azaz azaz KÖZLEMÉNYEK

38  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

K Ö Z L E M É N Y E K

MERÉNYI-METZGER GÁBOR

A Z E N T A C I R K Á L Ó S Z E M É L Y Z E T E 1914. A U G U S Z T U S 1 6 - Á N

A z a l á b b i a k b a n a m o n t e n e g r ó i Castellastua (ma Petrovac na M o r u ) partjainál, 1914.

augusztus 16-án elsüllyesztett Z E N T A c i r k á l ó n szolgált tisztek és t e n g e r é s z e k adataival, illetve pontos n é v s o r á v a l i s m e r k e d h e t ü n k meg. A z e t é m á b a n megjelent írások ugyanis kivétel n é l k ü l m i n d t é v e s i n f o r m á c i ó k a t tartalmaznak a s z e m é l y z e t l é t s z á m á v a l , nemze­

tiségi h o v a t a r t o z á s á v a l kapcsolatban.

A cs. és k i r . H a d i t e n g e r é s z e t , illetve a Z E N T A cirkáló t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó iro­

dalmi f e l d o l g o z á s o k l e g t ö b b j e szerint az ü t k ö z e t i d ő p o n t j á b a n 312 s z e m é l y t a r t ó z k o d o t t a hajón, akik közül 173-an haltak hősi halált és 139-en maradtak é l e t b e n .1

Vannak m á s irodalmi források, melyek 14 tisztről és 310 fős l e g é n y s é g r ő l2 - azaz 324 s z e m é l y r ő l - , illetve l e g ú j a b b a n 15 tisztről 303 fős l e g é n y s é g r ő l3 - azaz 318 s z e m é l y r ő l - tesznek említést. A francia Le Comte s o r h a j ó k a p i t á n y k ö z l é s e szerint pedig a Z E N T A 305 fős s z e m é l y z e t é b ő l 138-an vesztek oda az ü t k ö z e t s o r á n .4

A bécsi Ö s t e r r e i c h i s c h e s Staatsarchiv k ö n y v t á r b a n t a l á l h a t ó kézirat - melyet Arthur von Khuepach ellentengernagy készített az első v i l á g h á b o r ú s o r á n elesett o s z t r á k - m a ­ gyar h a d i t e n g e r é s z e k r ő l - 15 fős tiszti és 303 fős l e g é n y s é g i n é v s o r t k ö z ö l , akik közül 1914. augusztus 16-án egy tiszt és 173 t e n g e r é s z vesztette é l e t é t .5

A budapesti H a d t ö r t é n e l m i Levéltár ő r i z e t é b e n szintén t a l á l h a t ó egy n é v s o r - sachsenfelsi Dietrich R i c h á r d nyugalmazott f o l y a m ő r v e z é r f ő k a p i t á n y h a g y a t é k á b a n - , amely teljesen megegyezik a K h u e p a c h - f é l e adatokkal, tehát nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l annak m á s o l a t a .6

Bak József - Csonkaréti Károly - Lévay Gábor - Sárhidai Gyula; Hadihajók. Típuskönyv. Budapest, 1984.

137. o.; Bayer von Bayersburg, Heinrich: Die Marinewaffen im Einsatz 1914-1918. Wien, 1968. 26. o.; Bayer von Bayersburg, Heinrich: „Schiff verlassen!" 1914-1918. Wien, 1965. 64-65. o.; Csonkaréti Károly: Az Osztrák- Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. A háború kitörésétől Olaszország hadbalépéséig. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: #/Q1985. 2. sz. 311. o.; Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete 1867-1918. Budapest, 2001. 30. o.; Csonkaréti Károly: Császári és királyi hadihajók. Budapest, 2002. 98. o.; Ham, Claudia - Ortner, Christian: M i t S. M . S. Zenta in China. „Mich hatte auch diesmal der Tod nicht gewollt,,." Aus dem Tagebuch eines к. u. k. Matrosen während des Boxerauf­

stands. Wien, 2000. 151.0.; Kopeczky Győző: A ZENTA elsüllyesztése. 1914. augusztus 16. HK 1989. 4. sz. 530.

о.; Martiny, Nikolaus von: Bilddokumente aus Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-1918. I . köt. Graz, 1939. 113.

o.; Sieche, Erwin: Kreuzer und Kreuzerprojekte der к. u. k. Kriegsmarine 1889-1918. Hamburg-Berlin-Bonn, 2002. 112. o.; Sokol, Hans Hugo: Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-18. Zürich-Leipzig-Wien, 1933. 80. o.

2 Metzger, О. H: Unsere Zenta. Ihr Heldenkampf und rühmliches Ende. Mödling bei Wien, é. n. [1914] 13-14. o.

3 Aichelburg, Wladimir: Register der к. (u.) k. Kriegsschiffe. Wien-Graz, 2002. 540. o.

4 Le Comte, J: L'affaire de la „ZENTA". Revue Maritime 1963. 1258-1259. o.

5 Österreichisches Staatsarchiv (a továbbiakban: ÖStA). Bibliothek. I I . 54.082. Arthur von Khuepach:

Schiffs- und Mannschaftsverluste derk. (u.) k. Kriegsmarine, 1737-1918. o.

6 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: H L ) . V I I . 82. Gyűjtemények. Personalia. Dietrich Richárd m.

(2)

A Z E N T A p a r a n c s n o k á n a k , Paul Pachner fregattkapitánynak 1914. augusztus 18-án kelt hivatalos j e l e n t é s e is nagyon pontatlan. Pachner ugyanis a dokumentumban a hajó g é p ü z e m v e z e t ö j é n e k és „ k ö r ü l b e l ü l " 129 t e n g e r é s z n e k a haláláról tudósítja a flottapa­

r a n c s n o k s á g o t .7

A Z E N T A cirkáló l e g é n y s é g é n e k pontos n é v s o r á t a b é c s i Kriegsarchivban sikerült m e g t a l á l n o m . A két - 1914. szeptember 28-án, illetve o k t ó b e r 8-án készített - veszte­

séglista tartalmazza a t e n g e r é s z e k nevét, születési adatait és r e n d f o k o z a t á t , valamint közli azt is, hogy az illető 1914. augusztus 16-án elhunyt, vagy h a d i f o g s á g b a k e r ü l t - e .8

A fent említett - valamint egyéb, a tisztikar létszámát pontosan m e g a d ó és tagjainak neveit felsoroló - dokumentumok birtokában e g y é r t e l m ű e n megállapíthatjuk, hogy az ütközet időpontjában 324 személy, 15 tiszt és 309 tengerész tartózkodott a Z E N T A fedél­

zetén. K ö z ü l ü k egy tiszt, Friedrich Rotter g é p ü z e m v e z e t ő és 173 tengerész halt hősi halált, így 14 tiszt é s 136 tengerész maradt életben, illetve került m o n t e n e g r ó i hadifogságba.

A s z á z a l é k o s a r á n y o k a t tekintve ez azt jelenti, hogy a Z E N T A cirkáló teljes s z e m é l y ­ z e t é n e k 53,7 %-a vesztette életét 1914. augusztus 16-án. A l e g é n y s é g i halottak a r á n y a 56 % , a tiszteké „ c s u p á n " 6,67 % volt. Ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n említjük meg, hogy az 1918. j ú n i u s 10-én elsüllyesztett S Z E N T I S T V Á N c s a t a h a j ó n ez a s z á m p é l d á u l j ó v a l kisebb, 8,1 % volt. I t t a tisztek a r á n y a - 38-ból n é g y esett el - 10,5 %-ot, a l e g é n y s é g é pedig - az 1056 fős á l l o m á n y b ó l 85-en haltak meg - „ m i n d ö s s z e " 8 %-ot tett k i .9

A hajó tisztikara

Korszakunkban a cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t tiszti á l l o m á n y a öt fő csoportra t a g o z ó ­ dott. A z első csoportot a t é n y l e g e s katonai szolgálatot ellátó t e n g e r é s z t i s z t e k a l k o t t á k (Soldatenstandes) - csak az ő zubbonyuk ujján szerepelt a tiszti rendfokozati j e l ö l é s , a kerek, ú g y n e v e z e t t „ E l l i o t - h u r o k " - , a m á s o d i k b a a t e n g e r é s z l e l k é s z e k (Marinegeistlich­

keit), a harmadikba a t e n g e r é s z b í r á k (Offiziere für den Marinejustizdienst), a negyedikbe a t e n g e r é s z o r v o s o k ( M a r i n e ä r z t l i c h e s Offizierkorps) és az ö t ö d i k b e a t e n g e r é s z t i s z t ­ viselők (Marinebeamte) tartoztak. Ez u t ó b b i csoport t o v á b b i kilenc s z a k á g a z a t r a oszlott:

t e n g e r é s z m é r n ö k ö k r e (hajóépítő és g é p s z e r k e s z t ő m é r n ö k ö k , t e n g e r é s z t ü z é r m é r n ö k ö k , e l e k t r o m é r n ö k ö k , szárazföldi és vízépítő m é r n ö k ö k , v e g y é s z m é r n ö k ö k , ö s s z e f o g l a l ó a n Marineingenieure), g é p ü z e m v e z e t ő k r e (Maschinenbetriebsleiter), e l e k t r o ü z e m v e z e t ő k r e (Elektrobetriebsleiter), t e n g e r é s z b i z t o s o k r a ( M a r i n e k o m m i s s ä r e ) , vízrajzi hivatalnokokra és k ö n y v t á r o s o k r a (Beamte des hydrographischen Wesens und der Marinebibliothek), t a n á r o k r a (Beamte für das Lehrfach), m ű v e z e t ő k r e ( W e r k f ü h r e r ) , szerkesztő rajzolókra (Konstruktionszeichner) és végül az irodai hivatalnokokra (Marinekanzleibeamte).1 0 kir. folyamőr vezérkapitány hagyatéka (a továbbiakban: V I I . 82.). Schiffs- und Mannschaftsverluste vor dem Feinde, bei kriegerischen Ereignissen und Expeditionen.

ÖStA Kriegsarchiv (a továbbiakban: K A ) . Neue Feldakten. Archiv des Militär-Maria-Theresien-Ordens.

Fase. IV. P 212.

8 ÖStA K A Kriegsmarine (a továbbiakban K M ) . Marinesektion des Kriegsministeriums. I . Geschäfts­

gruppe (a továbbiakban: MS. I . GG). 1914. Rubrik 50 A.

9 Balogh Tamás - Csepregi Oszkár. A SZENT ISTVÁN csatahajó és a csatahajók rövid története. Budapest, 2002. 104. o.; Csonkaréti 2002. 207. o.; Sokol: i . m. 80. o.

1 0 Almanach für die к. und. к. Kriegsmarine. 1914. Pola, 1914. (a továbbiakban: Almanach, 1914.). passim.; Magyar­

ország az első világháborúban. Lexikon A-Zs. Föszerk.: Szijj Jolán. Budapest, 2000. (a továbbiakban: Lexikon). 243. o.

(3)

A ZENTA cirkáló volt tisztikara 1916-ban

Balról jobbra: Siesz János tengerészkadét, Cerri Károly sorhajóhadnagy, Maximilian Kramer von Drauberg tengerészzászlós, A Ibert Homayr sorhajóhadnagy, Emil Bemer tenger észkadét, Déry Ernő tengerészzászlós, Paul Pachner fregattkapitány, Ferdinand Herold von Stoda tengerészkadét, Franz Freiherr von Leonhardi sorhajóhadnagy, Johann Bonne vagy Friedrich Stengel П. osztályú gép­

üzemvezető, Albert Raschendorfer I. osztályú gépüzemvezető, Johann Bonne vagy Friedrich Stengel II. osztályú gépüzemvezető

A l e g t ö b b tiszt t e r m é s z e t e s e n nem a hajókon, hanem a s z á r a z f ö l d ö n , a k ü l ö n b ö z ő ha­

ditengerészeti i n t é z m é n y e k b e n teljesített szolgálatot. A cs. és kir. h a d i h a j ó k t i s z t i k a r á h o z m i n d ö s s z e a t é n y l e g e s t e n g e r é s z t i s z t e k és a g é p ü z e m v e z e t ő k , valamint adott esetekben - a hajó n a g y s á g á t ó l és típusától függően - a lelkészek, az orvosok, az e l e k t r o ü z e m v e z e t ö k és a t e n g e r é s z b i z t o s o k tartoztak.

A cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t hajóin pontosan m e g h a t á r o z o t t tiszti b e o s z t á s o k voltak r e n d s z e r e s í t v e . Ezek első és egyben legfelső szintje, a p a r a n c s n o k s á g , a k a p i t á n y b ó l , az első tisztből - aki a parancsnok helyettese volt - , a tüzértisztböl - a harmadik legmaga­

sabb b e o s z t á s ú tisztből - , valamint a többi szolgálati s z a k á g vagy szakterület - n a v i g á c i ­ ós, t o r p e d ó - , r á d i ó - , a k n a s z o l g á l a t stb. - v e z e t ő i b ő l állt. A Z E N T A c i r k á l ó n az ü t k ö z e t i d ő p o n t j á b a n öt t e n g e r é s z t i s z t alkotta a p a r a n c s n o k s á g o t . E m l í t é s r e m é l t ó , hogy a navi­

g á c i ó s - és a torpedótiszti b e o s z t á s t egyetlen s z e m é l y látta el a hajón.

A h a d i h a j ó k t i s z t i k a r á n a k m á s o d i k szintjéhez azok a t e n g e r é s z t i s z t e k tartoztak, akik nem láttak el szolgálati s z a k á g a z a t - v e z e t é s t , valamint a k a d é t o k és tisztjelöltek. Ő k mindannyian az egyes szolgálati területek v e z e t ő i n e k voltak a beosztott tisztjei, tisztje­

löltjei. A Z E N T A c i r k á l ó n az ütközet i d ő p o n t j á b a n n é g y ilyen b e o s z t á s ú s z e m é l y tartóz­

kodott.

(4)

A fentieken kívül a h a d i h a j ó k tisztikarának tagjai lehettek m é g - mint m á r e m l í t e t t ü k - a lelkészek, az orvosok és a k ü l ö n b ö z ő szakterületeket ellátó tisztviselők. í g y minden hajónak v o l t egy, nagyobb hajó e s e t é b e n több g é p ü z e m v e z e t ő j e . V o l t t o v á b b á - ponto­

sabban lehetett m é g - hajólelkész, (nagyobb h a j ó k o n több) h a j ó o r v o s , e l e k t r o ü z e m - v e z e t ő és (nagyobb h a j ó k o n szintén több) h a j ó s z á m v i v ő is. A Z E N T A c i r k á l ó n az ü t k ö ­ zet i d ő p o n t j á b a n hat ilyen tiszt - egy h a j ó o r v o s , négy g é p ü z e m v e z e t ő és egy h a j ó s z á m - v i v ö - tartozott az orvosi, illetve tisztviselői karokhoz. A lelkészi és e l e k t r o ü z e m v e z e t ő i b e o s z t á s o k nem voltak r e n d s z e r e s í t v e a hajón.

Ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n említjük meg, hogy 1914. augusztus 16-án a Z E N T A mellett b l o k á d s z o l g á l a t o t ellátó U L A N t o r p e d ó r o m b o l ó n - a 60 fős l e g é n y s é g mellett - ö s s z e s e n öt tiszt t a r t ó z k o d o t t : egy k o r v e t t k a p i t á n y (Egon Panfílli parancsnok), egy s o r h a j ó h a d ­ nagy ( E r w i n H o r n első tiszt), egy I . osztályú g é p ü z e m v e z e t ő (Franz Masurka), valamint két beosztott tiszt (August Kolarz fregatthadnagy és Oskar Buchberger t e n g e r é s z k a d é t ) .1 1

V i s s z a t é r v e a Z E N T A c i r k á l ó h o z , lássuk, pontosan m i l y e n tiszti b e o s z t á s o k voltak r e n d s z e r e s í t v e , és k i k töltötték be azokat 1914. augusztus 1 6 - á n :1 2

Parancsnok: Paul Pachner fregattkapitány

Első tiszt: Franz Freiherr von Leonhardi s o r h a j ó h a d n a g y T ü z é r t i s z t : Albert Homayr s o r h a j ó h a d n a g y

N a v i g á c i ó s tiszt: Cerri K á r o l y s o r h a j ó h a d n a g y T o r p e d ó t i s z t : Cerri K á r o l y s o r h a j ó h a d n a g y

R á d i ó s t i s z t : M a x i m i l i a n Kramer von Drauberg t e n g e r é s z z á s z l ó s Beosztott tüzértiszt: D é r y E r n ő t e n g e r é s z z á s z l ó s

E l s ő k a d é t : Ferdinand Herold v o n Stoda t e n g e r é s z k a d é t N a v i g á c i ó s k a d é t : E m i l Berner tengerészjelölt

Beosztott kadét: Siesz J á n o s tengerészjelölt H a j ó o r v o s : dr. Schummel R u d o l f fregattorvos

G é p ü z e m v e z e t ő : Albert Raschendorfer I . osztályú g é p ü z e m v e z e t ő G é p ü z e m v e z e t ő - h e l y e t t e s : Friedrich Rotter I . osztályú g é p ü z e m v e z e t ő

Beosztott g é p ü z e m v e z e t ő k : Johann Bonne és Friedrich Stengel I I . o s z t á l y ú g é p ü z e m ­ v e z e t ő

H a j ó s z á m v i v ő : Gustav M i k e s c h I . osztályú t e n g e r é s z b i z t o s

A fenti adatok alapján n é z z ü k , hogy a tiszti rendfokozatok szerinti m e g o s z l á s milyen is volt a hajón: V o l t egy fregattkapitány (Paul Pachner), h á r o m s o r h a j ó h a d n a g y (Franz Freiherr v o n Leonhardi, Albert Homayr és Cerri K á r o l y ) , két t e n g e r é s z z á s z l ó s ( M a x i -

Sokol: i . m. 80. o. De - hogy ne csak egy kisebb hadihajóról ejtsünk szót - , lássuk, hogy az 1918. június 10-én elsüllyesztett SZENT ISTVÁN csatahajón - az 1056 fős legénység mellett - pontosan mekkora is volt a tisztek létszáma: A hajó pusztulásának időpontjában a fedélzeten tartózkodott két sorhajókapitány (Heinrich Seitz parancsnok és Charles Masjon, az 1. csatahajóosztály törzsfőnöke), egy korvettkapitány (Ernst von Förster első tiszt), valamint nyolc sorhajóhadnagy, három fregatthadnagy, két tengerészzászlós, hat tengerész­

kadét és hat tengerészjelölt. Az orvosi-, lelkészi- és tisztviselői karhoz tartozott továbbá még egy hajólelkész, egy hajóorvos, öt gépüzemvezető, egy elektroüzem vezető és egy hajószám vi vő. Ez SZENT ISTVÁN-nál tehát összesen 38 fös tiszti létszámot jelentett. Uo. 563. o.

OStA. Nachlässe und Sammlungen. В 605. Nachlass von Kontreadmiral Paul Pachner (a továbbiakban:

NLS В 605.). Gefechts- und Gefangenschaftsbericht; Metzger: i . m. 13-14. o.; Sokol: i , m. 80. o.

(5)

m i l i a n Kramer von Drauberg és D é r y E r n ő ) , egy t e n g e r é s z k a d é t (Ferdinand Herold von Stoda) és k é t tengerészjelölt ( E m i l Bemer és Siesz J á n o s ) . V o l t t o v á b b á egy fregattorvos (dr. Schummel Rudolf), két I . osztályú g é p ü z e m v e z e t ő (Albert Raschendorfer és Fried­

rich Rotter), k é t I I . o s z t á l y ú g é p ü z e m v e z e t ő (Johann Bonne és Friedrich Stengel) és egy I . osztályú t e n g e r é s z b i z t o s (Gustav Mikesch).

A t e n g e r é s z t i s z t i rendfokozatokban való e l i g a z o d á s v é g e t t lássuk, hogy m i l y e n gya­

logsági rendfokozatoknak feleltek meg ezek a rendfokozatok:1 3

Tengerésztiszti rendfokozatok Gyalogsági rendfokozatok

Tengernagyok

Tengernagy Gyalogsági tábornok

Tengernagyok Altengernagy Altábornagy

Tengernagyok

Ellentengernagy Vezérőrnagy

Törzstisztek

Sorhajókapitány Ezredes

Törzstisztek Fregattkapitány Alezredes

Törzstisztek

Korvettkapitány Őrnagy

Főtisztek

Sorhajóhadnagy Százados

Főtisztek Fregatthadnagy Főhadnagy

Főtisztek

Korvetthadnagy

(csak tartalékos tiszt lehetett) Hadnagy

Zászlósok

Tengerészzászlós Zászlós

Zászlósok Tengerészkadét Hadapród

Zászlósok

Tengerészjelölt -

A cs. é s k i r . H a d i t e n g e r é s z e t lelkészi, bírói, orvosi és tisztviselői k a r á h o z tartozó tisztjeinek a rendfokozati m e g n e v e z é s e i eltértek a fentiektől. Ezek k ö z ü l most c s u p á n azoknak a pontos m e g n e v e z é s é t közöljük, melyek viselői k ö z ü l egy, vagy t ö b b s z e m é l y - tehát egy h a j ó o r v o s , n é g y g é p ü z e m v e z e t ő és egy t e n g e r é s z b i z t o s - az ü t k ö z e t i d ő p o n t ­ j á b a n a Z E N T A fedélzetén t a r t ó z k o d o t t .

