• Nem Talált Eredményt

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám "

Copied!
19
0
0

Teljes szövegt

(1)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

Irodalomtörténeti Közlemények (ItK), 112(2008).

RATZKY RITA

AZ IRODALMI MÚZEUM LEHETŐSÉGEI A PETŐFI-KUTATÁS GAZDAGÍTÁSÁRA

Bevezető. Az irodalom kifejezési eszköze a szöveg (a szöveg nyelv); ugyanazon szö- vegnek koronként változó olvasata van. Az irodalom azonban nem kizárólag ezzel a testetlen értelemmel tud hatni az olvasóra. Az irodalomnak van tárgyakban megnyilvá- nuló része is, amellyel nem csak hatást válthat ki a nézőben, a hallgatóban és az olvasó- ban, de amely a művek értelmezése számára is nyújt perspektívákat. Ez a szöveg tárgyi- asult formája: a kézirat, a nyomtatott könyv, a digitális formában megőrzött szöveg.

Ezeket gyűjtemények: könyvtárak, kézirattárak, digitális könyvtárak őrzik. Azt az intéz- ményt, ahol ezeket bizonyos témák szerint kiállítás formában a látogatók elé tárják, iro- dalmi múzeumnak nevezzük. Milyen információkkal járul hozzá egy kézirat a szöveg értelmezéséhez? A könyv külleme, tipográfiája hordoz-e olvasatot befolyásoló eleme- ket? Az illusztráció, amelyet egy másik művész alkot, az értelmezésnek egy sajátos for- mája. A hangosan megszólaltatott szöveg a beszédhez, az önmagunkban való olvasáshoz képest az előadó értelmezésével egészíti ki az írott művet.

Az arc és a test megidézése. Egy írói életművet vagy annak egy korszakát, témáját, motívumait vagy akár a szerző kedvenc műnemének szerkezetét megjelenítő kiállításon fontos szerepe van az alkotót bemutató ábrázolásoknak, melyek egyben a szövegkiadá- sok vagy a szerzőről szóló könyvek borítójának, illusztrációs anyagának is szükséges kellékei. Ezek a portrék lehetnek korabeliek – a művész ismerte az alkotót – vagy ké- sőbbiek, melyek fotó vagy más, közvetett eszköz alapján készültek.

A grafika, a festmény, a szobor stb. az írói személyiség értelmezése, amelyben, bár különböző mélységben, de a művek ismerete is benne van, azaz a művész „ismeri” az alkotót, akiről portrét készít, mondandója van róla. Kiváltképpen a kortársak szokták számon kérni az ábrázolásoktól, hogy találóak-e, hasonlítanak-e a szerzőre. A kérdés nagyon ingatag, hiszen a fényképezés előtt nem volt olyan viszonylagosan objektívnek mondható minta, amihez az elkészült művet hasonlítani lehetett volna, csak a kortársak emlékezete. Hatvany Lajos hatalmas gyűjtésében található meg Petőfi egyik pápai isko- latársának, Cserna Istvánnak egy levele. A dokumentum említi Orlay Petrich Sámuelnek (Soma a művészettörténetben elfogadott neve) a képét, amely gallérköpönyegben (ujj nélküli, vállra teríthető felső ruhadarabban) örökíti meg az akkor meglehetősen leron- gyolódott költőt. A festmény feltehetően vándorszínész korában, talán 1843-ban készült,

(2)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

az emlékező szerint „maig is ez a legtökéletesebb Petőfi-kép, büszke, az egész világot lenéző tekintetével, és gallérköpönyegben.”1 Az állandó kiállításunkban is szereplő kép- ről ma már senki sem mondaná ezt.

Barabás legkorábbi metszete Petőfi Sándorról 1845-ből való. Jókai Mór, Petőfi ifjú éveinek közeli barátja a következőket írja az ábrázolásról: „A Barabás által kőrerajzolt s a »Pesti Divatlap« mellett megjelent hátratett kezű arczképe: ez a megszólalásig hű, nem kell jobbat keresni nála. […] Én is festettem egy arczképét, olajba miniature alakban Kecskeméten 1842-ben, tehát husz éves korában: a kik látták, azt mondták, hogy jól volt találva, kék kvekkerben, sárga gombokkal. Nagyon lekötelezne, a kinél ez a kép meg- van, ha tudatná velem: én nem formálnék hozzá semmi tulajdonjogot. Ez volt Petőfi leg- első arczképe.” Osztja ezt a véleményt, azaz Barabás első, 1845-ös kőnyomatát a leg- jobbnak tartót, Várady Antal is, aki a költő kora fiatalkorának egyik szemtanúja volt.

„E képen Petőfi ifju, fejletlen, sőt gyermeki organismusával, de komoly, férfias és hatá- rozott arckifejezésével élethiven áll előttünk.”2

1899-ben jelentek meg Törökfalvi Pap Zsigmond emlékezései, aki festő volt, és aki 1846 vagy 1847 őszén (visszaemlékezésében pontatlanok a dátumok) megfestette a költő portréját, ez a kép sincsen meg. Emlékezésében a következőket írja a költő külsejéről és a Petőfi-ábrázolásokról: „Akkor ő 22 éves ifju volt. Tartása egyenes, arcza szikár, sötét- barna haja hátul apróra nyirva, elől nagyobb üstöke kissé göndör hajlással természettől felfelé állott, nem ugy, a hogy akkor az ifjuság viselte a lágy hajat balra felfodorítva, jobb oldali választékkal. Az üstökhaj bősége látszólag alacsonyitotta Petőfinek homlo- kát, melyen szemöldei közt függőleges redő látszott.

A festés közben részletesen megvizsgált vonásai után mondhatom, hogy megjelent arczképei közül hiven találva az volt, melyet a Petőfi költeményeinek első kiadásához3 Barabás Miklós eredetije után Tiroler [általánosabb a Tyroler írásmód!] metszett. Bara- bás által utóbb kőre rajzolt képén hátratett kezekkel már a hirre kapott költő van ábrázol- va.4 […] A dunaparti Petőfi-téren felállitott ércz-szobor orrát nem oly szabályos hajlatu- nak találom, minő az eredeti volt. És midőn Huszár Adolf szobrászunknak is emlitém, hogy a szoboralak szája tájékán nem látom kifejezve azt a daczos valamit, a mi a költő- nél – ha szavalt – kiválóan jellemző volt, rögtön rátalált: ja das brülende! Mondá, értvén alatta a bömbölő oroszlányos kifejezést, a mi a bécsi Augusztinusok templomában a Canova által vésett siremlék busuló oroszlányán is észlelhető.”5 Tehát Törökfalvi Pap Jókaival ért egyet.

Van Orlay Petrichnek egy kevéssé számon tartott képe, amelyre Arany János 1848.

november 20-án rájegyezte: „Találó Petőfi Sándor portré a mestertől”. Ez a kép is szere-

1 HATVANY Lajos, Így élt Petőfi, I–II, Bp., 1967, I, 373.

2 VÁRADY Antal, A Petőfi-arckép kérdéséhez, Magyarország, 1879. szept. 6. = HATVANY, I, 126.

3 PETŐFI Sándor Összes költeményei, Pest, 1847.

4 A Barabás-művek keletkezésének sorrendje Törökfalvi Pap emlékezésében pontatlan. A helyes sorrendről van egy Barabás-levél Kiss Ferenc magángyűjtő tulajdonában.

5 TÖRÖKFALVI PAP Zsigmond, Petőfi Sándor életének legboldogabb korszakából, Nagybánya, 1899, 1–5, különösen 4.

(3)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

pel az állandó kiállításunkban. Ellenben nincs benne Keserű Katalin monográfiájában.6 Egressy Ákosnak, a híres színész fiának visszaemlékezése szerint a legtalálóbb ábrázolás az 1848-as Barabás-kép, amelyen Petőfi nemzetőrként látható.7

A rajzok, festmények megítélése tehát meglehetősen szubjektív. Az egymástól erősen eltérő vélemények okozta káoszba robbant be az addig rejtőzködő ősfénykép, a dagerro- típia. Egy csapásra betöltötte a hiteles ábrázolás addig vitatott helyét. Ennek az elvárás- nak jogosultsága mindazonáltal elgondolkodtató. Orlay Petrich a következőket írta saját védelmében, amikor Várady Antal – a Hölgyfutár című folyóiratban közölt Egy telem Debrecenben című képéről készült kőnyomattal kapcsolatban – számon kérte a Petőfi- arcvonások hitelességét: „oly képnek, melyhez az eszme egy költeményből van merítve, nem főfeladata a hű arcképezés, hanem a költemény szellemének visszaadása s csak is a költemény illusztrációjának tekinthető.”8 A dagerrotípián – műfajából adódóan – semmi romantikus idealizálás, semmi biedermeier stilizálás nincs: komoly arc, előre hajló, de magas homlok, kissé bent ülő, mély pillantású szem, dacos, elszánt tekintet, nehezen zabolázható, felfelé álló haj látható. Az arc színe nem kivehető pontosan, talán sápadtság jellemzi, ahogyan például Orlay Petrich Soma Petőfi arcképe vörös köpenyben című munkáján, vagy ahogyan Barabás litográfiáinak tónusából sejthető. Néhány kortárs véle- kedése szerint, például Szász Károly 1848. július 17-ei naplóbejegyzése szerint: „Te- mérdeket hasonlít azon korhel kinézésü de sokat jelentő első képéhez [az 1845-ös litog- ráfiáról beszél! És a személyes találkozás élményéről!], mit én annyira szerettem. Most nem visel szakállat, csak bajuszt. Nagy tömött, borzas haja van. Arca kiálló csontu, szi- kár, aszott és ón szinü.”9 De mondják sárgás arcúnak (Berecz Károly), fahéj színű bőrű- nek is. Nyilvánvalóan a felmenők délszláv ágának nyoma. Berecz Károly írja: „Az arcz- kép, melyet nejének hátrahagyott holmia közt találtak, a negyvenes évek elején készült primitiv daguerreotyp – reám, megvallom, megdöbbentő hatást tőn, mintha a nyomtala- nul eltűnt a maga eredeti alakjában lépett volna elém. E bánatosan lehajtott fő szemlélé- sével, tekintetével, melyben egész lelke ki van fejezve, nem győztem betelni.”10

A 19. század utolsó évnegyedére – mintha csak a régen porladó költő fricskája volna, aki bizonyára nevetett volna az arcvonásain tűnődő egykori barátain – maga a pozitív kép lappangott, csak a róla készült fénykép – Klösz György fényképész 1879-ben készí- tett retusált fényképe11 – és az arról Jankó János grafikus, Székely Bertalan festő által készített rajzok voltak ismeretesek.

Az eredeti fémlemez 1948-ban került elő Rózsa György kutatásai eredményeként.

1956-ban Escher Károly fotóművész az ezüstoxidtól megfeketedett dagerrotípiát rendbe hozta, majd az arról készített fényképet retusálta – másfél évtizedig ezt tartották Petőfi hiteles fotójának. A legutolsó jó minőségű papírképet az 1970-es években Flesch Bálint,

06 KESERÜ Katalin, Orlai Petrics Soma (1822–1880), Bp., 1984.

07 EGRESSY Ákos, Petőfi Sándor életéből, Bp., 1909, 37–38.

08 Orlay Petrich Soma nyílt levele Petőfi arcképeiről, Fővárosi Lapok, 1874. szept. 17., 921.

09 Szász Károly kéziratos naplója, Petőfi adattár, II, Bp., 1987, 120–121.

10 BERECZ Károly, A régi „Fiatal Magyarország”: Emlékezések, vázlatok, Bp., 1898, 5.

11 Megjelent a Koszorú 1879. évi 1. számában. Lásd még ERNST Lajos, Petőfi arcképei, Bp., 1922, 24.

(4)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

a Petőfi Irodalmi Múzeum akkori fotósa készítette a dagerrotípiáról, ugyanő alkotta meg a dager másolatát, mely Petőfi állandó kiállításunkon látható. El kellene végezni az ős- fénykép digitális elemzését, minden bizonnyal újabb részletekkel gazdagítaná a portrét.

A szakirodalom korábban 1847 elejére datálta az ősfénykép keletkezését, azzal a „ked- ves” fordulattal, hogy a költő valószínűleg azt Szendrey Júliának szánta. Fotótörténeti és viselettörténeti adatok alapján Szentmártoni Szabó Géza 2000-ben megállapította, hogy a munka 1845 nyarán készülhetett.12 Ezt erősíti meg Jókai nyilatkozata is 1879-ből: „én Petőfit abban a korszakban, a mikor ez a daguerrotyp keletkezett, egyszer sem láttam. Ez az ő Csokonai viseletének korszaka. Mutatja a rojtos nyakravaló, mely világosan kivehe- tő […], holott én Petőfit soha nyakravalóval nem láttam; mindig szélesen kihajtott ing- gallért viselt.”13 A nyakkendő igaz csak Jókai leírásából, a mente nem, a Csokonai kora- beli mentét korábban hordta, a felföldi útjáig. Tehát a kép az 1845-ös felföldi út után készülhetett.14 Szentmártoni Szabó Géza véleményét Kincses Károly fotótörténész nem helyesli.

Az első Petőfi-szobor. Az első szoborábrázolást, Alexy Károly munkáját (1850) Va- yerné Zibolen Ágnes muzeológus fedezte fel.15 Alexy Károly 1835-től a bécsi művészeti akadémián tanult minden anyagi támogatás nélkül. Barabás Miklós által ismerhette meg Petőfit, hiszen a festő segítségével költözött haza Magyarországra. Találkozásukra eddig nincsen adat. Alexy, mint ahogyan a többi negyvennyolcas értelmiségi is, a polgári for- radalom után i-vel kezdte írni a nevét. A szobor előképe Vayerné szerint Barabás 1846- os tusrajza, amelyről Tyroler az ismert acélmetszetét készítette az Összes költemények- hez. A költő 1846–1847-ben hordta azt a keskeny francia, mások által spanyol szakáll- nak nevezett arcdíszt, amelyet Jankó János is rárajzolt, ezek szerint nem autentikusan a dagerrotípiáról készült rajzára.

A szobor értéke, hogy megelőzi az 1870-es évek lobogó Petőfi-kultuszának túlzó áb- rázolásait, amelyek csak a nagy pillanatok idejének költőjét ábrázolták, a magányt is kedvelő, meditáló, kissé szomorkás, elmélyülésre vágyó alkotót kevésbé. Alexy épp ezt az időszakot ragadta meg, a forradalom és szabadságharc előtti, az esztétikailag legma- gasabb szintű verseket épp ekkor alkotó Petőfit.

A kézirat. A költő/író autográfjában megmaradt mű szolgál-e kiegészítő információk- kal a nyomtatott változathoz képest? Természetesen igen. A kézirat őrizheti a mű elké-

12 SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, „Tükör által homályosan”: Petőfi dagerrotip arcképe, Studia Caroliensia:

A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata, 2002/2, 69–77. A szerző idézi Berecz Károly korábbi, 1874- es nyilatkozatát a Magyarország és a Nagyvilág című folyóiratból. 2002-ig ez a tanulmány a legteljesebb elemzése Petőfi ábrázolásának.

13 Jókai Mór válasza Petőfi Istvánnak. Petőfi arczképének kérdése, A Hon, 1879. szept. 2.

14 KISS József, Tóth Gáspár, „Petőfi mecénása”: Egy jeles polgári magyar szabómester a reformkorban és a forradalomban = Tanulmányok Budapest történeti múltjából, XXII, Bp., Budapesti Történeti Múzeum, 1988, 241–286.

15 VAYERNÉ ZIBOLEN Ágnes, Petőfi Sándor első szobra – Alexy Károly ismeretlen alkotása, Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) Évkönyve, 1959, 37–41.

(5)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

szülésének fázisait, a szöveg esetleges változatait, tükrözi a szerző lelkiállapotát az alko- tás időszakában, bár ez utóbbinak elemzése részben már kívül esik az irodalomtörténet kutatási területein.

A Nemzeti dal kézirata két példányban is megőrződött. Rendelkezünk azzal az 1848.

március 15-én (a Kossuth Lajos utca és a Szép utca sarkán még ma is álló) Landerer és Heckenast nyomdában fejből leírt változattal, amit azért kellett a költőnek sebtében elké- szítenie, mert az eredetit otthon felejtette Dohány utcai lakásában. A nyomdánál várako- zó tömeg és a nyomdász is sürgette Petőfit, aki a refrén ismétlődését csak jelezte a vers- szakok mögött. Ez a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött másodpéldány, az első az Or- szágos Széchényi Könyvtárban van, ez lehet az otthon hagyott kézirat, amelyen + alatt az alábbi áthúzott megjegyzés olvasható: „E költemény buzdította márczius 15kén a pesti ifjúságot. Elszavaltam először az ifjak kávéházában, azután az orvosi egyetemben, azután a seminarium terén (most már 15dik márczius tere), végre a nyomda előtt, mellyet erőszakosan elfoglaltunk, a hatvani utczában (most szabad sajtó utcza). A sza- baddá lett sajtó alól ez a költemény került ki legelőször.”16

Ha a kéziratot csak nyomtatásban olvassuk, mindezek a körülmények – a jegyzetekkel ellátott kritikai kiadás kivételével – homályban maradnak. Ha azonban ismerjük a költő kéziratait, választ kaphatunk arra a kérdésre is, elmondta-e Petőfi a Magyar Nemzeti Múzeum bal oldali párkányán a Nemzeti dalt. Nem mondta el, nem szerepel a saját maga által felsorolt szavalási színhelyek között. Feltehetően beszédet mondott ott és eközben ábrázolva látjuk Kálózdi János kottájának borítóján.

Megítélésem szerint nemzeti klasszikusaink minden kézirata, kéziratváltozata felbe- csülhetetlen érték a kutatás szempontjából. A költők, az írók munkáinak kritikai, jegyze- tes kiadásai számon tartanak minden szövegváltozatot, amelyeket elsősorban a kézirato- kat ismerve dolgozhatunk fel. Egy-egy mű szövegének végleges kialakulását kísérhetjük végig, ha mindegyik kéziratához, korabeli megjelenési formájához hozzáférhetünk.

Bármilyen hihetetlen, manapság is kerülnek elő Petőfi-kéziratok. A kéziratok vásárlá- sának jelentősége a gyűjtemény számára igen nagy, ugyanis a Petőfi Irodalmi Múzeum, a magyar irodalom országos múzeuma 1982–2004-ig nem tudott vásárolni Petőfi vers- vagy prózakéziratot, mert az áruk mindig olyan magas volt, hogy az intézmény éves költségvetéséből, annak gyűjteményezésre szánható részéből nem tudta volna kifizetni.

Sok szép dolgot vásároltunk, de ilyen magasra nem nézhettünk. Kéziratok mellett első kiadású könyveket, írói könyvtárakat, festményeket, szobrokat, grafikákat, tárgyakat és hanganyagot is kell vennünk ahhoz, hogy kiállításokat hozhassunk létre, ami az intéz- mény fő feladata. Itt felmerül két fontos szempont: mi a kéziratokat nemcsak gyűjtjük, archiváljuk, hanem kiállításainkon (egy ideig eredetiben, később másolatban) szerepel- tetjük is. Ezért van nálunk jobb helye egy eredeti Petőfi-kéziratnak, mint mondjuk egy másik közgyűjteményben, amely nem kiállító hely. 1996-ban, amikor magántulajdonból (Mészáros Emőke) felbukkant Petőfi Sándor első kötettervének, az Ibolyáknak a kézira-

16 PIM, Kézirattár, V-an P 1; Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK), Kézirattár, Fond VII, 8. sz., 33.

(6)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

ta,17 amely hat versét – köztük korábban ismeretleneket is (Engesztelés, Szinésztársam- hoz) – és két, korábban ismeretlen elbeszélésének (A párbaj, A bajazzo) kéziratát tartal- mazza, fel sem merült, hogy ötmillió forintért, amely akkor egy közgyűjtemény számára elképzelhetetlenül nagy összeg volt, megvehessük. A kötetet az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára sem vásárolta meg. Így aztán magánkézbe került.

A Múzeum kézirattára 2004-ben azonban két Petőfi-autográffal gazdagodott, egy köl- temény és egy levél kéziratával, melyek szövegét eddig más kéziratból, illetve nyomta- tott forrásból ismertük.18 Petőfi A virágok című verse 1847 áprilisában született, szövege ismert, bár a költő életében nem jelent meg. Ezen kívül létezik egy másik kézirata is, amely az Országos Széchényi Könyvtár tulajdona.

A virágok szóban forgó kézirata Vasberényi Géza dunavecsei gyűjtő, amatőr Petőfi- kutató gyűjteményében őrződött meg. Géza bácsi, aki már sajnos nem él, nagy gyűjtő volt, számos kéziratot és levelet vásárolt meg az Ernst Lajos-féle anyag elárverezése során a műkincs-kereskedelembe került dolgokból. Kiss Józseffel én is jártam nála, ak- kor még nagyon dugdosta Petőfi-kincseit, de a Petőfi által Bankós Károlynak, kunszent- miklósi barátjának dedikált könyvet megmutatta. A helytörténész pontos leírást adott az általa vásárolt kéziratok provenienciájáról. A kéziratok sorában a 7-es szám alatt van, az összes anyag vonatkozásában a 297-es számon. Jelen kézirat hátoldalán található egy mondat Jókai kézírásával: „Jól ismerem Petőfinek ezt a költeményét – Jókai Mór.”19 Tehát kéziratunk egyben Jókai-autográf is. A gyűjtő feljegyezte a vásárlás adatait is:

„Vettem 1940. karácsonyán dr. Szalay, szegedi rendőrkapitány hagyatékából.”

Petőfi Sándor anyai ági másod-unokatestvérének, az ismert festőnek, Orlay Petrich Somának írott, s megőrződött nyolc levele közül az 1847. november 17-i levél szövegét eddig nem kéziratból, hanem Gyulai Pál kötetéből ismerhettük.20 Ebből közlik Petőfi levelezése kritikai kiadásának sajtó alá rendezői, V. Nyilassy Vilma és Kiss József is.21 Ez a levél több más társaságában Ernst Lajos műgyűjtő tulajdonában volt a gyűjtemény elárverezéséig – amint erről a levél hátoldalán látható pecsét is tanúskodik. Vasberényi Géza 1938-ban vette meg, kéziratainak 6. darabja, a teljes gyűjtemény 188. tétele. Az ő halála után az örökösök eladták, később Kiss Ferenc tulajdonába került. A szöveget az ő jóvoltából és engedélyével a Mezei Márta irodalomtörténész születésnapjára irodalom- történészek által készített emlékkönyvben közöltem.22

A levélpapíron, amely egyben borítékul is szolgált, megőrződött Petőfi címzése és ismert piros viaszpecsétje is: „Petrics Soma barátomnak Bécsben Stadt, Renn Gasse, Nro

17 PETŐFI Sándor, Ibolyák, Bp., 1996.

18 Petőfi Sándor levele Orlay Petrich Somának (PIM Kézirattár, jelzete: P 125), A virágok (P 124).

19 Ez a kéziratos megjegyzés nem szerepel a PIM Jókai gyűjteményi katalógusának II. kötetében sem: „Egy ember, akit még eddig nem ismertünk”, Bp., 2004.

20 Vegyes művei, III, Pest, 1863, 293–294.

21 PETŐFI Sándor Összes művei (PSÖM), VII, Levelezése, Bp., Akadémiai, 1964, 109.

22 RATZKY Rita, Petőfi autográf egy magángyűjteményben = Mezei Márta 75. születésnapjára, szerk. SZA- G. Zoltán, Bp., Balassi Kiadó, 2004, 55–56.

(7)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

154. 4 Stock, hintere Stiege.”23 Eddig kézirat hiányában a címzést nem ismertük. A levél szövege:

Pest, novemb. 17. 1847.

My dear Sámuel!

Ma kaptam leveledet. Sietek válaszolni. Én fél esztendő óta ugy szólván nem is vol- tam itt. Innen hosszu hallgatásom. Holnap lesz két hete, hogy megérkeztem Erdélyből…

feleségestül. Ma tíz hete, hogy megházasodtam. Biz ugy, öcsém. Hosszu volna boldog- ságomat leírni, s az irás után sem képzelnéd, míg feleségemet személyesen nem ismered.

Siess le; méltó, hogy megismerd. Attól tartok, hogy te soha sem házasodol meg, mert nagyon készülsz neki… ex tempore kell ezt tenni, hogy elsűljön. Lásd én soha sem ké- szültem. Denique boldogságos vagyok. Verseim második kiadása most van nyomtatás alatt, ebből okvetlenűl küldök egy példányt; az elsőből nem küldhettem, mert ingyen példányaimat elkapkodták tőlem. Leveleidet mindig szivesen veszem és várom erősen.

Lakásom: dohány-utcza, nro 373. Pingálj dűhösen és szeresd veszettül téged szerető Petőfi Sándor bátyádat vagy öcsédet A kötet. Az autentikus kiadás az első (vagy az első gyűjteményes), a szerző által látott, sajtó alá rendezett könyv, a többi már más közreműködő értelmezése. Milyen sorrendben szoktak következni a kötetekben a versek? A lehetséges, tudományos kronológia a kriti- kai kiadások sajátja, a többi szerkesztői értelmezés: többlet egyben. (Lehet műnemek- műfajok szerinti válogatást végezni, esetleg tematikus kötetet szerkeszteni stb.)

Petőfi nagyon fiatalon, már 18 éves korában megpróbálkozott kötetet kiadni, ez volt a Lanc’ versei, melyet feltehetően Pozsonyban, Wigandnál szándékozott megjelentetni.

Korábban a szakirodalomban vita alakult ki a könyv címével kapcsolatban. Neumann Károly, akinek 1841 őszén Pozsonyban odaajándékozta a kötetkét, és akitől a kézirat bekerült a Nemzeti Múzeum Könyvtárába, a mai Országos Széchényi Könyvtárba, Lancnak olvasta a címet, és Ferenczi Zoltántól, az első alapos Petőfi-életrajz szerzőjétől Rexa Dezsőig a kutatók ezt próbálták megmagyarázni, sikertelenül. Az első akadémiai kritikai kiadásban Varjas Béla azt állítja, hogy az írás inkább Lantnak olvasható, ez leg- alább értelmes.24 Magam Petőfi betűjét c-nek olvasom, azaz Lanc’ versei számomra az elfogadott olvasat. A magam ötletéből annyit tudnék a kutatásokhoz hozzátenni, hogy az egyébként szlovák szó magyar jelentése lánc, és ez Petőfi újabb álnevének tekinthető.

23 Orlay Petrich 1846 ősze óta Waldmüller híres festőiskoláját látogatta, és csak 1848 szeptemberében jött vissza Pestre.

