közjegyzőknek örökösödési ügyekben {elszámítható dí- jairól és költségeiről szóló 1935

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

170"

érdemlő esetekben, különösen olyan ügyvéddel szemben, akinek nagy család eltartásáról kell gondoskodnia, az a), b) és c) pontokban meg- határozott összegek helyett magasabb összeget, az a) pontban meg- szabott 10 év helyett pedig rövidebb időt vehet a kihagyás alapjául.

Ezt a rendeletet az 1935. évre összeállítandó alaplajstromra is alkal- mazni kell. Ha e rendelet életbeléptetéseikor az alaplajstrom már elké- szült és a kifüggesztéstől számított 15 nap is lejárt, a rendelet hatály- balépésével a felszólamlás! határidő ú j r a kezdődik. Az ú j határidőben azonban csak az új rendelet ú j rendelkezésein alapuló felszólamlást lehet tenui.

A kir. közjegyzőknek örökösödési ügyekben {elszámítható dí- jairól és költségeiről szóló 1935. évi február hó 17. n a p j á n hatályba lépett 6800/1935. I. M. sz. rendelet (Bp. K. 40. sz.), a 60.600/1926. I.

M. sz. rendelet 24—29. §-ai és a 34.800/1928. I. M. sz. rendelet hatá- - lyonkívül helyezése mellett a kir. közjegyző örökösödési ügyekben felszámítható díjait és költségeit részletesen szabályozza. Dr. P—ő.

A K. K. H. Ö. változásai.

A jövedelem- és vagyonadó kivetése tárgyában folyó évi 22.000.

szám alatt közzétett pénzügyminiszteri rendelet időszerűvé teszi azt a kérdést, hogy a kereset-, jövedelem- és vagyonadóra vonatkozó 1927.

évi hivatalos összeállítás szabályai az utolsó évek alatt mennyiben változtak. Ezért az alábbiakban a változásokat röviden összefoglaljuk:

I. Keresetadó.

Ad. K. H. Ö. 3. §. 3. pont. A kereseti adó Hivatalos Összeállítás 3. §-ának 3. ponttal való (kiegészítéseképpen a 80.000/1930. évi P. M.

sz. rendelet, a 2. pont szerint adózóknál kedvezőbb helyzetet kíván biz- tosítani azok számára, akik Magyarországon -avagy Magyarországtól elcsatolt területen teljesítettt szolgálatból folyó és -a 2. bekezdés ér- telmében általános kereseti adó alá eső nyugellátást élveznek. Ezek ugyanis nem a 17. §-ban megállapított általános kereseti adóra vonatkozó adókulcs szerint, hanem a 18. §.«2. pontja szerint az előző évi nyugellátások összegének 1/i» része után megállapított alkalma- zotti kereseti adóösszegnek tizenkétszeres szorzatát fizetik.

Ad. K. H. Ö, 3. §, 4. pont. Ugyanezen szakaszt egészíti ki (4.) bekezdéssel a 2030/1932. M. E. sz. rendelet, kimondva azt, hogy az ország területén teljesített szolgálati vagy munkabérviszonyból szár- mazó jövedelmet még a z -esetben is itt kell megadóztatni, ha az illető az ország területén állandó lakóhellyel nem is bír, feltéve, hogy el- lenkező nemzetközi megállapodás nincs.

A 82.571/1933. P. M. sz. k ö r r e n d e l e t megállapítja azt, hogy az ország területén állandó lakóhellyel nem bíró nyugdíjasok, az ország területén teljesített szolgálati v-agy munkaviszonyból származó nyűg-

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :