Teljes szövegt

(1)

З Р У щ ! / / / /

'?•..„„„.„

- — - —'

III.

T R I E S Z T

A m á r c i u s 20-i i s m e r e t e s a n g o l - a m e r i k a i - f r a n c i a j e g y z é k a t r i e s z t i k é r d é s t ú j b ó l f e l - s z í n r e h o z t a . T r i e s z t m á r a b é k e e l ő k é s z í t ő t á r g y a l á s o k s o r á n is a z o l a s z b é k e m e g k ö t é - s é n e k f ő k e r é k k ö t ő j e v o l t . N e m l e s z é r d e k t e - l e n e z t a b o n y o l u l t é s s o k v e s z é l y t m a g á b a n - r e j t ő k é r d é s t , a n n a k m ú l t j á t é s m é g i n k á b b j e l e n é t m e g v i l á g í t a n i .

T r i e s z t é s k ö r n y é k e , a z I s z t r i a i f é l s z i g e t é s J u l i - K r a j n a , a z e l s ő v i l á g h á b o r ú v é g é i g a z O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i á h o z t a r t o z o t t . A M o n a r c h i a ö s s z e o m l á s a u t á n e z a t ú l n y o m ó a n d é l s z l á v o k ( h o r v á t o k é s s z l o v é n e k ) l a k t a r é s z O l a s z o r s z á g h o z k e r ü l t . A t e r ü l e t i r e n d e z é s a z 1920. é v i r a p a l l ó i s z e r z ő d é s a l a p j á n t ö r t é n t , O l a s z o r s z á g é s J u g o s z l á v i a k ö z ö t t i k ö z v e t l e n t á r g y a l á s o k e r e d m é n y e k é p p e n . A z a k k o r g y ő z t e s o l a s z n a g y h a t a l o m m a l s z e m b e n t á r - g y a l ó f é l k é n t a h á b o r ú b a n k i v é r z e t t , m é g c s a k k i a l a k u l ó b a n l é v ő J u g o s z l á v i a á l l o t t , a k a r a t á t t e h á t m a j d n e m m i n d e n v o n a l o n a z e l ő b b i é r v é - n y e s í t e t t e . D e m é g a m e g k ö t ö t t s z e r z ő d é s t s e m t a r t o t t a t i s z t e l e t b e n a f a s i z m u s ú t j á r a l é p n i k e z d ő O l a s z o r s z á g , s D ' A n n u n z i o „ a r i - d i t i j e i " a z o l a s z f l o t t a t á m o g a t á s a m e l l e t t r ö - v i d d e l a s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e u t á n , m é g 1920- b a n m e g s z á l l o t t á k F i u m é t , k é s z t é n y e k e l é á l - l í t v a a v i l á g o t .

A k é r d é s e s t e r ü l e t k a r s z t j e l l e g ű , s g e o l ó - g i a i l a g a D i n á r i - A l p o k h o z t a r t o z i k . A z I s z t r i a i f é l s z i g e t a z A d r i a i - t e n g e r l e g é s z a k i b b r é s z é n f e k s z i k , s a n n a k is a k o n t i n e n s b e n y ú l ó l e g - t á v o l a b b i ö b l é b e n T r i e s z t v á r o s a . A z e t t ő l é s z a k r a f e k v ő J u l i - K r a j n á t a L o m b a r d s í k s á g - tól a z I s o n z o (Soca) f o l y ó v á l a s z t j a el.

A m i n t m a g a a t e r ü l e t is a z A p p e n i n i f é l - s z i g e t é s a B a l k á n f é l s z i g e t é r i n t k e z é s é t k é - p e z i , ú g y a l a k o s s á g is a s z l á v é s o l a s z n y e l v - t ö m b é r i n t k e z é s é n e k n é p r a j z i k é p é t a d j a . A n a g y o b b v á r o s o k é s a z I s z t r i a i f é l s z i g e t n y u - g a t i p a r t v i d é k é n e k e g y r é s z e i n k á b b o l a s z j e l l e g ű , a f a l v a k l a k o s s á g a é s a t e n g e r p a r t t ó l t á v o l a b b f e k v ő t e r ü l e t e k é p e d i g s z l o v é n é s h o r v á t .

