III. RÉSZ Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

34  Download (0)

Full text

(1)

LXXI. ÉVFOLYAM 6. száM 505–538. OLDAL 2021. április 15.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

TARTALOM I. RÉSZ

Személyi rész II. RÉSZ

Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok,

az Alkotmánybíróság határozatai 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések

meghosszabbításáról ... 506 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések

lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról ... 507 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején

alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a  bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról ... 511 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a folyamatos belföldi

gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvos- technikaieszköz-ellátás biztosításáról ... 513 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a szabadság kiadásának

egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól ... 514 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet a központi kórházi

integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról ... 515 166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések

meghosszabbításáról ... 516 1136/2021. (III. 24.) Korm. határozat a Járvány Elleni Véde-

kezés Központi Tartaléka előirányzatból történő elő- irányzat-átcsoportosításról ... 517 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat az 1-es típusú diabé-

tesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményei- nek további javításáról ... 519

1161/2021. (IV. 2.) Korm. határozat a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési felada- tainak megvalósításáról ... 522 1/2021-03-18/FKT határozat a fővárosi egészségügyi

alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének érdekében az Egészséges Budapest Program kereté- ben 2020 és 2024 között rendelkezésre álló források 2021. évi felhasználása tárgyában (kivonatos közlés) .... 523

III. RÉSZ

Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

14/2021. (III. 24.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módo- sításáról ... 526 1/2021. (IV. 6.) BM határozat a védelmi intézkedések lép-

csőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021.

(III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről ...  528

IV. RÉSZ Útmutatók

V. RÉSZ Közlemények

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról ... 529

VI. RÉSZ

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ... 531

(2)

2034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 51. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védelmi intézkedések meghosszabbítása

1. § A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazhatóságának a meghosszabbítása

2. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § E rendelet

a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 11. § (5)–(7) bekezdését, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. április 8. napjáig, b) 11. § (1)–(4) bekezdését 2021. április 19. napjáig

lehet alkalmazni.”

3. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazhatóságának a meghosszabbítása

3. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. április 8-ig lehet alkalmazni.”

4. A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása 4. § A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdése helyébe

a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet 2021. április 8-án hatályát veszti.”

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

506 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

I. RÉSZ Személyi rész

II. RÉSZ

Törvények, országgyűlési határozatok,

köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek

és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

(3)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 51. szám 2035

A Kormány 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni

a) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint

b) a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

(2) E rendelet alkalmazásában vásárlótér: az a terület, ahova az üzlet vásárlói vásárlás céljából belépnek.

2. A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezések

2. § A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

3. § (1) A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.

(2) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani.

(3) A  személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3.  §-ára figyelemmel – megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele.

4. § (1) Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

(2) Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az  e  rendelet, valamint a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az  üzletekben tartózkodás és vásárlás.

5. § (1) Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az  üzlet – beleértve a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet – az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.

(2) Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló a) üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni,

b) üzlet köteles zárva tartani.

(3) A  vendéglátó üzletben való tartózkodás – az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai értelmében – az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az  ehhez szükséges időtartamig – megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

(4) A  tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az  ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.

(5) A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.

(6) Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni.

(7) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a (4)–(6) bekezdés szerinti számítás eredményeként egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 507

(4)

2036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 51. szám

(8) A (2), valamint a (4)–(7) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a) az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője,

b) ha az  üzlet bevásárlóközpont területén található, az  üzlet üzemeltetője, illetve vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője is

köteles gondoskodni.

(9) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy

a) a bejutásra várakozók – a  közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,

b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen, c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és

d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

(10) A (4), valamint az (5) bekezdés alkalmazásában a) a 14. életévét be nem töltött kiskorút,

b) a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és c) a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni.

(11) Az  olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az  esetben tarthat nyitva, ha az  üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

6. § (1) A  Kormány felkéri a  vásárlókat, hogy törekedjenek a  távolságtartási szabály betartására, és az  üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

(2) A Kormány felkéri a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a népegészségügyi szerveket olyan további ajánlások kidolgozására, amelyek a járványügyi védekezést elősegítik.

7. § (1) A bevásárlóközpont üzleten, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen történő várakozás során – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

3. Jogkövetkezmények

8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a) a rendőrség, illetve

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal)

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzik.

