AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Teljes szövegt

(1)

ÁRA: 1775 FT

TARTALOM

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ Személyi rész

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ

Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások IV. RÉSZ

Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ Közlemények

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vos köz le mé nye az inf lu en za A(H1N1)v ví rus el le ni Flu val P vé dõ ol tás be adá sá ra szol - gá ló rend kí vü li ol tó pon tok lét re ho zá sá ról és mû köd te - té sé rõl ... 3722

VI. RÉSZ

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ

Vegyes közlemények F E L H Í V Á S !

Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét

a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2010. évi elõ fi ze té si ára ink ra!

(2)

I. RÉSZ Sze mé lyi rész

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ

Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

IV. RÉSZ

Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ

Közlemények

Az Országos Tisztifõorvos k ö z l e m é n y e

az influenza A(H1N1)v vírus elleni Fluval P védõoltás beadására szolgáló rendkívüli oltópontok létrehozásáról és mûködtetésérõl

Az influenza A(H1N1)v vírus által okozott járvány kihirdetésének következtében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdésének l) és m) pontja alapján, valamint a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a következõ rendkívüli intézkedéseket rendelem el:

1.1. A térítésköteles Fluval P oltóanyaggal végzett oltásokkal való folyamatos ellátás érdekében két ütemben az 1. és 2. számú melléklet szerinti

a) fekvõbeteg szakellátó intézményeknél, b) kijelölt járóbeteg szakellátó intézményeknél és c) az ÁNTSZ nemzetközi oltóhelyeinél

oltópontokat kell létrehozni és mûködtetni.

1.2. Az 1. ütemben 2009. november 20-tól 2009. december 22-ig az 1. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknál kell biztosítani az oltópontok mûködését.

1.3. A 2. ütemben 2009. november 27-tõl 2009. december 22-ig a 2. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknál kell biztosítani az oltópontok mûködését.

1.4. Az 1.1. szerinti egészségügyi szolgáltatók az alábbi idõpontokban kötelesek ellátni az oltásra jelentkezõ személyeket:

a) fekvõbeteg szakellátó intézmények hétfõtõl–péntekig 8–20 óráig,

b) a kijelölt járóbeteg szakellátó intézmények hétfõtõl–péntekig rendelési idejükben, c) az ÁNTSZ nemzetközi oltóhelyei hétfõtõl–péntekig 8–20 óráig.

A b) pont szerinti szolgáltatóknál az oltópontok önkéntes munkavégzés esetén a fentieknél hosszabb idõben is nyitva tarthatóak.

2. Elrendelem, hogy az 1.2. szerinti egészségügyi szolgáltatók fenntartói 2009. november 20-tól, az 1.3. szerinti egészségügyi szolgáltatók fenntartói 2009. november 27-tõl biztosítsák az egészségügyi szolgáltatóknál az oltás elvégzéséhez szükséges

a) személyi és tárgyi feltételeket,

b) az oltóanyag tárolási – a készítmény forgalomba hozatali engedélyében rögzítettek szerinti – feltételeit:

ba) az oltóanyag hûtve (2 °C–8 °C között), fénytõl védve tárolandó, bb) nem fagyasztható;

c) a számlaadáshoz szükséges feltételeket.

3. Az oltópontokon kizárólag térítésköteles körbe tartozó oltás adható. A védõoltásban részesíthetõ személyi kör meghatározásánál élek a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 16. § (5) bekezdésében foglalt jogosítványommal és azt az alábbiak szerint határozom meg:

3.1. Az oltópontokon védõoltásban részesíthetõ személyi kör:

– magyar állampolgár,

(3)

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó azon személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,

– a tartózkodási engedéllyel rendelkezõ,

– bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgár, – a menekült és menedékes.

3.2. A fenti státusz igazolására elfogadható dokumentumok köre:

lakcímkártya, tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély, nemzeti tartózkodási engedély, letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, EK letelepedési engedély, menekült igazolvány, továbbá minden olyan magyar hatóság által kiállított igazolás, amely tanúsítja, hogy az igazolás címzettje jogszerûen tartózkodik három hónapot meghaladóan a Magyar Köztársaság területén.

4.1. Az oltópontok az oltott személyekrõl nyilvántartást vezetnek, mely tartalmazza:

a) magyar állampolgárok esetén: név, TAJ szám (ennek hiányában a születési dátum és lakcím) és a beadott vakcina gyártási tételének száma,

b) egyéb személyek esetén: név, TAJ szám (ennek hiányában a jogosultságot igazoló dokumentum megnevezése, száma, születési dátum és lakcím) és a beadott vakcina gyártási tételének száma.