A p o n t o s n é p r a j z i h e l y z e t e t n e h é z r ö g z í - t e n i . E z e n a t e r ü l e t e n 1910-ben, a M o n a r c h i a

A-

h

5

i t

R

° Tarmo*

ijrou)

1 i S J - ; V

t Lv о к ' о J 4

\ ^

^ о - Ч ' *7 Z .

\ Roshimta

0 L ÍJsiOtnjj nSanPietcQ

i d e j e n , m a j d a z o l a s z u r a l o m a l a t t 1 9 2 1 - b e n v o l t n é p s z á m l á l á s . A k é t n é p s z á m l á l á s n e m - z e t i s e g i m e g o s z l á s s z e m p o n t j á b ó l — i g e n k é - z e n f e k v ő o k o k m i a t t — n a g v e l t é r é s t m u t a t . Ezt k i k ü s z ö b ö l e n d ő , 1945. é v o k t ó b e r é b e n R o g l i c s p r o f e s s z o r , a s u s a k i „ A d r i a i I n t é z e t "

49

(2)

i g a z g a t ó j a a z i s z t r i a i r é s z e k e n n é p s z á m l á l á s t t a r t o t t , m e l y b e n a n e m z e t i s é g b e v a l l á s a t e l j e - s e n s z a b a d o n t ö r t é n t .

A l á b b k ö z l ü n k n é h á n y a d a t o t a. v i t a t o t t t e r ü l e t e g y e s v á r o s a i r ó l , i l l e t v e k ö r z e t e i r ő l :

Trieszt (város és környéke):

Év: össz lakósság ; Olasz : Horváfh ós Szlovén Egyébb

1910. 229.510 118.959 59.319 51.232

1921. 238.655 202.382 18.150 18.123

Gorizia (város):

1910. 30.995 14.812 10.868 5.315

1921. 28.154 21.173 6.141 840

Gorizia (kerület):

1910. 104.856 17.576 80.930 6.350

1921. 94.853 24.991 68.873 9 8 9

Sesana:

1910. 38.239. 29 37.893 317

1921. 37.697 (!) 1.296 36.131 270

Capodistria:

1910. 89.609 38.006 49.468 2.135

1921. 87.997 45.622 42.060 3 1 5

1945. 85.870 29.108 56.631 131

E b b ő l l á t h a t j u k , h o g y i n d o k o l t v o l t a z a j u g o s z l á v á l l á s p o n t , m e l y a z 1921-es o l a s z a d a t o k a t n e m f o g a d t a el.

*

A z 1945 m á j u s 2 - á n k e l t j u g o s z l á v h a d i - j e l e n t é s k ö z ö l t e , h o g y a v i l l á m g y o r s a n e l ő r e - t ö r ő j u g o s z l á v h a d s e r e g m á j u s 1 - é n 13 ó r a 30 p e r c k o r f e l v e t t e a z é n i t k e z é s t a s z ö v e t s é g e s e r ő k k e l T r z i t c h - n é l ( M o n f a l c o n e ) , a z I s o n z o p a r t j á n . B e s z á m o l a h a d i j e l e n t é s a r r ó l is, h o g y m á j u s 2 - á n a 4. j u g o s z l á v h a d s e r e g f e l s z a b a - t o t t a T r i e s z t e t é s G o r i z i á t .

A j u g o s z l á v t á j é k o z t a t ó i r o d a a z o n m e l e - g é b e n m á r k ö z ö l t e a s z ö v e t s é g e s f ő p a r a n c s - n o k s á g g a l :

1. T r i e s z t e t é s G o r i z i á t j u g o s z l á v c s a p a - t o k s z a b a d í t t o t t á k f e l .

2. A k é t v á r o s b a n a z e l l e n á l l á s t á p r i l i s 3 0 - á n m e g t ö r t é k .

3. A s z ö v e t s é g e s c s a p a t o k ú g y n y o m u l - t a k b e a k é t v á r o s b a , h o g y e r r ő l a j u g o s z l á v p a r a n c s n o k s á g o t n e m é r t e s í t e t t é k .

A T r i e s z t k ö r ü l i v i t a t e h á t m á r a z e l s ő n a p o k b a n k e z d e t é t v e t t e . M é g i s : j u g o s z l á v r é s z r ő l h a n g z o t t e l a z e l s ő m e g e g y e z é s t c é l z ó n y i l a t k o z a t . M . C a r d e l j k i j e l e n t e t t e , h o g y l e g -

c é l s z e r ű b b l e n n e T r i e s z t e t j u g o s z l á v f e n h a t ö s á g a l a t t a t u t o n ó m t e r ü l e t t é n y i l v á n í t a n i . Ez biz- t o s í t a n á T r i e s z t v á r o s o l a s z l a k o s s á g á n a k is ö s s z e s n e m z e t i j o g a i t , s a k i k ö t ő s z a b a d j e l - l e g é t .

A j e g y z é k v á l t á s o k , v i t á k é s é r t e k e z l e t e k h o s s z ú s o r á t A . J o v a n o v i c h n a k , a j u g o s z l á v v e z é r k a r f ő n ö k é n e k é s Duff a n g o l t á b o r n o k - n a k , a T r i e s z t b e b e n y o m u l t s z ö v e t s é g e s c s a - p a t o k p a r a n c s n o k á n a k e g y e z t e t ő t á r g y a l á s a v e z e t t e b e . E n n e k e r e d m é n y e k é p p e n a m á r m ű - k ö d ő p o l g á r i k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e k e t Duff e l - i s m e r t e , m í g J o v a n o v i c h e l i s m e r t e a s z ö v e t s é - g e s e k j o g á t a k i k ö t ő é s a z A u s z t r i a f e l é v e - z e t ő u t a k h a s z n á l a t á r a .

M á j u s 19-én A l e x a n d e r t á b o r n o k T i t o m a r s a l i a l m é g 1945 f e b r u á r j á b a n k ö t ö t t m e g á l - l a p o d á s á r a h i v a t k o z v a , j e g y z é k e t k ü l d a j u g o - s z l á v k o r m á n y n a k , m e l y b e n k o r m á n y a n e v é - b e n k i f e j t i , h o g y T r i e s z t , G o r i z i a é s a z I s o n - z o t ó l n y u g a t r a f e k v ő t e r ü l e t V e n e z i a G i u l i a n é v a l a t t O l a s z o r s z á g s z e r v e s r é s z é t k é p e z i m i n d a d d i g , m í g a b é k e é r t e k e z l e t m á s k é n t n e m d ö n t .

A j u g o s z l á v v á l a s z j e g y z é k h a n g s ú l y o z z a , h o g y e z e n t e r ü l e t e k f e l s z a b a d í t á s á é r t a j u g o - s z l á v h a d s e r e g k e m é n y á l d o z a t t e l j e s h a r c o k a t v í v o t t s e z e k b e n a h a r c o k b a n a t e r ü l e t l a k o s - s á g a is r é s z t v e t t . E l i s m e r i , h o g y a s z ö v e t s é g e - s e k n e k j o g u k v a n a k i k ö t ő é s a f ő ú t v o n a l a k h a s z n á l a t á r a , d e s z ü k s é g e s n e k t a r t j a , h o g y a t e r ü l e t m e g s z á l l á s b a n j u g o s z l á v c s a p a t o k is r é s z t v e g y e n e k , v a l a m i n t h o g y a k ö z i g a z g a - t á s b a a m á r m ű k ö d ő p o l g á r i s z e r v e k e t is b e - l e v o n j á k .

A z e l l e n t é t e k k i k ü s z ö b ö l é s é r e B e l g r á d b a n S z u b a s i c s j u g o s z l á v k ü l ü g y m i n i s z t e r é s a z a m e r i k a i é s a n g o l n a g y k ö v e t e k t á r g y a l á s o k a t k e z d t e k , m e l y e k j ú n i u s 9 - é n f e j e z ő d t e k b e .

A „ b e l g r á d i d ö n t é s " a d e m a r k á c i ó s v o n a - l a t a z ú g y n e v e z e t t „ M o r g a n " - v o n a l b a n r ö g z í - t e t e . Ez T r i e s z t v á r o s á t o l a s z t e r ü l e t e n h a g y t a , m a j d a T r i e s z t , G o r i z i a , t o l m e i n i v a s ú t v o n a l m e n t é n h ú z ó d i k é s z a k n a k (azt o l a s z t e r ü l e t e n h a g y v a ) , o n n a n t o v á b b r a is é s z a k f e l é h ú z ó d - v a C a p o r e t t o é s T a r v i s v á r o s o k a t s z i n t é n o l a s z t e r ü l e t e n h a g y v a , a z o s z t r á k h a t á r b a t o r k o l - lik. A z o l a s z t e r ü l e t n e k n y i l v á n í t o t t r é s z t e r - m é s z e t e s e n a n g o l s z á s z m e g s z á l l á s i z ó n á t k é - p e z . P o l a v á r o s a s z i n t é n a s z ö v e t s é g e s e k el-

l e n ő r z é s e a l á k e r ü l t .

A m e g e g y e z é s é r t e l m é b e n j ú n i u s 12-én a j u g o s z l á v c s a p a t o k n a k a M o r g a n - v o n a l t ó l

n y u g a t r a e s ő r é s z e k e t el k e l l e t t h a g y n i o k . T i t o m a r s a l l ó r i á s i ö n u r a l o m r ó l é s b é k e - v á g y r ó l t e t t t a n ú s á g o t a b e l g r á d i d ö n t é s n y i l - v á n o s s á g r a h o z a t a l a a l k a l m á b ó l m o n d o t t b e - s z é d é b e n . A n y i l a t k o z a t n e m t i t k o l j a a j u g o - s z l á v n é p n a g y m e g d ö b b e n é s é t a h o z o t t d ö n - t é s f e l e t t , d e a b é k e m e g ő r z é s e é r d e k é b e n a d ö n t é s t , m i n t i d e i g l e n e s m e g o l d á s t , e l f o g a d j a . 1945 s z e p t e m b e r é b e n ü l t ö s s z e e l s ő í z b e n a k ü l ü g y m i n i s z t e r e k é r t e k e z l e t e a b é k e e l ő - k é s z í t é s é n e k c é l j á b ó l . I s z t r i a é s J u l i - K r a j n a h o v a t a r t o z a n d ó s á g á n a k k é r d é s e e g y i k e v o l t a l e g s ú l y o s a b b p r o b l é m á k n a k . A k ü l ü g y m i - n i s z t e r e k e z é r t m e g h í v t á k a j u g o s z l á v é s o l a s z k i k ü l d ö t t e k e t is. A k o n f e r e n c i a v é g ü l is e l h a -

t á r o z t a s z a k é r t ő k k i k ü l d é s é t a k é r d é s e s t e r ü - l e t r e .

A s z a k é r t ő k j e l e n t é s e a z 1946 á p r i l i s á b a n ö s s z e ü l t k ü l ü g y m i n i s z t e r i é r t e k e z l e t e t a z o n b a n n e m v i t t e e l ő b b r e , m e r t a h a t á r v o n a l m e g h ú - z á s á b a n a s z a k é r t ő k s e m t u d t a k m e g e g y e z n i .

A z 1946 j ú n i u s - j ú l i u s i k ü l ü g y m i n i s z t e r i k o n f e r e n c i á n v e t e t t e f e l B i d a u l t f r a n c i a k ü l - ü g y m i n i s z t e r a z t a k ö z v e t í t ő i n d í t v á n y á t , h o g y T r i e s z t e t é s k ö r n y é k é t n y i l v á n í t s á k s z a b a d t e r ü l e t t é . Ezt a z i n d í t v á n y t h o s s z a s v i t á k u t á n a k ü l ü g y m i n i s z t e r e k m a g u k é v á t e t t é k s e z s z o l g á l t a l a p u l a b é k e k o n f e r e n c i á n a t r i e s z t i k é r d é s m e g o l d á s á h o z .

50

(3)

Wabresinás,

Capodislna

S. Pietro

Lorenzo

CiHanuovc

*S.6iovannT

M á r a z e l ő k é s z ü l e t e k f o l y a m á n n y i l v á n - 1 Т Ш Ш

V a l ó v á v á l t t e h á t , h o g y a s z ö v e t s é g e s e k r é - s z é r ő l k e v é s m e g é r t é s m u t a t k o z o t t a k á r a z o n j u g o s z l á v k í s é r l e t e k k e l s z e m b e n , h o g y J u l i - K r a j n a s o r s á t O l a s z o r s z á g g a l f o l y t a t a n d ó k ö z - v e t l e n t á r g y a l á s o k k a l d ö n t s é k el — a m i n y i l - v á n v a l ó a n m i n d O l a s z o r s z á g , m i n d J u g o s z l á - v i a é r d e k e i n e k j o b b a n m e g f e l e l t v o l n a — , a k á r a j o g o s j u g o s z l á v k ö v e t e l é s e k k e l s z e m - b e n .

P e d i g itt n e m c s a k a v e l ü k s z ö v e t s é g e s , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú b a n o l y s o k á l d o z a t o t h o z ó é s v é g ü l is g y ő z t e s J u g o s z l á v i a é r d e k e i - r ő l v o l t szó, h a n e m m a g á n a k T r i e s z t é s k ö r - n y é k e l a k o s s á g á n a k é r d e k e i r ő l . A z e l s ő v i l á g - h á b o r ú u t á n i F i u m e é s Z á r a i n t ő p é l d á k : m i a s o r s a e g y k i k ö t ő v á r o s n a k , h a m e g f o s z t j á k h á t o r s z á g á t ó l . A k i a h a r m i n c a s é v e k b e n j á r t e z e k b e n a v á r o s o k b a n , l á t h a t t a , h o g y e z e k a v a l a m i k o r v i r á g z ó n a g y f o r g a l m ú k i k ö t ő v á r o - s o k m i k é n t s o r v a d t a k el. Trieszt elsősorban Észak-Jugoszlávia és Szolvénia kikötőjeként bír jelentőséggel. Kivitelének és behozatalá-

nak több mint egynegyede erről a területről származik, illetve erre a területre megy. O l a s z - o r s z á g n a k T r i e s z t k i k ö t ő j é r e n i n c s s z ü k s é g e , m á r c s a k V e l e n c e k ö z e l s é g e m i a t t s e m . T r i e s z t s o r s a o l a s z f e n h a t ó s á g a l a t t g a z d a s á g i s z e m - p o n t b ó l a v á r o s é s a k i k ö t ő e l s o r v a d á s á h o z v e z e t .

A 21 nemzet párisi békeértekezlete (1946 július 29—október ,15.) hosszas és rendkívüli meddő viták után nagyjában a francia közve- títő javaslatot fogadta el Trieszt kérdésében.

Trieszt Szabad Terület alapjait az olasz békeszerződés 21. és 22. §-a fekteti le. A 21.

§. szerint az Egyesült Hatalmak és Olaszor- szág megegyeznek abban, hogy Trieszt Sza- bad Területének sértetlenségét és független- ségét az Egyesült Nemzetek (UNO) Biztonsági Tanácsa biztosítja. A Szabad Terület semle- ges, katonamentes övezet. A Szabad Terület- nek biztosítania kell a jóviszonyt a szomszéd népekkel.

A z olasz szuverenitás megszűntével Trieszt A b é k e s z e r z ő d é s 7. sz. f ü g g e l é k é n e k 1.

Szabad Területét egy ideiglenes kormány szá- Po n tj a s z e r i n t a k o r m á n y z ó s z e m é l y é n e k k i - m á r a a külügyminiszterek tanácsa által jóvá- n e ve z é s é i g а s z ö v e t s é g e s k a t o n a i p a r a n c s - hagyott alkotmány szerint fogják kormányoz- n o ks á g o k k o r m á n y o z n a k a z á l t a l u k m e g s z á l l - ni. Ez az alkotmány addig marad érvényben, ~

míg a Biztonsági Tanács nem határozza meg az Állandó Alkotmány szerinti kormányzatot.

(A két alkotmányt a békeszerződés 6., 7. mel- léklete tartalmazza.)

Trieszt élére kormányzó kerül, akit a Biz- tonsági Tanács jelöl ki a jugoszláv és az olasz kormánnyal történt megbeszélések alapján. A kormányzó kinevezése után 135 nappal a meg- szálló katonaságnak ki kell vonulnia Trieszt- ből.

A polgári lakosság politikai szabadságát és jólétét demokratikus elvek alapján kell biztosítani.

A békeszerződés 22. §-a szerint körülha-

tárolt „Trieszt Szabadd Terület"-e kereken 1100 km2, melyen 321.000 ember él.

E d d i g a z e l m é l e t . D e m i l y e n m á s v o l t a g y a k o r l a t !

v a t a r t o t t ö v e z e t e k b e n .

A z a n g o l s z á s z o k a S z a b a d T e r ü l e t é s z a k i r é s z é t t a r t j á k m e g s z á l l v a , b e l e é r t v e T r i e s z t v á r o s á t is, m í g a d é l i r é s z ( n é h á n y i s z t r i a i k ö r z e t ) j u g o s z l á v c s a p a t o k á l t a l v a n m e g - s z á l l v a .

A „ l á n c o k b a v e r t S z a b a d T e r ü l e t " - r ő l W . K o l o m i j z e v a d i g e n é r d e k e s k é p e t :

„ T r i e s z t t e l j e s e g é s z é b e n e g y a n g o l - a m e r i - k a i f l o t t a t á m p o n t k é p é t m u t a t j a . A z ö s s z e s n a g y o b b s z á l l o d á k a m e g s z á l l ó h a d s e r e g r é - s z é r e v a n n a k l e f o g l a l v a . A v á r o s a n y o m o r é s f é n y ű z é s , a z é h e z é s é s d ő z s ö l é s k i á l t ó e l l e n - t é t é n e k k é p é t a d j a s m i n d a z t , a m i e n n e k v e l e - j á r ó j a : p r o s t i t ú c i ó , f e k e t é z é s , s p e k u l á c i ó . E g y m u n k á s h a v i k e r e s e t e 15.000 l í r a , e b b ő l a l a k - b é r m i n i m á l i s a n 5000. E m e l l e t t 1947 n o v e m b e - r é b e n m á r 33.000 m u n k a n é l k ü l i v o l t a v á r o s - b a n . D e a f o g l a l k o z t a t o t t m u n k á s o k n a g y r é s z e

t

(4)

is c s a k h e t i ö t m u n k a n a p o t t e l j e s í t , v a g y m é g e n n é l is k e v e s e b b e t . A f i z e t é s t e r m é s z e t e s e n e n n e k a r á n y á b a n c s ö k k e n . "

A j u g o s z l á v r é s z e n K o l o m i j z e v é l é n k é s k i e g y e n s ú l y o z o t t é l e t e t t a l á l t . A h a t a l o m n é p - t a n á c s o k k e z é n v a n . A z ü z e m e k b e n , g y á r a k - b a n a t e r m e l é s k é r d é s e i t ü z e m i b i z o t t s á g o k i n t é z i k . A f ö l d r e f o r m o t v é g r e h a j t o t t á k . A f a l - v a k b a n h o r v á t , s z l o v é n — é s a h o l o l a s z o k l a k n a k : o l a s z n y e l v ű i s k o l á k v a n n a k .

N y i l v á n e r r e c é l o z a f r a n c i a - a n g o l - a m e r i - k a i j e g y z é k , m i k o r a r r ó l ír, h o g y J u o g s z l á v i a

„ b e r e n d e z k e d e t t " e z e n a t e r ü l e t e n .

A k é t m e g s z á l l t ö v e z e t k ö z ö t t k a p c s o l a t a l i g v a n . E g y i k t e r ü l e t r ő l a m á s i k r a a l i g l e h e t á t j u t n i , m é g a f o r g a l o m b a n l é v ő p é n z n e m is m á s . P e d i g m e n n y i r e v á r j a a v á r o s d o l g o z ó j a a k ö r n y é k f a l v a i n a k t e r m é s é t !

*

M á r e z é v e l e j é t ő l k e z d v e e g y m á s t k ö - v e t t é k a h í r e k , h o g y T r i e s z t k i k ö t ő j ő b e a m e - r i k a i h a j ó k é r k e z t e k be, f e b r u á r e l e j é n a P r o - v i d e n c e , f e b r u á r 1 5 - é n a P r o m e t h e u s b e é r k e - z é s é t k ö z l i k . U t ó b b i t e n g e r é s z g y a l o g s á g o t is

"tett a p a r t r a . A v á r o s b a n r e p ü l ő t é r é p í t é s e f o - l y i k , m í g a v á r o s k ö r n y é k é n , a l a k o s s á g b e - v o n á s á v a l , e r ő d í t é s e k e t é s h a d á s z a t i l a g f o n - t o s u t a k a t é p í t e n e k .

M i n d e z a b e v e z e t ő j e v o l t a n n a k a l é p é s - n e k , m e l y m á r c i u s 2 0 - á n k ö v e t k e z e t t b e . A z a n g o l , a m e r i k a i é s f r a n c i a k o r m á n y k ö z ö s j e g y z é k e t n y ú j t o t t á t a p á r i s i s z o v j e t n a g y - k ö v e t n e k , m e l y b e n f e n t i o r s z á g o k a z t j a v a - s o l j á k a S z o v j e t u n i ó é s O l a s z o r s z á g k o r m á - n y á n a k , h o g y c s a t l a k o z z a n a k a b é k e s z e r z ő d é s p ó t o k m á n y á h o z , m e l y T r i e s z t S z a b a d T e r ü l e - t e t o l a s z f e n h a t ö s á g a l á h e l y e z n é v i s s z a . J u - g o s z l á v i a , m i n t t á r g y a l ó fél, m e g s e m l e t t e m l í t v e .

A j a v a s l a t i n d o k o l á s a m a g a h e l y e t t b e s z é l . A h á r o m n a g y h a t a l o m a z i n d o k o l á s s z e r i n t u g y a n i s a z é r t j u t o t t e r r e a z e l h a t á r o z á s r a , m e r t a B i z t o n s á g i T a n á c s v i t á i m e g m u t a t t á k , h o g y a k o r m á n y z ó s z e m é l y é b e n a m e g e g y e - z é s l e h e t e t l e n , v a l a m i n t m e r t „ b ő s é g e s e n bi- z o n y í t á s t n y e r t , h o g y a j u g o s z l á v a k a z á l t a - l u k m e g s z á l l v a t a r t o t t t e r ü l e t e k e t j e l l e g é b e n á t v á l t o z t a t t á k é s v a l ó s á g g a l b e l e o l v a s z t o t t á k J u g o s z l á v i á b a " .

E z z e l a l é p é s s e l a h á r o m n a g y h a t a l o m a z o l a s z b é k e s z e r z ő d é s T r i e s z t r e v o n a t k o z ó r é - s z é t e g é s z e n e g y s z e r ű e n s e m m i b e s e v e t t e .

A z a k ö r ü l m é n y , h o g y O l a s z o r s z á g b a n á p r i l i s 18-ra í r t á k ki a v á l a s z t á s o k a t , m a g y a - r á z a t o t a d a r r a , h o g y m i é r t t ö r t é n t m e g e z a l é p é s és miért éppen mostan. N y i l v á n v a l ó , h o g y T r i e s z t v i s s z a c s a t o l á s á n a k l e h e t ő s é g e a v é g s ő k i g f o k o z z a a z o l a s z n a c i o n a l i z m u s s z e n - v e d é l y é t , s d e G a s p e r i n a k a l k a l m a v a n , h o g y e z t a m a g a j a v á r a k i h a s z n á l j a , m i n t o l y a n k ö r ü l m é n y t , m e l y k ü l p o l i t i k á j a e r e d m é n y e s s é - g é n e k b i z o n y í t é k a .

M á r c i u s 2 2 - é n S z i m i c s j u g o s z l á v k ü l ü g y - m i n i s z t e r m a g á h o z k é r e t t e a z E g y e s ü l t Á l l a - m o k , N a g y b r i t a n n i a é s F r a n c i a o r s z á g b e l -

g r á d i n a g y k ö v e t e i t é s á t n y ú j t o t t a a j u g o s z l á v k o r m á n y j e g y z é k é t . A j e g y z é k b e n a l e g e r é - l y e s e b b e n u t a s í t j a v i s s z a a b é k e s z e r z ő d é s i l y é r t e l m ű m e g v á l t o z t a t á s á n a k k í s é r l e t é t , el- s ő s o r b a n a z é r t , m e r t a h á r o m n a g y h a t a l o m j e g y z é k é b e n c s a k O l a s z o r s z á g j ó v á h a g y á s á - n a k s z ü k s é g e s s é g é r ő l v a n s z ó é s J u g o s z l á - v i á é r ó l n e m . Ez a l é p é s a r r a e n g e d k ö v e t k e z - t e t n i , h o g y a j a v a s l a t n e m D é l k e l e t - E u r ó p a v i - s z o n y a i n a k n o r m a l i z á l ó d á s á t c é l o z z a , h a n e m a n n a k p r o p a g a n d a j e l l e g e v a n , m e l y n e m a v i - l á g b é k e m e g e r ő s í t é s é t s z o l g á l j a .

A j u g o s z l á v v á l a s z j e g y z é k r á m u t a t a r r a is, h o g y T r i e s z t S z a b a d T e r ü l e t m e g a l k o t á s a é p p e n a j e g y z é k e t a l á í r ó h á r o m h a g y h a t a l o m á l t a l v á l a s z t o t t m e g o l d á s v o l t . J u g o s z l á v r é s z - r ő l i s m é t e l t e n s z o r g a l m a z t á k a z O l a s z o r s z á g g a l f o l y t a t a n d ó k ö z v e t l e n t á r g y a l á s o k a t , d e a m e g v a l ó s í t á s t a n y u g a t i n a g y h a t a l m a k a k a d á - l y o z t á k m e g .

Ú g y s z i n t é n a h á r o m n a g y h a t a l o m t e t t e le- h e t e t l e n n é a B i z t o n s á g i T a n á c s b a n a k o r - m á n y z ó k i j e l ö l é s é t .

A z a n g o l - a m e r i k a i k a t o n a i h a t ó s á g o k a k a - d á l y o z t á k m e g e d d i g T r i e s z t b e n a z a l a p v e t ő d e m o k r a t i k u s s z a b a d s á g j o g o k g y a k o r l á s á n a k l e h e t ő s é g é t . T r i e s z t a z e g y e t l e n t e r ü l e t E u r ó - p á b a n , a h o l a m a i n a p i g s e m v á l a s z t o t t á k m e g a k ö z i g a z g a t á s i t e s t ü l e t e k e t .

V é g ü l a j e g y z é k m é g e g y s z e r r á m u t a t a r r a , h o g y m e g e g y e z é s a J u g o s z l á v N é p k ö z - t á r s a s á g é s a z O l a s z K ö z t á r s a s á g k ö z ö t t c s a k közvetlen m e g b e s z é l é s e k r é v é n v o l n a m e g - v a l ó s í t h a t ó .

A j u g o s z l á v j e g y z é k h a n g j a f e l t ű n ő e n h i g g a d t . É p p e n a z a k i e g y e n s ú l y o z o t t , ö n é r - z e t e s m a g a t a r t á s az, a m i r e m é n y t n y ú j t a r r a , h o g y a k é r d é s t a z a m ú g y is f e s z ü l t d é l k e l e t - e u r ó p a i h e l y z e t t o v á b b i e l m é r g e s í t é s e n é l k ü l is m e g l e h e t o l d a n i . Ezt l á t s z i k a l á t á m a s z t a n i a j u g o s z l á v k ü l ü g y m i n i s z t e r n y i l a t k o z a t a , m e l y k i f e j l i a j u g o s z l á v k o r m á n y k é s z s é g é i a z o l a s z k o r m á n n y a l v a l ó k ö z v e t l e n t á r g y a l á - s o k r a , a z 1 9 4 6 - b a n T i t o m a r s a l l é s T o g l i a t t i , a z o l a s z k o m m u n i s t a p á r t f ő t i t k á r a k ö z ö t t f o l y t m e g b e s z é l é s e k a l a p j á n . (Ezek l é n y e g e : G o r i z i á t J u g o s z l á v i a , T r i e s z t e t a u t o n ó m j e l l e g - g e l O l a s z o r s z á g k a p n á m e g . )

D e n e m c s a k j u g o s z l á v r é s z r ő l v é l e k e d n e k így- T o g l i a t t i is k i j e l e n t e t t e : „ A t r i e s z t i k é r - d é s t 48 ó r a a l a t t e l l e h e t n e i n t é z n i k ö z v e t l e n t á r g y a l á s o k r é v é n . "

*

E d d i g a T r i e s z t i S z a b a d T e r ü l e t j e l e n l e g i h e l y z e t e . A k é r d é s t — m i n t a r r a m á r a c i k k - b e n r á m u t a t t u n k — k é t s é g t e l e n ü l a z o l a s z v á - l a s z t á s o k t e t t é k i d ő s z e r ű v é . E r r e n e m c s a k a j u g o s z l á v v á l a s z j e g y z é k m u t a t r á , d e k i v é t e l n é l k ü l a z a n g o l é s a m e r i k a i s a j t ó is. N e m e g y l a p h a n g o z t a t j a n y í l t a n , h o g y a t r i e s z t i c s a l - é t e k D e G a s p e r i h e l y z e t é t e r ő s í t i m e g .

D e l e h e t - e e g y t e r ü l e t n e k s a n n a k t ö b b m i n t 300.000 l a k o s á n a k s o r s á t k o r t e s f o g á s k é n t k e z e l n i ? U g y l á t s z i k , l e h e t .

T r i e s z t l e g a l á b b is e r r e t a n í t .

52

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :