• Nem Talált Eredményt

'i'n4Á‘ JZCctsk4j*\rx/' a^Ccc^-C' 4y'^/J/KsrtCtf&>££Z£'u^d^i<í^\ ■Ufi,& '6~C'l>-as‘rv~^\/ ■ /^~í -& / &-Á~' ^-*' ^zOmu' /C^cá>^ J*r . ■ , f-tí^Á^kéA^ ■*/ ,. t &/ :J , > s .,s ’ , ^^ // 4/ JUUt*/ , v J, . ,/ Jy y , ■ }(*•-,/ 'f , ÖOJ1X J , R^c iQI^'^j / /

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "'i'n4Á‘ JZCctsk4j*\rx/' a^Ccc^-C' 4y'^/J/KsrtCtf&>££Z£'u^d^i<í^\ ■Ufi,& '6~C'l>-as‘rv~^\/ ■ /^~í -& / &-Á~' ^-*' ^zOmu' /C^cá>^ J*r . ■ , f-tí^Á^kéA^ ■*/ ,. t &/ :J , > s .,s ’ , ^^ // 4/ JUUt*/ , v J, . ,/ Jy y , ■ }(*•-,/ 'f , ÖOJ1X J , R^c iQI^'^j / /"

Copied!
2
32
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

/ /

/ )/ c d f a i t / /& //& '/ ^ T p ^ -?

R ^ c iQ I^ '^ j .

ÖOJ1X Jak,

/ * ^ ^ * * * f ^ ' * * * '

4 '£ * "t ü “6 / d ^ r tíZ i 4 i# /£ S *é p «Z # ' f ö /z á t s t t e s f ./^ /V '

" y y a S ' itf£ a //i -r f c -ez ^ t í U é f o w / * * £ * ' 6 c <£*f/% £</?', yí(fi^ V 0 * / -fu l^ y ^ L o 'M fí

'

fy < w n < Í4 /'> t> lttia é/ ■fi/ £ ü > < £ fe /£ *s lZ /íéX y~.

ú z í ^ ~ , íP^ruz ^C w -y t p '/ z z r e y r e ^ p ^ //~ < u iU ic ,/a r ttm y fá é n a i- p-cm ésru/e^/, A -fa y t ■ ó u ft^ C &£>'fór /c J í/f-e Z " 6 ~ f, /ía /ti#

v J , . , / Jy y , ■

/

} ( * • - , / ' f

■ u Z Z tft w so u z i'z i^ Y & z 'W 't/c íív m rc es 'v u i-v c M m & í^ c A -tv !L ,

,

rú t út-t-u-z

íb-fCJUi w4c,Cv&> t f ? J Z c fst fta^i7% 0i/ /ítfóót*£ '. — *<* £■ -?Kst>-íf T*'<££-

,. t & /

• ' " ^ f-tí^Á^kéA^

: J ,j> s .,s

■*/

, ^ ^

4/ JUUt*/

/ /

~ÉUw£ftU?, 4 U / a / -t(-*í/,

e J i*u z4 -i^Cf É t& neJ / y '‘ ^ u >"^ & m u ^ ^ t c / ft-% / -w ts *y ■ /% / f ó d t y í e j 1 &z4 / 6 S y z^ V izm ^ d ^ y

y & Z - ZJ JXj/P-C'ftXé ZJ-C" /uk> chi <r>u// Á tv cda^~a/Z t< )7 & *t/ h)

wt4ÜHA/, ■ ^ y ~& ££e. /e Z r ís * H Z ' r t t ■&?' £'

‘o '& m t y jA f f iZ ia + W * ' jf f S '* :,

*4£. ’fó/íJsűcyM 'U ty ‘tc£ >&0 -ta íü /C ié^ j*^

"v ÍMa, c/tá n s ^ r r d ^ T W í t jU A ' ^

JÍC^C/ ~^CynlsVWzJ^yi£sf\ 'yyux^‘* £ ^uón^ó^a. . C ■HéÁ &A c/&*\iy J sC 'H /t'K ^>ih>u1 liX ü tt'y C'K £ ^ > tí*n ybr~ 3 ' is e/rw i35'

^ Is& KkjL/JyJ

« .. ^

w í ú / ^ ^ C

^ z O m u ' /C ^c á > ^ J * r

Á * ,

a t ű i ' P 'r u w c í / f ^ / t z U ^ v~ é,rt& & & '/. asx c k m.t 'ruyu>'£áa,lv '6~C'l>-as‘rv~^\/ ■ /^~í -&c/i & - Á ~ ' ^-*'

,i 'M J Z M / s t^ e X ^ e -^Zj) h x lA ^ í-a J ^ -t' Á f t^ a /C 0 * i/tr a w , dk. a 4

■ u tc i.'/ju J ft/ Ú tttffr M i' £■ 0 S /ze J X £ jC m . / J É d é & j l^ b J ^ íe J C e~.CcL/t& ^CtH i/ 't e jt i rfí& /i^4 jc$ z; -

■Ufi,

&

& £ £~ca? i ^ & r ^ v í ó í r e á<>x^/C , ^ v a z

'‘x fs ít Z c L fé -c &s fefK /ía y'■m & a Á G Á ', e d o ^ tf — * g v ca>^ /vm ü *ta ,f’

ASiu/VeJC-, ű ii/fs íu 'ú ig ^ -c ■m ^m 'fa A ', iu ú U

•— ‘fz d íe s ftu b e , w t c y -T it m y ^ z t e J C / ~fi> T t U {! de o ^ n e J f ^ ik ^ n lv u /, 'i'n4Á ‘ JZCctsk4j*\rx/'

/

a^Ccc^-C' 4y'^/J/KsrtCtf&>££Z£'u^d^i<í^\

A c X ó liu ., 'k o^y n u h l t 't& 1^o-c^/c~^C, w -rn Á ltp tAt tJLlW t

(2)

z

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Arra a kérdésre, hogy a képzés ideje alatt szakirányuknak megfelelõ munkát végeztek-e, a válaszadók fele igennel válaszolt – egyértelmû igen- nel 44

Amennyi- ben a magyar tannyelvû középiskolák folytatják a komáromi Selye János Egyetem ki- szolgálását, és diákjaiknak tudatosan nyújtanak olyan felkészülést, amely csak

Valószínűleg ő volt Segner professzora, s neki lehetett érdeme abban, hogy Segner érdeklődése a természettudományok felé fordult.. 1 Forrás: Jakucs István: Segner

, mint geológus és én mint pedológus szigorúan ragaszkodtunk ahhoz az elvhez, hogy a fosszilis talaj zónákat rétegtani helyzetükre nézve, jól ismert szintek

Bela K, Riyazuddin R, Horváth E, Hurton Á, Gallé Á, Takács Z, Zsigmond L, Szabados L, Tari I, Csiszár J (2018) Comprehensive analysis of antioxidant mechanisms in

[r]

Mátyás politikai müvének fő jelentősége abban állott, hogy két nagy eszmét: a nemzeti királyságnak és az állam- hatalom központosításának eszméit igyekezett egymásban

Gritti Alajos arczképét egykorú famet- szet után adjuk, mely Bubics Zsigmond

jelölje C ij azon i-edik ágazatban jelen lévő cégeket, amelyek megfontolják a termék- diverzifikációt a j-edik ágazatba, valamint L ij az i-edikből a j-edikbe mutató

Gondoljuk csak meg, hogy alig három évtizede még éppen az európai közösségiség élenjáró kezdeményezôje, F r a n c i a o r s z á g , belügyminiszteri megkeresésre azzal

Csak kissé kellett volna m ég várnia, hogy ezt az öröm ­ hírt lapjában registrálhassa.. D e sok más kedvencz eszm éjének m egvalósulását sem érhette

Az ezen krystályokon két távcsővel ellátott goniometer segélyével eszközölt vizsgálatok azon eredményre vezettek, hogy a W o l f r a m i t csakugyan e g y h a

Hausenloy DJ, Candilio L, Laing C, Kunst G, Pepper J, Kolvekar S, Evans R, Robertson S, Knight R, Ariti C, Clayton T, Yellon DM (2012) Effect of remote ischemic preconditioning

Meg kell még emlékeznünk Tiszteletreméltó Duchesne Philippine életében nemcsak arról a lemondásról, melyet a mindennapi élet keretében gyakorolhatott, hanem hogy feláldozta

Meg kell még emlékeznünk Tiszteletreméltó Duchesne Philippine életében nemcsak arról a lemondásról, melyet a mindennapi élet keretében gyakorolhatott, hanem hogy feláldozta

A ma Délvidék Ház néven működő intézmény színházterme rögzített székeivel teljesen alkalmatlan volt őszinte, spontán beszélgetésre, és hozzájárult ahhoz az

Of the interviewed persons those declaring visits to several shopping centres mentioned WestEnd City Center, Duna Plaza and Mammut in a ca. Theoretically the

We estimate the maximum row and column sum norm of the n × n matrix, whose ij entry is (i, j) s /[i, j] r , where r, s ∈ R , (i, j) is the greatest common divisor of i and j and [i,

,,A szabadtéri játékok mindig tömegmozgalom- hoz kapcsolódott, s szellemi vezetői mindig a tömegek óhaját ötvözték fogható formába.&#34;.

[r]

zolni nem tudta (és illetve legalább is vádhatározatra nem hivat- kozhatott, amikor ís a polgári perben az eljárás felfüggesztendő volt), a polgári per b í r á j a

[r]

[r]