Az Európai Unió gazdasága

25  Download (0)

Full text

(1)

Távoktatás

(2)

2. lecke: Intézmény-,

jogrendszer, döntéshozatal,

hatáskörök

(3)

Európai Tanács

Európai Parlament

Európai Unió Tanácsa

Európai Bizottság

Az Európai Unió Bírósága

Számvevőszék

Európai Külügyi

Szolgálat + főképviselő

Európai Ombudsman

Európai Adatvédelmi Biztos

szervezetek:

Központi Bankok Európai

Rendszere +

Európai Központi Bank (erről

később)

Európai

Beruházási Bank

szervek:

Európai Gazdasági és Szociális

Bizottság

Régiók Bizottsága

3

(4)

Az irányvonal kijelölése: Európai Tanács

• Az integráció legmagasabb szintű fóruma

• Stratégiai jellegű döntéseket hoznak,

• Közös kül- és biztonságpolitikát alakítják

• Az EU politikai programját és prioritásait határozzák meg.

• Jogalkotással nem foglalkozik!

• Az uniós országok közötti legmagasabb

szintű politikai együttműködést valósítja

meg.

(5)

Az irányvonal kijelölése: Európai Tanács

• Tagjai:

▫az Európai Bizottság elnöke, valamint

▫az uniós tagországok állam- és kormányfői és

▫az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

• Félévente legalább kétszer üléseznek

• Állam- és kormányfők rendelkeznek

szavazati joggal – többnyire konszenzusos

döntést hoznak

(6)

Jogalkotók – Európai Parlament

1979 óta 5 évente közvetlenül választott

képviselők által képviseleti demokrácia valósul meg.

EUMSZ óta főszabályként ún. rendes

jogalkotási eljárás alkalmaznak, így az EP társjogalkotóvá vált.

Az EP a munkáját Strasbourgban,

Luxemburgban és Brüsszelben is végzi.

▫Jogszabályok előkészítése – bizottságokban

▫Jogszabályjavaslatok elfogadása – plenáris üléseken

(7)

Jogalkotók – Európai Parlament

• 3 fő feladat:

▫Jogalkotás – a Tanáccsal és a Bizottsággal közösen

▫Felügyelet – pl. az uniós intézmények felett

▫Költségvetés – kialakítás, jóváhagyás

• Összetétel

▫Népességhez igazodva, de csökkenő

arányosság elve szerint – tagállamonként 6- 96 képviselő, összesen max. 751 fő

▫Politikai hovatartozás szerint

(8)

Jogalkotók – Európai Parlament

(9)

Jogalkotók – az Európai Unió Tanácsa

Az uniós tagállamok miniszterei vesznek részt, hogy kormányuk nevében és kormányukat

képviselve kötelezettséget vállaljanak a Tanács ülésein elfogadott intézkedések végrehajtására.

Feladatai:

▫Jogszabályok megvitatása és elfogadása

▫Szakpolitikák összehangolása

▫Kül- és biztonságpolitika kialakítása

▫Nemzetközi megállapodások megkötése

▫Közös költségvetés közös elfogadása

(10)

Jogalkotók – az Európai Unió Tanácsa

Összetétele:

▫Szakpolitika szerinti tagállami miniszterekből áll

▫Az Unióhoz akkreditált Állandó Képviselők

Bizottsága (Coreper II) és helyetteseik (Coreper I)

▫A Külügyek Tanácsának állandó elnöke van: az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

▫A többi ülésen az EU soros elnökségét (presidency) betöltő országnak az ülés tárgyát képező

szakpolitikai területért felelős minisztere elnököl

▫Döntéshozatalhoz minősített többségre van szükség

(11)

Jogalkotók – az Európai Unió Tanácsa

• Soros elnökség:

▫Ma már (2009) óta a Tanács elnöki tisztét rotációs alapon félévente más tagállamok hármas csoportja tölti be. Féléves

periódus/tagállam, folytonosság miatt kell a trió

▫A trió tagjai hosszú távú célokat jelölnek ki és közös programot készítenek, melyben meghatározzák azokat a területeket és lényeges kérdéseket, amelyekre a 18

hónapos időszak során kitüntetett figyelmet fordítanak.

(12)

Jogalkotók – az Európai Bizottság

Az EU politikai függetlenséget élvező végrehajtó szerve.

Feladatai:

▫integráció egésze érdekeinek feltárása, érvényesítése

▫jogszabályokra való javaslattétel monopóliuma (1)

▫a közösségi politikák végrehajtása, végrehajtatása

▫a közös költségvetés előzetes tervének elkészítése és az elfogadott költségvetés végrehajtása

▫a közösségi jog érvényesülése fölötti őrködés (3)

▫nemzetközi szerződések tárgyalása

▫(az Unió) külső képviselete

(2)

(4)

(13)

Jogalkotók – az Európai Bizottság

Összetétel:

▫Elnöki posztra az Európai Tanácsban ülésező állam- és kormányfők állítanak jelöltet, melyhez többségi támogatás kell

▫A leendő elnök bevonásával születik a tagállami megegyezés a biztosokról

▫A tagok szakterületét az elnök jelöli ki.

▫A Bizottság, illetve annak tagjai hivatalba lépésük után már teljes függetlenség alapján járnak el.

▫A napi működtetéséről az intézmény dolgozói gondoskodnak a főigazgatóságoknak nevezett szervezeti egységekben.

(14)

Az Európai Unió Bírósága

A közösségi jog betartásáról, az egységes

jogértelmezésről gondoskodik, illetve rendezi az esetleges jogvitákat.

Hatáskörei alapján többféle szerep:

▫A Bíróság a közösségi jogalkotás jogszerűségének őreként alkotmánybíróként lép fel.

▫A Bizottság hatósági jellegű határozatai felülvizsgálata során közigazgatási bíróságként szerepel.

▫Megállapíthatja, sőt szankcionálhatja a tagállamok közösségi jogsértését.

▫Az Európai Bírósághoz csatolt úgynevezett Elsőfokú Bíróság (Court of First Instance) ítéleteivel szemben benyújtott

fellebbezések elbírálásakor fellebbviteli bíróságként jár el.

(15)

Az Európai Unió Bírósága

• 3 bíróság alkotja részben hierarchikus, részben egymástól független viszonyban:

▫A Bíróság – tagállamonként 1 bíró és 11 főtanácsnok

▫A Törvényszék – jelenleg 47 bíró (2019-től 56)

▫Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

(16)

Az Európai Unió Bírósága

• Feladatai:

▫Jogértelmezés

▫Jogérvényesítés

▫Uniós jogi aktusok megsemmisítése

▫Uniós intézkedés meghozatalának elrendelése

▫EU-intézmények szankcionálása

(17)

Számvevőszék

Feladata az Unió pénzügyeinek ellenőrzése, mely egyben költségvetési ellenőrzés.

Függetlennek kell lennie, így szabadon dönt

arról, hogy mit ellenőriz, hogyan hajtja végre az ellenőrzéseket, illetve mikor és milyen formában teszi közzé megállapításait

Tagállamonként egy tagból áll.

Eredményei:

▫éves jelentés

▫megbízhatósági tanúsítvány

Pozíciója számottevő erősödést mutat.

(18)

Európai Külügyi Szolgálat

Az EU diplomáciai testülete, mely:

▫Támogatja a főképviselőt az EU kül- és biztonságpolitikájának kialakításában,

▫Gondoskodik a diplomáciai kapcsolatok és stratégiai partnerségek folytonosságáról.

▫Együttműködik az ENSZ és más, meghatározó jelentőségű szervezetek és országok diplomáciai szolgálatával

Az Európai Külügyi Szolgálat munkáját az Európai Unió külügyi vezetője – az Unió külügyi és

biztonságpolitikai főképviselője – irányítja, aki egyben az Európai Bizottság egyik alelnöke is.

(19)

Az EU joga, az acquis communautaire

• Az EU egy jogközösség

• Acquis communautaire: az integrációs szervezet-rendszer mindenkori állapotát értik, amelyet a hatályos jog, jogelvek,

bírósági ítéletek, jogi kötelező erő nélküli nyilatkozatok, állásfoglalások,

megállapodások, s a bevett eljárásrend,

elfogadott működési mód adnak ki.

(20)

Elsődleges jogforrások: Ezek rögzítik a szervezet céljait,

feladatait, intézményeit, működési módjukat, a hatásköröket, esetleg alapvető jogokat kötelezettségeket állapítanak meg, ezért összességükben egyfajta „alkotmánynak” is tekinthetők.

▫Alapító szerződések

▫Az alapító szerződések módosításai és

▫A csatlakozási szerződések.

Másodlagos jogforrások: a közösségi intézmények által a Szerződésekben rögzített célok érdekében, az ott

meghatározott körben és módon alkotott jog.

▫Rendelet – közvetlenül, változtatás nélkül alkalmazható, kikényszeríthető

▫Határozat – egyedi jellegű, címzettjére nézve kötelező erővel bír.

▫Irányelv – kötelező jogi feladat, elérendő cél, de az implementálásban formai és tartalmi mozgástér.

▫Nem kötelező, soft law jellegű aktusok – közlemények, felhívások, konklúziók.

(21)

Jogalkotás és döntéshozatal

Rendes jogalkotási eljárás

▫2009 óta fő jogalkotási eljárás

▫egyenlő súlyt ad az Európai Parlament és az Unió Tanácsa számára a különféle területeken

▫Pl. gazdasági irányítás, bevándorlás, energia, közlekedés, környezetvédelem és fogyasztóvédelem

Konzultációs eljárás

▫Miután a Parlament módosításokat javasol a Tanács nem köteles ezeknek helyt adni, de a vélemény hiányában nem hozhat határozatot.

▫Pl. a belső piaccal kapcsolatos mentességek és a versenyjog esetében, nemzetközi megállapodások elfogadásakor

(22)

Jogalkotás és döntéshozatal

•Egyetértési eljárás

▫A Parlament számára vétójogot biztosít.

▫Az Európai Unióval megkötendő társulási, illetve csatlakozási megállapodásokra

vonatkozóan,

▫az Európai Unió által tárgyalt bizonyos

megállapodások ratifikálására alkalmazzák,

▫alapvető jogok súlyos megsértése esetén, illetve

▫az EU-ból történő kilépés tekintetében kötendő megállapodásokra.

(23)

vámunió belső piac az emberi egészség védelme és javítása

a belső piac működéséhez szükséges versenyszabályok megállapítása

a szociálpolitikának a

szerződésben meghatározott vonatkozásai

ipar

monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró

gazdasági, társadalmi és területi kohézió

kultúra

a tengeri biológiai erőforrások megőrzése a közös halászati politika keretében

mezőgazdaság és halászat, kivéve a tengeri biológiai erőforrások megőrzése,

idegenforgalom

közös kereskedelempolitika környezetvédelem oktatás, szakképzés, ifjúság és sport

  fogyasztóvédelem polgári védelem

  közlekedés igazgatási együttműködés

  energiaügy  

  transzeurópai hálózatok  

  a szabadságon, a biztonságon

és a jog érvényesülésén alapuló térség

 

  a közegészségügy terén

jelentkező közös biztonsági kockázatoknak a

szerződésben meghatározott vonatkozásai

 

(24)

Köszönöm a figyelmet!

https://

europa.eu/european-union/about-eu/presidents_hu

(25)

JELEN TANANYAG

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL.

PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3.4.3-16- 2016-00014

A LECKE TARTALMA, ILLETVE ALKOTÓ ELEMEI ELŐZETES, ÍRÁSBELI ENGEDÉLY MELLETT

HASZNÁLHATÓK FEL.

Figure

Updating...

References

Related subjects :