anv nos

180  Download (0)

Full text

(1)Költk. -PH. és írók. ja nos anv ji. 3208 S95 1909. itrta "Bsiniiyei. cl ROBARTS. L. hanklin-Tázáulat Budapeát. (Ferencz.

(2) KOLTOK ES írok í. LETRAJZOK A KÖLTÉSZET ÉS IRODALOM KORÉBÓL KIADJA A KISFALÜDY-TÁRSASÁG. A Kisfaludy -Társaság a Franklin-Társulat áldozatkészségébl a fenti czim alatt életrajzok. YjSIL l/r. T. j. j. sorozatát indítja meg.. yijí. Fölveszi. jjjji. a sorozatba híres. mag yar. tudatával. s. a '>nvé-. et. ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H. és kül-. a. tett. min-. linkban. ynyá. az. i 1 y ^qA. *. válik. ibb. alakjá-. irt. regény-. ért életrajz. ^^P^. '. ^^^H. jdonságait. s. mint Smiles hogy nemes. deink még. ^^^m. "^VIIk. ^^^'.^/^ .^^^^n. Ital, xl,. [f^. melyeket. 1. külföldi. o3. fogja adni. ^^f4. üu. Hisszük,. nH) )rh yy\. és. ^^^^^^^^H. t. gát megérti >au és. küls. iobbat adni.. SHI^^^^HHH^^^I 5Sben 2-50. SerfözöLásiló könLi(/e. i ffOU. melyei. ndúk.t. li^^^H ^^^^^^^^^^^^1. '. K. c^. m P. S^^^^^^^wj.

(3) KÖLTÖK ÉS ÍROK ÉLETR.UZOK A KÖLTÉSZET ÉS lUODALOM. KÖRÉBL. KIADJA A KISFALUDY-TÁRSASÁG. MEGJELENTEK. :. Arany János. Szinnyei Ferencztöl.. Csokonai. Ferenczi Zoltántól.. Dante. Radó Antaltól. Homeros. Csengeri Jánostól.. Kazinczy Ferenoz Váczy. Jánostól.. Katona. Petrarca. ELKÉSZÜLETBEN. Lajostól.. :. jjeine. Heinrich Gusztávtól.. Janus Pannonius. Hegeds. Istvántól.. Kisfaludy Sándor Császár Elemévtl.. Maupassant. Molnár Ferencztöl.. Alfréd de Musset. König Györgytl.. Georges Sand. Zilahi Kiss Bélától.. Shakespeare. Alexander Bernáttól.. rpasso. Darvay. Mórtól.. Zrinyi Miklós. Beöthy. Zsolttól.. Ára kötelenként díszes kartonkötésben 2-50 K.

(4) Presented. to The. LIBRARIES. ofthe. UNIVERSITY OF TORONTO by. George Bisztray.

(5) Digitized by the Internet Archive in. 2011 with funding from University of Toronto. http://www.archive.org/details/aranyjnosOOszin.

(6) \. KÖLTÖK ÉS ÍEÓK ÉLET- ÉS JELLEMRAJZOK AZ IRODALOM KÖRÉBL A KI8F.^XUDY-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI. FERENCZI ZOLÍTÁN -K. -K. -K. SZINNYEI FRRENCZ: ARANY JÁNOS. \. fi/§íf^h. BUDAPEST. FRANKLIN- TÁRSULAT MAGT.VB IBOP. IffTÉZET ÉS KÖSATVTnMDA. 1909.

(7) ARANY JÁNOS IRTA. SZINNYEI FERENCZ. ^ ^^. BUDAPEST. FBANKLIN- TÁRSULAT MAftVAR írod. intézet KS KÖNrS'NYOMDA. 1909.

(8) f.

(9) ». Arany János Biharmegye. szülötte.. történelmi múlttal dicsekv nagy. többek. született. itt. Az érdekes. Biharország. »>. meg az országot; Pázmány Péter, Ka-. ajándékozta. íróval. sok jeles. «. közt. :. zinczy Ferencz, Szentjóbi. Szabó László, Földi. János, Csengery Antal, Csató Pál, Pálffy Albert és Szigligeti. Ede.. Az Arany- család valószínleg bihari eredet s. Nagyfaluból. fészkébl,. a Toldiak. bár. mások. a. szerint. szilágysági. származik,. Nagyfaluból. szakadtak Biharba.. Az bizonyos, hogy már a. XVII-ik. Nagyszalontán. században. találjuk ^az. Aranyokat, a kik ugyanebben az idben, 1634-. ben nyerték nemes-levelüket. Eákóczy Györgj^. I.. fejedelemtl. Nagyszalontát ekkor Bocskai hajdúi lakták, kiket a fejedelem. emelt.. Ok. építették. fel. tömegesen nemességre újra. a Toldiak. várát,. melynek maradványa a híres (csonka torony. A. hajdúk ivadékainak. ismerték. el. s. e. ben az Aranyok nek.. Késbb. nemességét. késbb nem. miatt óriási pör támadt, melyis. külön,. a hajdúk. pártján. szerepel-. nemes -levelük alapján. pör-. lenek nemességükért, de hiába. Szinnyei. F.. ;. Arany János.. 1.

(10) Arany Gj/örgy, költnk atyja, még folytatja a port, a mi egj'ebet nem eredményez, mint azt, hogy lesz.. még szegényebbé Megyeri Sára, jó gazdaságot rendben tartja.. földmives. szegény. a. Szerencsére. felesége,. gazdasszony, ki a kiR. Erre. szükség. mert. van,. is. gondot. elég. fentartása. gyermekük, Arany János megszületik, a szülök. majdnem ötven. családjuk. 1817. már. nagy. Mikor. okoz.. s. tizedik. márczius 2-án. elég öregek: az apa. anya negyvenöt. Gyer-. éves, az. mekeik közül ekkor már csak Sára, a legidsebb, él, ki maga is férjes asszony s tördött édes. anyja. helyett. kis. szoptathatja.. öcscsét. 1823-ban házuk (Arany szülháza) leég lyette. már. hetnek. Az gyesseggel. szülk,. öreg. «kik. patriárchai. ékeskedtek)), a sorsnak. után a vallásban tek vigasztalást.. egyház. he-. s. csak igen szegényes házacskát épít-. kis fiók. s. «A. vala, hol. kis. ke-. sok csapása. nevelésében keres-. bogárhátú viskó szent-. fülem. soha. nem hallott», mondja maga a Els tanítója az édes apja. egy trágár. szót. költ. volt,. ki. az. alig. három-négyéves fiúcskát megtanította olvasni beléoltotta a érzékét.. maga mély. Az els könyv, melyet. a biblia volt.. voltak. s. A. fia. Jani, kinek. kis. játszótársai. s. vallásosságát és erkölcsi. sem. igen,. kezébe adott,. testvérei. mindig. nem. tisztes. öreg szülei körül volt, kik szeret gondossággal kényeztették.. Ez a nevelés korán komolylyá. érzékenynyé. teszi. ügyetlen*. a. d. testi. dologra. vézna. és és. gyermeket, kinek ez az érzékenysége.

(11) kétségkívül gyengébb szervezetében gyökeredzik.. Mindennapi tapasztalat, hogy a testileg gyengén fejlett gyermeknek szelleme annál korábban és erösebben is.. Még. fejldik.. zsoltárokat. termékeit.. Janinál olvasni,. egyes. van. is. ismeri. :. a ponyvairodalom. s. Emlékezete. a zsoltárok. ez a kis. már tud. olvasottsága. bizonyos bibliát,. volt. jár s. így. sem. iskolába. a. egyes. fogékony: a biblia és. is. helyeit. söt édes apja, a ki diákos. könyv nélkül tudja, ember volt, a Páter. nosterre és a Credora is megtanítja, úgyhogj' mikor hatéves korában iskolába kerül, rögtön elsnek teszik az osztályban s a szalontaiak. csodájára járnak a kis tudósnak. Szalontán egy rektor. kula. s. több altanító vezetése alatt. mely. volt,. elemi. az. gimnaziális osztályból Itt. tanult. Arany. kitn. már korán. tanítgatja.. tanítva. tanul, a. évig,. 1823-tól. mi önállóságra. oka koravénségének. Az volt. 1833-ig,. Gyengébb társait Jóformán kezdettl fogva. sikerrel.. sok fejtörésébe és fáradságába. is. belle, mert. is. szoktatja,. kerül. s. bizonyos, hogy haszna. nult dolgok nagy része homályban. diák eltt, ki. legtöbbször. figyel. a. de. egyik. részben ennek köszönheti. tudásának világosságát és rendszerességét.. zottsággal. hat. kívül. állt.. tíz. mindvégig. ú. n. parti-. iskolán. marad. gyermekes. hallottakra. ;. de. A. ta-. a kis. szórako-. Aranynak. mindent jól kellett értenie a legkisebb részletekig, mert másképen nem tudta volna a tanultakat társainak világosan megmagyarázni. Tudo-.

