• Nem Talált Eredményt

Állományértékelés az egyetemi oktatást szolgáló könyvtárakban megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Állományértékelés az egyetemi oktatást szolgáló könyvtárakban megtekintése"

Copied!
9
0
0

Teljes szövegt

(1)

Dömötör Lajosné - Szentirmai László

V e s z p r é m i E g y e t e m K ö n y v t á r a J A T E E g y e t e m i K ö n y v t á r

Állományértékelés az egyetemi oktatást szolgáló könyvtárakban

A Tankönyvügy és Felsőoktatási Könyvtárügy Fejlesztése (TFKF) program keretében 1995 utolsó harmadában 12 egyetemi és 3 országos tudományos könyvtárban összehangolt, központilag szervezett és irányított állományértékelésre került sor néhány tudományterü­

leten, idegen nyelvű alaplisták segítségével. A vizsgálat a felsőfokú oktatáshoz szüksé­

ges külföldi szakirodalom hiányának mértékét volt hivatott felderíteni.

Hipotézis és módszer

Az állományértékelés szükségessége

1994 t a v a s z á n a h a z a i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é ­ nyek k ö n y v t á r a i k ö z ü l 5 3 ( k ö z t ü k 19 e g y e t e m i k ö n y v t á r ) küldte v i s s z a a Tankönyvügy és Felsőok­

tatási Könyvtárügy Fejlesztése (TFKF) p r o g r a m k e r e t é b e n k i b o c s á t o t t k é r d ő í v e k e t / a m e l y e k a b e ­ s z e r z é s k ö r ü l m é n y e i t v i z s g á l v a m i n t e g y m e l l é k e ­ s e n m e g k é r d e z t é k a k ö n y v t á r a k v e z e t ő i t ő l , hogy m e n n y i r e ismerik á l l o m á n y u k a t .

A kapott v á l a s z o k e l e m z é s e és é r t é k e l é s e e l ­ g o n d o l k o d t a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a késztet­

te a k é r d ő í v e k f e l d o l g o z ó j á t . Első pillanatban n e m volt v i l á g o s , h o g y a k ö n y v t á r i g a z g a t ó k aluiértékel- ték-e á l l o m á n y u k a t , v a g y t é n y l e g e s e n ilyen ala­

csony az e g y e t e m1 Könyvtárak á l l o m á n y á n a k é r t é ­ ke az o k t a t á s és k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l .

> L e h e t s é g e s v o l n a , hogy az e g y e t e m i k ö n y v t á ­ rak f e l é n e k á l l o m á n y a n e m e l é g s é g e s az i n ­ t é z m é n y b e n o k t a t o t t s z a k o k o n a d i p l o m a m e g ­ s z e r z é s é h e z ?

> T é n y l e g igaz l e n n e , hogy a z e g y e t e m i k ö n y v t á ­ rak c s a k m i n t e g y 5 0 s z á z a l é k á n a k á l l o m á n y á ­ ból lehetett h a g y o m á n y o s e g y e t e m i d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó t k é s z í t e n i ?

> M e g f e l e l - e a v a l ó s á g n a k , h o g y a m i k o r a z e g y e t e m e k , illetve a karok és a t a n s z é k e k b e ­ nyújtották i g é n y ü k e t az a k k r e d i t á l á s r a , a k k o r egyáltalán n e m v e t t é k f i g y e l e m b e , hogy m i l y e n s z a k i r o d a l m i háttér áll r e n d e l k e z é s ü k r e ?

E z e k tudomány- és könyvtárpolitikai szempont­

ból lényeges kérdések, a m e l y e k e t a k k o r n e m t u d ­ t u n k az e m p i r i k u s ú t o n nyert v á l a s z o k alapján ér­

t e l m e z n i , d e nagymértékben hozzájárultak hipoté­

zisünk kialakításához. ( E l s ő t é n y e z ő )

A z t a k ö v e t k e z t e t é s t a z o n b a n levontuk, hogy az á l l o m á n y é r t é k e l é s é n e k p r o b l é m á j a m i n d e n b i ­

z o n n y a l ott rejlik a saját s z ü k k e r e t e i k e n túltekintő k ö n y v t á r o s o k t u d a t a l a t t i j á b a n .

A T F K F p r o g r a m á l l o m á n y b e s z e r z é s i s z e k c i ó ­ j á b a n d o l g o z ó s z a k é r t ő k n e k ö s s z e h a s o n l í t á s i

alapjuk is volt. 1990 ő s z é n N é m e t o r s z á g b a n a politikai f o r d u l a t o t k ö v e t ő e n létrejött a B u n d - L á n d e r - A r b e r t s g r u p p e , m e l y n e k k ö n y v t á r i s z e k c i ó j a azt állapította m e g , hogy bár a volt N D K e g y e t e m i k ö n y v t á r a i n a k á l l o m á n y n a g y s á g a k ö z e l a z o n o s a n y u g a t n é m e t t a r t o m á n y o k e g y e t e m i k ö n y v t á r a i n a k á l l o m á n y á v a l , m é g i s l é n y e g e s eltérés v a n az 1 9 5 0 ó t a b e s z e r z e t t á l l o m á n y ö s s z e t é t e l é b e n . K ü l ö n b ö ­ ző e l e m z é s e k a l a p j á n arra a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t ­ t a k , h o g y az a l a p á l l o m á n y b a n az 1 9 5 0 - 1 9 9 0 k ö ­ z ö t t kiadott n y u g a t i s z a k i r o d a l o m n a k c s a k 1 0 - 1 5 s z á z a l é k a v a n j e l e n .

Vizsgálatunk hipotézise a f e n t i tényeken alapul.

S z á m o s a n a l ó g i a (a b e s z e r z é s i keret v i s s z a f o g o t t ­ s á g a , ideológiai m e g f o n t o l á s o k , n e m o k t a t o t t , illet­

v e k é s é s s e l o k t a t á s r a kerülő t u d o m á n y t e r ü l e t e k stb.) a l a p j á n ú g y g o n d o l j u k , h o g y az e z e k b e n az e l e m z é s e k b e n m e g á l l a p í t o t t a r á n y é r v é n y e s a h a z a i t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á n a k ö s z - s z e t é t e l é r e is, a z a z az 1950-1990 között megvá­

sárolható és szükséges nyugati szakirodalom - m o n o g r á f i á k , s z a k f o l y ó i r a t o k - legfeljebb 15 száza­

léka található meg egyetemi könyvtáraink állomá­

nyában. ( M á s o d i k t é n y e z ő )

A z á l l o m á n y é r t é k e l é s s z ü k s é g e s s é g é t az egyetemi hallgató mint szolgáltatást .vásárló"

m e g j e l e n é s e is i n d o k o l t a . ( H a r m a d i k t é n y e z ő ) H a a hallgató t a n d í j a t fizet, t a n u l m á n y i s z o l g á l ­ t a t á s t v á s á r o l , t a n d í j a f e j é b e n elvárja a k ö n y v t á r i szolgáttatást is. (Itt n e m f e l e d k e z h e t ü n k m e g arról s e m , hogy a z u t ó b b i é v e k b e n a f e l s ő o k t a t á s hall­

g a t ó i n a k j e l e n t ő s s z á z a l é k a n y e l v v i z s g á v a l k e z d i m e g t a n u l m á n y a i t , s h a n e m is a m i n d e n n a p i s t ú ­ d i u m o k h o z , d e a speciális k é p z é s s o r á n m á r i d e ­ g e n n y e l v e n írott t a n - és s z a k k ö n y v e k e t f o r g a t . )

419

(2)

Az állomány értékelés igénye a TFKF programban

A z á l l o m á n y é r t é k e l é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e a T F K F p r o g r a m e g é s z é n v é g i g h ú z ó d i k . Ivor Kemp 1992-es t a n u l m á n y á b a n m e g j e g y e z t e , hogy a m e g l é v ő á l l o m á n y o k m i n ő s é g é t n e m k ö n n y ű m e g á l l a p í t a n i ; ő az á l l o m á n y o k értékét az o l v a s ó i igények oldaléi úl közelítette m e g .

Czigány Magda 1 9 9 4 - e s z á r ó j e l e n t é s é b e n , melyet a T F K F p r o g r a m k ö n y v t á r i a l p r o g r a m j a 2.1 m o d u l j á n a k m e g h í v o t t külső s z a k é r t ő j e k é n t k é s z í ­ tett, a C o n s p e c t u s á l l o m á n y é r t é k e l é s i m ó d s z e r hazai a d a p t á l á s á t j a v a s o l t a .