24 Lásd még H.TÖRŐ Györgyi, PSÖM VII; MEZŐSI Károly, „Lanc” vagy „Lant” versei, It, 1969; MARTIN-

András, Petőfi lantja vagy egyik költői álneve, It, 1970. Lásd még PSÖM I, itt KISS József a Lanc mellett dönt. FEKETE Sándor a Petőfi Sándor életrajzában a Lantot valószínűsíti: Bp., 1973, 180–181. Lásd még PSÖM III, itt KERÉNYI Ferenc jegyzeteiben szintén a Lanc versei címet használja.

(8)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

A kötet címének jelentése tehát Lánc’ versei.25 Minden bizonnyal az önmagát a kilátásta- lan életlehetőségek miatt a katonaélet regulájának alávetett költő szabadságának elvesz- tésére céloz vele. 17 költemény található a gyűjteményben tartalomjegyzékkel együtt.

Húszéves korában megpróbálkozott egy újabb kötettel, az Ibolyákkal, amelyről kéz- irati vonatkozásban már volt szó. Kissé érzelmes kötetcím, de az életkor indokolja ezt.

A későbbi köteteinek már nem ad költői címet: Versek 1842–1844; Versek 1844–

1845; Petőfi Összes költeményei. Petőfi szerelmi ciklusokat is megjelentet külön kötet- ben: Szerelem Gyötrelme, Czipruslombok Etelke sírjáról, Szerelem Gyöngyei Bertának;

elkezdte összeírni a Júlia-verseket is, de ebből nem lett kötet, kéziratos címe: Az ősz utósó virágai Júliának. Petőfi ciklusaiban számozza a költeményeket, nem ad alcímeket.

Az Összes költeményekben azonban az első sorukat kapják címnek az egyes költemé- nyek.

A könyvtár. Vajon mire lehet következtetni egy író könyvtárának maradékából? Az alkotó fennmaradt könyvtára vagy annak töredéke adatokat szolgáltat tulajdonosa mű- veltségére, ízlésbeli és filozófiai, valamint politikai tájékozódására vonatkozóan. A dedi- káció feltárja a költő/író baráti és szakmai kapcsolatait, a különleges, mert kis példány- számú, betiltott, összeszedett kiadások tükrözik a mű kiadástörténetének alakulását.

Hogy az 1852-es betiltott, összeszedett Emich Gusztáv-féle kiadás néhány példánya megmaradt, az a kiadónak köszönhető. A PIM könyvtárában található darab Emiché volt, erről ex librise tanúskodik. Ebben a kiadásban benne van a Lévay József által meg- csonkított-átalakított Az apostol is, ami még így is sok volt a cenzúrának.

Egy Petőfi által Bankós Károlynak dedikált Összes költemények két példányban is megvan a múzeum könyvtárának egy régebbi és egy vadonatúj (P 299), 2005-ös beszer- zésből. Kérdés, hogy miért ajánlott két könyvet is ugyanannak a barátjának. Feltehetően mások által küldte őket, hiszen a megjelenés után közvetlenül nem járt Kunszent- miklóson, és biztos akart lenni abban, hogy ajándéka eljutott hozzá. Nemrégiben vásárol- ta meg a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtára Gyulai Pál könyvtárából azt a George Sand- kötetet, a Mauprat-t, melyet Arany János dedikált Petőfi Sándornak, gondoljuk, hogy már a házassága idején, esetleg akkor adhatta át, amikor a koltói nászút után az ifjú pár meglátogatta őt Nagyszalontán.

Petőfi Sándor könyvei tulajdonosukkal együtt sokat vándoroltak egyik városból a má- sikba, egyik lakásból a másikba. Eközben elvesztek, elkallódtak, elajándékozta őket.

A költő 1848. május 24-én elárvereztette könyveinek egy részét,26 és a befolyt pénzt a nemzeti hadsereg felállítására ajánlotta fel. Más értéke könyvön és a híres metszetgyűj- teményen kívül nem volt. A számára legdrágább és legszükségesebb dolgokat áldozta fel. Úgy szerette és becsülte a könyvet, mint egy értelmiségi ember, aki munkaeszkö- zének tekinti Gutenberg áldásos találmányának termékét, de úgy is, mint egy műgyűjtő,

25 A PSÖM I. szerkesztői, Kiss József és Martinkó András szerint a lanc az akkori magyar nyelvben értel- mes jelentéssel bírt: ’sudár, magas’. De Fekete Sándor joggal kérdezi, mi köze e szónak Petőfihez, hiszen a cím rá vonatkozik.

26 Lásd erről FEKETE Sándor, Petőfi evangéliuma, Bp., 1989, 139–140.

(9)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

aki a könyv kiállítását, kötését, illusztrációit, anyagát is értéknek tartja. A felajánlás utáni részt sem tudhatta maga mellett, hiszen amikor 1849 nyarán családjával másod-unoka- testvérének, Orlay Petrich Somának családjához utazott Mezőberénybe, minthogy Pesten már nem volt biztos a tartózkodás, könyvtárát, amely magában foglalta Pákh Albert könyveinek egy részét (aki betegségét gyógyíttatta külföldön) és természetesen feleségé- nek, Szendrey Júliának a könyveit is, lakásában hagyta. Barátja, Egressy Gábor egy időben ugyanabban a házban lakott (Marczibányi-ház), de arra nincs adatunk, hogy nála helyezett volna el könyveket. Néhány könyvet vihetett csak magával. A Pesten maradott könyvekről a foglalási jegyzőkönyvből lehet tudomásunk. Az 1849. február 16-i első foglalásról készült jegyzőkönyv (ekkor holmijaik még a szülőknél, a Zöldkert u. 481.

számú lakásban vannak) a könyveket nem tartalmazza tételesen. Mezősi Károly feltéte- lezi,27 hogy a költő könyveit és kéziratait a család Debrecenbe menekülése előtt elrejtet- ték. A második foglalási jegyzőkönyv már az utolsó lakásból, a Marczibányi-féle házból a lakbérhátralék és a bérlők „eltűnése” miatt a lakásból elvitt, a Boráros-házban beraktá- rozott, majd innen az Állami Főügyészségre került könyvekről és papírokról készült 1850. február 16-i dátummal. Az ingóságok szállítgatása során elveszhettek könyvek.

A lista 146 tételt tartalmaz. A hivatal a könyvekkel csak a beszállításuk után két évvel kezd el foglalkozni, ekkor, 1852. január 26-án újabb lista készül. Ez már csak 105 tételt tartalmaz, kéziratokról nem tesz említést. Mezősi Károly hivatkozott tanulmánya a két lista összevetése alapján 26 elveszett művet sorol fel.28 Eddigi tudásunk szerint 38 db könyv van meg közgyűjteményekben Petőfi Sándor könyvtárából.29 Az egyik a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának újabb beszerzése: Magyar Sunád a vagy I. Béla nevet- len Íródeákja, Debreczen, 1799, I. Band. A 122., utolsó lapon tintaírásos autográf be- jegyzés: „Petőfi Sándor”.30 A másikat a PIM könyvtárában találtam, egy angol nyelvű Shelley-kötet Petőfi névbejegyzésével. A kötet egyébként az 1998-as Az európai roman- tika költői című kiállítás rendezése során került a kezembe. Az angol romantikus hatásá- val Petőfi költészetére a korábbi szakirodalomban találkozhatunk.31 A többi autográffal ellátott Petőfi-könyv a kézirattárban van, a Shelleynek is ott volna a helye.32

A Szülőimhez című Petőfi-költeményben a 21 éves költő összefoglalja ajándékozási tervét nagyobb pénzhez való jutás esetén: szép ház, borral teli pince, szép kocsi, arany szegélyes imakönyv a felmenőknek, drága paripák István öccsének, magának meg dús- gazdag könyvtár.

27 MEZŐSI Károly, Petőfi lefoglalt könyvtára és irományai = UŐ, Közelebb Petőfihez, Bp., 1972, 430.

28 I. m., 446–447.

29 Négy híján leírásukat lásd KALLA–RATZKY, Beszélő tárgyak: A Petőfi család relikviái, Bp., 1997–1998, 115–121.

30Beszélő tárgyak, szerk. KALLA Zsuzsa,RATZKY Rita, második, javított és bővített kiadás, Bp., PIM, 2006, 182.

31 HORVÁTH János Petőfi c. monográfiájának (1923) hatástörténeti függelékében a Felhők ciklussal és a Tündérálom c. elbeszélő költeménnyel kapcsolatban.

32 A harmadik újdonság a kéziratos dedikációnál már említett George Sand-kötet, a negyedik pedig egy Tieck-kötet, amit Petőfi Egressynek ajándékozott.

(10)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

Kazinczyhoz hasonlóan, aki a Pályám emlékezetében leírja, bárhol járt vendégségben, hamarosan a házigazda könyvtárának átböngészésébe mélyült, Petőfi is szemrevételezte vendéglátóinak gyűjteményét. Az 1845-ös Úti jegyzetekben beszámol várgedei látogatá- sáról Kubinyi Rudolfnál: „Emlitésre méltó Kubinyi R. könyvtára, melly magában foglal- ja az angol, francia, német, olasz, spanyol irodalom remekeit s csaknem az egész magyar irodalmat. Csak aztán sok illyen jóra való ember volna hazánkban, mint K. R.!”33

A jegyzékeken kívül a kortársak visszaemlékezéseiből nyerhetünk képet a költő gyűj- teményéről. Jókai többször is említést tesz róla: „Könyvtára egy volt a legszebbek közül, melyben Byron, Shakespeare, Béranger, Hugo, Heine, Lamartine, Schiller (Goethét nem állhatta), Shelley pazar kötéseik által kitűntek.”34

Petőfi műveltségéről, alkotói szokásairól tehetünk megállapításokat megmaradt vagy legalább jegyzéken megőrződött könyvei alapján. A latin irodalom iránti rajongása köz- ismert, kedvenc szerzői Horatius és Ovidius voltak. Nem mindennapos jelenség, még költő palánták esetében sem, hogy katonakorukban, őrségben vagy éjszaka gyertyafény- nél Horatiust olvasnak, ráadásul latinul. Orlay Petrich Soma, Petőfi ifjú éveinek hűséges emlékezésírója megemlíti, hogy a költő Horatius-kötete mindig ugyanott, ahol sokat nyitották ki, az Ad Dellium… című kedvenc költeményénél nyílt ki. Ezeknek a könyvek- nek legfőbb értéke az ajánlás. Ebben olvashatjuk az első lapon: „Sass Istóknak legrégibb barátjának Petőfi Sándor.” Az utolsón pedig, amely az ajándékozás dátumát is rögzíti:

„1849-ben – a téli hadjáratból visszatértekor, saját maga s neje arczképivel együtt adá – emlékül s szüleinél tett orvosi fáradozásai viszonzásaképen.”35 Sass István a Vasárnapi Újságban 1883-ban közölt folytatásos emlékezéseiben is kitér az említett olvasásélmény- re: „Horatius nélkül ritkán volt, vagy ha nélkülözte is, az ’aequam memento rebus in arduis servare mentem’-féle kedves költeményének elszavalása mindig nyujtott neki annyi vigaszt és erőt, hogy magát föntarthatá.”36 Hadd idézzem legalább az első verssza- kát: „Lelked nyugalmát óvd kutya-sorsban is, / s ha jobbra ébredsz, el ne merülj a túl / heves gyönyörbe szertelen, hisz – / Delliusom – elenyészel úgyis.”37

A latin irodalmat még két kötet képviseli, Lucanus Pharsaliája, amely a szerző egyet- len ránk maradt műve, a Róma bukását jelző pharsaliai csata története, ifj. Cato halálá- val, ő az eszményi hős a műben. És egy Sallustius-munka. Mindkét szerző azt az olvas- mányélményt nyújtotta a költőnek, aminek a szöveménye Petőfi közéleti lírájában a köztársasági beszédmód.38 Azaz annak a történeti hagyománynak a nyelvi artikulációja, amely Róma bukását a köztársasági erkölcsi hagyományok végzetes megromlásának tulaj- donítja.

33 PSÖM V, szerk. V.NYILASY Vilma, KISS József, Bp., 1956, 30–31.

34 JÓKAI Mór, Egy magyar költő életéből = UŐ, Életemből, Bp., 1898, 64.

35 A Sass Istvánnak ajándékozott Quinti HORATII Flacci Opera omnia, Parisiis, 1828: OSZK Kézirattára, Fond VII/228/27.

36 SASS István, Petőfi katonáskodása Sopronban, Vasárnapi Újság, 1883. febr. 10.

37 HORATIUS Összes versei, Bp., 1961, GÖRGEY Gábor fordítása.

38 TAKÁTS József, Magyar politikai beszédmódok a XIX. század elején = Ünnepi tanulmánykötet a hetven éves Csetri Lajos tiszteletére, szerk. SZAJBÉLY Mihály, Szeged, 1999, 222–249.

(11)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

Petőfi Béranger iránti szeretete már sok fejtörést okozott az irodalomtörténészeknek, tudniillik az, hogy egy ilyen kiváló költő hogyan szerethetett egy erősen közepes képes- ségű pályatársat. (A kérdés felvethető id. Dumas-val és Dickensszel kapcsolatban is.) Minden munkái természetesen megvoltak a polcán sötétviola félbőr-kötésben, a II. kötet elejére be van írva, hogy „Petőfi Zsoltté”, aki alighanem az önmagát egy jobban tetsző névre keresztelő Petőfi Zoltán, szintén ő lehetett, aki még gyermekkorában az I. és II.

kötet első lapját összevagdosta. Talán franciául kellett belőle tanulnia, és ez nem volt ínyére. Visszatérve Petőfi Béranger iránti rajongásához: nem csak a legnagyobbaktól lehet tanulni. Nem ízlésének botlásáról van tehát szó, az irodalom feladatáról alkotott elképzeléseinek (közéletiség, népszerűség, közvetlenség) jobban megfeleltek kedvencei, és emberi szimpátiája is az övéké, ez utóbbi fontos szereppel bír a huszonéves költő értékítéleteiben. „Ez a legszebb küldetés a földön: másokat földeríteni.” „Nem bámultat- ni, hanem szerettetni, szerettetni!”39 – írja Dickensszel, illetve Dumas-val kapcsolatban.

Bármennyire szuverén gondolkodású volt is, nem lehetett mentes a kortársi vélemények hatásától. Béranger-t a francia pályatársak is zseniális költőnek tartották. Sok a hasonló- ság életük és pályájuk alakulásában. A francia költő sem fejezte be iskoláit, de autodi- daktaként korának művelt literátora volt. Megteremtette a francia lírában a városi folk- lór, a chanson műfaját, amely Petőfire is hatással volt. Szabadságszeretete, republikaniz- musa, áldozatai nézeteiért közismertek. A másik Béranger-kötetét, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára őriz, 1844-es kiadás, Arany Jánosnak ajándékozta.

A könyv igazi vándorutat járt be, Arany János Tompa Mihálynak adta, az Lévay József- nek, ő pedig Szász Károlynak. Tőle került a Kisfaludy Társaság tulajdonába.

A francia nyelvű könyvek között van néhány, amelyet az Állami Főügyészség mint

„veszélyeseket” először nem akart visszaadni az özvegynek, illetve hát Horvát Árpád- nénak: a Saint-Justöt,40 az Esquirost,41 A legszebb beszédek gyűjteményét42 a francia forradalom idejéből, A három februári nap történetét Montépintől,43 Az Ideiglenes Kor- mány történetét anekdotákban, ugyancsak Montépintől.44 Végül azonban ezeket is visz- szakapta.45 Ezeket a könyveket nem ismertetem, mert részletesen megtette azt Fekete Sándor Petőfi evangéliuma című könyvében.46 A felvilágosodás-kori szerzőkből Vol- taire-nek az Oroszország története Nagy Péter idején című munkája van meg.

Talán a sors keze is benne van abban, hogy a Petőfi által legjobban tisztelt és szeretett szerzőktől, Ovidiust és Heinét, illetve a legkorábban fordított egyéb német szerzőket leszámítva, maradt példány, vagy Szendrey Júliáé, hiszen az Állami Főügyészség min- den megmaradt könyvet neki adott vissza, amelyek átvételét a második foglalási listán,

39 Úti levelek Kerényi Frigyeshez, XVIII. levél, PSÖM V, 74.

40 Antoine SAINT-JUST, Esprit de la Révolution et de la Constitution de France, Paris, 1791.

41 Alphonse ESQUIROS, Histoire des Montagnards, Paris, 1847, I–II.

42 Choix des Plus Beaux Discours du temps de la Révolution française, I, Stuttgart, 1844.

43 Xavier de MONTÉPIN, Les Trois Journées de Février, Paris, 1848.

44 Xavier de MONTÉPIN,Le Gouvernement Provisoire: Histoire Anecdotique et Plotique, Paris, 1848.

45 Lásd MEZŐSI, i. m., 444.

46 FEKETE, i. m., 141–170.

(12)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

amely már csak 105 tételt tartalmazott, aláírásával igazolta. Az időközben meggyógyult Pákh Albert is szeretett volna visszakapni a könyveiből, de a hivatal Júlia javára döntött.

Valószínűleg Petőfi Zoltán is elajándékozott néhány könyvet, ahogy azt sajnos apja személyes tárgyaival is tette, amint arról a relikvia-katalógus anyagának gyűjtésekor szerzőtársammal meggyőződhettünk. Van tehát a könyvtár maradékában Shakespeare összes, angolul természetesen, bár a korábbi évek olvasmányélményeit talán még német fordításból szerezte, és esetleg Shakespeare-fordításainál is használta a német szöveget.

1843-ban angol szerzőt még biztosan németből fordított.47 Közismertek a III. Richard királyról írott színibírálatának alábbi sorai: „Shakspeare! Változzék e név heggyé s ma- gasabb lesz a Hymalájánál, változzék e név tengerré, s mélyebb és szélesebb lesz az atlanti óceánnál, változzék e név csillaggá s ragyogóbb lesz a napnál. Talán a természet kamatra adott valami nagy szellemet még a hajdankorban s a kamatot esztendőnként a tőkéhez csatolta, s miután ez évezredek multával már megszámíthatatlan összeggé gya- rapodott, terhe alatt leszakadt az ég, s e roppant szellemkincs Angliának Stratford nevű városában esett le egy gyapjúkereskedő silány viskójába, épen mikor e jámbor atyafinak Vilmos nevű fia született, ki első lélekzetével beszíta, mi az égből rá omlott. Több effélét lehetne mondani, mi tán nevetséges nagyításnak tetszik, pedig koránt sem az. Shakspeare egy maga fele a teremtésnek. Ő előtte tökéletlen volt a világ, s az isten, midőn őt alkotá, így szóla: netek emberek, ha eddig kételkedtetek, ez után ne kételkedjetek létezésemben és nagyságomban! Mind előtte, mind utána sem madár sem emberi elme annyira nem röpűlt mint Shakspeare. Megrabolta a természet minden szépségét; mi csak szedegetjük, böngészgetjük, mit ott hagyni épen kedve telt, vagy a mit elhozni méltónak sem tartott.

Nincs az az indulat, nincs az a szenvedély, az a jellem, mellynek mását nem adta, s olly festékkel, melly semmi idő multával sem veszti el szinét, még csak meg sem halványo- dik: neki jutott örökűl azon ecset, mellyel a világszellem a tarka földet, a fényes csilla- gokat és a kék eget festette, mik ollyanok lesznek évezredek mulva, a millyenek voltak évezredek előtt.”48

Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában, ahol Petőfi- és Szendrey Júlia- kéziratokat is őriznek, található egy kis nyolcadrét alakú papír,49 amelyen Petőfi kézírá- sával azok a Shakespeare-művek vannak, amelyeket készültek Vörösmartyval és Arany- nyal lefordítani. 1848. február 10-én azt írja Petőfi Arany Jánosnak. „Shakspearet erősen fordítjuk Vörösmartyval, én e hónapban bevégzem Coriolanust, már a negyedik felvonás vége felé járok. Vörösmarty Lear-ez. Én Coriolanuson kívül még okvetlenül lefordítom Romeót, Othellót, III. Richardot, Athenei Timont, Cymbelinet s talán IV. Henriket és a Téli regét, Vörösmarty Learen kivül Machbetet, Violát, a Nyáréji álmot s még nem tu- dom mit.”50 Sajnos Petőfinek már csak a Rómeó és Júlia elkezdésére maradt életideje.

47 Lásd George Payne Rainsford James Forest Days: a Romance of Old Times című történelmi regényét, amely Robin Hood címmel jelent meg Nagy Ignác Külföldi Regénytárában, PSÖM VI, kiad. V.NYILASSY

Vilma, KISS József, Bp., 1956, 464.

48 PSÖM VI, 40–41.

49 Fond VII, 73. sz.

50 PSÖM VII, 130.

(13)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

Az angol irodalom szeretetét, ismeretét más könyvek is mutatják. Byron két kiadás- ban is megvan, az ötkötetes 1842-es, lipcsei kiadású összes kötetlen példánya, de csak az a kötet van felvágva, amely a Manfred és a Cain című drámát tartalmazza. És van egy díszkiadású Byronja egy kötetben 1837-ből a költő saját névbejegyzésével.

Aztán megtalálhatóak a könyvei között Burns költői művei, akivel többek közt a nemzeti folklór magas szintű ismerete és a saját művekbe való természetes szublimálása kötötte össze. Van 1844-es, londoni kiadású Osszián-kötete, sőt fordított egy kis részletet belőle. Gyulai Pál szerint nem publikálásra szánta, hanem a felesége számára készítette, aki nem tudott angolul.51 Az első jegyzetelt, Havas Adolf által készített kiadás szerint a fordítás kezdetleges angoltudásra vall, de ugyanakkor a fordítói készséget is mutatja.

Ritmikus prózába teszi át a szöveget. Az ír Thomas Moore-t Vörösmarty és Arany János mellett ő is fordította, 1847 novemberében az Oh, ne bántsd a költőt… című költeményt, 1848 januárjában pedig a Ne feledd a tért… címűt, amelyet a másik kettő is átültetett.

Bizonyára a népköltészet levegője az ír dalokból is átsugárzott, a szabadságvágy ugyan- csak.

Érdekes, hogy a német irodalomból semmi nem maradt meg a könyvtárából Börne Párizsi levelekjén kívül, pedig ez az a nyelv, amelyet a latin mellett először tanult, és amelyből először kezdett fordítani: Heinét, Claudiust, Schillert, Matthissont. Szótárai azonban mutatják, hogy a német közvetítő nyelvül is szolgált számára más fordításaihoz:

francia–német, német–francia, latin–német, német–latin, angol–német szótár és gyakor- lati angol nyelvkönyv. Lehetséges, hogy a német nyelvű könyveket együtt Szendrey Júlia vagy az ő halála után Petőfi Zoltán odaajándékozta valakinek.

A magyar nyelvű szépirodalom a gyűjtemény maradékában kevéssé van képviselve.

Elképzelhető, illetve a két foglalási lista különbségeiből megállapítható, hogy az ügyész- ségen leginkább magyar szépirodalmi munkák tűntek el. Sass István szakmunkáján és Arany János tréfás ajándékán kívül (Sebestyén Gábor: Tuba. Az égő és oktató szerelem, Buda, 1819) csak Katona József Bánk bánja van meg és három ponyva.

Ez utóbbiakból Vörös Mihály elbeszélő költeménye, A bajnokok Vég-Gyula várában 1807-ben jelent meg. A történet Toronyi Tamás gyulai vitéz törökök elleni harcát, Gyula várának 1566-os ostromát beszéli el. Hozzátéve egy másik ponyva Toronyi Gábor halála és Tamás első viadalma. A mű két példányban is megvan a PIM kézirattárában.52 Miért lehet fontos ez a mű? Az írói remekműveknek gyakorta egy gyarló módon feldolgozott, ámde izgalmas, jó történet a forrása. A Toronyi Tamás-sztori Arany János Toldijára is hatással volt, amint azt Komlovszki Tibor két cikkében is megírta.53 És hatással volt a János vitézre is, különösen a harci jelenetek leírásánál, a legfeltűnőbb azonosság az el- lenfél egy kardvágással való kettémetszése, minek folytán jobbra-balra hullanak le a harcos maradványai a lóról. Az adat nem szerepel a legújabb kritikai kiadás jegyzet- anyagában. Mindannyian tudjuk az Ilosvai Selymes Péter-feldolgozás és a Toldi kapcso-

51 PSÖM VI, 482.

52 Ezúton is köszönöm Varga Katalin főosztályvezető (PIM) információit Petőfi könyvtárának maradékáról.

53Arany Toldija és egy népies hősének, ItK, 1964, 585–596; Toldi és a gyulai vitézek, Irodalomismeret, 1992/1, 13–20.

(14)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

latát. De van egy Toldi-ponyva a Petőfi-könyvtár maradékában is: A híres nevezetes Toldi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história, 1844. A harmadik történet, amit a költő érdemesnek tartott megvásárolni, a Vitéz Kádár Istvánnak históriá- ja…, Szeged, 1842.

A Petőfi házaspár tulajdonában volt könyveket azóta is folyamatosan találunk antik- váriumokban és magángyűjtőknél. Nagyon érdekes, Püski Anikó könyvtáros hívta fel a figyelmemet rá, hogy van a birtokunkban egy német nyelvű Shakespeare összes hat kötetben, benne a tulajdonos neve: Petőfi Sándorné, az autográf azonban szerintem Pető- fié, ő adhatta ajándékba a feleségének, aki angolul nem olvasott, franciául és németül azonban igen.

Az illusztráció. A helység kalapácsa első kiadásának (Pest, Geibel Károly, 1844) első és hátsó borítóján Grimm Vince litográfus és könyvnyomdász illusztrációi láthatók.

A szakmában Orlay Petrich visszaemlékezése nyomán az a nézet terjedt el, hogy a költő maga rajzolta ezeket. Nem igaz ez, hiszen a hátsó illusztráció alatt megnevezik Grimm Vincét. Barátja elfogultan ugyan azt állítja, hogy nagyon jó rajzkészsége volt Petőfinek, de úgy vélem, mégsem állt olyan szinten, hogy ilyen illusztrációkat tudott volna készíte- ni, azt hiszem, hogy ezt a fennmaradt kétségtelen Petőfi-rajzok is bizonyítják (Petőfi Zoltánról, Arany Jánosról stb.). A rajzok nem kronológiai sorrendben állnak. Az első borítón, azaz a címlapon már a kocsmai verekedés látható, illetve az az epizód, amikor Márta asszony, a kántor felesége a hajánál fogva elcipeli férjét a tett színhelyéről, a hát- són pedig az a szcéna, amikor a kántor szerelmet vall szemérmetes Erzsóknak.

Orlay Petrich Soma nemcsak számos portrét készített Petőfiről, hanem illusztrációkat is a költő műveihez. Az első ismertebb a János vitéz kiadásának címlapja, a lovas figurá- jának vázlata, amely, amint arra Keserű Katalin felhívta a figyelmet kiváló monográfiá- jában, megtalálható Orlay Petrich vázlatkönyvében, amit a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Tárában őriznek. A vázlaton a borítóhoz képest fordított nézetben helyezkedik el a lovas. Korábban az illusztrációt általában Petőfi rajzának tartották, minthogy neki is van egy lovas huszárt ábrázoló rajza a Sárkány Jánoshoz írott levelében.54

A János vitéz illusztrálásával könnyebb dolga volt a művészeknek, mint a Bolond Is- tókéval, amely egy szószátyár (Vörösmarty vicces szóhasználatával élve: szószatyor) figurát közvetít. A János vitézben, ahogyan néhány más epikai művében Petőfinek a történetmondás állóképek (a biedermeier poétikája szerint: életképek) egymás után he- lyezéséből és az azokból kibontott jelenetek összefűzéséből áll. Az életkép tartalmazza a tárgyi környezetet, de nem a jellegzetes tárgyak kiugratásával hat, hanem a harmonikus összképpel. Az I. fejezet első jelenetét illusztráló patakparti kép (szövege) lényegében egy tájkép két alakkal, a női figura a vízben áll és mos, a férfi, a juhászember a fűben fekszik, tekintete a lányra irányul, a kép harmóniát mutat, a szereplők érezhetően össze- tartoznak. Ezúttal a leányalak külső jellemzését sem takarítja meg az egyébként a leírá-

54 Lásd PSÖM VII, 8b. melléklet.

(15)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

sokhoz kissé türelmetlen költő. Ugyancsak jó példa a IV. fejezet indítása, amelyben

„Jancsi Juliskáék kertje alatt vala”: szinte előrajzolja a szöveg az illusztrációt.

A János vitéz több sorozat illusztrációja közül véleményem szerint a Lotz Károlyéi a legszebbek, sajnos Székely Bertalan csak elkezdte a munkát, és csak egy-két darabbal készült el, vagy inkább csak egy-két darabba fogott bele. Lotz mint nagy művész elkerüli a realista vagy később a szecesszió néhány művésze által is közel engedett giccs csábítá- sát, a melegséget, az intimitást ragadja meg, ezt a barna színű toll, a szépia mint lehető- séget rejti magában.55

Jaschik Álmos 1920 körül készült illusztrációi közül, amelyek a mű francia és olasz kiadásához készültek, három gyönyörű darab van meg a PIM Művészeti Tárában.

A szecesszió jól elbírta a nagyon élénk színeket is, kiválóan illenek egyébként a neolatin nyelveken megszólaló szöveg csacsogásához.

Róna Emy János vitéz-illusztrációi a népszerűség irányába mennek.56 Ez mind benne van Petőfiben: a kommersz, a giccs lehetősége, de finom érzékkel elkerüli, a jó művé- szek ezt mindig érzik.

Orlay Petrich tizenkét darabos ceruzarajz-sorozata a Bolond Istók című elbeszélő köl- teményhez harminc évvel Petőfi halála után készült.57 Nyilvánvaló, hogy a század utolsó harmadának Petőfi-recepciója a naivitást, a meseszerűséget hangsúlyozta az 1847-es művel kapcsolatban. Orlay Petrich értelmezése is erre hajlik, a költői mű iróniája nem jön át a rajzokon. Az illusztrátor feladata ez esetben nagyon nehéz, mert a szóban forgó irodalmi műben az uralkodó kifejezési forma a monológ, nem pedig a leírás. Noha a kezdő kép: a közeledő vihar megjelenítése erre alkalmat adna, de ami a szerzőt érdekli, az a vándorfilozófus perlekedése a közeledő zivatarral, tehát a dikció, nem a piktúra.

Petőfi elbeszélő költeménye részben önéletrajz is természetesen, nem tudhatjuk, hogy erre Orlay Petrich gondolt-e. De mint a költő életének, különösen diákkorában jó ismerő- je, sokszor társa, tudta, és nem csak a versekből, hogy Petőfi diák- és legény kora folya- matos vándorlással, országjárással telt. Többnyire nem volt pénze szekérfogadásra, pos- takocsira, és így gyalog vágott neki úti céljainak. Ugyanakkor a vándorlás, ami például a vándorszínészlétnek is velejárója, életforma, az állandó munkához, lakhelyhez való kö- töttség nélkülözése is, az ország, a tájak és emberek megismerése, élmények, témák begyűjtése is egyben. Bolond Istók amolyan vándorfilozófus, akinek fiatal kora ellenére már tekintélyes életbölcselet megszerzésére volt módja. Orlay Petrich ábrázolásában is egy olyan úti ruhát, átalvetős táskát, botot viselő fiatalembert látunk, aki állja a vihart, mert láthatólag hozzászokott, sokszor volt része már benne. Ez az egyetlen szabadtéri

„jelenete” a műnek, illetve a műveknek. A falu, az emberi közösség, amit otthagyott hősünk, már csak távolról kivehető. Megtalálja a hangot azonban az elhagyatottnak lát- szó tanyát őrző kutyával, hiszen rá van kényszerülve, hogy idegen tanyákon próbálkoz- zék szálláskereséssel. Nem véletlen, hogy a jobb napokat látott, de mégis egyszerű ud- varházat választja. Orlay Petrich láthatólag kiváló jelenetábrázoló, a maga eszközeivel

55 PIM, Művészeti Tár, ltsz. 139–152/1957.

56 PIM, Művészeti Tár, ltsz. 60.863–60.887.

57 PIM, Művészeti Tár, ltsz. 59.821, 1–12.

(16)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

mesterien közvetíti a betolakodót éles nyelvvel kitessékelő gazdasszony és az éjszakai szállást remélő vándorlegény közötti heves párbeszédet. A rajzok realista pontossággal adják vissza a mindkét művész számára jól ismert helyszíneket. A váratlan látogató a konyhába nyit be, ahol a liszteszsákok, a fadézsa társaságában a kemencére támaszkodva perlekedik a türelmes legénnyel az öregasszony, aki egyébként Orlay Petrich ábrázolá- sában nem is olyan banya, mint a Petőfi-szövegben. A képzőművészeti megformálás idealizáltabb, szentimentálisabb, kissé teátrális a szöveghez képest. Tükrözi azonban az érzelmek változását. A gazdasszony harcias, ellenséges gesztusai megenyhülnek, majd a lefordított dézsán ülve, kezét az ölében nyugtatva hallgatja a kemencesuton elhelyezke- dő, sokat beszélő, magyarázó Istókot. Az alakok mozdulatai némiképpen eltúlzottak, szélesek (például a búcsút intő öregúr vagy a templomból kilépő ifjú párt megáldó öreg széles kézjárása). Fontos a figurák tekintete, rendszerint egy pontra fókuszálódik (az élete keserű történetét mesélő öregre vagy az utolsó illusztráción a játékért nyúló kiseb- bik gyerekre). Az arckifejezések azonban egysíkúnak mondhatók, inkább a mozgás feje- zi ki az érzelmeket, semmint a mimika. A helyszínek rajza kidolgozott, láthatóan elvsze- rűen halványabb tónusú a szereplő személyeknél. A képek jól megszerkesztettek: a hő- sök vagy a rajz közepére vannak csoportosítva, vagy ha valamelyik irányban el vannak tolva, akkor egy-egy epizódszereplővel, esetleg tárggyal a művész kiegyensúlyozza az architektúrát.

Petőfi személyes tárgyai és a művekben megjelenő tárgyi kultúra. Petőfi tárgyairól a teljes fennmaradt PIM-es, valamint más budapesti, vidéki, határon túli közgyűjtemény- ben és magángyűjteményekben lévő anyagot feldolgozva, a már hivatkozott Beszélő tárgyak: A Petőfi család relikviái című kötetben Kalla Zsuzsa társszerzőmmel levontunk néhány következtetést. Még az utóbbi években is kerültek elő relikviák. A Petőfi család kiskunfélegyházi időszakából őrződött meg egy mázas fajansz tál, amelyből a kis Sándor gyermekkorában aludttejet evett. A vendégül látó Varga család leszármazottai tulajdoná- ban maradt meg az edény. Kék-fehér-aranysárga szélű, belül zöld sávos mintázatú edény, közepén az 1757-es évszámmal, bizonyára akkor készítették. Már a könyv kor- rektúráját készítettük, amikor egy magángyűjtőnél felbukkant Szendrey Júlia asztali csengője. Zöld színű, mázas porcelán tárgy egy kalapos lovag ábrázolásával, a kép alatt a név: Szendrey J. Néhai Vasberényi Géza, dunavecsei gyűjtő tulajdonában volt. Van egy mezőberényi szék és ugyanonnan egy fotel, amelyet a Kutzián család, Petőfi mezőberé- nyi szállásadójának leszármazottja ajándékozott a múzeumnak. Csak a fényképe van nálunk annak az ostffyasszonyfai fotelnek, amelyen 1839-ben Petőfi a Sajnovics család udvarházában ült, a tulajdonos ragaszkodik a tárgyhoz, ma Csopakon található. A régi és az újabb relikviák fotói láthatóak a 2006 végén a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában másodszorra megjelent katalógusban.