A t e n g e r é s z o r v o s i és az annak megfelelő tengerésztiszti rendfokozatok:1 4 Tenger észorvosi rendfokozatok Tengerésztiszti rendfokozatok

Tengerész vezértörzsorvos Ellentengernagy

I . osztályú tengerész fötörzsorvos Sorhajókapitány I I . osztályú tengerész fötörzsorvos Fregattkapitány

Tengerész törzsorvos Korvettkapitány

Sorhajóorvos Sorhajóhadnagy

Fregattorvos Fregatthadnagy

13

Almanach, 1914. 116. o.; Koudelka, Alfred Freiherr von: Unsere Kriegs-Marine. Wien, 1899. 466-467. o.;

Lexikon. 785. o.

1 4 Almanach, 1914. 117. o.; Koudelka: i . m. 466. o.

(6)

A g é p ü z e m v e z e t ő i és az annak m e g f e l e l ő tengerésztiszti rendfokozatok:1 5 Gépüzemvezetői rendfokozatok Tengerésztiszti rendfokozatok

Ezredes gépüzemvezető Sorhajókapitány

I . osztályú íogépüzemvezető Fregattkapitány

II. osztályú íogépüzemvezető Korvettkapitány

I . osztályú gépüzemvezető Sorhajóhadnagy

I I . osztályú gépüzemvezető Fregatthadnagy

A t e n g e r é s z b i z t o s i - é s az annak megfelelő tengerésztiszti rendfokozatok:1 6

Tenger észbiztosi rendfokozatok Tengerésztiszti rendfokozatok

Tengerész vezérbiztos Ellentengernagy

I . osztályú tengerész főbiztos Sorhajókapitány II. osztályú tengerész főbiztos Fregattkapitány I I I . osztályú tengerész főbiztos Korvettkapitány

I . osztályú tengerészbiztos Sorhajóhadnagy

II. osztályú tengerészbiztos Fregatthadnagy

A hajó legénysége

A cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t n é l - hasonlóan a tisztek beosztásaihoz - a l e g é n y s é g , illet­

ve az egész hajó s z á m á r a m e g s z e r v e z t é k az úgynevezett szolgálati á g a k rendszerét. A ten­

g e r é s z e k e t ennek m e g f e l e l ő e n , egy-egy k o n k r é t szolgálatba o s z t o t t á k be. Ezek a s z o l g á ­ lati á g a k a k ö v e t k e z ő k voltak: Fedélzeti szolgálat (Deckdienst), t ü z é r s z o l g á l a t ( A r t i l ­ leriedienst), t o r p e d ó s z o l g á l a t (Torpedodienst), a k n a s z o l g á l a t (Minendienst), távírász szolgálat (Telegraphendienst), k o r m á n y s z o l g á l a t (Steuerdienst), f e g y v e r s z o l g á l a t (Waf­

fendienst), g é p é s z s z o l g á l a t (Maschinendienst), e l e k t r o s z o l g á l a t (Elektrodienst), é l e l m e ­ zési szolgálat (Proviantdienst), k o n y h a s z o l g á l a t ( K ü c h e n d i e n s t ) , e g é s z s é g ü g y i szolgálat ( S a n i t ä t s d i e n s t ) , z e n e s z o l g á l a t (Musikdienst) és k a r b a n t a r t ó szolgálat ( M i l i t ä r a r b e i ­ terdienst).1 7 ( A fentiek k ö z ü l m i n d ö s s z e a z e n e s z o l g á l a t volt az, amely 1914. augusztus

16-án nem volt r e n d s z e r e s í t v e a Z E N T A - n . )

K u t a t á s a i m szerint a fent említett s z o l g á l a t o k n a k 1914. augusztus 16-án a Z E N T A cirkálón a k ö v e t k e z ő s z e m é l y e k voltak a v e z e t ő i :1 8

F e d é l z e t i szolgálat: Josef Krismanic hajómester T ü z é r s z o l g á l a t : Josef Kaiser h a j ó m e s t e r ( l ö v e g m e s t e r )

T o r p e d ó s z o l g á l a t : Josef Simunic h a j ó m e s t e r s e g é d ( t o r p e d ó m e s t e r s e g é d )

1 5 Almanach, 1914. 118. o.; Koudelka: i . m. 467. o.

1 6 Almanach, 1914. 119. o.; Koudelka: i . m. 467. o.

1 7 Almanach, 1914. passim.; Koudelka: i . m. 468-469. o.

1 8 ÖStA K A K M MS I . GG 1914. Rubrik 50 A.; Sokol: i . m. 80. o.

(7)

A k n a s z o l g á l a t : nincs pontos adatunk, talán Friedrich Calligaris I . o s z t á l y ú a k n á s z m a t r ó z

K o r m á n y s z o l g á l a t : Franz Horacek hajómester ( k o r m á n y o s m e s t e r ) T á v í r á s z szolgálat: E m i l W o r m h a j ó m e s t e r s e g é d ( t á v i r á s z m e s t e r s e g é d ) F e g y v e r s z o l g á l a t : M a r k o Kamenko h a j ó m e s t e r s e g é d ( f e g y v e r m e s t e r s e g é d ) G é p é s z s z o l g á l a t : Ernst Zerjal f ő t ö r z s g é p g o n d o z ó

E l e k t r o s z o l g á l a t : Franz N o v a k t ö r z s e l e k t r o g o n d o z ó

É l e l m e z é s i szolgálat: Wenzel D ä n e m a r k c í m z e t e s negyedmester K o n y h a s z o l g á l a t : nincs adatunk

E g é s z s é g ü g y i szolgálat: nincs adatunk

A k a r b a n t a r t ó s z o l g á l a t o k n a k nem voltak v e z e t ő i , m i v e l azokon belül olyan á g a k is voltak, amelyeket ö s s z e s e n egy-egy s z e m é l y látott el. A n n y i bizonyos, hogy a Z E N T A fedélzetén tüzér-, t o r p e d ó - , búvár-, g é p é s z - , elektro-, v i t o r l a k é s z í t ő - és hajógyári m u n k á ­ sok voltak.

1914. augusztus 16-án a Z E N T Á - n - mint m á r e m l í t e t t ü k - 309 t e n g e r é s z teljesített szolgálatot a k ö v e t k e z ő , rendfokozat szerinti m e g o s z l á s b a n : volt két törzsaltiszt (Ernst Zerjal f ő t ö r z s g é p g o n d o z ó és Franz N o v a k t ö r z s e l e k t r o g o n d o z ó ) , öt felsőbb altiszt (Josef Krismanic fedélzeti h a j ó m e s t e r , Josef Kaiser l ö v e g m e s t e r , Franz Horacek k o r m á n y o s ­ mester, R u d o l f Cech és Marcello Grisan g é p g o n d o z ó k ) , 71 a l s ó b b altiszt, akik k ö z é 12 h a j ó m e s t e r s e g é d , illetve g é p é s z s e g é d (Franz Dunda fedélzeti h a j ó m e s t e r s e g é d , Josef Simunic t o r p e d ó m e s t e r s e g é d , E m i l W o r m t á v i r á s z m e s t e r s e g é d , M a r k o Kamenko fegy­

v e r m e s t e r s e g é d , V i c t o r L u l i c , Josef Maskarin, R u d o l f Past, A l f r e d Schnell, Schusz Béla, Josef Sedlak, A n t o n Spalt és M a x i m i l i a n Wurzinger g é p é s z s e g é d e k ) , valamint - a fedél­

zeti, tüzér-, t o r p e d ó - , k o r m á n y - , távírász-, fegyver-, g é p é s z - , elektro-, élelmezési, kony­

ha- és e g é s z s é g ü g y i szolgálatban - 16 negyedmester, egy c í m z e t e s negyedmester, 33 á r b o c o s , illetve főfűtö és kilenc c í m z e t e s á r b o c o s .

A l e g é n y s é g i á l l o m á n y 221 t e n g e r é s z b ő l , pontosabban 42 I . o s z t á l y ú m a t r ó z b ó l , illet­

ve I . o s z t á l y ú fűtőből, 66 I I . osztályú m a t r ó z b ó l , illetve I I . o s z t á l y ú fűtőből, 48 I I I . osztá­

lyú m a t r ó z b ó l és 54 I V . osztályú m a t r ó z b ó l állt. Rajtuk kívül a fedélezeten volt m é g kilenc o s z t á l y m e g j e l ő l é s nélküli m a t r ó z ( h á r o m k o r m á n y o s , öt g é p é s z , egy é l e l m e z é s i ) , egy fűtő és egy c í m z e t e s ( é l e l m e z é s i ) m a t r ó z .

V é g e z e t ü l az ú g y n e v e z e t t k a r b a n t a r t ó szolgálatot 10 s z e m é l y , egy t ü z é r m u n k á s , egy t o ф e d ó m u n k á s , két b ú v á r m u n k á s , h á r o m g é p é s z m u n k á s , egy e l e k t r o m u n k á s , egy vitor­

lakészítő m u n k á s és egy hajógyári m u n k á s látta el.

A t e n g e r é s z törzsaltiszti, altiszti és legénységi rendfokozatokban v a l ó e l i g a z o d á s v é ­ gett lássuk, hogy m i l y e n g y a l o g s á g i rendfokozatoknak feleltek meg azok:1 9

Rendfokozatok megnevezése Gyalogsági rendfokozat Törzsaltisztek Főtörzshajómester Főtörzsőrmester

Törzsaltisztek

Törzshajómester Törzsőrmester

1 9 Almanach, 1914. 149-150. o.; Koudelka: i . m. 468-469. o.; Lexikon. 785. o.

(8)

Rendfokozatok megnevezése Gyalogsági rendfokozat Felsőbb rangú

altiszt Hajómester Őrmester

Alsóbb rangú altisztek

Hajómestersegéd Szakaszvezető és őrmester közötti

rendfokozat Alsóbb rangú

altisztek Negyedmester Szakaszvezető

Alsóbb rangú altisztek

Árbocos Tizedes

Legénység I . osztályú matróz Őrvezető

Legénység

II—IV. osztályú matróz Honvéd

Itt kell m e g e m l í t e n i , hogy a cs. és k i r . H a d i t e n g e r é s z e t n é l bevett s z o k á s volt a rend­

fokozatok közötti előléptetési idő m e g f e l e z é s é v e l az ú g y n e v e z e t t c í m z e t e s rangok ado­

m á n y o z á s a . Ez t u l a j d o n k é p p e n azt jelentette, hogy az illető s z e m é l y m á r hordhatta a magasabb rendfokozati j e l z é s t , de m é g a régi r e n d f o k o z a t á n a k m e g f e l e l ő fizetést kapta.

A Z E N T A l e g é n y s é g e k ö z ö t t s z á m o s ilyen, „ c í m z e t e s " r e n d f o k o z a t ú s z e m é l y szolgált.

A fentebb ismertetett rendfokozati e l n e v e z é s e k a fedélzeti, tüzér-, t o r p e d ó - , távírász-, akna-, k o r m á n y - , fegyver-, é l e l m e z é s i , konyha-, e g é s z s é g ü g y i é s z e n e s z o l g á l a t b a n v o l ­ tak h a s z n á l a t o s a k . M e g j e g y z e n d ő m é g , hogy a k o r m á n y - , fegyver-, é l e l m e z é s i és kony­

h a s z o l g á l a t o t ellátó m a t r ó z o k n á l nem voltak r e n d s z e r e s í t v e o s z t á l y o k . Ott c s u p á n - az I . osztályú rendfokozatnak m e g f e l e l ő - m a t r ó z o k voltak. A z e g é s z s é g ü g y i és z e n e s z o l g á ­ latnál pedig nem n é g y , hanem csak h á r o m ( I . , I I . és I I I . ) „ o s z t á l y " l é t e z e t t .2 0

M á s volt t o v á b b á a k a r b a n t a r t ó szolgálatot ellátó s z e m é l y e k rendfokozatainak a meg­

n e v e z é s e is. Ő k e t e g y s z e r ű e n csak mesternek ( h a j ó m e s t e r ) , I . , I I . é s I I I . o s z t á l y ú e l ő - m u n k á s n a k ( h a j ó m e s t e r s e g é d , negyedmester é s á r b o c o s ) , valamint I . és I I . osztályú m u n k á s n a k ( I . és I I . o s z t á l y ú m a t r ó z ) h í v t á k .2 1

V é g ü l kivételt k é p e z t e k m é g a g é p é s z - és e l e k t r o s z o l g á l a t o t ellátó t e n g e r é s z e k rend­

fokozatai is, melyek a k ö v e t k e z ő k v o l t a k :2 2

Rendfokozat megnevezése Gyalogsági rendfokozat

Törzsaltisztek

Főtörzsgépgondozó/

fotörzs-elektrogondozó

Törzsőrmester fölötti rendfokozat

Törzsaltisztek

Törzsgépgondozó/

törzs-elektrogondozó Törzsőrmester

Felsőbb rangú

altisztek Gépgon dozó/e lektro gondozó Őrmester Alsóbb rangú

altisztek

Gépészsegéd/elektrosegéd Szakaszvezető és őrmes­

ter közötti rendfokozat Alsóbb rangú

altisztek Gépész negyedmester/elektro negyedmester Szakaszvezető Alsóbb rangú

altisztek

Gépész árbocos vagy főfűtő/elektro árbocos Tizedes

2 0 Almanach, 1914. 149-150. o.; Koudelka: i . m. 468-469. o.; Lexikon. 785. o.

21 Uo.

Uo.

(9)

Rendfokozat megnevezése Gyalogsági rendfokozat

Legénység

I . osztályú gépész, matróz vagy fütö/

I . osztályú elektro matróz Őrvezető

Legénység

I I . osztályú gépész, matróz vagy fütö/

I I . osztályú elektro matróz Honvéd

Magyarok a hajó fedélzetén

V é g e z e t ü l s z e r e t n é k szót ejteni arról, hogy az ü t k ö z e t i d ő p o n t j á b a n pontosan h á n y magyar t e n g e r é s z t a r t ó z k o d o t t a Z E N T A fedélzetén.

T ö b b korabeli forrás, valamint a jeles magyar h a d i t e n g e r é s z e t i k u t a t ó , C s o n k a r é t i K á r o l y t ö b b p u b l i k á c i ó j á b a n is felsorolja annak a 49 magyar t e n g e r é s z n e k a nevét, akik hősi halált haltak a hajó p u s z t u l á s a k o r .2 3

K u t a t á s a i m szerint 1914. augusztus 16-án ö s s z e s e n 93 magyar á l l a m p o l g á r s á g ú ten­

gerész, valamint n é g y magyar tiszt, Cerri K á r o l y s o r h a j ó h a d n a g y , D é r y E r n ő t e n g e r é s z ­ zászlós, dr. Schummel R u d o l f fregattorvos és Siesz J á n o s tengerészjelölt t a r t ó z k o d o t t a hajón - de m e g e m l í t h e t j ü k a magyar anyától született első tiszt, Franz Freiherr v o n Leonhardi s o r h a j ó h a d n a g y nevét is, és k ö z ü l ü k nem 49, hanem 53 halt hősi halált az ütközet során.

Korszakunkban azok a s z e m é l y e k s z á m í t o t t a k magyar á l l a m p o l g á r n a k , akik Magyar­

o r s z á g o n , illetve a Magyar K o r o n á h o z tartozó H o r v á t o r s z á g b a n , S z l a v ó n i á b a n , illetve F i ú m é b a n születtek vagy éltek.

A Z E N T A fedélzetén szolgálatot teljesítő 93 magyar t e n g e r é s z közül 63 Magyaror­

szágról, 4 F i ú m é b ó l , 20 H o r v á t o r s z á g b ó l , 6 S z l a v ó n i á b ó l s z á r m a z o t t . K ö z ü l ü k 41 ma­

g y a r o r s z á g i , 2 fiumei és 10 h o r v á t o r s z á g i születésű t e n g e r é s z veszett oda az ü t k ö z e t során. ( A 6 s z l a v ó n i a i magyar á l l a m p o l g á r n a k sikerült túlélnie a katasztrófát.)

E m l í t é s r e m é l t ó a d a l é k , hogy a cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t n e k az első v i l á g h á b o r ú előtti utolsó évben, 1913-ban, 17 689 fős legénységi á l l o m á n y ú tagja volt, akik közül 4808, azaz 24,7 % v o l t magyar á l l a m p o l g á r . Ugyancsak 1913-ból s z á r m a z i k az a statisztikai adat, amely szerint az 1748 fős tisztikarból 314 tartozott a magyar korona o r s z á g a i n a k á l l a m p o l g á r a i k ö z é . Ez az a r á n y a l e g é n y s é g n é l j ó v a l kevesebbet, csak 18 %-ot tett k i .2 4

1913-ban a cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t l e g é n y s é g é t a l k o t ó t ö b b i , 12 281 s z e m é l y oszt­

rák á l l a m p o l g á r volt. Ez u t ó b b i n a k azok számítottak, akik az O s z t r á k C s á s z á r s á g t e r ü l e ­ téről, ú g y m i n t A l s ó - A u s z t r i á b ó l , B u k o v i n á b ó l , C s e h o r s z á g b ó l , D a l m á c i á b ó l , F e l s ő - A u s z t r i á b ó l , G a l í c i á b ó l , K a r i n t i á b ó l , Krajnából, M o r v a o r s z á g b ó l , a T e n g e r m e l l é k r ő l - amely G ö r z - G r a d i s c á b ó l , Isztriából és T r i e s z t b ő l állt - , S a l z b u r g b ó l , Stájerországból, Sziléziából, T i r o l b ó l , V o r a r l b e r g b ő l , valamint - az 1878. évi o k k u p á c i ó é s az 1908. évi a n n e x i ó ó t a - B o s z n i á b ó l é s H e r c e g o v i n á b ó l s z á r m a z t a k .

H L V I I . 82. Az I . világháborúban elesett osztrák-magyar tengerészek nevei, A császári és királyi Hadi­

tengerészet magyar hősi halottainak emlékére 1914-1918. H . п., é. n. 3-4. o.; Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditengerészet magyar hősi halottai (1914). Heti Nemzeti Újság, 1994. január 20., 15. o.; Csonkaréti 2002. 98-99. o.

4 Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditengerészet és a Magyar Királyság (1867-1914). HK 1984.

2. sz. 248., 252. o.; Lexikon. 243. o.

(10)

1914. augusztus 16-án ö s s z e s e n 216 osztrák á l l a m p o l g á r s á g ú t e n g e r é s z volt a Z E N T A fedélzetén. K ö z ü l ü k 20 A l s ó - A u s z t r i á b a n , 41 C s e h o r s z á g b a n , 54 D a l m á c i á b a n , 5 F e l s ő - A u s z t r i á b a n , 4 G a l í c i á b a n , 7 K a r i n t i á b a n , 8 K r a j n á b a n , 10 M o r v a o r s z á g b a n , 52 a T e n g e r m e l l é k e n , 6 S t á j e r o r s z á g b a n , 3 Sziléziában, 2 Tirolban, l - l s z e m é l y pedig V o r ­ arlbergben, B o s z n i á b a n és H e r c e g o v i n á b a n született. C s u p á n egyetlen t e n g e r é s z n é l nem tudtuk m e g á l l a p í t a n i , hogy pontosan honnan is származott. ( M i n t látjuk, m i n d ö s s z e két olyan o s z t r á k t a r t o m á n y - Bukovina és Salzburg - volt, ahonnan senki sem „ é r k e z e t t " a hajóra.)

Z E N T A c i r k á l ó l e g é n y s é g é n e k - mint m á r e m l í t e t t ü k - 93 tagja, azaz 30,1 %-a - te­

hát majdnem a harmada - magyar á l l a m p o l g á r volt. Ez az a r á n y tehát j ó v a l magasabb, mint amit 1913-ban az e g é s z cs. és k i r . H a d i t e n g e r é s z e t n é l m é r t e k .