Hannelore Rader, a 2.1 m o d u l m á s i k külföldi s z a k é r t ő j e j e l e n t é s é b e n u g y a n c s a k ajánlotta a felsőoktatási k ö n y v t á r a k é r t é k é n e k r e n d s z e r e s m é r é s é t , és a C o n s p e c t u s a l k a l m a z á s á t , mint a kooperatív á l l o m á n y f e j l e s z t é s e s z k ö z é t .

James G. Neal ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e , amelyet a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k s z a k é r t ő i n e k m u n k á i alapján készített, szintén azt j a v a s o l t a , hogy a könyvtári á l l o m á n y o k r ó l k é s z ü l j ö n o r s z á g o s áttekintés a z ö s s z e h a n g o l t á l l o m á n y f e j l e s z t é s s e g í t é s é r e .

A z 1995 m á r c i u s á b a n és á p r i l i s á b a n kilenc fel­

kért hazai s z a k é r t ő r é s z v é t e l é v e l lezajlott m ű h e l y ­ m u n k á n és k o n z u l t á c i ó n C z i g á n y M a g d a e l ő a d á ­ sai, a s z a k i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s a és e g y m á s t a p a s z t a l a t a i n a k m e g i s m e r é s e , m e g v i t a t á s a után a r é s z t v e v ő k b e n az a m e g g y ő z ő d é s alakult ki, hogy feltétlenül s z ü k s é g v a n a f e l s ő o k t a t á s i k ö n y v t á r a k ­ ban ö s s z e h a n g o l t , a z o n o s m ó d s z e r szerint v é g r e ­ hajtandó á l í o m á n y é r t é k e l é s e l v é g z é s é r e , mert:

> m i n d e n k ö n y v t á r v e z e t ő j é n e k e l s ő r e n d ű k ö t e ­ l e s s é g e az á l l o m á n y mély i s m e r e t e ,

a könyvtári á l l o m á n y é r t é k é n e k ismeretét m e g ­ követeli az i n t é z m é n y i a k k r e d i t á c i ó és a P h . D.

p r o g r a m o k b e v e z e t é s e ,

> az Összehangolt á l l o m á n y f e j l e s z t é s e s z k ö z e lehet,

> érvül szolgálhat az á l l o m á n y fejlesztését kitűző p r o g r a m o k b a n ,

> feltétele lehet a r e m é l t v i l á g b a n k i hitelből törté­

nő i n t é z m é n y i r é s z e s ü l é s n e k .

Nemzetközi minták

Milyen á l i o m á n y é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k állnak r e n d e l k e z é s ü n k r e ? H o g y a n a l k a l m a z h a t j u k ő k e t hazai v i s z o n y a i n k k ö z ö t t ?

A n é m e t á l l o m á n y é p í t é s i és g a z d á l k o d á s i m o ­ dellek 100 é v e s m ú l t r a t e k i n t e n e k v i s s z a . E z e k közül a bajor modellt a l a p u l v é v e h a t á r o z t á k m e g 1 9 9 1 - 9 2 - b e n a volt N D K e g y e t e m i k ö n y v t á r a i n a k állományfejlesztési k ö v e t e l m é n y e i t . Ez a m o d e l l t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t és m ű f a j o n k é n t ( m o n o g ­ ráfia, folyóirat), v a l a m i n t időbeli m é l y s é g b e n is m e g h a t á r o z z a az e g y e t é r t i k ö n y v t á r a k kívánatos á l l o m á n y á t . A n é m e t m o d e l l o p t i m á l i s n a k t e k i n t h e ­

t ő ajánlásait c é l s z e r ű f i g y e l e m b e v e n n i a m a g y a r e g y e t e m i k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á n a k értékelésekor és fejlesztésekor.

A C o n s p e c t u s az U S A - b a n kifejlesztett, majd K a n a d á b a n , A u s z t r á l i á b a n és E u r ó p á b a n is alkal­

m a z o t t á l l o m á n y é r t é k e l é s i m ó d s z e r , a m e l y s z á m ­ s z e r ű m é r é s e k k e l és m i n ő s é g i é r t é k e l é s s e l álla­

pítja m e g s z a k t e r ü l e t e n k é n t a m e g l é v ő k ö n y v ­ tári á l l o m á n y o k szintjét, értékét, a k u r r e n s és a t e r v e z e t t g y a r a p í t á s intenzitását. A C o n s p e c t u s s z e m p o n t j a i , m u n k a l a p j a i és e g y é b s e g é d e s z k ö ­ zei ismertek az á l l o m á n y g y a r a p í t á s s a l és -érté­

keléssel f o g l a l k o z ó h a z a i e g y e t e m i k ö n y v t á r o s o k k ö r é b e n .

V a l a m e n n y i e g y e t e m i k ö n y v t á r r a és az o r s z á ­ g o s s z a k k ö n y v t á r a k r a , illetve az itthon művelt ö s z - s z e s t u d o m á n y t e r ü l e t r e kiterjedő C o n s p e c t u s - m ó d s z e r a l k a l m a z á s a 1 9 9 5 m á s o d i k f e l é b e n t ö b ­ bek között az a n y a g i források hiánya, és a f e l s ő o k ­ tatási k ö n y v t á r a k a t sújtó l é t s z á m l e é p í t é s miatt is lehetetlen volt.

M e g v a l ó s í t h a t ó n a k látszott viszont egy s z ű k e b b körű vizsgálat, amely f e l h a s z n á l v a a C o n s p e c t u s e g y e s elemeit, az é r t é k e l é s b e n pedig a n é m e t modellt, illetve a B o o k F i n d adattárral t ö r t é n ő ö s z - s z e h a s o n í l t á s t is a l k a l m a z v a , s z á m s z e r ű e n leírja és értékeli a részt v e v ő k ö n y v t á r a k n a k a vizsgált t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n m e g l é v ő á l l o m á n y á t . Ez a v i z s g á l a t 12 e g y e t e m i k ö n y v t á r és 3 o r s z á g o s s z a k k ö n y v t á r r é s z v é t e l é v e l a M ű v e l ő d é s i és K ö z ­ o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m K ö n y v t á r i O s z t á l y a m e g b í z á ­ sából készült el.

A vizsgálat céljai

A v i z s g á l a t k ö r é b e bevont k ö n y v t á r a k állo­

m á n y é r t é k e l é s é n e k e l s ő d l e g e s célja a felállított hipotézis verifikálása, azaz a n n a k f e l d e r í t é s e , hogy az elmúlt m á s f é l - f é l é v t i z e d b e n t u d o m á n y o s könyvtáraink jelentős h á n y a d a t é n y l e g e s e n a be- s z e r e z h e t ő - b e s z e r z e n d ő külföldi s z a k i r o d a l o m legfeljebb 1 0 - 1 5 s z á z a l é k á t t u d t a - e m e g v á s á r o l n i . A teljes 1 9 5 0 - 1 9 9 5 közötti p e r i ó d u s r a v o n a t k o z ó a n s e m a r e n d e l k e z é s ü n k r e álló a n y a g i erőforrások, s e m az idöfaktor miatt n e m t u d t u k h i p o t é z i s ü n ­ ket p r ó b á r a t e n n i . T e r m é s z e t e s e n azzal is tisztá­

ban voltunk, hogy a b i z o n y o s t u d o m á n y á g a k o n belül é r v é n y e s ü l ő g y o r s elavulási idő miatt az e g é s z periódusra v o n a t k o z ó a n f e l m é r é s ü n k legfel­

j e b b a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n lett v o l n a releváns.

A kutatás s z e m p o n t j a i t az a l á b b i a k b a n f o g a l ­ m a z t u k m e g :

> az e g y e s e g y e t e m i , illetve o r s z á g o s s z a k k ö n y v ­ t á r a k b a n vizsgált t u d o m á n y t e r ü l e t e k külföldi s z a k i r o d a l m á n a k m e n n y i s é g i s z á m b a v é t e l e ,

> a v i z s g á l a t b a v o n t k ö n y v t á r a k és t u d o m á n y t e r ü ­ letek külföldi s z a k i r o d a l m i e l l á t o t t s á g á n a k k v a n -

(3)

T M T 4 3 . évf. 1996. 1 1 - 1 2 . sz,

titatív é r t é k e l é s e n e m z e t k ö z i a d a t o k k a l t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s r é v é n ,

r a v i z s g á l t t u d o m á n y t e r ü l e t e k k u r r e n s és r e t r o s ­ pektív á l l o m á n y g y a r a p í t á s i i g é n y e i n e k s z á m ­ s z e r ű a l á t á m a s z t á s a ,

> a f e l s ő o k t a t á s i k ö n y v t á r a k fejlesztési t e r v e i n e k p o n t o s í t á s á h o z s e g í t s é g e t nyújtani, a helyi á l ­ l o m á n y f e j l e s z t é s i m u n k á t e l ő s e g í t e n i .

A vizsgált tudományterületek

E l e m z ő m u n k á n k első f á z i s á t n a g y m é r t é k b e n d e t e r m i n á l t a , hogy a T F K F p r o g r a m k e r e t é b e n mely t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n k é s z ü l t e k e l m á r az ú n . alaplisták. U g y a n i s a j e l e n v i z s g á l a t o t m e g e l ő z ő m á s f é l év alatt e p r o g r a m a n y a g i f e d e z e t é b ő l nagy h o z z á é r t é s s e l , és kiadói k a t a l ó g u s o k , C D - R O M adattárak, külföldi k ö n y v t á r a k a d a t b á z i s a i n a k f e l ­ h a s z n á l á s á v a l t ö b b t e r ü l e t e n készült o l y a n alaplis­

t a , a m e l y e t az á l l o m á n y é r t é k e l é s f o l y a m á n jól tudtunk h a s z n o s í t a n i .

A n e m z e t k ö z i s z a k m a i k ö z v é l e m é n y k ü l ö n b ö ­ z ő k é p p e n foglal állást e z e k r ő l az ú n . alaplistákról.

Az U S A - b a n f a v o r i z á l t , m a j d E u r ó p a m á s o r s z á g a ­ iban is tért hódító C o n s p e c t u s - e l e m z é s e k t u l a j d o n ­ k é p p e n a n e m z e t i k ö n y v t á r a k h a z a i és külföldi s z a k i r o d a l m a t t a r t a l m a z ó a d a t b á z i s á t használták fel. N é m e t k ö n y v t á r o s o k v é l e m é n y e s z e r i n t a régi t a r t o m á n y o k e g y e t e m i k ö n y v t á r a i b a n ilyen listákra nincs is s z ü k s é g , m e r t úgyis m e g v e s z i k azt, amit a hazai k ö n y v p i a c k í n á l , a külföldi s z a k i r o d a l o m b ó l pedig azt, a m i t a p r o f e s s z o r az o k t a t á s h o z i g é n y e l , a k u t a t á s o k i r o d a l m á r a p e d i g a p á l y á z a t i Ősszegből bőven telik. É p p e n e z é r t n e m tartották/tartják s z ü k s é g e s n e k , h o g y az új (volt N D K ) t a r t o m á n y o k e g y e t e m i k ö n y v t á r a i a fejlett n é m e t e g y e t e m i k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á r ó l k é s z ü l t listát h a s z n á l j á k , mert a m i n d e n k o r i o k t a t á s i , k u t a t á s i igény h a t á r o z ­ za m e g az á l l o m á n y ö s s z e t é t e l é t . Ezért k o n c e p c i ó ­ j u k a t a bajor á l l o m á n y g y a r a p í t á s i m o d e l l r e a l a p o z ­ ták, a m e l y t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t és é v e n t e m e g ­ adja a b e s z e r z e n d ő m o n o g r á f i á k ó s f o l y ó i r a t c í m e k m e n n y i s é g é t .

S z á m u n k r a egyik l e h e t ő s é g s e m volt adott, ezért a l k a l m a s m ó d s z e r n e k találtuk a k ü l ö n b ö z ő eljárásokkal készült, és k ü l ö n b ö z ő i d ő m é l y s é g e k r e v i s s z a t e k i n t ő alaplisták f e l h a s z n á l á s á t .

A z á l l o m á n y é r t é k e i é . ; t o v á b b i f á z i s á n a k is e l ő ­ feltétele, hogy az e g y e l ő r e k é n y s z e r ű s é g b ő l f i ­ g y e l m e n kívül hagyott, és e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y ­ e g y e t e m e k e n o k t a t o t t t u d o m á n y t e r ü l e t e k e l e m z é ­ s é h e z m e g f e l e l ő s e g é d e s z k ö z ö k a l a p j á n ö s s z e á l l í ­ tott lista álljon r e n d e l k e z é s r e .

A z a l á b b i t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n k é s z ü l t e k a l a p ­ listák:

P e d a g ó g i a ( O r s z á g o s P e d a g ó g i a i K ö n y v t á r és M ú z e u m ) ,

S z o c i o l ó g i a ( F ő v á r o s i S z a b ó E r v i n K ö n y v t á r ) ,

O r v o s t u d o m á n y ( S e m m e l w e i s O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m K ö n y v t á r a ) ,

K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y ( B u d a p e s t i K ö z g a z d a s á g ­ t u d o m á n y i E g y e t e m K ö n y v t á r a ) ,

Élettelen t e r m é s z e t t u d o m á n y és m ű s z a k i t u d o ­ m á n y ( O r s z á g o s M ű s z a k i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t és K ö n y v t á r ) ,

J o g t u d o m á n y ( J a n u s P a n n o n i u s T u d o m á n y e g y e ­ t e m K ö n y v t á r a és O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r ) .

A z á l l o m á n y é r t é k e l é s é r e n e m c s a k az alaplistát k é s z í t ő i n t é z m é n y b e n került sor, h a n e m l e g t ö b b o l y a n e g y e t e m k ö n y v t á r á b a n is, a h o l az adott t u ­ d o m á n y t e r ü l e t e t oktatják. A z e l e m z ő m u n k á t t é n y l e g e s e n t í z hét alatt kellett t i z e n ö t i n t é z m é n y (lásd 1- melléklet) m i n t e g y 6 0 - 6 5 m u n k a t á r s á v a l lebonyolítani.

A vizsgálat módszere

A v i z s g á l a t e g y i k r é s z e az a l a p l i s t á k k a l t ö r t é n ő t é t e l e n k é n t i b e h a s o n l f t á s volt. A részt v e v ő k ö n y v t á r a k t é t e l e n k é n t ö s s z e h a s o n l í t o t t á k a g y ű j ­ t ő k ö r ü k n e k m e g f e l e l ő alaplistákat á l l o m á n y u k k a l , és megállapították, h o g y a listában feltüntetett m ű v e k hány s z á z a l é k a t a l á l h a t ó m e g á l l o m á n y u k ­ b a n . A r é s z t v e v ő k m e g á l l a p o d t a k a b b a n , hogy n e m a p é l d á n y o k a t , h a n e m a c í m e k e t s z á m o l j á k , és ha a listában feltüntetett m ű n e k c s a k k o r á b b i k i a d á s a v a n m e g az á l l o m á n y b a n , a z t is t a l á l a t n a k s z á m í t j á k . S z á m o l t a k a z o n b a n a z z a l , hogy a leg­

f r i s s e b b s z a k i r o d a l m a t , a n e m z e t k ö z i k ö n y v t e r m é s l e g é r t é k e s e b b r é s z é t t a r t a l m a z ó l i s t á k o n s z e r e p l ő k ö n y v e k n e k c s a k kis h á n y a d a lesz m e g t a l á l h a t ó az á l l o m á n y b a n .

A v i z s g á l a t m á s i k r é s z e az e g y e s t u d o m á n y t e ­ rületek s z á m á r a é v e n t e b e s z e r z e t t k ö n y v e k m e n y - nyiségi v i z s g á l a t a volt. E l ő z e t e s e n r ö g z í t e t t é k , hogy m e l y E T O - c s o p o r t o k h o z , illetve m e l y t á r g y ­ s z a v a k h o z t a r t o z ó , é v e n t e b e s z e r z e t t m ű v e k s z á ­ m á t v i z s g á l j á k . Á l t a l á b a n f e l t ü n t e t t é k a b e s z e r z e t t m ű v e k nyefvi m e g o s z l á s á t is.

A v i z s g á l a t o t a k ö n y v t á r a k r é s z b e n m a n u á l i s m ó d s z e r r e l v é g e z t é k , d e t ö b b k ö n y v t á r b a n , f ő l e g a z utóbbi ö t é v b e s z e r z é s e i n e k e l e m z é s é h e z h a s z n á l t á k a s z á m í t ó g é p e s k a t a l ó g u s o k a t is. Volt o l y a n k ö n y v t á r is, a h o l s z a k k a t a l ó g u s c s a k a t a n ­ s z é k e k e n volt t a l á l h a t ó , itt b e c s l é s e k r e k é n y s z e r ü l ­ t e k .

M i n t l á t h a t ó , a v i z s g á l a t b i z o n y o s e l e m e k e t a C o n s p e c t u s b ó í v e t t át, így p é l d á u l az alaplistákkal t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s t , az e g y e s r é s z t e r ü l e t e k ­ h e z , E T O - s z á m o k h o z , t á r g y s z a v a k h o z t a r t o z ó k ö n y v e k m e n n y i s é g é n e k m é r é s é t , v a g y az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k f o l y ó i r a t j e g y z é k e i v e l (pl. a C A l e g f o n ­ t o s a b b 1 0 0 0 f o l y ó i r a t á n a k j e g y z é k é v e l ) t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s t .

4 2 1

(4)
(5)

T M T 4 3 . évf. 1996. 1 1 - 1 2 . 8 2 .

M i n d k é t k ö n y v t á r b e s z e r z é s é b e n e g y é b k é n t az a n g o l n y e l v ű m ű v e k v a n n a k t ú l s ú l y b a n , a m i i n d o ­ kolja a B o o k F i n d a d a t a i v a l t ö r t é n ő ö s s z e v e t é s t .

A két k ö n y v t á r f o l y ó i r a t - á l l o m á n y á t e g y e t l e n s z a k t e r ü l e t e n , a k é m i a é s a v e g y é s z m é r n ö k i t u ­ d o m á n y o k t e r ü l e t é n v i z s g á l t u k , m i v e l itt állt r e n d e l ­ k e z é s r e n e m z e t k ö z i m é r c e k é n t e l f o g a d o t t folyóirat­

j e g y z é k . A z O M I K K - b a n a C h e m i c a l A b s t r a c t s ( C A ) l e g f o n t o s a b b 1 0 0 0 f o l y ó i r a t á n a k 1 7 % - a , a B M E K T K - b a n 1 4 % - a t a l á l h a t ó m e g . A C o n s p e c t u s n a k a k é m i a i á l l o m á n y o k é r t é k e l é s é ­ hez k i d o l g o z o t t s e g é d e s z k ö z e szerint a f e l s ő o k t a ­ tási k ö n y v t á r a k b a n a t a n u l m á n y i s z i n t h e z a C A l e g f o n t o s a b b 1 0 0 0 f o l y ó i r a t á n a k 1 0 - 1 5 % - a e l e ­ g e n d ő , a z o n b a n d i s s z e r t á c i ó k í r á s á h o z , ö n á l l ó k u t a t á s h o z a f e l s o r o l t f o l y ó i r a t o k 6 0 - 7 0 % - a s z ü k ­ s é g e s . E t t ő l a k ö v e t e l m é n y t ő l a két k ö n y v t á r e g y ü t t e s á l l o m á n y a is m e s s z e v a n , k ü l ö n ö s e n h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k a f e l t é t e l e z h e t ő á t f e d é s e k e t .

A z é l e t t e l e n t e r m é s z e t t u d o m á n y i á l l o m á n y o ­ kat a n é g y t u d o m á n y e g y e t e m e n é s a V e s z p r é m i E g y e t e m e n v i z s g á l t u k a kémia (biokémia, vegy­

ipar), fizika és határterületei, környezetvédelem, biotechnológia, földtudományok (geológia) é s számítástechnika t e r ü l e t é n . A v i z s g á l a t m ó d s z e r e a z o n o s v o l t az e l ő b b i v e l : az á l l o m á n y ö s s z e v e t é s e az a l a p l i s t á v a l , a kiválasztott s z a k t e r ü l e t e k E T O - s z á m a i h o z t a r t o z ó k ö n y v e k m e n n y i s é g é n e k és nyelvi m e g o s z l á s á n a k 10 é v r e v i s s z a m e n ő f e l m é ­ rése, é s a f o l y ó i r a t - á l l o m á n y ö s s z e h a s o n l í t á s a a C A l e g f o n t o s a b b 1 0 0 0 f o l y ó i r a t á v a l .

A t u d o m á n y e g y e t e m e k é s a V e s z p r é m i E g y e ­ t e m k ö n y v t á r á b a n a v i z s g á l t hat s z a k t e r ü l e t e n az alaplista m e g f e l e l ő f e j e z e t e i v e l t ö r t é n ő ö s s z e h a ­ sonlítás s e h o l s e m é r t e el m é g a 1 0 % - o t s e m , m i n d ö s s z e a K L T E k ö n y v t á r á b a n t a l á l t u n k 5 % feletti a r á n y t .

A b e s z e r z e t t k ö n y v e k ö s s z e v e t é s e a B o o k F i n d a d a t a i v a l n e m a d t e l j e s e n reális e r e d m é n y t , m i v e l az Öt k ö n y v t á r n e m az e l m ú l t öt, h a n e m t l z óv alatt b e s z e r z e t t k ö n y v e k s z á m á t a d t a m e g . Igy a z ö s z - s z e h a s o n l f t á s s o r á n k a p o t t s z á z a l é k o s e r e d m é n y ­ nél k i s e b b a v a l ó s a r á n y , e s e t e n k é n t t a l á n c s a k a f e l e : t á j é k o z t a t á s u l m é g i s közöljük a d a t a i n k a t , é s a n é m e t m o d e l l a l á n j á n v é g z e t t s z á m í t á s t is (2. táb­

lásat).

A z öt e g y e t e m i k ö n y v t á r b e s z e r z é s i s z í n v o n a l a é s az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e l l á t o t t s á g a k ö z ö t t nagy a s z ó r ó d á s . A z e r e d m é n y e k t ö b b s é g e s a j n á ­ latosan m e g e r ő s í t i a v i z s g á l a t h i p o t é z i s é b e n m e g f o g a l m a z o t t a g g á l y o k a t .

A b e s z e r z e t t k ö n y v e k d ö n t ő t ö b b s é g e , t ö b b mint 8 0 % - a a n g o l n y e l v t e r ü l e t r ő l s z á r m a z i k .

A k é m i a i f o l y ó i r a t - á l l o m á n y ö s s z e v e t é s e a C A l e g f o n t o s a b b ' ' 0 0 0 f o l y ó i r a t á v a l a z t a s z o m o r ú e r e d m é n y t h o z z a , hogy c s a k az E L T E k ö n y v t á r a i ­ ban é s a V E K K - b a n t a l á l h a t ó m e g a j e g y z é k b e n

felsorolt f o l y ó i r a t o k n a k t ö b b m i n t 1 0 % - a , s ez is c s a k az o k t a t á s i szintű e l l á t o t t s á g h o z e l e g e n d ő ; az E L T E 1 9 % - o s e l l á t o t t s á g a is m e s s z e v a n a d o k t o r i m u n k á k , ö n á l l ó k u t a t á s o k v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s 6 0 - 7 0 % - o s a r á n y t ó l . A m á s i k h á r o m e g y e t e m i k ö n y v t á r n a k m é g az o k t a t á s i s z i n t h e z s z ü k s é g e s k é m i a i á l l o m á n y a s i n c s m e g .

2. táblázat

Élettelen természettudományi területek százalékos megoszlása a négy tudományegyetem és a V E könyvtárában a BookFind és a német modell szerint

Szakterület ELTE KLTE JATE JPTE VE

BookFind

Kémia 26.82 18,64 9,15 1.0 5,55

Fizika 18,75 19,64 9,42 0,01 1,13

Számítás­

technika 58,75 30,92 21,00 3,29 7,00

Földtudo­

mányok 88,76 22,92 13.78 0,66 1,52

Német modell

Kémia 32,96 22,91 11,25 1,23 6.63

Fizika 15,90 16,66 7,99 0.77 0.96

Számítás­

technika

A matematikával együtt szerepel Földtudo­

mányok 50,88 13,14 7,90 0,38 1.52

A z o r v o s t u d o m á n y i á l l o m á n y o k v i z s g á l a t a a S O T E , D O T E , S Z O T E é s a P O T E k ö z p o n t i é s t a n s z é k i k ö n y v t á r a i b a n m e n t v é g b e , a teljes ide­

g e n nyelvű á l l o m á n y e l e m z é s é v e l . A m u n k a az 1 9 9 0 - 1 9 9 5 - ö s é v e k k ö n y v g y a r a p o d á s á t vizsgált¬

a, é s kiterjedt a f o l y ó i r a t - á l l o m á n y o k é r t é k e l é s é r e is.

A l e g f o n t o s a b b o r v o s i k ö n y v e k e t s z a k t e r ü l e t e n ­ k é n t f e l s o r o l ó , 1 5 1 6 t é t e l b ő l álló, 1 9 9 4 - b e n k é s z ü l t bibliográfiát b i z o n y o s k i e g é s z í t é s e k k e l , alaplista­

k é n t f o g a d t á k el a v i z s g á l a t o t v é g z ő k ö n y v t á r a k . A n é g y k ö n y v t á r b a n a z alaplista 1 5 1 6 t é t e l é b ő l 4 2 0 ( 2 8 % ) v a n m e g .

A találatok a l a p j á n h á r o m c s o p o r t alakult k i . 3 - 1 5 % - b a n felelt m e g az á l l o m á n y a listának a z etika, hematológia, igazságügyi orvostan, köz­

egészségtan, magatartás-tudomány, orvostörténet és transzplantáció t e r ü l e t é n . A z a l a c s o n y a r á n y n a k két o k a lehet: v a g y az alaplista n e m t a r t a l m a z t a a l e g f o n t o s a b b m ű v e k e t , v a g y a s z ű k ö s g y a r a p í t á s i k e r e t b ő l n e m e z e k e t a t e r ü l e t e k e t f e j l e s z t e t t é k .

1 5 - 5 0 % - o s m e g f e l e l é s m u t a t k o z o t t az anesz- teziológia, anatómia, belgyógyászat é s m é g sok m á s s z a k t e r ü l e t e n . A r e f e r e n s z m ü v e k t e k i n t e t é b e n a m e g f e l e l é s c s a k 1 9 % - o s , a m i i g e n k e v é s .

423

(6)

5 0 % feletti m e g f e l e l é s j e l l e m z ő pl. a bőrgyó­

gyászat, csatádorvoslás, élettan, gyógyszerészet s z a k t e r ü l e t r e .

A t o v á b b i v i z s g á l a t az alaplista s z a k t e r ü l e t e i n e k megfelelő t á r g y s z a v a k szerint t ö r t é n t . A vizsgált ö t év alatt a n é g y o r v o s e g y e t e m ö s s z e s e n 2 9 0 7 9 könyvet s z e r z e t t b e , e z e n belül 14 4 1 7 - e t vásárolt.

( D O T E : 5 9 7 7 ; S O T E : 4 5 8 7 ; S Z O T E : 2 6 8 9 ; P O T E : 1164.)

A v á s á r o l t k ö n y v e k m e n n y i s é g é t a volt N D K e g y e t e m i k ö n y v t á r a i s z á m á r a kidolgozott m o d e l l ­ hez v i s z o n y í t v a a D O T E 3 9 , 8 4 , a S O T E 3 0 , 5 8 , a S Z O T E 17,92 és a P O T E 7 , 7 6 % - b a n t e k i n t h e t ő ellátottnak.

A b e s z e r z e t t , és e z e n belül a v á s á r o l t o r v o s t u ­ d o m á n y i k ö n y v e k m e n n y i s é g e is j o b b a n m e g k ö ­ zelíti a n é m e t modellt, mint pl. a m ű s z a k i v a g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k t e r ü l e t e k b e s z e r z é s e .

U g y a n c s a k k e d v e z ő b b k é p e t m u t a t a t ö b b i s z a k t e r ü l e t h e z v i s z o n y í t v a a m a g f o l y ó i r a t o k j e g y ­ z é k é v e l történt ö s s z e h a s o n l í t á s is. A négy o r v o s ­ t u d o m á n y i e g y e t e m k ö n y v t á r a e g y e n k é n t 3 9 - 5 0 % - os a r á n y b a n fizeti elő a m a g f o l y ó i r a t o k a t , e g y ü t t e ­ sen pedig a l e g f o n t o s a b b folyóiratok 7 0 % - á t biz­

tosítják.

A p e d a g ó g i a t e r ü l e t é n az á l l o m á n y é r t é k e l é s é t egy o r s z á g o s s z a k k ö n y v t á r ( O P K M ) , négy t u d o ­ m á n y e g y e t e m i k ö n y v t á r ( E L T E , J A T E , K L T E , J P T E ) és két s z a k e g y e t e m i k ö n y v t á r ( B K E , B M E K T K ) folytatta le (3. táblázat).

3. táblázat

A pedagógiai alaplista tételeinek előfordulása a hét vizsgált könyvtárban

Könyv Folyóirat

clm % cím %

OPKM 328 53,00 123 22,36

KLTE 27 4,39 31 5,63

JATE 35 5,69 10 1,80

ELTE 11 1,70 46 8,36

JPTE nincs adat 4 4 8,00

BKE 10 1,63 nincs adat

BME KTK 23 3,73 11 2,00

Sehol 374 68,00

A b e h a s o n l í t á s alapját k é p e z ő lista a z O P K M - b e n 1 9 9 5 elején készült, s a z elmúlt 6 - 8 év s t a n d a r d n a k t e k i n t h e t ő a n g o l , n é m e t és f r a n c i a nyelvű s z a k i r o d a l m á t t a r t a l m a z z a . E l s ő s o r b a n k é z i k ö n y v e k e t , lexikonokat, e n c i k l o p é d i á k a t é s a l a p v e t ő m o n o g r á f i á k a t s o r o l fel.

A z alaplista m á s i k r é s z e egy 5 5 0 c í m e t f e l s o r o ­ ló folyóiratjegyzék, ö s s z e á l l í t á s á n á l f i g y e l e m b e

v e t t é k a m é r t é k a d ó n e m z e t k ö z i a d a t b á z i s o k ( E R I C , PsycLit, E d u c a t i o n Index) forrásait.

A p e d a g ó g i a i á l l o m á n y 1 5 é v r e v i s s z a t e k i n t ő f e l m é r é s é t a B o o k F i n d 10 é v e t felölelő tételeivel e g y b e v e t v e a z t látjuk, h o g y a z O P K M v i s z o n y l a g j e l e n t ő s g y ű j t é s é v e l s z e m b e n az e g y e t e m i k ö n y v ­ t á r a k p e d a g ó g i a i v o n a t k o z á s ú á l l o m á n y a s z a k t e r ü ­ letenként á t l a g o s a n n e m éri el a z 5 s z á z a l é k o t s e m . A nyelvi m e g o s z l á s s z e r i n t az a n g o l s z a k i r o ­ d a l o m ( 4 6 , 6 % ) mellett j e l e n t ő s s z e r e p e v a n a n é ­ met ( 3 6 % ) , f r a n c i a ( 8 , 8 % ) és o r o s z ( 8 , 6 % ) s z a k ­ i r o d a l o m n a k is.

E g y e t é r t h e t ü n k a s z a k t e r ü l e t i v i z s g á l a t k o o r d i ­ n á t o r á n a k m e g á l l a p í t á s á v a l ; „A v i z s g á l a t ö s s z e - r e d m é n y e k é n t kialakuló k é p e g y é r t e l m ű e n mutatja, h o g y a p e d a g ó g i a i s z a k i r o d a l m i ellátottság M a ­ g y a r o r s z á g o n n e m e l é g s é g e s s e m a p e d a g ó g u s ­ k é p z é s , s e m a t u d o m á n y o s k u t a t á s , s e m a k ö z o k ­ t a t á s i g é n y e i h e z m é r t e n . ... feltétlenül s z ü k s é g e s , hogy a k é p z ő i n t é z m é n y e k v i s s z a m e n ő l e g is, d e e l s ő s o r b a n a k u r r e n s s z a k i r o d a l o m b e s z e r z é s é b e n előre t u d j a n a k lépni."

A s z o c i o l ó g i a s z a k i r o d a l m i b á z i s á n a k értéke­

lésére t e l j e s k ö r ű e n a F ő v á r o s i S z a b ó Ervin K ö n y v t á r b a n és a B K E k ö n y v t á r á b a n , r é s z l e g e s e n a J A T E k ö n y v t á r á b a n került sor.

A 2 3 5 2 t é t e l e s alaplistát a F S Z E K szociológiai d o k u m e n t á c i ó s o s z t á l y a állította ö s s z e az SCCI Journal Citation Report é v e n t e m e g j e l e n ő mellékle­

t e és a The Encyclopedia of Sociology ( E d . E. Borgetta - M. B o r g e t t a , N e w Y o r k - M a c m i l l a n , 1992.) a l a p j á n , v a l a m i n t t o v á b b i k é z i k ö n y v e k , s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t ő k és bibliográfiai utalások f e l h a s z n á l á s á v a l . A k l a s s z i k u s és a z új s z a k i r o d a ­ l o m k i e g y e n s ú l y o z o t t a r á n y a , é s a t u d o m á n y jelle­

g é b ő l k ö v e t k e z ő e n erős a n g o l s z á s z túlsúly j e l l e m ­ z ő az alaplistára.

A B K E K K á l l o m á n y á b a n a z a l a p j e g y z é k e n f e l ­ sorolt m ű v e k 1 0 , 8 8 s z á z a l é k a ( 2 5 6 m ű ) v a n m e g , s 10 k ö z ü l t ö b b mint 8 m o n o g r á f i a a n g o l n y e l v ű . A F S Z E K k e d v e z ő b b találati a r á n y t t u d f e l m u t a t n i . A z alaplistával történt b e h a s o n l í t á s e r e d m é n y e 1161 m ű , a z a z 4 9 , 3 6 % . A nyelvi m e g o s z l á s e b b e n az á l l o m á n y b a n s z ó r t a b b : a n g o l 7 1 , 5 5 % , n é m e t 1 8 , 4 6 % , f r a n c i a 9 , 6 1 % .

A J A T E K K - b a n az alaplista e g y k o r á b b i , b ő ­ v e b b v á l t o z a t á n a k e g y e s fejezeteit hasonlították b e , a z e r e d m é n y t a z o n b a n a t u d o m á n y t e r ü l e t i v i z s g á l a t k o o r d i n á t o r a a z e g z a k t ö s s z e h a s o n l í t h a ­ t ó s á g k r i t é r i u m á n a k h i á n y a miatt n e m h a s z n á l t a f e l . T a n u l m á n y á b a n m e g j e g y z i , h o g y b á r a t a l á l a ­ t o k m e n n y i s é g e n e m volt s z á m o t t e v ő , legfeljebb n é h á n y s z á z a l é k , a m e g l é v ő m ű v e k m i n d a z igen f o n t o s k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó k .

A z á l l o m á n y statisztikai e l e m z é s é t 15 é v r e v i s s z a m e n ő l e g v é g e z t é k el. ( A n é m e t m o d e l l 15

(7)

T M T 4 3 . évf. 1996. 11-12. s z .

é v e s g y ű j t é s i ciklust tart k ö v e t e n d ő n e k . A s z o c i o ­ lógiára v o n a t k o z ó é v e s m o n o g r á f i a s z á m o t n e m t u d j u k p o n t o s a n m e g a d n i , m e r t a m o d e l l b e n a k ö z g a z d a s á g - , t á r s a d a l o m t u d o m á n y és a statiszti­

ka e g y ü t t e s e n é v i 5 0 0 0 k ö t e t e s v á s á r l á s i kerettel s z e r e p e l . )

A F S Z E K á l l o m á n y á b a n 4 8 9 0 m ű t a l á l h a t ó ; e z e k k ö z ü l kb. m i n d e n m á s o d i k a n g o l , m i n d e n n e g y e d i k n é m e t , és m i n d e n tizedik f r a n c i a n y e l v ű . A B K E K K 5 3 9 m ű v e l rendelkezik, a m e l y n e k két­

h a r m a d a a n g o l , e g y ö t ö d e n é m e t n y e l v ű . A J A T E K K a v i z s g á l t 1 5 év alatt 8 8 8 m u n k á v a l g y a r a p o ­ d o t t ; e z e k t ö b b m i n t 5 0 % - a a n g o l , e g y h a r m a d a n é m e t , és 1 0 % - a f r a n c i a n y e l v ű .

M i n t h o g y a F S Z E K a s z o c i o l ó g i a o r s z á g o s s z a k k ö n y v t á r a , a B K E - n s z o c i o l ó g i a i t a n s z é k e k m ű k ö d n e k , S z e g e d e n p e d i g B - s z a k o s s z o c i o l ó ­ g u s k é p z é s folyik, t a l á n n e m is kell k ü l ö n h a n g s ú ­ lyozni, h o g y a k u r r e n s á l l o m á n y g y a r a p í t á s mellett m i n d h á r o m k ö n y v t á r b a n v i s s z a m e n ő l e g e s e n is igen e r ő s e n kell fejleszteni az á l l o m á n y t .

A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i á l l o m á n y o k é r t é k e ­ lésére a f e l s ő o k t a t á s t e r v e z e t t f e j l e s z t é s e miatt f o k o z o t t f i g y e l e m irányult, u g y a n i s politikai d ö n t é s é r t e l m é b e n e m e l n i kell az e z e k e n a s z a k o k o n t a n u ­ ló hallgatók s z á m á t . A B K E mellett m á r 1 5 é v e megindult a k ö z g a z d á s z k é p z é s a m o s t a n i J a n u s P a n n o n i u s T u d o m á n y e g y e t e m j o g e l ő d j é n , s t o ­ v á b b i két t u d o m á n y e g y e t e m ( D e b r e c e n , S z e g e d ) , v a l a m i n t a M i s k o l c i E g y e t e m k a p c s o l ó d o t t be az elmúlt öt év alatt a z o k t a t á s b a .

J e l e n t ő s á l l o m á n n y a l a B K E K K rendelkezik, d e e m l í t é s r e m é l t ó a J P T E K K á l l o m á n y a is.

A z alaplista 1 9 9 5 elején készült a B K E K K - b a n a Blackwell's kiadó a d a t b á z i s á n a k 10 é v r e v i s s z a ­ m e n ő a n g o l s z á s z a n y a g a , v a l a m i n t a K o n s t a n z i E g y e t e m O P A C - j á b ó l lehívott, s z i n t é n 10 é v e t felölelő n é m e t n y e l v ű s z a k i r o d a l m i á l l o m á n y alap­

j á n . A j e g y z é k 7 2 3 0 m ü v e t t a r t a l m a z , e b b ő l 1050 c i m t a l á l h a t ó m e g a B K E K K á l l o m á n y á b a n . A m ű v e k k ö z e l f e l e a n g o l , v a l a m i v e l t ö b b mint 5 0 % - a n é m e t n y e l v ű .

A k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l o m statisztikai e l e m ­ z é s e 15 é v r e terjedt ki. A z e l e m z é s e s z k ö z e az élő k ö z g a z d a s á g i nyelvet k ö v e t ő s z a b a d t á r g y s z ó - r e n o s z e r volt, a m e l y h i e r a r c h i k u s k a p c s o l a t o k a t is tükrözött. 3 4 f ö t é m a c s o p o r t o t alakítottak ki. A z á l l o m á n y 1 9 8 0 és 1 9 9 5 k ö z ö t t 18 2 3 7 k ö z g a z d a ­ s á g i t é m á j ú , i d e g e n n y e l v ű m ű v e t t a r t a l m a z . A k i a d v á n y o k m i n t e g y 7 0 s z á z a l é k a a n g o l , 1 8 s z á z a ­ léka n é m e t , 5 s z á z a l é k a f r a n c i a n y e l v ű . E m l í t é s r e m é l t ó m é g a z o r o s z n y e l v ű m o n o g r á f i á k 3 s z á z a ­ lékos, és az e g y é b n y e l v e n írott m u n k á k u g y a n ­ c s a k m i n t e g y 3 s z á z a l é k o s a r á n y a . H a két p e r i ó ­ d u s r a osztjuk a b e s z e r z é s t , azt látjuk, hogy a B K E KK g y a r a p o d á s a n ö v e k v ő t e n d e n c i á t m u t a t ; 1980 és 1 9 8 9 k ö z ö t t s z e r e z t é k be a vizsgált á l l o m á n y ­

c s o p o r t 5 7 , 4 5 % - á t (10 4 7 8 m ű ) , és 1990-től 1995- ig 4 2 , 5 5 % - á t ( 7 7 5 9 m ű ) .

A J P T E K K - b a n a 15 é v r e v i s s z a t e k i n t ő statisz­

tikai e l e m z é s hat f ő t é m a c s o p o r t b a n zajlott le:

k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , t ő k é s g a z d a s á g , p é n z ü g y , n e m z e t k ö z i g a z d a s á g , k ü l k e r e s k e d e l e m , v i l á g g a z ­ d a s á g . A 1 5 é v e s p e r i ó d u s alatt 1 5 8 0 i d e g e n nyel­

v ű m u n k á t s z e r e z t e k be. A z á l l o m á n y r a j e l l e m z ő , hogy 1991-től a g y a r a p o d á s a z e l ő z ő tíz é v h e z v i s z o n y í t v a e l e n y é s z ő , n e m éri el a 100 c í m e t ö t év alatt! E b b e n a k ö n y v t á r b a n a k ö z g a z d a s á g t u ­ d o m á n y i á l l o m á n y é p í t é s e e r ő s e n h a n y a t l ó t e n ­ d e n c i á t m u t a t . E g y e t é r t h e t ü n k a s z a k t e r ü l e t koor­

d i n á t o r á n a k m e g á l l a p í t á s á v a l , hogy „... a f e l s ő o k t a ­ t á s i és o r s z á g o s f e l a d a t k ö r ű k ö n y v t á r a k á l l o m á ­ n y á b a n pótolni kell a m ú l t b e l i és j e l e n l e g i h i á n y o s ­ s á g o k a t " .

A z á l l a m - é s j o g t u d o m á n y i k é p z é s s z a k i r o ­ d a l m i hátterének v i z s g á l a t á t i n d o k o l j a , hogy a f e l ­ s ő o k t a t á s - f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó a j o g á s z k é p z é s b e n is j e l e n t ő s hallgatói l é t s z á m n ö v e k e d é s s e l s z á m o l . E g y r é s z t a h a g y o m á n y o s a n á l l a m - és j o g t u d o m á ­ nyi k é p z é s s e l f o g l a l k o z ó e g y e t e m e k r e t ö b b j e l e n t ­ kezőt v e s z n e k f e l , m á s r é s z t ú j a b b e g y e t e m e k e n , ú j a b b v á r o s o k b a n - Károli G á s p á r R e f o r m á t u s E g y e t e m , M i s k o l c , K e c s k e m é t , G y ő r - indult m e g az elmúlt é v e k b e n a k é p z é s .

Alaplista helyett az ( O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r k ö z v e t í t é s é v e l ) az A m e r i k a i Ü g y v é d i K a m a r á k ú n . C e n t r a l and East E u r o p e a n L a w Initiative ( C E E L I ) p r o g r a m j a k e r e t é b e n kidolgozott, a n y u g a t - e u r ó p a i és a m e r i k a i ( U S A ) t e r m é s b ő l v á l o g a t o t t m a g ­ k ö n y v e k j e g y z é k e szolgált a z ö s s z e h a s o n l í t á s alapjául. E z a j e g y z é k 2 2 6 tételt t a r t a l m a z . A f o l y ó ­ iratok v i z s g á l a t á h o z az Index to Foreign Legal Periodicals 1 9 9 4 - e s k ö t e t é n e k f o l y ó i r a t j e g y z é k é t v e t t ü k át. A j e g y z é k e n a l e g j e l e n t ő s e b b e u r ó p a i és a m e r i k a i folyóiratok mellett s z e r e p e l n e k a h a r m a ­ d i k v i l á g folyóiratai is, sőt a l e g f o n t o s a b b m a g y a r c í m e k is, ö s s z e s e n 4 5 5 t é t e l .

A z e l e m z é s r e

> a J P T E K K - b a n és Á l l a m - és J o g d u t o m á n y i Kari K ö n y v t á r á b a n ,

> a z E L T E Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i Kari K ö n y v ­ t á r á b a n , v a l a m i n t

> a J A T E K K - b a n és Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i Kari K ö n y v t á r á b a n

került sor.

A z E L T E Á J K K ö n y v t á r á b a n a 4 5 5 folyóiratból k u r r e n s e n j á r 5 7 - f é l e f o l y ó i r a t . Ez 1 2 , 5 s z á z a l é k o s r e p r e z e n t á c i ó , a m e l y az o r s z á g l e g r é g i b b jogi f e l ­ s ő o k t a t á s i b á z i s a e s e t é b e n d ö b b e n e t e s , k ü l ö n ö s e n h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y a lista t a r t a l m a z z a a l e g f o n t o s a b b m a g y a r f o l y ó i r a t o k a t is. A J A T E K K 11-féle folyóiratot, a J A T E Á J K K ö n y v t á r a 5 0 kur­

r e n s c í m e t ( 1 1 % ) birtokol, s e z e n f e l ü l m é g 3 3 c í m ­ b ő l t a l á l h a t ó r e t r o s p e k t í v á l l o m á n y ; a kettő együtt m á r 2 0 % - o s r e p r e z e n t á c i ó t j e l e n t .

425

(8)

A J P T E KK és Á J K K ö n y v t á r á b a n található á l ­ lomány - 5 2 k u r r e n s folyóirat ( 1 1 , 4 % ) , és 4 0 c í m ­ ből retrospektív é v f o l y a m o k - a s z e g e d i n a g y s á g ­ rendnek felelnek m e g ; e g y ü t t 9 2 c í m ( 2 0 % ) ,

A k ö n y v e k listáján 2 2 6 tétel s z e r e p e l , c s a k n e m mindegyik a k i l e n c v e n e s é v e k elején jelent m e g .

> A z E L T E Á J K K ö n y v t á r á b a n m e g v a n 30 mű ( 1 3 , 3 % ) .

> A J A T E Á J K K ö n y v t á r á b a n 14, a K K - b a n két mű t a l á l h a t ó (16 k ö n y v , 7 % ) .

> A J P T E K K - b a n és a z Á J K K ö n y v t á r á b a n m e g ­ v a n 80 m ű ( 3 5 , 4 % ) .

Ismét c s a k t á j é k o z t a t á s u l : a volt N D K e g y e t e m i könyvtárai szintre h o z á s á h o z 2 5 é v r e v i s s z a m e n ő ­ leg évi 5 0 0 0 m o n o g r á f i a és 1000 f o l y ó i r a t c í m b e ­ s z e r z é s é t tartják s z ü k s é g e s n e k .

Ezzel s z e m b e n m i n d az E L T E , m i n d a J A T E b e s z e r z é s e az utóbbi é v e k b e n e r ő s e n c s ö k k e n ő tendenciát mutat. A J P T E K ö z p o n t i K ö n y v t á r á t az m e n t e t t e m e g , hogy az Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r az utóbbi két é v b e n j e l e n t ő s külső t á m o g a t á s ­ ból 2 0 0 0 kötetet s z e r z e t t be és d o l g o z o t t fel.

B u d a p e s t e n az á l l o m á n y f e l e a n g o l , e g y n e g y e ­ de n é m e t , m i n d e n tizedik f r a n c i a n y e l v ű . S z e g e d e n e g y h a r m a d - e g y h a r m a d a n g o l , illetve n é m e t n y e l v ű , m i n d e n kilencedik m u n k á t f r a n c i á u l írtak; P é c s e t t n e m bontották fel n y e l v e k szerint a z á l l o m á n y t .

Egyet kell é r t e n ü n k a t u d o m á n y t e r ü l e t v i z s g á l a ­ t á n a k k o o r d i n á t o r á v a l : „ M é r v a d ó n e m z e t k ö z i m i n ­ tavételek alapján m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a v e z e t ő m a g y a r j o g t u d o m á n y i g y ű j t e m é n y e k a h á r o m t u ­ d o m á n y e g y e t e m e n alig haladják m e g a 10 s z á z a ­ lékos b e é r k e z é s i arányt. A folyóiratok e s e t é b e n k ü l ö n ö s e n a g g a s z t ó a korábbi szint k é n y s z e r ű c s ö k k e n t é s e . A p é n z ü g y i f o r r á s és a forint leérté­

kelése m i n d k e v e s e b b é r t é k e s folyóirat m e g m a r a ­ d á s á h o z vezet. A z , hogy e g y - e g y t u d o m á n y e g y e ­ t e m i g y ű j t e m é n y n é h á n y t u c a t k u r r e n s jogi s z a k f o ­ lyóirattal rendelkezik az e g é s z világból, p r o b l e m a ­ tikussá t e s z i a f e l s ő o k t a t á s és az ott f o l y ó kutatás színvonalát."

összefoglalás

A 15 k ö n y v t á r r a , 5 - 1 5 é v e s p e r i ó d u s r a kiterje­

d ő , 6 átfogó t u d o m á n y t e r ü l e t e n lefolytatott és l e g ­ a l á b b 150 0 0 0 c í m e t s z á m b a v e v ő v i z s g á l a t b a n 6 5 k ö n y v t á r o s vett részt.

A z a l k a l m a z o t t alaplisták és folyóiratjegyzékek ö s s z e á l l í t á s á n a k s z e m p o n t j a i eltérőek voltak, s z í n ­ vonaluk és t e r j e d e l m ü k is k ü l ö n b ö z ö t t e g y m á s t ó l .

A B o o k F i n d adatait és a n é m e t m o d e l l s z á m a i t csak erős f e n n t a r t á s o k k a l és c s a k b i z o n y o s t e r ü l e ­ t e k e n lehetett t á j é k o z ó d á s u l h a s z n á l n i .

A z e g y e s k ö n y v t á r a k különféle katalogizálási és s z a k o z á s i eljárásai, v a l a m i n t s z e r v e z é s i s a j á t o s ­ ságai miatt a b e c s l é s m ó d s z e r é t is a l k a l m a z n i kellett.

M i n d e z e k k ö v e t k e z t é b e n az e r e d m é n y e k t á j é ­ koztató jellegűek, és c s a k m e g k ö z e l í t ő ö s s z e h a ­ s o n l í t á s o k r a a l k a l m a s a k .

A v i z s g á l a t s o r á n k a p o t t a d a t o k a z o n b a n egyér­

t e l m ű e n v i l á g o s s á t e s z i k a k ö n y v t á r o s o k és r e m é l ­ h e t ő l e g a d ö n t é s i h e l y z e t b e n lévő állami v e z e t ő k s z á m á r a is, h o g y a m a g y a r e g y e t e m i k ö n y v t á r a k á l l o m á n y a s i r a l m a s a n k e v é s , n e m m é r h e t ő s e m m i ­ féle külföldi m u t a t ó s z á m m a l s e m , és n e m e l e g e n ­ d ő az e g y e t e m i o k t a t á s , k u t a t á s , d e k ü l ö n ö s e n a P h . D . p r o g r a m o k s z a k i r o d a l m i h á t t e r é n e k biztosí­

t á s á h o z .

A v i z s g á l a t i n t é z m é n y e n k é n t és t u d o m á n y t e r ü ­ letenként j e l e n t ő s e l t é r é s e k e t mutatott.

> L e g r o s s z a b b h e l y z e t b e n a t u d o m á n y e g y e t e m e k és a t ö b b f a k u l t á s s a l r e n d e l k e z ő , széles t u d o ­ m á n y o s s p e k t r u m o t o k t a t ó e g y e t e m e k k ö n y v t á ­ rai v a n n a k , u g y a n i s itt a b e s z e r z é s i politikának 2 0 - 3 5 t u d o m á n y t e r ü l e t r e kell figyelnie. E z e n a k ö r ö n belül is v a n k ü l ö n b s é g : a f ő v á r o s i e g y e ­ t e m i k ö n y v t á r a k e l ő n y ö s e b b h e l y z e t b e n v a n ­ nak, mint a v i d é k i t u d o m á n y e g y e t e m e k k ö n y v ­ tárai. Á t l a g o s a n a m e g j e l e n ő , illetve a beszer­

z é s r e ajánlott s z a k i r o d a l o m 1 0 % - á n á l k i s e b b b e s z e r z é s i a r á n y j e l l e m z ő .

> V a l a m i v e l k e d v e z ő b b h e l y z e t b e n v a n n a k a z o n e g y e t e m e k k ö n y v t á r a i , a h o l t u l a j d o n k é p p e n e g y e t l e n v a g y n é h á n y r o k o n diszciplína s z a k ­ i r o d a l m á n a k g y ű j t é s e folyik. A d a t a i n k e z t m u t a t ­ j á k a B K E K K és az o r v o s t u d o m á n y i e g y e t e m i

k ö n y v t á r a k v o n a t k o z á s á b a n , s ő t azt a z állítást is m e g k o c k á z t a t j u k , hogy az e g y e t e m i k ö n y v t á ­ rak közül a s z a k i r o d a l o m b e s z e r z é s e t e k i n t e t é ­ b e n az o r v o s t u d o m á n y i e g y e t e m e k k ö n y v t á r a i ­ n a k h e l y z e t e v i s z o n y l a g a l e g k e d v e z ő b b . E z t e r m é s z e t e s e n n e m j e l e n t i azt, hogy t o v á b b i j e l e n t ő s f e j l e s z t é s ü k ne l e n n e indokolt és s z ü k ­

s é g e s .

> A vizsgált i n t é z m é n y e k k ö z ü l az o r s z á g o s g y ű j t ő k ö r ű t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k (szociológia v o n a t k o z á s á b a n i d e s z á m í t j u k a F S Z E K - e t is), v i s z o n y l a g j o b b a n lépést t u d n a k tartani a kül­

földi s z a k i r o d a l o m m a l , m i n t az e g y e t e m i k ö n y v t á r a k .

A v i z s g á l a t k e z d e t é n felállított hipotézis s a j n o s b e i g a z o l ó d o t t : az elmúlt 5 - 1 5 é v b e n a hazai e g y e t e m i k ö n y v t á r a k á l l o m á n y a a r e l e v á n s , i d e g e n n y e l v e k e n m e g j e l e n t , és b e s z e r z é s r e é r d e m e s m ű v e k legfeljebb n é h á n y s z á z a l é k á v a l g y a r a p o d o t t a v i z s g á l t i n t é z m é n y e k ö s s z e s s é g é t t e k i n t v e . Á f e l s ő o k t a t á s i k ö n y v t á r a k b a n az á l l o m á n y o k hiá­

n y o s s á g a i n a k m e g s z ü n t e t é s e és a z e l e n g e d h e t e t ­ lenül s z ü k s é g e s á l l o m á n y f e j l e s z t é s c s a k külső f o r r á s o k i g é n y b e v é t e l é v e l v a l ó s u l h a t m e g . A v i z s ­ g á l a t t a p a s z t a l a t a i , és a z é r t é k e l é s h e z kialakított e s z k ö z ö k b i z o n y á r a h a s z n o s s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k a b e s z e r z é s h e z , h a e z e k a f o r r á s o k m e g n y í l n a k .

(9)

T M T 4 3 . é v f . 1998. 11-12. s z .

1. melléklet

A vizsgálatban részt vevő könyvtárak 1. Budapesti Műszaki Egyetem Könyv­

tár és Tájékoztató Központ = BME KTK 2. Budapesti Közgazdaságtudományi

Egyetem Központi Könyvtára = BKE KK 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Központi Könyvtára = ELTE KK 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Karának

Könyvtára = ELTE AJK 5. József Attila Tudományegyetem

Központi Könyvtára = JATE KK 6. Janus Pannonius Tudományegyetem

Központi Könyvtára = JPTE KK 7. Kossuth Lajos Tudományegyetem

Központi Könyvtára = KLTE KK

8. Veszprémi Egyetem Központi

Könyvtára = VE KK 9. Semmelweis Orvostudományi Egye­

tem Központi Könyvtára = SOTE KK 10. Szent-Györgyi Albert Orvostudomá­

nyi Egyetem Központi Könyvtára = SZOTE KK 11. Debreceni Orvostudományi Egyetem

Központi Könyvtára = DOTE KK 12 Pécsi Orvostudományi Egyetem

Központi Könyvtára = POTE KK 13. Országos Műszaki Információs Köz­

pont és Könyvtár = OMIKK 14. Országos Pedagógiai Könyvtár és

Múzeum = OPKM 15. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár = FSZEK

Beérkezett: 1996. V I . 13-án.

\<>w you can ensure the future of library automation for yourself with our products and know-how.

We have automated hundreds of libraries in Europe since 1984. We, as prime contractors, have experience in the fields of lightpens, retroconversion, information databases and muJtimedia applications. The rangé of our products cover all the tasks of a virtual library. Tum our lead in intemational competition to your advantage!

„THE FUTURE OF LIBRARY TECHNOLOGY"

G m b H

M D Í S

McDONNRL INFORMATION SYSTEMS DYNDC GmbH Deutschland GroBe ElbstraBe 143a 22767 Hamburg

Telefon: (0 40) 30 68 48-0, Telefax: (0 40) 38 13 51, e-mail: desk@de.dynix.com Dynix agencies worldwide:

Australien * Austria * Canada * Deutschland * England * Frankreich * Irland * Mexico * NierJerlande • Neuseeland • USA

427

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Ebben a csodálatos „Gesamtkunstwerk&#34; épületben a könyvtár helyiség gondjai is megoldódtak, oly annyira, hogy mind a mai napig ez az Egyetem Központi Könyvtára. A

Tanulmányomban bemutatom a Pécsi Tudomány- egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Központi Könyvtárában folyó feldolgozás gyakorla- tát − középpontba

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár; Szé- chenyi István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum; Széchenyi István Egyetem és könyvtára,

Országos Széchényi Könyvtár; Pécsi Tudomány- egyetem Egyetemi Központi Könyvtár; Országos Pe- dagógiai Könyvtár és Múzeum; Miskolci Egyetemi Könyvtár,

18 683 Budapesti Corvinus Egyetem. Könyvtár, Levéltár, Múzeum 301 499 Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi. Könyvtára

A külföldi hivatalos statisztikai anyag gazdagságát mutatja, hogy például a nemzetközi kiadványok a Nemzetközi Statisztikai Intézet megalakulásától, a Népszövetség, az

tételek között is, több-kevesebb sikerrel —- mindig igyekezett eleget tenni annak a fő feladatának, hogy a magyar statisztikai szolgálat elméleti és gyakorlati tevé-

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára /BMEKK/ eló izben megjelent &#34;évkönyvei&#34; 1.. kötete sokkal többre vállalkozott ás többet i s nyújtott, mint