Petőfi életének korábbi színterei a mezővárosi paraszt-polgár kultúra szerint voltak berendezve, ez a tárgyi világ jelenik meg költészete korábbi szakaszában, de főképpen például az 1847-es elbeszélésében, A nagyapában. A leírásokban mind a lírában, mind a prózában meglehetősen fukar szerző ebben a munkájában az olvasó tudomására hozza,

(17)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

mennyire apró részleteiben ismeri ő ezt a világot. Két részt emelek ki a mondottak bizo- nyítására, az első a paraszt család esti időtöltését bevezető rész:

„Vacsora után Péter gazda levette a bibliát a mestergerendáról, a pápaszemet kivette tokjából, orrára tűzte, és olvasott nagy ájtatossággal, két könyökére támaszkodva.

Katica bábuzott a padkán Erzsivel. Peti meg szántott a földön a kukoricacsővel. Panni kiment mosogatni a konyhába, Ferkó pedig az istállóba, a lovak és ökrök alját megvetni és itatni.

Miután a két cseléd elvégezte dolgát ott kinn, bejöttek rendes esteli foglalkozásukra, tudniillik kukoricamorzsolni. Egyik is, másik is elővette zsámolyszékét, melynek végére késpilinga volt ütve, s ezen morzsolgattak, szintúgy ropogott. Az ember azt gondolhatta, hogy vetélkednek valami nagy jutalomért, úgy folyt kezök alatt a munka. Hanem azért mégsem voltak ám annyira belemerülve, hogy egymásra ne pillantgattak volna, isten ments!”

A másik jelenet, ami talán még az előzőnél is finomabban tárja elénk a szereplők kör- nyezetét, ezúttal a tanyasi világot, a gányó tanyán játszódik: „Bementem Julcsával az istállóba, ahol a tűz égett. Valami hat-hét ember volt benn; a vén gányó, annak két fia, egy leánya, s két vagy három betyárember. A gányó kisebbik fia rakta a tüzet az istálló közepén, s éppen akkor vetett rá egy jó marok szalmát, amint beléptünk; egy pillanatra sötét lett, aztán hirtelen lobbot vetett a szalma, s megvilágította az egész istállót. Láttuk a tűz körül letelepedve az embereket, fönn a füstös gerendákat, melyekről kaszák, gereb- lyék, szénavágók és vonyigók lógtak. Középütt a fal mellett állt a szekrény, azon a cso- bolyó, s benne a nádszál, mellyel ittak belőle. Jobb felől két pej ló ropogtatta a jászolnál a takarmányt; bal felől egypár tehén kérődzött fekve, mellettök egy nagy fehér komon- dor guggolt, mely elugatta magát, amint beléptünk.”

Családos emberként, pesti értelmiségi lakosként párjával, Szendrey Júliával a bieder- meier városi polgár ízlése szerint rendezkedtek be. Petőfi öltözéke is 1845-től már esze- rint alakult, atillát, fehér selyeminget viselt, korábban arany rojtos fekete nyakkendővel, később az inggallért kihajtva. Aki úgy gondolja, hogy a szerző személyének és a mű ízlésvilágának semmi köze egymáshoz, az tanulmányozva a kettőt együtt, rájöhet arra, hogy a versek is tükrözik ezt az ízlésváltást: a népiességtől, a műnépdalok világától a romantikáig és a biedermeier apró örömöket tükröző kisvilágáig.

A saját mű szavalása, előadása mint értelmezés. Különbözik-e a szerző által mondott- olvasott szöveg a más, előadóművész által mondott-olvasott szövegtől? Lehet-e, hogy a szerző „rosszul” mondja versét? Az olvasó belső beszéde mint értelmezés szóba jöhet-e?

A Petőfi Irodalmi Múzeum negyven éve létező speciális gyűjteménye a Hang- és Videótár. Költőktől való versmondásokat, prózai művek felolvasását, velük készült inter- júkat archivál. Petőfi korában fonográf, magnetofon még nem lévén, nincs szó arról, hogy tudnánk, hogyan mondta saját költeményeit. A visszaemlékezésekre hagyatkozha- tunk csupán. Jókai írja: „Petőfinek arca és alakja nem volt az, amit daliásnak nevezünk;

arckifejezése komor, rideg volt, termete szűkvállú, járása nagylépésű, mint a távgyalog- lóké; hangja tompa, de mikor az ihlet lángja átmelegítette, ez a mozdulatlan arc ragyo-

(18)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . C;,,. évfolyam . szám

gott, ezek a csapott vállak földgömbemelő Atlasz vállaivá nőttek, s midőn lelkesítő köl- teményeit szavalta, hangja az indulatoknak minden változatait zengte, sírta, mennydö- rögte.”58 Jókai számtalanszor megörökítette fiatalkori barátja alakját, késői emlékezései nem mentesek a kultikus felhangoktól sem.

Petőfi 1844 telének végén egy kötet verssel a sovány poggyászában Debrecenből Ege- ren át Pestre tartott. Az őt nagy szeretettel fogadó egri kispapok körében több alkalom- mal is mondta verseit. Ezt Zalár József, egykori egri kispap emlékező cikkeiből tudjuk.

A szeminárium ebédlőjében „egyszer csak fölugrik ülőhelyéből, s elragadó hűséggel kezdi szavalni, hogy Hányadik már a pohár? sat. (Egri hangok) […] Ebéd után költe- ményeit olvasá föl, melyek még meg nem jelentek volt; majd ismét szavalásba fogott, s a Honfidalt s Végszó ***-hoz címűt sok érzéssel mondá el.”59

A költő 1845 tavaszán barátai hívására a felföldre ment, ahol számos kisvárost, főként amelyben líceum működött, és falvat, ahol volt iskolatársai, barátai laktak, meglátoga- tott. Ez utazása során is számos alkalommal mondta el saját verseit.

Teleki Sándor gróf, a költő arisztokrata barátja visszaemlékezéseiben megírja az Er- délyben című költemény, amely Petőfi egyik koltói tartózkodása alkalmával született, keletkezési körülményeit.

„Ebéd alatt more patrio folytak a pohárköszöntések, hallók a szép szót; én felálltam ülőhelyemről és Petőfihez mentem, ki az asztal legvégén ült és mondám:

– Druszám, tégy ki magadért és értem, én nem tudok a szóhoz, mondjad te helyettem is.

– Jól van próbálok egyet! – azzal könyökére támasztá fejét, nem evett s gondolkodott.

Mikor a csemegéhez értünk, felállt, szemei ragyogtak, homlokát összeráncosítá, s ih- lettel, érces, csengő hangon rákezdé:

Barangol és zúg, zúg az őszi szél.

Csörögnek a fák száraz lombjai…

Itt megállt, s csillogó szemével végig nézett rajtunk. Magnetizálva valánk, s elragad- tatva bámultuk e lángész rögtönzését…”60

Itt most tekintsünk el attól a kicsiségtől, hogy az életmű egyik legkiválóbb versét va- lószínűtlen, hogy fűzfapoéta módjára rögtönözte volna, és figyeljünk a saját versét elő- adó költőre. Az biztosra vehető ebből és más erre rímelő emlékezésből, hogy hatásosan tudta előadni a költeményeit, különösen, ha ilyen fontos alkalom volt rá, mint az erdélyi ellenzéki társaság baráti összejövetele Koltón. Ilyenkor „tompa” hangja zengővé vált.

Egy Petőfi-vers színész által elmondott formájának tanulságai. A Magyar Rádió Rt.

kiváló művészek interpretálásában megjelentette Petőfi összes versét. Tanulmányomhoz a Rózsavölgyi halálára című költeményt választottam Kern András előadásában.

58 JÓKAI, Életemből, I, 12.

59 Szépirodalmi Közlöny, 1858. május 30.

60 Egyetértés, 1880. jan. 7.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Tóth László utolsó költeménye két, kisebb eltérést tartalmazó címmel maradt fenn: a Magyar Tudományos Akadémián őrzött példányban Az istenesűlés dicsősége, a

Az első eredeti német prózaregény két, egymástól jelentősen különböző változatban, a magyar irodalom két, egymást követő korszakában jutott el a közönséghez..

Kont kétségei, gyakori tépelődései között többször is olvasható, hogy nemcsak a szó szoros értelmében (ha úgy tetszik: horizontálisan) lett földönfutó, de a vertikális

30 Shaftesbury a gráciás állapot elérését és megvalósítását erkölcsi parancsként állítja be: maxima lesz, hogy a Gráciák- hoz hasonulni kell tanulással tudatosan

Feltételezték azt is, hogy a mű a kuruc költészet terméke, és csak felelevenítették a 18. 13 Azonban az összes ismert kézirata II. József uralkodása végére datálha- tó,

A párizsi magyar emigránsok többsége Csernátonyt kémnek tekintette, mivel a Hay- nau-diktatúra alatt megindított félhivatalos Magyar Hírlap számára névtelenül írt cikkei-

A német nyelvű rezümé, valamint a német nyelvű források bőséges közlése miatt sejtjük, hogy idegen ajkú olvasókra is számíthatott a könyv szerzője, az idegen

1748) idején a magyar haderőre támaszkodó uralkodó látszólagos engedményeket tett a rendiséghez ragaszkodó magyarságnak, ezzel egy időben érzékelhetővé vált a vezető