit módszer

-Határ elem módszer -Fraktál geometria -Newton-Raphson módszer -Crack-Nicholson módszer -Káosz elmélet

-Broyden módszer stb.

-Felezési módszer

(9)

9

ANALITIKUS

MEGOLDÁS SZTOCHASZTIKUS

MODELL KARAKTERISZTIKUS

ELEM MÓDSZER SÁV MODELL

Többnyire 1-dim.

at

k h at erfc x at e erfc x T T

T T

i f

i

2 2

x Tf

Speciális problémák leírása és megoldása.

+ Analóg elemzés

1,2 dimenziós

e-

Elmozdulások. Vonzási, taszítási folyamatok.

1,2 dimenziós

---

2 L

Fázishatár felületi jelenségek.

Harmadlagos diffúzió.

Mikroszerkezeti változások.

Szemcsedurvulás.

1,2 dimenziós R

h h

dx

0 1

Átalakulási folyamatok.

Henger- szimmetrikus számítások.

VÉGES

DIFFERENCIÁK MÓDSZERE

VÉGES TÉRFOGATOK MÓDSZERE

VÉGES ELEMEK MÓDSZERE

EGYÉB

1,2 -dimenziós

X Y

Hőmérséklet mező.

Diffúzió.

Változások leírása.

2,3 - dimenziós

Hőmérséklet mező.

Áramlási folyamatok a varratömledékben.

Dermedési folyamatok szimulációja.

2,3 - dimenziós

Hőmérséklet mező.

Áramlási számítások a varratömledékben.

Elektromágneses mező.

Rezgési probléma.

Mikrofolyamatok.

Átalakulási folyamatok.

Határelem módszer, speciális elemek.

4. ábra

Modellezési módszerek

(10)

10

5. ábra

Hegesztési jelenségek modellezése

Hegesztési folyamatok modellezése

A modell típusa Modellezett jelenség (elmélet) Szilárd szerkezet modell Rugalmas mező (Hooke) Hőhatásövezet modell Rugalmas-képlékeny

mező

Varratfürdő modell Viszkoplasztikus mező (tartósfolyás) Hegesztőív modell Hőmérséklet mező (hővezetés) Hegesztőláng modell Elektromágneses mező (Maxwell) Elektróda leolvadási

modell

Hidrosztatikus nyomásmező

Varratlencse modell Termokapilláris áramlás (Marangoni) Súrlódó réteg modell Lamináris és turbulens

áramlás a varratfürdőben

(Newton, Navier-Stokes)

Stb. Konvektív áramlás (Buoyancy)

Mikroszerkezettermokineti ka

(szemcsenövekedés, szemcseátalakulás) Hidrogén diffúzió (Fick)

Stb.

(11)

11

Hegesztésnél hőhatás éri az anyagokat a legtöbb eljárásnál, amelynek gyakran mikroszerkezeti változás a következménye.

Természetesen a hőhatás mechanikai folyamatokat is eredményez (például hőtágulás, hőzsugorodás). A hő-, mikroszerkezeti- és mechanikai folyamatokat együttesen csatolt folyamatoknak nevezi a szakirodalom [3], hiszen ezek egy időben lejátszódó folyamatok.

A hegesztési csatolt folyamatokat foglalja össze a 6. ábra [3].

6. ábra.

A hegesztésnél az úgynevezett „csatolt folyamatokat” kell figyelembe venni

A SYSWELD programrendszer kezeli ezeket a csatolt folyamatokat.

Tranziens hőmérsékleti

mező

Átalakulási jellemzők Fázisdiagramm TTT-diagramm

Mechanikai válasz Maradó feszültségek

Mikroszerkezeti változás

Keménységeloszlás Végeselem

háló geometriája

Az átalakulás kinetikája Látens hő

Alakváltozási

Kúszás

Alakíthatóság változása Átalakulás f(feszültség)

Kémiai összetétel Ausztenitesítési állapot Termikus peremfeltételek

Termofizikai jellemzők (elektromágneses, termikus

és mechanikai jellemzők a hőmérséklet függvényében)

Mechanikai peremfeltételek

Anyagtulajdonságok=

f(T, szerkezet)

Feszültség/alakváltozás=

f(T, szerkezet) Alakváltozás

változása

(12)

12

3. A SYSWELD program felépítése és lehetőségei

A SYSWELD program egy hegesztés szimulációs program4, amit az ESI Group készített. Alkalmas a hegesztés és a hőkezelés virtuális numerikus analízisére figyelembe véve a fázis átalakulásokat is. A SYSWELD program egy véges-elemes analízis elvén működő program.

Lehetővé teszi mind hegesztésre, mind hőkezelésre

 a hőmérséklet mező meghatározását,

 a szövetszerkezetek meghatározását,

 a keménység meghatározását HV – ben,

 az ausztenit szemcsenagyságának meghatározását,

 a maradó alakváltozások meghatározását,

 a maradó feszültségek meghatározását,

 a karbon és nitrogén tartalom meghatározását.

A modellezési eredmények alapján a hegesztési technológia optimalizálható, a szükséges paraméterek kiszámíthatók és lehetővé teszi új hegesztési technológiák kidolgozását. A számítási eredmények alapján a javító hegesztési paraméterek is igazolhatók.

A numerikus analízis bemenő adatai a következők:

 a hegesztési eljárás,

 a fajlagos hőbevitel,

 a szerkezet geometriája, a varrat vonalvezetése,

 a felhasznált anyagok,

 az előmelegítési hőmérséklet,

 a varratok felépítése, helyük és sorrendjük,

 a megfogások (készülékezés),

 az utólagos hőkezelés,

 stb.

A következő anyagok hegesztése és hőkezelése modellezhető:

 minden acél (ötvözetlen, gyengén ötvözött, ötvözött, ausztenites stb.)

 alumínium ötvözetek,

 titán ötvözetek,

 öntött vasak,

 stb.

(13)

13

A számítási modellt a VISUAL MESH programmal készíthető el egyszerűen, ezt a programot a SYSWELD - el együtt biztosítja, az ESI Group.

A programrendszer fő részei a 7. ábrán láthatók. Az ábra szerint a programrendszer lehetővé teszi a varratok tervezését, a varratokkal történő összeállítás tervezését és a hegesztési paraméterek meghatározását, figyelembe véve a modellezés különböző szintjeit. Ez kicsinyítve, lokálisan és globálisan, illetve tranziens-változásokat figyelembe véve is lehetséges.

7. ábra

A SYSWELD program részei

(Methods: módszerek, Engineering Domain: mérnöki szakterület, Products:

termékek, Shrinkage: kicsinyítés, Local-Global: helyi és általános, Transient:

tranziens, DistortionEngineering: mérnöki alakváltozások,

WeldQualityResidualStresses: hegesztés minősége és maradó feszültségek, WeldPlannerPackage: varrat tervező csomag, Welding Assembly Package:

varrat összeállítási csomag, WeldingPackage: hegesztési csomag) A továbbiakban bemutatjuk egy sarokvarratos T – kötésen keresztül a modellalkotást SYSWELD programmal és egy hernyóvarratnál kialakuló alakváltozás modellezésével a program működését.

(14)

14

4. A SYSWELD program gyakorlati alkalmazása

A modell és a véges-elemes háló elkészítése

A véges-elemes modellezés talán legfontosabb része a háló elkészítése. Ennek lépéseit egy sarokvarratos T - kötésen szemléltetjük.

Először a 2D – os modellt kell elkészíteni, ebből készíthető el a 3D – os modell. Ennek lépései a következők:

2D:

 Csomópontok megadása.

 Csomópontok által határolt „fél” területet irányított vektorok segítségével felületté alakítjuk.

 Itt megadjuk a varrat keresztmetszetét is.

 Már itt el kell készítenünk a véges-elem hálót, ennek a legegyszerűbb módja, ha az automatikus hálózást választjuk (8. ábra).

Ezek után már axonometrikus nézetben (3D) kell gondolkodnunk:

 Itt is irányvektor segítségével „térfogatot adunk” a behálózott felületünknek, és egyben a háromdimenziós véges-elemeket is megkapjuk (9. ábra).

 Esetünkben megadjuk a valóságos méreteket úgy, hogy ismét kétdimenziós felületeket hozunk létre és ezeket is hálózzuk, majd a felületre szintén vektor segítségével háromdimenziós elemeket helyezünk el.

A következő lépés a transzformálás, itt már megkapjuk a modellünk teljes geometriáját (10. ábra).

(15)

15

8. ábra

2D modell felépítése sarokvarratra

a.) b.)

9. ábra

A 3D – os modell létrehozása

a.) a 2D modell „kihúzása”, b.) a 3D modell egy része

(16)

16

10. ábra

Sarokvarratos T – kötés véges-elemes hálózata

5. Az ANSYS program lehetőségei

Az ANSYS program az alábbi feladatok megoldására alkalmas:

Mechanikai Analízis

Áramlástani Analízis

Termikus Analízis

Elektromágneses Analízis

Mechanikai Analízis: Nemlineáris anyagokat, nagy alakváltozást és háromdimenziós súrlódó kapcsolatokat képes modellezni. A program képes strukturális dinamika és explicit dinamika modellezésére.

Termikus Analízis: Sugárzást, fázisátalakulást képes modellezni. A tranziens, konduktív és konvektív jelenségeket képes vizsgálni idő függő határok között. Hőmérsékletfüggő fejlett anyagokat képes modellezni.

Áramlástani Analízis: Többfázisú, több fajta áramlást, reagáló áramlást, többszörös referenciakeretek között képes modellezni. Turbulens áramlásokat képes vizsgálni, nagy modellek esetében is.

(17)

17

Elektromágneses Analízis: Magnetosztatika, elektrosztatika, alacsony és magas frekvenciájú elektromágnesesség, körelemzés, Joule fűtés, lineáris és nem lineáris analízisre használható. Izotróp, anizotróp anyagok vizsgálatára, szórásra alkalmas.

A programban rendkívül gyorsan előállítható a modell geometriája és a véges – elemes hálózás is. Esetünkben mechanikai és termikus analízist végeztünk. A gyakorlatban végzett kísérlet időkorlátait adtuk meg a programban is.

6. Solid Works program lehetőségei

A program az alábbi típusú szimulációkra képes:

 A Solid Works gépészeti

tervezést automatizáló szoftver.

Szimuláció modulja képes

deformációt, feszültséget, hő- és áramlástani jelenségeket

modellezni.

Program alapvetően tervezőprogram, de a szimuláció moduljával hőtani és mechanikai analízist végeztünk. Ami felgyorsította a modell elkészülését és vizsgálatát az az, hogy nem kellett külön egy másik programot elindítani a vizsgálathoz, hanem a

programon belül választottunk modult.

7. A hernyóvarrat modellezése

A hegesztés modellezésre az AWI – hegesztést választottam, egy 3 x 110 x 110 mm méretű hegeszthető szerkezeti acéllemezre és egy azonos méretű saválló acéllemez közepére hegesztettünk egy - egy 50 mm hosszú hernyóvarratot.

A hegesztési paraméterek a következők voltak:

 dW = 2 mm

 I = 100 A (folyamatos áram)

 U = 18 V

(18)

18

 vheg = 1,67 mm/s

 q/v = 0,755 KJ/mm (0,70 hatásfokot figyelembe véve).

A varratok felvétele a 11. ábrán látható.

A gyakorlatban alkalmazott hegesztési paraméterekkel végeztük el a modellezést is. A programokból sok információ nyerhető, ezek közül a maradó alakváltozásokat vizsgáltunk csak ebben a dolgozatban. A megfogást és a munkadarab méreteit a 12. ábrán szemléltetjük

.

A hegeszthető acélra kapott alakváltozás a 13. ábrán, míg a saválló acélra kapott alakváltozás a 14. ábrán látható.

Hegeszthető acél esetében a legnagyobb alakváltozás 0,821 mm a SYSWELD modellezés szerint, míg ausztenites korrózióálló acélnál ez 1,255 mm a véges-elemes program szerint.

Az ANSYS program szerint a hegeszthető acél és a saválló acél esetében is 0,033 mm a legnagyobb alakváltozás. (A differencia csupán néhány százezred mm.)

A programmal készített modell eredménye a 15. ábrán látható.

A SOLIDWORKS programmal készített véges-elemes analízis szerint a hegeszthető acél esetében 0,219 mm, a saválló acélnál 0,231 mm a legnagyobb alakváltozás.

Ezeket az eredményeket a 16. és 17. ábra szemlélteti.

A lemezeken mértük a maradó alakváltozást, egy fix rögzítési ponthoz viszonyítva. A mért alakváltozásokat a 18. és 19. ábrán tüntettük fel.

Hegeszthető acélnál a mért legnagyobb alakváltozás 0,665 mm, míg az ausztenites korrózióálló acélnál a mért legnagyobb alakváltozás 1,362mm.

A számított és mért alakváltozások eltérése a saválló acél esetében kisebb, szénacélnál nagyobb, ennek több oka is lehet.

Lehetséges ok például a valós és a programban bevitt hőfizikai jellemzők eltérése. Eltérést okozhat a nem megfelelő hővezetési modell alkalmazása stb. Az eltérések ellenére megállapítható, hogy a SYSWELD program jól alkalmazható hegesztési folyamatok modellezésére, míg az ANSYS és a SOLIDWORKS kevésbé. Az utóbbi programok nem hegesztés folyamatok és jelenségek modellezésére szolgálnak, inkább bizonyos terhelések hatására elszenvedett alakváltozások, feszültségek, hő- és áramlástani jelenségek modellezésére alkalmasak.

(19)

19

11. ábra Hegesztett darabok

(20)

20

12. ábra

A munkadarab méretei és a megfogási pontok

13. ábra

Hegeszthető acél esetében kapott alakváltozások Sysweld programmal

(21)

21

14. ábra

Saválló acélnál kapott alakváltozások Sysweld programmal

15. ábra

Ansys program által kapott alakváltozás eredménye

(22)

22

16. ábra

Solid Works véges-elem moduljával kapott alakváltozás hegeszthető acélnál

17. ábra

Solid Works véges-elem moduljával kapott alakváltozás saválló acélnál

(23)

23

18. ábra

Mért alakváltozás hegeszthető acélnál

19. ábra

Mért alakváltozás saválló acélnál

(24)

24

8. Összefoglalás

A hegesztés területén is egyre terjednek a matematikai modellezés különböző módszerei. A modellezések eredményei alapján lehetővé válik a különböző jelenségek jobb megismerése illetve a gyakorlatban oly gyakori empíria is csökkenthető. A gépészmérnöki gyakorlatban általában alkalmazott véges-elemes programok nehezen alkalmazhatók a hegesztés területén, így szükség volt olyan programrendszerre, amellyel a hegesztési folyamatok is jól modellezhetők. Erre alkalmas program a SYSWELD program, amelyet a dolgozatban röviden bemutattam.

Egy hernyóvarrat hegesztésének példáján keresztül mutattam be a programot. A gyakorlatban hegesztett próbadarabokon mért alakváltozásokat összehasonlítottuk a számítási eredményekkel.

A kapott eltérések ellenére is javasolható a SYSWELD program alkalmazása a gyakorlatban. Az ANSYS és SOLIDWORS programok még nem képesek olyan pontossággal modellezni, mint a SYSWELD. A hegesztéssel kapcsolatos moduljaik fejlesztés alatt állnak.

Irodalomjegyzék

[1] B. Palotas: Finite Element Modelling on Welding Processes and Welding Phenomena, SME Technical Paper, AD02-278, Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, Mi, USA, 2002

[2]Palotás, B. - Borhy, I.:

Hegesztési folyamatok matematikai modellezése Hegesztéstechnika. VII. 1996 ( 2 ). p.: 15 - 23

[3] D.Radaj:Heat Effects of Welding Temperature Field, Residual Stress, Distortion

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1992. pp: 348.

[4] Using of Welding Virtual Numerical Simulation as Technical Support for Industrial Application, www.esi-group.com

Ábra

1. ábra  A modellezés típusai
A hegesztési csatolt folyamatokat foglalja össze a 6. ábra [3].

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (26–30 kredit): neveléstörténeti tanulmá- nyok, kutatások (pedagógiai problématörténet, történeti antropológia),

The 31 WS patients and unaffected family members were genotyped with the three ELN gene markers and the polymorphic loci located proximal (D7S672 and D7S653) and distal

A felszínre érkezett hőmennyiség (energia) 60 %-a elnyelődik, 40 %-a visszaverődik az űrbe. Az elnyelt hőmennyiség működteti az olyan jelenségeket, mint

A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú,

LVFESTIGATIOSS O_"V SPRISKLERS 337 Research work done so far included among others: nozzle design (taper angle, nozzle edge), determination of the right

Véges elemes modell- analízis kimutatta, hogy a 6 pontos és 12 pontos belső hatszöges rendszerekben jobban oszlik el a feszültség, és az elmozdulás is kisebb mértékű, mint

a) Olyan eljárást fejlesztettem ki, mely segítségével laboratóriumi körülmények között lehet ausztenites korrózióálló acélfelületekre rövid idő alatt, jól

Ez persze véges test és nem periodikus sorozat ese- tén nem lehetséges, de bármely U nemnegatív egészre az els ı U elemb ı l álló szegmensre már igen

A derék Crescence utóbb sajátkezűleg lemásolta mindegvik fia (Béla és Ödön) szá- mára. De a családi kegyeletet, az egymás iránti gyengédsé- get és szeretetet semmi

László vallomása szerint négyszemközt sokszor úgy beszélt vele, mint aki az egész dolgot svindlinek ta rtja és állítólag dicsérte is, hogy László milyen

Az elemes szalaghéj szerkezet olyan elemes szalagháló, amely sík helyzetből az elemek szögel- fordulása, felület síkjára merőleges meghajlása és tengelyük körüli

Az elemes szalaghéj szerkezet olyan elemes szalagháló, amely sík helyzetből az elemek szögel- fordulása, felület síkjára merőleges meghajlása és tengelyük körüli

{?i$jfyan¿A tewt' diYyù-, t'y- t*v tcivtv&vlL oynj^YCCLiwtivi c&rnvinn/{- es uixtod-knie Çf wxla... , WbÎlL&r iL>u£iih^yafvM-

De már erreigen nagy szükség van. Az intézvénye zettnek nemcsak a bemutatóhoz van viszonya, hanem a kibo csatóboz is, erre nézve pedig nem megbízásból, hanem név

ből: fej, haj, szem, fül, or, nyelv, jövő igéinket: fej-el, haj-al, szem-el, fül-el, or-ol, nyelv-el, és fejeli, szemeli, füleli, nyelveli; hajali és oroli helyett pedig, lett

• Point spread function P is 2-D equivalent of impulse response.. • Assuming P is spatially invariant, F 2D { P * 2D T } = F 2D { P }F 2D {

Az 1956‐os emlékmű szándékosan rozsdásított elemei (légköri korróziónak ellenálló acél + ausztenites

Mivel feltétel nélkül konvergens, ezért minden -hoz létezik véges halmaz, hogy. bármely véges

,,Egy olyan PVBG-t, mely kielégíti a következ˝o bit tesztet (esetleg valamely plauzibilis, de bizonyítatlan matematikai feltevés mellett, mint például annak feltételezése, hogy

A véges elemeken alapuló elemzési modellezés (FEM, Finite Element Modeling) speciális modellt állit elő a véges elemeken alapuló elemzés számára (FEA, Finite

A véges elemeken alapuló elemzési modellezés (FEM, Finite Element Modeling) speciális modellt állit elő a véges elemeken alapuló elemzés számára (FEA, Finite..

– MARC-MENTAT véges elemes modellt készítek, ami a kapott mérési eredményeknek megfelelően adja vissza a kúszást erre a geometriára. – A kapott negyedrendű

ható nyomaték (b) a III.1-es jelű talajminta diszkrét elemes modelljénél 0,52 m/s sebesség és 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés mellett... A számított vontatott