• Nem Talált Eredményt

615 is egész az Vörösmarty-monogiáfia KRÓNIKA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "615 is egész az Vörösmarty-monogiáfia KRÓNIKA"

Copied!
2
0
0

Teljes szövegt

(1)

KRÓNIKA

Tóth Dezső (1925-1985)

Első egyetemi oktatóim egyike volt, s alighanem úgyszintén egyike lehettem első tanítványainak.

Maga is diák volt még, amikor ifjabb társainak előadója lett, harmadéves hallgatóként vezette tanuló­

körünket. Ezek a heti összejövetelek számomra akkor eseményszámba mentek: 1949-ben, az egyetem akkori túlpolitizált, vulgarizáló szellemiségében Tóth Dezső a művet vizsgálta, az alkotó személyiséget, s ami mindezt meghatározza: a társadalmi-történeti összefüggéseket, a kor fordulópontjait. Irodalom és élet kölcsönhatása, együttmozgása már akkor lényegi eleme volt gondolkodásának.

Ezt tükrözte első nagy műve, az 1957-ben publikált Vörösmarty-monogiáfia (1974-ben módosí­

tott, második kiadása is megjelent), mely századunkban az első teljes életrajz, pályakép és műelemzés­

sorozat volt a reformkor legnagyobb költőjéről. Ugyanakkor annak a monográfiasorozatnak egyik legkiválóbbja, amellyel az ötvenes évek folyamán a marxista irodalom történetírás megkezdte nálunk szellemi térhódítását. Az ő Vörösmartyját - megannyi szakmai részértékén túl - az jellemezte, hogy a költő mint a társadalmi mozgás szövevényeinek tükrét és befolyásolóját jelenítette meg az olvasó előtt, mint a mindenkori szellemi élet részesét és alakítóját, az időszerű emberi lényeg kifejezésre juttatóját.

Híven a választott irodalomtörténészi-kritikusi ars poeticához: „... a tartalmat lényegében csak magá­

val a társadalommal, a mű egész jelentését csak magával az élettel mérhetjük."

Tóth Dezsőt mindenekelőtt egy-egy kor vagy korszelet különböző történeti fejlődéstendenciáinak összessége érdekelte. S azok a művek, amelyek e kortendenciákat, problémakomplexumokat együtte­

sen megjelenítik. Nemcsak reformkori tárgyú, de mai irodalmunkat elemző műveire is vonatkozik az, hogy a történetileg-társadalmilag messzelátó írók álltak hozzá közel, azok, akik távolabbra tekintettek koruknál. Azokhoz az alkotókhoz vonzódott, akik az ár ellen úsztak: Katonához, Vörösmartyhoz, Bajzához, újabb kori irodalmunkban Déryhez, Juhász Ferenchez. Főként az érdekelte, hogy meddig terjednek egy-egy kor mezőnyében az individuális erő lehetőségei, mit vált belőlük a tehetség valóra, milyen újat hoz az átlagnormatívákhoz képest, miben nő fölébe korának, s miben válik annak kiszol­

gáltatottjává? Vörösmarty-monográfiájának éppúgy e megközelítési mód adta igazi nóvumát, miként a hatvanas évek magyar regényirodalmáról, lírájáról, Füst Milánról, Gyergyai Albertről, Kardos G.

Györgyről, Ottlik Gézáról, Weöres Sándorról írott kritikai tanulmányainak is.

Ha szükségesnek ítélte, nem zárkózott el az önkorrekciótól sem. 1975-ben publikált új Vörösmarty- tanulmányában például a költőt mint irodalmunk első nagy polgári költőjét mutatta be, mint olyan alkotót, aki elsőként érzett, gondolkodott a „polgári szentháromságban": individualizmusban, nemze­

tiségben és polgári értelemben vett nemzetköziségben. Az egész reformkori fejlődés értelmezésében jelentett nagy segítséget az a felismerése, hogy Vörösmarty úttörőként élte át és tette számunkra is átélhetőekké individuum és nemzet, nemzet és emberiség korrelativ fogalompárjait, egyszersmind ellentmondásosságának antinómiáit.

Legfőbb tudósi erénye a határozott, karakterisztikus, lényegre törő gondolatmenet volt, a kiérlelt, erős koncepció tudat és logikai érvény, a megfogalmazások pontos és pregnáns jellege, nézeteinek meg- határozásszerűen éles kontúrú leszögezése, az ítéletalkotás átgondoltsága és belső koherenciája. Mind­

ezzel együtt pedig nagyfokú értékjgény és érték iránti fogékonyság. Tóth Dezső alapvető irodalom­

történetírói attitűdje az volt, hogy a vizsgált jelenség minő gondolkodói szemponttal, művészi jelleg­

zetességgel, alkotói magatartáselemmel gazdagította a hazai vagy az egyetemes kultúrát, mi az az eszmei-esztétikai többlet, amellyel a fejlődés folyamatát elmélyítette? A rész nála mindig mozaik-

615

(2)

darabja volt az egésznek, illetve egészeknek, az egész pedig része újabb egységeknek: hasadás és egysé­

gesülés ellentétpárjaiban szemlélte az irodalom Világát.

Előadása kifejezetten szónokias volt — benne az érvelő prelegálás, a meggyőzni és hatni akarás, a felismerések meggyökereztetésének és terjesztésének szándéka dominált. A reformkor nagyjaitól tanulta el azt a hangnemet és megnyilatkozási módot, mely eleve közönséget tételezett fel, azt kívánja megmozgatni-felvilágosítani-eszméltetni. Abból az ugyancsak a múlt századokban meghonosodott felismerésből következett ez, hogy az igazságot csak erősíti, ha minél többen osztoznak rajta.

A hatvanas évek elejétől kezdve fontos kultúrpolitikai funkciókat is vállalt - olyan tisztségeket, amelyek betöltőjüktől nemcsak hozzáértést, diplomáciai érzéket, tapintatot igényeltek, hanem egy­

szersmind azt is, hogy - irodalmunk sajátos helyzetét tekintve - mintegy két malomkő között őrlőd­

jön. Tisztségeiben konfliktusok elegyengetője, az írói lélek háborgásainak értője volt: munkáját elvi szigor és türelem dialektikus egysége jellemezte. El is fáradt mindebben. Hatvanadik életévéhez köze­

ledve, nyugalom után vágyódva, azt tervezte, hogy azontúl betetőzi életművét, sorra megírja azokat a tanulmányokat, amelyeket időrabló hivatali munkája addig nem tett lehetővé. Nemcsak irodalom­

történetírásunk, de egész közgondolkodásunk pótolhatatlan vesztesége, hogy korai halála e tervezett opuszoktól örökre megfosztott bennünket.

Fenyő István

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat főigazgatója Műszaki szerkesztő: Sándor István

Terjedelem: 11,90 (A/5) ív Készült a Flott Kisszövetkezet gondozásában 616

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

„halálvágy és feltámadáshit mindig építõ-pusztító erõ mindig ellensége a józan észnek ismeri mindenki majdnem mindenki keresztüllábalt rajta így-úgy mégsem tud róla

A pedagógiai koncepció bevezetése megfelelő módszertani kompetenciával rendel- kező pedagógusok irányításával valósulhat csak meg hatékonyan, illetve úgy, hogy a

Mondhatnék egyet s mást arról, ahogy a naplójá- ban kidolgozza a Fölszabadított Lengyel Ember új stílusát… és nem éppen minden fárasztó kötekedés nélkül…

A gyerek zsíros kenyerét nem szokták bepakolni a Biblia lapjaiba, a menyasszony nem szokott maszturbálni az esküvői szertartás alatt, a műtőorvos nem szokott beleflegmázni

S ha a Nyugaton két évtizede tündökölt, nálunk most hódító experi- mentalizmus legmodernebb (mert legdivatosabb) kívánalmát tekintjük, akkor még nyilvánvalóbb lesz, hogy

— Ha ez így működne, akkor a főhivatású képviselőnek szüksége lenne egy olyan segítő apparátusra is, amely a készülő anyagokat, ha azokat időben megkapják a

Ahogy A vén cigány esetében is, itt is a szörnyű történelmi élmény felkorbá- csolta szenvedély diktálja a vers gondolatiságát is. Ez stílusán is lemérhető: súlyos

Ujabban kísérletekkel is igazolják az északi fény keletkezé- sét. Egy elég nagy mágneses gömböt tartottak elektromos dinamógép közelébe, a melyből előállított katód