• Nem Talált Eredményt

1 v MAGYAK DIPLOMACZIAl EMLÉKEK.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "1 v MAGYAK DIPLOMACZIAl EMLÉKEK."

Copied!
478
0
0

Teljes szövegt

(1)

/ f f r

M A G Y A K

D I P L O M A C Z I A l E M L É K E K .

MÁTYÁS KIRÁLY KORÁBÓL.

MÁSODIK K Ö T E T .

£ m k ,

v

! m

MON. HUNG. H I S T . ACTA E X T . TV. 1

(2)

M O N U M E N T A H U N G Á R I Á É HISTORICA.

M A G Y A R

TÖRTÉNELMIEMLÉKEK.

K I A D J A

A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A

T Ö R T É N E L M I B I Z O T T S Á G A .

JíEírYEDlK OSZTÁLY.

M A G Y A R D I P L O M A C Z I A I E M L É K E K

MÁTYÁS KIRÁLY KORÁBÓL.

MÁSODIK K Ö T E T .

B U D A P E S T , 1 8 7 7.

A M. T . A K A D É M I A K Ö N Y V K I A D Ó - H I V A T A L A I ? (Az Akadémia épületében.)

(3)

MONUMENTA H U N G Á R I Á É HISTOBICA.

M A G Y A R

DIPLOMACZIAl EMLÉKEK.

MÁTYÁS KIRÁLY KORÁBÓL

1 4 5 8 - 1 4 9 0 .

A M. TUD. A K A D É M I A T Ö R T É N E L M I B I Z O T T S Á G A

M E G B Í Z Á S Á B Ó L

S Z E R K E S Z T E K

NAGY IVÁN É S B. N Y Á R Y A L B E R T .

M . A K A D . TACTOK.

M Á S O D I K K Ö T E T .

B U D A P E S T , 1877.

A M. T U D . A K A D É M I A K Ö N Y V K I A D Ó - H I V A T A L Á B A N . (Az Akadémia épületében.)

(4)

Budapest, 1877. Nyomatott az A t h e n a e u m r. társ. nyomdájában.

(5)

E L Ő S Z Ó.

A z I. Mátyás k i r á l y korára vonatkozó »Magyar Diplomacziai Emlékek« ezen II. kötete az 1 4 6 6 —

1480. évekből 2 9 5 levelet foglalt magában.

A miket az I. kötet előszavában elmondok va- lánk, n a g y o b b á r a ide is illenek. Jelen kötet tartal- mát is azon emlékek képezik, melyeket az Akadémia

Történelmi Bizottsága által Olaszország levéltáraiban lemásoltatott anyaghalmazból kellett kiválogatnunk.

A nápolyi »Gran Archivio«-ból O v á r y Lipót máso- lata szerint az 1 4 7 4 — 1 4 8 0 évekből csak is 15 d a r a b jutott e gyűjteménybe. A modénai levéltár b. N y á r v Albert másolata szerint az 1480. évhez 4 darabot szolgáltatott. A többit, tehát a kötet zömét a vele - ezei államkönyvek és majlandi államlevéltár szolgál- tatá. Mindkét helyen Mircse János ur teljesité részint maga, részint megbízottja által a másoltatást. A r á n y l a g tehát e két levéltárból n y e r t a n y a g képezte a szerkesz- tés legfőbb gondját, s — őszintén bevallva — okozta egyszersmind a legtöbb nehézséget. A másolatok j a - vitatlansága (incorrectsége) g y a k r a n n eghiusitott

minden igyekezetet a r r a nézve, h o g y hibátlan szöve- get a d h a s s u n k ; a liozzávetés vajmi k ö n n y e n túlhajtó

szabadosságával való éléstől pedig tartoztatott a hű-

(6)

séghez való ragaszkodás, ennélfogva a kétes helyek- nél a nem biztos helyettesítés (suppositio) helyett tanácsosabbnak tartók a kételyt jelző kérdőjelnek használatát, v a g y a kipontozást; — és csak is ott, hol biztos támpontra volt fektethető a j a vitás, vettük azt igénybe, mint például a 225. levélnél a 326. és 327. lapokon, hol a kéziratban \evö farrecta, jarecta szó helyébe Du Cange szótárának tekintélyénél fogva igazitok azt s a r e c a (v. sarica) szóra, mely ruha- félét jelentvén, a szöveg kivánt értelmével egybe- hangzik.

Eléfordult oly eset is, liogy a másolt levél ke- lete (évszáma)^ bizonyosan az egyik v a g y másik má- soló tollhibajából eredve, ellentétben állt a levélben foglalt és ismert históriai tények idejével. I l y esetben v a g y jegyzetben jelölők meg a hibát, vagv a g v ü j t e - m é n y végére a toldaléknak h a g y o k fel a levelet.

Végre meg kell j e g y e z n ü n k , liogy számtalan terjedelmesebb levélből, melyek nemzetünk és hazánk történetére nem vonatkozó tudositásokat tartalmaz- tak, az eféléket kihagyván, és ezt kipontozásokkal is megjelölvén, csak is azon sorokat tartottuk hivatá- sunknak közleni, melyek történelmünkre vonatkoz- nak, v a g y azzal némileg kapcsolatban állanak.

Budapest, clec. 30. 1876.

(7)

T A R T A L O M .

La,,

1. 1806. A velenczei á l l a m t a n á c s utasítása I s t v á n szentseböki

fejedelemhez k ü l d ö t t követe Molino P e t e r részére . . 1 2. — István szentsebóki berezeg f o l y a m o d v á n y a a velenczei

köztársasághoz viszonyainak részletes tudósításával . 4

— Gerardus Collis B l a n k á t a m a j l a n d i fejedelemnőt a velenczei állam h a n g u l a t á r ó l , többi k ö z t a t ö r ö k ellen

t e t t készületektől t u d ó s í t j a 7 4. — A velenczei á l l a m t a n á c s h a t á r o z a t a a szentsebőki feje-

delem kérelmei t á r g y á b a n , kiköttetvén, hogy a m a g y a r

k i r á l y a l a t t m a r a d j o n 8 5. — A velenczei államtanács válasza és utasítása Venerio

Ferencz m a g y a r o r s z á g i követéhez a török elleni készü-

lődések ügyében 9 fi. — Kivonat Gerardus de Collisnak B l a n k a m i l á n ó i fejede-

lemnőhez i r t követi jelentéséből a velenczei t ö r ö k ügyekre és a bosznyák és dalmacziai ügyekre vonat-

kozólag 12 7. — Gerardus de Collis követi jelentése a m i l á n ó i fejede-

lemnőhöz a velenczések á l t a l a törökkel tervelt békekö-

tés állásáról 14 8. — A velenczei á l l a m t a n á c s utasítása m a g y a r o r s z á g i követe

részére a török ügyben 16 9. — A velenczei á l l a m t a n á c s válasza Venerio F e r e n c z ma-

gyarországi követéhez a török ü g y e k b e n stb. . . . 17 10. — A velenczei á l l a m t a n á c s válasza a m a g y a r k i r á l y köve-

tének főleg a r a g u z a i a k r a v o n a t k o z ó l a g 19 11. — A velenczei államtanács utasítása m a g y a r o r s z á g i követe

részére, melyben a m a g y a r k i r á l y t a t ö r ö k elleni hábo- r ú r a ösztönöztetni és a pénzsegél}" i r á n t ígéretekkel

kecsegtetni k í v á n j a 20 12. — A velenczei á l l a m t a n á c s válasza a m a g y a r király köve-

tének, a ki római ú t j á b ó l visszatérve k i h a l l g a t á s t n y e r t

a köztársaságnál . 22

MONUM. HUNG. HIST. ACTA E X T . V. I

(8)

13. 1466. A velenczei államtanács Venerio Ferencz magyaror- szági követét körülményes és gyors jelentések végett

sürgeti 24 14. — A velenczei államtanács Venerio Ferencz magyaror-

szági követét a törökkel kötendő béke pontok i r á n t

t á j é k o z t a t j a ' 25 15. — Gerardus de Collis velenczei követnek a milánói feje-

delmekhez i r t tudósításából magyarországi dolgokra

vonatkozó kivonat 27 16. — Gerardus de Collis velenczei követ a milánói fejedelme-

ket bosszú levelében többi közt a. magyar követ megér-

kezéséről stb. is tudósítja 28 17. — A velenczei államtanács válasza a magyarországi követ

részére a török ügyekre és főleg Klissára vonatkozólag. 29 18. — A velenczei államtanács levele Marcello J a k a b Spalatói

kapitányhoz, melyben a m a g y a r hadsereg, és az özvegy

bánné i r á n y á b a n követendő eljárásról értesíti . . . 31 19. — Gerardus de Collis milánói velenczei követnek leveléből

Magyarországot érintő kivonat 32 20. — A velenczei államtanács válasza a magyarországi kö-

vethez 33 21. — Gerardus de Collis milánói követ Velenczéből a milánói

berczeget az olasz fejedelmektől a Török ellen megsza- v a z o t t pénzbeli segélyezésről, s Mátyás királynak cseh-

országi h á b o r ú j á r a vonatkozólag, értesíti . . . . 34 22. — A velenczei tanács a törökkel békességet kötendő, kül-

döttje számára menlevelet kíván a töröktől s az e vég- ből Konstantinápolyba küldött Michiel A n t a l követét odautasítja, hogy az említett békét, lehetőleg a magyar

királylyal egyetértve kösse meg 36 23% — A velenczei államtanács levele Venerio J a k a b követé-

hez a törökkel kötendő béke ügyében, az említett követ- nek megliag3'ván, hogy az illető békét csakis Mátyás

király hozzájárulásával kötheti meg 38 24. — A velenczei államtanács válasza a pápai követ részére

a török ügyekre vonatkozólag 41 25. — Gerardus de Collis tudósítása a milánói fejedelmekhez

a török hadi dolgokról s végül I s t v á n boszniai herczeg

tervezeteiről • 42 26. — A velenczei államtanács utasítja a Spalatói k a p i t á n y t ,

hogy a boszniai egykori királynénak szép szóval más

ta tózkodásí helyet szerezzen 44 27. — Gerardus de Collis levele a milánói fejedelemhez, mely-

ben többi közt a töröknek a magyarok elleni t á m a d á s á t érinti

(9)

Lap 28. 1460. Gerardus de Colles követségi j e l e n t é s e a m i l á n ó i fejede-

lemhez a magyar-velenczei viszonyokról a török ügyekre

vonatkozólag 46 29. — Gerárdus de Collis követségi jelentése a milánói fejede-

lemhez, melyben a többi k ö z t a M a g y a r viszonyokról is

a d a t o k a t közöl 48 no. 1167. A velenczei á l l a m t a n á c s levele M á t y á s k i r á l y h o z a tö-

r ö k k e l tervelt békekötés viszonyairól, és a velenczei köz-

társaság által a török ellen készrtett tengei-i h a j ó e r ő r ő l . 50 31. — Gerardus de Collis követi tudósítása a m i l á n ó i fejede-

lemhez, melyben m a g y a r ü g y e k r e vonatkozólag a kö-

v e t k e z ő k olvashatók 52 32. -j- A velenczei á l l a m t a n á c s a császár és m a g y a r o r s z á g i

követek e l ő t t szokása szerint a török elleni sok költ- ségbe kerülő készülődéseivel m e n t e g e t v é n m a g á t , egy- szersmind az olasz államoktól i r á n y á b a n ápolt gyanúsí-

tásokat is m a g á t ó l e l h á r í t a n i igyekezik 53 33. — A velenczei á l l a m t a n á c s M á t y á s király követének adott

válasza t ö r ö k elleni segély és a törökkel k ö t e n d ő béke

t á r g y á b a n 56 34. — A velenczei á l l a m t a n á c s M á t y á s k i r á l y követével, ki a

r ó m a i u d v a r h o z volt menendő, a törökkel k ö t e n d ő béke t á r g y á b a n közli s z á n d é k a i t ; a r ó m a i p á p á n á l pedig kö-

vetségi e l j á r á s á b a n g y á m o l í t á s á t ígéri, stb 57 35. — A velenczei á l l a m t a n á c s követei á l t a l a r ó m a i p á p á t a

töröknek Albánia elleni h a d i mozgalmairól, t o v á b b á a m a g y a r k i r á l y és a török közt kötendő béke-tervezetről

tudósítja 59 36. — Gerardus Collis követi jelentése a milánói fejedelemnő-

höz n a g y részben török ü g y e k r ő l , melyek némileg a ma-

gyar-velenczei ü g y e k r e is felvilágosítólag v o n a t k o z n a k . 61 37. — A velenczei dogc Moro K r i s t ó f o t M á t y á s k i r á l y h o z kö-

vetségbe küldvén, általa t u d a t n i k í v á n j a , h o g y a pápá- hoz k ü l d ö t t m a g y a r o r s z á g i követet gyámolítani fogja ; a török ellen Mátyás k i r á l y t t á m a d á s r a h í v j a fel, pénz- zel azonban n e m s e g í t h e t i ; végre a klissiai bán h á b o r -

gásai i r á n t p a n a s z k o d v a ezt m e g i n t e t n i kéri . . . 64 38. — B o t t á L é n á r d milánói követ Yelenczében, a milánói

lierczeget a N á p o l y b a menő m a g y a r nászkiséretnek

Yelenczében való megérkezéséről t u d ó s í t j a . . . . 66 39. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n á l levő k ö v e t levele a milánói

fejedelemhez többi közt m a g y a r o r s z á g i hírekről is . . 67 40. — Gerardus de Collis követségi tudósítása a milánói udvar-

hoz, m e l y b e n m a g y a r ügyekről csak a következők fog-

l a l t a t n a k 68

I*

(10)

Lap

41. 1467. A velenczei államtanács levele Diedo Ferencz m a g y a r - g y a r o r s z á g i követéhez az erdélyi fölkelés, főleg pedig a M á t j á s király á l t a l a törökkel k ö t ö t t fegyverszünet

t á r g y á b a n 69 42. — A velenczei á l l a m t a n á c s m a g y a r o r s z á g i követét a török-

kel k ö t ö t t fegyverszünet i r á n y á b a n követendő eljárásról

értesíti 71 43. — Gerardus de Collis követségi tudósítása a milánói udvar-

hoz, melyben a m a g y a r k i r á l y és boszniai ügyekről

szóló h í r e i t is közli 72 44. 1468. Gerardus de Collis a milánói lierczeget tudósítja, h o g y

a velenczések c s a t l a k o z v á n a m a g y a r o k által a törökök- től kieszközlendő békekötés reményében, < n n e k elérése végett most m a g o k k ü l d ö t t e k a szultánhoz követet, ki, h a e g jré b k é n t n e m lehetne a m a g y a r k i r á l y kizárásával

kössön békét. Á l l í t ó l a g e béke m á r meg is van kötve . 74 45. — Gerardus de Collis a milánói fejedelemhez i r t követi

jelentésében említi a t ö r ö k k e l m e g k ö t ö t t béke h i r é t , és

a m a g y a r k i r á l y elleni boszniai l á z a d á s t . . . . 75 46. . — Collis Gellért, m i l á n ó i követ Velenczében a milánói

h e r c z e g e t t u d ó s í t j a , hogy a Velenczések Mátyás k i r á l y t g y a n ú s í t j á k , m i s z e r i n t Firencze közbevetésével az olasz ligához csatlakozott Velencze ellen, s a t ö r ö k szultán- nal t i t o k b a n békét k ö t ö t t . A p á p a a ligától a török ellen p é n z t s ü r g e t . A n á p o l y i k i r á l y és Firencze a törökkel

békét kötendők, K o n s t a n t i n á p o l y b a követet k ü l d ö t t e k . 76 47. — G e r a r d u s de Collis követségi jelentése a milánói udvar-

hoz, melyben a m a g y a r - t ö r ö k békekötés viszonyairól

körülményes tudósítást tesz 78 48. — A velenczei á l l a m t a n á c s Diedo Ferencz m a g y a r o r s z á g i

követe á l t a l sürgeti a m a g y a r k i r á l y t a törökkel való béke megkötésére, melyre a n n á l h a j l a n d ó b b n a k véli a törököt, mivel Velencze az olasz fejedelmekkel mái-

egyezségre l é p e t t 81 49. — A velenczei á l l a m t a n á c s Diedo Ferencz magyarországi

követét u t a s í t j a , hogy a M á t y á s király á l t a l a törökkel k ö t e n d ő békére nézve a régiebb b é k e p o n t o k h o z ragasz-

k o d j é k 83 50. — G e r a r d u s de Collis követ a milánói herczeget többi közt

a r r ó l tudósítja, hogy a m a g y a r király nem készül a török elit n, de a p á p a rábeszéiései folytán a cseh k i r á l y t fogja

m e g t á m a d n i 84.

51. — Gerardus de Collis követi jelentéséből kivonat a m a g y a r

k i r á l y n a k csehországi h a d j á r a t á r a vonatkozólag . . 85

(11)

52. 1468. Kivonat Gerardus de Coliig milánói követnek jelentésé- ből a m a g y a r k i r á l y n a k csehországi h á b o r ú j á r a és a tö- rökkel k ö t ö t t békére v o n a t k o z ó l a g . . . . . 53. — Gerardus de Collis velenczei k ö v e t jelentése a milánói

udvarhoz, melyben a t ö r ö k n e k Boszniából Zara felé való p o r t y á z á s á t és a m a g y a r k i r á l y l y a l való viszonyait is

é r i n t i 86 54. — Gerardus de Collis követ, a m i l á n ó i herczeget a többi

közt a bosnj'ákországi t ö r ö k ö k n e k a m a g y a r t e r ü l e t alá

t a r t o z ó dalmácziai részekre való becsapásáról t u d ó s í t j a . 87 55. — Gerardus de Collis velenczei követnek a mii ínói fejede-

lemhez i r t követi jelentéséből kivonat M á t y á s k i r á l y n a k V á r a d o n t a r t o t t országgyűléséről és a török k ö v e t érke-

zése i r á n t szállongó a l a p t a l a n hírekről 88 56. — A velenczei á l l a m t a n á c s üres udvariasságból álló válasza

a m a g y a r király követeinek 89 57. — K i v o n a t Gerardus de Collis követségi jelentéséből a

törökkel kötendő békére és a boszniai m o z g a l m a k r a

vonatkozólag 90 58. — Gerardus de Collis a milánói u d v a r h o z i r t követi jelen-

tésében többi közt érinti a törökkel k ö t ö t t b é k é t és Ma- g y a r o r s z á g b a n M á t y á s k i r á l y ellen t á m a d t elégtelenek

fejeit 91 59. — Gerardus de Collis követségi jelentése a m i l á n ó i u d v a r -

hoz a m a g y a r o r s z á g i viszonyokról, s végül az olaszor-

szági liga ügyekről 92

— Gerardus de Collis követségi jelentése a m i l á n ó i u d v a r - hoz, melyben a P á p a szándéklatain, a törökkeli békén

kivül a m a g y a r o r s z á g i ü g y e k r e is kiterjeszkedik . . 94 61. — Gerardus de Collis a m i l á n ó i herczeget terjedelmes je-

lentésében a m. k i r á l y készülődéseiről t u d ó s í t j a . . 96 62. t A velenczei államtanács válasza gróf F r a n g e p á n István

követeinek Modrus és Segna védelmeztetése ügyében

u d v a r i a s ígéretekkel 96 63. 1469. A velenczei á l l a m t a n á c s válasza a Cilly grófnőnek krisz-

tus r u h á j a és egyéb ereklyék megváltása és a törökkel

kötendő békealkudozások t á r g y á b a n 98 61. — A velenczei államtanács Sanudo Ferencz római követe

által kéri a p á p á t , hogy Mátyás k i r á l y t a cseh k i r á l y ellen viselt h á b o r ú n a k mellőzésével a veszélvlyel fenye-

gető török elleni h a d j á r a t r a ösztönözze 99 65. — A velenczei államtanács h a t á r o z a t a a M á t y á s k i r á l y

követéhez küldendő követek i r á n t , kik M á t y á s k i r á l y - nak a török elleni h a d j á r a t r a való felkérésével megbí-

z a t n a k 100

(12)

66. 1469. Moro Kristóf velenczei dogé követi utasítása a segniai, corbaviai g r ó f o k h o z és esetleg a pécsi püspökhöz k ü l d ö t t Michiel Miklós követe részére, h o g y különösen a két előbbit a török ellen erélyes ellenállásra nógassa és köz- t ö k e czélból a k ü l d ö t t hadi lőszereket és ezer d a r a b

a r a n y a t felossza 101 67. 4- A velenczei á l l a m t a n á c s u t a s í t j a Sanudo Ferencz római

követét, hogy a p á p á n á l a segniai grófok követét a nye-

rendő segélyre nézve h a t h a t ó s a n g y á m o l í t s a . . . . 104 68. 4- A velenczei á l l a m t a n á c s m e g h a g y j a J a d r a kormányzói-

n a k , hogy a Bán és Sebenigo k ö z t fen forgó villongáso- k a t megszüntessék és e g y á l t a l á b a n a Bán háborgatásai-

tól a lakosokat megóvni t ö r e k e d j e n e k 105 69. A velenczei á l l a m t a n á c s h a t á r o z a t a a Sebenigo város

védelmére küldendő gyalog csapatok t á r g y á b a n . . . 107 70. -j- A velenczei á l l a m t a n á c s a horvátországi bán és Sebeni-

goiak közti ügy elintézésére M á t y á s királyhoz k ü l d e n d ő

k ö v e t e t választ Iu7 71. -f- A velenczei államtanács M á t y á s k i r á l y n á l panaszt emel-

vén a h o r v á t o r s z á g i b á n ellen, hogy a velenczei d a l m á t részeket, kivált a Sebenigoikat p u s z t í t j a és dúlja, őt

megfenyíteni k é r i 108 72. — M á t y á s k i r á l y Sforzia Ferenczhez követeket, küld . . 110

73. — A velenczei á l l a m t a n á c s M á t y á s k i r á l y h o z A y m o J á n o s t

k ö v e t ü l v á l a s z t j a és küldi 111

74. — A velenczei á l l a m t a n á c s A y m o J á n o s t először követül k ü l d i a császárhoz a trieszti és ligabeli ügyek t á r g y á - ban ; a z u t á n a m a g y a r királyhoz a török elleni hadvise- lés és a horvátországi b á n g a r á z d á l k o d á s a i n a k megszün- tetése, a m o r l á k o k ügyének elintézése s a cseh vagy len- gyel h á b o r ú esetében való m a g a t a r t á s és F e r d i n á n d há-

zassága t á r g y á b a n . 111 75. — A velenczei á l l a m t a n á c s r ó m a i követével a török előnyo-

m u l á s á r ó l szóló hiteles levelet felhasználás végett közli. 116 76. A velenezei á l l a m t a n á c s a török ellenében F r i a u l b a

lovas és gyalog fegyveres erőt rendel 117 77. — A velenczei á l l a m t a n á c s római követével ismétlűleg

közli a közelgő török dulásairól szóló híreket, a p á p a

felbuzdítása végett 11 8

78. — A velenczei államtanács Aymo J á n o s t követül küldi a császárhoz és a m a g y a r királyhoz a török elleni hábo- r ú r a unszolás v é g e t t , különösen az utóbbi királyt Bosz- n i á b a n t á m a d á s r a ösztönzi ; végre a clissai b á n és egy

m a g á n polgár adóssági követelése t á r g y á b a n u t a s í t j a . 119

(13)

vn

L a p

79. 1469. Bullatus Kristóf követségi jelentése a milánói fejedelem- kez a török h a d i mozgalmakról, M á t y á s k i r á l y n a k Cseh-

ország ellen viselt h á b o r ú j á r ó l stb 122 80. — Bullatus Kristóf követi jelentése a milánói fejedelemhez

a velenczei, török és m a g y a r ü g y e k r ő l 125 81. — A velenczei á l l a m t a n á c s Corrario Ferencz követének

u t a s í t á s t ad, hogy a p á p á t a t ö r ö k előnyomulása foly-

tán szükségelt intézkedésekre sürgetőieg f e l h í v j a . . 127 82. — A velenczei á l l a m t a n á c s levele a r ó m a i p á p á h o z a kö-

zelgő török által fenyegető veszélyekről és ellene t e t t

intézkedésekről 127 83. — A velenczei á l l a m t a n á c s levele S a n u t o F e r e n c z Rómá-

ban lévő követéhez, a t ö r ö k p u s z t í t á s o k t á r g y á b a n . . 128 84. — Bullatus Kristóf követségi jelentése a milánói fejedelem-

hez a török ügyekről és a magyar-cseh h á b o r ú r ó l stb. . 129 85. — A velenczei államtanács válasza Michiel Miklós segniai

követéhez, m e l y b e n István g r ó f n a k száz gyalogot igér . 132 86. — A velenczei á l l a m t a n á c s Dávid zsidót megbízza Kon-

s t a n t i n á p o l y b a n a béke i r á n t i h a j l a m kikémlelésével . 133 87. -v- A velenczei á l l a m t a n á c s levele a m a g y a r k i r á l y h o z a

h o r v á t bán és sebenigoiak közti ü g y t á r g y á b a n . . 133 88. — A velenczei á l l a m t a n á c s követét, Sanuto F e r e n c z e t a

törökök fenyegető h a d i mozgalmairól értesíti . . . 135 89. — A velenczei á l l a m t a n á c s a segniai grófok és m a g y a r ki-

rály közt fenforgó ü g y e k r e követének u t a s í t á s t a d ; ugyanez ügyben a követ m e g b í z o t t j á t levélben u t a s í t j a . 135 90. -f- A velenczei államtanács E m m o J á n o s magyarországi

követe által Mátyás k i r á l y t a t ö r ö k elleni h a d r a ösz-

tönzi, és a segniai g r ó f o k ügyét a j á n l j a 137 91. — Kivonat a velenczei államtanácsnak a császárnál lévő

t i t k á r á h o z i r t leveléből 139 92. — A velenczei á l l a m t a n á c s válasza r ó m a i követéhez a

p á p á n a k a m a g y a r k i r á l y n á l a törökkel kötendő béke

t á r g y á b a n t e t t k ö z b e n j á r á s á r ó l 139 93. -f- A velenczei államtanács örömmel értesülvén a hovát-

jtp-l országi b á n elmozdításáról és m á s i k n a k helyettesítésé-

^ röl, a török ügyben óvatos eljárásra i n t i követét, és egyszersmind u t a s í t j a , h o g y a pénzsegély kérésre nézve az a l k a l m a t elkerülni igyekezzék, legföllebb H o r v á t o r - szágra nézve h a d i költségeknek egyharmadrészét ajánl- ván. Mátyás király házassági ügyére nézve előbbi u t a - sításának m e g t a r t á s á t hangsúlyozza ; s végre a segniai

grófok ügyére hívja fel figyelmét . . . ' . . . 140 94. — A velenczei á l l a m t a n á c s Gronelli János követének a csá-

szár és Mátyás közti viszonyokra v o n a t k o z ó l a g válaszol 142

(14)

95. 1469. A velenczei á l l a m t a n á c s Lando A l a j o s követét az UjfÖld (nova terra) v a j d á j á h o z a t ö r ö k k e l t e r v e l t békekötés megkísérlésére u t a s í t a n i szándékozott, de a sikei-ben

n e m bizván, a m e g b í z a t á s t felfüggeszté 143 96. -V A velenczei á l l a m t a n á c s Michiel Miklós zengi követét

o t t m a r a d á s r a inti, és a zengi g r ó f o k n a k minden kitel-

h e t ő oltalmat igér 144 97. — E velenczei államtanács r ó m a i követével felhasználás

v é g e t t közli a török előnyomulásáról szóló h í r e k e t . 145 98. -f- A velenczei á l l a m t a n á c s Michiel Miklós követe által a

zengi g r ó f o k a t m a g u k o l t a l m a érdekében egyetértésre inti, és a p á p a által a m a g y a r k i r á l y n á l érdekükben

t e t t lépésekről t u d ó s í t j a 146 99. — A velenczei á l l a m t a n á c s t u d ó s í t j a r ó m a i követét, hogy

a t ö r ö k ö k elől lakosainak elmenekülése á l t a l pusztán m a r a d t Segnia városát megőrzi ; az m a g a Velencze f e n h a t ó s á g a alá a j á n l á m a g á t , de a m a g y a r h a d s e r e g

a z t elfoglalá 147 100. — A velenczei á l l a m t a n á c s zengi követét helybenniara-

dásra u t a s í t j a azon okból, mivel M a g y a r Balázsnak

összeütközéséről a követ elindulása u t á n értesült . . 148 101. V A velenczei á l l a m t a n á c s J u s t i n i a n i Ferencz követe

á l t a l a m a g y a r k i r á l y k a p i t á n y a által elfoglalt Zeng városának t u d t u l adása mellett a zengi grófok ügyé-

ben a p á p a k ö z b e n j á r á s á t kéri 149 102. V A velenczei á l l a m t a n á c s Michiel Miklós követe által

örömmel értesülvén a z e n g i grófok egyetértéséről és Zeng v á r o s á n a k visszafoglalására i n t é z e t t erélyes ké- születeikről, ezeknek h a d i szerekkel segélyezését ren-

deli, s a m a g y a r k i r á l y n á l k ö z b e n j á r á s á t ígéri . . . 150 103. A velenczei á l l a m t a n á c s Michiel Miklós közetét uta-

sítja, hogy a zengi g r ó f o k a t Zeng város visszafoglalá- sában segítse, de oly ügyesen és titkon, hogy m i a t t a a

m a g y a r k i r á l y l y a l összeütközésbe ne keveredjék . . 152 104. -V- A velenczei á l l a m t a n á c s római követét u t a s í t j a , hogy

m i u t á n Segnia elfoglalásával a török Olaszország biz- t o n s á g á t veszélyezteti, a F r a n g e p á n o k k ö v e t é t segítse, és a p á p á n á l eszközölje, hogy a m a g y a r királylyal

. egyetértőleg a törökkel békét kötni igyekezzék . . 154 105. — A velenczei á l l a m t a n á c s R ó m á b a n székelő követét a

Lengyel k i r á l y követének g y á m o l í t á s á r a utasítja . . 155 lu6. -t- A velenczei á l l a m t a n á c s m a g y a r o r s z á g i küvetének

m e g h a g y j a , hogy a zengi g r ó f o k n a k kegyelembe véte- lét kieszközölni igyekezzék, nehogy kétségbeesésből a

t ö r ö k h ö z való hajlásra vetemedjenek 156

(15)

107. 1469. A velenczei á l l a m t a n á c s Michiel Miklós zeng vidéki ügyviselőjét t u d ó s í t j a , hogy a zengi grófok ügyében úgy a p á p á n á l , m i n t a m a g y a r k i r á l y n á l m i n d e n t el- követett, hogy ez utóbbi a nevezett grófokat kegyébe f o g a d j a

108. A velenczei á l l a m t a n á c s a n é m e t császárnál és saját kö- zegeivel óvó intézkedésekről gondoskodik, nehogy a segélyeztetett Trieszt városa a m a g y a r o k kezébe jusson 109. -t— A velenczei államtanács Giustiniani Ferencz r ó m a i kö-

vetét értesítvén F r a n g e p á n M á r t o n és Doymus szemé- lyesen t e t t kérelmeikről, — u t a s í t j a , hogy a p á p á n á l oda h a t n i igyekezzék, hogy ez M á t y á s k i r á l y t k ü l ö n követ által Zeng város visszaadására és a grófok ke- gyelembe fogadására ösztönözze

110. - f A velenczei államtanács válasza gr. F r a n g e p á n Már.

tonnák, ki a m a g y a r király ellenében Sign'oriatól se- gélyt k é r t

111. — A velenczei á l l a m t a n á c s részletes váiasza F r a n g e p á n M á r t o n n a k előterjesztett kérelmeire kölcsön és egyéb segély t á r g y á b a n

112. 1470. Bullatus Kristóf követségi jelentése a m a g y a r király- lyal t a r t o t t beszélgetéseiről

113. -f- A velenczei á l l a m t a n á c s E m m o J á n o s m a g y a r o r s z á g i követe által a t ö r ö k elleni h á b o r ú t sürgeti, s egyszer- mind örömmel veszi t u d o m á s u l , hogy a m a g y a r kapi- t á n y o k a köztársaság a l a t t v a l ó i n a k megkimélésére u t a - s í t t a t t a k

114. f A velenczei á l l a m t a n á c s válasza E m m o J á n o s m a g y a r - országi követéhez, melyben a török elleni h á b o r ú t hangsúlyozza, t o v á b b á a zengi grófok ügyének párto- lását a j á n l j a , s végre esetleg M á t y á s király házasságá- hoz (ha ez a császár l e á n y á v a l megtörténnék) szeren- cse-üdvözletet kijelenteni k í v á n j a

115. — Bullati Kristóf a milánói fejedelmet M á t y á s k i r á l y n a k a velenczei k ö z t á r s a s á g i r á n t viselt neliezteléséről t u - dósítja . . .

116. A velenczei államtanács válasza E m m o J á n o s m a g y a r - országi követéhez a Bullati Kristóf milánói követ bal sugalmazatai ellen szóló felvilágosításokról, a zengi grófok i r á n t t a n ú s í t o t t kegyelemről és a csehországi h a d j á r a t a l k a l m á r a a követség h o l t a r t ó z k o d á s á r ó l 117. — K i v o n a t Bullati Kristófnak a milánói herczeghez irt

hosszadalmas és k ö r ü l m é n y e s követi jelentéséből a m a g y a r ügyekre vonatkozólag

I X

Lap

157

158 -

158

159

160 162

1 63

165

167

168

171

(16)

•h

118. 147". A velenczei államtanács E m r n o J á n o s követe által kéri Mátyás k i r á l y t , liogy Magyar Balázs k a p i t á n y á t a

Signoriához t a r t o z ó A u r a n i a i t e r ü l e t clulásaitól eltiltsa 172 A velenczei á l l a m t a n á c s válasza Magyar Balázs köve-

tei részére, megígérvén a j ó egyetértést, h a a m a g y a r k i r á l y parancsa szerint a k á r v a l l o t t a k n a k minden j a -

vaik visszadását eszközli 173 M a g y a r Balázs Bosnyák liorvát-tótországi b á n köve-

teinek elötei-jesztései a velenczei Signoria előtt és az

ex-re h a t á r o z o t t válasz 174 A velenczei á l l a m t a n á c s h a t á r o z a t a a császár megke-

resése folytán a M a g y a r Balázszsal együttesen a török

benyomulások ellen teendő intézkedések tárg3'ában . 177 Az ostiái püspök és bibornok a m i l á n ó i herczegnek a j á n l j a K a t a l i n boszniai k i r á l y n é követeit . . . . 177 Gonzaga bibornok a milánói fejedelemnek sogélyezés

végett a boszniai özvegy k i r á l y n é t a j á n l j a . . . . 178 A j e r u z s á l e m i sz. keresztről czímzett bibornok boszniai

k i r á l y n é részére segélyre kéri fel a milánói herczeget . 179 Nikodemus a boszniai k i r á l y n é t segélyezés végett

a j á n j a a milánói herczegnek 180 K a t a r i n a boszniai k i r á l y n é levele Sforzia Galeaz Mária

milánói lierczeghez, melyben a követei által előterjesz-

tendő s e g é l j ' m e g a d á s á é r t esedezik 181 A milánói lierczeg válasza a niczeai bibornoklioz a

boszniai k i r á l y n é segélyezése t á r g y á b a u . . . . J81 A milánói herczeg válasza a m a n t u a i bibornokhoz a

boszniai k i r á l y n é segélyezése t á r g y á b a n . . . . 182 Sfortia Galeaz Mária milánói herezeg válasza a bosz-

niai k i r á l y n é n a k a segélykérés t á r g y á b a n , a kiváltás

esetére ezer a r a n y a t ígérvén 183 A velenczei á l l a m t a n á c s a török á l t a l elfoglalt Negro-

ponte o s t r o m á t és elestét részletes leírásban jelentet-

vén a p á p á n a k , ettől a t ö r ö k ellen segélyt k é r . . . 184 Moro Kristóf velenczei dogé levele Sfortia Galeazo

Mária milánói fejedelemhez, melyben Negroponte-nak a török á l t a l elfoglalását m i n t a keresztyénség nagy ve-

szedelmét hangsúlyozván, a török elleni h a d r a ösztönzi 186 A velenczei á l l a m t a n á c s Speranchich V i k t o r t a sziczi-

liai k i r á l y h o z k ü l d v é n , a szei viai n é h a i Despota leá- nyainak a törökkel tervelt békekötés ügyében t e t t

k ö z b e n j á r á s u k r ó l t u d ó s í t j a 188 A velenczei á l l a m t a n á c s E m m o János követét a csá-

szárhoz küldi, a t ö r ö k n e k növekvő h a t a l m á t ó l rettegve

a császárt segélyadásra k í v á n j a ösztönöztetni . . . 189 119.

120.

121

122. — 123. — 124.

125. — 126

1 2

1 2 8

129. —

130. -t-

131

1 3!'

(17)

Lap 134. 1470. A velenczei államtanács Emmo Jánost császárnál lévő

követét értesíti előbbi leveléről, és a török elleni se- gélvre k í v á n j a buzdítatni a császárt, kinek két vár iránti követelésére kijelenti, hogy a magyar királylyal együtt ó h a j t a n á ez ügynek bíróilag és barátságosan

mielőbbi elintézését 191 135. — A velenczei államtanács levele J á n o s vegliai grófhoz a

a császár egy elfogott várnagyának szabadon bocsátá- sáról és h a t á r o z a t a követhez és császárhoz e tárgyban

irandó levelek i r á n t 192 13t5. A velenczei államtanács válasza Emmo J á n o s császári

követéhez, melyben a császárt ismételve a török elleni készülésre buzdítatni kívánja, és a vegliai gróf viselete

ellen m a g á t mentegeti 193 137. A velenczei államtanács értesíti a m a g y a r királyt az

összes olasz h a t a l m a k közt ujjítólag megkötött szövet- ségről, minek folytán Mátyás királyt is a török elleni

támadásra ösztönzi 194 138. — A velenczei államtanács római követeit u t a s í t j a , hogy

a pápánál eszközöljék, miszerint ez a keresztyén feje- delmeket, különösen pedig a m a g y a r k i r á l y t egy e végre küldött bibornokkövet által a török ellen vise-

lendő t á m a d ó hadra felbuzdítani igyekezzék . . . 195 139. A velenczei államtanács válasza Emmo Já n o s császári

követéhez az olasz liga t á r g y á b a n , melynek folytán a császár is a török elleni erélyes készülésre buzdítandó, ugyan-e követ által hasonló t á r g y ú levél a magyar

királyhoz is elküldendő vala 196 140. — Bullato Kristíf követi jelentése a milánói herczegliez a

Frigyes császár, Mátyás király és velenczei köztársa-

ság közti viszonyokról 198 141. — A velenczei államtanács Emmo János császári követé-

nek megengedi a hazatérést, utasítván, hogy eladdig is

a császárt a török elleni h a d j á r a t r a buzdítsa . . . 200 142. — Bullato Kristóf követségi jelentése a milánói herczeg-

hez a m a g y a r királynak csehországi h a d j á r a t a i r ó l és

ennek folytán tervelt békealkudozásokról . . . . 201 143. — Bullato Kristóf követi jelentése a milánói lierczegliez,

melyben a hűbéri beiktatás (investitura) ügyében a császári udvarnál tett működését leirván, ez ügyre, valamint a magyar-cseh ügyekre vonatkozólag is elő-

terjeszti tapasztalatait 202 144. — Bullato Kristól követi jelentése a milánói herczegliez

a császár és magyar király közti viszonyokról és alku-

dozásokról stb 203

(18)

143. 1470. A velenczei államtanács Emmo János császári követé- nek a liazatérhetésre aclott engedélyt visszavonja, egy- szersmind a veglai grófnak ügyét bevégzettnek mondja, végül utasítja, hogy a regenshurgi diétán a köztársa-

nevében részt vegyen 207 146. 1471. Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt

jelentéséből kivonat a m a g y a r ügyekre vonatkozólag. 209 147. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt

jelentéséből kivonat a-török hadi mozgalmakra vonat-

kozólag 306 148. — Kivonat Gerardus de Collis velenczei követnek a milá-

nói herczeghez irt jelentéséből a lengyel-cseh ügyekro

vonatkozólag 211 149. — Bolognai Miklós követi jelentése a cseh-niagyar

ügyekről 211 150. — Kivonat Gerardus de Collis követnek a milánói her-

czeghez Velenczéből irt követi jelentéséből a magyar-

cseh-török ügyekre vonatkozólag 213 151. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt

jelentéséből kivonat a magyar-török ügyekre vonat-

kozólag 214 152. — Kivonat Gerardus de Collis követi jelentéséből a

velenczei-török ügyre vonatkozólag 215 153. — Kivonat Gerardus de Collis követ jelentéséből a milá-

nói herczeghez, a mennyiben Magyarországot illető

ügyeket érint 215 154. — Kivonrfc Gerardus de Collis követnek a milánói her-

czeghez t e t t jelentéséből bécsi, bocsniai, és dalmacziai

ügyekre vonatkozólag 216 155. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt

jelentéséből a török-velenczei ügyekre vonatkozó ki-

vonat 217 156. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt

jelentéséből a török mozgalmakra vonatkozó k i v o n a t . 218 157. Gerardus de Collisnak a milánói fejedelem velenczei

követének jelentéséből kivonat a török hadi viszo- nyokra vonatkozólag 2 19 158. — Gerardus de Collisnak, a milánói berezeg követének

jelentéséből kivonat a török ögyekről és m a g y a r ki-

rály halálának híréről 220 159. J- Kivonat Gerardus de Collis velenczei követnek a milá-

nói herczeghez irt jelentéséből a töröknek szlavóniai

(19)

Lap 160. 1471. Gerardus de Collis követi tudósítása a milánói her-

czeghez a t ö r ö k á l t a l a velenczéseknek a j á n l o t t béke-

pontokról 222 161. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez

i n t é z e t t k ö v e t i jelentéséből k i v o n a t a török ü g y e k r e

vonatkozólag . . . . 22.1

1G2. -*- G e r a r d u s de Collis követ jelentése a milánói herczeg- hez többek közt a m a g y a r k i r á l y n a k a cseh korona i r á n t i érdeklődéséről, és a m e g g y i l k o l t a t á s á r ó l koholt

liirről 224 163. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt

jelentéséből a m a g y a r - t ö r ö k ü g y e k r e vonatkozó k i v o n a t 225 104. — G e r a r d u s de Collis k ö v e t n e k a milánói herczeghez

i n t é z e t t jelentéséből a m a g y a r - t ö r ö k ü g y e k r e vonat-

kozó k i v o n a t 226 165. — K i v o n a t Gerardus de Collis követnek a m i l á n ó i h e r -

czeghez i r t jelentéséből a török és velenczések k ö z t bé-

kekötési viszonyokról 227 160. — Kivonat Gerardus de Collis követnek a m i l á n ó i her-

czeghez i r t jelentéséből, Mátyás k i r á l y n a k a milánói

u d v a r i r á n t i h a j l a m á r ó l stb 229 167. — Rendszabályok a r ó m a i p á p a részéről a t á r ö k ellen a

többi h a t a l m a s s á g o k h o z z á j á r u l á s á v a l indítandó hábo-

r ú r a nézve 230 168. — Simonetti J á n o s a milánói herczeget a lengyel k i r á l y -

n a k a m a g y a r k i r á l y elleni hadi készületéről t u d ó s í t j a 237 169. — Simonetti J á n o s a milánói herczeget a németországi

hadi készülődésekről t ö r ö k o r s z á g ellen, s a császárnak és lengyel királynak a m a g y a r k i r á l y elleni ellenséges

viszonyáról t u d ó s í t j a 238 170. 1472. E g y ismeretlennek naplószerü levele a török h á b o r ú r ó l ,

Hassan-Casánt illetőleg, n é m i vonatkozással a m a g y a r

és velenczei t ö r ö k viszonyokra 239 171. 1473. B o t t á L é n á r d a milái.ói herczeget a török liadi moz-

g a l m a k r ó l ós a magyar-cseh ü g y e k r ő l stb. tudósítja . 245 «*

172. — Tudósítás a török h a d i m o z g a l m a k r ó l 240 173. — Ragusa városa a velenczei dogét a t ö r ö k h a d i mozgal-

m a k r ó l és különösen a t ö r ö k veszteségeiről tudósítja . 248 174. — R a g u z a városa a velenczei köztörsaság fejét a t ö r ö k

megveréséről t u d ó s í t j a 249 175. — A milánói berezeg Magyarországban 8 lovat a k a r v á n

vásároltatni, erre nézve Mátyás király beleegyezését

kikéri 250

(20)

176. 147". M á t y á s m a g y a r k i r á l y és Sfortia Galeaz M a r i a milá- nói berezeg k ö z ö t t élethosziglanra k ö t ö t t véd- és dacz-

szövetség 251 17 7. — Mátyás k i r á l y Sforza milánói fejedelemhez küldi Ra-

benstain J á n o s visegrádi prépostot 257 178. 1474. A velenczei á l l a m t a n á c s J a d r a k o r m á n y z ó i t az o t t a n i

a p á c z a z á r d á b a felveendő F r a n g e p á n csaladbéli nők

i r á u t u t a s í t j a 258 179. Mátyás király a t ö r ö k ellen készülvén, a közös ellen-

ség ellen K á z m é r lengyel k i r á l y t is segítségül h í v j a . 259 180. — Gróf F r a n g e p á n I s t v á n Marcello F a n t i n r a s p u r g i

k a p i t á n y t a t ö r ö k á l t a l okozott k á r o k r ó l t u d ó s í t j a . 260 181. y- A velenczei á l l a m t a n á c s levele magyarországi követé-

hez váltó ú t j á n k ü l d ö t t pénz t á r g y á b a n . . . . 161 182. — A velenczei á l l a m t a n á c s h a t á r o z a t a a m a g y a r forin-

t o k n a k Velenczében n a g y forgalma t á r g y á b a n . . . 262 183. — Marcello Miklós velenczei dogé követe által értesítvén

a p á p á t a török készülődéseiről, azt segélyre hívja fel,

és a m a g y a r k i r á l y h o z külön követet k é r k ü l d e t n i . . 263 184. — Katalin boszniai k i r á l y n é követeket k ü l d a m i l á n ó i

lierczegliez 264 185. 1475. Követségi jelentés a milánói fejedelemhez Korfuból, a

t ö r ö k h a d s e r e g mozgalmairól . . . . . • 265 186. — A n á p o l y i követ M a l e t t a F e r e n c z jelentése a milánói

fejedelemhez, a nápolyi k i r á l y n a k a vel?nczei és ma- g y a r követ e l ő t t a török viszonyokról t e t t nyilatkoza-

t a i r ó l 266 187. — B a d u a r i o Sebestyén követ jelentése a velenczei dogé-

hez Magyarországból, különösen I s t v á n moldvai vaj-

d á n a k a t ö r ö k á l t a l i s z o r o n g a t t a t á s á r ó l . . • . 267 188. — L e o n a r d despota a velenczei dogét a t ö r ö k hadsereg-

nek részletes mozgalmairól egy kéme u t á n t e t t jelen-

tése szerint t u d ó s í t j a . . . . 263

189. — Bottá L e n a r d a milánói herczeget a magyar-török

ügyekről t u d ó s í t j a 271 190. — Roverella F l o r i u s a f e r r a r a i herczeget Budáról a ma-

g y a r - t ö r ö k viszonyokról tudósítja 272 191. — Cavitello lovag, ki a m a g y a r király szolgálatában

állott, a m i l á n ó i berezegnek szolgálatát a j á n l j a . . 274 192. — Mocenigo P é t e r velenczei dogé a milánói herczeget a

török győzelmeiről tudósítja 275 193. — A nápolyi kincstár á l t a l B e a t r i x m a g y a r k i r á l y n é

nászajándékából k i a d o t t összegek k i m u t a t á s a . . . 277 194. — B o t t á L e n a r d a milánói herczeget a velenczei m a g y a r

követ leveleinek t a r t a l m a i r ó l tudósítja 27«

(21)

Lap 195. 1475. Baduario Sebestyén k ö v e t i jelentése a velenczei dögé-

hez a m a g y a r o r s z á g i ü g y e k r ő l 279 196. — Mátyás király levele B a d u a r i o Sebestyén velenczei

követhez a török ügyekben 282 197. — Mátyás k i r á l y n a k az előbbi levélhez mellékelt pana-

szos levele 283 198. — Az egri püspöknek B a d u a r i o Seaestyén velenczei követ-

hez intézett levele a török elleni h a d j á r a t i r á n t . . 285 199. — Gábor egri püspök fenebbi levelének melléklete a Ve-

lenczéseknek a törökkel k e z d e t t békealkudozásai-

ról stb 286 200. — Gábor egri püspök B a d u a r i o Sebestyént a Velenczések

követét a belgrádi h a d i eseményekről t u d ó s í t j a . . 287 201. — Baduario Sebestyén követségi jelentése B u d á r ó l a ve-

czei dogéhoz 288 202. — Alfonz calabriai berezeg levele a barii érsekhez a m a -

g y a r k i r á l y házassága és hadserege felől stb . . . 291 203. — Alfonz calabriai herczeg atyafiságos levele M á t y á s ki-

r á l y h o z főleg török ügyekben 292 204. — P o n a t o A n t a l követségi jelentése a velenczei dogéhez

a m a g y a r ügyek viszonyairól a r ó m a i p á p á n á l . . 293 205. — A milánói herczeget r ó m a i k ü l d ö t t j e i a p á p á t ó l a t ö r ö k

ellen, M á t jrá s k i r á l y részére f e l a j á n l o t t pénzbeli segé-

lyezéséről t u d ó s í t j á k £95 206. — Mátyás k i r á l y m e g h a t a l m a z v á n y a F o n t a n a Ferencz

követe részére a milánói herczegnél 297 207. — A milánói herczeg t u d t á r a a d j a velenczei követének

Bottá L é n á r d n a k , hogy a m a g y a r k i r á l y részére a pá-

p á n á l a török ellen segélyt sürget stb 298 208. — Mátyás k i r á l y h o z az Erdélybe betörő t ö r ö k h a d meg-

veretéséről szóló jelentés 299 209. — István moldvai v a j d a fölhívása az összes keresztyén

fejedelmekhez a török elleni segély t á r g y á b a n . . . 301 210. — Bottá L é n á r d követségi jelentése a milánói lierczegliez

a magyar-török viszonyokról a r ó m a i u d v a r n á l . . 303 211. 1476. A milánói herczeg válasza Cavitello J u s z t i n i á n h o z ,

m a g y a r királyi tanácsoshoz, a m. k i r á l y z a k szerencsés

győzelmei stb. t á r g y á b a n 304 212. — Mátyás k i r á l y bizalmas és o v a k o d á s r a intő levele a

b u r g u n d i herczeghez 305 213. — A m i l á n ó i herczeg válasza Mátyás 1 irályhoz, melyben

F o n t a n a Ferencz m e g h a t a l m a z o t t követnek az á l t a l a

előadandó ügyekben hitelt kér a d a t n i 307

(22)

214. 1470. L u p u s L u k á c s tudósítása Budáról a milánói herczeg- hez a lengyel-török ügyekről, Beatrix j e g y a j á n d o k a i - ról, nászünnepélj'e i r á n t i készülődésekről, és Gábor egri püspöknek származásáról s kiváló t u l a j d o n a i r ó l . 307 21."«. — F o n t a n a Ferencz tudósítása Galeaz M á r i a m i l á n ó i

herczeghez a m. k i r á l y n é n a k Nápolyból elhozatala

stb. i r á n t 312 210. — Bottá L é n á r d t u d ó s í t j a a milánói herczeget, hogy Ve-

lencze sürgeti a m a g y a r k i r á l y n a k a török elleni hadra

j á r ó segélypénzt 313 217. — B o t t á L é n á r d Yelenczéből tudósítja a milánói hercze-

get, h o g y Magyarországnak a t ö r ö k ö k m e g t á m a d á s a által veszélyeztetett helyzetében, a p á d a felhívására F e r d i n á n d király, a velenczei köztársaság, a flórenczick és a milánói berezeg á l t a l a d a n d ó segélyek elküldése

sürgettetik 314 213. — A milánói herczeg válasza de L u p i s L u k á c s n a k , k é r i

m a g á t ezután is kivált a t ö r ö k ügyekről értesíttetni, egyszersmind t u d a t j a , hogy a k i r á l y n é n á s z á r a követet

fog küldeni 315 219. — L a p u s Lukács t u d ó s í t j a a milánói herczeget a magyar-

moldvai ügyekről, a t ö r ö k ö k n e k Boszniában ű z ö t t ga- r á z d á l k o d á s á r ó l , s az erre vonatkozó m a g y a r beavat-

kozási viszonyokról 310 220. — De Gheza P é t e r a milánói herczeget a m a g y a r k i r á l y n é

nászkiséretéhez t e t t előkészületekről t u d ó s í t j a . . . 318 221. — Lászlónak, D r a k u l y a v a j d a a l a t t v a l ó j á n a k jelentése a

m o l d v a - és erdélyi-török m o z g a l m a k r ó l 319 222. — B á t h o r i I s t v á n országbíró levele Mátyás k i r á l y h o z a

török-moldvai ü t k ö z ° t r ő l 321 223. — L u p u s L u k á c s követ B u d á r ó l a milánói fejedelmet a

velenczei követ fogadtatásáról t u d ó s í t j a . . . . 323 224. — Cavitelli J u s t i n i a n B u d á r ó l a milánói herczeget, a tö-

r ö k ö n v e t t győzelemről és a hadifoglyok b e m u t a t á s á - ról t u d ó s í t j a - 225. — F e r d i n á n d nápolyi király B e r n á t segniai grófot Mária-

renddel feldíszíti 326 220. — F e r d i n á n d nápolyi k i r á l y több m a g y a r főúr kérelmére

H e n r i k cseh grófot de nova domo, valamint szent- györgyi és bazini gróf J á n o s t , P é t e r t és Gereb P é t e r t a

szűz Mária rendjével feldíszíti 3 - 9 227. — Alfonz Herczeg a bari érsek á l t a l nővérének Beatrix-

nek M á t y á s királyival m e g t ö r t é n t egybekelése alkal-

mából szerencsekivánatait közli 331

(23)

L a p

228. 1476. Alfonz calabriai f e j e d e l e m a m e g t ö r t é n t nász u t á n M á t y á s k i r á l y n a k a házas élethez szerencse üdvözle-

t e i t i r j a 332 229. — Alfonz calabriai herczeg, nővére Beatrix k i r á l y n é ér-

dekében a b a r i érseket a kalocsai érsekhez követség-

ben k ü l d i 333 230. — Lupus L u k á c s a milánói herczeget Budáról a m a g y a -

r o k n a k a t ö r ö k elleni, v a l a m i n t a k i r á l y n a k a nászhoz

való készülődéseiről t u d ó s í t j a 334 231. — M á t y á s k i r á l y az egri p ü s p ö k ö t , m i n t követét a h a v a s -

alföldi v a j d á n és t ö r ö k ö n n y e r t gj'őzelemről értesiti . 335 232. — Filippo Vespasian követ jelentése Alfonz calabriai feje-

delemhez a m a g y a r o r s z á g i ü g y e k r ő l 336 233. — Cavitelli J u s t i n i á n követi jelentése a m i l á n ó i fejede-

lemhez a m a g y a r ü g y e k r ő l , nevezetesen Sabacz ostro-

m á r ó l 338 234. — B o t t á L é n á r d követi jelentése a m i l á n ó i lierczegliez a

török-magyar h a d j á r a t r ó l , Szendrő o s t r o m á r ó l stb. . 339 235. — Mátv'ás király a sabáczi t á b o r b ó l a római pápát a

t ö r ö k elleni h a d j á r a t á r ó l és e részben a k í v á n a t o s se-

gélyezés t á r g y á b a n t u d ó s í t j a 340 236. — M á t y á s k i r á l y nápolyi követét Sabácz o s t r o m á r ó l és

az érkező t ö r ö k segély visszaveréséről t u d ó s í t j a . . 342 237. — Gábor egri püspök a római p á p á t Sabácz bevételéről

körülményesen tudósítja 343 238. — Raguza városa a velenczei dogét a törökországi ügyek-

ről t u d ó s í t j a 345 239. — L u p u s L u k á c s követi jelentése a milánói lierczegliez

Sabáczvára bevételéről, az u j k i r á l y n é követségéről, az ország által a t ö r ö k ellen a j á n l o t t h a d i segélyről, a nápolyi követ útjáról, az u j k i r á l y n é n a k és M á t y á s n a k

B u d á r a leendő érkezéséről 347 240. — F o n t a n a Ferencz a milánói herczeget többi közt hozzá

való követségi küldetéséről is előre értesíti . . . . 348 241. — Alfonz herczeg levele B e a t r i x m a g y a r k i r á l y n é h o z

r o k o n i érzelmekről, s a milánói herczeg haláláról . . 349 242. 1477. B o t t á L é n á r d a milánói herczeget a t ö r ö k ö k n e k Bosz-

^ n i á b a n a f r i a u l i t a r t o m á n y elleni hadi készülődéséről, és állítólag M á t y á s király által Segniának eladomá-

nyozásáról tudósítja 350 243. Gerardus de Collis követi jelentése a milánói herczeg-

liez a német- és m a g y a r o r s z á g i viszonyokról . . . 351 244. — Gerardus de Collis és t á r s a követi jelentése a milánói

lierczegliez németországi ügyekről, érintve m a g y a r ér-

dekeket is . 353

i l O N . IÍUNG, H l S T . ACTA E X T . V. H

(24)

x v i t r

245. 1477. Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói herczeghez, a császár és m a g y a r király közt a cseh

korona m i a t t folyt egyenetlenkedések viszonyairól . 355 246. — Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói

herczeghez, a császár és m a g y a r király közti béke

érdekéhen a velenczei követ közbenjárásáról . . . 359 247. — A velenczei tizek tanácsának határozata a magyar

király érdében, az özvegy Despótáné kihallgatása i r á n t 359 248. — Gábor egri pöspök levele (valószínűleg Lupus Lukács-

hoz) a m a g y a r k i r á l y n a k Ausztriában folytonos győ-

zelmeiről és mégis béke hajlamairól 360 249. — Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói

herczeghez a német császár és magyar király közti

viszátyok kiegyenlítése t á r g y á b a n 361 250. — Alfonz nápolyi herczeg levele nővére Beatrix és sógora

Mátyás király meglátogatása iránt a kalocsai érsekhez

és többekhez 363 2 51. — Alfonz nápolyi herczeg levele, melyben Mátyás királyt

tudósítja, hogy az ő s neje l á t o g a t á s á r a Synnus Luká-

csot küldi 364 252. — Baduario S bestyén velenczei követ kéri az egri püs-

pököt s követet, hogy az érdekes ügyekről tudósítsa és leveleinek rendesen küldhetése és kézhez vétele i r á n t

a budai vár tisztartójánál közbejárjon . . . . 364 253. — Beatrix királyné levele a f e r r a r a i herczeghez, Hercules-

hez, melyben többi közt Kristóf ferrarai követet egy-

házi méltóságra a j á n l j a 366 254. 1478. Alfonz calabriai herczeg Mátyás királynak és Beatrix-

nak Domokos sebészmestert a j á n l j a 367 255. — Követi jelentés a montferrati őrgróflioz, több helyen

magyar ügyeket érintve 368 25 6. — Hercules ferrarai herczeg, követét, Valentini Cesart

F o n t a n a Ferencz m. királyi követtől nyert tudósítá-

sokról értesíti 369 257. -V Marenchus Constantin a milánói herczeget a magyar

király és német császár közt fenforgó béketárgyalá-

sokról tudósítja 371 258. — A milánói államtanács h a t á r o z a t a Cavitelli Justinián

magyarországi követnek adandó válasz t á r g y á b a n . 374 269. -f- A milánói berezegek terjedelmes válasza Cavitelli

Jusztinián magyarországi követhez, a magyar király-

n a k az olasz liga ellen emelt panaszai tárgyában . . 375 260. — Alfonz calabriai herczeg levele Mátyás királyhoz a

levelet átadónak megbízatása iránt 385

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Pro vóluptas cunt codice Argentoratensi et Gothano voluntas scribendum esse censet Ehwald (Krit. 56.), quod postulare videtur etiam vult vs... sed me tumor

Immo vero quod maius est, eos etiam illi exosum.. non possunt aequo animo, quin quod in se deprehendere non possunt in eis tamquam

') Itt a dominationem ismétlődik.. Gratias itaque agimus vestrae domination! egre- giae, domino vero fratri nostro, domino comiti Thomae in sempiternum volumus reservire, quod nos

Ille Opifex rerum, Mundi melioris Origo, Quum Mundum magni fpeciem glomeravit in Orbis, Ac Pelagum, Terras, &, quod tegit omnia, Coelum Condidit, adfpiciens, quanta hic fit

Matris integritatem non minuit, sed sacravit. Hinc est, quod cantatur ad laudes virginis cum integritate parientis: Sicut sidus radium profert virgo filium pari

Quod vero tum de academia Wittenbergensi scripsi, id nunc repeto, et quaeso, si vobis mea voluntas et dominj praeceptoris consilium probatur, mihi facultatem eo proficiscendj

Quod semel a Sacratissima Maiestate Vestra mihi pro sua bonitate et munificen- tia clementer collatum integre et peculiariter iuxta morem antea solitum, nimirum quod se extendit

Vnde cum nobis et Baronibus nostris tunc prescntibus dictum priuilegium de sciencia et consciencia, voluntate et consensu karissimi patris nostri, eodemque p a t r e nostro iubente