A 15 fős tisztikarnál pedig a magyarok a r á n y a 26,7 %-ot tett k i , ami s z i n t é n maga­

sabb volt az 1913-as statisztikában szereplő a d a t o k n á l . A tisztikar többi 11 tagja közül e g y é b k é n t 3 a T e n g e r m e l l é k e n , 2 A l s ó - A u s z t r i á b a n , 2 S z i l é z i á b a n , l - l s z e m é l y pedig G a l í c i á b a n , M o r v a o r s z á g b a n és Stájerországban született. A z egyik magyar tiszt, D é r y E r n ő a T e n g e r m e l l é k e n látta ugyan meg napvilágot, de magyar á l l a m p o l g á r k é n t .

A ZENTA tisztjeinek életrajza B E R N E R , E M I L2 5

E m i l Berner 1896. o k t ó b e r 5-én született a m o r v a o r s z á g i M ä h r i s c h - O s t r a u b a n (ma a c s e h o r s z á g i M o r a v s k á Ostrava), r ó m a i katolikus vallású p o l g á r i c s a l á d b a n . É d e s a p j a , Ernst Berner k ö z é p i s k o l a i t a n á r volt, édesanyját Agnes Schollnak hívták. C s a l á d i á l l a p o ­ táról annyit tudunk, hogy valamikor az 1920-as é v e k elején h á z a s s á g o t kötött Grete Eisenmengerrel. E frigyből két gyermek, az 1924-ben született Peter és az ismeretlen i d ő p o n t b a n született Christiane s z á r m a z o t t .

A z elemi iskola és a nyolc k ö z é p i s k o l a i osztály e l v é g z é s e , valamint a laibachi reális­

kolai érettségi m e g s z e r z é s e után, 1913 és 1914 között a h a d i t e n g e r é s z e t i tisztjelölti isko­

la hallgatója volt. Ezen t a n u l m á n y a i n a k befejezését k ö v e t ő e n , 1913. szeptember l-jén tengerésztiszt-jelöltté n e v e z t é k k i .

E l s ő hajója az A D R I A (1913-1914) volt, melyet a Z R Í N Y I (1914) és a Z E N T A (1914. V I I . 2 8 . - 1 9 1 6 . V I I I . 16.) követett. Ez u t ó b b i n a k ő v o l t a n a v i g á c i ó s kadétja.

A Z E N T A p u s z t u l á s á t k ö v e t ő e n m o n t e n e g r ó i h a d i f o g s á g b a került, ahonnan csak 1916 j a n u á r j á b a n sikerült kiszabadulnia. E z u t á n egy rövid ideig a k i k ö t ő i tengernagyi hivatalban szolgált.

25

OStA Archiv der Republik. Staatsamt für Heereswesen. Karton Nr. 72. Grundbuchsblatt von Emil Berner; ÖStA K A K M Qualifikationsgrundheften für Marineoffizieren (a továbbiakban: QGH). Nr. 370.

Qualifikationsgrundheft von Emil Berner; Almanach fúr die к. und. к. Kriegsmarine. 1915. évf. Pola, 1915. (а továbbiakban: Almanach, 1915.). 626. о.; Kriegseinteilungsliste der к. u. к. Kriegsmarine. 1918. Wien, 1918.

(a továbbiakban: Kriegseinteilungsliste, 1918.). 56. o.; Rangliste der к. u. k. Kriegsmarine. 1917. Wien, 1917.

(a továbbiakban: Rangliste, 1917.). 38. o.; Schematismus für das к. u. k. Heer und für die к. u. k. Kriegsmarine.

1914. Wien, 1914. (a továbbiakban: Schematismus, 1914.). 1276. o.; Prof. Dr. Peter Berner (Emil Berner fia) írásbeli közlései (Párizs, 2001. október 11., december 14.).

(11)

M é g 1915. február l-jén - tehát m é g a hadifogsága alatt - t e n g e r é s z k a d é t t á n e v e z t é k k i , majd m i u t á n 1916-ban letette a tengerésztiszti vizsgát, 1916. május l-jén t e n g e r é s z ­ zászlóssá, 1916. november l-jén pedig f r e g a t t h a d n a g g y á léptették elö.

Tengerésztisztként a T E G E T T H O F F (1916), a H E L G O L A N D (1916-1917), a F R A N Z F E R D I N A N D (1918), az A L P H A (1918) és az O R J E N (1918) h a j ó k o n szolgált.

A cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t m e g s z ű n é s e u t á n átvették az o s z t r á k hadseregbe, majd 1919. szeptember 3 0 - á n t a r t a l é k á l l o m á n y b a helyezték.

T o v á b b i életútjáról annyit tudunk, hogy az első v i l á g h á b o r ú befejezése után Ausztri­

á b a n telepedett le, ahol e l ő s z ö r egy p a p í r g y á r n a k volt az igazgatója, majd t ö b b k ü l ö n b ö ­ ző ü z e m b e n is dolgozott. V é g ü l a schwechati s ö r g y á r i g a z g a t ó t a n á c s á n a k lett a tagja.

E m i l Berner t a r t a l é k o s cs. és kir. fregatthadnagy élete 7 1 . é v é b e n , 1967. m á j u s 8-án hunyt el B é c s b e n , földi m a r a d v á n y a i t május 15-én, a bécsi Hietzingi t e m e t ő b e n , a r ó m a i katolikus e g y h á z s z e r t a r t á s a szerint h e l y e z t é k ö r ö k nyugalomra.

H a d i t e n g e r é s z e t i pályafutása alatt kapott kitüntetései: Bronz Katonai É r d e m é r e m , a Katonai É r d e m k e r e s z t , szalagján a kardokkal (1917), I. o s z t á l y ú E z ü s t V i t é z s é g i É r e m (1915), K á r o l y Csapatkereszt (1917), I I . osztályú n é m e t Vaskereszt (1917).

B O N N E , J O H A N N2 6

Giovanni A n t o n i o Bonne 1883. o k t ó b e r 2 5 - é n született a G ö r z b e n (ma az o l a s z o r s z á ­ gi Gorizia), r ó m a i katolikus vallású, olasz n e m z e t i s é g ű iparos c s a l á d b a n . Édesapja, Filippo Bonne k o v á c s , é d e s a n y j a Giuseppina De Pollo volt. C s a l á d i á l l a p o t á r ó l annyit tudunk, hogy 1918. február 6-án P o l á b a n (ma a h o r v á t o r s z á g i Pula) h á z a s s á g o t kötött Orsola Kopeiniggel. E frigyből - állítólag - két gyermek, egy Flavio n e v ű fiú és egy ismeretlen k e r e s z t n e v ű l e á n y s z á r m a z o t t .

A z elemi iskola és h á r o m g i m n á z i u m i osztály elvégzése után, 1901. szeptember 28-án lépett a h a d i t e n g e r é s z e t i p á l y á r a , mint g é p é s z á r b o c o s . 1903. j a n u á r l-jén g é p é s z ne­

g y e d m e s t e r r é , 1905. o k t ó b e r l-jén g é p é s z s e g é d d é , 1908. május l - j é n a l g é p g o n d o z ó v á , végül 1910. május l - j é n t ö r z s g é p g o n d o z ó v á léptették elő.

M i u t á n 1913-ban letette le a tiszti, azaz g é p ü z e m v e z e t ő i vizsgát, 1913. november l-jén I I . o s z t á l y ú g é p ü z e m v e z e t ő v é n e v e z t é k k i .

Szolgálati helyei k ö z ü l ismerjük a S A T E L L I T (1911), a B A B E N B E R G (1912-1913), a F E R D I N A N D M A X (1913-?) és a Z E N T A (7-1914. V I I I . 16.) hajókat. Ez u t ó b b i n a k ő volt az egyik beosztott g é p ü z e m v e z e t ö j e .

A Z E N T A p u s z t u l á s á t k ö v e t ő e n m o n t e n e g r ó i h a d i f o g s á g b a került, ahonnan 1916 j a ­ nuárjában sikerült kiszabadulnia. E z u t á n v a l ó s z í n ű l e g - a többi tiszthez h a s o n l ó a n - egy rövid ideig a kikötői tengernagyi hivatalban szolgált.

H a d i t e n g e r é s z e t i p á l y a f u t á s á r ó l annyit tudunk m é g , hogy 1917. november l - j é n I . osztályú g é p ü z e m v e z e t ő v é léptették elő, és hogy 1918-ban a P A N T H E R g é p ü z e m v e z e ­ tője volt.

ÖStA K A K M MS I . GG 1916. Akten 41 A-10. Grundbuchsblatt von Johann Bonne; Parrocchia Santi Vito e Modesto, Gorizia. Atti dei Battesimi. Vol. 5., pag. 34., nr. 108.; Almanach, 1915. 642. o.; Kriegsein­

teilungsliste, 1918. 92. о.; Rangliste, 1917. 78. о.; Schematismus, 1914. 1289. о.; Arnold Bonne (Johann Bonne rokona) írásbeli közlése (Bécs, 2003. május 5.).

(12)

T o v á b b i életútjáról nincsenek adataink. A n n y i t sikerült m i n d ö s s z e k i d e r í t e n ü n k , hogy rákos daganat k ö v e t k e z t é b e n , élete 67. é v é b e n , 1950. o k t ó b e r 18-án, d é l u t á n 16 ó r a k o r hunyt el az o l a s z o r s z á g i G o r i z i á b a n , ahol k ö z p o n t i t e m e t ő b e n , a r ó m a i katolikus e g y h á z szertartása szerint h e l y e z t é k ö r ö k nyugalomra.

H a d i t e n g e r é s z e t i pályafutása alatti kitüntetései: a Ferenc J ó z s e f Rend Lovagkeresztje a Katonai É r d e m k e r e s z t szalagján (1915), K á r o l y Csapatkereszt (1917), I I . osztályú Tiszti Szolgálati Jel, Katonai Jubileumi Kereszt (1908), 1912-1913. E m l é k k e r e s z t (1913).

C E R R I K Á R O L Y2 7

Cerri K á r o l y G u s z t á v Gyula 1887. j ú n i u s 2 0 - á n született Budapesten, e v a n g é l i k u s vallású p o l g á r i c s a l á d b a n . É d e s a p j a , Cerri Gyula s z o l g á l a t o n kívüli cs. és k i r . t ü z é r s z á ­ zados, vasúti hivatalnok, a Katonai Lapok című újság tulajdonosa és felelős s z e r k e s z t ő j e volt, é d e s a n y j á t Saxlehner E m m á n a k hívták. 1916. február 2 6 - á n a stájerországi Grazban h á z a s s á g o t kötött Johanna Freiin v o n Cnoblochhal. E frigyből egyetlen, c s e c s e m ő k o r b a n elhunyt fiú s z á r m a z o t t .

A z elemi iskola és n é g y k ö z é p i s k o l a i osztály e l v é g z é s e u t á n , 1902 és 1906 k ö z ö t t a fiumei cs. é s k i r . H a d i t e n g e r é s z e t i A k a d é m i a hallgatója volt. T a n u l m á n y a i befejeztével

1906. j ú l i u s l - j é n I I . o s z t á l y ú t e n g e r é s z k a d é t t á n e v e z t é k k i .

M i u t á n 1908-ban letette a tengerésztiszti vizsgát, 1908. j ú l i u s l - j é n I . o s z t á l y ú tenge­

részkadéttá, 1909. november l-jén fregatthadnaggyá, 1914. j a n u á r l - j é n s o r h a j ó h a d n a g y - gyá léptették e l ő . I d ő k ö z b e n , 1913-ban r e p ü l ő v e z e t ő i v i z s g á t is tett, de, hogy mint pilóta szolgált-e valaha is a cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t n é l , azt nem tudjuk.

Szolgálati helyeiről sajnos nincsenek adataink. A n n y i biztos azonban, hogy 1914. au­

gusztus 16-án ő volt a Z E N T A n a v i g á c i ó s és torpedótisztje.

A Z E N T A p u s z t u l á s á t k ö v e t ő e n m o n t e n e g r ó i h a d i f o g s á g b a került, ahonnan 1916 j a ­ nuárjában szabadult k i . E z u t á n v a l ó s z í n ű l e g - a Z E N T A többi tisztjéhez h a s o n l ó a n - egy ideig a k i k ö t ő i tengernagyi hivatalban szolgált.

H a d i t e n g e r é s z e t i p á l y a f u t á s á r ó l annyit tudunk m é g , hogy 1917-ben а Т В 15-nek, 1918-ban pedig а Т В 4-nek volt a parancsnoka.

A z első v i l á g h á b o r ú l e g v é g é n , 1918. november l-jén k o r v e t t k a p i t á n n y á léptették elő.

Vannak azonban olyan források - mint p é l d á u l az édesanyja, Saxlehner Emma opera­

é n e k e s n ő 1938-ban kiadott g y á s z j e l e n t é s e , vagy az 1979-ben róla megjelent n e k r o l ó g - , melyek szerint az u t o l s ó rendfokozata fregattkapitány lett volna. H o g y ezen k ö z l é s e k n e k van-e i g a z s á g a l a p j u k , nem tudjuk. M i n d ö s s z e annyi biztos, hogy 1921. november l-jén, mint cs. és k i r . k o r v e t t k a p i t á n y t n y u g á l l o m á n y b a h e l y e z t é k .

T o v á b b i életútjáról annyit tudunk, hogy a két v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t M a g y a r o r s z á g o n élt.

1941 és 1943 k ö z ö t t a m . kir. M i n i s z t e r e l n ö k s é g alá t a r t o z ó , az é r t e l m i s é g i m u n k a n é l k ü - Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL). X 2137. A Budapest Deák téri német evangélikus egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai. Kereszteltek anyakönyve. 5. k., 174. o., 157. fsz.; Stadtarchiv Graz (a továbbiakban: StAG). Magistratischen Sterbeprotokoll. TP. 1979/II/Z1. 257.; Almanach, 1915. 618. о.;

Kriegseinteilungsliste, 1918. 69. о.; Magyarország tiszti cím- és névtára. 1941. 29. o., 1942. 30. o., 1943. 31.

o.; Rendeleti Közlöny (a továbbiakban: Rend. Közi). 1919. 33. sz. 850. o., 1920. évf. 48. sz. 1307. o., 1921. 50.

sz. 668. o.; Rangliste, 1917. 27. о.; Schematismus, 1914. 1273. о.; Andrew С. Saxlehner (Cerri Károly unokaöcsé) írásbeli közlése (Coral Gables, 2001. július 10., július 23.).

(13)

liek ü g y e i n e k k o r m á n y b i z t o s i h i v a t a l á b a n dolgozott, mint a I I I . ü g y o s z t á l y egyik cso­

p o r t v e z e t ő j e . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú után A u s z t r i á b a távozott.

K a r i Cerri nyugalmazott cs. és kir. k o r v e t t k a p i t á n y - esetleg fregattkapitány - élete 92. é v é b e n , 1979. február 14-én hunyt el az ausztriai Grazban. Hamvait a grazi St. Peter t e m e t ő b e n , felesége c s a l á d j á n a k sírboltjában, a r ó m a i katolikus e g y h á z - eszerint i d ő ­ k ö z b e n áttért - szertartása szerint h e l y e z t é k ö r ö k nyugalomra.

H a d i t e n g e r é s z e t i p á l y a f u t á s a alatti kitüntetései: I I I . o s z t á l y ú Katonai É r d e m k e r e s z t a h a d i d í s z í t m é n n y e l és a kardokkal (1915), K á r o l y Csapatkereszt (1917), Katonai Jubile­

u m i Kereszt (1908).

D É R Y E R N Ő2 8

D é r y - 1922-től v i t é z D é r y - E r n ő Ferenc E m i l 1894. j ú l i u s l - j é n született P o l á b a n (ma a h o r v á t o r s z á g i Pula), r ó m a i katolikus vallású polgári c s a l á d b a n . É d e s a p j a , dr. D é r y E m i l cs. és kir. I . o s z t á l y ú t e n g e r é s z - f ő t ö r z s o r v o s , é d e s a n y j a pedig Klenka A n t ó n i a volt.

A z 1920-as é v e k b e n k é t s z e r is h á z a s s á g o t k ö t ö t t e l ő s z ö r Karlovszky A l i c é v e l , majd Pernecker M á r i á v a l . E két frigyből egy-egy gyermek, az 1922-ben született Judit és az 1929-ben született M á r i a s z á r m a z o t t .

A z elemi iskola és n é g y - v a l ó s z í n ű l e g polai - k ö z é p i s k o l a i o s z t á l y e l v é g z é s e után, 1908 és 1912 k ö z ö t t a fiumei cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t i A k a d é m i a h a l l g a t ó j a volt. Ta­

n u l m á n y a i n a k befejezését k ö v e t ő e n , 1912. j ú l i u s l-jén, t e n g e r é s z k a d é t t á n e v e z t é k k i . Első hajója a Z R Í N Y I (1912—?) volt, majd valamikor e z u t á n k e r ü l h e t e t t a Z E N T A - r a (7-1914. V I I I . 16.), mint annak beosztott tüzértisztje.

M i u t á n 1914-ben letette a tengerésztiszti vizsgát, 1914. j ú n i u s l - j é n t e n g e r é s z z á s z l ó s ­ sá, 1914. augusztus l - j é n - igaz m á r a Z E N T A p u s z t u l á s a után, de v i s s z a m e n ő l e g e s d á t u m m a l - f r e g a t t h a d n a g g y á léptették elő.

Ő volt az egyetlen a Z E N T A tisztikarából, akinek sikerült a k ö z e l másfél é v e s monte­

negrói h a d i f o g s á g b ó l e l ő b b kiszabadulnia. Egy levéltári forrásból ugyanis tudjuk, hogy 12 h ó n a p o s m o n t e n e g r ó i t a r t ó z k o d á s után, 1915-ben sikerült m e g s z ö k n i e .

E z u t á n r ö v i d ideig a cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t egyik t o r p e d ó n a s z á d j á n a k volt az első tisztje. 1916-ban tengeralattjárós vizsgát tett, és ettől kezdve a cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t á l l o m á n y á b a n mint tengeralattjárós tiszt teljesített szolgálatot. E l ő s z ö r az U 4-en szol­

gált, majd 1917. szeptember 29-e és 1918. szeptember 26-a k ö z ö t t az U 27-nek volt a m á s o d i k tisztje. Ez u t ó b b i tengeralattjáróval hét b e v e t é s é n vett részt.

Drzavni Arhiv u Pazinu. Maticne Knjige Ratne Mornarice, Pula. Matiőna Knjiga Rodenih. Sv. 7., str.

92.; H L I . B. 35. A m. kir. Honvédelmi Minisztérium levéltára. Tiszti személyügyi és anyakönyvi lapok.

1894/386. Déry Ernő iratai; Országos Széchényi Könyvtár. Plakát- és aprónyomtatványtár (a továbbiakban:

OSzK. Péat). Déry Ernő gyászjelentése (Budapest, 1964. február 14.); Almanach, 1915. 622. o. A m. kir.

honvédség, csendőrség és méneskar katonaállományú tisztjeinek rangsorolása. Budapest, 1938. (a továbbiak­

ban: Rangsorolás, 1938.). 377. o.; A m. kir. honvédség és csendőrség tisztjeinek, lelkészeinek és tisztviselőinek rangsorolása. Budapest, 1940. (a továbbiakban: Rangsorolás, 1940.). 43. o.; Budapesti Közlöny (a továbbiak­

ban: Bp. Közi). 1925. 181. sz. 1. o.; Csonkaréti Károly - Benczúr László: Haditengerészek és folyamörök a Dunán. Budapest, 1992. 137., 141., 205. o.; Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. V. k. Budapest, 1943.

622. o.; Honvédségi Közlöny, 1940. 16. sz. 108. o., 1940. 23. sz. 215. o.; Kriegseinteilungsliste, 1918. 43. о.;

Rangliste, 1917. 34. о.; Rend. Közi. 1920. 48. sz. 1309. о., 1921. 50. sz. 669. о.; Schematismus, 1914. 1275. о.;

Vitézek Albuma. Budapest, 1939. (a továbbiakban: Vit. Alb). 189. о.; Tolnai Ferencné szül. Déry Mária (Déry Ernő lánya) szóbeli közlése (Budapest, 2001. május 11.).

(14)

A z első v i l á g h á b o r ú l e g v é g é n , 1918. november l-jén, s o r h a j ó h a d n a g g y á léptették elő.

A cs. és k i r . H a d i t e n g e r é s z e t m e g s z ű n é s e után hazatért M a g y a r o r s z á g r a , ahol 1919- ben e l ő s z ö r a dunapentelei t o r p e d ó á l l o m á s n a k , majd az ordasi t o r p e d ó v e t ő á l l o m á s n a k volt a parancsnoka.