(12) -. mányszomja egyre növekszik. Egyetlen mulatsága az olvasás. A mi könyvet csak talál a városban, kölcsönkéri vagy megveszi. Elolvassa. Gvadányi Falud Hármáéi. Rontó Pálját, Decsy Osmano-. nótá/iusá,t és. Haller. Jiistóridjáí,. grafidiái, olvas régi' széphistóriákat. tömérdek. terméket. irodalmi. háromszor. kétszer,. ponyva. s. A. sokat.. bibliát. elolvassa. Alig kerül az. is. els grammatikai osztályba, már a könyv- és tartja a legnagyobb embernek s a rímeléssel is megpróbálkozik, megénekelve az versírót. iskolai élet egyes mozzanatait.. maga. Szalonta és környéke. is. alkalmas volt. hogy a gyermek komoly irányban fejld lelkét foglalkoztassa. A bihari rónaság, melynek mintegy végpontja Szalonta, megtölti lelkét a magyar Alföld természeti képeivel a bihari magyarság változatos népéletének jelenetei méarra,. ;. lyen emlékezetébe. környékéhez apja. beszél. el. A. kicsi. vonják.. «. vésdnek. vadréczetojást. hajdúk ül. a. édes felé. sápadt gyermek* bebarangolja. hova. ^akran. melyeket. képzeletét a multak. neki,. a tájat, a. a Szalontához és. s. mondák,. füzödö. szed. törököket Tefithalorn. a SzigeW'i. hordtak. mely. tetején,. körül,. fogságba, alatt. annyi török vitéz nyugszik, bejárja a helyet, hol. Györy Jakab. híres. a Cfionkatorony diakról, «. is. harczát vívta, ismeri. történetét,. Szalonta egykori. híres-neves ». helyét. éjjeli. Toldi. sokat. urairól. Miklósról.. megmutatja neki édes. hall s. a Tol-. sükrl,. a. Vára árkainak apja. így kelet-.

(13) !. :. és ersödik a múlthoz való vonzalma, mely késbb annyira jellemzi költészetét. Felsbb iskolás korában «már halomra írja. kezik. verseit ». mint. s. szalontai. kis. afféle. kezdi. poétát. st. világ,. környék. a. ismerni a a mire. is,. nagyon büszke. Tanítói, kik a debreczeni kollégiumból kerültek Szalontára, természetesen Csokonait tzik eléje mintaképül s Kovács Józsefet, a kit a rímelés mesterének tartanak. Különösen Kovács Pál, egyik rektora, foglalkozik sokat a kis poétával, s bevezeti a magyar költészet ismeretébe. Útmutatása egyoldalú, mert aaz akkori irodalom korifeusai teztek)). s. Szalon tára. a félszázaddal azeltt divatos. nem. nézve. így a tanulékony és lelkes. lé-. tanítvány. irodalmat ismeri. meg. Bessenyei Milton-fordítása, Tanárky Tassofordítása, Péczely. Henriássi, Gáti. költeménye. Második Jósef a mámmarosi éhségben Dugonics regényei. (1792),. bizony elavult dolgok már. abban az idben s Arany ezeket olvassa. Nem hogy mikor az Aurora egy kötete s. csoda, ifj.. Péczely. czeni. József Lantja, (anthologia a debrekollégium növendékeinek munkáiból) ke-. zébe kerül, az ezekben és. eladási. módja. vonzó rá nézve.. A. olvasott. inkább. müvek. elidegenít,. stílusa. mint. nyelvújítás vívmányait nagy. mértékben felhasználó akkori költi irány késbb is idegen maradt eltte s lelke a régies és népi felé. nyezet. nyoma. s. az. vonzotta ifjúkori. mindvégig. lelki. hatások. íme a körmaradandó.

(14) A. nyelvben. divat. szerint. közül. németül is tanul s a annyira halad, hogy az akkori. iskolában. szalontai. latin. verseket. latin. Horatiust,. Ovidiust,. ír.. A. klasszikusok. Vergiliust,. Liviust. buzgón olvassa s másokkal is örömmel foglalkozik magánszorgalomból, ha ideje van rá. Látván, hogy szülinek még az a kis költség is nagy gondot okoz, melyet tanittatására, könykorában. melyet. folyamodik,. ceptorságert. A. tizennégyéves. fordítanak,. veire. el. felsbb osztályok tanulói. prífcceptorok a. tak, kik az elemi osztályokat tanították s. dolgot. is. végeztek,. pl.. laktak. az. iskolában. s. több. volt. Arany. a. gait kerüli s. Bent. harangozást.,. jövedelmük száz váltó foiintnál.. évi. prsBceptor társaival, kiknek. s. ott. nyomorog. nyersebb mulatsá-. ha fárasztó napi munkáját. könyveit. veszi. korán reggel és. késn. gezte,. vol-. egyéb. rossz tartás mellett alig. beköltözik az iskolába. is. pr^nyer.. is. el.. elvé-. Önképzésére. csak. este lophat egy kis. szomorú élet ez egy négy-tizenötéves gyermeknek! Verfényes. idt.. Milyen. nehéz. és. helyett. poros. iskolaszoba, gondtalan játék he-. komoly,. lyett. kenyérért.. mez. munka. fárasztó. Nem. tizen-. csoda,. hogy. a mindennapi Arany sohasem. volt igazán fiatal.. A. praeceptorság. mikor hatéves. 1833-ban. nem. sokat jövedelmezett. elvégzi a szalontai. tanfolyamát,. alig. novemberben a beöltözés. van. partikula. annyia,. költségeit. s. hogy. fedezhesse,. a debreczeni kollégiumba «subscribálván». Ben-.

(15) vagy. lakó diák. lesz s. teremben. hallgatja. gyarázatait.. tóga. Hány volt. alakját. ma-. hosszú. és koplal,. nem volt. kér tlük reám nézve.. így a kollégiumot?. Nekem nem. segíthetik s ö jól tudva segítséget.. professzorok. sovány. Halvány,. mint gyászlobogó a nyelét.)) Sokat mert szegény szülei nem. fedi,. nyomorog. «. százötvenedmagával egy tudós. a. ezt,. «E helyzet iszonyú. kiússza. erélyem küzdeni)). —. írja. is. önéletrajzában.. Érzékeny és önérzetes lelke nem bírja el a nyomorúságot s a tehetösbek lenézését; mások könyörületességóböl sem akar élni, inkább abba-. hagyja tanulmányait gálatot. lenes. sem. téve,. s. az els félév végén, vizs-. elmegy Kisújszállásra. tanítónak, hogy. az. tanulmányait folytathassa. márczius végétl 1835. ott Itt. szerzett. ideig-. pénzen. idzik az 1834. év. április elejéig.. Keményen. mint szalontai praeceptor korában, de legalább nem nyomorog, kellemes körkell dolgoznia,. nyezetben. él. s. önképzésére elég idt fordíthat.. Kektora Török Pál, a késbbi superintendens, szép könyvtárát rendelkezésére. bocsátja, mely-. ben kedvére búvárkodhatik. A német nyelvben annyira viszi, hogy Schillert eredetiben olvashatja, elkezd francziául tanulni, megismeri az újabb magyar irodalom termékeit, lefordítja az. Aeneis néhány énekét. «tij. ervel. s. buzgalommal, de szinte sovány. erszénynyel » tér vissza Debreczenbe, hol megkezdi. a második. félévet.. fogóktól olyan szép ajánló. A. kisújszállási. párt-. leveleket kap, hogy.

(16) ;. tanárok. a debreczeni s. közülük. egyik,. figyelme. Erdélyi. József,. kap nála. Ezentúl már. nem. koplal, a test. kapja a magáét, de a lélek nélkülöz. s. után eped. Diák életét maga beszéli. el. Isíd/tjának. leánya. kis. mindennap ebédet. bízza rá, a miért. tanítását. fordul. feléje. is. meg-. jobb. lét. Bolond. énekében.. II.. A. koUégium, ez a « taposó malom,)) nem elégíti ki, « mindig valami olyanért sóvárog, mit nem tanítnak a tudós tanárok-). A tudományért lelkesül, de lelkesedését lebüti a sok pedáns magyarázat. Lelke a csiUagok közt, a. es száraz. kalandozik. végtelenben. szemével. közellátó. s. hogy a tábláról leolvassa a számtani képleteket. Szeretné megismerni a természetet, de az iskolában csak a kövek és hiába. erlködik,. A. magoltatják vele.. virágok neveit. ben a korok lelkébe. akarna. történelemcsak a. de. látni,. Rajong a klasszikusokért, elragadja a müveikben nyilatkozó szellem; de hiába! Kénytelen sivár szókirályok és csaták. hüvelyezéssel. lajstromát. megelégedni.. A. kapja.. logikának. száraz. Inkább érzésére bízza magát íme verse «észtanszerübb, mint. tételei elrettentik. B. verset ír és. a próza)). Kötelességérzete. már ekkor ers. Tanul. csületbl, bár kedvetlenül. de ha van. melyre. «. eg}^ kis. önvád. denfélét, a. s. eminens diák. ideje elvégzett. be-. lesz. dolgai után,. nélkül » szert tehet, olvas min-. mi csak keze ügyébe kerül. lapot, ponyvát, juhtenyésztésrl. szóló. :. hír-. munkát,.

(17) régi vallási vita-iratot, nyelvtant, szótárt, idegen. nyelv könyvet. és. roppant. fáradsággal. ipar-. mondatok értelmét. Szeme romlik, de elméje mind egyre világosodik. ((A kötelességnek sziírásitól)) menekülve néha a Nagyerdn bolyong ábrándozva, vagy kodik megfejteni a neház. lakótársaival. borozgat. szép. s. diskant. hangja. belevegyül víg dalaikba. Megpróbálkozik a szoborfaragással, bár fogalma. módjáról, a festéssel,. kedvvel. gyakorol,. gitárt,. énekel. Lelke. folyton. czél leli. felé. sincs. melyet. majd a. annak rendes. gyermeksége. óta. zenével. Elpöngeti a. megtanulja a hangjegj'olvasást.. s. valami. háborog,. sóvárog)), de a czél. «czél. nélküli. nem. elérésének. útját-módját.. 1835-ben megnyílik az új szinház Debreczenben s Arany lesz legbuzgóbb látogatója. Ha pénze. nincs,. óraszámra. «. szerény temploma körül; szeket. kik. a. lettek.. és. színésznket,. kollégiumból. elkuncsorog. lesi,. még. »>. Thalia. bámulja a színévolt. megugorván,. társait. is,. a. waktorok)). Otthon szaval, énekel, tükör eltt pózol,. drámákat olvas és végre elhatározza, hogy szinész lesz. Elhatározása meglepi tanáfolyton. rait,. kik a kétségtelen hivatás jelének tekintik,. hogy a legjobb diákok egyike csupán a mvészet iránti vonzalomból szinész akar lenni s még bátorítják is, különösen egyik öreg tanára, ki Shakespeare tanulmányozását köti lelkére. Csakis így érthetjük meg, hogy az óvatos, kötelességtudó, komoly ifjú ilyen kétes jövvel ke-.

(18) 10. ceegtetö lépesre vetemedik. Erdélyi megengedi, hogy ezentúl is taníthassa leányát s nála ebédelhessen. 1836 február végén (tehát összesen. három. félévet. eminens. végezvén a kollégiumban) kikéri. bizonyítványát. s. beáll. Fáncsy. szín-. társulatába.. A messzirl ragyogónak nézett elet közelrl nem bizonyul valami elragadónak: «erd, terem, kulisszák,. kortinák. mind. szon, kötél, fonák.* Eleinte czipelnie, a színfalak. ágyúszót. a. lécz,. papír, vá-. kellékeket. Nagy shakespeare-i. mímelnie.. kell. mögött mennydörgést és rollék. helyett bizony csak apró szerepek jutnak Thalia új. papjának. «Egy tanácsos, favágó, inas,. sodik ármás, negyedik paraszt, egy. tiszt,. má-. udvar-. nok, pásztorfiú, második orvos, a király máso-. íme ezek szerepei. Május elején hírtelen felbomlik a társulat 8 Arany nem tudja, mit tegyen. Szúleihez térdik híve,)) stb.. jen-e vissza, kik belle papot vártak, vagy a kollégiumba gúnyolódó társai közé? Mindkett. lehetetlennek. látszik eltte. Kapóra jön neki, hogy Hubay, az egyik színész, a társulat néhány tagjából vándorszinész-csapatot toboroz 8. indulásuk perczében. Mit tegyen mást és. ?. öt. is. magával. hívja.. Velük meg}^ ágyát, fehérnemtis. könyves ládáját Debreczenben hagyván. Nagy. Károlyban, Szatmárt. A. s. végre Máramarosszige-. minden nyomorúságában bven van része, koplal, kemény padon hál s mástól kér kölcsön fehérten. játszanak.. vándorszínész-élet.

(19) 11. nemt, míg. a. lelkesedéssel. rajongott.. ábrándulását. els. magáét mosatja. Képzelhetjük, mennyire bántja, gyötri mindez a gyermekkora óta igen érzékeny s finom lelk embert; de mindennél tán jobban bántja az, hogy a mit korhely és züllött társai müveinek, végtelenül távol áll a mvészettl, melyért ö oly ideális. A. színészetbl való csalódása. szerelmi. ki-. követi.. Romlatlan lelkének egész hevével szeret egy kis színésznt, ki azonban csakhamar megunja az ábrándozást s a szerelem reálisabb mezejére akar átcsapni. Az. iíjú. kiábrándulva hagyja. olcsó kegyet ». «az. «miüt borban a. utálja,. legyet)). ott az oly. meg-. keserséggel,. s. ragyogónak. hitt. pályát.. elhatározását. Siettette. lelkiismeretfurdalása,. mely nem hagyja nyugodni, ha szegény, aggódó szülire gondol s egy álma, melyben édes anyját. halva. mindenét. látja.. egy. A. zsebkendbe. czipót és szalonnát. log utat teszi. A. hazafelé.. Szigettl. meg. köti. vásárolván,. körülbelül. Szalontáig. július. egy húszast kap,. direktortól. végén.. s. a. piaczon. megindul gya-. ötven mértföldnyi. alig. egy. Otthon. hét. alatt. dorgálás. és. gúny fogadja az exkomédiást. Csak édes anyja fogja pártját, csak az anyai szívnek érzi « üdít sugarát)).. Fájdalom,. nem. érezheti sokáig. :. anyja hirte-. meghal kolerában (1836. aug. 30-án), sz atyja megvakul, t magát köhögés kínozza, a miért tüdbaj tói tart. Tetézi nyomorúságukat a. len.

(20) :. :. 12. termés.. rossz. Bolond. szomorú. Végtelenül. helyzetét. IstókhsLU jellemzi. Ketten valánk ott. .. .. .. számra legalább. Leszerelt hárfán két széls ideg. Egy. alpha, egy. ómega. Tépett könyvébl,. Én,. De. ;. ;. a család. ifjú és. öreg. sz apámmal. Nem magam. tehát:. hol van oly magány, oly bús, rideg,. Mint mikor ott ült, az élet árnyán, S én virraszték szemének éjszakáján !. «. Ha. volna ber;. eddigi viszontagságom is,. —. meg nem. hogy bellem sohasem írja. önéletrajzában. ébredni a kötelességérzetnek,. gem, hogy sz atyámat nem többé elhagynom. ». A. — s. tanitott. lesz na^gy. most. meggyzni. lehet,. em-. föl kellé. nem. en-. szabad. város és egyház elüljárói. részvéttel tekintenek a fiu sorsára s. öszszel megválasztják konrektornak.. még akkor A konrektor. segédtanító volt a rektor után, de több fizetés-. mint a többi prajceptorok. atyjánál lakik, majd mikor azt. sel és önállósággal,. Egy. darabig. Sára nénje veszi magához, az iskolába költözik.. Végképen lemond nagy terveirl, annyi szeretettel sztt ábrándja'ól, nem akar többé mvész, költ, híres ember lenni. Eddigi irodalmi kísérCsokonai leteit tzre dobja: légy-pókcsatáról modorában írt víg eposzát, egy képzelt várromról írt regéjét, Kovács-féle kínrímekben zeng verseit,. klasszikus. modorban. írt. fordítását, szatíráját, Csokonai-féle. ódáit,. Aeneis. pajkos. rig-.

(21) :. 13. musait, az új költi iskola stílusában K. els. nyeit. .. ideáljához .. Hogy vége. lett,. Felnézve a. menny tz lámpásihoz. év. az. gazdagabb. felette.. volt talán életének tapasztalatok-. éve.. s. Mer. lelki. szenvedésekben. ellentét.. Az év. leg-. meg. elején. korlátozva a kollégiumi rend ezer. diák,. kötelékétl. szabad. Itt. eltemette,. hiányzik. fejfa. ban, csalódásokban. apró. költemé-. mélyen, hosszan sóhajtott. úgymond,. ön-jét,. Csak még a. tógás. dalait. .. Elbbi. Ez. írt. szerelmi. intézett. s. egyszerre. ismét ellentétek. csak. színész. és. idealizmusa össze-. :. ütközik az élet fanyar realizmusával. ez leveri,. ;. de csüggedt lelkét. felüdíti a szerelem.. kító ellentét ezt is. megsemmisíti.. A. Egy. ri-. rózsaszín. ábrándokat sötét lelkiismeretfurdalás váltja. fel.. Csapás csapást követ, ráront a gond, a nélkülözés, szóval az élet a s. maga. egész sivárságával. regényes, kóbor élet után megint. magát a. kis iskolai. szobában. ,. ott. a mint. találja. kályhája. hamvadó parazsába bámulva örökre elbúcsúzik ábrándjaitól.. A. tizenkilencz. éves. küzdött és sokat tapasztalt eddig. érzékenysége fokozódik, a. sorssal. félénkké,. vívott. ifjú. sokat. Veleszületett. még komolyabbá. lesz;. küzdelme lesújtja, Az önvád s bizonyos. sikertelen. óvatossá. teszi.. könnyelmsége miatt folyton gyötri 8 ezért vezeklésképen lemond az ifjúság minden örömérl: «&z ifjúság szép kertébe vas. szégyenérzet.

(22) :. u néz. korláton. ürömi. át». «a. ott. s. hol. élet víg. az. úgy érzi, mintha « tilalmasjárna. Nagy érzékenysége a búskomorsányílnak »,. ban » gon keresztül a kétségbeesés. hajtja. felé. ;. de. törhetetlen hite, az életben tapasztalt ellentétes. változások. komolyan. s. huiiiorrá. enyhítik. tudatára. ébred. hangba olvaszthatja. hogy az életnek. Tudja,. fölülemelkedhetik.. ellen-. bizonyos össz-. szív. és. ezzel a sors. s. elméje. Lassankint. fá,idalmát.. annak,. emberi elme. az. téteit. gondolkodó. lelki. hatalmán. is. hogy még sok meg-. próbáltatás vár rá, de reméli, hog}' az élet poros is. országútjának. nyílik. gyönyören is. szélén. fejez. ki. számára. az. itt-ott. A mit késbb oly Enyhüléséhen, már most. majd egy-egy. virág.. érzi. Nem. szenved. törik a. szív. Oly könnyen darabbá.. Csak ellágynl. s. az. örömre. Lesz fogékonyabbá.. Humora, mely lesz,. ezentúl. tészetének. is. így lelki életének alapvonásává. nem. hag}^a. hogy késbb. el,. annyira jellemz vonásává. Köriilményei lassankint javulnak.. A. köl-. legj-en.. tanítás-. ban mindenesetre. lel. pontos. elöljáróinak dicséretei emelik. teljesítése,. önérzetét.. örömet. Édes apjának. is. kötelességének. ;. visszatér. szeme világa,. maga. pedig. József. kereskednél, kinek leánykáját neveli. kedves. ezért szállást, ellátást. tus havától kezdve.. otthont. talál. Rozvány s. kap náluk 1837 augusz-. Az olvasáson. kívül ezután.

(23) 15. sem enged meg magának más. már lehetleg. szóraliozást.. mirl. olyat olvas, a. tudja,. Most hogy. remekm. Shakespeare német fordításait akkoriolvasmányai hatása alatt ban kezdi olvasni felismeri s Kisfaludy népértékét bán Bánk többre becsüli, a miért ki is szer drámáinál nevetik. Homerost is olvasgatja, ersen küzködve a görög nyelvvel, melybl Debreczenben ;. nem. sokat tanult. Franczia. bálkozik,. írókkal. is. megpró-. mi szintén. a. Moliére-rel,. így. nagy Mint. feladat az ö hézagos franczia tudásának.. maga mondja, bizonyos ösztön vezette, hogy keresse a nehezet, még mulatságból is. A nehézségekkel megküzdés ez ösztöne. ben megmaradt.. egész életé-. Verset egy pár alkalmi költe-. ményen kívül nem írt. Ebben az idben ismerkedik meg. Ercsey. Sándor ügyvéd árvájával, a piros arczú, szke megszeretik egymást s Juliskával. Az ifjak egyetlen vágyuk, hogy. A. nek.. van. :. mindaketten szegények. szerény jövedelme tására.. melyet. Végre. nem. meg. meg a. is. ígérnek neki.. 1839 s. elején,. így újabb. városnál. a. s. korrektorság. elég egy család. Arany megyei írnoki. torságról. kapja. egymáséi legye-. örökre. boldog frigynek azonban nagy akadálya. de. Lemond. a korrek-. az ígért állást. küzdelemnek néz. írnok. fn tar-. állásra pályázik,. lesz s. sem. elébe.. egy év múlva,. 1840-ben, aljegyz. Ugyanebben az évben, «szive régi. választását. Juliannát. s. követvén »,. fölteszi. nül. magában,. veszi Ercsey. hogy csak. csa-.

(24) 16. ládjának és hivatalának fog élni. lesz •közön-. b. séges ember, mint más)).. IL. Aranynak. iij. hivatala. nem. volt sinecura és. sokkal több gondot okozott,. mint a korrektorság. A íöjegyzö nem sokat tördött hivatalával s így az ö dolgát is Arany végezte, pedig elég. volna. lett. neki. maga. a. dolga. is.. Fö. teendje a kisebb polgári perek elintézése volt. Tömérdek apró-csepr ügyben kellett Ítélkeznie, illetleg. az. ügyeket a tanácsban. referálnia s. Kénytelen volt jogot. az Ítéleteket fogalmaznia.. tanulni és magánszorgalomból ann3dra hogy híre ment a megyében kifogástalan teinek. ítéle-. Rendkívüli becsü-. felterjesztéseinek.. és. vitte. letessége, lelkiismeretessége. és. igazságszeretete. közmondásos volt Szalontán, hol a mindig ko-. moly. és higgadtságát. soha. nem veszt. el. nótárusD-nak nagy volt a tekintélye ellenére.. Jellemz vasszorgalmára. fiatal. és éles eszére. az a pontos térkép, melyet a szalontai. rl minden mérnöki szakemberek. is. s. földek-. nélkül készített a. ismeret. pörösködö felek részére. «kÍ8. kora. a. megcsodáltak.. melyet. késbb. Szalontáról. a. rit-. kán távozott, egyetlen hosszabb utazása (életében a legels) 1843-ban történt, mikor hivatalos ügyben Pestre és Bécsbe ment, hol, mint egyik levelében tréfásan megjegyzi, a. Burgot».. «. megkerülte.

(25) :. :. 17. Hivatalának terhes teendi egész napját lefoglalták, még hirlapot is alig olvasott. «C8ak. —. est. az. kés. a. önéletrajzában. —. volt az. azt. s. fia,. letik (ugyanebben az évben bal. 82. Kedves,. korában).. éves. gazdasszony. s. Kis. megélnek.. kis. így. írja. tudtam. László, szü-. meg. édes atyja. gondos felesége. jövedelmükbl. jó. szépen. családja körében elíeledi gond-. Mint késbb oly. komoly arcza földerül. megható bensséggel énekli. jait,. Itt,. —. 1841^ben. teljes,. 1844-ben. Juliska,. leánya,. enyém. oly boldogul. Családi boldogsága. eltölteni*).. kis. est. enyelg. kis. családom. Közt, Yan az ón jó világom Künn, borong bár a magasban ;. Itt. :. örökké csillagos van.. Szivem ifjnl, gyermekké lesz Kis örömet nagynak érez. Körülem is ártatlan kedv Játszi pillangója re^jked.. A. sem hiányzik s a más kedélyes összejöveteleken a komoly nótárus humora is ki-kitör jókis rokoni és baráti kör. víg névnapokon, vagy. kedv. alkalmi rigmusokban,. vagy apróbb. tré-. fákban és adomázásban. íme, valóban sikerült. Aranynak hisszük. «. a. Szilágyi Istvánnak. mit ír:. ha kedves barátom senki. sem. Síinnyei F.. lát írói :. emberré lennie. közönséges*). neki,. néhány «. évvel. el-. s. késbb. annyi bizonyos, hogy. Szalontára. nem j, engem. pályán ez életben*.. Arany János.. 2.

(26) 18. Aranynak tanulótársa. Szilágyi István, ki. volt. Debreczenben, 1842-ben Szalontára jött rektor-. Mindennapos. nak. delni. hozzájuk. is. késbb. házuknál,. lesz. ebé-. ember,. jár. Szilágyi iró. kit. a. Kisfaludy -Társaság pályázatain kitüntetések értek. s. Szalontán. épen. juta-lmazza. melyet Arany másolt irodalmi. beszél. létekor. száz aranynyal. Akadémia nyelvtani munkáját,. az. hogy Aranj^iak. Természetesen. le.. dolgokról. mikor megtudja,. s. azeltt. voltak. is. sokat. irói. hajlandó-. ságai, unszolni kezdi az irói pálya folytatására,. könyveket erszakol. felolvassa. rá,. véleményt kér róluk.. zatait s. vágyak felébrednek Arany lelkében ismét. A ad. buzgón. st. olvas,. s. dolgoirói. nemsokára. fordítgatni. Kisfaludy-Társaság akkor ki.. neki. A szunnyadó. kezd.. is. görög tragikusokat. Szilágyi rögtön ezeknek fordítására. un-. Sophokles PhiloJ:-. Arany le Majd egy angol nyelvtant hagy nála, melyet Arany addig-addig forgat, hogy kedvet kap az angol nyelv tanulására. Gyorsan halad, a német Shakespeare -fordítással összehasonlítja Jnráhji az eredetit s nemsokára már János. szolja s. is. fordítja. teleséi.. kezdi. ugy. 1845-ben már jambusokban. angolul, mint németül s könyvtárában Shakespeare és Byron mellett ott vau. fordítani. ért. a teljes. Dickens, Bulwer és. W.. Irving néhány munkája.. Ugyanekkor ajánlkozik Kisfaludy-Társaság Regé)tytdra,i fordít.. Nagy. Nagy Ignácznak,. megbízásából. szerkeszti,. Ignácz azt. hogy feleli,. a. angol. hogy. ki a. Külföldi. regényt el. van.

(27) 19. kézirattal. látva. s. Nemzeti. a. le. arra buzdítja, hogy fordítsa. Színház. számára. Shakespeare. Merry wiwes of Wmdso?ját. Két felvonást belle,. ordít. de. mikor. meg Lemouton. jelenik. egy. le is. másik fordítása. Emiliától, abbahagyja.. Szilágyi 1844-ben elhagyja Szalontát. késbb. s. Máramaros-Szigetre megy tanárnak, ezentúl leveleznek egymással. Levelezésükbl tudjuk, hog^-. Arany mivel foglalkozik ebben az idben. Fleg angol és görög írókat olvas. Lefordítja Shakesspeare Szentivánéji álmát (már elbb). Don. Jiianjáhól a görög lantos. Platónt,. Byron. Xenophont, Aristophanest, Sophoklest,. kinek Traehisi. rad. s. énekét. Olvassa. még. nit fordítja is. Ezzel sokat fákésbb is, de végre abba-. pár évvel. Legkedvesebb olvasmánya Homeros. «Homert tanulom, Iliasf eszem írja 1846ban Szilágyinak. Látjuk is késbb, hogy sokat tanult a minden idk epikusainak mesterétl, ízlése fejldik s már bíráló szemmel tekinti hagyja.. »>. —. az akkori irodalmat. Helyes elveket vall a drá-. máról. a francia romantikus dráma melyek akkor a mi színpadunkon napirenden voltak. « Minél több franczia, anés. elitéli. ferdeségeit, is. német s ezekbl kompilált magyar beszélyt, színmvet olvasok, annál több Hornért és Shakespearet hozzá. Az örvény ragad ». Érdekes, hogy helyes nézetei s finom ízlése elle^ gol,. regényt,. nére,. ekkor. t írt. is. elragadta kissé ez. az. örvény, mint. két novellájából látjuk. Mindakettö az. Életképek 1846. évfolyamában jelent. meg: 2*. az.

(28) 20. els Egy czímen. beszélykr. e(jyszerü. (a. márcz.. 28-i. (üti tárczámból). számban). Arany. elsÖ. nyomtatásban megjelent munkája, a második. Hermina. (az aug. 29- i. számban). Mintha csak. hogy tudna-e ö. azt akarta volna megpróbálni, íilyan. romantikus rémségektl. novellákat. hemzseg. is. rossz. mint a negyvenes évek divatos els népi tárgyú, de nem népies. írni,. elbeszéli. Az. elbeszélés, tele mindenféle rémséggel (mérgezéssel,. öngyilkossággal, sírbontással. stb.),. a. másik. pedig egy hihetetlenül kezdetlegesen bonyolított szerelmi. mely tán még rosszabb az. történet,. elsnél. Arany késbbi szerkeszt. tehetségének. nyoma. készségének. lusbeli. sére elég ez a. sincs bennük, de sincs.. mondat:. közt ezt sziszegé a. és. elbeszél. még. stí-. Nyelvének jellemzé-. «Hermina keble redi. kígyó ».. Szinte. érthetetlen,. hogy Arany, a szigorú önbiráló, kiadta. ezt. a. két gyarló kísérletet.. 1845 nyarán Szilágyinak boszúsan lon tai. és. megyei. darázs-fészekrl. viszonyokról. itt ?. Pöff és. «Mit. :. pufii,. ír. a szaírjak. e. czivódás, mint. quondam, cannibalismus mint quondam ... Az értelmiség itten a conservativismus mellett nyilatkozott.. gyok,. de. nincs. e. Én magam most fájdalmasan. hat. is. szabadelv vaérezni, hogy. rám. megyében elvrokonom. Meglehet, ne-. kem különös fogalmaim vannak a szabadelvüségrl. Ha, mit nem remélek, ön valaha egy firkát olvasna. Vadonfy Bertalantól, abból hozzá-. vethetne politikai hitvallásomhoz.*.

(29) 21. Ez a. «. firka. eredetileg. nem. Az. »). is. benne, mint. kiönteni. akarta. boszúságát. alkotmány, melyet elé. Csak. elveszett. szánt a nyilvánosság. megyei. mondja,. melyet. a. keltettek. benne.. Nem. maga. kicsapongásai. élet. dolgozott. terv. szerint,. csak úgy, a bogy pillanatnyi szeszélye sugallta. szemébe a Kisfaludy- Társaság ötlött. Ekkor «. tárgyú. hazai. kivánó. epost". víg. mely november 20-án. volt. pályázata,. lejárandó. Gyorsan. befejezte költeményét s elküldte.. Kivan esi. mit érez az ember, ha jutalmat nyer zött. 25 arany. A. s. a kit-. s. «c3Íklandotta).>.. is. pályadíjat. lyázó elöl. volt,. el. is. nyerte a többi. a bírálók elismerleg. négy pá-. nyilatkoztak. « életh festését benne a magyar életnek». Stettner György szerint «az irodalomnak valóságos nyereségére válik*). Csak Vörösmarty nem becsülte sokra az. eposzáról. Erdélyi János szerint látjuk. egész. pályázatot.. pályamben komikum sa olynem, mintha már irodalaz. Szerinte. öt. «több a satira és didaxis, mint a nyelv és verselés. munk. vaskorában élnénk ». Az. mányt bet)). ajánlotta jutalomra.. tetben. —. ki. akarta. meg,. így. is. engedte. 1845. elveszett. 6-i. A. társaság külön kö-. adni, de. csak. Évlapjaihíin jelent. ezt. «az. alant. járó. allegrico-comicus valamit».. idmet, melyet. ez elveszett. cenzúra. a. nem. Kisfaludy- Társaság. a. meg. Arany maga kevésre becsülte ját,. alkot-. legtrhetöb-. csak amint a többi között. 1849-ben.. ezt a. munká-. humoristico-satirico«. Sajnálom elveszett alkotmányra vesz-.

(30) 22. —. tegettem 8ura igen. Toldy Ferencznek. írja. kedvem. hanem ugyanann3Ú. 7,. ki belölet). ezer verset. (az egész hét. —. s. a cen-. ha nem 6 vagy. szerint tesz,. tudott volna. énekes költemény több. mint 4000 hexameter). Csokonai Dorottyáia, es Békaegérharrza, mindenesetre hatottak Aranyra a forma megválasztásában (eposz-paródia). Petfi Heiifség kalapácsai,. mely 1844-ben jelent meg, ha.n belle kö-. vagy legalább a Pesti Dicallaj mutatványt,. zölt. szintén. ismerhette.. megválasztásában els sorban. a. saját. A. tárgy. szomorú. tapasztalataira és megfigyeléseire támaszkodott,. némi útbaigazítást adhatott neki Szilágyi ez. szatírája, mely vitézlett Bendegúzt búcsúztatva a maradiakat Hátrafalvy de. István Emlékbefizéd. gúnyolja, valamint Szentmiklóssy Alajosnak. Az. állatok restaurációja ez. hexameteres szatírája,. mely egy tisztújítás gúnyos leírása, st talán Nagy Ignácz országos siker Tiszíújitáso. is, melyet több politikai vígjáték követett. Hangján. már Byron Don ját. is. Byronból. A költemény 8 s. az. sem. fontos. /it(/. /íjának hatása érzik, mottó-. vette.. csupa epizód, meséje kevés van ;. f benne a megyei. általában az akkori. dalmi. magyar. élet szatírája. politikai és társa-. elet ferdeségeinek kígúnyolása.. Hamarfy. Eák Bende. rohanva halandók s Ingady a juste milíeu-sök torzképe. A III. ének a. maradiak,. egy védegyleti. s. a. egy utasításokat tárgj-aló. me-. Kolocíntos Gábor. Pör-. gyegyüles torzképe. ;. gedy Mátyás nemesek hadnagyainak. és. szónokia-.

(31) :. :. 23. tai (IV.. ének) a liberális es konzervativ kortes-. beszédek remek torzrajzai.. E. tömérdek. mellett. megjegyzés. az elszórt gúnyos. az. egész. költe-. ményben, melynek egyes jelenetei tárgyilagosan tekintve komikusak (pl. a két párt verekedése a megyeház udvarán). Mint eposz-parodia, hatásában humoros. így egyes. részletei. :. a. segitségülhivás. elterjesztése, a seregszemle,. Bende. lévé devalválódik,. Aeneasénak fonákja, szónoklatok,. Hadúr. és. futásában). Hábor. élettörténete,. alvilági. Armida. és. és. a. tárgy. mely szekérszema. útja,. mely az harcz, a. légi harcza,. mely. Ármány csatájára emlékeztet (Zalán mind paródiák s mint ilyenek, nem. tekintve szatirikus élüket, vagy komikus voltu-. humorosak a komoly eposzi eladásmód s kis- szer tartalom ellentéténél fogva. Egyes. kat,. a. eposzi stílust parodizáló szavakban és szólások-. ban. is. humor. sok a. s. néha gúny. ban.. rl. szólót. az. tréfás köz-. melyek közül magáról a költeményemeljük ki, mint bizonyítékát annak,. is,. hogy Arany kor. kalapácsa-. Humorosan hatnak a költnek. bevetései. az eposzi. is. dagály ellen, mint Petfi Helység. nem. sokra becsülte munkáját. Mi-. Id gzmalmát. így emlékezik Ott jön az én. meg. írja le. a VI. énekben,. eposzáról. könyvemnek. öt. els éneke. is. már. Lapjain illatos ó sajtok maradéka mutatja, Mily fokon álla szegény a dicsség úri kegyében. Oh jaj a mélybe zuhant, honnét pora jegytelenül fog !. Hullani majd az örök feledékenységnek. rébe. !.

(32) u Ezek a szubjektív közbevetések s a tömérdek idegen szó (humoros czélzattal használva) mmt külsségek is emlékeztetnek Byron eladás-. Ez az egyetlen költemény, melyben szabadjára ereszti s komponáló és fegyelmez müérzékét nem hagyja szóhoz jutni. Chaos ez a költemény, melyben komolyság és szeszély, tanulmány és dilettantismus vegyül s melyben a humor árja virágot és szemetet hömpölyget. A humor, komikum és szatira sajátszer módjára.. képzeletét. vegyületében a szatira az uralkodó elem, ezért nelegtalálóbban ezt a különös alkotást. vezhetjük. szatirikus eposz -paród idnsk.. III.. Költészetünk a tizenkilenczedik század húszas. éveitl kezdve, fleg Kisfaludy Károly. föllépé-. mely visszahatásként jeKazinczy korának klassziczizmusára.. sével új irányba tér,. lentkezik. A. klassziczizmus elvontságát, általánosító hajla-. mát a. jellemzetesnek,. egj'éninek. túlzásig csiszolt formát,. tartalom elbágyadt, kevesebb. mgond,. ségesebb tartalom; a tárgyaknak válogatását. a. képzelet. keresése. ;. a. melynek nyomásától a de egész-. gondos meg-. szabadsága;. a. hideg. mesterkedést bensöség és egyszerség; a költi. mfajok. és. versformákban nyilatkozó egyoldalú-. ságot sokoldalúság váltja. jellemvonást említsünk.. fel,. hogj' csak. néhány.

(33) Ez a magyar roniantivizmus több egyez. vo-. nást mutat az egyidej franczia romanticizmussal,. más. de. forrásokból. emez, különbözik. is. mint. táplálkozván,. tle. Legnagyobb. diadala. Vörösmarty költészete, de már az korában a is mutatkoznak, jelei fleg hanyatlás a lira terén. Az öt és Bajzát utánzó fiatalabb nemzedék, mely leginkább az Athenceimihsi dolgozik,. bizonyos. visszahajlást. mutat. a. klasszicizmus. felé.. Ismét divatba jönnek a profanum vulous-. nak. ((érthetetlen. egyéni. érzelmek. szépségek)),. nyelvbeli mesterkéltség. s. jön. divatba. általánosítása,. az. finomítása,. a forma túlságos. szolgatása. Találóan hasonlítja Petfi. a. csi-. ennek az. iránynak alkotásait satnj^a üvegházi növényekhez.. A negyvenes években új visszahatás támad, melynek Petfi a lelke, a ki visszavezérli költészetünket az szerühöz.. E. hajtja végre. szetre. már. egyénihez,. reformot. A. a. jellemzeteshez, egy-. népköltészet. népköltészet hatása a. régibb kelet. korszakalkotó föllépése. s. el. alapján. mkölté-. Petfinek kétségkívül volt. A. készítve.. ro-. manticizmus a jellemzetes, egyéni iránti érzékénél fogva a népit is magával hozza a költészetbe. A nép felé forduló figyelmet pedig folytonosan fokozzák a politikai viszonyok változásai. A franczia forradalom eszméi, el-elnyomva bár, folyton élnek az európai nemzetek lelkében s az újabb forradalmak által mindinkább ersödve utat találnak hozzánk is.. Széchenyi fellépésétl (1825) kezdve,. a. sza-.

(34) ». 26. badelvü eszmék evröl-évre több. nak. lelket. A nemesi kiváltságok tnnek fel s az. meg.. hova- tovább eddig. igazságtalanoknak. sem. hódíta-. észre. nép helyzetének javítása és jogainak biztosítása foglalkoztatja a közvéleményt A nép vett. úgyszólván aktuálissá tök ügyeimé. is,. lesz. Feléje. fordul a köl-. érdekldni kezdenek természete nép nyel-. és költészete iránt, söt megkisérlik a. ritmusának. vének,. utánzását. nem. is.. A. s. gondolkodásmódjának. régebbi tapogatózó. kísérletekrl. szólva csak Czuczort említjük mint Petfi. úttörjét.. Czuczor már a. kezdve. népies költeményeket és népdalokat,. írt. melyek legnagyobb részét. harminczas. (kb.. évektríl. negyvenet). már. akkor énekelte a nép. Ez a lassan, szinte észrevétlenül ersböd népies irány Petfi költészetében hatalmas visszahatásként jelentkezett, mely. halomra döntötte a «conventionell eszményiséget», mint Arany késbb mondja. Csakhamar egész kis iskolája támadt, mely utánozta a mestert, míg késbb, az ötvenes években, túlzásai miatt magára vonta a jobbak haragját.. Az zésre. új népies irány természetesen talált. Aih&iiaeiim (ier ühen. az. «athen£eisták»). heves ellen-. körében, kik az. megsznte után leginkább a Hon-. pengették gyenge lantjukat, míg Petfi. követi a Pesti Divatlaj^a. dolgoztak. Megkezddtek már 1844-ben a kritikai csatározások Petfi ellen, kinek szemére vetették, hogy anem 8. tud általánosítani)), stb.. Erlködésük. «. nagyon. Petfit. egy. egyéni »,. « pórias. pillanatra. sem.

(35) 27. térítette le H. megkezdett. útjáról,. melyeD diadallal. a nagy Vörösmarty elismerésétl. ladt elre.. E. közben. kisérve ha-. foly a népköltési. termékek. buzgó gyjtése az érdemes Erdélyi János vezetésével. (maga Petfi. gyjtött számára). is. s. a. népiesség fogalmának elméleti fejtegetése, a mire. szükség. is. volt. mert ebben az idben a népies-. ;. séget a népszerséggel. zavarták. össze. s. ellen-. tétbe helyezték a nemzetivel. Petfit. népköltü-. nek nevezték, a mi ugyan helytelen. elnevezés. mert megfelelt politikai elveinek. A lírát népies alapon reformálván, az epikában is új utat tört 845-ben megjelent János vüézéYel, melyet ellenfelei ugyan «nyersK-nek és «elég untató))-nak mondottak, de új és remek voltát majdnem mindenki elvolt,. de Petfinek. tetszett,. 1. ismerte.. Arany irodalmi. figyelemmel. élénk. mozgalmakat. s. kiséri. ezeket. az. hajlandósága a Petfi. iránya felé vonja, a mit nevelése, körülményei, ifjúkori. olvasmányai. eléggé. megmagyaráznak.. Különösen a János vitéz hat rá mintegy irányítólag s mikor a Kisfaludy-Társaság 1846-ban népies formájú és szellem költi beszélyre hirdet pályázatot, elhatározza, hogy pályázik. s. egy jobb költeménynyel elfeledteti az Elveszett. alkotmány kétes. sikerét.. szerint a beszély. hse. él. történeti. Miklós,. személy. Kádár. tesen Toldit. vitéz. választja,. A. pályázat. föltételei. valamely a nép pl.. Mátyás. legyen.. király,. ajkán Toldi. Arany természe-. kirl már gyermekkora-.

(36) ban. sokat. hallott. kinek. s. történetét. Péter 1574-ben megjelent krónikájából,. neves Tholdi Miklósnak. bajnokságáról. A. história. is. volt.. rövid. való. jele.s. Ilosvai. Az. híres-. cselekedeteirl és. históriából. ismerte.. jól. ponyva-kiadása birtokában. 1844-es. Hivatalának ezer gondja közt aránylag. idö. alatt. megírja költeményét. felküldi. s. a pályázatra.. A. 1847. Arany. társaság. «. január. gy-. 23-iki. pályamunka közül egyhangú-. lésen a tizennégy lag. Garay. bírálók, Bártfay, Gaal, Vörösmarty,. és Tóth Lörincz, az. Toldiját. ajánlották. jutalomra. s. a. méltatása jeléül, vékony pénzbeli ere-. jéhez képest, a 15 arany jutalmat húszra emelte*). Toldi az egyik biráló szerint pályairatok közt. hanem dísze)).. a. <'. nemcsak. a jelen. hasonlíthatlanul a legbecsesb,. magyar. irodalom. Tompa Mihály. egyik. legszebb. Szvhaij MátyássL dicsé-. retet nyert.. Aranyt Erdélyi János levélben tudósítja az eredményrl, mely igen jól esik neki, de még jobban esik Petöfí levele, mely Erdélyié után körülbelül két hét múlva érkezik hozzá. Petfi kéziratban elolvasván Toldit, még aznap meglevelet, hogy elragadtatva üdvözölje írta e Aranyt s kérdezsködjék kilétérl. Rövid levelénél nem kevésbbé meleg és lelkes Arany Jánoshoz ez. gyönyör költeménye, melyben Aranyt mint nagy népköltöt magasztalja, költötársának s népies iránya dics folytatójának nevezi. (Megjelent. késbb. az Életképek. április.

(37) 29. számában.). 17-iki. Arany. válaszában. verses. május 8.) szerényen felel az akkor költnek, kinek barátságát ünnepelt már «még sem érdemeié)). Ez a szeúgymond (Életképek. —. —. rénység, mely versenyzésre fegyverzi Petfit. s. nem. gondol,. is. le-. ettl fogva a legszintébb és. legragaszkodóbb barátja Aranynak. Toldiy melyet. elzmények után nagy. ilyen. májusban jelenik meg czímen Tompa Szuhay közös Költi pályamvek Mátyásával s Garay Bosnyák Zsd/íájával együtt a Kisfaludy-Társaság kiadásában. Arany a húsz aranyon kívül még tiszteletdíjat is kap érte. érdekldéssel. A. várnak,. Divatlap. Pesti. elég. hosszú. ismertetésében. mely. (júniusban) rendkívül magasztalja ToZr/it,. Még. méltán ragad bennünket Honder is elismerleg szól róla néhány csodálatra ».. «. Legszebb Ferencz (a. és. írt. a. legtartalmasabb. bírálatot. a. szót.. Toldy. Magyar Szépirodalmi Szemlének. Kisfaludy-Társaság hivatalos lapjának) július. 11-iki. számában, kiemelve Arany kompozíció-. jellemzésbeli. nagy. nyelv-. s. finom. észrevételt. erejét,. verselésbeli. téve. igazi. kiválóságát az. egyes. s. népiességét, s. nem. egy. részletekre.. Toldi mint tökéletes népies költemény, szerinte. tünemény az egyetemes müköltészetben s magyar költészetben. Toldi nagy sikere fordulópont Arany életében. Egyszerre a legkiválóbb költk sorába emelkedik. Többé már nem lehet ((közönséges ember)), olyan útra lépett, melyrl nincs visszaritka. egyetlen a.

(38) 30. E. térés.. nekünk. fordulópontnál. állapodnunk, hogy. Toldi. meg. is. rendkívüli. kell. sikerének. vizsgáljuk s ezt nem tehetjük máskép, mint hogy Arany remekének megértésére törek-. okait. Ha. tán tovább idzünk e mnél, mint majd a többinél, mentségünk az a körülmény, hogy ez Aranynak els s máig is legnépszerbb szünk.. remeke. s. tetben. jellemezzük. nyét. hogy ennek jellemzésével sok tekinelbeszél. többi. költemé-. is.. Legelször vessünk egy fürkész pillantást Arany költi mhelyébe, iparkodjunk mintegy belehelyezkedni lelkébe akkor, mikor munkájához kezdett. s. próbáljuk lépésrl-lépésre követni. munkájában.. öt a kompozíció. Eltte van Ilosvai 101 versszakos krónikája a 10 soros a. következ. újabb :. Ennek tartalma. toldalékkal.. hogyan emelkedik Toldi paraszti. sorból a király. vitézévé?. budai özvegygyei. s. tréfás. kalandja. eg;s^. egy slrrablás; továbbá «vén-. séginek csuda dolgai ». :. a prágai kalandos had-. járat, az olaszszai való viadala s a király apród-. jaival történt összeütközése. rész,. Toldi. Ezek közül az els. élettörténetének. mint különben. is. elég. eleje,. kerek. kínálkozik,. egész, népies el-. Ebben a 40 versszakra terjed részben a következ mesetöredékeket kapja beszélése tárgyául.. (a bevezetés. 8 versszakát. nem. említve). :. Toldi. otthon lakik anyjával Nagyfaluban, eg^-ütt dols György bátyjának szolgáit legyzi a rúd- és khajításban (9 1 1 versszak),. gozik a béresekkel. —. ..

(39) ;. 31. megöl. egy. titkon. ((éléssel táplálja ». szolgát,. miatt. e. (12. nak megmutatja a budai rúddal (14. —. 16),. bujdosik. —. 13),. nyomtató. ismét gyilkosságba. esik, bujs. szolgál. (17-21), a király konyháján. a mészárosoknak ben, kegyelmet. anyja. egy. utat. dosik, Pesten megfékez egy szilaj bikát. szolgál, a király. s. Laczfi nádor-. vitézeit. legyzi. nyer, bátyja. a dárdavetés-. szolgálatra. küldi,. anyja kenyérbe sütött száz aranyat juttat neki (22. a. —. 29),. bosszút. az özvegy megölt két fiáért. áll. a. bajnokon,. cseh. király. fejéhez. választja. (30—40).. Ez csak eseményhalmaz «tövel-hegygyel össze », a. melybl költi. alkotás. Lelki motívumokat. kell. nem. kerekedhetik.. hozzá keresnie. Nyújt-e. ilyeneket Ilosvai, vagy legalább olyan adatokat,. melyek. ily. motívumok. sak ? Nyújt néhányat. :. kifejlesztésére. alkalma-. Miklós paraszti munkára. van kényszerítve, míg bátyja a király vitéze búsul, mikor a nádor «sok szóval » kérdi tle az utat,. hogy. valószínleg azért, mert azt gondolja,. igen. ostoba. függeszti fejét. asszony cseh. parasztnak. nagy bánatban »;. siralmát »,. vagyonát neki. bosszút. áll. tartják;. ((alá-. megszánja «az két. fiáért s a. adja; vívás eltt Istenhez. György megfeddi öcscsét, mert nagyon megharagszik rá, mikor ((Szeret szolgáját » megöli, késbb megbocsát neki; mikor a király megkegyelmez öcscsének s érdekldik iránta, igen feddi, ersen dorgálja fohászkodik. szolgáit. s. legyzi. ;. szolgálatra ((kényszeríti*).. Az anya (ágén. kese-.

(40) :. 32. rüli» •. György tudta nélkül,. Miklóst, titkon, tehát. éléssel. Lajos. táplálja'). megkegyelmez neki. király. iránta (levelet. ír. küld. aranyat. száz. s. neki,. érdekldik. s. miatta Györgynek).. Ezeknek az adatoknak eredménye ennyi nemcsak nagyerejü, hanem jószív és vallásos is, György ellensége az öcscsének, az anya neki fofjja pártját György gyei szemben, a király érdemesnek tartja figyelmére és kemegvan a küzdelem lélektani gyére. Ezzel alapja, erre már lehet épiteni. Az adott meseanyagban tulajdonképen csak a csehvel való Miklós. viadal érdekes, de ez csak a kifejlet, végjelenet.. Mi leg}^en a bonyodalom, a tulajdonképeni mese? Mi lehetne más, mint Miklós bújdosása. A. gyilkossága miatt Jlosvainál. is. kosság azonban, különösen. ha ketts, rút go-. nosztett, ezt elfogadhatóvá is. a két. is. lehet^. tani. adatok. vonja össze. alapján. enyhiteni kell. s. csakis. elfogadhatóan kost ?. A nagy. más okozhatná. s. gyil-. Elször. tenni.. félreértése. ezt az adott lélek-. motiválja.. bnét. Miklós. a felelség terhét gonosz báty-. jára háritani, legalább. kezdete. kell. (mely Ilosvai. gyilkosságot ^ÍJlll^J^. csak az)?. részben.. ez a gyilkosság. A bonyodalom Ezt kell. lehet.. exponálni. Mi mentheti a lelki. felindulás. ;. pedig. ezt. gyil-. mi. a legtermészetesebben, mint az. ellenséges bátyának valami kiméletlensége, vagy. haragra. emhtett. inditó «. epizódban. tette?. búsulásának") is. talál. A. költ,. hatása. elkészitö. talán alatt,. lelki. Miklós. a Laczfi-. motivumot,.

(41) 33. Úgyhogy ezt választja elbeszélése kiinduló pontjául.. íme készen van a történet. eleje és vége, most csak. a «bújdosás))-t, a történet közepét, kell mesévé alakítania. s. a titkon. s. való. ((éléssel)). nem illk. illenek, az ide. arany. bika- epizódja, a száz. Ilosvai. a mészárosoknál végzett. táplálás. szépen ide. (a király. konyháján. szolgálat) pedig ön-. ként elhullanak, hogy helyet adjanak a farkas-. kalandnak. csárdai. a. s. mulatozás jelenetének,. melyekkel az eléggé sovány mesét változatosabbá teszi.. így. Toldinok. áll elö. szerves. még. meséje. Most. kített. az. egéüzszé. kere-. Ilosvaiban jelzett. jellemeket kell mélyítenie. Miklóst a bátyja. nyomja fényes. míg. paraszttá akarja nevelni,. s. Ennek. lovag.. elégedetlenséget. masztania. jobb. Ilosvainál. is. az ellentétnek. ébresztenie. kell. s. ö. el-. maga. Miklósban vágyat tá-. hozzá illbb sors után. hogy mindig vetélkedik a. és. látjuk,. A költ ezt az elégedetlenséget és melybl a Györgygyei és a sorssal való. vitézekkel.. vágyat,. küzdelme keletkezik, a történet lelki alapjává teszi. Az anya szeretetét is elmélyíti nagy sze-. jószívségébl kiindulva, vala-. retetté s Miklós. maga. mint a. saját. keinek. hatása. szeret. fiú alakját.. sulását a. nagy. hatta az. életben. hatott. jószív. Szinnyei F.. :. fiúi. alatt,. A. testi s. szeretete. hozzá. élénk. alkotja. emlé-. a nagyon. jó és érzékeny szív páro-. ervel gyakran tapasztal-. nem. egy. történetet. olvas-. óriásokról, a romantikus költészet. Arany János.. 3.

Figure

Updating...

References

Related subjects :