• Nem Talált Eredményt

MAGYAR KÖZLÖNY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "MAGYAR KÖZLÖNY"

Copied!
26
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2021. augusztus 2., hétfő

Tartalomjegyzék

23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelet A forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából 5 forintos címletű

érmék kibocsátásáról 6808

13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek

kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról 6810 1527/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat Az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentéséről 6811 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A központi költségvetést érintő címrendi módosításról,

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi

Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő

előirányzat-átcsoportosításról 6812 1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő

előirányzat-átcsoportosításról 6819 1530/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A Szigetszentmiklós, Bucka városrészben építendő új református

általános iskola építésének előkészítéséhez szükséges támogatásról 6821 1531/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal

előkészítéséről szóló 2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról 6822 1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 azonosító számú, „Zimány

Ivóvízminőség-javító Program” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.)

Korm. határozat módosításáról 6823

1533/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A KEHOP-5.2.2-16-2017-00111 azonosító számú, „Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése” című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, „Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai

fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról 6825 1534/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében

finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről 6828

43/2021. (VIII. 2.) ME határozat Főiskolai rektor felmentéséről 6831

44/2021. (VIII. 2.) ME határozat Főiskolai rektor megbízásáról 6831

45/2021. (VIII. 2.) ME határozat Állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról 6831

(2)

6808 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 146. szám

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelete

a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából 5 forintos címletű érmék kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából – 5 forintos címletű érméket bocsát ki, hat különböző előlappal.

(2) A kibocsátás időpontja: 2021. augusztus 3.

2. § (1) Az érmék réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készültek, súlyuk 4,2 gramm, átmérőjük 21,2 mm, peremvastagságuk 1,6 mm, szélük sima.

(2) Az érmék előlapján, a  középmezőben a „FORINT” szó egy-egy betűje – az „F”, az „O”, az „R”, az „I”, az „N” vagy a  „T”  betű  – látható, a  háttérben a  Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri épülete homlokzatának egy-egy részletével. Az  érmék szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban, fent a „75 ÉVES A  FORINT” felirat, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat és a „2021” verési évszám olvasható. Az  érmék hat különböző előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az érmék hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, a középmezőben az „5” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az  értékjelzés alatti két vízszintes sorban a  „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érmék hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az érmékből 12 000 000 – változatonként 2 000 000 – darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 3-án lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

(3)

1. melléklet a 23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelethez Az érmék hat különböző előlapjának képe:

2. melléklet a 23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelethez Az érmék hátlapjának képe:

(4)

6810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 146. szám

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelete a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat 11. sora, b) 2. melléket IV. pontja,

c) 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 8. sora.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mager Andrea s. k.,

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 2. melléklete a következő XXIII. ponttal egészül ki:

„XXIII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1. Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049678 2022. december 31.

(5)

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1527/2021. (VIII. 2.) Korm. határozata az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentéséről

1. A  Kormány meghallgatta az  igazságügyi miniszter beszámolóját az  Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentéséről.

2. A  Kormány megállapítja, hogy az  Európai Bizottság uniós hatáskörön kívüli politikai követeléseit általános jogállamisági követelményként állítja be. Ez hitelteleníti a jogállamisági jelentés intézményét.

3. A Kormány a jelentés Magyarországra vonatkozó fejezetével kapcsolatban a következőket állapítja meg:

a) az Európai Bizottság külföldről, illetve saját maga által finanszírozott civil szervezetek véleményét ismétli meg.

Ezeket az állításokat nem ellenőrzi, indoklást és bizonyítékokat nem mutat be. A magyar alkotmányos szervek álláspontját figyelmen kívül hagyja;

b) a jelentés forrásai egyoldalúak és politikailag elfogultak, emiatt ténymegállapításai pontatlanok és tendenciózusak;

c) a  jelentés értékelő megállapításai kettős mércét tükröznek: a  Magyarországgal szembeni hátrányos megkülönböztetés más tagállamok jelentéseivel összevetve nyilvánvaló;

d) az  Európai Bizottság azt várja el Magyarország független alkotmányos szerveitől, hogy egyes konkrét ügyekben a  Bizottság által kívánatosnak tartott döntéseket hozzanak – a  tényállásra és a  szabályozásra tekintet nélkül. Ez a Bizottság részéről hatalommal való visszaélés.

4. A  Kormány rögzíti, hogy a  2011-ben elfogadott magyar Alaptörvénnyel kapcsolatban az  Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése az  1941. számú határozatában kijelentette: „a magyar parlament a  szabad és demokratikus Magyarország története során először módosította a  korábbi – egypártrendszerből örökölt – alkotmányt, és demokratikus eljárással, intenzív parlamenti vitákat követően, és a magyar civil társadalom közreműködésével új és modern Alaptörvényt alkotott”.

5. A  Kormány felhívja a  figyelmet arra, hogy nemzetközi fórumok vizsgálták a  magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, szervezetét és igazgatását. Ezek alapján megállapítható, hogy a  magyar alkotmányos keretek összhangban állnak az  európai normákkal, és számos uniós tagállam szabályozásához képest szélesebb körű intézményi garanciákat biztosítanak.

6. A  Kormány elutasítja az  Európai Bizottság megalapozatlan és politikailag motivált aggodalmait a  magyarországi korrupcióellenes fellépéssel kapcsolatban. Magyarországon európai összehasonlításban is részletes antikorrupciós stratégia, hatékony bejelentővédelmi rendszer és szigorú büntetőjogi szabályok érvényesülnek.

7. A  Kormány rögzíti, hogy az  Európai Bizottság értékelésével ellentétben Magyarországon valódi pluralizmus érvényesül a  médiában. A  baloldali és liberális médiacsatornák által nagymértékben uralt nyugat-európai médiakörnyezettel ellentétben a magyar viszonyok kiegyensúlyozottabbak, mivel minden politikai nézet és irányzat eljuthat a nyilvánossághoz.

8. A Kormány megállapítja, hogy az Európai Bizottság megalapozatlan aggodalmaival szemben Magyarországon a civil társadalom sokszínűségét a mintegy hatvanezer, szabadon létrehozott és működő civil szervezet bizonyítja.

9. A Kormány megállapítja, hogy az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentése a politikai nyomásgyakorlás újabb eszköze. Nem ad objektív és megalapozott képet a jogállamisági helyzetről sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamaiban. Ez a jelentés nem képezheti alapját további uniós mechanizmusoknak vagy eljárásoknak.

10. A  Kormány elítéli az  Európai Bizottság beavatkozási kísérleteit Magyarország független alkotmányos szerveinek tevékenységébe, és – mint Magyarország képviselője az  Európai Unióban – minden érintett szerv nevében visszautasítja az Európai Bizottság nyomásgyakorlását egyes konkrét ügyek elbírálását illetően.

11. A  Kormány felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy e  határozat tartalmát az  Európai Unió intézményeivel és tagállamaival ismertesse.

Felelős: igazságügyi miniszter Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(6)

6812 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 146. szám

A Kormány 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozata

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet az  5. A  BMSK Zrt.

tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek címmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 45 989 854 865 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli  el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: GÚP) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

3. a Kvtv. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a 2. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 45 989 854 865 forinttal történő túlteljesülését;

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 3 564 830 812 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

5. az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 6 301 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere a miniszterelnök általános helyettese Határidő: 2021. december 31.

6. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 786 054 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 4. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere a miniszterelnök kabinetfőnöke

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(7)

AGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 146. szám6813 1. melléklet az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

K3 Dologi kiadások 117 320 000

K6 Beruházások 227 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

302757 34 Infokommunikációs ágazati feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 979 957 920

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok

386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 174 505

K5 Egyéb működési célú kiadások 349 009 892

67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 295 647 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ

K3 Dologi kiadások 16 015 970

K6 Beruházások 666 204 030

K7 Felújítások 96 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek

386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 672 000 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 660 000 000

343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 32 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok

3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

377062 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 343 600 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -45 989 854 865

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 5 230 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 460 000 000

5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

349562 1 Nagyvállalati beruházási támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 000 000 000

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések

K3 Dologi kiadások 18 404

K5 Egyéb működési célú kiadások 36 807 514

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok

374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 64 337 630

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államháztartási

egyedi azonosító

K I A D Á S O K

(8)

6814MAGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 146. szám

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 344 320 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

302757 34 Infokommunikációs ágazati feladatok 979 957 920

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok

386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 349 184 397

67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 3 295 647 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ 778 720 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek

386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 4 332 000 000

343451 48 Kincstári díj 32 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 10 465 230 000

5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

349562 1 Nagyvállalati beruházási támogatások 25 000 000 000

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések 36 825 918

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok

374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 64 337 630

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 45 989 854 865 45 989 854 865

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma B E V É T E L

T Á M O G A T Á S

Magyar Államkincstár 1 példány Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államháztartási

egyedi azonosító

Államháztartási egyedi azonosító

(9)

AGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 146. szám6815 2. melléklet az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

347895 7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

K1 Személyi juttatások 26 800 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 200 000

K3 Dologi kiadások 144 700 000

K6 Beruházások 15 000 000

354406 8 Szakképzési Centrumok

K6 Beruházások 57 001 410

K7 Felújítások 201 860 590

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák

K3 Dologi kiadások 2 118 504 323

67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 194 239 489

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

K1 Személyi juttatások 13 767 927

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 134 029

K3 Dologi kiadások 55 623 060

K6 Beruházások 326 999 984

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 564 830 812

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

K7 Felújítások 186 500 000

278412 7 Ingatlanok fenntartása és őrzése

K3 Dologi kiadások 217 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

347895 7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 190 700 000

354406 8 Szakképzési Centrumok 258 862 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák 2 118 504 323

67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 194 239 489

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 398 525 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 3 564 830 812 3 564 830 812

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államháztartási

egyedi azonosító

K I A D Á S O K

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államháztartási

egyedi azonosító

Államháztartási egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S B E V É T E L

(10)

6816MAGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 146. szám

3. melléklet az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

385595 12

K5 Egyéb működési célú kiadások 301 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 301 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 5 000 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 6

K3 Dologi kiadások 499 750

K5 Egyéb működési célú kiadások 999 500 250

LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 404 918 765

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 592 581 235

379839 5 Működtetési célú kifizetések

K3 Dologi kiadások 2 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás

284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 407 418 765

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 592 581 235

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

385595 12 301 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 6 1 000 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 6 301 000 000 6 301 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államháztartási

egyedi azonosító

Államháztartási egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S B E V É T E L

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államháztartási

egyedi azonosító

K I A D Á S O K

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása

(11)

AGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 146. szám6817 4. melléklet az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség XII. Agrárminisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K1 Személyi juttatások -5 882 784

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 117 216

K3 Dologi kiadások -22 000 000

XII. Agrárminisztérium

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K1 Személyi juttatások -565 824 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -179 095 000

K3 Dologi kiadások -310 390 000

K6 Beruházások -745 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák

K5 Egyéb működési célú kiadások 400 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 5 882 784

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 117 216

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények

K3 Dologi kiadások 22 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások 698 417 823

4 Köznevelési feladatok támogatása

386362 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 357 636 177

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda

K3 Dologi kiadások -300 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások -400 000 000

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államháztartási

egyedi azonosító

K I A D Á S O K

(12)

6818MAGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 146. szám

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -30 000 000

XII. Agrárminisztérium

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei -1 056 054 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák 400 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 8 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 22 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 698 417 823

4 Köznevelési feladatok támogatása

386362 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 357 636 177

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda -300 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 1 786 054 000 1 786 054 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államháztartási

egyedi azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S Államháztartási

egyedi azonosító

(13)

A Kormány 1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozata

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és a 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2  564  900  000  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok  cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében Felelős: külgazdasági és külügyminiszter Határidő: 2021. december 31.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(14)

6820MAGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 146. szám

1. melléklet az 1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozathoz

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 425 000 000

K6 Beruházások 1 139 900 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 564 900 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 2 564 900 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 2 564 900 000 2 564 900 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államház-

tartási egyedi azonosító

Államház- tartási egyedi

azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S B E V É T E L

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma Államház-

tartási egyedi azonosító

K I A D Á S O K

(15)

A Kormány 1530/2021. (VIII. 2.) Korm. határozata

a Szigetszentmiklós, Bucka városrészben építendő új református általános iskola építésének előkészítéséhez szükséges támogatásról

A Kormány

1. egyetért a Szigetszentmiklós, Bucka városrészben építendő új református általános iskola építése előkészítésének támogatásával;

2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél érdekében 1 124 373 675 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese Határidő: azonnal

3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban meghatározott forrás terhére, 1 124 373 675 forint összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott beruházás előkészítése érdekében korábban létrejött előkészítési dokumentumok kedvezményezett részére történő átadásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 15 napon belül

5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt előkészítő tevékenység lezárását követően készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pontban meghatározott beruházás kivitelezésének támogatásáról;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese Határidő: az előkészítést követő 60 napon belül

6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé, illetve a  beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításának feltételeit vizsgálja meg, és készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: a felmerülés ütemében

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

a) a  2017. évben szükséges 272,8 millió forint támogatás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. törvény 1.  melléklet

„b) a  2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: 2019.. évi központi költségvetéséről szóló 2018. törvény” szövegrész helyébe a  „Magyarország 2019. évi központi

a) a 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok

a) a 2019.  évben 300  000  000 forint biztosításáról a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet XX.

2.3. egyetért azzal, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat szerinti, „VASÚT-2/F” azonosítóval jelölt részprojekt vonatkozásában a  feladatok

a) a  2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. törvény 1. melléklet XI.