K ö z p o n t : B u d a p e s t , VII. k e r . , R o t t e n b i l l e r - u t c a 33. sz,

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KERTÉSZ T Ő Z S D E V J / UNGARISCHE GÄRTNER BÖRSE B u d a p e s t ü l 933 március j25,

L a p u n k m e g j e l e n i k ;

j a n . , i e b r . , j n n . , j u l .f a n g . é s d e c . h ó n a p o k 10-én és 2 5 - é n , m á r C . , á p r . , m á j . , s z e p t . , o k i

n o v . h ó n a p o k b a n 5 - é n , 15-én és 2 5 - é n . É v e n t e 3 0 - s z o r .

Ki mint vet, ugy arat, Mauthner m a g n á l j o b b a t sehol sem kaphat !

MAUTHNER ODON

F e n n á l l 59 év ó t a F e n n á l l 59 év ó t a

magtermelő és magkereskedelmi részvénytársaság

K ö z p o n t : B u d a p e s t , VII. k e r . , R o t t e n b i l l e r - u t c a 33. sz,

966—9 T e l e f o n 4 6 — 3 — 6 5 . S ü r g ö n y e i m ; M a u t h n e r e k .

FIÓKÜZLET 1. számú: FIÓKÜZLET 2. számú :

IV., K o s s u t h L a j o s - u t c a 4. s z á m V i l m o s c s á s z á r - u t 59. s z á m . F e r e n c r e n d i e k t e m p l o m á v a l s z e m b e n

WMMM

N y u g a t i p á l y a u d v a r k ö z e l é b e n

Telefon : 89-2-15. Telefon : 29-1—94.

Uj nagy főárjegyzék, mely nővényárjegyzéket is tartalmaz, ingyen és bérmentve !

U r a d a l m a k n a k , g a z d á k n a k , g a z d a k ö r ö k n e k , zöldmező- és legelőtársulatoknak, kertészeknek k ü l ö n ajánlat.

Előcsíráztatásra a l k a l m a s legkorábbi V E T Ő B U R G O N Y Á K .

é P i l i s s z á n t ó i F a i s k o l a

( H E I N J Á N O S )

Pilisszántó Budapest mellett. 971-V Telefon: Pilisszántó4

L e s z á l l í t o t t á r a k :

Ezüstfenyők 2 xátült. 70-80 cm á 6.— P

„ 60-70 „ „ 5— „

„ 50-60 „ „ 4 . - „

„ 40-50 „ „ 3 . - „ Picea pungens 60—80 cm „ 4.— „ Picea pungens 2x átült. 50-60 cm „ 3.— „ Picea pungens 3-szor 40-50 „ „ 2.— „ AbiesDouglasii „ 100-120 „ „ 5.— „ Juniperus virgin 2x átült. 80-100 „ 2.— „ Larix europea 3-szor „ 100-140 „ 2.— „ Lucfenyő(excelsa) 2 „ „ 60-80 „ 1.20 „ Lombfák, díszcserjék. — Árlap kívánatra!

Tájkertészeknek engedmény.

D z e k y i a i s k o i a j a

Tiszaigar, Heves m.

Gyümölcsfák, díszfák, diszbokrok, évelő virágok, fenyők. — Kaliforniai pajzstetü- mentes. — A Magyar Faiskolai Szövet- ség tagja. — Kívánatra árjegyzék.

Több ezer amerikai tölgy, lísztharmat- mentes.

694—9

K E R T E S Z U V E G N Y E R S Ü V E G

VADALMA, dús gyökérzetű, üde, ho- moki, vastagság szerint ezrenként 6—8

—10- P. Őszibarack-csemeték, 1 évesek, keserűmandula alanyon, darabonként 50 fillér ,százanként 40.— P., ezrenként 300 P. 27 féle nemes fajtákban. Alma- és körtefacsemeték, elsőrendűek, dara- bonként 60 fillér, százanként 50.— P., ezrenként 400.— P. kaphatók PAPP FERENC faiskolájában. Cím: Szeged, Kossuth Lajos-sugárút 15. 897-7

S C H W A R Z A. ES F I A I

T Á B L A Ü V E G NAGYKERESKEDÉS BUDAPEST,VI,PAULAY EDE-U. 25-27 TELEFON 22 -9 -89 és 10-3-69

B U D A P E S T - M O N O R

T E L E F O N : A u t . 86-8-60

86-8-68

M o n or i magkereskedése B U D A P E S T , I V . , K o s s u t h L a j o s - u t c a 3. sz

= Központja: = B U D A P E S T , I V

— S z é p - u t c a 1, s z . =

86-8-69 J Ó Z S E F K I R . H E R C E G T Á B O R N A G Y U R Ő F E N S É G E U D V A R I S Z Á L L Í T Ó J A

w r T A V A S Z I K É P E S J U B I L E U M I F O Á R J E G Y Z É K Ü N K M E G J E L E N T . "18®

877-10 Megrendeléseknél kérjük hivatkozóan lapunkra.

(2)

T O S T

K E R T É S Z E T I H I R D E T Ő 1033. március 25

A P R Ó H I R D E T É S E K

A P R Ó H I R D E T É S E K : Minden szó 10 flll, vastag betűvel szedve 16 fillér. A legkisebb apróhirdetés 20 szó.

Apróhirdetések ára minden esetben előre beküldendő Előre ki nem fizetett apróhirdetéseket nm közölhetjük Jeligés apróhirdetések ára a postai költségekre való

tekintettel20°/o-al magasabb.

„Adóügyekben előfizetőinknek díjmente- sen szolgál felvilágosítással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége. Budapest, Vili., Rákóczi-út 11. Tel.: 322-60 "

Keressük Nagy Imre keresk. kertészt, aki ezelőtt Pápa, Vásártér 40. szám alatt lakott.

Ki tudja hol lakik Nádas Tibor kereskedő kertész, aki ezelőtt Újpest, Baross-utca 101. szám alatt lakott. Szíves értesítést kér a szerkesztőség.

Eladó 300 db 2é szép cseresznye kiváló fajták- ban, 50 Hortensia királynő drb.-ként 40 fillér

Dr. lmrik faiskolájaban, Bedö. X-7 Most vizsgázott kertészsegéd, a fa- és vi-

rágkulturákban jártas, továbbképzésre súlyt helyezve, állást keres. Szíves meg- keresést kér Kugler István, Makó. X-8 Vajbab, sárgaszemű, sárga hüvelyű, szálka-

mentes, bótermő, 1 kg. 1.— P., nagyobb mennyiségben előnyárban. Feledi Béla

kertészete, Eger. X-7 Gyümölcsfaoltványokat (szikes talajok be-

fásítására is alkalmasak), bokor és ma- gastörzsű rózsákat, hihetetlen olcsó ár- ban ajánl Szűcs faiskolája, Mezőtúr, Kapás-u. 29. sz. Feltétlen kérjen árjegy- zéket. Cserébe keresek vadrózsa magoncot.

X-7 Akácfamag 80 fillér, Gleditschiamag 80

fillér, Magas kőrisfamag 1.— pengő, vi- rágos fehérkőris mag 1.— pengő kg- ként. Plus forgalmiadó és csomagolás önköltségen való felszámítása mellett, utánvéttel szállít Fischer Izidor, Zala-

egerszeg. 1039-9 Benczúr György kertészete, Szarvas, ta-

vaszi szállításra ajánl gyümölcsfát, bo- korrózsát, százas, ezres tételekben, ri- bizlibokrokat, vadcsemetéket és 3—5 éves szegélybuxusokat, Juniperus sabinát 3-5 hajtással, 100 drb. 160. P. 927-9 Növényház alkalmi vétel. Kiállításról visz-

szamaradt növényház szerkezet, üvege- zéssel vagy anélkül is olcsón eladó.

Megtekinthető gyártelepünkön felállhva, ahol közelebbi ajánlatta! is szolgálunk.

Haas és Somogyi, Budapest, VI. Frange-

pán-utca 7. 1032-7 Bokorrózsát ajánlok . gyökérnyakban nemesi-

tett egy évest sok kiváló jó fajban. Thea, Theahybrid, Polyantha, Fernetiana és Re- montant fajokban. Árajánlatot és fajtajegy- zéket készséggel küld Lindner Károly rózsateiepe és mükertészete, Kondoros. X-7 Gyümölcsfa vadcsemet'.gyümölcsfaoltvány tiszta

faiskolából legolcsóbban kapható Szabó József Szeged, Kossuth Lajos sugárut 23.

944-8 Csemete, 3—5 mm-es, dús gyökérzetű St.

Julién nemtudomka, tengeri barack, ezre 10.— P. 3—5 mm-es vadalma 14.— P.

5—10 mm-es St. Julién nemtudomka, szilva, tengeri barack 16.— P. Fehér Szál- lítási igazolvánnyal szállítja Diner-fais-

kola, Kisvárda. 936-7 tulipán hagymát vegyes színben, tovább-

nevelésre 100-as tételekben veszünk vagy cserélünk 4 éves Asparagus plumosákért,

Meteor Pelargonium anyákért, vörösle- velü, piros virágú Cannáert. Maisai bér- uradalom, Maisa, u. p Keszőhidegkút.

X-7

Eladó édes mandula, 2 éves, magastörzsű, erősek, 100 drb. 25.— P. Dorothy Per- kins rózsa hosszú hajtásokkal, 100 drb.

60.— P. Reinisch, Mátyásföld, Forrás-

major. X-7 Eladó olcsó árakon: Ampelopsis 2 éves,

Evonymus, Buxus 2 fillértől 4.— P-ig.

Borostyán, Ananász-eper. Mindegyikből több ezer darab kapható Szendy Sán- dornál, Rákosszentmihály, Diófa-u. 62.

X-8 Keresek 50 cm. magas, 50 cm. széles Dra-

caena indivisát vagy latifoliát. Ugyancsak néhány darab hasonló méretű Dracaena purpureát, Jucca pendulát és Agavet.

«Terras» jeligére kérek ajánlatot a szer-

kesztőségbe. S-5/6 Gladiolus gandavensis a legjobb kereske-

delmi fajtákban, kiváló színekben, hajta- tásra is, száza I. o. 7.— P., II. o. 5.— P.

Bartó Antal kertészete, Balatonszent-

györgy. 1029-11 Rosa Canina 1 éves magcsemeték, 1/2 mm.

2.— P., 2/3 mm. 5.— P., 3/4 mm.

10.— P., 4/5 mm. 15.— P. 1000 darab Schauschek Károly sp. rózsacsemete ter- mesztő, Szentendre, Pest m. 895-7

Vízvezetéki csöveket minden méretben uj és használt kivitelben olcsó árban szállí- tunk. Szántó, Budapest, Rózsa-u. 78.

973-9

m

Virágcserepeket legjobb kivitelben és leg- olcsóbban száilit, házhoz is özv. Holczer Arnoldné, Pesterzsébet, Előd-u. 37.

996-12 Egy jobb fiút tanulónak felvesz Plavecz

József Hungária kertészete, Mezőberény.

1027-7 Szerény igényű, nőtlen, képesített kertész

állást keres azonnali vagy 15-iki belé- pésre. A kertészet minden ágában jártas- sággal bír. Szíves megkeresést kér:

Garzó László kertész, Mány, Fejér m.

X-7 Erdei vadrózsa, szabadföldi oltásra, 150—

200 cm-es, száza 12.— P., ezre 100.—

P. Szálanként válogatott prima száza 16.— P., ezre 130.— P. Zöld Ignác,

Sárkeresztur. X-7 Ficus elastica és Hortensia gyökeres dug-

vány előjegyezhető áprilisi szállításra.

Kérjen árajánlatot. Beliczay kertészet,

Békés. X-7 Gyümölcsvadcsemeték minden erősségben,

olcsón, nagyobb mennyiségben kapható.

Keserűmandula, tengeribarack stb. Zöld

Ignác, Sárkeresztur. X-7 Rex Begonia, fiatal növények, 3—5 levél-

lel, 30 különböző fajban vegyesen 15.—

P., névvel 20.— P. Vetró István kerté-

szetében, Földeák. X-7 Szálkamentes bokor viaszbab vetőmag, «Pá-

risi vásárcsarnok», Mont d'or» fajták- ban, kg-ként 1.20 P. minden mennyi- ségben Zöld Ignácnál, Sárkeresztur. X-7 Japánbirs, hárs, besztercei szilva, dió, pla-

tán ,díszfenyők, bokorrózsa kapható, vi- szonteladóknak kedvezménnyel Réthy Ist-

vánnál, Békéscsaba. X-7 Macluramag 15.— P., vadalmamag 4.— ;

P., vadkörtemag 5.— P., Gleditschiamag 80 fillér, akácmag 1.— P., szederfamag 5.— P. Összes faiskolai vetőmagvak ol- csón Zöld Ignácnál, Sárkeresztur. X-7 Eladó 100 000 drb Gladiolus vegyes színben

5.— P, Canna zöld levelű, piros virágú 15.— P, Bousingaultia baseloides 8.— P, Herr Majesthy szegfütövek 12.— P 100 db- onként. Zsivanacz János, Kecskemét, X-7

KERTÉSZ

ORGANISATIO

M O H A I ÉS T Á R S A

speciális szaktanácsadó és tervező irodája

B P E S T , VII., NÜRNBERG-U, 9

Levelezésnél v á l a s z b é l y e g e t kérünk!

AZ ORSZÁGOS M A G Y A R KERTÉSZETI EGYESÜLET «Zöldségtermesztési Szak- osztálya» február 27-én tartotta meg a Szfőv. Közs. Kertészképző Iskola nagyter- mében vitéz Szabó István elnöklete alatt rendes havi ülést, amely ülésen a szakosz- tály a budapesti uj vásárcsarnokban lévő s a kertészek érdekeit mélyen sértő visszá- ságok ügyét tárgyalta s többek hozzászó- lása után a szakosztály megbízta az elnök- séget, hogy az illetékes fórumoknál tegye meg a kellő lépéseket. Ezután az indítvá- nyok során a szakosztály elhatározta, hogy az Országos Magyar Kertészeti Egyesület által május 5-től 12-ig rendezendő kerté- szeti kiállításon a tagok különféle kerti terményekkel, primőrökkel nagy számban fognak részt venni és arra fognak töre- kedni, hogy ezen a kiállításon a magyar konyhakertészet tudása, szorgalma méltó- képen kidomboríttassék.

A szakosztály végül elhatározta, hogy a legközelebbi ülését március 27-én este 6 órakor tartja meg ugyanott, amely ülésen fiatmay Károly tart előadást a dinnyeter- mesztésről.

AZ ORSZÁGOS M A G Y A R KERTÉSZETI EGYESÜLET «Kaktuszkedvelők Szakosz- tálya» március 1-én tartotta meg elnökvá- lasztó ülését, amely ülésen elnöknek dr.

Maros Imrét, alelnöknek dr. Földy Fe- rencet és előadónak Dorschner Jánost egy- hangúlag három évre megválasztották.

Majd ezután dr. Seenger Gyula Kornél tartott igen érdekes felolvasást a kaktuszok hazájáról. Utána Czigány László tett in- dítványt a kaktuszok nomenklatúrájára nézve, melyből kifolyólag igen élénk esz- mecsere fejlődött ki. A szakosztály legkö- zelebbi ülését április hó 5-én, szerdán d. u.

6 órakor tartja meg az egyesület helyisé- gében.

AZ ORSZÁGOS M A G Y A R KERTÉSZETI EGYESÜLET kebelében működő «Alkal- mazott Vezetőkertészek Szakosztálya» márc.

hó 5-én tartotta meg Varga Márton ügy- vezető alelnök vezetése alatt szakosztályi elnökválasztó ülését, mely ülésen 3 évre egyhangúlag elnöknek Morbitzer Dezső szfőv. kertigazgatót, alelnöknek Konrád Gyula urad. főkertészt, előadónak pedig Kunsch Antal margitszigeti főkertészt vá- lasztották meg. A választás után Varga Márton ügyv. alelnök meleg szavakban üd- vözölte az uj szakosztályi elnökséget és bizalmát fejezte ki aziránt, hogy az újon- nan megválasztott vezetőség eme szakosz- tály működésének olyan irányt fog szabni, amely az alkalmazott vezetőkertészek jobb jövőjének biztosítása felé vezet. Többek hozzászólása után a szakosztály elhatározta, hogy a legközelebbi ülését az egyesületnek f. é. március hó 26-án, vasárnap tartandó rendkivüli közgyűlése után, d. e. 11 órakor az egyesület helyiségében fogja megtartani.

(Hirek folytatása a 4-ik""oldalon.) Megrendeléseknél kérjük hivatkozzon 'aotinkra

(3)

1933. március 25.

T O S T

K E R T É S Z E T I H I R D E T Ő

M A G Y A R F A I S K O L A I S Z Ö V E T S É G

Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11. — Telefon: 28-8-85.

A gyümölcstermesztők kiszolgáltatottsága és a f a i s k o l á k . A faiskolaszövetség közgyűléséről írott

tudósításunkban röviden megemlékeztünk az uj gyümölcsösökkel szemben követett adóztatási rendszerről. Lehner tanár, Her- szényi tábornok és mások felszólalása nyo- mán szóvátettük azt a súlyos adópolitikai hibát, hogy ha valaki a szántóföldjén gyü- mölcsöst telepít, másnap megjelennek az adó emberei és «művelési ág változás»

címén kivetik az új adót, amely sokkal na- gyobb az eddiginél. Nem kell róla be- szélni ,mennyire igazságtalan és mennyire káros ez a rendszer. Hiszen az a sokszo- rosan felemelt adóval sújtott terület mind- addig, míg az új telepítés termőereje ki- fejlődik, nem hajt annyi hasznot sem,

mint szántóföld korában. De káros ez a politika az adókincstárra is, mert lehűti a telepitökedvet és elüti a kincstárt attól a jelentékeny adótöbblettől, amit bevehetne, ha gyümölcsösök telepítésének feltételeit kedvezőbbé tenné. Ez az adórendszer bün- tetés, megtorlás, am!töl méltán fél és riad vissza minden birtokos, mikor azzal a terv- vel foglalkozik, hogy gviimölcs'e mesztésre tér át.

így áll útjába a kormány a tulajdon el- gondolásának: annak, hogy naggyá teszi gyümölcstermesztésünket. És így lesznek szegényebbek faiskoláink azzal a reniény- nvel, hogy ami árút nem lehet kivinni,

felveszi a belső piac.

De megteszi a magáét a magyar gyü- mölcskereskedelem is, hogy elvegye a ked- vet a termesztéstől. A nagy sörgyárak hűtőházai tele vannak almával. Ezek a cé- gek, mivel a sörfogyasztásnak ma nem kedveznek a viszonyok, nagyszabású gyü- inölcskereskedé^be kezdtek, hogy tőkéjüket és más lehetőségekre méretezett hűtőbe- rendezéseiket űgv-ahogy hasznosítani tud- ják. Eddig rendben volna a dolog. A ter-

mesztők és a háttérben a faiskolák csak örülhetnének, hogy ú j vevő, új tőke jelent meg a piacon. Ám az új tőke lelketlenül visszaél a maga erejével és a termesztők szorultságával. Potom fillérekért harácsol- ták össze a legszebb árut. A Dunántúl, főleg Zalában, 12, sőt 10 fillérekért szed- ték össze a hibátlanul egészséges, gyö- nyörű alma kilóját.

Mi más ez, ha nem kifosztása a ter- mesztőknek? Amit a közvetlen közel jövő- ben, mikor az árut piacra dobják, a fo- gyasztók fosztogatása fog követni. Mert az eladási ár — ezt bizonyára bátran meg- jósolhatjuk — semmiféle arányban nem lesz a 10—12 filléres beszerzési árral.

E cikk keretében nem foglalkozhatunk részletesen ezekkel az aggasztó jelenségek- kel. Nem térhetünk ki annak a kérdésnek a tárgyalására sem, hogy kitől és milyen tetteket követel ez a helyzet. De az emlí- tett tények jelentősége így is nyilvánvaló,

így is bizonyos, hogy aki az idén 10 fillért tudott «elérni» mintaszerűen egészséges Londoni Pepinjéért, jövőre se pénze, se kedve nem lesz ahhoz, hogy fáival és ter- mésével sokat törődjék. De nem sok lelke- sedést meríthetnek az állam és a kereske- delem bölcsességéből azok sem, akik gyü- mölcstermesztésre való áttérésben keresik jövőjüket, akik most foglalkoznak ilyen tervekkel.

Az északi államok 2 milliárd pengőt ad- nak ki gyümölcsért évenként. Ebből az összegből Magyarországnak 2<V<> jut. így fest a legízesebb gyümölcs termőhazája ma. A kérdés tehát, amit e sorok érintenek, nemcsak faiskoláink jövőjének kérdése, de figyelmet sürget a pénzügyi kormány ré- széről is.

Sz. I.

¡Schrikker Sándor F A I S K O L Á J A

A! s ó t e k e r e s - p u s z t a

U. p. Lepsény — Interurbán]

Telefon : Lepsény 10. s z á m .

IO 2 5 a s <U

41

"<U N BO V

SS

ORA IA N SS

SC o t/3

N

O>

n>.

1X5 S:

OREI

Gyümölcsfák, Rózsák, Díszcserjék, Örökzöldek

Gyümölcs-alakfák nevelésére különös

• • .1 I » » > I I I I H I I M I I H I » I

gondot fordítok.

« H

1019—V

Schillinger zsáküzlet

h a s z n á l t és u j ponyva, zsákvászon

kötéláru

klgr-ja m á r 45 fillértől

Budapest, V., Rudolf-rakpart 7.

2 - 1 3

F I G Y E L E M ! F I G Y E L E M !

T a k a r é k o s k o d j o n

= = és vásároljon közvetlenül a gyárnál

i

a l e g o l c s ó b b napi á r a k o n

viz és mindenfajta más eredeti

Aramit Gumitömlőt

Mindenkor friss á r u ! Nap- és időellenálló m i n ő s é g !

5 éves gyári jótállás minden Arámit tömlőért

Gyártja: L Á N G L Á S Z L Ó G U M I Á R U G Y Á R

Budapest, VI., Botond-utca 7. Telefon: 92—1—42.

Városi lerakat: Budapest, VI, Vilmos császár-ut 45. Tel.: 16-9-85.

Megrendeléseknél kérjük hivatkozzon lapunkra.

(4)

T O S T

K E R T É S Z E T I H I R D E T Ő 1933, március 25.

(Hírek folytatása a 2-ik oldalról.) AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET kebelében működő Kertész- segédi Képesítő Vizsgabizottság előtt f. é.

február hóban tartott vizsgákra összesen 16 tanuió jelentkezett, kik közül a vizsga- bizottság 5 tanulót jeles, 8 tanulót jó és 2 tanulót megfelelő eredménnyel kertész- segéddé képesített. Egy tanulót pedig — megfelelő képzettség hiányában — egy évi továbbtanulásra utasított.

A legközelebbi Vizsgák június 12-én kezdődnek, melyekre május 20-ig lehet je- lentkezni a titkári hivatalnál. A később je- lentkezőket csak az október hónapban tar- tandó vizsgákra bocsájthatja a bizottság.

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok a titkári hivatalnál díjmentesen szerezhetők be.

KIÁLLÍTÁSI HIRÉK. Mint már isme- retes, az Orsz. Magyar Kertészeti Egye- sület f. é.' május hó 5-től 12-ig egy orszá- gos jellegű kertészeti kiállítást rendez Bu- dapesten, a városligeti Koligerszky-kioszk területén, amely kiállításra az előjegyzé- sek már javában folynak. A kiállítás. 9 ta- gozatból fog állani, még pedig: díszkerté- szet, gyiimölcsészet, szőlészet és faiskola, konyhakertészet, kertművészet, kertépítés, virágkötészet, magtermesztés, szakoktatás, növényvédelem és kertészeti ipar. A kiállí- tók díjazására állami és egyéb érmek, el- ismerő oklevelek és tiszteletdíjak állnak rendelkezésre.

A kiállításon mindenki résztvehet, aki idejében jelentkezik.

Az egyesület tagjai térdíjat nem fizetnek.

Ezzel a kiállítással kapcsolatosan virág-,, illetőleg kertészeti vásár rendezése is tervbe van véve, mely vásár a kiállítás területén

— külön bekerített területen — fog le- folyni. A kiállítás ünnepélyes megnyitása május hó 5-én, pénteken d. e. 11 órákor történik a Kormányzó Ur Őfőméltósága, valamint a magas kormány jelenlétében.

Egyéb felvilágosítást az egyesület titkári hivatala ad.

Hirdessünk!

Szerkesztői üzenetek.

Cs. J. Baja. Nem tanácsos új korában a a melegágyj rámákat befesteni. Az első év- ben jobb, ha firnissel mázolja át a kerete- ket, mert így az esetleg frisS fa belső nedvessége is kiszáradhat. Ha festékkel vonná be a friss fát, úgy belső korhadás lépne fel, mert a festékréteg a szárító le- vegő áthatolását gátolja.

B. L. Nagykanizsa. A hidegen maradt fűtőcső valószínűen a helytelen szerelés' miatt nem cirkulál. A víz feltöltése alkal- mával levegő rekedt, q vezetékben, aini az áramlást dugasz-szerűen elzárja. A hibát a csőzsák kiegyenlítésével lehet megszűn- tetni.

Tibb é<delöd: nek. A Kertész Grganisá'iót egy budapesti szaktanácsadó és tervező iroda szervezi üzleti alapon'.

Célja, hogy a kertészek hiányos tech- nikai ismerete miatt és a kereskedelem terén való tapasztalatlanság folytán bekö- vetkező károsodásoktól a kertészeket meg- védje. Az Órganisátíó az üzemeket céltu- datosan fogja irányítani, azok szükségleteit versenytárgyalás útján fedezi, hogy ezáltal nagy megtakarításokat eszközöljön.

A piacokat és az értékesítési lehetősége- ket megfigyeli és a tapasztalatokat a be- szervezett tagok előnyére fogja kihasználni.

Hegyi Lajos

kertgazdasága

a Magyar Faiskolai Szövetség tagja

N a g y s z é n á s .

Tavaszi szállításra ajánlja több ezer darab 1 — 2 — 3 éves törpe- és magastörzsü koronás I. osztályú

gyümölcsfáit

úgymint alma, körte cseresznye, meggy, kajszinbarack és szilva

á 60 fillér. Sorfák: gömb, akác 70 fillér, korona-akác,

kőris és tölgy á 50 fill.

T ö b b ezer darab thujá compacta, aurea és

orientális és fekete fenyő 50cm.-tői

200 cm. m., P —,80-tól

4.50-ig

Bokorrózsa 18 legszebb fajban á 36 fill., Symphoricarpus, Spirea, Budleia á 20 fill., Berberis á 10 fill., akác csemete 2 éves, ezre 14.— P, Mahónia 2 éves, ezre 25.-, 3 éves 30— P. 1004-11

ELADÓ

X—7

özv. Feck Gusztéyné kertészetében, Mohács

2 .3 4 éves szegélybuxus:

10-12 cm-es 100 db 3.50, 1000 db 30.—

14-16 cm-es 100 db 5.50, 1000 db 50.—

16-20 cm-es 100 db 7.50, 1000 db 70.—

Gömbbuxus:

40-50 cm-es darabja 1.20—1.50 pengő.

Petermann

956 V kertészet

N A G Y K A N I Z S Á N

ajánl őszi és tavaszi szállításra :

gyümölcs és díszfákat, dísz- cserjéket, örökzöld cserje és szegélynövényeket, évelő virág-

töveket, F E N Y Ő K E T .

Kívánatra külön árajánlattal szolgál.

M A H O N I A 2 éves csemeték:

válogatott25-30 cm magasak. 1000 db 14 P 10.000 „ 130,, 100.000 „ 1200 „, gyengébb, 15-20 cm magas 1000,, 12 „

10.000,, 1 1 0 „ 100.000,, 1000,,

Teucríum chamaedrís:

3 éves, erős 100 db 7 P, 1000 db 60 P 2 éves, erős 100 db 6 P, 1000 db 50 P

D i s z - és s o r f a és d í s z c s e r j e

kiárusítás.

Disz- és sorfák erős példányokban drbonként 40-80 f.

Díszcserjebokwk (Berberis, Cercis, Deutzia, Forsitia, Hibiscus, Loni- cera, Philadelpus, Spirea, Simpho- ricarpus, Tamarix stb. darabonként

10 fillér, 100 drb. 9 . — P . , 1000 drb.

8 0 — P.

Buxusok 60-80 cm.-es darabonként 50 fillér, g ö m b b u x u s 20-30 cm.

átmérőjű1 40-50 fillér, 50-60 cm.

átmérette! 60-80 fillér, oszlop- buxusok 2 méter magas, kiváló, ritka szép példányokban darabon- ként 20-30.— P.

Nemes orgona fehér vagy lila dara- bonként 40 fillér.

Luczfenyő ritka állásban nevelt|tere-

¿.bélyes példányok darabonként 1 P . Fenti árak csomagolással ab vasút

vagy posta, M o h a értendők.

I s z k a s z e n t g y ö r g y i 1037—8 uradalom

M O H A , F E J É R - M E G Y E

ÍTHH» " -WRF-.!«RARI '

Debrecen szab. k i r . város kertészetében

Canna újdonságok

s már forgalomban levő fajták, nagy mennyiségben kaphatók, 904-8 N A G Y E R D Ő 15.

Dr. Magos György 3 — P , Demecs Elemér emléke P50 P, Pallag P 5 0 P, Horthy Miklósné 4.—P> Virágos Ma- gyarország' 2 . — P , Mayer miniszter

l . - P , Debrecen 3 . — P , Déri Frigyes emléke 3 . — P , Charles H. Kline 2 P.

Hungaria, Serrtaphore, Terracotta, Blanc Bruant, Schenandoah, á 0 30 P.

R. Wallace, musaeofolia, Emilie Breitswert, Stolzenfeís, á 0 4 0 P.

The President, M . Mühle, Gelbe Humbert, Báró Jósika, G. Berger, A. W , Kuhn. á 0-50 P.

Roi de Humbert, Fsuerzauber, Gartenschönheit, J o h n Fárquar, And.

an W . Neubert, Ambassador á 0 60 P.

*Vorvarts, Louis Cayeux, W y o m i n g , á 0.80 P.

Kívánatra fajtajegyzékkel készség- gel szolgálunk.

Caladium esculentum á 0.50 P.

M a h o n i a aquifolium 1 éves á 0/00 6. P. j

Mahonia j aquifolium 2 éves á

0 / 0 0 8 . - P :

Utcai sorfák, cserjék, fenyők és örökzöldek, nagy tételben kaphatók.

* Ugyanezek a fajták hajtatva május hó- napban 30% felárral lesznek értékesítve.

Megrendeléseknél kérjük hivatkozzon lapunkra,

(5)

Al

A»-!) 1933. március 25

t O S T

K E R T É S Z E T I H I R D E T Ő

Szarvas nagyközség kertgazdasága szállít

A M a g y a r Faiskolai

1. oszt. g y ü m ö l c s f á k a t , 150-170 cm. magasak a koronáig, 5-6 korona ággal. P l a t á n , 220-250 cm. a koronáig, H á r s f á k , 250 cm. a koronáig, 1 méterre az átmérete 4-5 cm. vastag, I. rendű példányok. Diszbokrok, Diszfák, Bokorró- zsák, Sajmeggycsemeték 2-3 évesek, ezre 20-25 pengő. A kertgazdaság minden beteg-

Szövetség tagja.

ségtől, úgymint pajzstetü és gyökérgolyva, tel- jesen mentes. A telep a növény- és kórtani ál- lomás felügyelete alatt áll. Viszonteladóknak és nagyobb tételben vásárlóknak kedvezményes ár-

Ár- és fajtajegyzéket díjmentesen küld!

1016-11

Levélcim: Józsa Mihály fökertész*

JELTABLA B ó zsák aró, V i r á g k a r ó

és m i n d e n ker- tészeti tömeg- cikk első be- szerzésiforrása

976-17

Kovács-féle

kertészeti tömegcikkek h á z i i p a r a .

Budapest,

VIII., Kisfaludy-utca 18. sz.

T e l e f o n : 380 33.

Utmenti akáczfa

Hatalmas gazdag gyökérzettel. Törzsma- gasság 200-225-250-275 cm. Méret

1 ni. a föld felett.

3l/z cm. átm. sima fényes törzsei 35 f 3 „ . » „ 30 „ 2V,-2„ „ „ 25-20 „

1 '/*-1' 4CM.„ „ „ „ 15-10,,

VADGESZTENYE 3 - 5 cm. átm. --70 P Egyéb utmenti fára kérjen árajánlatot.

MEGVÉTELRE KERESEK több ezer piros ribizli dugványt.

Unghváry SándorNagykőrös

890-8

H i r d e s s i i n k .

Eladó gyümölcsfa- oltványok.

KESERŰ BÁLINT faiskolájában, Puszta- nionostor, Szolnok megye. (A Magyar Faiskolai Szövetség tagja.) Alma, körte, szilva, kajszi, cseresznye, meggy, dio, eperfa magról, vadkörte és vadalma, két éves csemeték. Versenyképes minőség és árak. Árjegyzéket kívánatra, küldök. Lá- togatókat szívcsen fogadok. Telepem közvetlenül a pusztamonostor! vasútállo-

más mellett van.

1006-13

782—7

Elad -sra kerül

Drbja

40—100 Thuya, 40—100 cm-ig

Buxus, dugvány, különféle sze- gélynek

Juniperus, törpe

Vadgesztenye ,szép koronás Primula obc., sok virággal Hortensia, 2-4 bimbóval Hortensia, dugvány, gyökeres Amerikai szegfíídugv. gyökeres Chabaud szegfűpalánta Primula piros palánta Salvia palánta, cserépből Salvia palánta, ládából Iresine, Acheranthus, Coleus,

Althernathera, Ageratum, Se- dum dugvány

Begonia spfl., fehér és rózsaszín Fuchsia, rózsaszín és piros dupla Asparagus Sprengerii, 1 éves Aspidistra sarj, 1—2 leveles Ampelopsis Veitchii

Pelargonium zonale Poitevine, Meteor, cserépben, bimbóval és virággal

vegyes, cserépben peltatum, piros

Chrysanthemum, gvökeres, Drable, Troja, Blanche, Poitevine Eper palánta

Canna, hajtatott Canna ,nem hajtatott Santolina dugvány, gyökeres Onaphalium

Pelargonium ¡ládából

Magastörzsü rózsák, fajokban I. r. évtizedeken keresztül kipróbált nád- takaró és árnyékoló, nagyon tartós, hqr»

ganyozott drótba fonva, tönkretehetet- len, 160 cm. széles, 250 cm. hosszú,

darabja 130 fillér.

Tessék próbára pár darabot rendelni.

Megrendelhető;:

Reining- főkertész, Hőeyész.

4—10 50 80 40 8 0 — 1 0 0 12 15

n 6 10

4 5 8 20

: 8 25

35 30 30 10 3 40 20 4 4 15 100

I

Ha g y o r s a n fejlődő dús g y ö k é r - zetu, klorofilban gazdag

s ö t é t z ö l d ! l o m b o z a t ú

növényeket a k a r termelni, hasz- náljon rostált

M o o r f ö l d e t

( l á p f ö l d )

Ha talaját lazítani és nedvessé- gét megóvni a k a r j a , használjon

Tőzegkorpát

( t o r f m u l l )

79—V

Árak ivaggonrendelésnél, helyt Fekete- j g bézsenv állomás:

Lápföld 100 kg-ként 1.30 P.

Tözegkorpa 100 kg-ként 2.30 P.

Darabáruban, helyt Fonyód állomás:

Lápföld zsákokban, 100 kg-ként 3.— P.

Tőzegkorpa, zsákokban, 100 kg. 4.—P.

Tőzegkorpa, jutába varva, kb.

100—120 kg-os bálákban 8.—P.

1 mm. lápföldhöz 2 zsák, 1 mm. tőzeg- korpához 5 zsák küldendő cimitnkre, Fonyódra, postán bérmentve. Kívánatra m adunk zsákot darabonként 1.20 árban.

Forgalmiadét kjilön felszámítjuk. Darab- árunál az érték felét kérjük előre, a

többit utánvételezzük.

Érdeklődésre waggontételre bármely állo- másra közöljük a fuvart. Rendelhető leg- kisebb mennyiség féleségenként 100 kg.

gr.ZICHY BÉLA

Fonyód- Feketebézsenyi tőzegtelepeinek bérlete

Bpest, IV., Petőfi Sándor-u. 14.

| Telefon Aut. 884-89. (9-től 2-ig.) I

i rmnrí

n u r

m

77*7 I V

(6)

6

T O S T

K E R T É S Z E T I H I R D E T Ő 1933. március 25.

PAEONIA GHINENSIS (Pünkösdi rózsák,)

Nagyobb vételnél árengedmény Készlet összesen cca 6000 drb:

Fajtisztaság garantálva.

Őszi szállításra rendeléseket már most felveszünk.

Szállítja vidékre is utánvéttel • T O S T és M O L N Á R kertépítő és keresk. kertészet,

.BUDAPEST, VII., ERZSEBET KIRÁLYNÉ-U. 39.

A r a k f a j t á k b a n : 100 d r b 6 0 — , Atrosanguineum, szép bíborvörös

Boule de Neige, fehér, vörös foltokkal Courenne d. Or., fehér, sárgával Duke of Wellington, sárgás-fehér E. G. Hillt, tiszta karmazsinvörös Félix Crousse, szép vörös

Festiva Maxima, tisztafehér, karminvörös folttal Germaine Bigot, húsvörös

La Coquette, élénk rózsaszín, karminvörös és lazacsárgával

La Perle, gyenge rózsaszín

La Tendresse, crémsárga, tiszta fehérrel, korai L. iudespensable, lila, fehérrel

Linné, tiszta világos vörös

V e g y e s e n : 100 d r b 5 0 . — , 10

10 d r b 7 . — , 1 d r b — . 8 0 P e n g ő . Mad. Chaumey, sötét rózsaszín

Mad. de Verneville, gyenge rózsaszín, fehérrel Mad. Edouard Doriat, pompás fehér, vörös széllel Mad. Emilé Lemoine, gyenge rózsaszin, fehér

és lila foltokkal

Mlle. Leonie Calot, gyenge hússzínű, kései Neomy Demay, hússzinü, igen korai Pomponette, bársonyos rózsaszin, igen szép President Roosevelt, sötét-biborvörös Prince Imperial, szép skarlátszínű bíborvörös Reine Hortense, rózsaszin

Rubens, sötétvörös

Rubra Triumphans, bibor-karmazsin Souv, de l. Exp. Universelle, világos vörös d r b 5.50, 1 d r b — . 6 0 P e n g ő .

Diszfa és gyümölcsfa kiárusítás. 1035-8

Acer folies variegatis, Aesculus hypo- castanum darabja 1.— P. Acer negundo, Juglans nigra, Sopliora japonica darabja 60 fillér. Philadelphus coronarius, Deut- cia crenata, Spirea Wan Houttei darabja 30 fillér Sö'.énynek való rrac u á , úgy- szintén vegyes díszbokrok a legolcsóbb árban kaphatók. Alma, körte, diófa, szép erős példányok, nagybani ára Kalocsa, ab állomás: 100 darab 70.— pengő.

É r s e k i k e r t é s z e t ,

K a l o c s a , P e s t m e g y e . TELEFON: 84.

G y ü m ö i c s f a k i á ' u s i t a s : 50.000 drb I. r. fajtiszta, nemes gyü- mölcsfa, u. m.: alma, körte, kajszin, besztercei szilva, cseresznye, meggy, őszibarack, birs, naspolya stb. 50 fillér- től 1 pengőig. Sorfák, gömbakác 100-as tétel 80 fillér, hársfa 2 pengő, fekete juhar 70 fillér, Thuya compacta, 60-100 cm. 50 fillér. Fenyők, rózsák, orgonafák és bokrok, valamint 1 millió drb vad- csemete: alma, körte, Mirabolán, Maha- leb, tengeri barack, őszibarack» mandula.

Birscsemete-sarj 3/5 10.— P. 5/10 16.—

P. száza. Mahonia 2/3, száza 8.— P.

Rosa canina 2/3, 5— P. 3/5 10— P.

5/10 15.— P. ezrenkénti áron szállít:

Ifj. ZSIGA ANDRÁS faiskola tulajdo- nos, Újszeged, Vedres-u. 4. sz. Telefon:

17-20. Viszonteladókat keres. 748-12

Hirdessünk!

Csongrád tn g\e v 'ros polgármesteritől.

2007, 1933. sz!

Hirdetmény.

Csongrád megyei város kertészetében eladó 1000 darab 200—230 cm. törzs- magasságú

vadgesztenyefa

darabja 50 fillér 100 darabon felül . 40 fillér Csongrád, 1933 .évi március hó 18.

Polgármester helyett:

Boskovics, 1041-7 gazd. tanácsnok s. k.

Előfizetési felhívás.

T i s z t e l e t t e l f e l k é r j ü k azokat az igen tisztelt O l v a s ó i n k a t és Elő- fizetőinket, a k i k n e k előfizetése lejárt, v a g y a k i k m é g az előfizetési díjjal hátralékban v a n n a k , h o g y előfizetései- ket megujjítaní, illetve a hátralékos előfizetési dijat postatakarékpénztárt s z á m l á n k r a befizetni szíveskedjenek.

L a p u n k előfizetési díját, — h o g y azt m i n d e n Kartársunk részére hozzáfér- hetővé t e g y ü k , — a legminimálisabbra

évi 6.— Pengőre

szállítottuk le, m e l y negyedévenként is fizethető.

N a g y o n kérjük í. t. O l v a s ó i n k a t , h o g y l a p u n k a t előfizetéseikkel fokozot- tabb mértékben szíveskedjenek támo- gatni, mert m i n d a n n y i u n k érdeke, h o g y a m a g y a r kertészeti kereskedelem elő- mozdítását szolgáló l a p u n k feladatának teljes mértékben megfelelhessen.

a Szerkesztőség.

U V

ESZES

esőztető készülék

mely nemcsak a virág-, de a gyümölcskerté- szeknek is nélkülöz-

hetetlen

kézi s z i v a t t y ú j a

Készíti

S z á n t ó , Budapest

VI., R ó z s a - u t c a 78.

Ára 24 P.

A lap előfizelöi. 30° 0 en- gedményben részesülnek.

SAJÁT ÉRDEKÉBEN újjítsa meg előfizetését.

Előfizetési díj:

egy évre . . . . 1/2 évre

1/4 évre

I

s*

F F

A A Z

F mr

W

I I . 1 F

A L E G J O B B . P E R M E T E Z Ő

A HELYES OVEGEZÉSI MÓDSZER nö- vényházak és melegágyi ablakkeretek beüve.

gezésére az, amelyet az amerikaiak honosí- tottak meg. Náluk, ellentétben az európai szokással, csak az üveg alá tesznek a fa- bordára kittet és ebbe nyomják, illetve ra- gasztják bele az üveget. Az üveg és a borda között felszoruló üvegragacsot az üveglap- pal egy síkba kell simítani, majd leszege- zik a táblákat, ügyelve arra, hogy az üveg éle elé és a lap fölé is rögzítő szög ke- rüljön. Az előbbi a lecsúszás, az utóbbi a felemelkedés ellen biztosít.

Felül a kitt rákenése helyett jóminőségű sürü festékkel festik át a falcokat úgy, hogy a festék ne csak a fát, hanem az üvegnek a bordán fekvő kb. 1 cm. széles sávját is bevonja, azon jól tapadó bőrt ké- pezzen, ami többet ér a kittnél és minden évben könnyen kijavítható.

Ez a módszer nagyon tartós és tömör üvegezést eredményez, amellett feleannyi kitt sem szükséges hozzá, mint amennyi a

régi rendszernél kell. M.

A MELEGÁGYI RÁMÁK és üvegházi bordák készítéséhez alkalmas fanemek mai piaci árai a következők:

Boszniai borovi, féltiszta anyag 2/2 és 2/3 collos stafflikban, 6 m. hosszig 108.—, 128.—, 150.— pengő.

Ugyanaz a méret steier származású vörös fenyőből 110—134.— pengő.

Steirische Föhre. féltiszta 90—100 pengő.

Lucfenyő, csomómentes és ( féltiszta, ve- gyesen 64.— pengő.

Az árak 3«'o forgalmi adó hozzáadasá- val m3-ként értendők.

A vásárlásnál vigyázni kell, mert a görbe és kieső csomós darabokat nem kell át- venni.

A fakereskedők a bécsi colit 27 nnn-nek számítják és így| a 2 collos fát 54 mm-nek, a 3 collosat pedig 81 mm-nek mérik és

így számlázzák. M.

Mezrendeléseknél icerjnk ntvatKryzoi tanunkra.

(7)

1933. március 25.

T O S T

K E R T É S Z E T I H I R D E T Ő

K e r t é p í t ő k ! V i s z o n t e l a d ó k ! Helyszűke miatt minden elfogadható áron

1035-9 e l a d ó s

10.000 drb. 2 éves válogatott Mahonia, 12.000 drb. 2 éves gyengébb Mahonia, 10.000 drb. Teuerium chamaedrys, sze- gélynek, jobb mint a Buxus, 1000 drb.

Picea excelsa és alba, 40—50 cm., 5000 drb. 3 éves szegélybuxus. Különféle díszboKroK: Philadelphus, Deutzia graci- lis, Cydonia, Weigelia, Berberis, Loni- cera, Ligustrum atrovirense és ovalifo- lium, Hydrangea arborescens grandi- flora, Acer, Canadai nyár, nagy- és kis- leveiü hársak, 220 cm. törzsmagasság, Nyír, Platanus orientális és vadgesz-

tenye husángok.

Rendeléseit bármely elfogadható árral kérem adja fel:

IFJ. P E T E R M A N N J Ó Z S E F kertészete és virágüzlete NAGYKANIZSA, Fő-utca 1. sz. alatti cimre.

Keresek megvételre márc. 10-iki és ápr.

8-iki szállításra nagyobb mennyiségű cserepes virágot: Jácintot, Tulipánt, Hortensiát, Primula chinensist stb., stb.

Ajánlatokat az ár megjelölésével kérem a fenti címre eljuttatni. Orgonát hajta- tásra kész állapotban, a fentieket eset- leg cserébe is.

GYÜMÖLCSÖS TELEPÍTÉSÉHEZ va^y PÖTLÁSÁHOZ kérjen ajánlatot HOFFMANN FERENC faiskolájától, Szeged, Honvéd-tér 8. Telefon: 11-75.

Rendkívül előnyös árak. Viszonteladók- nak nagy árkedvezmény. Faminőség, koronaképződmény, gyökérzet elsőrangú.

Fatisztaságot szavatolok. Faiskolám hi- vatalosan mindennemű fertőzéstől men- tesnek találtatott. Nagy készletek gyü- mölcsfákban, gömbakác és eperfában.

_ 101U-8

Derekegyházi uradalom kertészetében

974

.

8 D e r e k e g y h á z a , u. p . S z e n t e s

(Csongrád m.)

e l a d ó n a g y o b b m e n n y i s é g ű 200-220 c m t ö r z s m a g a s s á g u

vadgesztenyefa

D a r a b j a — . 6 0 P 100 d a r a b 6 0 . — P 1000 d a r a b 500.— P

Hg. £szterházy

Várkertészete, Eszterháza,

Sopron megye.

E l a d ó :

G y ű m ö l c s f a , gyíimöícscserje d í s z f a , dísz- cserje, örök- zöldnövények, fenyők és évelő

vi r á g o k .

K í v á n a t r a á r j e g y z é - k e t k ü l d .

894-11

Vadalma, Vadkörte,

1 millión felül, saját tenyésztés- ből — vészmentes, ciánozás nél-

kül szállítható:

1 éves ezrenként 1—2 m m 6 — 3 — 4 m m 8 . — , 4 — 5 m m 14.—

6 — 1 2 m m 24.—

Nemes gyümölcsfák

nagytenyésztésre, hiteles fajokban 60 fillértől 1.— pengőig.

Névjegyzéket kívánatra k ü l d :

N O V O T H N Y központi faiskolája,

Rákóczifalva, Szolnok mellett.

1009-V

| Az U j n é p i kertészet

up. Magyarszerdahely

BJ DÁHLIA

árjegyzéke

az érdeklődőknek ingyen és bérmentve

megküldetik.

1023- -8

4000 darab P o l y g o n u m

B a l d s c h u a n i c u m

szép erős példányok sok hajtással, őszi szállí- tásra, c s e r é p n é l k ü l

d a r a b j a 90 fillér.

Nagyobb vételnél árengedmény.

Tost és Molnár

és kereskedelmi kertészet

M o ó r f ö l d

( L á p f ö l d )

H a z a i -

100 kg-ként 5.- P.

Tőzegkorpa

j u t á z o t t 120-130 k g b á l á k b a n

1 b á l a 11 - P . K a p h a t ó :

TOSTésMOLNÁR-nál

BUDAPEST,

VlI,Ezsébetki ályné-u.39.

T e l e f o n : 966-36.

Á r a k a b t e l e p ü n k é r t e n d ő k S z á l l í t u n k v i d é k r e is u t á n v é t l e l

Könyvismertetés.

A v á r o s és a f a l u f á s í t á s a . Irta: Csérer Gyula,

ny. városi főkertész, az Orsz. Magyar Kertészeti Egyesület titkára.

Ama tényezők között, melyek a város vagy a fa.u közgazdasági, közegészségügyi és szépészeti ügyét szolgálják, nem utolsó helyen áll az utcafásítás. Sivár az a város vagy falu, amelynek utcáiról hiányzik az élóla, viszont leiekemelö az olyan város

vagy falu képe már a távolról, is, melynek utcái, terei élőfákkal, díszcserjékkel és vi- rággal van benépesítve. Minthogy pedig ilyen irányú, fásítást tárgyaló nagyobb terjedelmű, magyar nyelvű munka eddig riem volt, a fenti szerző ez okból 25—30 évi ily irányú elméleti és gyakorlati ta- pasztalataira támaszkodva, a nagyméltó- ságú m .kir. Belügyminsizter Ur kegyes támogatásával egy 122 oldalas könyvet írt

«A város és a falu fásítása» címmel, amely könyv az ily irányú fásítás minden munkáját 36 fejezetben tárgyalja és 50 áb- rával szemlélteti. Ennek a munkának min- den magyar vérbeli kertész asztalán helye van, mert nemcsak a műkedvelő, de a hiva- tásos kertész is okulhat és tanulhat e könyvből, másrészt ezt a könyvet vérbeli kertész írta.

Ha valaki e könyvből egy példányt meg- szerezni óhajt, úgy szíveskedjék a szerző címére: Budapest, VII., Dohány-u. 20. sz.

5 pengő 40 fillért beküldeni, hogy a könyv a pénz beérkezése után portómen- tesen elküldhető legyen.

Kertészüveg

mig a készlet tart

997-13

árleszállítás í!

ifj. Weiss Gyula

tábla- és tükörüveg nagykereskedőnél.

Budapest, V., Vadász-u. 29.

Teleion: T. 101-12 és 101-13.

Megrendeléseknél kérjük hivatkozzon lapunkra

(8)

8

T O S T

K E R T É S Z E T I H I R D E T Ő 1933. március 25.

Lucfenyők

(Picea excelsa)

többször iskolázott, sötétzöld lombozatú szép példányok, 50—80 cm,, magassá-

gig darabja 50—80 fillér.

PELARGONIUM zonale és peltatum, aug. és szept. dugványok, a legjobb fajokban, cserépből, száza 20.— P.

VÖRÖS VERBÉNA évelő, gyökeres dug- ványok, száza 4.— P.

CHABAUD SZEGFŐ palánta, fehér, piros és rózsaszín, nagyvirágú fajok- ban, száza 3.— P.

SALVIA comp. «Zürich» dugvány, cse- répből, száza 5.— P.

ALTHERNANTHERA vérvörös, rózsa- szín és sárga, száza 3.— P.

IRESINE, vörös, száza 4.— P.

GNAPHAL1UM és SEDUM, szürke sző- nyegnövények, száza 4.— P.

BÉGONIA semperfl., sötétpiros és ró- zsaszín, száza 4.— P.

ASPIDISTRA elatior, zöld, cserepes nö- vények, darabonként 60—100 fillérig kaphatók:

Z S I G R Y S Á N D O R kertészetében T i s z a f ü r e d , H e v e s m . 947—8

Jegenyenyárfa

1 méter magasságban, 6 — 9 cm körkerülettel, darabonként

30 fillérjével

Akác sorfa

1 méter magasságban, 8 — 1 0 cm. körkerülettel, darabonként

25 fillérjével

Akác suháng

250-300 cm magas, drbonként 5 fillérjével

Kanadai nyárfa

vasvillanyél vastagságú, drbja 60 fillérjével

Szomorúfűz

"* I, - - . .

1 méter magasságban, 6-7 cm.

körkerülettel, darabonként

5 0 fillérjével

valamint m a g r ó l nevelt és iskolázott

akác- és gledicsia- csemeték, n y á r f á k

minden minőségben jutányos áron kaphatók

1034-7

Mélyen leszállított olcsó á r a k ! 921-7

Tavaszi ültetésre állandóan szállítok:

Több ezerre menő Lucfenyőt a legma- gasabb nagyságig, 100 cm. 80 fillér,

120 cm. 1.— P. és így feljebb. Thuya- fák 50 cm. magasságig 40 fillér. Sze- géi ybuxus, 4 éves, száza 4.— P., 2 éves száza 3.— P. Pyramis- és gömbbuxusok szép nagyok darabja 1.— P. Ampelopsis Veitchii, 2 éves oltvány, nagy indákkal, darabonként 40 fillér, í éves 30 fillér.

Salvia, vörös Verbéna, erős dugványok, száza 6.— P. Mahonia magonc, iskolá- zatlan, 2 éves, száza 1.20 P. Rózsafák jelfázva, fajok szerint 70 fillér. Szállítás

utánvét mellett. Megrendelhetők:

W e n i n g e r Gvula k e r . kertészetében,

S Ü M E G (Zala megye).

• • B B B W

A1/1PÁ a j á n l a t i Viszontelad knak UiUU d j a i i l d i ! _ Kereskedőknek

Tábla ürités folytán

már a tavasz folyamán kiárusításra kerül kb. 15.000 drb. 2—3 éves, elsőrendű, közép törzsű, egészsé- ges, nemesített

G y ü m ö l c s f a c s e m e t é k

a legjobb fajokban, u. m.: alma, körte, cseresnye, meggy, szilva, ringló, kajszin és őszibarack.

Fenti nemek összeválogatva is, 100 darabonkint már 45.— P-től, 1000 darab 400.— P. vagónba rakva.

B o k o r r ó z s á k

1 0 1 3 - 1 4

prima erős, 1-2—3 éves, hajta- rasra kiválóan alkalmas tövek, dús gyökérzettel, jól bevált fa- jokban, 100 darab 22.— pengő,

1000 darab 200.— pengő.

Áraim jó csomagolással együtt ab Új- szeged állomás értendők.

Vadcsemetét, orgona- és jázminbokrokat, 2 éves Thuya orientális és más dísz-

növényt legolcsóbban szállít:

ö z v : H á l á i S á n d o r n é

rózsa- és gyümölcsfaiskolája U J S Z E G E D, Főfasor 48. szám.

D O B O S - F É L E

k ó t a j i és k e m e c s e i faiskolájában.

Cim: D o b o s f a i s k o l a , K e m e c s e

( S z a b o l c s m . )

F a i s k o l a a l a p í t v a 1898. évben.

G o n d a P á l k e r t g a z d a s á g a ,

N a g y s z é n á s , B é k é s m e g y e azonnali szállításra vészmentes faiskolájá- ból a legjutányosabb árak mellett a követ-

":• .-•< kezőket ajánlja:

Gyümölcsfák: 130—170 cm. magas- törzsön, szabályos koronával ára 50—70 fillér, u. m.: Alma, Körte, Cseresznye, Meggy, Kajszinbarack, Magbaváló szil- vák, Ringló szilvák és Őszibarackok.

Az almák legnagyobb része téli.

Sor- és utcaifák: Gömbakác I. éves, jegenyenyár 350—450 cm. magas, á 60—70 fillér,

Sophora, Celtis vadgesztenye, Szil, Zöldjuhar, Nyirfa, Bignonia, stb.

Fenyők és Thuyák: Picea excelsa, Picea alba, Picea pungens glauca, Picea pungens, Pinus austriáca. Thuya com-

pacta, Aurea, Orientális (biota) Thuya comp. II. é. csemeték.

A Fenyők és Thuyák mind fö]<J- labdatartók és háromszor vannak át- iskolázva s ennélfogva mind ideális alakkal birnak, 60—160 cm. magasak.

BuxuS: 3—4 éves szegélybuxus és stbi gömbbuxusok.

Diszbokrok és cserjék: Prunus triloba II. éves, Jázmin, Spirea, Forsythia, Sym phoricarpus (piros és fehér bőgyókkal).

Japánbirs, Budleya, Cercis, Nemes orgonák, Dupla orgonák, Mahonia, Rózsák.

Csemeték: II. é. vadkörte, Akác cse- meték, II. é. Mahonia csemeték, Málna csemeték.

II. é. Ribizli csemete (hollandi piros), Szamocapalánta, Ampolepsis II. éves.

Szállítást utánvét eszközlöm. Meg nem felelő árut visszaveszem. Cso- magolásért önköltséget számitok.

Kertgazdaságom: Nagyszénás vasút- állomás mellett van közvetlen. Vidéki vevőimet ittlétük alatt saját vendégeim- nek tekintem.

Levélbetli érdeklődésre készséggel válaszol a fenti Kertgazdaság. 965-7 Szépen fejlett piramis VÉRBÜKK, 150-

200 cm. magas, 100 darab 180.— P., 1 darab 2— P. Buxus senipervirrens, szép piramis alakban, 60-70 cm. magas

100 darab 180.- P., 1 darab 2.— P.

Csomagolásért csak önköltséget számí- tunk fel.

S z a l a y U r a d a l o m ,

Kenézlő. X—7

V I R Á G P I A C .

V i r á g k e r t é s z e k a j á n l a n a k .

V i r á g k e r e s k e d ő k keresnek.

E rovatban a hirdetések dija soronként minden esetben előre fizetendő 50 fillér. Minden megkezdett sor egész

nék számit. Egy hasábsorba 42 betli fér.)

Kiváló I. r. Cyclamenmagoncok, 2-szer tűzdelt jó töves, egészséges leveles növé- nyek, óriás virágúak. Alapszínek 100 drb

10.— P., lazacszínek 100 drb 12.— P.

Schau Vilmos nagykertészete, Tóváros.

Tatatóváros, Komárom m. 1033—V H I R D E T É S I Á R A K ;

1 oldal . , 75.- P. Va oldal '/» s • . . 28.- .

% .

. - 15.- .

'/. ,

V., » • . . 9 . - , V.« «

A címlapon levő hirdetések ára 20°/o-al magasabb A hirdetések kéziratai — amelyek vissza nem adatnak és meg nem őriztetnek — a lap megjelenése előtt 3 nappal

küldendők be.

Oly hirdetéseket, amelyekben az áruk irreális áron vannak feltüntetve nem közlünk.

Feladott hirdetési megrendelések vissza nem vonhatók Levelekre válaszbélyeget kérünk.

Felelős szerkesztő és kiadó: TOST BÉLA Ábrahám és Sugár, Bagó M. és Fia Utóda, Budaiest, II., Székely-u. 2—4. Telefon 524—19

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :