• Nem Talált Eredményt

„METAMORFÓZIS” SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "„METAMORFÓZIS” SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA"

Copied!
10
0
0

Teljes szövegt

(1)

TÁMOP 3.1.4 – 08/2 – 2008-0085

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.)

SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA

Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Táncművészet tanszak

(8 -14. életév)

„METAMORFÓZIS”

Moderntánc

(2)

Szociális kompetencia modulvázlat

Metamorfózis

Moderntánc tanszak

Ajánlott korosztály

14 év Ajánlott időkeret

2 * 90 perc A modul közvetlen célja

A személyiség jobb megismerése A modul tartalma

Vágyak – realitás – elvárások és önérvényesítés; proszociális viselkedés és agresszió Megelőző tapasztalat

Önismereti élmények Ajánlott továbbhaladási

irány A növendékek önismeretének elmélyítése A kompetenciafejlesztés

fókuszai o vágyak

o realitás o elvárások

o hely a társadalomban o kapcsolatok

o „én”

Kapcsolódási pontok

o Irodalom o Képzőművészet o Zeneművészet o Színjátszás - dráma területekkel

Támogató rendszer Atkinson – Hilgard – Smith – Nolen: Pszichológia, Budapest, Osiris Kiadó, 2005.

Kagan, S.: Kooperatív tanulás – Budapest, Önkonet Kft, 2010.

Oroszlány, P.: A tanulás tanítása (Tanári kézikönyv) – Budapest, Független Pedagógiai Intézet, 2004.

Rogers, C. R.: Valakivé válni, A személyiség születése - Budapest, EDGE 2000 Kft, 2010.

(3)

AZ

ELSŐ 90 PERCES ALKALOM

Tevékenységek –

időmegjelöléssel A tevékenység célja/

fejlesztendő készségek

Munkaformák és

módszerek Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

1. Bevezető rész o találkozások a

térben – tekintetek, érintések o hangulatok

kifejezése - nonverbális an

o hangadásos gyakorlatok – egymásra hangolódás

18 perc

 k

ommunikációs- és

interperszonáli s kapcsolati készségek fejlesztése

 fron

tális munka

 csoportmunka

 egyéni munka

o ritmus- hangszerek

o CD-s magnó o ritmus- hang- szerek

(4)

Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja/

fejlesztendő készségek

Munkaformák és módszerek

Eszközök/mellékletek Diák Pedagógus

2. Főrész o evolúció

 „az ember születése”

 néhány fejlődési fázis ld. állat

megjelenítése mozgás és hang által

o humán magatartás

 mitől ember az ember?

- Interaktív beszélgetés, hogy a fiatalok miben látják a humán lét alapvetéseit

o személyiség

50 perc (10 perc)

(10 perc)

 absztrahálás, kreativitás és fantázia fejlesztése

 mozgásos önkifejező készség fejlesztése

 kommunikációs készség

fejlesztése

 gondolkodási készségek

o csoportmunka o egyéni munka

o frontális munka o egyéni munka

o ritmus- hangszerek

o média- gyűjtések, mint vitaalap

o íróeszköz

o CD-s magnó

o laptop

(5)

 vágyak

 realitás

 elvárások, avagy belső dinamikánk megragadása o az ember, mint

társas lény

 inter-

perszonális világunk

 a társas támogató háló és annak életünkben betöltött szerepe 3. Záró rész

 zárókör, élmények megosztása a

csoporttago k-kal

(15 perc)

(15 perc)

22 perc

fejlesztése

o kommunikációs készségfejlesztés

 önismereti készségfejleszté s

 egészségfejles ztés

 kommunikáció s készségek fejlesztése

o csoportmunka o páros- és egyéni

munkaformák

o egyéni munka

o papírlapok o projekto r

(6)

 élménykészsé g

 megélés

 megosztás

(7)

A MÁSODIK 90 PERCES ALKALOM Tevékenységek –

időmegjelöléssel A tevékenység célja/

fejlesztendő készségek

Munkaformák és

módszerek Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

1. Bevezető rész

 séta a térben

 lassú – gyors mozgások

 dinamikai változások,

erőkifejtés táncos elemekkel

 érzelmek kifejezése mozgásban 2. Főrész

 proszociális viselkedés és agresszió

 gyűjtött

médiahírek és képzőművésze ti alkotások feldolgozása a témában

 mozgásos –

15 perc

65 perc (10 perc)

(15 perc)

o magatartás kontroll

o introspekciós készség fejlesztése o önkifejezési

készség fejlesztése

o kommunikációs készség

fejlesztése

o frontális munka o csoportmunka o egyéni munka

o újságcikkek o internetes

adatok

o CD-s magnó

o laptop o internet o projektor

(8)

táncos

kifejezésmód

 érzés-/ élmény- megosztás

o az agresszió kezelése

 előnyök és hátrányok

 impulzus- kontroll a mindennapokb an

 coping

(15 perc)

(15 perc)

(10 perc)

o interpretációs készség fejlesztése

o önkifejezési készség fejlesztése

o tudatosítás o önismeret

fejlesztése

o páros munka o egyéni munka

(9)

o önkifejezés o magatartásszab

ályozás o önismeret

o csoportmunka o egyéni munka

(10)

Tevékenységek –

időmegjelöléssel A tevékenység célja/

fejlesztendő készségek

Munkaformák és

módszerek Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

3. Záró rész o „érzések

megszelídítése

” - játék

10 perc

o viselkedés-

kontroll o páros munka o egyéni munka

o ritmus-

hangszerek o CD-s magnó

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Oroszlány Péter: Tanári kézikönyv METÓDUS-TAN, Budapest, 2006.. Oroszlány Péter: Könyv

A hagyományos pedagógiai kultúra megújításának egymással szorosan összefüggõ feladata a kognitív és a szociális kompetencia fejlesztése az eredményesség és

A szociális készségek meghatározásakor a legtöbben Trower és mtsai (1978) definíciójára hivatkoznak: „A szociális készségek azok a reakci- ók, amelyek képessé teszik

A szociális kompetencia-éntudat a szociális motívumaink (attitűdjeink, meggyőző- déseink, előítéleteink, erkölcsi értékrendünk), szokásaink, készségeink, képességeink

Kutatásunk célja: igazolást nyerjünk arra vonatkozóan, mely szerint a drámajáték mint drámapedagógiai módszer alkalmazása kedvező hatással van a szociális

A szociális kompetencia-éntudat a szociális motívumaink (attitűdjeink, meggyőző- déseink, előítéleteink, erkölcsi értékrendünk), szokásaink, készségeink,

Kulcskompetenciák: matematikai kompetencia; anyanyelvi kommunikáció (csoportmunka); természettudományos kompetencia (szöveges feladatok); a hatékony, önálló

Ugyanezt az igét (tornaro) használja Dante Odüsszeusz is (noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto), ahol ugyanígy egy kiváló ember romlásának lehetünk tanúi. sor: A