4.2. A 4.1. szerinti nyilvántartás alapján az oltópontok naponta jelenteni kötelesek az ÁNTSZ kistérségi intézetének valamennyi adatot.

4.3. Az ÁNTSZ kistérségi intézet személyazonosításra alkalmatlan adatokat összesítve a regionális intézeten keresztül köteles megküldeni az Országos Epidemiológiai Központnak.

5. Elrendelem, hogy az oltópontokon a 3.1. pont szerinti személyeket immunizálják, melyért a szolgáltató 3000 Ft térítési díj megfizetését kéri. Ebbõl az oltóanyag ára 1675 Ft, amely összeggel a szolgáltató az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézettel (a továbbiakban: EKI) elszámol. A fennmaradó összeg (1325 Ft) a szolgáltató bevételét képezi.

6. Az oltópontok Fluval P oltóanyaggal történõ ellátását az EKI az ÁNTSZ kistérségi intézetei útján – elsõ ízben a szükséges nyitókészlet rendelkezésre bocsátásával, ezt követõen az oltópontok megrendelése alapján folyamatosan –, biztosítja. Az oltóanyag átadását, átvételét dokumentálni kell. Az oltóanyag megrendelésére szolgáló formanyomtatvány a www.antsz.hu honlapról letölthetõ.

7. Elrendelem, hogy az oltópontokon a hatályos jogszabályok alapján minden oltásra jelentkezõ személyt tájékoztassanak.

A tájékoztatás megadását, valamint annak tudomásul vételét az oltandó személy, vagy gondokság alatt álló személy esetén, törvényes képviselõje a 4. számú mellékletben foglaltak szerint aláírásával igazolja.

8. Az egészségügyi szolgáltató bejáratánál elhelyezett információs táblán fel kell tüntetni az oltás végzésének pontos helyét és a nyitvatartási idõt. Mind az egészségügyi szolgáltató bejáratánál mind pedig az oltás beadásának helyén elhelyezett információs táblán fel kell tüntetni, hogy az oltóponton kizárólag térítésköteles védõoltással való ellátás történik, fel kell tüntetni továbbá a térítésköteles védõoltásra jogosult személyi kört (3.1. pont), valamint figyelemfelhívást arra, hogy ki jogosult háziorvosnál és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál térítésmentes oltásra (3. számú melléklet), fel kell tüntetni továbbá a védõoltásért fizetendõ térítési díjat (külön az oltóanyag árát és külön az oltásért kérhetõ térítési díjat).

9. A védõoltás beadásának további szakmai feltételeit a 4. számú melléklet szerinti módszertani útmutató tartalmazza.

Az elszámolásokkal kapcsolatos tudnivalókat az 5. számú melléklet tartalmazza. A 4. és 5. számú mellékleteket az érintettek közvetlenül megkapták.

10. Jelen rendelkezésem nem érinti a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatnál és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál történõ térítésmentes és térítésköteles ellátást.

11. Elrendelem, hogy az ÁNTSZ valamennyi intézete személyesen, telefonon és honlapján folyamatosan biztosítsa a védõoltásra vonatkozó, illetve e rendelkezés végrehajtásához szükséges valamennyi információt.

1. számú melléklet

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kijelölt oltópontjai

Ssz. Régió Intézmény neve Intézmény címe

1. KMRI Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

2. KMRI ÁNTSZ Közép–magyarországi Regionális Intézet 1138 Budapest, Váci út 174.

3. KDRI ÁNTSZ Közép–dunántúli Regionális Intézet Nemzetközi Oltóhely 2800 Tatabánya, Béla király körtér 69.

4. KDRI ÁNTSZ Közép–dunántúli Regionális Intézet Nemzetközi Oltóhely 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körtér 13.

5. KDRI ÁNTSZ Közép–dunántúli Regionális Intézet Nemzetközi Oltóhely 8200 Veszprém, József A. u. 36.

6. NYDRI ÁNTSZ Nyugat–dunántúli Regionális Intézet Székhely 9024 Gyõr, Jósika u. 16.

7. NYDRI ÁNTSZ Nyugat–dunántúli Regionális Intézet Kirendeltség 9700 Szombathely, Sugár út 9.

8. NYDRI ÁNTSZ Nyugat–dunántúli Regionális Intézet Kirendeltség 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.

9. DDRI ÁNTSZ Dél–dunántúli Regionális Intézet Nemzetközi Oltóhely I. 7326 Pécs, Szabadság út 7.

10. DDRI ÁNTSZ Dél–dunántúli Regionális Intézet Nemzetközi Oltóhely II. 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

(4)

Ssz. Régió Intézmény neve Intézmény címe 11. ÉMRI ÁNTSZ Észak–magyarországi Regionális Intézet Székhely 3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.

12. ÉMRI ÁNTSZ Észak–magyarországi Regionális Intézet Kirendeltség 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

13. ÉMRI ÁNTSZ Észak–magyarországi Regionális Intézet – Salgótarján város Szociális és Egészségügyi Központ

3100 Salgótarján, Május 1. u. 67.

14. ÉARI ÁNTSZ Észak–alföldi Regionális Intézete Hajdú–Bihar Megyei Kirendeltség

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.

15. ÉARI ÁNTSZ Észak–alföldi Regionális Intézet Székhely 5000 Szolnok, Ady E. u. 35–37.

16. ÉARI ÁNTSZ Észak–alföldi Regionális Intézet Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kirendeltség

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.

17. DARI ÁNTSZ Dél–alföldi Regionális Intézet Székhely 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.

18. DARI ÁNTSZ Dél–alföldi Regionális Intézet Kirendeltség 6726 Szeged, Derkovits fasor 7–11.

19. DARI ÁNTSZ Dél–alföldi Regionális Intézet Kirendeltség 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

Kijelölt országos intézetek

Ssz. Szolgáltató neve Szolgáltató címe

1. Állami Szívkórház 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

2. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet 9400 Sopron, Városi u. 2.

3. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest IX., Haller u. 29.

4. Mátrai Gyógyintézet 3233 Gyöngyös (Mátraháza), Külterület út 1.

5. Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest XIV., Amerikai út 57.

6. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 1121 Budapest XXI., Pihenõ út 1.

7. Országos Onkológiai Intézet 1122 Budapest XII., Ráth György u. 7–9.

8. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest XII., Szanatórium u. 19.

9. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 1023 Budapest II., Frankel Leó út 25–29.

10. Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest XII., Alkotás út 48.

11. Parádfürdõi Állami Kórház 3244 Parád (Parádfürdõ), Kossuth L. u. 221.

2. számú melléklet

Kórházakban kijelölt oltópontok

Ssz. Régió Szolgáltató neve Szolgáltató címe

1. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet 1046 Budapest IV., Görgey u. 67.

2. KMRI Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ II. telephely

1134 Budapest XIII., Podmaniczky út 109 –111.

3. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ

1076 Budapest VII., Péterfy Sándor u. 8 –20.

4. KMRI Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest VIII., Stáhly u. 7.

5. KMRI Semmelweis Egyetem Budapest VIII., Üllõi út 22. I. emelet

(Selye János Kollégium épülete) 6. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István

és Szent László Kórház-Rendelõintézet

1097 Budapest IX., Gyáli út 5 –7.

7. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet

1106 Budapest X., Maglódi út 89 –91.

8. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház 1115 Budapest XI., Tétényi út 12 –16.

9. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak–budai Egyesített Kórházai

1032 Budapest XII., Bécsi út 132.

10. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Kórház 1203 Budapest XX,. Köves út 1.

11. KMRI Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ I. telephely

1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.

12. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház 1145 Budapest XIV., Uzsoki u. 29 –41.

(5)

Ssz. Régió Szolgáltató neve Szolgáltató címe 13. KMRI Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Egyszemélyes

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság

2700 Cegléd, Törteli út 1–3.

14. KMRI Vác Város Önkormányzata Jávorszky Ödön Kórház-Rendelõintézet

2600 Vác, Argenti Döme tér 1 –3.

15. KMRI Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

16. KMRI Nagykõrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelõintézet

2750 Nagykõrös, Fáskert u. 1.

17. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdõ

2025 Visegrád, Gizella-telep 1.

18. KMRI Pest Megye Önkormányzata Tüdõgyógyintézete 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.

19. KMRI Budai Irgalmasrendi Kórház Közhasznú, Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

1027 Budapest II., Frankel Leó út 17 –19.

20. KMRI Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza 1145 Budapest XIV., Amerikai út 53 –55.

21. KMRI Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház 1135 Budapest XIII., Lehel u. 59.

22. KDRI Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza

2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.

23. KDRI Esztergom Város Önkormányzata Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petõfi Sándor u. 26 –28.

24. KDRI Batthyány Kázmér Szakkórház 2870 Kisbér, Iskola u. 11.

25. KDRI Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6.

26. KDRI Komárom Város Selye János Kórháza 2921 Komárom, Beöthy u. 4.

27. KDRI Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

28. KDRI Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4 –6.

29. KDRI Városi Kórház-Rendelõintézet 8060 Mór, Kórház u. 21.

30. KDRI Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

31. KDRI Városi Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 8420 Zirc, József A. u. 17.

32. KDRI Magyar Imre Kórház-Rendelõintézet 8400 Ajka, Korányi F. u. 1.

33. KDRI Palotahosp Korlátolt Felelõsségû Társaság 8100 Várpalota, Honvéd u. 3.

34. KDRI Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ 8500 Pápa, Jókai u. 5 –9.

35. KDRI Dr. Deák Jenõ Kórház-Rendelõintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.

36. KDRI Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete 8582 Farkasgyepû, Petõfi S. u. 47.

37. KDRI Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelõintézet 2890 Tata, Váralja u. 6.

38. NYDRI Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Karolina Kórház-Rendelõintézete

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 –4.

39. NYDRI Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9024 Gyõr, Szent Imre u. 41.

40. NYDRI Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64.

41. NYDRI Lumniczer Sándor Kórház-Rendelõintézet 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10.

42. NYDRI Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 9400 Sopron, Gyõri út 15.

43. NYDRI Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház Egyetemi Oktatókórház Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

9700 Szombathely, Március 15. tér 6.

44. NYDRI Kemenesaljai Egyesített Kórház 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.

45. NYDRI Önkormányzati Kórház Sárvár 9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.

46. NYDRI Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Korlátolt Felelõsségû Társaság

9900 Körmend, Munkácsy Mihály u. 1.

47. NYDRI Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 4.

48. NYDRI Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2 –8.

49. NYDRI Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady u. 2.

50. NYDRI Hévíz Gyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

8380 Hévíz, Dr. Schulhof sétány 1.

51. DDRI Kaposi Mór Oktató Kórház 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20 –32.

52. DDRI Siófok Város Kórház-Rendelõintézete 8600 Siófok, Semmelweis u. 1.

(6)

Ssz. Régió Szolgáltató neve Szolgáltató címe 53. DDRI Nagyatád MED Egészségügyi Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság

7500 Nagyatád, Bajcsy-Zs. u. 1.

54. DDRI Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 8700 Marcali, Széchenyi u. 17–21.

55. DDRI Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5 –7.

56. DDRI Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

7200 Dombóvár, Kórház u. 39 –41.

57. DDRI Városi Kórház-Rendelõintézet 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 25.

58. DDRI Pécsi Tudományegyetem Megelõzõ Orvostan és Népegészségtan Szervezeti Egység

Pécs, Akác u. 1.

59. DDRI Komlói Egészségcentrum Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

7300 Komló, Majális tér 1.

60. DDRI Mohács Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

61. DDRI Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

7800 Siklós, Baross Gábor u. 6.

62. DDRI Szigetvári Egészségügyi Ellátó

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.

63. DDRI Baranya Megyei Kórház 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.

64. ÉMRI Szent Lázár Megyei Kórház és Rendelõintézet 3100 Salgótarján, Május 1. út 67.

65. ÉMRI Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125 –127.

66. ÉMRI Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15 –17.

67. ÉMRI Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság

3300 Eger, Knézich Károly u. 1–3.

68. ÉMRI Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20 –22.

69. ÉMRI Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet

3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.

70. ÉMRI Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kazincbarcika Kórház Korlátolt Felelõsségû Társaság

3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.

71. ÉMRI Koch Róbert Kórház 3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.

72. ÉMRI Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Erzsébet Kórház 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

73. ÉMRI Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi

és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

3600 Ózd, Béke u. 1.

74. ÉMRI Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház

3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

75. ÉMRI II. Rákóczi Ferenc Kórház 3800 Szikszó, Kassai u. 45 –49.

76. ÉMRI Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72 –76.

77. ÉARI Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

4031 Debrecen, Bartók B. u. 2–26.

78. ÉARI Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 4030 Debrecen, Egyetem tér 1.

79. ÉARI Gróf Tisza István Kórház 4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.

80. ÉARI Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.

81. ÉARI Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság

5100 Jászberény, Szelei út 2.

82. ÉARI Kátai Gábor Kórház és Rendelõintézet 5300 Karcag, Zöldfa út 48.

83. ÉARI Mezõtúr Városi Kórház-Rendelõintézet

Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

5400 Mezõtúr, Kossuth L. u. 7 –11.

84. ÉARI Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

85. ÉARI Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.

86. ÉARI Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdõ Fehérgyarmat-Vásárosnamény

4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.

87. ÉARI Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka, Kórház út 2 –4.

88. ÉARI Felsõ-Szabolcsi Kórház 4600 Kisvárda, Árpad út 26.

89. ÉARI MÁV Kórház-Rendelõintézet 5000 Szolnok, Verseghy u. 6 –8.

90. DARI Bács–Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

(7)

Ssz. Régió Szolgáltató neve Szolgáltató címe 91. DARI Semmelweis Halasi Kórház

Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.

92. DARI Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ

6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.

93. DARI Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja, Rókus u. 10.

94. DARI Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34 –36.

95. DARI Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza, Könd u. 59.

96. DARI Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.

97. DARI Békés Megyei Képviselõtestület Pándy Kálmán Kórháza 5700 Gyula, Dob u. 3.

98. DARI Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ

Szeged, Tisza Lajos krt. 97.

99. DARI Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza

6772 Deszk, Alkotmány u. 36.

100. DARI Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet 6900 Makó, Kórház u. 2.

101. DARI Dr. Bugyi István Kórház 6600 Szentes, Sima F. u. 44 –56.

102. DARI Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 2.

Rendelõintézetekben kijelölt oltópontok

Ssz. Régió Szolgáltató neve Szolgáltató címe

1. KMRI Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 1122 Budapest XII., Maros u. 16/b.

2. KMRI Budapest Fõváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

1027 Budapest II., Kapás u. 22.

3. KMRI Óbuda–Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság

1032 Budapest III., Vörösvári út 88 –96.

4. KMRI Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat 1051 Budapest V., Hercegprímás u. 14–16.

5. KMRI Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 1074 Budapest VII., Csengery u. 25.

6. KMRI Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 1084 Budapest VIII., Auróra u. 22 –28.

7. KMRI IX. kerületi Szakrendelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 1095 Budapest IX., Mester u. 45.

8. KMRI Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

1117 Budapest XI., Fehérvári út 12.

9. KMRI Pestszentlõrinc–Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

1184 Budapest XVIII., Thököly út 3.

10. KMRI Budapest Fõváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

1195 Budapest XIX., Ady Endre út 122 –124.

11. KMRI Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1212 Budapest XXI., Áruház tér 8.

12. KMRI Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Társaság 1221 Budapest XXII., Káldor Adolf u. 5–9.

13. KMRI XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Társaság 1139 Budapest XIII., Szegedi út 17.

14. KMRI Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1148 Budapest XIV., Örs vezér tere 23.

15. KMRI Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye 1152 Budapest XV., Rákos út 77/a.

16. KMRI XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163 Budapest XVI., Tekla u. 2/c.

17. KMRI Vemed Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

2220 Vecsés, Telepi út 68.

18. KMRI Men For Care Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 10.

19. KMRI Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet 2030 Érd, Felsõ u. 39.

20. KMRI Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelõintézet 2370 Dabas, Bartók Béla u. 61.

21. KMRI Ráckeve Szakorvosi Rendelõintézet 2300 Ráckeve, Szent István tér 17.

22. KMRI Szakorvosi Rendelõintézet Monor 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1.

23. KMRI Gyömrõi Szakorvosi Rendelõintézet 2230 Gyömrõ, Szent István u. 15.

24. KMRI Nagykáta Város Szakorvosi Rendelõintézete 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 46.

25. KMRI „Europ-Med" Orvosi Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság Egészségügyi Központ

Budaörs, Kossuth Lajos u. 9.

(8)

Ssz. Régió Szolgáltató neve Szolgáltató címe 26. KMRI Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit

Korlátolt Felelõsségû Társaság

2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.

27. KMRI MedCenter Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Aszód, Baross u. 4.

28. KMRI Szentendrei Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei 2000 Szentendre, Kanonok u. 1.

29. KMRI Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 188.

30. KMRI Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete 2628 Szob, Arany János u. 22.

31. KMRI Dunakeszi Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézete 2120 Dunakeszi, Fõ út 75 –81.

32. KMRI SANAMED Egészségügyi és Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság

2740 Abony, Kálvin út 10.

33. KMRI Tormay Károly Egészségügyi Központ 2100 Gödöllõ, Petõfi Sándor u. 1.

34. KDRI Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság

2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.

35. KDRI Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2536 Nyergesújfalu, Tompa Mihály u. 5.

36. KDRI Bicske Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

2060 Bicske, Kossuth L. tér 17.

37. KDRI Fejér Megyei Szent György Kórház-Rendelõintézet (telephely) 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 79.

38. KDRI Fejér Megyei Szent György Kórház-Rendelõintézet (telephely) 8130 Enying, Szabadság tér 16.

39. KDRI Tapolcai Dr. Deák Jenõ Kórház-Rendelõintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

8330 Sümeg, Kossuth u. 16.

40. NYDRI Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

41. NYDRI Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet 8960 Lenti, Kossuth u. 10

42. DDRI Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 72.

43. DDRI Egészségügyi Ellátást Szervezõ és Mûködtetõ Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság

8640 Fonyód, Szent I. u. 27.

44. DDRI Paks Város Rendelõintézete 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

45. DDRI Dombóvári Szent Lukács Korlátolt Felelõsségû Társaság (telephely) Tamási, Dózsa Gy. u. 18 –22.

46. ÉMRI Városi Egészségügyi Szolgálat 3360 Heves, Fõ u. 13.

47. ÉMRI Egészségügyi Központ 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 36–40.

48. ÉMRI Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

49. ÉMRI Sárospatak Városi Önkormányzat Rendelõintézete 3950 Sárospatak, Comenius u. 20.

50. ÉMRI Mezõkövesd Város Önkományzat Rendelõintézete 3400 Mezõkövesd, Mátyás király u. 75.

51. ÉMRI Városi Rendelõintézet 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 11 –13.

52. ÉMRI Encs Város Területi Egészségügyi Központ 3860 Encs, Gagarin u. 3.

53. ÉARI Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

4150 Püspökladány, Kossuth u. 1.

54. ÉARI Járóbeteg-ellátó Centrum 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja út 1 –3.

55. ÉARI Városi Szakorvosi Rendelõintézet és Ápolási Intézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

56. ÉARI Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5 –7.

57. ÉARI Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelõzõ Intézet 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.

58. ÉARI Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény 5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4.

59. ÉARI Városi Egészségügyi Központ 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 5.

60. ÉARI Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ

4765 Csenger, Ady E. u. 20.

61. ÉARI Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 10.

62. ÉARI Szatmár-Beregi Kórház (telephely) 4800 Vásárosnamény, Ady E. u. 5.

63. ÉARI Szatmár-Beregi Kórház (telephely) 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/a.

64. DARI Tiszakécske Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2 –4.

65. DARI Dunavecse Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet 6087 Dunavecse, Vasút u. 8.

66. DARI Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

6430 Bácsalmás, Hõsök tere 14.

67. DARI Kiskõrös Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézete 6200 Kiskõrös, Petõfi tér 12.

68. DARI Vis Medica Egészségügyi Korlátolt Felelõsségû Társaság 5800 Mezõkovácsháza , Alkotmány u. 38.

(9)

Ssz. Régió Szolgáltató neve Szolgáltató címe 69. DARI Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság

5540 Szarvas, Szabadság u. 11.

70. DARI Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.

71. DARI MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegõrzõ és Szociális Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft.

6782 Mórahalom, Milleniumi sétány 7.

72. DARI Pándy Kálmán Kórház Rendelõintézet Járóbeteg Szakellátás (telephely)

Szeghalom, Ady E. u. 1/b.

3. számú melléklet

Influenza A(H1N1)v elleni térítésmentes védõoltásra jogosult személyi kör:

1. ütem

– 12 hónaposnál idõsebb, súlyos betegség kockázatának kitett, a szezonális influenza által is veszélyeztetett csoportok (az oltásokat a legsúlyosabb állapotban lévõ betegeknél kell megkezdeni):

· krónikus légzõszervi betegségben szenvedõk, asztmás betegek;

· kóros elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;

· szív-, érrendszeri betegségben szenvedõk (kivéve a kezelt magas vérnyomás betegséget);

· veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedõ betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedõket is);

· krónikus máj- és vesebetegek;

· anyagcsere betegségben szenvedõk, pl. diabetes.

– Várandós nõk, valamint azok, akik a következõ néhány hónapban tervezik, hogy teherbe esnek.

– Egészségügyi vagy ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok dolgozói, továbbá ezen intézményekben huzamosabb ideig ápolt/gondozott 12 hónaposnál idõsebb személyek.

– A lakosság biztonságát és alapvetõ ellátását szolgáló, illetve a kritikus infrastruktúrát mûködtetõ személyek.

2. ütem

– Egészséges gyermekek védõoltása kampányoltások révén:

· 12 és 36 hónap közötti gyermekek. A 12–36 hónap közötti gyermekeknek napközbeni ellátást nyújtó intézmények dolgozói;

· óvodás korú, vagy óvodai nevelésben, vagy általános iskolai nevelésben-oktatásban részesülõ gyermekek és a nevelési, általános iskolai intézmények dolgozói;

· a középfokú nevelési, oktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók és ezen intézmények dolgozói.

– A közigazgatásban rendszeres ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó köztisztviselõk.

3. ütem

– A 12 hónapos, vagy annál fiatalabb csecsemõkkel egy háztartásban élõk.

VI. RÉSZ

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ

Vegyes közlemények

(10)

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó meg je len tet te

Dr. Kis s Eliza

Bor Jo gász

cí mû kö te tét

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó olyan jo gi ké zi köny vet tesz a szak ér tõ ol va só asz ta lá ra, amely a Kiadótól meg szo kott pon tos ság gal és a tel jes ség igé nyé vel ad el iga zí tást a jog te rü let és a szak hi va ta lok vi lá gá ban.

A könyv szer zõ je dr. Kis s Eli za jo gász és köz igaz ga tá si szak em ber, aki nek a ma gyar bo rá szat irán ti el hi va tott sá ga a bo rász tár sa da lom szé les kö re elõtt köz is mert.

A Bor Jo gász-ból a ma gyar szõ lész és a bo ros gaz da tud ni fog ja, mi a „jo gi csí zió” szak má já nak ügyes-ba jos dol ga i ban, így a ki ad vány re mé nye ink sze rint min den ma gyar gazd a pol cán he lyet kap hat, de re mél he tõ leg ha szon nal for gat ják majd az ag rár-szak igaz ga tás ban dol go zók, az ag rár-fel sõ ok ta tás ban te vé keny ke dõk, a ku ta tó in té ze tek mun ka tár sai és min den ki, aki sze ret ne meg fe le lõ tám pon tot kap ni a jog te rü le ten tör té nõ eligazodáshoz.

A kö tet 390 ol dal ter je del mû, ár a 4977 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

---

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Dr. Kis s Eli za

Bor Jo gász

cí mû, 390 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ár a: 4977 Ft áfá val) ... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Utca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ...

...

cég sze rû alá írás

(11)

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jo gi összeg zés – 1846-ban lá tott nap vi lá got. Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra fus ra tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett, majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be. Szak iro dal mi munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té net, jo gi kul tú ra iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 3150 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti

Köz löny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

---

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ár a: 3150 Ft áfá val) ... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Utca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, 8 na pon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki aa szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, dó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ... ...

cég sze rû alá írás

(12)

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó

meg je len tet te

Bárd Károly

Em ber i jo gok

és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben – em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:

„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi Bíróság az európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság észlelhetõ a magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény nyil vá ní tás szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg sok min den másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

--- -

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Bárd Károly Em ber i jo gok

és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Ut ca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ... ...

cég sze rû alá írás

(13)

KÖNYV IS MER TE TÕ

Dr. Hol ló And rás és dr. Ba logh Zsolt 1994-ben ha tá roz ták el elõ ször, hogy az Al kot mány té te le i hez ren del ten köz re ad ják az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat – fõ ként el vi té te le ket tar tal ma zó – váz la tát:

Az ér tel me zett Al kot mány

cí mû köny vet. Az öt éves ítél ke zé si gya kor lat össze fog la lá sá ról meg je lent kö tet po zi tív szak mai vissz hang ja bá to rí tot ta a szer kesz tõ ket, hogy újabb öt év el tel té vel meg je len tet ték a má so dik kö te tet. Ezt a mun kát sokan for gat ták mind azok, akik nek az al kot mány jo gi is me re tek fo lya ma tos fris sí té se meg ke rül he tet len, de azok is, akik csu pán ér dek lõd tek az Alkot mány bíró ság te vé keny sé gé rõl, jog fej lesz tõ ítél ke zé sé rõl.

Is mét el telt öt év. A szer kesz tõk úgy dön töt tek, hogy – im már ha gyo mány ként – el ké szí tik a ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sát. E har ma dik kö tet meg fe le lõ ki in du ló pon tot je len t annak meg is me ré sé ben, hogy az Al kot mány egyes ren del ke zé sei mi ként ha tá lyo sul tak a gya kor lat ban, az Al kot mány sza bá lya i ból mi lyen el vi kö vet kez te té sek adód nak az ál lam szer ve zet, a jog rend szer mû kö dé sét il le tõ en. A ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sa pe dig eb ben szi lárd hát te ret je len t.

Ajánl juk e köny vet a jog al ko tás szak em be re i nek, a jog al kal ma zók nak, el sõ sor ban a bí rák nak, ügyé szek nek, az ön kor mány za tok nál dol go zó jo gá szok nak, ügy vé dek nek, va la mint az egye te mi ok ta tók nak és hall ga tók nak egy aránt. A je lölt szak mai kör min den na pi mun ká ját elõ se gí tõ könyv olyan „ki vo nat”, amely az alkotmánybírósági gya kor lat is mer te té sén ke resz tül – a szer kesz tõk re mé nyei sze rint – az al kot má nyos jog ál lam mû kö dé sé hez el en ged he tet len ér ték rend del is meg is mer tet.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Az ér tel me zett Al kot mány cí mû ki ad ványt (ára: 8832 Ft áfá val) ... pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Ut ca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………

………

cég sze rû alá írás

(14)

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó meg je len tet te

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rövidített és egyszerûsített kivonata. A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funkciót lá t el.

Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 4305 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

---

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ár a: 4305 Ft áfá val) ... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Utca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ... ...

cég sze rû alá írás

(15)

A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKI ADÓ

meg je len tet te Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Kö zel 15 000 szó cikk ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az eu ró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be.

(„DNS-pro fil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-mód szer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv, ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára:8399 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Köny ves ház ban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a

Jo gi fo ga lom tár

cí mû ki ad ványt (ár a: 8399 Ft áfá val) ... pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Ut ca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………

………

cég sze rû alá írás

(16)

Szer kesz ti az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Jogi, Köz igaz ga tá si és Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Fõ osz tály.

Szer kesz tõ ség: 1054 Bp., Arany Já nos ut ca 6–8. Te le fon: 795-1347. Fax: 331-6712.

Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó 1085 Bp., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357, vagy fa xon: 318-6668.

Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.

Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

Meg je le nik ha von ta két szer. 2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 39 564 Ft, fél évre: 19 782 Ft. Egy pél dány ára: 1775 Ft.

A pá lyá za ti hir de té sek tõl el té rõ hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Bé la ut ca 6.) tör té nik.

Amennyi ben a meg ren de lõ a hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lé sé hez fo tó zás ra al kal mas mó don mel lé kel ni.

HU ISSN 1419-029X For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.

09.3148 – Nyom ja: a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket folyamatosnak te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2010. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és utcacím-megjelö léssel). Kérjük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és példány számváltozás) szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg küldeni. Fel hív juk szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról kizár ó l a g az elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si díjakat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si megbí zá son fi zes sék be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges ( levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõ fi ze té si dí jak

(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 176 400 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 32 004 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 45 612 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 45 612 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 47 376 Ft/év Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 36 288 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 54 180 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 11 088 Ft/év

Bûn ügyi Szem le 14 616 Ft/év

CD-Cég köz löny

A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2010. évi éves elõ fi ze té si dí jai (Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 147 600 Ft 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 285 600 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 492 600 Ft 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2010. évi éves elõ fi ze té si dí jai*

(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 102 000 Ft

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 369 000 Ft 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 480 000 Ft 100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 813 000 Ft

*A fel hasz ná lók ál tal meg szo kott funk ci ók, ki bõ vít ve ví rus vé del mi rend szer rel.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)

EU jog sza bály tár ral, cég fi gye lés sel és ví rus vé del mi rend szer rel ki bõ ví tett ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2010. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 150 000 Ft

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 255 000 Ft 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 330 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 540 000 Ft 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 690 000 Ft 100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 1 185 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2009-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.

Ára: 18 480 Ft + áfa.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :