Miskolci EgyetemBölcsészettudományi Kar

67  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

– www.bolcsesz.uni-miskolc.hu –

Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

TANREND

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAKOK

A 2021 szeptemberében

(2)

beiratkozott hallgatók számára

(3)

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Dékáni Hivatala

D

ÉKÁN

Dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens

tel.: 46/565111, 1497-es mellék

e-mail: illesnekovacs.maria@uni-miskolc.hu

D

ÉKÁNHELYETTES

Dr. Kecskés Judit

egyetemi docens, tanulmányi dékánhelyettes

tel.: 46/565111, 2013-as mellék

e-mail: kecskes.judit@uni-miskolc.hu

A D

ÉKÁNI

H

IVATALVEZETŐJE

Borbás Emese

tel: 46/565111, 2226-os mellék

e-mail: borbas.emese@uni-miskolc.hu

K

ARI

N

EPTUN

-

FELELŐS

Nehaj Judit

tel: 46/565-111/2014-es mellék e-mail: boljutka@uni-miskolc.hu

K

ARI

Ü

GYINTÉZŐ

Konyha Andrea

tel: 46/565-111/2015-ös mellék e-mail: bolkandi@uni-miskolc.hu

Egyetemünkön a tanulmányi ügyintézés, a hallgatói nyilvántartás az Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóságon történik: A/1-es épület mfsz. 17. Ennek megfelelően a hallgató jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos bármilyen igazolást is az Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóság állít ki. Honlap:

http://www.uni-miskolc.hu/hk

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 9.00 – 11.00-ig

Kedd: 13.00 – 15.00-ig

Szerda: 9.00 – 11.00-ig

Csütörtök: 13.00 – 15.00-ig

Péntek: 9.00 – 11.00-ig

(4)

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Intézetei

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Modern Filológiai Intézet

Tanárképző Intézet

Történettudományi Intézet

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának képzései

BA alapszakok MA mesterszakok

anglisztikafilozófia

germanisztikafordító és tolmács

gyógypedagógiaKözép-Európa tanulmányok (angol

nyelven)

kulturális antropológiakulturális antropológia

magyar kulturális mediáció

nemzetközi tanulmányokmagyar nyelv- és irodalom

politikatudományokpolitikatudomány

régészetszociológia

szabad bölcsészettörténelem

szociális munka (Miskolc, Ózd)

szociológia

történelem

Tanári mesterképzés Osztatlan tanárképzés

angol nyelv és kultúra tanára (21 szakpár)

egészségügyi tanár

etikatanár

földrajztanár

közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek tanára)

magyartanár

média-, mozgókép és kommunikáció tanár

mérnöktanár (gépészet-mechatronika)

német nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

(5)

Tisztelt Hallgató!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Tanrendje tartalmazza mindazt a tudnivalót, amely Önt segíti tanulmányai során.

A Tanrend az adott szak mintatantervét tartalmazza, melyet követve teljesítheti a képzési időre megadott kreditszámot.

2013 szeptemberétől a tanárképzés osztatlan formában indult, amelyet az ME Bölcsészettudományi Kar 21 szakpárral indított. A füzet tartalmazza mind az általános, mind a középiskolai tanárképzés mintatantervét.

A jogszabályoknak megfelelően az első három év mindkét típusnál megegyezik, ez az ún. közös

képzési szakasz.

Az általános iskolai tanárképzés 4+1 éves, a 4. év az önálló képzési szakasz, az utolsó év (5. év) az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, amelyet Ön köznevelési vagy felnőtt képzést folytató intézményben teljesíthet. A képzés 300 kredites: 100 kreditet kell megszereznie egyik szakján, 100 kreditet a másik szakján, 100 kreditet a pedagógián.

A középiskolai tanárképzés 5+1 éves, 4-5. év az önálló képzési szakasz, az utolsó év (6.

év) az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, amelyet Ön köznevelési vagy felnőtt képzést folytató intézményben teljesíthet. A képzés 360 kredites: 130 kreditet kell megszereznie egyik szakján, 130 kreditet a másik szakján, 100 kreditet a pedagógián.

Az osztatlan tanárképzésben csak szakpárban lehet megkezdeni a tanulmányokat.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a 87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet 54.§ (1) bekezdésével összhangban az ajánlott tantervben – az osztatlan tanárképzésben az összefüggő egyéni iskolai

gyakorlat kivételével – az egyes félévek kreditértéke 30 kredit +/- 3 kredit

, amely biztosítja az Ön számára tanulmányaiban az optimális előrehaladást. A mintatantervben szereplő heti óraszámok a nappali tagozatos hallgatókra vonatkoznak, a heti óraszám összesítését tartalmazza a féléves óraszám. A levelezős hallgatók a teljes idejű képzés tanóráinak legalább 30%, legfeljebb 50%- át hallgatják le tömbösítve.

További információt az adott Intézetektől kaphat, illetve az Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóságtól.

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. kötete a Hallgatói Követelményrendszer, mely tanulmányi adminisztrációs ügyekben eligazítást nyújt. Kérem, a szabályzatot szíveskedjék alaposan átolvasni s az abban foglaltakat követni. A szabályzat letölthető:

https://www.uni-miskolc.hu/files/2835/HKR%20257_2020..pdf oldalon.

.

Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

A Bölcsészettudományi Kar vezetősége

(6)

A diplomaszerzés nyelvvizsga követelményei és egyéb fontos tanulmányi információk

1.) A diplomaszerzés nyelvvizsga követelménye a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

2.) Az osztatlan szakpáros képzésben csak 1 szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni. A szakdolgozatnak két összetevője van, a portfólió és a tanulmányi komponens, amelynek a tartalma és terjedelme megegyezik a tanári mesterképzésre beadandó szakdolgozat tartalmával és terjedelmével, további információt az ME BTK Szakdolgozatkészítési Szabályzatában talál. Azon a szakon, amelyiken nem nyújt be a hallgató szakdolgozatot, zárószigorlatot tesz. A 8/2013. (I.30) EMMI rendelet 1. számú mellékletének 4.5. pontja szerint a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték 8, amelyet azon a szakon kell teljesíteni, amelyiken szakdolgozatot kíván beadni. A másik szakján, ahol nem nyújt be szakdolgozatot ugyanennyi kreditértékben kötelezően választható és/vagy szabadon választható tárgyakat kell teljesítenie.

3.) A képzések közti átjelentkezésről a Kari Hallgatói Követelményrendszer (KHKR) vonatkozó paragrafusa rendelkezik. (1) Osztatlan tanárképzésben a hallgató tanulmányai 2. félévének végéig a Dékáni Hivatalban leadott kérelmen kérheti a szakpár legfeljebb egyik tanárszakjának, legfeljebb egyszeri megváltoztatását. Az átvételről - a képzést gondozó intézet véleményének figyelembe vételével - a Tanulmányi Bizottság dönt. (2) Osztatlan tanárszakon a szakterületi elem legalább 60 kreditjének összegyűjtése esetén a hallgató átvételét kérheti alapképzési szakra (BA). A kérelmet a Dékáni Hivatalba kell benyújtani a félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig. Az átvételről - a képzést gondozó intézet véleményének figyelembe vételével - a Tanulmányi Bizottság dönt. (4) Osztatlan, kétszakos tanárképzésben általános iskolai és középiskolai tanári szakképzettség is szerezhető, mely a közös képzési szakasz elvégzését követően választható. A kérelmet a Dékáni Hivatalba a 6. félévben, a vizsgaidőszak utolsó napjáig kell benyújtani. Az átvétel feltétele – felmenő rendszerben – a közös képzési szakaszból legalább 150 kredit teljesítése. Az átvételről a Tanulmányi Bizottság dönt.

4.) Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendjéről a HKR vonatkozó §-a rendelkezik, amelyekből a figyelmébe ajánlom: A 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó állami (rész)ösztöndíjas hallgatóról ha a tanév végén az Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóság megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet vagy nem érte el a 87/2015. (IV.9.) Kormány rendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja.

5.) A hallgató beiratkozási és bejelentkezési kötelezettségeit a HKR vonatkozó §-a szabályozza.

Felhívom a figyelmét arra, hogy aktívnak csak akkor minősül az Ön féléve, ha a Neptun-rendszerben elektronikusan bejelentkezik és legalább egy tantárgyat felvesz.

6.) A Kar alapszakos és osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatói számára a testnevelés órákon való részvétel 2 félévig kötelező. A rendszeres testmozgás lehetőségét ezen felül önköltséges szolgáltatásként a Testnevelési Intézeti Tanszék biztosítja.

(7)

Osztatlan tanárképzés – Általános iskolai tanári tanrend

ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA – ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANTERVI HÁLÓ (4+1) A képzés célja:

Olyan tanárok képzése, akik magas szintű angol nyelvtudással és az angol nyelvű országok irodalmáról és kultúrájáról szilárd ismeretekkel rendelkeznek. Elméleti és gyakorlatorientált szakmódszertani képzésük révén ismereteiket képesek hatékonyan oktatni és közvetíteni.

A képzés tartalma:

Az oktatás három szakaszra tagolódik. Az első, az Alapozó szakasz az 1-2. félévet foglalja magába. A szakaszt nyelvi alapvizsga, szigorlat zárja.

A második, a Törzsképzési és szakképzési szakasz, a 3-6. félévekre terjed ki. A harmadik az Önálló képzési szakasz. A szakképzési szakaszt záróvizsga zárja, amelyben a jelölteknek szakmai, kultúrtörténeti ismeretelméleti és szakmódszertani ismeretekről kell számot adniuk.

Szakmódszertani és gyakorlati képzés:

A képzés utolsó két felében a hallgatók szakmai gyakorlatot folytatnak, a gyakorlat megszerzéséhez szükséges óraszámban tanítanak.

Neptun kód Tanegység Heti

óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 1. év 1. félév Alapozó Szakasz

BTOAN1N02

BTOAN1L02 Grammar in Use 1. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Szabóné

dr. Papp Judit BTOAN1N03-01

BTOAN1L03-01 Descriptive Grammar 1. 1-0 14 kollokvium 2 Szabóné

dr. Papp Judit BTOAN1N04-01

BTOAN1L04-01 Introduction to British History 1-0 14 kollokvium 2 Dr. Vraukó

Tamás BTOAN1N05-02

BTOAN1L05-02 Introduction to Phonetics 1. 0-1 14 gyakorlati jegy 1 Szabóné

dr. Papp Judit BTOAN1N06-01

BTOAN1L06-01 Reading / Writing 1. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Harry E.

Bailey BTOAN1N06-03

BTOAN1L06-03 Listening / Speaking 1. 0-2 28 gyakorlati jegy 1 Dr. Harry E.

Bailey BTOAN1N07

BTOAN1L07

Remedial Language Development Course

1. 0-2 28 aláírás 0 Szabóné

dr. Papp Judit

Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő,

bementi teszt eredményéhez kötött

BTOAN1N09-03 Integrated Skills 1. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Harry E.

(8)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés

BTOAN1L09-03 Bailey

BTOAN1N09-04

BTOAN1L09-04 Readings in Contemporary Topics 1. 0-2 28 gyakorlati jegy 1 Szabóné dr. Papp Judit BTOAN1N10

BTOAN1L10 Intercultural Communication 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Vraukó

Tamás

Kredit összesen: 15

1. év 2. félév Alapozó Szakasz BTOAN2N02

BTOAN2L02 Grammar in Use 2. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Szabóné

dr. Papp Judit

BTOAN1N02 BTOAN1L02 BTOAN2N03-01

BTOAN2L03-01 Introduction to English Linguistics 1-0 14 kollokvium 2 Szabóné dr. Papp Judit BTOAN2N04-01

BTOAN2L04-01 Introduction to Phonetics 2. 0-1 14 gyakorlati jegy 1 Szabóné dr.

Papp Judit BTOAN2N05-01

BTOAN2L05-01 Introduction to American History 1-0 14 kollokvium 2 Dr. Vraukó

Tamás BTOAN2N07

BTOAN2L07

Remedial Language Development Course

1. 0-2 28 aláírás 0 Szabóné

dr. Papp Judit

Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő,

bementi teszt eredményéhez kötött BTOAN2N09

BTOAN2L09 Descriptive Grammar 2. 1-0 14 kollokvium 2 Szabóné

dr. Papp Judit BTOAN1N03-01 BTOAN1L03-01 BTOAN2N10-01

BTOAN2L10-01 Reading / Writing 2. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Harry E.

Bailey

BTOAN1N06-01 BTOAN1L06-01 BTOAN2N10-03

BTOAN2L10-03 Listening / Speaking 2. 0-2 28 gyakorlati jegy 1 Dr. Harry E.

Bailey BTOAN2N11-03

BTOAN2L11-03 Integrated Skills 2. 0-2 28 gyakorlati jegy 1 Dr. Harry E.

Bailey BTOAN2N11-04

BTOAN2L11-04 Readings in Contemporary Topics 2. 0-2 28 gyakorlati jegy 1 Magnuczné dr. Godó Ágnes BTOAN2N06

BTOAN2L06

Academic English I. Filter Exam szigorlat 0 Dr. Harry E.

Bailey

- Descriptive Grammar 2 BTOAN2N09 BTOAN2L09

(9)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés - Grammar in Use 2

BTOAN2N02 BTOAN2L02 -Reading Writing 2

BTOAN2N10-01 BTOAN2L10-01

Kredit összesen: 14

2. év 1. félév Törzsképzési Szakasz BTOAN3N01

BTOAN3L01 Syntax 1. 2-0 28 kollokvium 3 Szabóné

dr. Papp Judit BTOAN2N06BTOAN2L06 BTOAN3N02

BTOAN3L02 English Literature 1. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila BTOAN2N06BTOAN2L06 BTOAN3N03

BTOAN3L03 Language Development Project 1. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Harry E.

Bailey

BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN3N04

BTOAN3L04 British History and Culture 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Vraukó

Tamás BTOAN2N06BTOAN2L06 BTOAN3N05

BTOAN3L05 Introduction to Applied Linguistics 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Magnuczné

dr. Godó Ágnes BTOAN2N06BTOAN2L06 BTOAN3N06

BTOAN3L06 Remedial Language Development Course 0-2 28 aláírás 0 Szabóné

dr. Papp Judit

Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő BTOAN3N07

BTOAN3L07 American History and Culture 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Vraukó

Tamás BTOAN2N06BTOAN2L06

Kredit összesen: 14

2. év 2. félév Törzsképzési Szakasz BTOAN4N01

BTOAN4L01 Syntax 2. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Szabóné

dr. Papp Judit

BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN4N02

BTOAN4L02 English Literature 2. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Dósa Attila BTOAN2N06

BTOAN2L06 BTOAN4N03

BTOAN4L03 Language Development Project 2. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Magnuczné dr. Godó Ágnes

BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN4N04

BTOAN4L04 American Literature 1. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Harry E.

Bailey

BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN4N07

BTOAN4L07 Varieties of English 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Szabóné

dr. Papp Judit

BTOAN2N06 BTOAN2L06

(10)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés

BTOAN4L08 Bailey BTOAN2L06

BTOAN4N06

BTOAN4L06 Évfolyamdolgozat / Research Paper gyakorlati jegy 0 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

BTOAN2N06 BTOAN2L06

Kredit összesen: 13

3. év 1. félév Törzsképzési Szakasz BTOAN5N01-01

BTOAN5L01-01 English Literature 3. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Dósa Attila BTOAN4N06

BTOAN4L06 BTOAN5N02

BTOAN5L02 American Literature 2. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Harry E.

Bailey

BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN5N03

BTOAN5L03 Culture of the English Speaking Countries 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Vraukó Tamás

BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN5N04

BTOAN5L04 Sociolinguistics 3-0 42 kollokvium 3 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN5N05

BTOAN5L05 Discourse Analysis 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Szabóné

dr. Papp Judit

BTOAN4N06 BTOAN4L06

Kredit összesen: 11

3. év 2. félév Törzsképzési Szakasz BTOAN6N01

BTOAN6L01 English Literature 4. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila BTOAN4N06

BTOAN4L06 BTOAN6N02

BTOAN6L02 American Literature 3. 3-0 42 kollokvium 3 Dr. Harry E.

Bailey BTOAN4N06

BTOAN4L06 BTOAN6N03

BTOAN6L03 Language Acquisition 2-0 28 kollokvium 3 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN6N04

BTOAN6L04 Contrastive Linguistics 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Szabóné

dr. Papp Judit

BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN6N05

BTOAN6L05 Presentation Skills 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN6N06

BTOAN6L06 Academic English II. szigorlat 0 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

BTOAN4N06 BTOAN4L06

Kredit összesen: 12

4. év 1. félév BTOAN7N01

BTOAN7L01 Language Pedagogy 2-0 28 kollokvium 4 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

BTOAN6N06 BTOAN6L06

(11)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés BTOAN7N03-01

BTOAN7L03-01 Phonology 0-2 28 gyakorlati jegy 3 Szabóné dr.

Papp Judit

BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN7N04

BTOAN7L04 Thesis Consultation 1. aláírás 4 konzulens BTOAN6N06

BTOAN6L06

Kredit összesen: 11

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (Két tantárgy (4 kredit) felvétele kötelező a 7. félévben)1

BTOAN7V01-02 Introduction to teaching ESP 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Vraukó Tamás

BTOAN7V02 Postcolonial British History 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Vraukó

Tamás

BTOAN7V03-02 Literary Theory 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Dósa Attila

BTOAN7V04-01 Ethnic Questions (USA) 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Harry E.

Bailey

Kredit összesen: 4

4. év 2. félév BTOAN8N01

BTOAN8L01 The Age Factor 0-2 28 gyakorlati jegy 3 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN8N02

BTOAN8L02 Linguistic Rights 0-2 28 gyakorlati jegy 3 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN8N05

BTOAN8L05 Thesis Consultation 2. aláírás 4 konzulens BTOAN7N04

BTOAN7L04

Kredit összesen 10

BTOAN8N06

BTOAN8L06 Final Examination záróvizsga 0 Magnuczné

dr. Godó Ágnes

A záróvizsga szándékát jelzi.

Záróvizsgára csak az abszolutórium megszerzése és a szakdolgozat elfogadása

után bocsátható a hallgató.

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (Két tantárgy (4 kredit) felvétele kötelező a 7. félévben)2

1

A szabadon választott tárgyak a BTK bármely szakja, illetve az IOK által felajánlott tárgyak felvételével teljesíthetők.

2

A szabadon választott tárgyak a BTK bármely szakja, illetve az IOK által felajánlott tárgyak felvételével teljesíthetők.

(12)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés

BTOAN7V05 Contemporary Poetry 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila

BTOAN7V06-01 Lexicology 2-0 28 kollokvium 2 Szabóné

dr. Papp Judit BTOAN7V08-01 The Role of the US in the 20th Century 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Vraukó

Tamás

Kredit összesen: 4

Összesen 100 kredit 100+8 (szabadon választható azoknak, akik nem az angol szakon nyújtanak be szakdolgozatot.)

(13)

ETIKATANÁR – ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI mintatanterv

Neptun kód Tanegység Heti

óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés 1. év 1. félév

BTMMKN01

BTMMKL01

Tudományos írás 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Molnár

Ágnes BTOET1N02

BTOET1L02 Bevezetés a szociológiába 2 28 kollokvium 2 Dr. Szabó-Tóth

Kinga BTOET1N03

BTOET1L03 Bevezetés a kulturális antropológiába 2 28 kollokvium 2 Dr. Kotics

József BTOET1N05

BTOET1L05 Bevezetés a kommunikáció elméletbe 2 28 kollokvium 2 Dr. Faragó

László BTOET1N06

BTOET1L06 Művelődés- és eszmetörténet 2 28 kollokvium 3 Dr. Darab

Ágnes BTOET1N07

BTOET1L07 Filozófiatörténet I. 2 28 kollokvium 3 Dr. Bognár

László 15

1. év 2. félév BTOET1N04

BTOET1L04 Bevezetés a vallástudományba 2 28 gyakorlati jegy 2

Dr. Szlávik

Gábor

BTOET2N01

BTOET2L01 Az etika segédtudományai 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Lubinszki

Mária BTOET2N02

BTOET2L02 Filozófiatörténet II. 2 28 kollokvium 3

Nyírő Miklós

BTOET1N07BTOET1L07

BTOET2N03

BTOET2L03 Bevezetés a politikatudományba 2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Fekete

Sándor

MFKFT6204

MFTKFT6204L

Ökológia 2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Hegedűs

András BTOET2N05

BTOET2L05

A társadalomtudományok közgazdasági

alapjai 2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Havasi

Virág 14

2. év 1. félév BTOET3N01

BTOET3L01 Etikatörténet I. 2 28 kollokvium 3 Dr. Hell Judit

BTOET3N02

Általános etika I. 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Makai

(14)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés BTOET3N03

BTOET3L03 Gyakorlati filozófia I. 2 28 kollokvium 3 Dr. Hell Judit

BTOET3N04

BTOET3L04 Ökológiai etika 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Hell Judit

12 2. év 2. félév

BTOET4N01

BTOET4L01 Etikatörténet II. 2 28 kollokvium 3

Dr. Hell Judit

BTOET3N01BTOET3L01

BTOET4N02

BTOET4L02 Általános etika II. 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Makai

Péter

BTOET3N02 BTOET3L02 BTOET4N03

BTOET4L03 Filozófiai és vallási antropológia 2 28 kollokvium 3

Dr. Lajos Veronika/

Török Zsuzsa

BTOET4N04

BTOET4L04 Gyakorlati filozófia II. 2 28 kollokvium 3 Dr. Makai

Péter BTOET3N03

BTOET3L03 12

3. év 1. félév BTOET5N01

BTOET5L01 Etikai elméletek tipológiája 2 28 kollokvium 3 Dr. Makai

Péter BTOET5N02

BTOET5L02 Morálfilozófiák 2 28 kollokvium 3 Dr. Nyírő

Miklós BTOET5N03

BTOET5L03 Politikai etika 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Makai

Péter BTOET5N04

BTOET5L04 Társadalmi nemek kutatása 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Hell Judit

12 3. év 2. félév

BTOET4N05

BTOET4L05 Az érvelés mestersége 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Fekete

Sándor BTOET6N01

BTOET6L01 Személyiségetikák 2 28 kollokvium 3 Dr. Nyírő

Miklós BTOET6N02

BTOET6L02 Biomedicinális etika 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Hell Judit

(15)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés BTOET6N03

BTOET6L03 20. századi modern etikák 2 28 kollokvium 3 Dr. Makai

Péter 12

4. év 1. félév BTOET7N01

BTOET7L01 Szociális etika 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Hell Judit

BTOET7N02

BTOET7L02 Pedagógiai etika 2 28 gyakorlati jegy 3 Dr. Makai

Péter BTOET7N03

BTOET7L03 Metaetika 2 28 kollokvium 3

Dr. Makai

Péter

Dr. Nyírő Miklós, oktató

BTOET7N04

BTOET7L04 Szakdolgozati szeminárium I. 2 28 gyakorlati jegy

4

Dr. BognárLászló–Dr.

Makai Péter

Konzulens: választott oktató

13 4. év 2. félév

BTOET8N01 BTOET8L01

Magyarország művelődés – és

kultúrtörténete 2 28 kollokvium 3 Dr. Gyulai Éva

BTOET8N02

BTOET8L02 Individuális etika, társas kapcsolatok

etikája 2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Hell Judit

BTOET8N03

BTOET8L03 Szakdolgozati szeminárium II. 2 28 gyakorlati jegy 4

Dr. Bognár László–Dr.

Makai Péter

Előfeltétel: Szakdolg.

szemin. I.

Konzulens: választott oktató

9 BTOETSZVN1

BTOETSZVL1 Szabadon választható tárgy I. 2 28 kollokvium 3 Választott

oktató

Bármelyik félévben felvehető

BTOETSZVN2

BTOETSZVL2 Szabadon választható tárgy II. 2 28 gyakorlati jegy 2 Választott

oktató

Bármelyik félévben felvehető

Szabadon választható tárgy III. 1

Szabadon választható tárgy IV. 4

Etikatanár – összes kredit

100 kredit

(101 kredit)

91 kredit kötelező alapozó és szakterületi modul 1 (vagy 2) kredit szabadon választható

8 kredit szakdolgozati szeminárium / vagy helyette további Szabadon vál.

tárgyak a szakdolgozati szemináriumok kreditértékében

(16)

FÖLDRAJZTANÁR – ÁLTALÁNOS ISKOLAI tantervi háló

Neptun kód Tanegység Heti

óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 1. év 1. félév

MFKFTOFT1N01 Bevezetés a földrajzba 2+2 28+28 kollokvium 4 Elekes Tibor

MFKSTOFT1N02 Csillagászati földrajz 0+2 0+28 gyakorlati jegy 2 Hegedűs András

MFKFTOFT1N03 Légkörtan I. 2+2 28+28 gyakorlati jegy 4 Hegedűs András

MFFATOFT1N04 Ásvány- és kőzettan alapjai 2+2 28+28 kollokvium 4

Szakáll Sándor

Kredit összesen: 14

1. év 2. félév

MFKFTOFT2N01 Légkörtan II. 2+0 28+0 kollokvium 2 Hegedűs András MFKFTOFT1N03

MFFTTOFT2N02 Geológia 2+2 28+28 kollokvium 4

Szakáll S

ándor MFFATOFT1N04

MFGGTOFT2N03 Térképészeti ismeretek 2+2 28+28 gyakorlati jegy 4 Havasi István

MFKFTOFT2N04 Felszínalaktan I. 2+2 28+28 kollokvium 4 Hevesi Attila

Kredit összesen: 14

2. év 1. félév

MFKFTOFT3N01 Felszínalaktan II. 2+2 28+28 kollokvium 4 Hevesi Attila MFKFTOFT2N04

MFKFTOFT3N02 Talaj-, víz- és életföldrajz I. 1+2 14+28 kollokvium 3 Hegedűs András MFKFTOFT2N01

MFKFTOFT4N07 Tájföldrajz-tájökológia 2+0 28+0 kollokvium 2 Hegedűs András

MFKSTOFT3N03 Általános gazdaságföldrajz I. 2+1 28+14 kollokvium 3 Siskáné Szilasi Beáta Szabadon választható I. (javasolt

félév) 2 28 2 választott oktató

Kredit összesen: 14

2. év 2. félév

MFKFTOFT4N01 Talaj-, víz- és életföldrajz II. 1+2 14+28 gyakorlati jegy 3 Hegedűs András MFKFTOFT3N02 MFKSTOFT4N02 Általános gazdaságföldrajz II. 2+1 28+14 kollokvium 3 Siskáné Szilasi Beáta MFKSTOFT3N03 MFKSTOFT4N03 Népesség- és településföldrajz I. 2+2 28+28 kollokvium 4 Kocsis Károly

MFKSTOFT4N04 A földrajzi kutatás módszertana 0+3 0+42 gyakorlati jegy 3 Szalontai Lajos

Kredit összesen: 13

3. év 1. félév

MFKSTOFT5N01 Népesség- és településföldrajz II. 2+2 28+28 kollokvium 4 Kocsis Károly MFKSTOFT4N03 MFKSTOFT5N02 Magyarország (Kárpát-m.)

földrajza I. 2+2 28+28 kollokvium 4 Elekes Tibor MFKFTOFT3N01

MFKSTOFT5N03 Európa földrajza I. 2+2 28+28 kollokvium 4 Vágó János MFKFTOFT3N01

MFKSTOFT5N05 Városföldrajz gyakorlat 0+2 0+28 beszámoló 0 Elekes Tibor

Kredit összesen: 12

(17)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 3. év 2. félév

MFKFTOFT6N01 Magyarország (Kárpát-m.)

földrajza II. 2+2 28+28 kollokvium 4 Elekes Tibor MFKFTOFT5N02

MFKSTOFT6N02 Európa földrajza II. 2+2 28+28 kollokvium 4 Vágó János MFKSTOFT5N03

MFKSTOFT6N06 Etnikai földrajz 1+1 14+14 kollokvium 2 Kocsis Károly

Kredit összesen: 10

4. év 1. félév

MFKFTOFT6N04 Földrajzi informatika alapjai I. 2+1 28+14 gyakorlati jegy 3 Seres Anna MFGGTOFT2N03 MFKSTOFT7N01 Kontinensek tájföldrajza I. 3+1 42+14 kollokvium 4 Siskáné Szilasi Beáta MFKFTOFT5N02 MFKFTOFT7N02 Általános földrajzi gyakorlat 0+2 28 beszámoló 0 Szalontai Lajos

Szabadon választható II. (javasolt

félév) 2 28 2 választott oktató

Kredit összesen: 9

MFKFTOFT9N04 Szakdolgozat konzultáció I. 2 28 beszámoló 4 választott oktató 4. év 2. félév

MFKSTOFT8N01 Kontinensek tájföldrajza II. 3+1 42+14 kollokvium 4 Siskáné Szilasi Beáta MFKSTOFT7N01 MFKFTOFT10N03 Globális környezeti problémák 1+1 14+14 kollokvium 2 Hegedűs András

MFKSTOFT10N04 Globális társadalmi problémák 1+1 14+14 kollokvium 2 Siskáné Szilasi Beáta Szabadon választható III.

(javasolt félév) 2 28 2 választott oktató

Kredit összesen: 10

MFKFTOFT10N06 Szakdolgozat konzultáció II. 2 28 beszámoló 4 választott oktató

Összes kredit 100 kredit

90 kredit kötelező alapozó és szakterületi modul 2 kredit szabadon választható

8 kredit szakdolgozati szeminárium

(18)

FÖLDRAJZTANÁR – ÁLTALÁNOS ISKOLAI

Neptun kód Tanegység Heti

óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Választható tárgyak páros félévre

MFKFT6204 Ökológia 2+0 28+0 kollokvium 2 Hegedűs András

MFKFT72004 Erdély idegenforgalmi földrajza 2+0 28+0 kollokvium 2 Elekes Tibor MFKFT720005 Mezőgazdasági geoinformatika 2+0 28+0 kollokvium 2 Sulyok Dénes MFKFT6601 Alkalmazott térinformatika 2 0+3 0+42 gyakorlati jegy 3 Vágó János

Választható tárgyak páratlan félévre MFKFT6306 Kárpátok- és Kárpát-medence

történeti földrajza 0+2 0+28 gyakorlati jegy 2 Hevesi Attila MFKFTOFT2N01

MFKFTOFT3N01 MFKST6308 Nemzetközi migráció 0+2 0+28 gyakorlati jegy 2 Sansumné Molnár Judit

MFKFT224 A székelység történeti földrajza 0+2 0+28 gyakorlati jegy 2 Elekes Tibor MFKFT6504 Természetföldrajz aktuális

kérdései 2+0 28+0 kollokvium 2 Hegedűs András

MFKST6501 Társadalomföldrajz aktuális

kérdései 2+0 28+0 kollokvium 2 Sansumné Molnár Judit

MFKSTOFT10N01 Politikai földrajz 1+1 14+14 kollokvium 2 Kocsis Károly

(19)

MAGYARTANÁR – ÁLTALÁNOS ISKOLAI tanárképzés

Neptun kód Tanegység Heti

óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyfelelős Megjegyzés/Előfel tétel 1. év 1. félév

BTOMA1N01 Bevezetés az irodalomtudományba ea. 1-0 14 kollokvium 2 Dr. Porkoláb Tibor BTOMA1N02 Bevezetés az irodalomtudományba szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Porkoláb Tibor BTOMA1N03 Világirodalom I. ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Kiss Noémi BTOMA1N04 Régi magyar irodalomtörténet I. ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Tasi Réka

BTOMA2N03 Régi magyar irodalomtörténet szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Tasi Réka 1. vagy 2. félévben köt. vál.

BTOMA1N05 Bevezetés a nyelvtudományba ea. 1-0 14 kollokvium 2 Dr. Pethő József BTOMA1N06 Bevezetés a nyelvtudományba szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Pethő József BTOMA1N08 Nyelv és társadalom ea. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Gréczi-Zsoldos

Enikő

Kredit összesen: 17

1. év 2. félév

BTOMA2N02 Régi magyar irodalomtörténet II. ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Tasi Réka

BTOMA2N03 Régi magyar irodalomtörténet szem. 0-2 28 gyakorlati jegy (2) Dr. Tasi Réka 1. vagy 2. félévben köt. vál.

BTOMA2N04 Fonetika és fonológia szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Kecskés Judit BTOMA2N05 Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Illésné dr. Kovács

Mária

BTOMA2N06 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Illésné dr. Kovács Mária

BTOMA2N07 Finnugor népek és nyelvek ea. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit

Kredit összesen: 12

(20)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyfelelős Megjegyzés/Előfel tétel 2. év 1. félév

BTOMA3N01 Irodalomelmélet ea. 1-0 14 kollokvium 2 Dr. Farkas Zsolt BTOMA3N02 Világirodalom II. ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Kiss Noémi BTOMA1N07 Kommunikáció szóban és írásban szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Farkas Zsolt BTOMA3N03 A klasszikus magyar irodalom története I. ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Gyapay László

BTOMA4N03 A klasszikus magyar irodalom története szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Gyapay László 3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTOMA3N04 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Illésné dr. Kovács Mária

BTOMA3N05 Bevezetés a nyelvtörténetbe ea. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit

Kredit összesen: 16

2. év 2. félév

BTOMA4N01 Világirodalom III. ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Kiss Noémi BTOMA4N02 A klasszikus magyar irodalom története II. ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Gyapay László

BTOMA4N03 A klasszikus magyar irodalom története szem. 0-2 28 gyakorlati jegy (2) Dr. Gyapay László 3. vagy 4. félévben köt. vál.

BTOMA4N04 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan

szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Illésné dr. Kovács

Mária BTOMA4N05 Stilisztika szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Pethő József BTOMA4N06 Szövegtan szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Kecskeméti Gábor

Kredit összesen: 10

3. év 1. félév

BTOMA5N01 Világirodalom IV. ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Kiss Noémi BTOMA5N02 20. századi magyar irodalom ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Kappanyos András

(21)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyfelelős Megjegyzés/Előfel tétel BTOMA6N03 20. századi magyar irodalom szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Kappanyos András 5. vagy 6. félévben

köt. vál.

BTOMA5N03 Jelentéstan szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Pethő József BTOMA5N04 Magyar szókincs eredete szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Kecskés Judit

Kredit összesen: 10

3. év 2. félév

BTOMA2N01 Verstan szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Kőrizs Imre BTOMA6N01 Irodalomelmélet szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Farkas Zsolt BTOMA6N02 20. századi és kortárs magyar irodalom ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Kappanyos András

BTOMA6N03 20. századi magyar irodalom szem. 0-2 28 gyakorlati jegy (2) Dr. Kappanyos András 5. vagy 6. félévben köt. vál.

Kredit összesen: 6

4. év 1. félév BTOMA9N01 Irodalomelmélet: Az irodalom és a

társművészetek medialitása ea. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Farkas Zsolt

BTOMA7N07 Világirodalom: Közép-Európa irodalma és

kultúrája szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Kertész Noémi

BTOMA7N03 Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfaj-

és eszmetörténet, hatástörténet ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Heltai János

BTOMA7N04 Szöveg és tanulás ea. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Kappanyos András

BTOMA10N02 20. századi és kortárs magyar irodalom szem. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Kappanyos András 7. vagy 8. félévben köt. vál.

BTOMA7N05 Alkalmazott nyelvészet szem. I. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Dobos Csilla

BTOMA7N08 Szakdolgozati szem. I. 0-2 28 gyakorlati jegy 4 Dr. Farkas Zsolt

BTOMA7N09 Kötelezően választható szakmai ismeret* 2-0 28 kollokvium vagy (2)

(22)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyfelelős Megjegyzés/Előfel tétel vagy

0-2 gyakorlati jegy

BTOMA7N10 Kötelezően választható szakmai ismeret*

2-0 vagy

0-2

28 kollokvium vagy

gyakorlati jegy (2)

Kredit összesen. 18

4. év 2. félév BTOMA8N06 Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és

eszmetörténet, hatástörténet ea. 2-0 28 kollokvium 2 Dr. Gyapay László

BTOMA10N02 20. századi és kortárs magyar irodalom szem. 0-2 28 gyakorlati jegy (2) Dr. Kappanyos András 7. vagy 8. félévben köt. vál.

BTOMA8N03 Retorika ea. 2-0 28 kollokvium 3 Dr. Kecskeméti Gábor

BTOMA8N04 Alkalmazott nyelvészet szem. II. 0-2 28 gyakorlati jegy 2 Dr. Dobos Csilla

BTOMA8N08 Szakdolgozati szem. II. 0-2 28 gyakorlati jegy 4

BTOMA10N09 Szabadon választható szakmai ismeret*

2-0 vagy

0-2

28 kollokvium vagy

gyakorlati jegy (4)

Kredit összesen: 11

Összes kredit: 100

* Azoknak a hallgatóknak kell 8 kredit értékű Szabadon/kötelezően választható szakmai ismeret című órát teljesíteniük, akik nem magyar nyelv és irodalomból készítik a szakdolgozatukat.

(23)

MÉDIA-, MOZGÓKÉP- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTANÁR - ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI tantervi háló

A nappalis tantárgykódokban a 6. karakter N, míg a levelezős tantárgyaknál a 6. karakter L. Pl. BTMMKN01 nappalis tantárgy, levelezőben ugyanez a tantárgy BTMMKL01 kódon van meghirdetve.

Neptun kód Tanegység Heti

óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tantárgyjegyző Kötelezőség/

Előfeltétel 1. év 1. félév

BTMMKN01

BTMMKL01 Tudományos írás 0-2 gyakorlati jegy 3 dr. Bognár László köt

BTMMKN02

BTMMKL02 Kommunikációelmélet 2-0 kollokvium 3 dr. Osváth Andrea köt

BTMMKN03

BTMMKL03 Filmelméletek 2-0 kollokvium 3 dr. Kiss Noémi köt

BTMMKN04

BTMMKL04 Média-kutatás 2-0 kollokvium 3 dr. R. Nagy József köt

BTMMKN13 BTMMKL13

Mozgóképelemzés 1. (narratíva, dramaturgia,

karakterek) 0-2 gyakorlati jegy 3 dr. Bognár László köt

Kredit összesen: 15

1. év 2. félév BTMMKN05

BTMMKL05 Kommunikáció- és médiatörténet 2-0 kollokvium 3 dr. Dobák Judit köt

BTMMKN06

BTMMKL06 Vizuális kommunikáció a médiában 2-0 kollokvium 3 dr. Kotics József köt

BTMMKN12 BTMMKL12

A kultúra és a média közgazdasági és jogi

alapismeretei 2-0 kollokvium 3 dr. Havasi Virág köt

BTMMKN14

BTMMKL14 Filmtörténet 1. (fikciós filmek elemzése) 0-2 gyakorlati jegy 4 dr. Bognár László köt

Kredit összesen: 13

2. év 1. félév BTMMKN07

BTMMKL07 Médiaismeret 2-0 kollokvium 3 dr. Dobák Judit köt

BTMMKN08

BTMMKL08 Digitális forradalom, információs társadalom 2-0 kollokvium 3 dr. Szabó-Tóth

Kinga köt

BTMMKN15

BTMMKL15 Filmtörténet 2. (fikciós filmek elemzése) 0-2 gyakorlati jegy 4 dr. Bognár László köt BTMMKN21

BTMMKL21 Műfaji film – tömegkultúra 2-0 kollokvium 2 dr. R. Nagy József köt

(24)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tantárgyjegyző Kötelezőség/

Előfeltétel

Kredit összesen: 12

2. év 2. félév BTMMKN09

BTMMKL09 Új média 2-0 kollokvium 3 dr. Majtényi László köt

BTMMKN16

BTMMKL16 Filmtörténet 3. (fikciós filmek elemzése) 0-2 gyakorlati jegy 4 dr. Bognár László köt BTMMKN25

BTMMKL25

Önismeretfejlesztő és kapcsolatépítő

kommunikációs gyakorlat 0-2 gyakorlati jegy 2 dr. Lubinszki Mária köt

BTMMKN26

BTMMKL26 Kreatív forgatókönyv-fejlesztési gyakorlat 0-2 gyakorlati jegy 2 dr. Kiss Noémi köt

Kredit összesen: 11

3. év 1. félév BTMMKN17

BTMMKL17 Filmtörténet 4. (fikciós filmek elemzése) 0-2 gyakorlati jegy 4 dr. Bognár László köt BTMMKN22

BTMMKL22

Mozgóképelemzés 2. (filmstílus,

filmformanyelv) 0-2 gyakorlati jegy 3 dr. Bognár László köt

BTMMKN27 BTMMKL27

A nem fikciós filmek készítésének módszertana

és gyakorlata 0-2 gyakorlati jegy 3 dr. R. Nagy József köt

BTMMKN31

BTMMKL31 Szabadon választható szeminárium 1 0-2 gyakorlati jegy (3) köt.vál

Kredit összesen: 10

3. év 2. félév BTMMKN11

BTMMKL11 Médiaetika 2-0 kollokvium 2 dr. Majtényi József köt

BTMMKN18

BTMMKL18 Filmtörténet 5. (fikciós filmek elemzése) 0-2 gyakorlati jegy 4 dr. Bognár László köt BTMMKN23

BTMMKL23 Kreatív média- és filmkritika-írás gyakorlat 0-2 gyakorlati jegy 2 dr. Kiss Noémi köt BTMMKN28

BTMMKL28 Interjúkészítés gyakorlat 0-2 gyakorlati jegy 3 dr. Lajos Veronika köt

Kredit összesen: 11

4. év 1. félév BTMMKN10

BTMMKL10 A média befogadásának vizsgálata 0-2 gyakorlati jegy 3 dr. Faragó László köt

BTMMKN19 Filmtörténet 6. (nem- fikciós filmek elemzése) 0-2 gyakorlati jegy 4 dr. R. Nagy József köt

(25)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tantárgyjegyző Kötelezőség/

Előfeltétel BTMMKL19

BTMMKN29

BTMMKL29 Kreatív film és média terepgyakorlat 0-2 gyakorlati jegy 3 dr. R. Nagy József köt

BTMMKN32

BTMMKL32 Szabadon választható szeminárium 2 0-2 gyakorlati jegy (2) köt.vál

BTMMKN33

BTMMKL33 Szakdolgozati szeminárium 1 0-1 gyakorlati jegy 4 dr. Molnár Ágnes köt

Kredit összesen: 14

4. év 2. félév BTMMKN20

BTMMKL20 Filmtörténet 7. (nem- fikciós filmek elemzése) 0-2 gyakorlati jegy 4 dr. R. Nagy József köt BTMMKN24

BTMMKL24

Média-, mozgókép menedzsment – módszertani

ismeretek és gyakorlat 0-2 gyakorlati jegy 2 dr. Dobák Judit köt

BTMMKN30

BTMMKL30 Stúdiógyakorlat: szerkesztés, editálás 0-2 gyakorlati jegy 3 dr. R. Nagy József köt

BTMMKN34

BTMMKL34 Szakdolgozati szeminárium 2 0-1 gyakorlati jegy 4 dr. Nyírő Miklós köt

BTMMKN37

BTMMKL37 Szabadon választható szeminárium 3 0-2 gyakorlati jegy 1

BTMMKN38

BTMMKL38 Szabadon választható szeminárium 4 0-2 gyakorlati jegy (4)

Kredit összesen: 14

8 félév összes kreditje: 100 91 kredit kötelező

8 szakdolgozati szeminárium 1 kredit szabadon választható

(26)

Német nyelv és kultúra tanára – Általános iskolai tantervi háló

Neptun kód

Nappali/ Levelező Tanegység Heti óra-

szám

Féléves óraszám Nappali/

Levelező

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés 1. év 1. félév

BTOGE1N01 BTOGE1L01

Szóbeli kommunikáció I: konverzáció és hallott

szöveg értése 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella kötelező

BTOGE1N02 BTOGE1L02

Írásbeli kommunikáció I: szövegértés és

grammatikai gyakorlatok 0+2 28/10

Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella kötelező BTOGE1N03

BTOGE1L03 Német nyelvű országok kultúrája és történelme 2+0 28/10

Kollokvium 2 Dr. Tózsa-Rigó

Attila kötelező BTOGE1N04

BTOGE1L04 Bevezetés az irodalomtudományba 2+0 28/10

Kollokvium 2 Bazsóné dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE1N05

BTOGE1L05 Irodalmi szövegek olvasása és elemzése 0+2 28/10

Gyakorlati jegy 2 Bazsóné dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE1N06

BTOGE1L06 Bevezetés a nyelvtudományba 2+0 28/10

Kollokvium 2 Dr. Kriston Renáta kötelező BTOGE7N04

BTOGE7L04 Lexikográfiai és szótárhasználati tréning 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 3 Dr. Kriston Renáta szabadon választható

Kredit összesen: 15

1. év 2. félév BTOGE2N01

BTOGE2L01

Szóbeli kommunikáció II: konverzáció és

önálló szövegalkotás 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella kötelező

BTOGE2N02 BTOGE2L02

Írásbeli kommunikáció II: szövegfajták és

szövegalkotás 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella kötelező

BTOGE2N03

BTOGE2L03 Német nyelvű országok jelenkori kultúrája 2+0 28/10 Kollokvium 2 Dr. Tózsa-Rigó

Attila kötelező BTOGE2N04

BTOGE2L04

A német nyelvű irodalmak története a 18-19.

században 2+0 28/10 Kollokvium 3 Bazsóné dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE2N05

BTOGE2L05

Szemelvények a 18-19. századi német

irodalomból 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Paksy Tünde kötelező

BTOGE2N06 BTOGE2L06

Nyelvészeti alapismeretek és nyelvtanulási

technikák 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella kötelező

(27)

Neptun kód

Nappali/ Levelező Tanegység Heti óra-

szám

Féléves óraszám Nappali/

Levelező

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés BTOGE8N04

BTOGE8L04

Kulturális és történelmi kapcsolatok a német és

a magyar nyelvterületen 2+0 28/10 Kollokvium 2 Dr. Tózsa Rigó

Attila

szabadon választható

Kredit összesen: 15

2. év 1. félév BTOGE3N01

BTOGE3L01 Komplex nyelvi tréning I. 0+2 28/10

Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella kötelező BTOGE3N02

BTOGE3L02

A német nyelvű irodalom műnem- és

műfajtörténete 2+0 28/10

Kollokvium 3 Bazsóné dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE3N03

BTOGE3L03 Morfológia I. 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta kötelező

BTOGE3N04

BTOGE3L04 Szintaxis I. 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta kötelező

BTOGE3N05

BTOGE3L05 Fonetika-fonológia I. 0+1 14/5 Gyakorlati jegy 2 Sabine Hankó kötelező

BTOGE3N06 BTOGE3L06

Könyvtárhasználati, informatikai és filológiai

alapismeretek 2+0 28/10 Kollokvium 2 Dr. Kriston Renáta kötelező

Kredit összesen: 13

2. év 2. félév BTOGE4N01

BTOGE4L01 Komplex nyelvi tréning II. 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella kötelező

BTOGE4N02 BTOGE4L02

A műfajelmélet és irodalomelemzés német

nyelvű terminológiája 1+0 14/5 Kollokvium 2 Bazsóné dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE4N03

BTOGE4L03

A német nyelvű irodalom története a 20.

században 2+0 28/10

Kollokvium 3 Bazsóné dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE4N04

BTOGE4L04 Szemelvények a 20. századi német irodalomból 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Paksy Tünde kötelező BTOGE4N05

BTOGE4L05 Morfológia II. 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta kötelező

BTOGE4N06

BTOGE4L06 Szintaxis II. 0+2 28/10

Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta kötelező BTOGE4N07

BTOGE4L07 Fonetika-fonológia II. 0+1 14/5 Gyakorlati jegy 2 Sabine Hankó kötelező

Kredit összesen: 15

(28)

Neptun kód

Nappali/ Levelező Tanegység Heti óra-

szám

Féléves óraszám Nappali/

Levelező

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés 3. év 1. félév

BTOGE5N01

BTOGE5L01 Prezentációs technikák 2+0 28/10 Kollokvium 2 Dr. Bikics Gabriella kötelező

BTOGE5N02

BTOGE5L02 Fordítási és stílusgyakorlatok I. 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Dobos Csilla kötelező BTOGE5N03

BTOGE5L03 A német nyelv rendszere – áttekintés 2+0 28/10 Kollokvium 2 Dr. Kriston Renáta kötelező BTOGE5N04

BTOGE5L04 Lexikológia 2+0 28/10 Kollokvium 2 Dr. Kriston Renáta kötelező

BTOGE5N05

BTOGE5L05 Szövegnyelvészet 2+0 28/10 Kollokvium 2 Dr. Kriston Renáta

kötelező BTOGE5N06

BTOGE5L06 Szövegnyelvészeti gyakorlatok 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta kötelező

Kredit összesen: 12

3. év 2. félév BTOGE6N01

BTOGE6L01 Fordítási és stílusgyakorlatok II. 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Dobos Csilla kötelező BTOGE6N02

BTOGE6L02 Irodalom és intermedialitás I. 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Bazsóné dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE6N03

BTOGE6L03 Regionalitás és interkulturalitás 2+0 28/10 Kollokvium 3 Dr. Kriston Renáta kötelező BTOGE6N04

BTOGE6L04 Regionalitás és interkulturalitás 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta kötelező BTOGE6N05

BTOGE6L05 Szociolingvisztika 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta kötelező

Kredit összesen: 11

4. év 1. félév BTOGE7N01

BTOGE7L01 Irodalom és intermedialitás II. 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Bazsóné Dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE7N02

BTOGE7L02 Lexikográfia 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta kötelező

BTOGE7N03

BTOGE7L03 Kultúra – média 2+0 28/10

Kollokvium 3 Dr. Paksy Tünde kötelező

(29)

Neptun kód

Nappali/ Levelező Tanegység Heti óra-

szám

Féléves óraszám Nappali/

Levelező

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés BTOGE7L07

Kredit összesen: 11

4. év 2. félév BTOGE8N01

BTOGE8L01 Összehasonlító irodalmi elemzés (projekt) 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 3 Bazsóné Dr. Sőrés

Marianna kötelező BTOGE8N02

BTOGE8L02 Médiafigyelés: elektronikus és írott sajtó 0+2 28/10

Gyakorlati jegy 2 Dr. Paksy Tünde kötelező BTOGE8N09

BTOGE8L09 Digitális készségek az oktatásban (Projekt) 2+0 28/10 Gyakorlati jegy 3 Dr. Paksy Tünde kötelező BTOGE8N08

BTOGE8L08 Szakdolgozati szeminárium II. 0+1 14/5 Gyakorlati jegy 4 választott oktató kötelező

BTOGE8N10SZV Szabadon választható 3. Modern német

nyelvhasználat 0+1 14/5 Gyakorlati jegy 1 Dr. Kriston Renáta szabadon

választható BTOGE9N421SZV Szabadon választható 4. A német populáris

kultúra - projekt 0+2 28/10 Gyakorlati jegy 4 Dr. Paksy Tünde szabadon

választható

Kredit összesen: 13

8 félév összes kreditje: 100 91 kredit +8 kredit szakdolgozat +

1 kredit szabadon választott

(30)

TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA – ÁLTALÁNOS ISKOLAI tantervi háló

Neptun kód Tanegység Heti óra-

szám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés 1. év 1. félév

BTOTOR1N01

BTOTOR1L01 A történelem tanulása és segédtudományai I. 2 28 gyakorlati jegy 2 Nagy Gábor BTOTOR1N02

BTOTOR1L02 Történeti földrajz 2 28 gyakorlati jegy 2 Tózsa-Rigó Attila

BTOTOR1N03

BTOTOR1L03 Az őskor és forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 Lengyel György

BTOTOR1N04

BTOTOR1L04 Az ókori Kelet államai 2 28 kollokvium 3 Kóthay Katalin

BTOTOR2N05

BTOTOR2L05 Bibliográfiai ismeretek, esszéírás 2 28 gyakorlati jegy 2 Sziszkoszné Halász Dorottya BTOTOR7N01

BTOTOR7L01

Életmód és anyagi kultúra a klasszikus

antikvitásban és a középkorban 2 28 kollokvium 3 Szlávik Gábor

Kredit összesen: 14

1. év 2. félév BTOTOR2N01

BTOTOR2L01 Az ókori Hellász és kultúrája 2 28 kollokvium 3 Szlávik Gábor

BTOTOR2N02

BTOTOR2L02 Az antik Róma története és kultúrája 2 28 kollokvium 3 Szlávik Gábor

BTOTOR2N03

BTOTOR2L03 A görög és a római történelem forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 Szlávik Gábor BTOTOR2N04

BTOTOR2L04

A történelem tanulása és a történettudomány

módszerei II. 2 28 gyakorlati jegy 2 Tringli István

BTOTOR3N03

BTOTOR3L03 A középkori Magyar Királyság 2 28 kollokvium 3 Tringli István

BTOTOR3N06 BTOTOR3L06

Források Magyarország középkori

történetéhez 2 28 gyakorlati jegy 2 Süttő Szilárd

Kredit összesen: 15

2. év 1. félév BTOTOR3N01

BTOTOR3L01 Európa a korai és a virágzó középkorban 2 28 kollokvium 3 Tózsa-Rigó Attila BTOTOR3N02

BTOTOR3L02 Világtörténet kései középkorban 2 28 kollokvium 3 Tózsa-Rigó Attila

(31)

Neptun kód Tanegység Heti óra- szám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés BTOTOR3N04

BTOTOR3L04 Vallás, egyház és társadalom a középkorban 2 28 gyakorlati jegy 2 Süttő Szilárd BTOTOR3N05

BTOTOR3L05

A kései középkor és a kora újkor

gazdaságtörténete 2 28 gyakorlati jegy 2 Tózsa-Rigó Attila

BTOTOR4N01

BTOTOR4L01 Egyetemes történelem a 15–18. században I. 2 28 kollokvium 3 Nagy Gábor

Kredit összesen: 13

2. év 2. félév BTOTOR4N02

BTOTOR4L02 Egyetemes történelem a 15–18. században II. 2 28 kollokvium 3 Tózsa-Rigó Attila BTOTOR4N03

BTOTOR4L03 Magyarország története 1526–1792 2 28 kollokvium 3 Horváth Zita

BTOTOR4N04

BTOTOR4L04 Társadalom és kultúra a kora újkorban 2 28 gyakorlati jegy 2 Viskolcz Noémi BTOTOR4N05

BTOTOR4L05

A kora újkori Magyar Királyság történeti

forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 Nagy Gábor

BTOTOR4N06

BTOTOR4L06 Az Erdélyi Fejedelemség 2 28 gyakorlati jegy 2 Viskolcz Noémi

Kredit összesen: 12

3. év 1. félév BTOTOR5N01

BTOTOR5L01

Politikatörténet és nemzetközi diplomácia

1792–1914 között 2 28 kollokvium 3 Tóth Árpád

BTOTOR5N02

BTOTOR5L02 Magyarország története a 19. században 2 28 kollokvium 3 Tóth Árpád

BTOTOR5N03 BTOTOR5L03

A modern nacionalizmus és a klasszikus

liberalizmus korának történeti forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 Rada János BTOTOR5N04

BTOTOR5L04

Eszmeáramlatok és politikai gondolkodás az

újkori Közép-Európában 2 28 gyakorlati jegy 2 Tóth Árpád

BTOTOR5N05 BTOTOR5L05

Polgárosodás Magyarországon: források és

feldolgozások 2 28 gyakorlati jegy 2 Rada János

Kredit összesen: 12

3. év 2. félév BTOTOR6N01

BTOTOR6L01

Politikatörténet és nemzetközi diplomácia

1914–1991 2 28 kollokvium 3 Csíki Tamás

BTOTOR6N02 Magyarország története 1914–1989 2 28 kollokvium 3 Csíki Tamás

(32)

Neptun kód Tanegység Heti óra- szám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés BTOTOR6N03

BTOTOR6L03 A világháborúk története és forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 Sziszkoszné Halász Dorottya BTOTOR6N04

BTOTOR6L04 A modern európai integráció története 2 28 gyakorlati jegy 2 Rada János BTOTOR6N05

BTOTOR6L05

Források Magyarország 1914–1989 közötti

történetéhez 2 28 gyakorlati jegy 2 Kunt Gergely

Kredit összesen: 12

4. év 1. félév BTOTOR7N02

BTOTOR7L02 Vallástörténet 2 28 gyakorlati jegy 2 Gáspár Csaba László

BTOTOR7N03

BTOTOR7L03 Historiográfia 2 28 kollokvium 3 Horváth Zita

BTOTOR7N04

BTOTOR7L04 Új- és jelenkori társadalomtörténet 2 28 kollokvium 3 Tóth Árpád

BTOTOR7N08

BTOTOR7L08 Szakdolgozati szeminárium I. 2 28 gyakorlati jegy 4 választott oktató

BTOTOR8N06

BTOTOR8L06 Szabadon választható II. 2 28 kollokvium 3 Szlávik Gábor

Kredit összesen: 11/15

4. év 2. félév BTOTOR8N01

BTOTOR8L01

Totalitarizmus, diktatúra, demokrácia a 20.

században 2 28 gyakorlati jegy 2 Sziszkoszné Halász

Dorottya BTOTOR8N02

BTOTOR8L02 Írásbeliség és képi ábrázolás a történelemben 2 28 gyakorlati jegy 2 Gyulai Éva BTOTOR8N03

BTOTOR8L03

Történelemoktatás, nyilvános történelem (public history), emlékezet, történettudomány – A történelem aspektusai

2 28 gyakorlati jegy 2 Horváth Zita

BTOTOR8N05

BTOTOR8L05 Szabadon választható I. 2 28 gyakorlati jegy 2 Sziszkoszné Halász

Dorottya BTOTOR8N04

BTOTOR8L04 Szakdolgozati szeminárium II. 2 28 gyakorlati jegy 4 választott oktató

BTOTOR8N13

BTOTOR8L13 Szabadon választható III 2 28 gyakorlati jegy 1 választott oktató

(33)

Neptun kód Tanegység Heti óra- szám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/

Megjegyzés BTOTOR8N14

BTOTOR8L14 Szabadon választható IV 2 28 kollokvium 4 választott oktató

Kredit összesen 12/13

8 félév összes kreditje: 100

91 kredit kötelező alapozó és szakterületi modul

1 kredit szabadon választható 8 kredit szakdolgozati szeminárium

(34)

Osztatlan TANÁRKÉPZÉS PEDAGÓGIA-PSZICHOLÓGIA MODUL ÁLTALÁNOS ISKOLAI tantervi háló

Neptun kód Tanegység Heti

óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 1. év. 1. félév

BTOPED1N01 Gólyakurzus 1 14 aláírás 0 Kecskés Judit Kritérium tantárgy

Kredit összesen: 0

1. év 2. félév BTOPED2N01

BTOPED2L01

Bevezetés a pedagógiai

tanulmányokba 2 28 gyakorlati jegy 2 Jaskóné Gácsi Mária

Kredit összesen: 2

2. év 1. félév BTOPED3N01

BTOPED3L01 Oktatás és társadalom 2 28 kollokvium 2 Juhász Orchidea

BTOPED3N02

BTOPED3L02 Általános pszichológia 2 28 kollokvium 2 Lubinszki Mária

Kredit összesen: 4

2. év 2. félév BTOPED4N01

BTOPED4L01 Tanítás- és tanuláselmélet 2 28 kollokvium 2 Kovácsné Duró Andrea

BTOPED2N01 BTOPED2L01, BTOPED3N01 BTOPED3L01 BTOPED4N02

BTOPED4L02 Fejlődéspszichológia 2 28 gyakorlati jegy 2 Lubinszki Mária BTOPED3N02

BTOPED3L02 BTOPED4N03

BTOPED4L03 Elméletek a nevelésről 2 28 kollokvium 2 Jaskóné Gácsi Mária BTOPED2N01

BTOPED2L01 BTOPED4N04

BTOPED4L04 Szakmai önismeret 2 28 gyakorlati jegy 0 Lubinszki Mária

BTOPED4N05 BTOPED4L05

Anyanyelvi ismeretek,

beszédművelés 1 14 0 Kecskés Judit

kritérium-tantárgy Magyar Nyelv- és Irodalomtud. Intézet

Kredit összesen: 6

3. év 1. félév BTOPED5N01

BTOPED5L01 Pedagógiai pszichológia 2 28 kollokvium 2 Lubinszki Mária BTOPED4N02

BTOPED4L02 BTOPED5N02 Pedagógiai helyzetgyakorlatok 2 28 gyakorlati jegy 2 Jaskóné Gácsi Mária

(35)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés BTOPED5L02

BTOPED5N03

BTOPED5L03 Szociál- és személyiségpszichológia 2 28 kollokvium 2 Lubinszki Mária BTOPED3N02 BTOPED3L02

Kredit összesen: 6

3. év 2. félév BTOPED6N01

BTOPED6L01 Pedagógiai pszichológiai gyakorlat 2 28 gyakorlati jegy 2 Lubinszki Mária BTOPED5N01 BTOPED5L01 BTOPED6N02

BTOPED6L02 Tanulási nehézségek az iskolában 2 28 gyakorlati jegy 2 Egri Tímea BTOPED4N02

BTOPED4L02 BTOPED6N03

BTOPED6L03 Szociálpedagógia 2 28 gyakorlati jegy 2 Juhász Orchidea BTOPED3N01

BTOPED3L01

Kredit összesen: 6

4. év 1. félév BTOPED7N01

BTOPED7L01 Tanítási gyakorlat (I. szak)* 3 45 gyakorlati jegy 2 Murvainé Ádám Anetta

BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED7N02

BTOPED7L02 Szakmódszertan I. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 szaktól függően változó BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED7N03

BTOPED7L03 Szakmódszertan I. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 szaktól függően változó BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED7N04

BTOPED7L04 Szakmódszertan II. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 szaktól függően változó BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED7N05

BTOPED7L05 Szakmódszertan II. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 szaktól függően változó BTOPED4N01 BTOPED4L01

Kredit összesen: 10

4. év 2. félév BTOPED8N01

BTOPED8L01 Tehetségfejlesztés 2 28 gyakorlati jegy 2 Lubinszki Mária BTOPED5N01

BTOPED5L01

BTOPED8N02

BTOPED8L02 Tanítási gyakorlat (II. szak)* 3 45 gyakorlati jegy 2 Murvainé Ádám Anetta

BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED7N03 BTOPED7L03 BTOPED7N05 BTOPED7L05

(36)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés BTOPED8N03

BTOPED8L03 Szakmódszertan III. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 szaktól függően változó BTOPED7N02 BTOPED7L02 BTOPED8N04

BTOPED8L04 Szakmódszertan III. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 szaktól függően változó BTOPED7N03 BTOPED7L03 BTOPED8N05

BTOPED8L05 Szakmódszertan IV. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 szaktól függően változó BTOPED7N04 BTOPED7L04 BTOPED8N06

BTOPED8L06 Szakmódszertan IV. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 szaktól függően változó BTOPED7N05 BTOPED7L05

Kredit összesen: 12

5. év 1. félév BTOPED9N01

BTOPED9L01

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

I. 300 gyakorlati jegy 20 Kovácsné Duró Andrea

BTOPED7N04 BTOPED7L04, BTOPED7N05 BTOPED7L05 BTOPED9N02

BTOPED9L02 Követő szeminárium I. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Kovácsné Duró Andrea

Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I-

gyel párhuzamosan vehető fel.

BTOPED9N03

BTOPED9L03 Követő szeminárium I. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Kovácsné Duró Andrea

Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I-

gyel párhuzamosan vehető fel.

BTOPED9N04

BTOPED9L04 Portfólió-konzultáció 2 28 gyakorlati jegy 2 Jaskóné Gácsi Mária

Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I-

gyel párhuzamosan vehető fel.

Kredit összesen: 26

5. év 2. félév BTOPED11N01

BTOPED11L01

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

II. 200 gyakorlati jegy 20 Kovácsné Duró Andrea

BTOPED9N01 BTOPED9L01 Összefüggő egyéni iskolai

gyakorlat I.

BTOPED12N02

BTOPED12L02 Követő szeminárium II. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Kovácsné Duró Andrea Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

(37)

Neptun kód Tanegység Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási

kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés II-vel párhuzamosan

vehető fel.

BTOPED12N03

BTOPED12L03 Követő szeminárium II. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Kovácsné Duró Andrea

Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

II-vel párhuzamosan vehető fel.

Kredit összesen: 24

Félévekhez nem kötött tanegységek BTOPEDSZVN

BTOPEDSZVL Szabadon választható tárgy 2 28 gyakorlati jegy 2 Kovácsné Duró Andrea bármelyik félévben BTOPEDKPN

BTOPEDKPL Közösségi pedagógiai gyakorlat 2 28 gyakorlati jegy 2 Juhász Orchidea

leghamarabb a 4. félév utáni szünetben

teljesíthető

Kredit összesen: 4

10 félév összes kreditje: 100

* A tantárgy előfeltételei a különböző szakokon az alábbiak:

 Angol nyelv- és kultúra tanára szakon: BTOANGN06/L06 Academic English II.

 Etikatanár szakon: BTOET4N01/L01 Etikatörténet II,; BTOET2N02/L02 Filozófiatörténet II.

 Földrajztanár szakon: MFKTOFT6N01/L01 Magyarország (Kárpát-medence) földrajza 2.

 Magyartanár szakon: BTOMA4N02/L02 A klasszikus magyar irodalom története II. ea. ; BTOMA3N04/L04 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan

 Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakon: BTMMKN05/L05 Kommunikáció- és médiatörténet, BTMMKNN07/L07 Médiaismeret

 Német nyelv- és kultúra tanára szakon: BTOGE4N01/L01 Komplex nyelvi tréning II.; BTOGE4N06 Szintaxis II.

 Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakon: BTOTOR3N03/L03 A középkori Magyar Királyság; BTOTOR4N03/L03 Magyarország története 1526-1702.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :