• Nem Talált Eredményt

A F I G Y E LŐ I R ÓI ÉS Í R Á S AI /1876-1889/ összeállította G a l a m b os F e r e nc

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A F I G Y E LŐ I R ÓI ÉS Í R Á S AI /1876-1889/ összeállította G a l a m b os F e r e nc"

Copied!
106
0
0

Teljes szövegt

(1)

A

F I G Y E L Ő

I R Ó I É S Í R Á S A I

/1876-1889/

összeállította

G a l a m b o s F e r e n c

(2)

B e v e z e t é s .

Az első magyar irodalomtörténeti folyóirat mega­

lapitása Abafi /Aigner/ Lajos /1840-1909/ nevéhez fűződik.

Abafi Lajos, korának egyik legsokoldalúbb embere, kiadói te­

vékenysége mellett ráért arra is, hogy a kritika és bibliog­

ráfia területén is munkálkodjék, nemcsak kiadója, hanem szer­

kesztője is volt több folyóiratnak és ezek közül irodalomtör­

téneti szempontból, mint első szakfolyóirat, a "Figyelő" ér­

demli meg a legnagyobb figyelmet.

Abafi Lajos "Figyelő" cimmel már 1871. január 1.- én indított egy szépirodalmi hetilapot, Szana Tamás, majd Áb­

rányi Emil szerkesztésében. E lap 1876 június végéig élt.

Abafi már előbb felvetette egy kizárólag irodalomtörténettel foglalkozó szakfolyóirat tervét, melyet nemcsak mint kiadó, hanem mint szerkesztő is saját maga valósított meg. A Figye­

lő c. szépirodalmi hetilap 1876 júniusában megszűnt s ugyan- akkor jelent meg az első magyar irodalomtörténeti folyóirat, az uj Figyelő első száma.

A szerkesztő-kiadó a folyóirat első számában ko­

moly programmot adott. Ezt a programmot a folyóirat nagyjá­

ban meg is valósította. Bár értékelő tanulmányai nagyrészben már elavultak, adatközlései, életrajzi adalékai ma is kime­

ríthetetlen kincsesbányául szolgálnak az irodalomtörténészek számára. Abafi igyekezett korának legjelesebb irodalomtörté­

nészeit folyóirata köré csoportosítani és nem rajta, nem is folyóirata szellemi színvonalán múlott, hogy az 1876 júniu­

sában megindult folyóirat 1889 júniusában beszüntette megje­

lenését."A folyóirat Abafi, a kiadó részére nem üzlet volt,

hanem ráfizetés, Abafi mégis 13 évig vállalta az áldozatot és ezzel komoly hálára kötelezte a magyar irodalomtudományt.

A szerkesztés tennivalói mellett maga is rengeteg adatközlés­

sel, életrajzzal járult hozzá a folyóirat változatossá téte­

léhez. Folyóirata tudomány és sajtótörténeti jelentősége ab­

ban rejlik, hogy a Figyelő volt az első magyar irodalomtörté­

neti szakfolyóirat s mint ilyen, tizenöt évvel előzte meg a magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottságának folyóiratát, az Irodalomtörténeti Közleményeket és harminc­

hat évvel előbb látott napvilágot, mint a Magyar Irodalomtörté­

neti társaság folyóirata, az Irodalomtörténet.

A Figyelő nem jelent meg nagy példányszámban és igy teljes sorozata ma már csak nagyobb könyvtárainkban ta­

lálható. A köteteiben rejlő gazdag anyag viszonylagosan ne­

héz hozzáférhetősége miatt nem nagyon ismert és sokszor még a komoly kutatóknak is elkerüli a figyelmét. Ez a körülmény indított arra, hogy a figyelő teljes anyagát repertorizáljuk és a kutatók rendelkezésére bocsássuk.

A munka két főrészre oszlik. Az első főrész, a Figyelő iróit foglalja magában, az irók betűrendjében, az e­

gyes írások pedig a szerzők neve alatt időrendben követik egymást. A második főrész, "A Figyelő írásai", a Figyelő a-, nyagát tematikusan dolgozza fel és a következő fejezetekbe

o s z l i k : I. Bibiográfia, II. írás és könyvtörténet. Könyv­

tártan. Könyvkiadás, könyvkereskedelem. III. Kritika. IV.

A nyelv. V. Stilus. VI. Verstan. V I I . műfajok. /A. Prózai műfajok. 1. Verses műfajok általában. 2 . Népköltészet. 3.

Dal. 4. Egyházi ének, 5. Idill, 6, Románc. 7 . Rege, monda.

(3)

8. óda. 9. Epigramma. 10. Epika általában. 11. Históri­

ás ének, széphistória. 1 2 . Verses regény, 13. Verses ne­

se, 14. Ballada, népballada, 15. Verses levél. B. Pró­

zai műfajok, 1. Széppróza általában. 2. Regény, 3. Elbe­

szélés, novella. 4 . Mese. 3, Önéletrajz, 6, Szónoklat.

7. Levél, C. Drámai műfajok. 1. Drámai műfajok általá­

ban, 2 . Iskoladráma, 5. Tragédia, 4 , Vigjáték, 5, Nép- szinmü./ VIII, Egyes témák a magyar irodalomban, IX. Ma­

gyar irók egymásrahatása, kapcsolatai, barátsága. X . Ma­

gyar irodalom idegen nyelven, XI. Külföldi hatások a ma- gyar irodalomban. XII. Magyar tériák a külföldi irodalmak­

ban. XIII. Műfordítás a magyar irodalomban. XIV. Irodal­

mi topográfia. X V , Folyóiratok. XVI. Irodalmi és tudományos társaságok, XVII. Ujságirás, XVIII. Szinészettörténet.

XIX. Irodalmi viták. IX. Az iró gazdasági és jogi helyzete.

Cenzúra, X X I , Irodalom és vallás, XXII. Irodalom és pedagó­

gia. XXIII. Irodalom és politika. XXIV. Irodai om és művé­

szet. XXV. Néprajz. XXVI. Az irodalomtörténet elmélete és története. XXVII, A magyar irodalomtörténet egyes korsza­

kai, XXIX, Egyes irók. /E fejezetben az irők neve alatt minden róluk szóló tanulmány, adatközlés, könyvismertetés megtalálható, függetlenül attól, hogy a tematikus rész e­

gyes szakjai alatt már szerepelt./ XXX. Külföldi irodalom.

XXXI. Vegyes könyvismertetések. XXXII. Vegyes irások.

A Figyelő évente két kötetben jelent meg, kötetenként öt számmal, átlag kötetenkánt 25 iv terjede­

lemben. Kivételt képez az 1877~es év, amikor is csak egy kötet, a III. látott napvilágot. Tekintettel arra, hogy az egyes kötetekhez készült cimlap csak. a kötetszámot tün­

teti fel, az évszámot azonban nem, a kötött példányok leg­

nagyobb részéből pedig az egyes számok boritólapja hi­

ányzik, az egyes cikkek stb. helyrajzi meghatározásánál azt a módszeti követtük, hogy előre helyeztük a kötetszá­

mot, római számmal jelölve, utána tettük zárójelben az év­

számot, amelyet boritőlapos füzetek alapján azonositottunk.

Ezt követi a lapszám megjelölése.

(4)

A

F I G Y E L Ő I R Ó I

(5)

A,

Abafi Lajos : [Figyelő] Tájékoztató* I* /1876/ 1-4 1.

" í '•Dömötör János urfi" cimü balladáról*

I. /1876/ 29-37 1.

" i Somogyi Gedeon első Élőfizetési felhí­

vása 1819-ből« I* /1876/ 50 1.

" : Toldi Ferenc levele Kaainczy Gáborhoz*

I. /1876/ 51-52 1*

" s Petőfi Sándor egy nyilatkozata* I. /1Q76/

52-53 1.

" : Deák Ferenc levele Török Jánoshoz, I#

/1876/ 53 1*

" $ Amadé László mint népdal-költő* I* /1876/

54-56 1*

" i Peczely József levele Édes Gergelyhez*

I* /1876/ 58 1«

" í Szemére Pál levele Kazinczy Gáborhoz*

I. /1876/ 58-60 1.

" : "Fehér Anna" cimü magyar népballadáról*

I. /1876/ 84-99 1.

" i Báró Amadé László kiadatlan költeménye*

I. /1876/ 108 1*

" : Bessenyei György levele a sárospataki collegium tanáraihoz* I* /1876/ 109- 110 1*

" : Édes Gergely és Vályi Klára költői le­

veleiből. I. /1876/ 110-112 1*

" : Kenderesi Mihály két levele Kazinczy Ferenchez. I. /1876/ 118-120 1,

" í István főherceg-nádornak levele Zsoldos Ignáchoz, í« /1876/ 123 1.

" : Aranka György két levele Édes Gergely­

hez, I. /1876/ 176-182 1.

" : Kenderesi Mihály levele Kazinczy Ferenc­

hez* I* /1876/ 184-187 1,

" : Horváth Ádám egy kézirata* I* /1876/

230-232,1*

" í Horváth Ádám három levele Kazinczy Fe­

renchez* Ia /1876/ 255-239 lp

" í Aranka György levele Édes Gergelyhez*

I* /1876/ 239-241 1.

" í Kenderesi Mihály levele Kazinczy Ferenc--;

hez* I. /1876/ 241-245 1.

" : Takács József levele Somogyi Gedeonhoz*

I* /1876/ 248-249 1.

" : Kunoss Endre levele Matics Imréhez*

I* /1876/ 249 U

" : Bíikor terem a sok népdal? I* /1876/ 253 1*

" : Elekes János„ I* /1876/ 289-293 t,

" : Szalay László levele Ujváry Mihályhoz*

I* /1876/ 310-314 1.

" : "Molnár Anna"* I* /1876/ 321-3^3 U

" s Kazinczy Ferenc egy ismeretlen müve*

I. /1876/ 374-379 1*

" : A két Kovács József* II. /1876/ 193-*

202 1,

" : Jakacsics József levele és költeménye 1715-ból, II* /1876/ 384-385 1.

(6)

Abafi Lajos :. Emléklapok. II* /1876/ 389 1.

M : B, Amadé László ismeretlen költeménye, III* /1877/ 79 lo

" : Hero és Leander. III, /1877/ 81-93 1.

" : Szabó Dávid. III« /1877/ 143-147 1. -

" s Ormós László* III, /1877/ 199-207 1*

" : Gróf Dessewffy József levele gróf Széche­

nyi Istvánhoz. III. /1877/ 234-235 1*

" : Mikes Kelemen* III. /1877/ 288-308, 327- 334 1,

. " % Kölcsey Ferenc levelezése Ormós Lászlóval*

III. /1877/ 310-315 1.

: Zsolgos Ignác, III* /1877/ 392-396 1,

" : Mikep Kelemen müveiről. IV, /1S78/ 1-17, 92-110, 190-208 1.

" : Fábián Gábor. IV. /1878/ 28-47 1.

" % A magyar verstanhoz. IV. /1878/ 6 4-74, 138-150, 235-239 1«

" i Kölcsey Ferenc levelezése Ormós László­

val. IV. /1878/ 75-76 1.

" í Tóth Ede életéhez. IV. /1878/ 264-279 1*

" : Mikes Kelemen levelei. IV. /1878/ 302- 311, 576-384 lo

: Édes Gergely élete* V. /1878/ 101-116 1.

" : Édes Gergely müvei. V* /1878/ 186-209 1.

" : Tompa Mihály levelei Kazinczy Gáborhoz*

V* /1878/ 237-238 1., 388-391 1,

" : Édes Gergely müveiről. V* /1878/ 260-286 1.

" s Tompa Mihály levelei Kazinczy Gáborhoz*

V. /1878/ 308-311 1.

" í Idősb gróf Ráday Gedeon és Édes Gergely.

V* /1878/ 346-368 1.

" í Kazinczy Ferenc és Édes Gergely. VI*

/1879/ 52-60 1., 1 4 5-151, 310-317, 367- 378 1,

! Magyar irók élete. VI, /1879/ 60-74, 151- 158, IX, /1880/ 61-68, 1.

í Dávifi Ferenc, VII. /1879/ 136-150 1,

" t Dayka Gábor élete* VIII. /1880/ 213-235 1*

" : Kármán Józsefről. VIII. /1880/ 241-255, 383-395 , IX. /1880/ 42-52 1,

" z Sárosy Gyula kiadatlan költeményeid IX.

/1880/ 73-74 1.

" : Idősb Szinnyei József. X. /1881/ 43-53 1*

M í Aranka György levelezéséből. X* /1881/

68-74 1.

V s Mikes Kelemen Törökországi levelei* X„

/1881/ 241-253 1*

" : Csokonai kiadatlan költeményei, X» /1881/

228-235, 307-317, XI, /1881/ 69-78, 152- 156 1.

" : Mikes Kelemennek egy ismeretlen müve, X, /1881/ 321-333 1»

" / : Szemere Miklósról. XI, /1881/ 129-134*

228-237*, 298-308, 387-397, XII, /1882/

43-49 1*

(7)

Abafi Lajos Í Gyöngyösi Jánosról, XI* /1881/ 138-144 1.

" : Toripa Mi&ály levelei Kazinczy Gáborhoz, XI, /1881/ 145-152 1.

" í Perecsenyi Nagy Lászlóról, XI, /1881/

308-314 1,

" : Sárosy Gyula, XII, /1882/ 81-97, 161- 179 1.

" : Horváth János és Édes Gergely, XII* /1882/

72-77 1*

" s Szemere Pál Vörösmarty "Szózat"-járói, XII, /1882/ 112-123, 191-205 1.

" : Amadé László vallásos énekei, XII,/1882/

153-155 1.

" s A miskolci színház történetéhez* XII*

/1882/ 256-272, 367-384, XIII, /1882/

117-124 1,

" : Amadé László szerelmi versei. XII, /1882/

313-317 1,

" : Amadé László vegyes versei, XII, /1882/

386-388 1,

" : A göcseji Helikon, XIII* /1882/ 1-12 1*

" : Édes Gergely és Wesselényi Miklós. XIII, /1882/ 195-203 lo

" : Szemere Miklós levelei Pajor Istvánhoz*

XIII* /1882/ 225-238 1,

" : Édes Gergely levelezéséből* XIII, /1882/

355-359 1.

í Magyar pasquillok. XIV. /1883/ 249-257, XV. /1883/ 38-54, 146-158, 229-236 1,

" : Arany János levelei Kazinczy Gáborhoz, XVI• /1884/ 81-99 1,

" : Kazinczy Ferenc Magyar Pantheonja, XVI, /1884/ 241-255 1*

" s A Nemzeti Szinház levéltára, XVII,/1884/

147-156, 197-207 1»

" : Édas Gergely és fia Albert, XVII, /1884/

228-234, 276-288, 360-366 1,

" : Jósika Miklós levelei Szemere Bertalanhoz, XVII, /1884/ 390-398 1,

! Horváth Ádám és a Magyar Múzeum, XVIII, /1885/ 10-23, 98-109 1*

" : XVI, századbeli históriás ének, XVIII, /1885/ 23-33 1.

" í Szemere Pál levele Kazinczy Gáborhoz, XVIII, /1885/ 235-237 1»

: Tóth Ede életéhez, XVIII, /1885/ 321- 330 1.

" s Toldy Ferenc levelei Kazinczy Gáborhoz, XIX* /1885/ 27-43, 95-112 1,, 208-213 1*

" í Kenderesi Mihály levelei Kazinczy Ferenc­

hez, XIX, /1885/ 204-208 1,

" s Adalékok Cserei Mihály életéhez. XIX, /1885/ 270-284 1.

" : Nyiry István élete, XIX, /1885/ 345- 353 1*

" : Szemere Pál a Szózatról* XX, /1886/ 1 7 - 27 1.

(8)

Abafi Lajos í Szemére Pál és Mindszenty Gedeon* XX*

/1886/ 96-109 1.

" í Bajza József levele Ormós Lászlóhoz*

XX* /1886/ 157-158 1*

H s Irinyi József levele Kazinczy Gáborhoz*

XX* /1886/ 256-237 1.

" : Pákh Albert levelei Kazinczy Gáborhoz*

XX* /1886/ 305-509 1»

" : Gróf Dessewffy József levele báró Barkó- czy Lászlóhoz* XX* /1886/ 390 1*

" : Szalay László levelei Kazinczy Gáborhoz, XXI. /1886/ 59-61 1*

" : Kazinczy Ferenc levelei Káday Gedeonhoz*

XXIII* /1887/ 563-365 1.

" s Hévész Imre levele Ipolyi Arnoldhoz*

XXIII* /1887/ 365-381 1*

" : Mindszenty Gedeonról* XXIV* /1888/ 34- 44- 1*

: Tompa költeményei* XXIV* /1888/ 219-227 1*

" : Lugossy József levele Ipolyi Arnoldhoz*

XXVI* /1889/ 74-77 !•

" í Pagaor István viszonya Szemere Miklóshoz és Madách Imréhez* XXVI* /1889/ 351-

358 1*

Agáczy Norbert : A délibábok hőse, VIII. /1880/ 329- 343, IX* /1880/ 31-42 1*

Ágoston József : Baróti Szabó Dávid kiadatlan iratai­

ból. XII, /1882/ 272-279 1.

Angyal Dániel : Buda halála* Erődi Dániel könyve* I*

/1876/ 223-228 1.

Angyal Dávid i Berzsenyi Dániel* V* /1878/ 8 1-91, 175- 185 1.

Angyal János : A "Divina commedia"* IV* /1878/ 130- 138 1.

" : Dante forditésom ügyében* VIII* 31880/

157-158 1*

B *

Bacskády Ágoston s Mátyusföldi babonák, népszokások és mondák* I* /1876/ 251-252 1.

Badics Ferenc : Gaál József életrajza* X* /1881/

196-212 1.

" í Gaál József "Szirmay Ilona"-ja* X*

/1881/ 273-290 1* «

" : Gaál József szinraüvei* X* /1381/ 357- 371 l.» XI../1881/ 24-52 1*

" j Gaál József nagyobb költeményei* Xi*

/1881/ 94-108 1.

" : Gaál József beszélyai. XI* /1881/*

209-227 1*

" t Tóth Lőrincz élete* XIII, /1882/

70-74 1*

Balássy Dénes s Nagy Bihar Albertné. Székely néobal- lada* V* /1878/ 155-159 1.

" s Diétára menendő Csepplesz úrfiak éne­

ke. V. /1878/ 238-239 lo

(9)

Balássy Dénes : Gróf Teleki László kiadatlan költe­

ménye. IX, /1880/ 74-75 1.

í Régi dalok. IX. /1880/ 317-318 1.

Ballagi Aladár í A budapesti könyvkereskedés 1790-ben*

III, /1877/ 39-47 1.

Bánóczi József : Kisfaludy Károly mint képiró, XV*

, /1883/ 203-208 1,

Barthos Andor : Kazinczy kiadatlan versei, XII, /1882/

70-72 1,

Baróti Lajos Í Német költők hatása Csokonaira, XXI*

/1886/ 225-237 1*

" í Vörösmarty drámái, XXIV, /1888/ 8 1 - 94, 172-185 1-.

Bartók Géza t Báró Amadé László levele gróf Esterházy József bánhoz, III, /1877/ 308-309 1*

Bayer Ferenc s Bacsányi életrajzához* IV, /1878/ 51- 53 1.

" : Zrinyi lyrai müvei, IV, /1878/ 367- 376 1,

" : Kis János kiadatlan költeményei* V , /1878/ 210-216 1,

" : Czuczor Gergely, V I , /1879/ 81-105, 378-393 1.

H : Irodalomtörtébetünk legújabb kora hon­

nan számitandó? VIII, /1880/ 321-329 1 .

" : Kisfaludy Károly szerelme, IX, /1880/

161-175 1*

Békési Concilia Emil : A legrégibb történeti ének ko­

ra, II, /1876/ 81-98 1,

" ! A legrégibb történeti énekről.

Egy pár ellenészrevétel Szilády Áron urnák, IIf c /1876/ 306-312 1.

" : Egy ismeretlen szótárróle III, /1877/ 128-130 1.

Békési Emil : Egy adat ős Írásunk divatához Magyaror­

szágon, III, /1877/ 273-277 1«

" : A Halotti beszéd kora és halála, III, /1877/ 321-327 1»

11 : Ki irta a Mondolatot? IV,/1878/ 126- 130 1*

" : "Ki irta aZKSE első magyar nyelvtant"?

V . /1878/ 92-95 1.

Bélay Jenő : Virág Benedek irodalmi munkássága» XI*

/1881/ 1-24 1*

Beöthy Zsolt : Kovács Pál, IV, /1878/ 61-64 1*

Bereczky Sándor Í A soproni ev, lyceumi Magyar Társa­

ság első tiz évének története, XVIII.

/1885/ 241-249 1*

Bereti János s Jakab Ferenc, a földműves költő* IX, /1880/ 143-148 1„

Bergmann Ágost : Hölty és Dayka, II, /1876/ 294-299 1*

Besze János : A kis-tomaji puszta vendégei 1849-ben*

VII, /1879/ 150-155 1.

" í Vitkovics Mihály levele Besze Mihályhoz, X» /1881/ 156-157 1*

Bodnár Zsigmond : Irodalomtörténeti szempontok, II*

/1876/ 321-330 1,

(10)

Bodnár Zsigmond : A XVI* század egyházi lirája* IV*

/1878/ 17-23 lc

Bolgár Emil $ Sárosy Gyula levele Berzeviczy Tivadar­

hoz. XIX* /1885/ 393-39^- 1*

#

C*

Csanádi Sámuel : Katona József életéhez« XVII* /1884/

235-238 1*

Csapálár Benedek :. Révai Miklós élete és munkám* Bá- nóczi József könyve. V Ie /1879/ 210-

230 1*

" : Révai Miklós születése és családi viszonyai* VI* /1879/ 241-256 1*

'* : Révai iskolázása Szegeden 1763/4- 1768/9-ig* VI* /1879/ 321-337 1*

" : Révai pályáválasztása, VII* /1879/

37-50 1*

" : Révai Szegeden* VII* /1879/ 1 1 9 - 136 1*

" : Révai Kecskeméten mint ujonc-növen- dék* VII* /1879/ 222-237, 298-311 1*

" : Révai próbatanitása Kecskeméten*

VII* /1879/ 378-387 1.

n s Révai tatai tanárkodása» VII*

/1879/ 387-393 U

" : Révai a tanári pályán Tatán és Veszprémben* VIII* /1880/ 69-78, 139-

n i Révai tanárkodása Veszprémben*

VIII* /1880/ 1 7 5- 1 9 9 , 2 9 6-312 1*

" í Révai magyar irodalmi zsengéi*

VIII* /1880/ 366-383 1»

" : Révainak Nagykárolyba áthelyeztetése, IX* /1880/ 1-16 1*

" : Révai Nagykárolyban bölcselet-tanuló*

IX* /1880/ 288-307, 386-399 1*

" s Révai tanulmányai Nagykárolyban*

X* /1881/ 53-67, 127-144 1.

" s Révai elégiái 1773/4-1775/76* X*

/1881/ 212-228 1*

" : Révai tanárkodása Nagykárolyban 1775/6* X# /1881/ 290-306 1*

" : Révai theologiai tanuló Nyitrán 1776/7* X* /1881/ 371-389 1,

" í Révai Bécsben és Nagyváradon* XI*

/1881/ 108-129 lo

*' : Révai Nagyváradon s ismét Bécsben*

XI* /1881/ I9O-209 1.

" s Révai nevelő Bécsben. XI* /1881/

279-298, 368-387 1«

" : Révai tankönyvei, XII* /1882/ 50- 69 1,

H í Révai nevelő Loóson* XII. /1882/

123-143 1.

M : Révai ismét Bécsben azután Grécz- ben 1782-3* XII* /1882/ 206-227 1*

" s Révai ujságiró Pozsonyban 1784*

XII* /1882/ 279-303 1*

(11)

Csaplár Benedek j Révai törekvései a nemzeti művelő­

dés érdekében 1784* XII, /1882/ 354- 367 1*

" : Révai fellépése a Tudós Társaság ü- gyében. XIII, /1882/ 44-69 1*

" í Révai Győrött 1784-5* XIII, /1882/

124—145 1,

" s Révai Győrött 1785. XIII. /1882/

203-225 1.

" : Révai Győrött 1786. XIII, /1882/

292—310 1.

" í Révai mint kiadó Győrött, XIII, /1882/ 370-390 1,

" : RévaiaE mint kiadó Pozsonyban, XIV, /1883/ 48-69 1*

" : Révai rajztanitó Győrött. XIV, /1883/

130-146 1,

" : Révai kiadói bajlódásai, XIV, /1883/

202-225 1»

" : Révai "Elegyes versei"-nek megjele­

nése 1787* XIV, /1883/ 298-316 1,

" í Irodalmunk száts év előtti kü"fedelmei, XIV. /1883/ 54-67, 125-141 1,

" : Révai irányzata "II. József korában, XV* /1883/ 209-229, 279-298 1.

" : Irodalmi szövetkezés és versengés 1787-89, XIV, /1883/ 363-384 1.

" : Az időszaki magyar irodalom zsengéi, XV. /1883/ 371-390 1.

" : Révai nézetei a verselésről. XVI*

/ 1 8 8 4 / 28-44 1,

" í Az irodalmi irányzatok kölcsönös ha­

tása* XVI. /1884/ 122-140, 198-214 1.

" : A nemzeti visszahatás, XVI, /1884/

297-308, 368-387 1.

" : A nemzeti szellem hathatósabb eszmél- tetői száz év előtt, XVII, /1884/

57-76 1,

" : A válságos időszak, XVII, /1884/ 128- 147 1,

" t A nemzeti visszahatás nyilatkozásai, XVII. /1884/ 210-228 1,

" : Küzdelem a nemaeti nyelvért 1790*

XVII* /1884/ 301-318 1,

" : Révai "Planum"-a, XVII, /1884/ 34-3- 360 1.

" j A nemzeti törekvés akadályai 1791»

XVIII, /1885/ 34-54 1,

" : A nemzeti felbuzdulás lényegesebb eredményei* XVIII, /1885/ 110-128 1,

" : A nemzeti buzdulat árapálya, XVIII.

/1885/ 203-221 1 .

" s A magyar irodalomnak nemzetiesb irá­

nyú ujhodása, XVIII, /1885/ 282-299 1*

. " ; A nemzeti visszahatás szellemi sar­

jadéka, XVIII*/1885/ 359-376 1,

(12)

Csaplár Benedek : A nemzeti visszahatás sarjadéka*

" XIX* /1885/ 47-66 1*

" i Sürgölődés a magyar nyelv érdekében*

XIX* /1885/ 113- 1 3 2 1.

" í Igyekvés a nemzeti művelődésnek kor­

szerűbb lendítésére. XIX, /1885/ 213- 234 1.

" t A vérmes remények mérsékelt eredmé­

nyei. XIX* /1885/ 298-314 1*

" í Révai viszonyai s további munkássága*

XIX, /1885/ 368-386 1.

" í Révai helyzeti bajlódásai s irodalmi igyekvései, XX* /1886/ 44-60 1*

" : Révai anakreontikonjai* XX* /1886/

130-150 1.

" í Révai latin verseinek kiadása* XX*

/1886/ 217-236 1*

" s Révai latin iratainak jelentősége*

XX* /1886/ 375-388, XXI* /1886/ 31- 48 1*

" : Révai sikertelen törekvése az iro­

dalmi tanszékre* XXI* /1886/ 118-133, 205-223 U

" : Révai átlépése a győri egyházmegyébe*

XXI* /1886/ 270-286, 34-2-360 1*

M s Mire törekszik Révai a secularisatio után? XXII* /1887/ 59-77 1*

w í Révai pályázata a numismatikai tan­

székre* XXII. /1887/ 141-158, 221- 235 1.

n t Révai viszontagságai a secularisatio miatto XXII* /1887/ 298-315, 373-386 1*

" í Révai felhagy a rajztanitással*

XXIII. /1887/ 35-52, 143-160 1*

" : Bizalmas nyilatkozat a 90 év előtti komor időszakból* XXIII* /1887/ 198-

207 1-

" : Révai viszályos ügye s ennek követ­

kezményei* XXIII* /1887/ 284-300 1*

" : Révai viszonyainak derengése* XXIII*

/1887/ 346-362 1*

" : Révai az ik-es igeragozásról* XXIV*

/1888/ 44-61 1*

'" : Révai gimn. tanárságot nyer* XXIV*

/1888/ 134-151 1*

" : Révai költészettanár Esztergomban*

XXIV* /1888/ 208-218 1*

" : Révai tanári küzdelmei Esztergomban*

XXIV* /1888/ 299-315 1*

" : Révai válságos viszonyai Esztergomban*

XXIV* /1888/ 373-388 1*

" : Révai áthelyeztetése Komáromba* XXV*

/1888/ 53-72 1*

" í Révai esztergomi vádjainak végeredmé­

nye* XXV* /1888/ 145-157 1*

" s Révai didaktikai irányzata* XX¥*

/1888/ 220-238, 301-317 1.

" s Révai komáromi tanárkodása* XXV*

/1888/ 373-393 1*

(13)

Csaoáár Benedek : Kiegészítő adalék Révai didaktiká­

jához* XXVI, /1889/ 137-148 1,

Cseh Jenő : Orlai Petrich Soma, XIII, /1882/ 154-158 1,

n : Beöthy László egy verse, XIV, /1883/ 75 1«

Cserép József : Zrinyiászunk Tasso és Vergil világí­

tásában, XXVI, /1889/ 241-257, 332- 351 1.

Cserhalmi H , írén : Á francia romanticizmus befolyása történelmi drámáink alakjaira, XXV, /1888/ 1-12 1,

Csernátoni Gyula : Faludi a nőemancipátióról, V, /1878/

53-57 1*

" í A magyar óda-költészet története a legrégibb időktől Vörösmartyig, XII, /1882/ 321-347, XIII, /1882/ 12-44 1,

" : Didaktikánk a mult század végén, XIV, /1883/ 345-358 1,

D «

Dallos Gyula : Vázlatok az arab nyelv és irodalom tör­

ténetéből. II. /1876/ 379-384 1, Deák Elek : Tiszavidéki népmondák és babonák, II.

/1876/ 202-211 1,

" s Tiszavidéki népmondák és babonák. II»

/1876/ 300-306 1,

" s Erdélyi János, IX, /1880/ 81-102, 198- 214, 275-288, 337-344 1.

" s Erdélyi János születésnapja, XIX, /I885/

394 1.

Deák Farkas s Egy "Vanitatum vanitas" féle költemény a XVII. század első feléből. III, /1877/ 62-64 1,

" : Irodalmi polémia a mult század végén, X* /1881/ 95-109 1.

Dengi János s Döme Károly, I, /1876/ 193-213 1*

" i Kisfaludy Sándor első verse 1785- ből, XXIII. /1887/ 193-198 1.

" í Fábián Gábor két levele, XXVI, /I889/

234-238 1.

E *

Éble Gábor : Kölcsey kiadatlan költeményei, XXII, /1887/ 217-220 1,

Egervári P, Ödön : Rozgony József levele Döbrentei Gáborhoz, XXIII, /1887/ 382-383 1*

" s Kazinczy Ferenc levele Patay Sá­

muelhez, XXVII. /1889/ 78-79 1.

Endrődi Sándor s Dugonics András, VIII, /1880/ 1-12, 81-92, 198-205 1*

" t Dugonics András "Etelkája", VIII, /1880/ 263-275, 343-351 1»

" s Dugonics András regényei. IX, /1880/

52-61 1,

(14)

Endrődi SáJidor : Dugonics irodalmi munkássága* IX, /1880/ 105-118 1.

" s Dugonics szinraüvei* IX* /1880/ 176- 187 1*

" : Dugonics mint nyelvész* IX* /1880/*

241-2£7 1.

" : Adalékok Dugonics életéhez* IX*

/1880/ 373-386 1*

Eperjessy Kálmán : A gályarabságra itélt prot* lelké- szek albuma* I* /1876/ 228-229 1*

Erdélyi Károly : Berzsenyi és Mattháson* XV* /1883/

308-311 1*

" : Murány a magyar költészetben* XVII*

/1884/ 161-172 1*

Erdélyi Pál : Dayka Gábor költészete* XXII* /1887/ 24- 35, 196-201, 252-259 1*

" : Erdélyi János levelestárából* XXVI* /1889/

1-6, 128-136, 186-193 1*

Erődi Béla : Vezérelvek a magyar irodalmi oktatásban*

I* /1876/ 4-10 1*

F 0

Fábián Gábor : Adatok Somogyi Gedeon Aletéről* I*

/1876/ 15-18 1*

Fabó András : Adalékok Czwittingerhez* XVII* /1884/

369-390, XVIII. /1885/ 60-789 137- 156, 222-228, 315-319, 376-391, XIX*

/1885/ 66-74 1*

Falaky Károly s Szeberényi Lajos* II* /1876/ 275-281 1*

Farkas Márton : Kovács József és Szemere Pál* XXIII*

/1887/ 250-255 1.

Fejérpataky László ifj* : Szellemi élet az Árpádok a- latt* III* /1877/ 29-39 1.

" í Vallásitodalom az Árpádok alatt* III* /1877/ 93-109 1*

" s Jog és természettudomány az Árpádok alatt* III. /1877/ 184-198 1*

" s Történetírás az Árpá.dok alatt*

III* /1877/ 255-273, 353^368 1*

" í Költészet az Árpádok alatt*

IV* /1878/ 81-92, 178-190 1*

Felméri Lajos s Márton István három levele Kazinczy Ferenchez* I* /1876/ 302-306 1*

" : Gróf Mikó Imre leveleiből. III* /1877/

139-142, 229-234 l,

Ferenczy STózsef : A "Magyar Nyelvőr" nyelvészeti tö­

rekvései* I* /1876/ 266-288 1*

" : Arany János költészete* II* /1876/

263-275, 346-359 1.

" : Kölcsey müveihez* IV* /1878/ 311- 319 1*

" : Kazinczy Ferenc levele gróf Dessew- ffy Aurélnak* V* /1878/ 26-36 1*

" : Kazinczy Ferenc levelezéseiből.

V . /1878/ 122-127 1*

" : Aranka György levelei Kovachich Márton Györgyhöz* V* /1878/ 145-154 1*

(15)

Ferenczi József i Torapa életéhez, VII* /1879/ 200- 210 1.

" : A kurucvilág énekei, VIII, /1880/

43-69, 122-139Í 205-213 1*

" : Gróf Dessewffy József egy kiadatlan költeménye, IX, /1880/ 75-76 1.

" : Tompa Mihály levelei Szemere Miklós­

hoz, XII, /1882/ 97-112, 179-191*

305-313, 349-353 1*

" : Gróf Dessewffy József leveleiből*

XIII. /1882/ 149-154, XIV, /1883/

225-232, 277-288 1,

" s Garay János levelezéséből* XIII*

/1882/ 283-291, 360-370 1*

" í Cuakó Zsigmond élete. XIV./I883/

81-105, 174-190 1.

" : Gróf Dessewffy József levelei Döb- renteihez, XVI. /1884/ 72-76, 141-149, 215-228, XVII* /1884/ 116-127 1*

" 8 Garay János levelei Csapó Dániel­

hez. XVII, /1884/ 207-210 1,

" s Kazinczy és Dessewffy* XIX./1885/

196-204 1,

" : Tompa Mihály levelei Szemere Mik­

lóshoz, XIX, /1885/ 339-344 1,

" i Maár Bonifác egy levele, XIX*

/1885/ 395-396 1*

" : Tompa Mihály levelei Berecz Károly­

hoz. XX, /1886/ 38-41 1.

" í Obernyik Károly* Vahot Imre emlék­

irataiból* XX* /1886/ 156-157 1*

" í A hírlapirodalom történetéből, XXI, /1886/ 65-79 1*

" t Gróf Dessewffy Aurél Életrajzához.

XXIII, /1887/ 81-94 1*

Ferenczi Zoltán : Bárő Eötvös József* XV, /I883/

1-14, 81-92, 252-266, 341-355, XVI*

/1884/ 57-71, 99-llD) 1,

Frankenburg Adolf : Tükörképek a régibb irói élet­

ből, XIX, /1885/ 161-175 1.

Fülöp Adorján : B, Eötvös József költői jellemzése, IX, /1880/ 187-198, 257-274, 361- 372, X* /1881/ 35-43 1*

" s Rimái János és Beniczki Péter, XI*

/1881/ 241-251, 346-367 1.

" : Szász Károly és Szemere Miklós köl­

tészete* XXIV. /1888/ 1-15, 106- 120,' 201-208 , 277-284 1.

" : Nyéki Vörös Mátyás* V, /1878/ 231- 236 1.

G . , Gerecze Péter : Pálóezi Horváth Ádám, XV* /I883/

14-38, 115-125, 195-202, 266-279 1*

Görög Gyula s Fáy András két levele 1817-ből, III*

/1877/ 309-310 1*

(16)

Görög Gyula i Kazinczy Ferenc levele* XVII* /1884/

157-158 1,

Győrffy Lajos : Az előfizetési ivek irodalomtörténe­

ti jelentőségéről* II* /1876/ 2 5 5 - 2 3 7 1 . H a

Háhn Adolf : Egy mult századbeli énekes gyűjtemény*

II* /1876/ 359-368 1 *

" Í Tompa Mihály emlékverse* IX* /1880/ 78 1*

Hamary Dániel : Magyar irók élete* XVIII* /1885/

54-56 1*

Hantz Gyula : Magyar egyházi irók* I* /1876/ 360- 362 1.

" : A magyar népköltészet Dél-Magyarorszá­

gon* II* /1876/ 57- 6 6 1*

" s Népköltészeti közlemények* II* /1876/

3 1 7- 3 1 9 1.

í "A királyfi," III* /1877/ 6 8- 7 4 1 . Hantz Jaaő : A hunor és Arany János humora*, XXIV*

/1888/ 241-263, 351-372, XXV* /1888/

1 2 - 3 5 1.

Haraszti Gyula s Pécskai népköltészet* III* /1877/

2 1 1- 2 1 7 1.

" s Szent Hilárius8 IV* /1878/ 23-28 1 .

" 8 Kármán József* IV* /1878/ 2 2 3 - 2 3 5 1*

" 8 Az uj népies irány költészetünkben*

IV* /1878/ 241-264, 333-353 U

" 8 A debreceni kör költészete* V* /1878/

1-26 1*

" 8 Csokonai lyrája* VIII* /1880/ 275- 286 1*

" s Csokonaimhoz* XIX* /1885/ 7-20 1*

Hattyufy Dezső s Csokonai Vitéz Mihály levele Obernyik Józsefhez* IX* /1880/ 316-317 1*

Hegyesi Márton t Zsutai Jánosról* XXIII* /1887/ 301- 312 1*

HeLnrich Gusztáv s Német szemle* II* /1876/ 66-77 1*

" ; Grillparzer "Bánk bán" tragoediá- ja* III*/1877/ 379-387 1*

" 8 "Bácsmegyei levelei"* IV*/1878/

3 2 1 - 3 3 2 , V* /1878/ 63-71, 116-122 1*

" 5 Valkai "bánk bán éneke* V* /1878/

127-133 1.

" 8 Ponciánus históriája* VI* /1879/

25-90 1*

" s Boccaccio XVI* századi költésze­

tünkben* VIII* /1880/ 92-106 1*

Hellebrant Árpád t Jászberényi Pál életéhez* I* /1876/

362-363 1*

" s Gróf Dessewffy József epistolája gróf Telekihez* V* /1878/ 393-394- 1.

Helmár Ágost % Heltai Gáspár "Magyar krónikája*"

III* /1877/ 161-177 1«

Hénap Tamás % Kőszegi Rájnis József* XVII. /1884/

21-41, 100-116, 173-179 U

(17)

Hermann Antal s Szenczi Molnár Albert három bropüe ma- tikus müvéről* XXII* /1887/ 321-328 1*

Hoffer Endre : Horváth Ádám levele Fodor Gerzsonhoz, a h, h, dunamelléki superintendentia fő­

jegyzőjéhez Nagykőrösön* I* /1876/ 46- 49 1,

n % Hornrath End.re levele Fodor Gerzsonhoz*

III* /1877/ 316 1.

H i Fazekas Mihály levele Fodor Gerzsonyhoz*

V* /1878/ 391-393 1*

Horváth Döme % Kazinczy Ferenc levelei Cserei Farkas­

hoz* II* /1876/ 47-57, 1 4 6- 1 5 2 , 2 2 9 - 2 3 5 , III* /1877/ 152- 1 5 5 , IV* /1878/

54-60, V* /1878/ 222-231, 311- 3 1 6 1*

Hőke Lajos i Bihar megye végzése a magyar nyelv ügyé­

ben 1806-ban* I* /1876/ 364-366 1*

Hőke Lajos - Klekner Alajos : Latin Íróinkról, II*

/1876/ 129-133 1*

- h . - r, : Pá zmány Péter* XXII* /1887/ 1-23, 111- 133, 183-196, 241-252, 357-367, XXIII*

/1887/ 61-73 1*

I *

Illéssy János % P* Horváth Ádám egy kiadatlan verse, XIX* /1885/ 192- 1 9 6 1,

" : Somogyi Kovács József kiadatlan ver­

sei* XIX* /1885/ 390-393 1*

" : P, Horváth Ádám Hunniása* XX* /1886/

2 8 3-305 1*

" : Epos e Kónyi Zrinyiásza? XXIII, /1887/

74-77 1*

" : Adalékok Csokonai munkásságához* XXIII, /1887/ 265-269 1*

" s A költő Koháry szüleiről* XXIII* /1887/

3 1 9-320 1.

" s AdalékSS Br, Orczy Lőrincz életéhez,,

XXVI* /1889/ 318-319 X* *

" : Kovács József és Szemere Pál. XXVI*

/1889/ 379-383 1*

Imre Lajos s Báró Amadé László egy költeményéről* IV*

/1878/ 4 7- 5 0 1*

" í A Pannónia megvételéről való ének* IX*

^1880/ 2 1 4-235 1*

" í Nyéki Vörös Mátyás egyik énekéről* XIV*

/1883/ 151-158 1.

Imre Sándor : Jászberényi Pál* I* /1876/ 257-266 1*

" : A széltől fogant ló Zrinyinél, Vörösmar­

tinál és régibb költőinknél, IX* /1880/

68-71 1*

Irmei Ferenc : Gyulai Pál emlékbeszédei* VII* /1879/

393-398 1*

Iványi István : Zemplén megye kötlevele Táncsics Mi­

hály ellen* XIX* /1885/ 394-395 1«

(18)

J *

Jakab Elek : Szentivéni Mihály életiratához* IV • /1878/ 1 1 0- 1 2 5 1 .

" s Deáki Pilep Sámuel élete és irodalmi munkássága* /1784-1855/ IV* /1878/ 161-

1 7 7 l e

n : Szentiváni Mihály életéhez. Va /1878/

3 2 1- 3 5 1 1*

w í Könyv és kézirattáraink s irodalomtörté- netünk* VI* /1879/ 106-121 1*

" s A Teleki könyvtár és a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság* VI* /1879/

195-210 1.

** s Kazinczy Ferenc hatása Bölöni Farkas Sándorra* VI* /1879/ 2 5 7 - 2 7 9 1.

" : Toldy Ferenc és Kazinczy Gábor* VII*

/1879/ 15- 3 6 , 184-200, 241-257, 321- 343 1* VIII. /1880/ 13-30 1*

" í XVI~ik századi költészetünk néhány is- meretlen emléke* IX* /1880/ 1 6- 3 1 1*

s s g Andrád Sámuel mint iró és müforditó*

X* /1881/ 1-12 1*

" : A censura története Erdélyben* X* /1881/

161-182, 2 5 3 - 2 7 3 , 333-356, M I W I M M M M

wmumwpmmMmm$£m®MW£&

" 1 Szacsvay Sándor* XI* /1881/ 161-174, 252-267, 321-346, XII* /1882/ 25-43 1*

" % Aranyos-Rákosi Székely Sándor* XIII*

/1882/ 161-183, 262-276 1,

" % Még néhány adat Andrád Sámuelről* XIV*

/ I 8 8 3 / 70-75 1.

" i Csokonai életéből. XVI* /1884/ 1-9 1 *

" { Aranka György és az Erdélyi Nyelvművelő és Kéziratkiadó Társaság* XVI* /1884/

161-175, 256-277, 341-568 1*

" í Andrád Sámuel halála éve és napja* XVIII*

/1885/ 157 1.

" s Kovács Pál életiratához* XXII* /1887/

2 3 5 - 2 3 8 1.

M : Lugossy József é&fete és tudományos i- ránya* XXIII* /1887/ 161-178 1*

Jakab Ferenc : Garay János élete és költészete*

XXVI* /1889/ 3 2 1 - 3 3 2 1.

Jakab Ödön : Kazinczy Ferenc élassicizrausáról« VI*

/1879/ 1 3 1- 1 3 9 1*

Jámbor Gyula % Magyar irók életrajza* XX*. /1886/

150-156 1*

Jancsó Benedek : Ki irta az első magyar nyelvtant?

V* /1878/ 44-49 1.

M s A magyar nyelvtudományi eszmék fejlő­

dése a 16-17 században* VI*/1879/ 1-24 1 *

" ; Az első magyar nyelvtan* VI* /18$9/

139-145 U

" ; Erdősi János nyelvészete* VI* /1879/

1 7 7- 1 9 5 1.

(19)

Jancsó Benedek % Erdélyi János nyelvmüvészete, VI«

/1879/ 301-509, 556-367 1.

" : Szenczi Molnár Albert nyelvtudománya, VII. /1879/ 50-60, 103-119 1.

" : A 17* század nyelvmüvelése, VII, /1879/ 284-297, 563-377, VIII* /1880/

30-43 1.

" í Komáromi Csipkés György nyelvtana*

VIII* /1880/ 114-122, 189-198 1*

" : Pereszlényi Pál nyelvtudománya, VIII, /1880/ 312-320, 351-365* IX*

/1880/ II9-I34 1*

" : Kövesdi Pál nyelvtana* I X * / 1 8 8 0 / 350-360 1*

" : Arany János, XIV* /I883/ 1-22 1*

" : Arany János lelki betegeiről, XVI, /1884/ 321-240 1*

" : A Mondólat-pőrhöz* XVII* /1884/

289-301 1*

Jánosi Béla s Kolosi Török István magyar verselő a XVII. században* XIV, /I883/ 241- 249 1,

K,

*

Kabos Ede s Csokonai költeménye a ásókról* XIX»/1885/

156-159 1*

" Í Csokonai "Csók"-ja* XIX* /1885/ 316-317 1*

Kálmán Farkas ; Adalékok a XVI* és XVII, század iro­

dalomtörténetéhez* XXI, /1886/ 305- 323 1*

Kálmány Lajos : Magyar irók élete, XVIII, /1885/

129-136 1*

Kanyaró Ferenc : Zrinyi szerelme* XIX* /I885/ 81-95 1*

" í Még egyszer a Csókról* XIX* /1885/

516 1*

" s Zrinyi születése* XX* /1886/ 81- 96 1*

" ; Zrinyi a hadiró* XXI. /1886/ 145-159 1*

" í Köteles Sámuel gyászjelentése* XXII*

/1887/ 158-159 1*

Kplány József %tj* : Spetykó Gáspár* X* /1881/ 144- 150 1,

Karács Teréz : Katona Józsefről* XXI, /1886/ 62-63 1*

" : Kulcsár István életéhez* XXI. /1886/

139-142 1*

Károly Gy. Hugó : A Felsőmagyarországi Múzeum-Egyesület*

I* /1876/ 37-43 1.

" : Vida József irodalmi hagyatékából, I* /1876/ 145-156 1.

" : Iskolai programmdolgozatok repertó­

riuma 1876/7-ről* III* /1877/ 110- 116 1*

" : A magyar egyházi szónoklat történe­

te* V* /1878/ 95-100 1*

Kárpáti Károly : A Murányi Vénus a magyar költészet­

ben* III, /1877/ 47-61, 130-139 1*

(20)

Kazinczy Gábor s Debreceni Márton kiadatlan költemé­

nye, I. /1876/ 56-57 1*

Kemény Lajos : Pály Elek* XIV* /1883/ 2 5 6-237 1.

" í Szirmay Antal. XIX, /1885/ 176-184 1 *

" : Tinódi Sebestyén életéhez* XXI*/1886/

3 2 7 - 5 3 1 1.

Kerékgyártó Elek : Tompa Mihály költészete* VI*

/1879/ 1 6 1 - 1 7 7 , 279-301, 338-356, VII* /1879/ 60-76 1*

Kereszty István : Vajda Péter egy kiadatlan költemé­

nye* XV* /1883/ 142-146 1.

" : Vajda Péter* XV* /1883/ 161-177, 241-252, 525-340, XVI* /1884/ 110- 122, 180-198 1.

Keszi Hajdú Lajos : Simái Mező István* I* /1876/ 2 1 3 - 222 1

" i A börtöndalokról* X* /1881/ 74- 78 1*

Kisfaludy Árpád : A Himfy dalok múzsája* XIII* /1880/

1 5 0- 1 5 7 1.

Kiss Áron : Abauj megye müveltségtörténelméből*

/Könyvism*/ I. /1876/ 99-103 1*

" í Bod Péter három levele gróf Rád.ay Gede­

onhoz* I. /1876/ 172-176 1*

" % Szerencsi Nagy István két levele Báró Ráday Gedeonhoz* I* /IQ76/ 182-184 1*

" : Kovásznál Sándor három levele b. Ráday Gedeonhoz* I* /1876/ 366-374 I*

" s Szerencsi Nagy István és Kovásznai Sán­

dor levelezéséből* II. /1876/ 222-224 1*

" : Ángyán János egyházi s paedagógiai iró önéletrajza* V* /1878/ 216-222 1*, 303-308 1.

" t Régi magyar könyvtár* VI* /1879/ 74- 78 1*

Kiss Károly, Sz* s Magyar irók élete. Fejes István*

XVIII* /1885/ 58-59 1*

Kiss Rezső : Gaál József "Szirmay Iloná"-ja* XIV*

/ I 8 8 3 / 2 3 3 - 2 3 5 1*

" i Magyar irói álnevek, XIV* /1883/ 384- 387 1*

Klekner Alajos s A társadalmi viszonyok irodalomtör­

téneti hatása. I. /1876/ 65-7£ 1.

Kobzy János : Dayka Gábor költészete* V* /1878/ 3 6 - 44 1*

Koltai Virgil : Ányos Pál. XI, /1881/ 81-94, 174- 189, 267-279 1.

. " ; Adalékok Baróti Szabó Dávid munkássá- gához* XII* /1882/ 384-386 1.

" í Korszellem és költészet* XIII*/1882/

81-98, 183-194, 276-282 1*

" ; Baróti Szabó Dávid soros versei*

XIII. /1382/ 390-396 1,

" . i A specifikus magyar műdal kifejlődé­

se* XVII. /1884/ 7-21 1 .

" : Arany János élete Szalontán* XXI*

/1886/ 1-17 1.

" : Kovács Pál kiadatlan versei* XXVI*

/1889/ 372-378, XXVII, /1889/ 65- 70 1 .

(21)

loméromy András s Toldi Miklós mint mondahős* XIV*

/1883/ 321- 3 4 5 la

Komlóssy Aladár : Két elveszett munka* XV. /I883/

3 2 1 - 3 2 5 1*

Koncz József s Fogarasi Pap József, XVII, /1884/ 3 2 1 - 334 1.

" s Péchy Simon lappangó munkájáról. XIX*

/1885/ 1-7 1*

" : Janus Pannonius utolsó kiadása, XX, /1880/ 42-43 1*

" i Sásvári Gergely, XXIV* /1888/ 74-78 1,

" : Csáktornyái Mátyás és Marosvásárhelyi mmm Gergely irók életrajzához* XXVI, /I889/ 238-240 1,

" : Gr, Teleki Sámuel levele Kovásznai Sándorhoz* XXVI, /I889/ 316-318 1*

" í Fogarasi Nagy Pál, XXVII* /I889/ 79- 80 1*

Koronczy Imre : Petőfi életéhez. XXVII* /I889/ 5 1 - 59 1*

Kovács János : Horváth Mihály leveleiből, XX* /1886/

186-201, 310-313 1*

Kovács József s Kiss Sándor epikus költő, IX, /1880/

311- 3 1 4 1 ,

" % Obernyik Károlyról* XXVII, /1889/

59-65 1*

Kozma Ferenc t Döbrentei Gábor levelezése Kozma Gergellyel. II* /1876/ 33-43 1*

" : Kazinczy Ferenc, Aranka György és Koz­

ma Gergely. III, /1877/ 2 1 8-229 1- Kőrösy László : Szeder Fábián és levelei Guzmics

Izidorhoz* V* /1878/ 71-78 1,

" % Szeder Fábián levelei Guzmics Izidor­

hoz* V, /1878/ 134-144 1.

" 5 Bessenyei életrajza* V, /1878/ 286- 3 0 2 , 3 6 8 - 3 7 8 , VI. /1879/ 40-51, 121- 131 1*

Kőváry Béla : Kováts József, Csokonai költészeti ta­

nítója, I, /1876/ 356-359 1*

" t Magyar szójáték. II, /1876/ 314-317 1*

Kőváry László : Újfalvi Krisztina és kiadatlan versei.

XII* /1882/ 228-236 1*

Kubányi Béla : Virág Benedek halál-hiréről. XXVI*

/1889/ 313- 3 1 6 1 *

Kulcsár Endre : Fábián Gábor önéletrajza* XVII./1884/

334-342 1.

" s Néhány protestáns iró a XVII* század­

ból. XVIII* /1885/ 341 1 . XIX* /1885/

43-47, 284-291 1*

" s Tiszavirágok, /Alkalmi müvek, röpira­

tok 1791-1850/ XX* /1886/ 161-173 1*

" : Kulcsár György Postillái. XXIII*

/1887/ 1 8 6- 1 9 3 1*

" % Kulcsár György ügyében, XXIV. /1888/

3 8 8- 3 9 1 1 .

Kun Pál : Erdélyi János emlékezete, XII. /1882/

241-256 1.

Kuthy Dezső : Arany nyelvének plaszticitása* XXIII*

/1887/ 2 0 8-231 1*

(22)

L O

Lehoczky Tivadar i Gróf Dessewffy József és Kazinczy Ferenc jelentése a Győrnél elesett

zempléni vrteézeknek állitandó emlék ügyében* I* /1876/ 112-117 1*

" s Vörösmarty Mihály levele Gzuczor Gergelyhez* I* /1876/ 123 1*

" : Kazinczy Ferenc egy emlékverse*

I* /1876/ 250 1*

" : Bajza József levele Gzuczor Gergely­

hez* I* /1876/ 250 1*

" t Guzmics Izidor a tohanyi kézirat­

ról* I* /1876/ 380-583 1*

" : Fényes Blek levele Gzuczor Gergely­

hez* XVII* /1884/ 158-159 1-

" : Császár Ferenc levele Gzuczor Ger­

gelyhez* XIX* /1885/ 5 9 5 l o

Lázár Béla : Székár Alajos Joachim életéhez* XXIV*

/1888/ 152-172 1*

M í Buczy Emil* XXIV* /1888/ 264-277, 5 4 0 - 551 Í» XXV* /1888/ 36-53 1*

Lévay István : Saarosi Márton költeménye 1605-ből*

VII* /1879/ 311-313 l p

Lippics Elek s Cauczor Gergely levele Guzmics Izidor­

hoz* IX* /1880/ 240 1*

" : Császár Ferenc levelei Guamics Izidor­

hoz* XX* /1886/ 34-38 1*

M*

Márki Sándor t Egy parasztköltő* II* /1876/ 211-214 1*

" : Szántó István életéhez* II* /1876/

388-389 1*

" : Magyar irók élete* VI* /1&79/ 231- 2 3 8 1*

X* /1881/ 150-154, 317-319 1.

" : Tóth Mihály* IX* /1880/ 307-311 1»

" s Kisfaludy Sándor életéhez* X* /1881/

78 1*

" í Jerney János kézirataiból* XII* /1882/

155-158 1.

" : Czudar Mihály versein XIV. /I883/ 288 1*

" : Magyar irók élete,, Bozóky Alajos* XVIII*

/1885/ 56-58 1*

" : A vilégosvári pénzásókB XX* /1886/ 28- 34 1*

Máté Sándor : Pauler Tivadar élete és müvei* XXIlI*

/1887/ 1-16, 94-118 1*

Mátray Ernő, 0* : Gróf Dessewffy Marcel* XXVI* /I889/

7-14 1*

Megyeri Vida : István nádor levele Császár Ferenchez.

I* /1876/ 25O-25I 1.

Mitrovics Gyula ifj, : Tompa Mihály zsengéi* XXVI*

/1889/ 161-175 l o

Moller Ede : Arany János "Tetemrehivás"-a* V* /1878/

532-345 lo

Molnár Sándor s Kisfaludy Károly mint drámairó* IX*

(23)

/18802 3 2 1 - 3 3 6 1,

Molnár Sándor : Kisfaludy Károly mint drámairó* X, /1881/ 12-35, 110-126 1.

Nagy Alajos : Magyar irók élete. XI* /1881/ 52-69 1*

Nagy Gyula : Egy ismeretlen nő költő. IV. /1878/

151 1 *

Nagy Imre, T, : Székely népköltési közlemények. II*

/1876/ 154-157 l o

Naményi T* Alajos j Magyar irók életrajza* Sümegi Kálmán. XIX* /1885/ 1 8 9- 1 9 0 1*

" : Magyar irók életrajza* Jancsó Benedek* XX. /1886/ 313-316 1*

H : A "Figyelődről* XXI, /1886/

I-XIX 1*

" s Magyar irók. Karács Teréz. XXII, /1887/ 3 1 5-320 1,

" t Magyar irók életrajzai. Dr, Márki Sándor* XXIII, /1887/ 255-261 1.

N - I - i Gyulai Fái az egyetemen* I. /1876/ 2 9 3 - 2 9 6 1.

Noszlopy Tivadar : Berzsenyi Dániel és családja, XIX*

- /1885/ 257-269 1.

0 ,

Oláh Béla 1 Baróti Szabó Dávid, XV* /1883/ 67-78, 92-114 1.

Ompolyi M« Ernő : "Lupuj vajdáról'Való ének." I*

/1876/ 2 9 6-300 1 .

" t Mátyás király történetéhez* I, /1876/ 348-356 1.

" t Gellért, az első magyar scholasti- kus* IV, /1878/ 2 0 9-223 1*

" í Béres János, a falu poétája. V*

/1878/ 59-63 1=

P *

Pap János : Rákóczi nótája* XIX* /I885/ 396-398 1*

Papp Miklós, K» : A "Magyar Tudós Társaság" kelet­

kezése történetéhez, I, /1876/ 169- 172 1*

Pastlavszky Sándor s Károli Gáspár hagyatéka. II.

/1876/ 255-263 1*

" ! Szirmay Antal "poéta laureatus".

V* /1878/ |78-388 1, Í^MMIUPBÍE,

(24)

Paszlavszky Sándor s Nogáll János és az erővel tel­

jes magyar nyelv* XII* /1882/ 143 1*

" : Kazinczy Ferenc levelei Szir­

may Antalhoz. XIV. /1883/ 147-151 1*

" s Kossuth Lajosnak szüleihez irt leveleiből* XIV, /1883/ 161-174 1*

" % B* Várkonyi Amadé Antal XVIII*

századbeli ismeretlen költő* XVIII*

/1885/ 161-173, 274-281, 350-359 1 .

" s Gróf Sztáray Menyhért menybeme­

netele* Irta Gróf Dessewffy Sózsef*

XXIII. /1887/ 5 1 2 - 5 1 9 1 «

" í Kovács Pálnak egy tréfás örömé­

neke. XXVI* /Í889/ 56-64 1,

" : Három zemplénvármegyei költőről*

XXVT* /1889/ 81-102, 175-185, 258- 276 1*

Paulikovics Lajos : Költői versengés* XIX* /1885/

386-389 1*

P. E* s Kazinczy Gábor gondolataibői* XXVI* / I 8 8 9 / 232-233 1P

Pfeiffer Antal : Eanus Pannonius* III* /1877/ 344- 352 1.

Pintér Kálmán : B* Amadé László kiadatlan versei*

XV, /1883/ 311- 3 1 6 , 390-398, XVI*

/1884/ 2 2 8- 2 3 1 , 3 1 0 - 3 1 3 1 .

Ponori Thewrewk Emil s Decimus Laberius hires proló­

gusa* I* /1876/ 18-28 1*

Porzsolt Kálmán s Petőf$ "Őrült"-jérői* IX* /1880/

134-143 1.

" í Magyar irók álnevei* XIII* /1882/

98-117, 341-346 1*

" : Egy év irodalma. /I883/* XVI* /1884/

4 4- 5 6 1*

" : Irodalmi szemle* XVI* /1884/ 149- 157 1 .

" : Irodalmi szemle* XVI* /1884/ 2 3 1 - 2 3 6 , 3 1 3 - 3 1 7 1.

R *

Radvánszky Béla br* : Népi üdvözlő vers a XIX* szá­

zad első éveiből, IX* /1880/ 314- 316 1*

Ralovich Lajos 5 A hanyatlás korának lyrai triásza XII* /1882/ 1-25 1 P

Récsei Viktor s Irók élete* XXI. /1886/ 294-296, 296- 2 9 9 1 «

" : Magyar irók életrajzai* XXIII* /1887/

261-265, XXIV* /1888/ 2 3 2-233, 2 3 3 - 234 1*

Rényi Rezső : Zács Klára* Egy olasz krónikástól*

II* /1876/ 43-46 1*

" í Petrarca és Kisfaludy Sándor* VII*

/1879/ 81-102, 161-184, 258-285, 343-362 1*

Révész Imre : Kazinczy Ferenc levele Péchy Imre bi-

harraegyei alispánhoz, I*/1876/ 44-45 1*

(25)

Révész Imre : A "Magyar Hirmondó irói Benedek Mihály debreceni ref* lelkészt egy munkatárs ajánlására kérik fel, II, / 1 87 6 / 237- 238 1.

- r* - k, : Egy kis fölvílágositás Endrődi Sándor zu- goLódásaira* VIII, / 1 8 8 0 / 233 1»

S ,

S, A, Í Latin Íróinkról. I , / 1 8 7 6 / 34-3-348 1.

Salzer Béla : Az epigrammáról* XVII, / 1 8 8 4 / 241-253 1, Scossa Dezső í Tóth Ede, XIII, / 1 8 8 2 / 2 4 1 - 2 6 1 . 3 2 4 -

341 1,

" í Hugo B, Károly, X V I6 / 1 8 8 4 / 9 - 2 8 1,

Schlosjarik Károly : A classikai irány s Virág Benedek, II, / 1 8 7 6 / 9 8 - 1 1 1 1*

Sennowitz Adolf : laikusok okoskodása a tudományos bib­

liográfia terén* XXVI, / 1 8 8 9 / 303-307 1*

Sümegi Kálmáa s Egy érdekes névnapi köszöntő, I. / 1 8 7 6 / 245-248 1 ,

" : Kisfaludy Sándor egy ismeretlen kézira­

ta, I, / 1 8 7 6 / 306-309 1.

" t Kisfaludy Sándor és az Akadémia* II*

/ 1 8 7 6 / 2 2 4 - 2 2 6 1.

" s Egy alkalmi költemény Kisfaludy Sándor­

hoz. XIX, / 1 8 8 5 / 3 1 7 - 3 1 9 l o

Szaák Lujza s Jósika regényeiről* XXII* / 1 8 8 7 / 3 6 8 - 373 1*

" í Báró Jósika Miklós élete és munkái. XXV, / 1 8 8 8 / 1 3 3 - 1 4 5 , 2 1 1 - 2 2 0 , 287-301, 366- 5 7 3 , XXVI* / 1 8 8 9 / 6 4 - 7 4 , 1 4 8 - 1 5 8 , 2 1 8 - 232, 294-303, 3 5 9 - 3 6 5 , XXVII* /I889/ 2 6 - 33 1*

Szabó József : Vörösmarty Mihály mint epikus, XXV* / 1 8 8 8 / 2 5 4 - 2 6 2 , 321-337, XXVI, / 1 8 8 9 / 15-30,

123-128 1*

" s Tompa népregéi és nénmondái. XXVII* / 1 8 8 9 / . 7 0 - 7 8 1.

Szalay Gyula : Peleietek Petőfi Sándor "A királyokhoz"

cimü költeményére, XXI, / 1 8 8 6 / 300-303 1«

" : A "Porából megéledett Phoenix" Gyöngyösi kéziratában, XXIII, / 1 8 8 7 / 232-238 1 .

" s Virág Benedek élete és müvei* XXV. / 1 8 8 8 / 9 9 - H 8 , 184- 2 1 1 , 2 8 1 - 2 8 7 , 348-366, XXVI*

/ 1 8 8 9 / 30-45, 112-122, 209-218 1 .

Szamosi János ; Páy András három levele Burián Pálhoz*

I* / 1 8 7 6 / 1 2 0 - 1 2 2 1.

Szana Tamás i Kisfaludy Sándor leveleiből. I, / 1 8 7 6 / 164-167 1 .

Szász Lajos s Horvát Istvá.nhoz intézett beszéd* XVII*

/ 1 8 8 4 / 158 1.

Székely György : Bürger és hatása a magyar költészetre*

XXV* / 1 8 8 8 / 8 1 - 9 8 , 1 7 2 - 1 8 4 , 262-281 1, Szemák István t A Lorette-drámák a francia irodalomban,

II. / 1 8 7 6 / 281-293 1*

Szigetfői D, ; Ányos és Virág reliquiák, III, / 1 8 7 7 / 236-238 1.

(26)

Sziklay János t "Pozsonyvidéki Lapok"* III* /1877/

75-78 1,

Szilády Áron s Egy pár észrevétel* II* /1876/ 2 1 9 - 221 1,

" í Csak egypár szó* II* /1876/ 513-314 1.

Szilágyi István s Palatich Györgyről* II* /1876/

134-137 1.

" s Csokonai síremléke s a debreceni • tanári kar* II* /1876/ 161-174 1,

" í Kritikai fejtegetések Jászberényi Pál életéhez* II. /1876/ 374-379 1.

" s Hégi magyar költészet* V* /1887/

49-52 1*

" : Mikes Kelemen novellái* V* /1878/

161-175 lc

" s Bacsányi János levelei B* Orczy Lö­

rinczhez, VII* /1879/ 3 1 4-319 1 .

" s Levelek báró Orczy Lörinczhez* XI*

/ 1881/ 134-138 1 *

" : Kármán József kiadatlan verse* XII*

/1882/ 77-78 1*

" 1 Révai Miklós levelei báró Orczy Lö­

rinczhez* XIII* /1882/ 311-316, 347-355 1*

" i Levél B* Orczy Lörinczhez* XIV*

/1883/ 2 3 8-239 1 .

" í Két versiró a gróf Teleki család­

ból* XIV* /1883/ 358-363 1 .

Szilágyi Sándor s Szalárdi János Siralmas krónikájá­

nak történetéhez* VIII* /1880/ 2 5 5 - . 263 1*

" s Az "Erdélyi Múzeum" keletkezésének történetéhez* XXI, /1886/ 323-326 1«

Szinnyei József id„ Í Irodalomtörténeti repertórium*

I* /1876/ 61-62, 123- 1 2 7 , 188-191, 254- 256, 5 1 8-320, 382-584, II* /1876/ 78- 8 0s 157-159, 238-240, 3 1 9-320, 390-394, III* /1877/ 79-80, 155-158, 2 3 8- 2 3 9 , 317-318, 596-398, IV* /1878/ 76-78f 155- 156, 239-240, 3 1 9 - 3 2 0 , 385-386, V* /1878/

7 8 - 7 9 , 159-I6O, 259-240, 3 1 7-320, 3 9 6 - 397, VI* /1879/ 79-80, 159-160, 239-240, 3 1 7-320, 395-396, VII* /1879/ 77-80, 159- 160, 237-240, 319-320, 398-400, VIII*

/1880/ 78-80, 158-160, 238-240, 3 2 0 , 395-396, IX* /1880/ 78-80, 157- 1 6 0 , 2 3 6 - 240, 3 1 9 - 3 2 0 , 399-400, X* /1881/ 79-80, 157- 1 6 0 , 233-240, 3 1 9 - 3 2 0 , 3 8 9- 3 9 1 , XI*

/1881/ 78-80, 156-160, 237-240, 318-320, 398-400, XII* /1882/ 78-80, 158-160, 2 3 7 - 240, 3 1 8-320, 3 9 0 - 3 9 2 , XIII* /1882/ 7 9 - 80, 158-160, 238-240, 316-320, 397-400, XIV, /1883/ 76-80, 158-160, 240, 317- 320, 3 8 8 - 3 9 2 , XV. /1883/ 78-80, 158- 160, 238-240, 3 1 7-320, 398-400, XVI*

/1884/ 7 6- 7 9 , 159-160, 258-240, 318- 5 2 0 , 3 9 0 - 3 9 2 , XVII* /1884/ 79-80, 159- 160, 238-240, 3 1 9-320, 3 9 9 - 3 0 0 , XVIII*

/1885/ 78-80, 159- 1 6 0 , 238-240, 3 1 9 - 3 2 0 , 3 9 1 - 3 9 2 , XIX* /1885/ 79- 8 0 , 1 5 9 -

(27)

160, 238-240, 3 1 9-320, 398-400, XX*

/1886/ 78-80, 158-160, 238-240, 318- 3 2 0 , 3 9 1 - 3 9 2 , XXI. /1886/ 63-64, 142- 144, 223-224, 303-304, 383-384, XXII*

/1887/ 77-80, 159-160, 238-240, 3 2 0 , 390-392, XXIII* /1887/ 78-80, 238-240, 320, 392-396, XXIV* /1888/ 78-80, 240, 391- 3 9 3 , XXV* /1888/ 78-80, 157-160, 328-240, 3 1 8-320, 394-396, XXVI*/1889/

78-80, 159-160, 240, 3 2 0 , 388-389, XXVII, /1889/ 80 1*

Szinnyei József id, : Bát Mátyás /1749-1810/* VIII*

161-174, 286-296 1,

" : Alapitsunk hárlapkönyvtárakat!

IX* /188©/ 3 ^ 5-350 1 .

Szinnyei József ffj,. Egy ismeretlen magyar d.ráma a mult századból* I* /1876/ 10-15 1*

" : Egy teljes magyar irodalomtörté­

net érdekében* I, /1876/ 73-76 1*

" : Czwittinger Dávid* II* /1876/

17-22 1*

" 1 Gzwittinger követői* II* /1876/

111-121 10

" : A magyar irodalomtörténet első rendszeresitői* II* /1876/ 175-187 1*

" : A kritika kezdete a magyar iro­

dalomtörténetben* II* /1876/ 2 4 1-255 1*

" : Irodalomtörténeti monográphiá- ink, II» /1876/ 330-346 1,

" : Toldj Ferenc, III. /1877/ 1- 18 1,

" t Vörösmarty mint nyelvész, IV»

/1878/ 280-285 1*

Szinyei Gerason s Tompa Mihály két levele* I* /1876/

314-317 lo

" : Bessenyei Györgyről* II* /1876/

385-388 1*

" : Bessenyei György ágens korából*

VII* /1879/ 155-159 1*

" : Egy XVI* századbeli virágének*

XII* /1882/ 388-389 1*

" í Fáy András, XXI, /1886/ 159-169 1*

Szivák István : A magyar dráma kezdete* XIV, /1883/

23-48, 1 0 5- 1 3 0 , I 9 O - 2 0 2 , 258-276 1, Sztachovits Rémig : Adalékok népüfak drámai költésze­

téhez, III, /1877/ 277- 2 8 7 , 369-379 1«

Szvorányi József : Vitkovics Mihály élete, VII; /18$9/

1-15 1*

Szvorényi József - Szabó Imre : Vitkovics Mihály*

V* /1878/ 241-260 1 ,

Szülik József : Két kalocsamegyei pap iró. III * /1877/ 207-211 1,

T *

Takáts Sándor Í Péczeli József élete, XX* /1886/

241-256, 361-375, XXI, /1886/ 1 7 - 31 1*

(28)

Takáts Sándor : A francia iskola és Péczeli. X X Ia /1886/ 102-118 1 .

" : Péczeli József irodalmi működése* XXI*

/1886/ 169-191, 236-244, 332-342 1 *

n : Gvadányi leteelei Péczelihez* XXII*

/1837/ 36-43 1 .

" í Péczeli József meséi* XXII* /1887/

161-185 1.

"• : Péczeli József Mindenes Gyűjteménye*

XXII* /1887/ 270-288, 328-341 1 „

" í Péczeli vegyes munkái* XXIII* /1887/

1 6- 3 1 lo

Thallóczy Lajos : SJgy XVII* századbeli magyar versecske*

I* /1876/ 107-108 1*

" í A magyar tudomány egyetem 1790-iki felfolyamodása a parlamenti képviletss ügyében* I* /1876/ 2 3 3-235 1*

" : Toldy Ferenc könyvtára* II* /1876/

142-145 1*

" § Alvinczi Péter akrostichonja« IV*

/1878/ 5 0 - 5 1 1 .

" : Bessenyei György levelei B* Zay Pé­

terhez* X, /1881/ 154-155 1*

" s A magyar insurrectio költészetéhez*

XX* /1886/ 316-318 1*

Thaly Kálmán s Balassa Bálint kiadatlan költeményeiből*

I* /1876/ 53-54 1 *

" : Még egy virágének Balassától* I* /1876/

5 0 0 - 3 0 2 1 .

** í Két költemény a XVII* századból* II*

/1876/ 1 5 2- 1 5 4 1 .

" : Még egyszer Palatich Györgyről* II*

/1876/ 2 1 8-219 1 .

" í Adalékok a Thököly és Rákóczi kor iro­

dalomtörténetéhez* III* /1877/ 1 8- 2 9 , 116-128 1*

" : Bacsányi sirja és emlékezete Linzben*

III* /1877/ 241-255 1*

" : Utóhang Abafi Mikes Kelemenéhez* IV#

/1878/ 1 5 1 - 1 5 5 1*

" s Bgy anti-democratikus ének a kurucvi- lágból. /1675A V* /1878/ 57-59 1.

" : Költészeti gyöngyök a XVII. századból, V* /1878/ 1 5 4-155 1*

" s Pesty Gábor életéhez. V, /1878/ 3 9 4 - 396 1*

" : Mikes Kelemen ifjúkorához* VII* /1879/

76-77 1 .

" : Néhány latin vers a kuruc világból*

VII* /1879/ 2 1 0- 2 2 1 1*

" : Gyöngyösi István életéhez és Beniczky Péterről. XIII* /1882/ 74-78 1*

" : Két vitéz kuruc poéta* XV* / I 8 8 3 / 236- 2 3 7 1 *

Tiroay Tivadar : A Nemzeti Múzeum irodalomtörténeti kiállítása* III. /1877/ 3 8 7-392 1 .

Tomcsányi Imre s A vidéki hírlapirodalom* I* "Szatmár"*

II. /1876/ 215-218 1*

Torkos László : A magyar verstanhoz* IV* /1878/ 353- 367 1*

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

— ilyen mennyiséget nálunk sok helyen isznak meg a »mérték- letes« elemek — annyi, mint naponta 120 gramm abszolút alkohol, vagyis kb. Hányan vannak széles e

Irta Körösi József.. J, : Francia,és

Die Gesetze vom Jahre 1848 und die im Sinne derselben stattgefundene Ordnung des Urbariums hatten dieses Ver- hältnis dahin geändert, dass die Prälaten statt des Zehntens

Irta Goethe, Forditotta Nagy István, SZF.I.. Forditotta

Feleky László : Kossuth Lajos nemzetiségi politikája.. " : Bismarck államcsiny-terve az

Závodszky Károly : A magyar kiré,lyi testőrség története különös tekintettel irodalmi működésére* Irta Ballagi Aladár..

/V./ Forditotta Feleki Sándor.. Andrejev /Leonid/ :

lyó György. /V./ Forditocra Somlyó György. /V./ Fordította Somlyó György. Bohacsek Ide s ¥eruzar&jz. /R*/ Forditotta Beke Margit. Bóka László : Minden emberért.