9. § (1) Ha a  rendőrség vagy a  kormányhivatal az  ellenőrzés során, vagy a  rendőrség, vagy a  kormányhivatal a  katona értesítése alapján az  5.  § (1), (2), (7)–(9) és (11)  bekezdése, valamint a  7.  § (2)  bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) A rendőrség vagy a kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

508 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

(5)

2036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 51. szám

(8) A (2), valamint a (4)–(7) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a) az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője,

b) ha az  üzlet bevásárlóközpont területén található, az  üzlet üzemeltetője, illetve vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője is

köteles gondoskodni.

(9) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy

a) a bejutásra várakozók – a  közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,

b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen, c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és

d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

(10) A (4), valamint az (5) bekezdés alkalmazásában a) a 14. életévét be nem töltött kiskorút,

b) a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és c) a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni.

(11) Az  olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az  esetben tarthat nyitva, ha az  üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

6. § (1) A  Kormány felkéri a  vásárlókat, hogy törekedjenek a  távolságtartási szabály betartására, és az  üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

(2) A Kormány felkéri a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a népegészségügyi szerveket olyan további ajánlások kidolgozására, amelyek a járványügyi védekezést elősegítik.

7. § (1) A bevásárlóközpont üzleten, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen történő várakozás során – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

3. Jogkövetkezmények

8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a) a rendőrség, illetve

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal)

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzik.

9. § (1) Ha a  rendőrség vagy a  kormányhivatal az  ellenőrzés során, vagy a  rendőrség, vagy a  kormányhivatal a  katona értesítése alapján az  5.  § (1), (2), (7)–(9) és (11)  bekezdése, valamint a  7.  § (2)  bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) A rendőrség vagy a kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 51. szám 2037

(4) Az  (1)  bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az  üzemeltető vagy a  vezető a  szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a  jogsértő személy a  távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a  rendőrséget értesítette.

(5) Ha az  üzemeltető vagy a  vezető a  (4)  bekezdés szerinti, a  jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a  rendőrség vagy a  kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(6) A  kiszabott bírság megfizetése a  rendőrség vagy a  kormányhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, b) az ellenőrzés helye szerint illetékes kormányhivatal,

c) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

10. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a  továbbiakban: Szabstv.) 1.  § (1)  bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az  5.  § (4) és (5) bekezdése, valamint a 7. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím, a 3. alcím, a 13. § és a 14. § a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

(3) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(4) A 2. alcím, a 3. alcím, a 13. § és a 14. § hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

12. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

13. § (1) A  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő 28/C. §-sal egészül ki:

„28/C. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a  3.  §-ra, valamint a  9.  §-ra tekintettel a  22.  §, valamint a  23.  § alapján indított eljárásokat, az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

(2) A  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (1)–(3) és (7) bekezdésében a „8 óra” szövegrész helyébe a „10 óra” szöveg, b) 9. § (1)–(3) bekezdésében a „7 óra” szövegrész helyébe a „9.30 óra” szöveg lép.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 509

(6)

2038 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 51. szám

14. § (1) A  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a  következő 16/A.  §-sal egészül ki:

„16/A. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a  6.  §-ra tekintettel a  9.  §, valamint a  10.  § alapján indított eljárásokat az  eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

(2) A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a) 1. § (1) bekezdésében a „8 óra” szövegrész helyébe a „10 óra” szöveg,

b) 4.  § (1)  bekezdésében az  „e rendelet szerinti” szövegrész helyébe az  „e rendelet, valamint a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti”

szöveg,

c) 4.  § (2)  bekezdésében az „az R.-ben meghatározott” szövegrész helyébe az „az R.-ben, valamint a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az „üzlet köteles” szövegrész helyébe az „üzlet – a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – köteles”

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a) 6. §-a,

b) 9. § (1) bekezdésében az „a 6. § (1) és (3) bekezdése,” szövegrész, c) 10. § (1) bekezdésében az „a 6. § (2) bekezdése,” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.

(2) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

(3) A  köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a  kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

2. § Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11.  § (1)–(4) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám 2041

III. Kormányrendeletek

A Kormány 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.)

Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/D. alcímmel egészül ki:

„6/D. A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása

9/D. § (1) A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyek (a  továbbiakban: foglalkoztatottak) koronavírus-fertőzésnek való kitettségének csökkentése érdekében a védőoltás igénybevétele és az ahhoz szükséges regisztráció céljából tájékoztatást küld

a) az Oktatási Hivatal a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak,

b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképző intézményekben foglalkoztatottak,

c) a  MÁK – a  bölcsődék szakmai irányítását ellátóval egyeztetve – a  bölcsődei ellátást nyújtó intézmények és szolgáltatók

részére.

(2) Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás céljából – annak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig – kezeli az  (1)  bekezdés szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét. Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az (1) bekezdés szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét megküldi a  NEAK-nak a védőoltás igénybevételére irányuló regisztrációk meglétének ellenőrzése céljából.

(3) Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a  9/B.  § szerinti közreműködés keretében a részére átadott – a védőoltás igénybevételére irányuló regisztráció során az érintett által megadott – adatokat (természetes személyek viselt nevét, lakcímét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét) az  általa nyilvántartott adatokkal – az  átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti.

Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről – a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok egyidejű megküldésével – a NEAK-ot értesíti.

(4) A NEAK – a 9/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében – a (2) bekezdés szerinti értesítés nyomán átvett személyes adatok alapul vételével az  érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az  adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az  adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja.

(5) A  MÁK a  helyi önkormányzatok és társulásaik által fenntartott, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóknál, intézményeknél foglalkoztatott természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét átadja a NEAK-nak.

(6) A  bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény – az  (5)  bekezdésben nem említett – fenntartója a  MÁK felhívására, a  felhívásban meghatározott módon és határidőben megküldi az  általa fenntartott szolgáltatónál,

510 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

(7)

2038 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 51. szám

14. § (1) A  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a  következő 16/A.  §-sal egészül ki:

„16/A. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a  6.  §-ra tekintettel a  9.  §, valamint a  10.  § alapján indított eljárásokat az  eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

(2) A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a) 1. § (1) bekezdésében a „8 óra” szövegrész helyébe a „10 óra” szöveg,

b) 4.  § (1)  bekezdésében az  „e rendelet szerinti” szövegrész helyébe az  „e rendelet, valamint a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti”

szöveg,

c) 4.  § (2)  bekezdésében az „az R.-ben meghatározott” szövegrész helyébe az „az R.-ben, valamint a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az „üzlet köteles” szövegrész helyébe az „üzlet – a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – köteles”

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a) 6. §-a,

b) 9. § (1) bekezdésében az „a 6. § (1) és (3) bekezdése,” szövegrész, c) 10. § (1) bekezdésében az „a 6. § (2) bekezdése,” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.

(2) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

(3) A  köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a  kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

2. § Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11.  § (1)–(4) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám 2041

III. Kormányrendeletek

A Kormány 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.)

Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/D. alcímmel egészül ki:

„6/D. A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása

9/D. § (1) A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyek (a  továbbiakban: foglalkoztatottak) koronavírus-fertőzésnek való kitettségének csökkentése érdekében a védőoltás igénybevétele és az ahhoz szükséges regisztráció céljából tájékoztatást küld

a) az Oktatási Hivatal a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak,

b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképző intézményekben foglalkoztatottak,

c) a  MÁK – a  bölcsődék szakmai irányítását ellátóval egyeztetve – a  bölcsődei ellátást nyújtó intézmények és szolgáltatók

részére.

(2) Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás céljából – annak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig – kezeli az  (1)  bekezdés szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét. Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az (1) bekezdés szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét megküldi a  NEAK-nak a védőoltás igénybevételére irányuló regisztrációk meglétének ellenőrzése céljából.

(3) Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a  9/B.  § szerinti közreműködés keretében a részére átadott – a védőoltás igénybevételére irányuló regisztráció során az érintett által megadott – adatokat (természetes személyek viselt nevét, lakcímét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét) az  általa nyilvántartott adatokkal – az  átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti.

Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről – a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok egyidejű megküldésével – a NEAK-ot értesíti.

(4) A NEAK – a 9/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében – a (2) bekezdés szerinti értesítés nyomán átvett személyes adatok alapul vételével az  érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az  adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az  adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja.

(5) A  MÁK a  helyi önkormányzatok és társulásaik által fenntartott, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóknál, intézményeknél foglalkoztatott természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét átadja a NEAK-nak.

(6) A  bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény – az  (5)  bekezdésben nem említett – fenntartója a  MÁK felhívására, a  felhívásban meghatározott módon és határidőben megküldi az  általa fenntartott szolgáltatónál, 2042 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám

intézménynél bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a NEAK-nak.

(7) A  NEAK az  (5) és (6)  bekezdés alapján részére átadott adatokat – a  bölcsődei ellátásban dolgozó személyek beoltásának megszervezése, valamint az  átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti a  védőoltásra regisztrált személyek adataival, továbbá szükség szerint az  átvett személyes adatok alapulvételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az  adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja. A NEAK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli az (5) és (6) bekezdés szerinti, részére átadott adatokat.

(8) A NEAK a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a védőoltással kapcsolatos feladatai ellátása céljából kezeli.

2. § Az R. 9/B.  § (1)  bekezdésében a „MÁK” szövegrész helyébe a „MÁK, az  Oktatási Hivatal, a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 17/B. §-sal egészül ki:

„17/B. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése és a 19. § szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül – a  munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki

a) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a  kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és

b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. április 6. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.”

2. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdésében és 19. §-ában a „március hónap” szövegrész helyébe a „március és április hónap” szöveg, b) 3. §-ában a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,

c) 4/A. §-ában a „március hónapra” szövegrész helyébe a „március és április hónapra” szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében és 14. § (5) bekezdésében a „február és március” szövegrész helyébe a „február, március és április” szöveg

lép.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 511

(8)

2042 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám

intézménynél bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a NEAK-nak.

(7) A  NEAK az  (5) és (6)  bekezdés alapján részére átadott adatokat – a  bölcsődei ellátásban dolgozó személyek beoltásának megszervezése, valamint az  átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti a  védőoltásra regisztrált személyek adataival, továbbá szükség szerint az  átvett személyes adatok alapulvételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az  adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja. A NEAK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli az (5) és (6) bekezdés szerinti, részére átadott adatokat.

(8) A NEAK a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a védőoltással kapcsolatos feladatai ellátása céljából kezeli.

2. § Az R. 9/B.  § (1)  bekezdésében a „MÁK” szövegrész helyébe a „MÁK, az  Oktatási Hivatal, a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 17/B. §-sal egészül ki:

„17/B. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése és a 19. § szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül – a  munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki

a) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a  kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és

b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. április 6. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.”

2. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdésében és 19. §-ában a „március hónap” szövegrész helyébe a „március és április hónap” szöveg, b) 3. §-ában a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,

c) 4/A. §-ában a „március hónapra” szövegrész helyébe a „március és április hónapra” szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében és 14. § (5) bekezdésében a „február és március” szövegrész helyébe a „február, március és április” szöveg

lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám 2043

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „négyszer” szövegrész helyébe az „ötször” szöveg,

b) 1. § (1a) bekezdésében a „március” szövegrész helyébe a „március és április”, az „egyszer” szövegrész helyébe a „kétszer” szöveg

lép.

3. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2/A.  §-a a  következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A  (2)  bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a  veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. április 16.

napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.”

5. § Az R2. 2/A. § nyitó szövegrészében a „március” szövegrész helyébe a „március és április” szöveg lép.

4. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében az „április 1-jén” szövegrész helyébe a „május 1-jén” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges mértékben, az egészségügyi közfeladat ellátásával összefüggő célból a  folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátást a  (2)  bekezdésben foglaltak szerint biztosítani kell.

2044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám

(2) A SARS-CoV-2 koronavírus általi megbetegedések megelőzéséhez és a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségek kezeléséhez szükséges,

a) az  Országos Kórházi Főigazgatóság által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-igényt és

b) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú gyógyszerigényt

a kötelezett gyártó egyéb vállalásait megelőzően – gyártókapacitása erejéig – köteles teljesíteni.

(3) A  (2)  bekezdés szerinti határozatból következő elsőbbségi szolgáltatás teljesítése miatt a  kötelezett gyártó más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadhatja, és ezzel összefüggésben vele szemben szerződésszegésre alapított jog nem gyakorolható, és szerződésszegésen alapuló igény nem érvényesíthető.

(4) Ha a kötelezett gyártó a (3) bekezdés alapján más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadja, e döntéssel összefüggésben harmadik fél tekintetében felmerült kártalanítási igény a  kötelezett gyártóval szemben nem érvényesíthető.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szabadság kiadására vonatkozó szabályokat a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a) az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati

jogviszonyban,

b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban és

c) a  szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél

foglalkoztatott esetében, ha a  foglalkoztatott a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett.

(2) A 2021. évben esedékes szabadságnak – ideértve az alap- és a pótszabadságot is – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható.

A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A  (2)  bekezdés szerinti szabadság – az  érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével – pénzben nem váltható meg.

512 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

(9)

2042 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám

intézménynél bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a NEAK-nak.

(7) A  NEAK az  (5) és (6)  bekezdés alapján részére átadott adatokat – a  bölcsődei ellátásban dolgozó személyek beoltásának megszervezése, valamint az  átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti a  védőoltásra regisztrált személyek adataival, továbbá szükség szerint az  átvett személyes adatok alapulvételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az  adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja. A NEAK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli az (5) és (6) bekezdés szerinti, részére átadott adatokat.

(8) A NEAK a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a védőoltással kapcsolatos feladatai ellátása céljából kezeli.

2. § Az R. 9/B.  § (1)  bekezdésében a „MÁK” szövegrész helyébe a „MÁK, az  Oktatási Hivatal, a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 17/B. §-sal egészül ki:

„17/B. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése és a 19. § szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül – a  munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki

a) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a  kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és

b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. április 6. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.”

2. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdésében és 19. §-ában a „március hónap” szövegrész helyébe a „március és április hónap” szöveg, b) 3. §-ában a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,

c) 4/A. §-ában a „március hónapra” szövegrész helyébe a „március és április hónapra” szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében és 14. § (5) bekezdésében a „február és március” szövegrész helyébe a „február, március és április” szöveg

lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám 2043

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „négyszer” szövegrész helyébe az „ötször” szöveg,

b) 1. § (1a) bekezdésében a „március” szövegrész helyébe a „március és április”, az „egyszer” szövegrész helyébe a „kétszer” szöveg

lép.

3. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2/A.  §-a a  következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A  (2)  bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a  veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. április 16.

napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.”

5. § Az R2. 2/A. § nyitó szövegrészében a „március” szövegrész helyébe a „március és április” szöveg lép.

4. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében az „április 1-jén” szövegrész helyébe a „május 1-jén” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges mértékben, az egészségügyi közfeladat ellátásával összefüggő célból a  folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátást a  (2)  bekezdésben foglaltak szerint biztosítani kell.

2044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 52. szám

(2) A SARS-CoV-2 koronavírus általi megbetegedések megelőzéséhez és a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségek kezeléséhez szükséges,

a) az  Országos Kórházi Főigazgatóság által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-igényt és

b) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú gyógyszerigényt

a kötelezett gyártó egyéb vállalásait megelőzően – gyártókapacitása erejéig – köteles teljesíteni.

(3) A  (2)  bekezdés szerinti határozatból következő elsőbbségi szolgáltatás teljesítése miatt a  kötelezett gyártó más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadhatja, és ezzel összefüggésben vele szemben szerződésszegésre alapított jog nem gyakorolható, és szerződésszegésen alapuló igény nem érvényesíthető.

(4) Ha a kötelezett gyártó a (3) bekezdés alapján más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadja, e döntéssel összefüggésben harmadik fél tekintetében felmerült kártalanítási igény a  kötelezett gyártóval szemben nem érvényesíthető.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelete

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szabadság kiadására vonatkozó szabályokat a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a) az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati

jogviszonyban,

b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban és

c) a  szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél

foglalkoztatott esetében, ha a  foglalkoztatott a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett.

(2) A 2021. évben esedékes szabadságnak – ideértve az alap- és a pótszabadságot is – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható.

A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A  (2)  bekezdés szerinti szabadság – az  érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével – pénzben nem váltható meg.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 513

Figure

Updating...

References

Related subjects :