1920 és 1930 k ö z ö t t az újonnan felállított m. kir. F o l y a m ő r s é g n é l , az ő r n a s z á d osz­

tálynál, majd a f o l y a m ő r - p a r a n c s n o k s á g o n teljesített szolgálatot, mint s z á z a d o s (folyam­

őr k a p i t á n y ) - cs. és k i r . s o r h a j ó h a d n a g y k é n t 1921. november l - j é n h e l y e z t é k n y u g á l l o ­ m á n y b a - , majd mint ő r n a g y ( I I . osztályú folyamőr t ö r z s k a p i t á n y ) .

I d ő k ö z b e n e l v é g e z t e a h a j m á s k é r i tüzériskolát (1920), majd a budapesti m ű s z a k i egyetememet (1924-1928), ahol 1928-ban okleveles g é p é s z m é r n ö k i d i p l o m á t szerzett.

1930-tól a Haditechnikai Intézet tervezési o s z t á l y á n dolgozott, 1934-ben ismét a m.

kir. F o l y a m ő r s é g h e z v e z é n y e l t é k át. 1935-től a folyambiztosító z á s z l ó a l j n a k , 1936-tól a f o l y a m ő r s z e r t á r n a k , 1938-tól pedig a folyamőr ezrednek volt a parancsnoka.

1935. november l - j é n a l e z r e d e s s é ( I . osztályú folyamőr t ö r z s k a p i t á n y ) , majd 1940.

május l - j é n e z r e d e s s é ( f o l y a m ő r főtörzskapitány) léptették elő. S z á r m a z á s i okokra h i ­ vatkozva 1940. szeptember l-jén n y u g á l l o m á n y b a h e l y e z t é k .

A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú alatt és u t á n gépész-, illetve t e r v e z ő m é r n ö k k é n t dolgozott k ü l ö n b ö z ő m a g y a r o r s z á g i v á l l a l a t o k n á l . 1944-ben pedig n é h á n y h ó n a p i g a m . kir. Ipar­

ügyi M i n i s z t é r i u m n a k volt a m u n k a t á r s a .

V i t é z D é r y E r n ő o k i . g é p é s z m é r n ö k , nyugalmazott cs. és kir. s o r h a j ó h a d n a g y és m . kir. f o l y a m ő r ezredes szívinfarktus k ö v e t k e z t é b e n , élete 70. é v é b e n , 1964. február 14-én hunyt el Budapesten. Földi m a r a d v á n y a i t február 19-én, a budapesti F a r k a s r é t i t e m e t ő ­ ben, a r ó m a i katolikus e g y h á z szertartása szerint h e l y e z t é k ö r ö k nyugalomra.

H a d i t e n g e r é s z e t i és f o l y a m ő r i pályafutása alatti kitüntetései: I I I . o s z t á l y ú Katonai Ér­

demkereszt a h a d i d í s z í t m é n n y e l és a kardokkal (1918), Bronz Katonai É r d e m é r e m , a Katonai É r d e m k e r e s z t szalagján a kardokkal (1916), a K o r m á n y z ó i D i c s é r ő E l i s m e r é s Látható Jelét K é p e z ő Magyar K o r o n á s B r o n z é r e m , h a d i s z a l a g j á n az elmaradt h á b o r ú s kitüntetés kisebbített alakjával ( I I I . osztályú Katonai É r d e m k e r e s z t a h a d i d í s z í t m é n n y e l és a kardokkal, m á s o d s z o r a d o m á n y o z v a ) , Bronz Katonai É r d e m é r e m piros szalagon, Arany V i t é z s é g i É r e m (1915), K á r o l y Csapatkereszt (1917), H á b o r ú s e m l é k é r e m a kar­

dokkal, I I I . o s z t á l y ú Tiszti Szolgálati Jel, 1912-1913. E m l é k k e r e s z t (1913), I I . osztályú n é m e t Vaskereszt.

H E R O L D von S T O D A , F E R D I N A N D2 9

Ferdinand A n t o n Herold von Stoda 1894. szeptember 19-én született a galíciai Przemyslben (ma L e n g y e l o r s z á g ) , r ó m a i katolikus vallású nemesi c s a l á d b a n . É d e s a p j a , Johann Herold von Stoda cs. és kir. v e z é r ő r n a g y volt. C s a l á d i állapotáról és esetleges g y e r m e k e i r ő l semmilyen adattal nem r e n d e l k e z ü n k .

A z elemi iskola és n é g y b r ü n n i reáliskolai osztály e l v é g z é s e után, 1909 és 1913 k ö ­ zött a fiumei cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t i A k a d é m i a hallgatója v o l t . T a n u l m á n y a i n a k befejeztével 1913. j ú l i u s l-jén t e n g e r é s z k a d é t t á n e v e z t é k k i .

2 9 ÖStA K A K M QGH Nr. 2012. Qualifikationsgrundheft von Ferdinand Herold von Stoda; Almanach, 1915. 623. о.; Kriegseinteilungsliste, 1918. 46. o.; Rangliste, 1917. 35. o.; Schematismus, 1914. 1275. o.

(15)

Első á l l o m á s h e l y e a kikötői tengernagyi hivatal (1913) volt, melyet a S A N K T G E O R G (1913-1914) é s a Z E N T A (1914. V I I . 27.-1914. V I I I . 16.) hajók k ö v e t t e k . Ez u t ó b b i n a k ő volt az első kadétja.

A Z E N T A pusztulását k ö v e t ő e n montenegrói hadifogságba került, ahonnan 1916 janu­

árjában sikerült kiszabadulnia. Ezután egy ideig a kikötői tengernagyi hivatalban szolgált.

M i u t á n 1916-ban letette a tengerésztiszti vizsgát 1916. május l - j é n t e n g e r é s z z á s z l ó s ­ sá, 1916. j ú l i u s l-jén pedig f r e g a t t h a d n a g g y á léptették e l ő .

T e n g e r é s z t i s z t k é n t a V I R I B U S U N I T I S (1916-1917), а Т В 63 (1917-1918), a K N I N (1918) és a P E R A G O S A (1918) hajókon szolgált - a két u t ó b b i n a k ö volt a parancsnoka.

A cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t m e g s z ű n é s e után, 1919. február 2 8 - á n t a r t a l é k á l l o m á n y ­ ba helyezték.

T o v á b b i életútjáról, valamint halálozási idejéről és helyéről nincsenek adataink.

H a d i t e n g e r é s z e t i p á l y a f u t á s a alatti kitüntetései: E z ü s t Katonai É r d e m é r e m a Katonai É r d e m k e r e s z t szalagján a kardokkal (1918), Bronz Katonai É r d e m é r e m a Katonai Ér­

demkereszt szalagján a kardokkal (1918), I . o s z t á l y ú E z ü s t V i t é z s é g i É r e m (1915), K á ­ roly Csapatkereszt (1917).

H O M A Y R , A L B E R T3 0

Albert Homayr 1877-ben született P o l á b a n (ma a h o r v á t o r s z á g i Pula), r ó m a i katoli­

kus vallású polgári c s a l á d b a n . Édesapja, i d ő s e b b Albert Homayr nyugalmazott cs. é s kir.

sorhajózászlós, állami hivatalnok volt. É d e s a n y j á r ó l , családi állapotáról és esetleges g y e r m e k e i r ő l semmilyen adattal nem r e n d e l k e z ü n k .

A z elemi iskola és n é g y polai k ö z é p i s k o l a i osztály e l v é g z é s e után, 1892 és 1896 k ö ­ zött a fiumei cs. és k i r . H a d i t e n g e r é s z e t i A k a d é m i a hallgatója volt. T a n u l m á n y a i n a k befejezését k ö v e t ő e n , 1896. j ú l i u s l-jén, I I . osztályú t e n g e r é s z k a d é t t á n e v e z t é k k i .

M i u t á n 1898-ban letette a tengerésztiszti vizsgát, m é g az é v b e n I . o s z t á l y ú t e n g e r é s z ­ kadéttá, 1900. j a n u á r l - j é n sorhajózászlóssá, 1907. május l-jén pedig s o r h a j ó h a d n a g g y á léptették e l ő .

Szolgálati h e l y e i r ő l nincsenek információink. A n n y i t tudunk csak, hogy 1900 körül a Z E N T A n szolgált, majd az 1910-es é v e k legelején a fiumei cs. é s k i r . H a d i t e n g e r é s z e t i A k a d é m i a t a n á r a volt. A n n y i biztos m é g , hogy 1914. augusztus 16-án ő volt a Z E N T A tüzértisztje.

A Z E N T A p u s z t u l á s á t k ö v e t ő e n m o n t e n e g r ó i h a d i f o g s á g b a került, ahonnan 1916 j a ­ nuárjában szabadult. E z u t á n v a l ó s z í n ű l e g - a Z E N T A t ö b b i tisztjéhez h a s o n l ó a n - egy ideig a k i k ö t ő i tengernagyi hivatalban szolgált. I d ő k ö z b e n , 1916. november l - j é n kor­

vettkap i t á n n y á léptették elő és nagyon valószínű, hogy az első v i l á g h á b o r ú l e g v é g é n , 1918. november l-jén elnyerte a fregattkapitányi rendfokozatot is.

H a d i t e n g e r é s z e t i p á l y a f u t á s á r ó l annyit tudunk m é g , hogy 1918-ban a cirkálóflottilla helyettes parancsnoka volt.

Albert Homayr cs. és k i r . k o r v e t t k a p i t á n y - esetleg fregattkapitány - t o v á b b i életútjá­

ról, valamint h a l á l o z á s i idejéről és helyéről nincsenek adataink.

Almanach, 1915. 614. o.; Kriegseinteilungsliste, 1918. 14. о.; Rangliste, 1917. 19. о.; Schematismus, 1914. 1272. о.; Dipl. Ing. Kurt Jacobs (Albert Homayr rokona) írásbeli közlése (Leutasch, 2001. július 17., 2002. március 23.)

(16)

H a d i t e n g e r é s z e t i pályafutása alatti kitüntetései: I I I . o s z t á l y ú Vaskorona Rend a hadi­

d í s z í t m é n n y e l és a kardokkal (1915), I I I . osztályú Katonai É r d e m k e r e s z t a hadidíszít­

m é n n y e l és a kardokkal, Bronz Katonai É r d e m é r e m a v ö r ö s szalagon, K á r o l y Csapatke­

reszt (1917), Jubileumi E m l é k é r e m a fegyveres erők s z á m á r a (1898), Katonai Jubileumi Kereszt (1908), 1912-1913. E m l é k k e r e s z t (1913), I I I . osztályú porosz Korona Rend, I I I . osztályú kínai S á r k á n y Rend, V . o s z t á l y ú j a p á n Felkelő Nap É r d e m r e n d .

K R A M E R von D R A U B E R G , M A X I M I L I A N3 1

M a x i m i l i a n Heinrich Johann Kramer Edler von Drauberg 1891. november 2 4 - é n szü­

letett a c s e h o r s z á g i Marienbadban (ma M a r i á n s k é L á z n é ) , e v a n g é l i k u s v a l l á s ú nemesi c s a l á d b a n . É d e s a p j a , H e i m i c h Kramer von Drauberg tartalékos cs. és kir. dragonyos f ő h a d n a g y , m a g á n z ó volt, é d e s a n y j a Bertha Kroha. N ő t l e n és gyermektelen volt.

A z elemi iskola és a nyolc k ö z é p i s k o l a i osztály e l v é g z é s e , valamint a marburgi reál­

iskolai érettségi m e g s z e r z é s e u t á n a h a d i t e n g e r é s z e t i tisztjelölti iskola hallgatója volt.

T a n u l m á n y a i befejezését k ö v e t ő e n 1911. szeptember l-jén t e n g e r é s z t i s z t - j e l ö l t t é , majd 1913. február l - j é n t e n g e r é s z k a d é t t á n e v e z t é k k i .

Első hajója az A D R I A (1911-1912) volt, melyet a R A D E T Z K Y (1912), az E R Z ­ H E R Z O G F R I E D R I C H (1912), az A D R I A (1912-1913), a K A I S E R I N E L I S A B E T H (1913), a R A D E T Z K Y (1913), a C U S T O Z A (1913-1914), a M A R S (1914), a S A N K T G E O R G (1914) és v é g ü l a Z E N T A (1914. V I I . 27.-1914. V I I I . 16.) követett. Ez u t ó b b i ­ nak ő volt a rádiós tisztje.

M i u t á n 1914-ben letette a tengerésztiszti vizsgát, 1914. j ú n i u s l - j é n t e n g e r é s z z á s z l ó s ­ sá, 1914. augusztus l - j é n - m á r a Z E N T A p u s z t u l á s a után, de v i s s z a m e n ő l e g e s d á t u m ­ mal - f r e g a t t h a d n a g g y á léptették elő.

Ő volt az u t o l s ó tiszt, aki elhagyta a süllyedő hajót, m i v e l a nagy zajban - a Z E N T A hátsó l ö v e g é t irányította - nem hallotta meg a „hajót elhagyni" parancsot. M a g á n a k a parancsnoknak, Pachner f r e g a t t k a p i t á n y n a k kellett v i s s z a ú s z n i a és s z e m é l y e s e n utasíta­

nia a szétlőtt roncs e l h a g y á s á r a .

A Z E N T A p u s z t u l á s á t k ö v e t ő e n m o n t e n e g r ó i h a d i f o g s á g b a került, ahonnan 1916 j a ­ nuárjában sikerült kiszabadulnia. E z u t á n egy ideig a kikötői tengernagyi hivatalban szol­

gált, majd m i n d ö s s z e 9 napig az E R Z H E R Z O G F R I E D R I C H csatahajó m á s o d i k őrtiszti szolgálatát látta el.

1916-ban szakított a „ k l a s s z i k u s " h a d i t e n g e r é s z e t i fegyvernemmel és r e p ü l ő v e z e t ő i vizsgát tett. Ettől kezdve a cs. és kir. H a d i t e n g e r é s z e t á l l o m á n y á b a n mint pilóta teljesített szolgálatot, és P o l á b a n (1916), Triesztben (1916), F i ú m é b a n (1916-1917), v é g ü l ismét Triesztben (1917) á l l o m á s o z o t t .

Levéltári forrásokból tudjuk, hogy 1916. j ú n i u s 14-e és november 14-e k ö z ö t t har­

minc, 1917. május 24-e és o k t ó b e r 26-a között pedig t o v á b b i tizenhat b e v e t é s e n vett részt. V o l t a k olyan napok is, amikor kétszer, sőt h á r o m s z o r is felszállt egy-, illetve két-

3 1 ÖStA K A K M QGH Nr. 2789. Qualifikationsgrundheft von Maximilian Kramer von Drauberg; Alma­

nach. 1915. 622. о.; Kriegseinteilungsliste, 1918. 214. о.; Österreichischen Biographischen Lexikon. IV. k.

Wien, 1969. 205-206. o.; Rangliste, 1917. 33. o.; Schematismus, 1914. 1275. o.; Dr. Rüdiger Axmann (Maximilian Kramer von Drauberg unokaöccse) írásbeli közlései (Graz, 2001. április 25., július 23.).

(17)

s z e m é l y e s r e p ü l ő g é p é v e l , hogy hajókat, hidakat, v a s ú t á l l o m á s o k a t , vagy m á s e g y é b olaszországi c é l p o n t o k a t s e m m i s í t s e n meg.

U t o l s ó b e v e t é s é r e 1917. o k t ó b e r 26-án került sor, amikor is а К 212. s z á m ú haditen­

gerészeti r e p ü l ő g é p é v e l , T r i e s z t b ő l indulva t á m a d á s t intézet a N o v a Vas-i ü t e g e k ellen.

A z a k c i ó azonban nem sikerült, m i v e l légi c s a t á b a keveredett n é g y olasz v a d á s z g é p p e l , és a k ü z d e l e m az o s z t r á k - m a g y a r g é p lelövésével v é g z ő d ö t t . A pilóta és segédje, Anasipoli tiszthelyettes így a Doberdo tónál voltak k é n y t e l e n e k k é n y s z e r l e s z á l l á s t v é g ­ rehajtani. A tiszthelyettesnek sikerült sértetlenül elérnie az o s z t r á k vonalakat, de a s ú l y o ­ san s e b e s ü l t p i l ó t á t az olaszok elfogták. E l ő s z ö r egy olasz k ó r h á z b a , majd - m i u t á n a területet a cs. és k i r . hadsereg elfoglalta - a trieszti h a d i k ó r h á z b a került. A teljes j o b b tüdejét elvesztette, és egy fél év m ú l v a , élete 27. é v é b e n , 1918. április 2-án szepszisben meghalt. F ö l d i m a r a d v á n y a i t az 1920-as é v e k b e n a felső-ausztriai Steyrben, a helyi e v a n g é l i k u s t e m e t ő b e n h e l y e z t é k ö r ö k nyugalomra.

H a d i t e n g e r é s z e t i pályafutása alatti kitüntetései: I I I . o s z t á l y ú Vaskorona Rend a hadi­

d í s z í t m é n n y e l és a kardokkal (1917), I I I . osztályú Katonai É r d e m k e r e s z t a hadidíszít­

m é n n y e l és a kardokkal (1916), E z ü s t Katonai É r d e m é r e m a Katonai É r d e m k e r e s z t sza­

lagján a kardokkal (1917), Bronz Katonai É r d e m é r e m a Katonai É r d e m k e r e s z t szalagján a kardokkal (1917), A r a n y V i t é z s é g i É r e m (1915), K á r o l y Csapatkereszt (1917), 1912—

1913. E m l é k k e r e s z t (1913).

L E O N H A R D I , F R A N Z , Freiherr v o n3 2

Franz K a r l L u d w i g Freiherr von Leonhardi 1877. április 10-én született B é c s b e n , e v a n g é l i k u s vallású f ő n e m e s i c s a l á d b a n . Édesapja, K a r l Freiherr v o n Leonhardi cs. és kir. h u s z á r e z r e d e s volt, édesanyját pedig - aki magyar nemesi c s a l á d b ó l s z á r m a z o t t - nagy- és kisszredistyei Lazarovics M e l á n i á n a k hívták. C s a l á d i á l l a p o t á r ó l annyit tudunk, hogy 1910. j ú n i u s 2 5 - é n az o l a s z o r s z á g i Nogaredoban h á z a s s á g o t kötött Zeno G r a f Welser v o n Welserheimb - Ausztria 1880 és 1905 közötti h o n v é d e l m i minisztere - Josepha n e v ű l á n y á v a l . E frigyből nem s z á r m a z t a k gyermekek.

A z elemi iskola és n é g y pozsonyi g i m n á z i u m i osztály elvégzését k ö v e t ő e n , 1891 és 1895 között a fiumei cs. és k i r . Haditengerészeti A k a d é m i a hallgatója volt. T a n u l m á n y a i ­ nak befejezése után, 1895. július l-jén, I I . osztályú tengerészkadéttá n e v e z t é k k i .

M i u t á n 1896-ban letette a tengerésztiszti vizsgát, 1897. j a n u á r l - j é n I . o s z t á l y ú tenge­

r é s z k a d é t t á , 1899. j a n u á r l-jén sorhajózászlóssá, 1907. május l - j é n pedig s o r h a j ó h a d ­ n a g g y á léptették e l ő .

Első á l l o m á s h e l y e a katonai k i k ö t ő p a r a n c s n o k s á g (1895) volt, melyet a H A B S B U R G (1895), a S A I D A (1895-1897), a K E R K A (1897), a H A B S B U R G (1897-1898), a K A I S E R F R A N Z JOSEPH I . (1898), a H A B S B U R G (1898), a M O N A R C H (1898), a K A I S E R M A X (1898), a t e n g e r é s z hadtest (1898-1899), a S A L A M A N D E R (1899), a

32 "

OStA K A K M QGH Nr. 3047. Qualifikationsgrundheft von Franz Freiherr von Leonhardi; Tabi Evangé­

likus Lelkészi Hivatal. Halottak anyakönyve. 5. к., 2. о., 9. fsz.; Almanach, 1915. 614. о.; Genealogisches Hand­

buch der frei herrlichen Häuser. Limburg, 1963. 271. o.; Gudenus János József: A magyarországi főnemesség X X . századi genealógiája. I I . k. Budapest, 1993. 169. o.; Kriegseinteilungsliste, 1918. 81. о.; Rangliste, 1917.

18. о.; Schematismus, 1914. 1271. о.; Mag. Johannes Goes-Saurau (Franz Freiherr von Leonhardi unokaöccse) írásbeli közlése (Frohnleiten, 2001. június 7.).

Ábra

Tabi József  Lovasberény (Magyarország,

Tabi József

Lovasberény (Magyarország, p.30

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :