É R T ESÍT Ö А К A D E MIAI

298  Download (0)

Full text

(1)

А К A D E M I A I

É R T E S Í T Ö

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL

S Z E R K E S Z T I

V O I N O V I C H G É Z A

F Ő T I T K Á R

X L I X . K Ö T E T

B U D A P E S T

K I A D J A A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A

1939.

(2)

15ÏJ9 Sárkány-nyomda r.-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. T e l . : 122-190, 326-066.

I g a z g a t ó k : Wessely Antal és Wessely József.

(3)

I. Előadások és cikkek.

L a p

Korizraice László látogatása gr. Széchenyi Istvánnál 1858-ban.

Közzétette Viszota Gyula r. t 201 Nagy Miklós 1. t.: A Felvidék a magyar történetben (Felolvasás

az ünnepélyes közülésen.) 25 Ravasz László t. t., másodelnök: Tudomány és nemzetiség

(Elnöki megnyitó beszéd az ünnepélyes közülésén.) . 13 Vörösmarty kisebb akadémiai jelentései. Közzétette Viszota

Gyula r. t. . 1 4 0 II. Jelentések a pályázatokról.

Jelentés a Magyar Általános Köszénbánya Rt. Berzeviczy

A/öerí-jutalmáról 93

— a m . kir. vallás- és közokt. minisztérium Berzeviczy

A/ber/-jutalmáróI érdemes tanítók réezére 46

— Budapest székesfőváros természettudományi jutalmáról 102

— Budapest székesfőváros várostörténeti jutalomtételéről 86

— a Chorin Ferenc-jutalomról 60

— a Budapesti Kereskedelmi és I p a r k a m a r a Horthy Miklós-

jutalmáról 76

— a m . kir. igazságügy minisztérium jutalomtételéről . . . 88

— a Kazinczy Gábor és neje- jutalomról 54

— a N agy jutalomról és a Jlíarczibónyi-mellékjutalomról . . 35

— a Sámuel—Âo7i>er-jutalomrôl 54

— a Vo/m'/s-jutalomról 208

— a Weiss Fü/öp-jutalomról 55

— a m . kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium br. Wlas-

sics Gyu/a-jutalmáról . 46

— a br. Wodianer .A/berí-jutalomról 46 III. Akadémiai ügyek.

A M. T. Akadémia belső tagjai 1

— halottai 1939-ben 255

— jutalomtételei 1939-ben 107

— ú j a b b kiadványai 195, 274

— költségvetése 1939. második felére 122

— költségvetése 1940. első felére 223

(4)

Lap A M. T. Akadémia munkássága 19—25, 231—235

— 99. nagygyűlése 5

— pénztári számadása 1938-ról . 113

— új tagjai 10—12

— ülései 1939-ben 231

— ünnepélyes közülése 13 IV. Jelentések.

Fekete Lajos 1. t. tájékoztató jelentése török levéltárakban vég-

zett kutatásairól 219 Főtitkári jelentés az Akadémia 1938—39. évi munkásságáról . 19

Jelentés a pályázatok eredményéről 5—8, 22—23

— az akadémiai tagválasztásokról 10—12, 23—25

— az osztályok által a tagválasztó nagygyűlés elé terjesz-

tett tagajánlások ról 8—9 V. Költségvetés.

A M. T. Akadémia költségvetése az 1939. év július—december

h ó n a p j a i r a . . . 122

— költségvetése az 1940. év január—június hónapjaira . . 223

VI. A két gróf Vigyázó-vágyon.

A két gróf Vigyázó-vagyon kimutatása 1938. december 31-én 129 VII. Alkalmi beszédek, nekrológok.

Bartók György 1. t. gyászbeszéde Schneller István 1. t, ravatalánál 191 Entz Géza r. t. gyászbeszéde Scherffel Aladár 1. t. ravatalánál . 262 Ereky István r. t.. egyetemi rektor üdvözlő beszéde Balogh Jenő

t. tagnak a szegedi F e r e n c József-tudományegyetem

díszdoktorává avatása alkalmával 175 Heller Farkas r. t. gyászbeszéde Mattyasovszky Miklós 1. t.

ravatalánál 271 József kir. herceg Ö Fensége ig. és t. t., elnöki beszéde a br.

Wodianer Albert-, Berzeviczy Albert- és br. Wlassics

G y u l a - j u t a l m a k á t a d á s á n á l 181 Kék y Lajos 1. t. beszéde Szász Károly emléktáblájának fel-

avatásán Szabadszálláson 188 Kenyeres Balázs r. t. beszéde Schaffer Károly t. t. emlék-

t á b l á j á n a k felavatásán 253 Komis Gyula ig. és r. t., osztályelnök üdvözlő beszéde Balanyi

György 1. i. székfoglalója alkalmából 244

— üdvözlő beszéde Buza László 1. t. székfoglalója alkalmából 183

— üdvözlő beszéde v. Házi J e n ő 1.1. székfoglalója alkalmából 243

(5)

Komis Gyula ig. és ,r t., o s z t á l y e l n ö k ü d v ö z l ő beszéde H e r z o g

József 1. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l 184

— ü d v ö z l ő beszéde S c h ü t z A n t a l r. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l 247

— ü d v ö z l ő beszéde V l a d á r G á b o r 1. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l . . 241 Melich János ig. és r. t., o s z i á l y e l n ö k ü d v ö z l ő beszéde F e s t

S á n d o r 1. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l 239

— ü d v ö z l ő beszéde P a p p F e r e n c r. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l 236 Miskolczy Dezső 1. t. g y á s z b e s z é d e S c h a f f e r K á r o l y t. t. r a -

v a t a l á n á l 272 Rados Gusztáv t. t.. o s z t á l y e l n ö k - h e l y e t t e s ü d v ö z l ő beszéde Isse-

k u t z Béla 1. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l 252 ü d v ö z l ő beszéde M i s k o l c z y Dezső 1. t. s z é k f o g l a l ó j a és

S c h a f f e r K á r o l y t. t. két h á t r a h a g y o t t é r t e k e z é s é n e k

f ö l o l v a s á s a a l k a l m á v a l 251 Széki Tibor 1. t. g y á s z b e s z é d e W i n k l e r L a j o s r. t. r a v a t a l á n á l . 193

Szinnyei Ferenc r. t. g y á s z b e s z é d e B a d i c s F e r e n c 1.1. r a v a t a l á n á l 263 Tangl Károly ig. és r. t., o s z t á l y e l n ö k ü d v ö z l ő beezéde Gelei

József r. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l 187

— ü d v ö z l ő beszéde M a r e k József r. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l 185

—- ü d v ö z l ő beszéde N e u b e r E d e 1. t. s z é k f o g l a l ó j a a l k a l m á b ó l 186 V. Verebély László 1. t. g y á s z b e s z é d e B l á t h y O t t ó Titusz t. t

r a v a t a l á n á l 264 Voinovich Géza t. t., f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e Gombos F. A l b i n

r. tag és S c h n e l l e r I s t v á n 1. tag h a l á l á r ó l 190

— m e g e m l é k e z é s e i e l h ú n y t t a g o k r ó l a m á j u s 22-i, június 19-i, o k t ó b e r 2-i és o k t ó b e r 30-i összes ü l é s e k e n . . . . 256 Zemplén Géza r. t. g y á s z b e s z é d e 'Sigmond E l e k r. t. r a v a t a l á n á l 269 Gr. Zichy István 1. t. g y á s z b e s z é d e G y ő r f f y István 1. t. r a -

v a t a l á n á l 270

(6)

L a p

A M. T. Akadémia belső t a g j a i 1

— halottai 1939-ben 255

— jutalomtételei 1939-ben 107

— 1938. évi jutalomtételeiről jelentések . . . . 35—107, 208

— kiadványai 1939-ben 195, 274

— költségvetése 1939. második felére 122

— költségvetése 1940. első felére 223

— k ö n y v j u t a l m a i 1939-ben 7

— nagygyűlése 5—34

— p é n z t á r i s z á m a d á s a az 1938. évről 113

— ülései 1939-ben 231

— ülésein t a r t o t t előadások 13, 25

— üléssora az 1940. évre . . . . 469. füzet, 3. borítéklap

— ünnepélyes közülése 13—35

— választásai 8—12

— Vigyázó-vagyonának k i m u t a t á s a . . . 129

Badics Ferenc t. t.-ról a f ő t i t k á r megemlékezése 257

— r a v a t a l á n á l Szinnyei F e r e n c r. t. gyászbeszéde . . . . 263

Balanyi György 1. t. üdvözlése s z é k f o g l a l ó j á n 241 Balogh Jenő t. t. díszdoktorrá a v a t á s a a szegedi egyetemen . . 175

Bartók György 1. i. gyászbeszéde Schneller István 1. t. ravatalánál 191 Berzeviczy Albert jutalomról (M. Á. K.) jelentés . . . 93

— odaítélése Ratkovszky F e r e n c n e k 7 Berzeviczy Albert és báró Wlassics Gyula-jutalomról (jeles

tanítók részére) jelentés 46

— kiosztásakor József kir. herceg, elnök beszéde . . . . 181 Bizottságok jelentése jutalomtételekről 35—107, 208 Bláthy Ottó Titusz t. t.-ról a f ő t i t k á r megemlékezése . . . . 259

— r a v a t a l á n á l v. Verebély László 1. t gyászbeszéde . . . 264 Borotvás-Nagy Sándor nyeri el a Budapesti Kereskedelmi és

I p a r k a m a r a Horthy M i k l ó s - j u t a l m á t 6 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Horthy Miklós-jutal-

máról jelentés 76

— odaítélése Borotvás-Nagy S á n d o r n a k 6 Budapest székesfőváros természettudományi jutalmáról jelentés 102

— odaítélése Imre L a j o s n a k . . . 7 Budapest székesfőváros várostörténeti jutalmáról jelentés . . . 86

Buza László 1 t. üdvözlése s z é k f o g l a l ó j á n 183

(7)

L a p

•Chorin Ferenc-jutalomról jelentés . . . 60

— odaítéléee K o v á t s F e r e n c n e k 6 Csók István n y e r i el a Weiss F ü l ö p - j u t a l m a t 6

Elhányt tagok 255

— -ról a f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e 190, 256 Előadások 13, 25 Entz Géza r. t. gyászbeszéde S c h e r f f e l A l a d á r 1. t. r a v a t a l á n á l 262

Ereky István n y e r i el a N a g y j u t a l m a t 5 üdvözlő b e s z é d e Balogh J e n ő d í s z d o k t o r r á a v a t á s á n a

szegedi e g y e t e m e n . . . . 175 Fekete Lajos 1.1. j e l e n t é s e török l e v é l t á r a k b a n végzett k u t a t á s a i r ó l 219

Fest Sándor 1. t. üdvözlése s z é k f o g l a l ó j á n 239 Főtitkár jelentése a z A k a d é m i a 1938/39. évi m u n k á s s á g á r ó l . . 19

— m e g e m l é k e z é s e e l h u n y t a k r ó l 190, 256

Gelei József r. t. ü d v ö z l é s e s z é k f o g l a l ó j á n 187 Gombos F. Albin r. t.-ról a f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e . . . . 190

Gyászbeszédek 191, 262 Gyóni Mátyás p á l y a m ü v e dicséretet n y e r . 6

Győrffy István 1. t . - r ó l a f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e 260

— r a v a t a l á n á l gr. Zichy I s t v á n 1. t. g y á s z b e s z é d e . . . . 270

Halottaink 1939-ben 255

— -ról a f ő t i t k á r megemlékezése 190, 256

v. Házi Jenő 1. t. üdvözlése s z é k f o g l a l ó j á n 243 Heller Farkas r. t. gyászbeszéde M a t t y a s o v s z k y M i k l ó s 1. t.

r a v a t a l á n á l 271 Herczeg Ferenc n y e r i el a V o j n i t s - j u t a l m a t 218

Herzog József 1. t. üdvözlése s z é k f o g l a l ó j á n 184 Horthy Miklós-jutalomról ( B u d a p e s t i Keresk. és I p a r k a m a r a )

jelentés 76

—• o d a í t é l é s e B o r o t v á s - N a g y S á n d o r n a k 6 Igazságügy minisztérium jutalmáról j e l e n t é s 88 Imre Lajos n y e r i el B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s t e r m é s z e t t u d o m á n y i

j u t a l m á t 7 Issekutz Béla 1. t. üdvözlése s z é k f o g l a l ó j á n 252

Jankovich Béla ig. és t. t.-ról a f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e . . . 258 Jelentés j u t a l o m t é t e l e k r ő l 35—107, 208

— t ö r ö k l e v é l t á r a k b a n végzett k u t a t á s o k r ó l ( F e k e t e L a j o s 1. t.) 219 József kir. herceg, elnök üdvözlő szavai a t a n í t ó i jutalmak

k i o s z t á s a k o r 181 Jutalmak o d a í t é l é s e 5—8. 218

Jutaimi bizottságok jelentései 35—107, 208

Jutalomkönyvek 1 Jutalomtételek 1939-ben 107

(8)

Lap

Kazinczy-jutalomról j e l e n t é s 54

— o d a í t é l é s e S c h e r f f e l A l a d á r n a k 6 Kálmán Béla n y e r i el a S á m u e l — K ö l b e r - j u t a l m a t 6

Kenyeres Balázs r. t. b e s z é d e S c h a f f e r K á r o l y t. t. e m l é k t á b -

l á j á n a k f e l a v a t á s á n 253 Kéky Lajos 1. t. beszéde S z á s z K á r o l y e m l é k t á b l á j á n a k f e l -

a v a t á s á n S z a b a d s z á l l á s o n 188 Kiadványaink 1939-ben 195, 274

Korizmics László l á t o g a t á s a gr. Széchenyi I s t v á n n á l . . . . 201 Kornis Gyula ig. és r. t. o s z t á l y e l n ö k ü d v ö z l ő beszédei s z é k -

f o g l a l ó k o n 183, 241

Kováts Ferenc nyeri el a C h o r i n F e r e n c - j u t a l m a t 6 Költségvetések 122, 223

Könyvjutalmak 7 Kropf Lajos k. t.-ról a f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e 259

Magyar Általános Köszénbánya R T. Berzeviczy Albert-jutal-

máról jelentés 93

— o d a í t é l é s e R a t k o v s z k y F e r e n c n e k 7 Marczibányi-mellékjutalomróX jelentés 35

— o d a í t é l é s e T h i r r i n g G u s z t á v n a k 6 Marek József r. t. ü d v ö z l é s e s z é k f o g l a l ó j á n 185 Mattyasovszky Miklós I. t . - r ó l a f ő t i t k á r megemlékezése . 260

— r a v a t a l á n á l Heller F a r k a s r. t. g y á s z b e s z é d e 271 Mauritz Béla ig. és r. t.: A F e l v i d é k f ö l d t a n i a l k a t á r ó l és

á s v á n y o s kincseiről 34 Megemlékezés e l h u n y t a k r ó l 190, 256

Melich János ig. és r. t. o s z t á l y e l n ö k ü d v ö z l ő beszédei s z é k -

f o g l a l ó k o n 236 Miskolczy Dezső 1. t. g y á s z b e s z é d e S c h a f f e r K á r o l y t. t. r a v a -

t a l á n á l 272

— ü d v ö z l é s e s z é k f o g l a l ó j á n 251

Nagygyűlés 5—34 Nagy jutalomról jelentés 35

— o d a í t é l é s e E r e k y I s t v á n n a k 5 Nagy Miklós 1. t.: A F e l v i d é k a m a g y a r t ö r t é n e t b e n . . . . 25

Neuber Ede 1. t. üdvözlése s z é k f o g l a l ó j á n 186 Papp Ferenc r. t. ü d v ö z l é s e s z é k f o g l a l ó j á n 236

Pénztári számadás 1938-ról 113 Rados Gusztáv t. t. ü d v ö z l ő beszédei s z é k f o g l a l ó k o n . . . . 251

— ü d v ö z l ő beszéde S c h a f f e r K á r o l y t. t. két h á t r a h a g y o t t é r t e k e z é s é n e k f e l o l v a s á s á n • 251 Ratkovszky Ferenc nyeri el a M. Á. K. B e r z e v i c z y A l b e r t - j u t a l m á t 7 Ravasz László t. t. m á s o d e l n ö k : T u d o m á n y és nemzetiség ( E l ő -

a d á s az ü n n e p é l y e s közülésen) 13

(9)

Lap Rédey Tivadar: J e l e n t é s az 1939. évi V o j n i t s - j u t a l o m r ó l . . . 208

Sámuel—Kölber-jutalomrói jelentés 54

— o d a í t é l é s e K á l m á n Bélának 6 Schaft er Károly t. t. e m l é k t á b l á j á n a k f e l a v a t á s á n K e n y e r e s

B a l á z s r. t. b e s z é d e 253

— - r ó l a f ő t i t k á r megemlékezése . . 261

— k é t h á t r a h a g y o t t é r t e k e z é s é n e k f e l o l v a s á s á n R a d o s G u s z -

t á v t. t. b e s z é d e 251

— r a v a t a l á n á l M i s k o l c z y Dezső 1. t. gyászbeszéde . . . . 272 Scherffel Aladár 1. t . - r ó l a főtitkár m e g e m l é k e z é s e . . . . 256

— n y e r i el a K a z i n c z y - j u t a l m a t 6

— r a v a t a l á n á l E n t z G é z a r. t. g y á s z b e s z é d e 262 Schneller István 1. t . - r ó l a főtitkár , m e g e m l é k e z é s e 190

— r a v a t a l á n á l B a r t ó k György 1. t. gyászbeszéde . . . . 191

Schütz Antal r. t. ü d v ö z l é s e s z é k f o g l a l ó j á n 247 'Sigmond Elek r. t . - r ó l a f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e 259

— r a v a t a l á n á l Z e m p l é n Géza r. t. gyászbeszéde . . . . 269 Szósz Károly e m l é k t á b l á j á n a k f e l a v a t á s á n K é k y L a j o s 1. t. b e s z é d e 188 Széchenyi István g r ó / n á l Korizmics I á s z l ó l á t o g a t á s a . . . . 201 Széki Tibor 1. t. g y á s z b e s z é d e W i n k l e r L a j o s r. t. r a v a t a l á n á l . 193

Szinnyei Ferenc r. t. g y á s z b e s z é d e B a d i c s F e r e n c t. t. r a v a t a l á n á l 263

Tagok j e g y z é k e 1 Tagválasztások 8:—12 Tangl Károly ig. és r. t., osztályelnök ü d v ö z l ő b e s z é d e i szék-

foglalókon 185 Tanítók Berzeviczy-, Wlassics- és Wodianer-jutalmáról j e l e n t é s 46

Tanítók jutalmának, k i o s z t á s a k o r J ó z s e f kir. herceg, elnök

üdvözlő b e s z é d e 181 Tartalommutató német, f r a n c i a és a n g o l f o r d í t á s a . . . . 197, 276

Teleszky János ig. t . - r ó l a f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e 256 Thirring Gusztáv n y e r i el a M a r c z i b á n y i - j u t a l m a t 6 Üdvözlő beszédek 181—189, 236—254

Ülések 1939-ben 231 Üléssor a z 1940. é v r e 469. f ü z e t , 3. b o r í t é k l a p

Ünnepélyes közülés 13—35 Vallás- és közoktatásügyi minisztérium Berzeviczy Albert- és

báró Wlassics Gyula-jutalmáról jelentés 46

— k i o s z t á s a k o r J ó z s e f kir. herceg, e l n ö k beszéde . . 181

Választások 8—12 V. Verebély László 1. t. gyászbeszéde B l á t h y Ottó T i t u s z t. t.

r a v a t a l á n á l 264 Vigyázó-vagyon k i m u t a t á s a 129

Viszota Gyula r. t.: K o r i z m i c s László l á t o g a t á s a gr. S z é c h e n y i I s t v á n n á l 201

(10)

Lap Viszota Gyula r. t.: V ö r ö s m a r t y kisebb a k a d é m i a i j e l e n t é s e i . 140

Vladár Gábor 1. t. ü d v ö z l é s e s z é k f o g l a l ó j á n 241 Voinovich Géza t. t. f ő t i t k á r i j e l e n t é s e 19

— megemlékezése a z e l h ú n y t a k r ó l 190, 256

Vojnits-jutalomról j e l e n t é s 208

— o d a í t é l é s e H e r c z e g F e r e n c n e k 218 Vörösmarty kisebb a k a d é m i a i j e l e n t é s e i 140

Weiss Fülöp-jutalomról jelentés 55

— o d a í t é l é s e C s ó k I s t v á n n a k . . . 6

Winkler Lajos r. t.-ról a f ő t i t k á r m e g e m l é k e z é s e 256

— r a v a t a l á n á l S z é k i Tibor 1. t. g y á s z b e s z é d e 193 Wlassics-Berzeviczy-jutalomról (jeles t a n í t ó k részére) j e l e n t é s 46

— k i o s z t á s a k o r J ó z s e f kir. herceg, e l n ö k beszéde . . . 181 W o d i a n e r - j u t a l o m r ó l j e l e n t é s . . 46

— k i o s z t á s a k o r J ó z s e f kir. herceg, e l n ö k beszéde . . . . 181 Zemplén Géza r. t. g y á s z b e s z é d e ' S i g m o n d Elek r. t. r a v a t a l á n á l 269 Gr. Zichy István 1. t. gyászbeszéde G y ő r f f y István 1. t. ra-

v a t a l á n á l 270

(11)

A K A D É M I A I É R T E S Í T Ő

Szerkeszti: VOINOVICH GÉZA

XLIX. KÖTET 1939 J A N U Á R — M Á J U S

I.

Az Akadémia belső tagjai.

(Az 1939. évi nagygyűlés után).

Elnökség.

József kir. herceg, ig. és t. t., elnök Ravasz László, t. t., másodelnök Voinovich Géza, t. t., főtitkár.

Igazgató-Tanács.

Az Igazgató-Tanács választottjai:

Gr. Károlyi Gyula Szmrecsányi L a j o s Gr. Teleki Pál, t. t.

Gr. Zichy J á n o s Gr. Mailáth József Serédi Jusztinián, t. t.

Gr. Zichy G y u l a Jankovich Béla, t. t.

Teleszky J á n o s Gr. Széchenyi Bertalan 11. Balogh Jenő, t. t.

Az Akadémia választottjai:

Herczeg Ferenc, t. t.

Szinnyei József, r. t.

Melich János, r. t.

Domanovszky Sándor, r. t.

Hóman Bálint, r. t.

Komis Gyula, r. t.

Hegedűs Lóránt, t. t.

Lukinich Imre, r. t.

Tangl Károly, r. t.

Mauritz Béla, r. t.

Br. Korányi Sándor, t. t.

12. Császár Elemér, t. t.

I.

Herczeg Ferenc, ig. t.

Ravasz László, másodelnök Badics Ferenc

Csengery J á n o s Ferenc II.

Károlyi Á r p á d Gr. Bethlen István Földes Béla

Serédi Jusztinián, ig. t.

Hegedűs Lóránt, ig. t.

Akadémiai Értesítő.

leti tagok.

osztály.

Petz Gedeon

Voinovich Géza, főtitkár Császár Elemér, ig t.

8. Gyomlay Gyula.

osztály.

Jankovich Béla, ig. t.

Angyal Dávid Balogh Jenő, ig. t.

9. Finkey Ferenc.

1.

(12)

III. osztály.

L e n a r d F ü l ö p

József kir. h e r c e g , ig. t., e l n ö k F e r d i n á n d v. c á r

Gr. Teleki P á l , ig. t.

B l á t h y O t t ó T i t u s z

Br. K o r á n y i S á n d o r , ig.

M á g ó c s y - D i e t z S á n d o r R a d o s G u s z t á v 9. Schaffer K á r o l y .

Rendes és levelező tagok.

A l o s z t á l y o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v I. N y e l v - és széptudományi osztály.

A ) Nyelvtudományi alosztály.

Rendes tagok:

Szinnyei J ó z s e f , ig. t.

Melich J á n o s , ig. t., osztály- elnök

Zolnai G y u l a V á r i Rezső

N é m e t h G y u l a , o s z t á l y t i t k á r L á n g N á n d o r

F ö r s t e r A u r é l 8. Huszti J ó z s e f .

Levelező tagok:

K u n o s I g n á c V i k á r Béla D a r k ó J e n ő

Horger A n t a l Mészöly G e d e o n Schmidt H e n r i k Gr. Zichy I s t v á n Klemm A n t a l Csűry B á l i n t Pais D e z s ő Zsirai M i k l ó s Moravcsik G y u l a S z i d a r o v s z k y J á n o s Laziczius G y u l a Nagy József B é l a Ligeti L a j o s Sági I s t v á n Bárczi G é z a 19. Kniezsa I s t v á n B) Széptudományi alosztály.

Rendes tagok:

H o r v á t h C i r i l l Szinnyei F e r e n c P i n t é r J e n ő H o r v á t h J á n o s Viszota G y u l a Solymossy S á n d o r Zlinszky A l a d á r 8. P a p p F e r e n c .

Levelező tagok:

V a r g h a D á m j á n Szász K á r o l y T h i e n e m a n n T i v a d a r

Petrovics E l e k K é k y L a j o s Zsigmond F e r e n c György L a j o s P u k á n s z k y B é l a G u l y á s P á l Csathó K á l m á n Alszeghy Z s o l t Brisits F r i g y e s Áprily L a j o s B a r t ó k B é l a Mítrovics G y u l a F e s t S á n d o r K e m é n y f y J á n o s 18. Rédey T i v a d a r .

(13)

II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya.

A) Bölcseleti és társadalmi alosztály.

Rendes tagok:

T h i r r i n g G u s z t á v B e r n á t István

K o r n i s Gyula, ig. t., osztály- elnök

A n g y a l Pál P o l n e r Ödön E r e k y István K o l o s v á r y B á l i n t H e l l e r F a r k a s F e l l n e r F r i g y e s I l l é s József S c h ü t z Antal 12. N a v r a til Ákos.

Levelező tagok:

B a l o g h A r t ú r K o v á c s A l a j o s C z e t t l e r J e n ő D é k á n y István H o l u b József K o v á t s F e r e n c

Kenéz Béla vitéz Moór Gyula, L a k y Dezső B a r t ó k G y ö r g y Tomcsányi M ó r i c Vinkler J á n o s S t a u d L a j o s B á l á s K á r o l y Kuncz Ödön

M a t t y a s o v s z k y M i k l ó s Szladits K á r o l y

vitéz S u r á n y i - U n g e r T i v a d a r Illyefalvi L a j o s

Irk Albert V l a d á r G á b o r M e n y h á r t h G á s p á r B u z a László

K o n k o l y - T h e g e G y u l a M a r t o n Géza

Nizsalovszky E n d r e P r o h á s z k a L a j o s T u r y S á n d o r K o r n é l 29. Neubauer G y u l a .

B) Történettua Rendes tagok:

D o m a n o v s z k y S á n d o r , ig. t.

H ó m a n Bálint, ig. t.

S z e n t p é t e r y I m r e

L u k i n i c h Imre, ig. t., osztály- t i t k á r

H o d i n k a A n t a l G e r e v i c h Tibor H e k l e r A n t a l E c k h a r t F e r a n c G y a l ó k a y J e n ő M a d z s a r Imre 11. H a j n a l István.

Levelező tagok:

M a r c z a l i H e n r i k E r d é l y i László S e b e s t y é n G y u l a M a h l e r Ede B a r a b á s Samu V a r j ú Elemér

ományi alosztály.

S z e k f ű Gyula B r u c k n e r G y ő z ő T ó t h Zoltán Heinlein I s t v á n Nagy Miklós Fógel József Mályusz E l e m é r Divéky A d o r j á n Szabó Dezső G y ő r f f y I s t v á n Miskolczy G y u l a A l f ö l d i A n d r á s N a g y Lajos M a r k ó Á r p á d Révész Imre T o m p a F e r e n c Herzog József L e p o l d A n t a l F e k e t e L a j o s F e t t i c h N á n d o r vitéz Házi J e n ő 28. B a l a n y i G y ö r g y .

1*

(14)

III. A matematikai és természettudományok osztálya.

A ) Matematikai és fizikai alosztály.

Rendes tagok:

T a n g l K á r o l y , ig. t., o s z t á l y - elnök

S z a r v a s y I m r e 'Sigmond E l e k Z e m p l é n G é z a F e j é r L i p ó t P o g á n y B é l a R y b á r I s t v á n Riesz F r i g y e s G r ó h G y u l a H o o r - T e m p i s Mór 11. S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t .

Levelező tagok:

Z i p e r n o w s z k y K á r o l y B u g a r s z k y István Steiner L a j o s O l t a y K á r o l y K ő n e k F r i g y e s Szily K á l m á n M i k o l a S á n d o r

P é k á r D e z s ő O r t v a y R u d o l í F r ö h l i c h P á l C s á s z á r E l e m é r Z e c h m e i s t e r László H ü l t l D e z s ő V a r g a J ó z s e f G y u l a i Z o l t á n M i h a i l í c h Győző Kerékjártó Béla F i n k e y József Doby G é z a

S z ő k e f a l v i Nagy G y u l a Széki T i b o r

M a u t h n e r N á n d o r W ä l d e r G y u l a R o h r í n g e r S á n d o r G r o s s c h m i d L a j o s vitéz V e r e b é l y L á s z l ó B o d n á r J á n o s Bay Z o l t á n B u z á g h A l a d á r 30. B é k é s y G y ö r g y B) Természetrajzi alosztály.

Rendes tagok:

Z í m á n y i K á r o l y P r e i s z H u g ó

M a u r i t z B é l a , ig t., o s z t á l y - t i t k á r

V e n d l A l a d á r E n t z G é z a F i l a r s z k y N á n d o r Z i m m e r m a n n Á g o s t o n V e r e b é l y T i b o r K e n y e r e s B a l á z s M a r e k J ó z s e f Gelei József 12. M a n n i n g e r Rezső.

Levelező tagok:

Hollós L á s z l ó T u z s o n J á n o s M a g y a r y - K o s s a G y u l a Vitális I s t v á n

C h o l n o k y J e n ő P a p p K á r o l y

V á m o s s y Zoltán K e r p e l y K á l m á n J a k a b h á z y Zsigmond K a á n K á r o l y Csiki E r n ő S c h e r f f e l A l a d á r R o z l o z s n i k P á l O r s ó s F e r e n c

S z e n t p é t e r y Zsigmond T e l e g d i R o t h K á r o l y H e r z o g F e r e n c S z a b ó Z o l t á n D u d i c h E n d r e V e n d l M i k l ó s P r i n z G y u l a J á v o r k a S á n d o r W e l l m a n n Oszkár Illyés G é z a N e u b e r E d e S c h r é t e r Zoltán I s s e k u t z Béla M i s k o l c z y Dezső 29. G o m b o c z E n d r e .

(15)

II.

XCIX. nagygyűlés.

1939. május 9—14.

I. nap.

M á j u s 9. A z osztályok ü l é s e . T á r g y a i :

aj A p á l y a m u n k á k bírálatainak bemutatása. (Egye- temi hallgatók könyvjutalmai).

b) Üj p á l y á z a t o k kitűzése.

c ) Az I. osztály t i t k á r á n a k kijelölése.

d) Szavazás az osztályokba a j á n l o t t tiszteleti, rendes, levelező és külső tagokra.

в) А II. osztály javaslatot tesz a N a g y j u t a l o m és a Marczibányi-mellékjutalom odaítélése tárgyában.

II. nap.

M á j u s 10. Összes ülés.

Jegyzőkönyv

a M. T. A k a d é m i a 1939. é v i XCIX. n a g y g y ű l é s é n e k m á j u s 10-én d é l u t á n t a r t o t t összes ü l é s é r ő l .

Elnök: József kir. herceg, ig. és t. tag, Ő Kir. Fensége.

J e l e n v a n n a k : Balogh Jenő, B l á t h y Ottó Titusz, Fin- key Ferenc, Gyomlay Gyula, Rados Gusztáv t. tagok, Do- manovszky Sándor, E n t z Géza, G y a l ó k a y Jenő, H o d i n k a Antal, Hoor-Tempis Móric, Láng N á n d o r , Lukinich Imre, Mauritz Béla, Marek József, Melich J á n o s , Németh Gyu- la, Ortvay Tivadar, P i n t é r Jenő, P o l n e r Ödön, Riesz Fri- gyes, Szinnyei Ferenc, Tangl Károly, Thirring Gusztáv, Viszota Gyula és Zimmermann Ágoston r. tagok, J á v o r - k a Sándor, K a á n Károly, K e r é k j ártó Béla, Kovács A l a -

jos, Manninger Rezső és Prinz G y u l a 1. tagok.

A jegyzőkönyvet a főtitkár vezeti.

I. Az elnök az ülést megnyitja és felszólítja a főtit-

k á r t jelentésének megtételére. , A főtitkár előterjeszti az előző n a p d é l u t á n j á n az osz-

tályok ülésein a jutalmakról hozott határozatokat.

A Nagyjutalmat а II. osztály a kiküldött bizottság je- lentése a l a p j á n E r e k y István r. t. Közigazgatási reform és a nagyvárosok önkormányzata c. művének javasolja kiadni,

(16)

a Marczibányi-mellékjutalmat Thirring Gusztáv r. tag Magyarország népessége П. József korában с. művének, a Kazinczy Gábor-jutalomra az erre k i k ü l d ö t t bizott- ság Scherffel A l a d á r 1. tagot a j á n l j a .

Az I. osztály:

a Sámuel—Kölber-jutalomra Kálmán B é l a : Obi-ugor állatnevek c. dolgozatát t a l á l j a érdemesnek; dicséretben k i v á n j a részesíteni Gyóni M á t y á s : Magyarország és a ma-

gyarság a bizánci források tükrében c. dolgozatát.

A Weiss Fülöp-jutalom ez idén képzőművészeti alko- t á s r a volt kitűzve. A bizottság jelentése a l a p j á n az osz- tály erre a j u t a l o m r a Csók István festőművészt a j á n l j a .

A IL osztály:

a Chorin F er enc-alapítvány kamataival Kováts F e r e n c művét: Adalék a pozsonyi zsidóság későközépkori gazda- ságtörténetéhez k í v á n j a kitüntetni.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által a kormányzó ú r ő főméltóságának a csepeli kikötő felava- t á s á n mondott beszéde e m l é k é r e tett a l a p í t v á n y k a m a t a i t

az osztály Borotvás-Nagy S á n d o r Közgazdasági művelő- désünk kezdetei c. művének javasolja kiadni.

A Pesti M a g y a r Kereskedelmi Bank gróf Széchenyi István-alapítványának k a m a t a i ezen k é r d é s r e voltak ki-

tűzve: Az irányított gazdaság érvényesülésének előfelté- telei, különös tekintettel Magyarország viszonyaira. P á - lyamű nem é r k e z e t t be. A közgazdasági bizottság kéri,

hogy a p á l y á z a t 1939. dec. 31-ig hosszabbíttassék meg.

Az összes ülés mindezen javaslatokat helyben h a g y j a . Budapest székesfőváros művészettörténeti j u t a l m á r a (József nádor és a szépítő bizottság hatása Pest város fej- lődésére), m e l y 1934-ben t ű z e t e t t ki, a megbízásra kidol- gozott és b e n y ú j t o t t p á l y a m u n k á t a mostani bizottság — mint még n e m készet — n e m találta jutalmazhatónak. — Tekintettel a r r a , hogy ezt a j u t a l m a t a székesfőváros t ű z t e ki, s különös volna, hogy az Akadémia évek során á t ne t u d j o n a p á l y á z a t r a megfelelő munkát találni, — továbbá, m e r t a főváros története m a sincs megírva, tehát kívána- tos volna legalább ily részlet-munkák megjelentetése, a

(17)

főtitkár javasolja, hogy e p á l y á z a t o t az összes ülés a fo- lyó év végéig hosszabbítsa meg.

A z összes ü l é s ehhez h o z z á j á r u l .

A z igazságiigyminisztérium által h i r d e t e t t p á l y á z a t r a két p á l y a m ű é r k e z e t t be, de a bírálók egyiket sem találták megfelelőnek. A z összes ülés az osztály ítéletében meg- nyugszik. Az elnök Ő Fensége a jeligés levelek elégetését rendeli el, mire Finkey Ferenc r. tagot és Mauritz Béla ig. és r. tagot k é r i fel, akik az elégetés megtörténtéről az ülés végén jelentést is tettek. A főtitkár jelenti, hogy ezen p á l y á z a t újból való kihirdetése iránt levelet intézett az igazságügyminiszter úrhoz; válasz még n e m érkezett. — Tudomásul szolgál.

A III. osztály:

A Magyar Általános Kőszénbánya R. T. által Berze- viczy Albert n e v é r e tett alapítvány kamatait Ratkovszky F e r e n c n e k önműködő hálózati feszültségszabályozó talál- m á n y á é r t k í v á n j a kiadatni.

Budapest székesfőváros természettudományi-jutalmát pedig a budai hévforrások rádió-aktív alkatrészeinek vizs-

g á l a t á é r t az „ A r s longa vita brevis" jeligéjű, egyetlen be- érkezett p á l y a m ű n e k .

A z összes ülés ezekhez h o z z á j á r u l v á n , a jeligés levél felbontatik, s abból Imre L a j o s dr. egyet. m. t a n á r neve tűnik elő.

A főtitkár bejelenti, hogy a M. T. A k a d é m i a nyelv- tudományi és történettudományi k ö n y v j u t a l m á t a követ- kező egyetemi hallgatók nyerték:

Budapesten: Zsinka István gyakorló t a n á r és Győrffy György egyetemi hallgató. A debreceni egyetemen: Balas- sa Iván, Lovas R e z s ő hallgatók és Otrokocsi N a g y Gábor t. tanársegéd. A szegedi egyetemen: Szabó László és Ti- hanyi Zoltán hallgatók. Pécsett: Horváth Miklós gyakorló t a n á r j e l ö l t és F o d o r Henrik hallgató.

A természettudományi k ö n y v j u t a l m a t :

Szurovy Géza budapesti, A r r o s Jenő debreceni, Ko- vács E s z t e r szegedi, P á l f a y M á r i a pécsi egyetemi hallga- tók, Oroszlány E n d r e a József N á d o r M ű e g y e t e m erdő- mérnöki kari, Győző Miklós mezőgazdasági k a r i hallga- tója, továbbá S z a l a y Mihály keszthelyi, J a k a b Dezső deb-

(18)

receni és Halbritter L á s z l ó magyaróvári gazdasági akadé- miai hallgatók nyerték el.

V i k á r Béla Kalevala f o r d í t á s á n a k egy-egy példá- nyát M o l n á r Olga budapesti, I m r e Samu debreceni, Strausz Gyula szegedi egyetemi hallgatók és Cser László pécsi gyakorló t a n á r j e l ö l t nyerték el.

T u d o m á s u l van.

A főtitkár b e m u t a t j a az osztályok által j a v a s o l t ú j pályatételeket, — m e l y e k n y o m t a t á s b a n minden t a g g a l kö- zöltettek s az Értesítőben is meg fognak jelenni. — Tudo- másul szolgál.

II. A z osztályok á l t a l a m á j u s 12-i tagválasztó nagy- gyűlés elé t e r j e s z t e n d ő ajánlások a következők:

A z I. osztály osztály titkárává jelölte N é m e t h Gyula r. tagot, eddigi h e l y e t t e s osztálytitkárt, 42 s z a v a z a t t a l 2 ellenében.

Megválasztásra a j á n l t a t n a k : 4

Az I. osztály A) alosztályába

rendes tagnak:

Huszti József 1. t 27 szóval 9 ellen,

levelező tagnak:

Bárczi Géza egyet. m. tanár . . . 34 szóval 1 ellen, Kniezsa István egyet. rk. tanár . 30 ,, 4 „

a B ) alosztályba

rendes tagnak:

P a p p F e r e n c 1. t 33 szóval 2 ellen, Zlinszky A l a d á r 1. t 33 „ 1 „

külső tagnak:

K ö p r ü l ü Fuat, isztambuli egyet, t a n á r 26 szóval 3 ellen, Pelliot Pál, párizsi egyet, t a n á r . 26 ,, 3 „

A II. osztály A) alosztályába

rendes tagnak:

Navratil Ákos 1. t 41 szóval 2 ellen,

(19)

levelező tagnak:

Marton Géza, egyet, t a n á r . . . . 41 szóval 2 ellen, Neubauer G y u l a , egyet, t a n á r . . . 30 „ 13 ,,

Nizsalovszky E n d r e , egyet t a n á r . . 39 ,, 4 ,, Prohászka L a j o s , egyet, t a n á r . . . 41 ,, 2 ,, T u r y Sándor, szegedi egyet, tanár . 3 6 ,, 7 ,,

a B ) alosztályba

rendes tagnak:

H a j n a l István 1. t 40 szóval 3 ellen,

külső tagnak:

Battaglini G y u l a , bolognai egyet, tanár 43 szóval — ellen, Boreas Teofil, athéni egyet, t a n á r . . 43 ,, — ,, F e d e l e Péter, római egyet, t a n á r . . 43 ,, — ,, F r e y e r János, lipcsei egyet, tanár . 4 3 „ — ,, Giuliano Balbino, római egyet, tanár . 4 3 ,, — ,, Huizinga J á n o s , leydeni egyet, tanár 43 ,, — ,, R o d e n w a l d t Gellért, berlini egy. tanár 43 ,, — ,, Sisic F e r d i n á n d , zágrábi egyet, tanár 43 ,, — „ Srbik Henrik, a bécsi a k a d . elnöke . 4 3 „ — „ V a r g a Béla, kolozsvári unit. püspök 43 „ — ,,

A III. osztály A) alosztályába

levelező tagnak:

Békésy György egyet. m. t a n á r ,

postafőmérnök 38 szóval 8 ellen, a B) alosztályba

rendes tagnak:

Manninger R e z s ő 1. t. . . . . . 35 szóval 9 ellen,

levelező tagnak:

Gombocz E n d r e , egy. tan., botanikus 35 szóval 9 ellen, Issekutz Béla, egy. tan., biológus . . 34 ,, 9 ,, Miskolczy Dezső, szegedi egyet, tanár 32 ,, 12 ,,

külső tagnak:

Gorini Konstantin, milanói egy. tanár,

bakteriológus 32 szóval 4 ellen.

Tudomásul szolgál.

IV. A f ő t i t k á r előírás szerint b e m u t a t j a az ünnepé- lyes közülés tárgysorát. — Tudomásul vétetik.

(20)

V. Több tárgy nem lévén, az elnök úr Ő Kir. F e n s é g e a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri B a l o g h Jenő ig. és t.

és Lukinich I m r e ig. és r. tagokat s az ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv

a. M. T. A k a d é m i a 1939. évi X C I X . n a g y g y ű l é s é n e k m á j u s 12-én t a r - tott t a g v á l a s z t ó összes ü l é s é r ő l .

E l n ö k : József kir. herceg, ig. és t. tag, elnök ú r ő Fensége.

J e l e n vannak: R a v a s z László másodelnök, C s e n g e r y János, G y o m l a y Gyula, Földes Béla, Hegedűs Lóránt, Angyal Dávid, Balogh J e n ő , Finkey Ferenc, B l á t h y Ottó Titusz, R a d o s Gusztáv, Schaffer K á r o l y t. tagok, Melich János, Szinnyei Ferenc, P i n t é r Jenő, Horváth J á n o s , Vi- szota G y u l a , Solymossy Sándor, L á n g Nándor, Thirring Gusztáv, Domanovszky Sándor, Kornis Gyula, S z e n t p é t e - ry Imre, Angyal Pál, P o l n e r Ödön, Lukinich Imre, E r e k y István, Kolosváry Bálint, Heller F a r k a s , Gerevich Tibor, Hekler A n t a l , E c k h a r t Ferenc, G y a l ó k a y Jenő, F e l l n e r Frigyes, Illés József, T a n g l Károly, P r e i s z Hugó, M a u r i t z Béla, P o g á n y Béla, V e n d l A l a d á r , E n t z Géza, Zimmer- mann Ágoston, Riesz Frigyes, Hoor-Tempis Mór és M a r e k

József r. tagok.

A jegyzőkönyvet a főtitkár vezeti.

A z elnök úr Ő F e n s é g e üdvözli a megjelenteket s me- leg s z a v a k k a l emlékezik meg Balogh J e n ő n a g y é r d e m ű volt f ő t i t k á r úrról 75. s z ü l e t é s e n a p j a alkalmából.

I. A főtitkár utal az Ügyrend 11. §-ára, mely szerint a szavazásnál ,,az osztályok e g y m á s u t á n j a sorshúzás által állapíttatik meg." R a v a s z László másodelnök az urnából elsőnek az I. osztályt h ú z z a ki, másodiknak a II. osztályt.

J e g y e z t e : Voinovich Géza

t. t., f ő t i t k á r .

Hitelesítésül : József kir. herceg

ig. és t. t., elnök.

Hitelesítők:

Balogh Jenő ig. és t. t., Lukinich Imre ig. és r. t.

(21)

Minthogy a tagválasztó összes ülés e z ú t t a l listával szavaz, meg kell állapítani az e l j á r á s i A f ő t i t k á r java- solja, hogy a szavazólapokat a felolvasott névsor rendjé- ben az elnöki emelvényen osszák ki, borítékkal együtt. — Az I. osztály szavazó lapjaival egyszerre a jelölt osztály- titkár nevével e l l á t o t t lapot és egy üres lapot, h a valaki más n é v r e kívánna szavazni. — A tagok á t m e n n e k a pat- kós terembe, szavazólapjaikat ott nézik át, aki akar, ki- húz a nevekből, s borítékba téve, sorra b e a d j á k szavazat- jaikat. E z u t á n az illető osztály elnöke és o s z t á l y titkára egy osztálybeli t a g g a l átveszi a szavazatokat s visszavo- nul azok megszámlálására. Az e r r ő l szóló jegyzéket átad- ják az elnökségnek, mely a választás eredményét kihirdeti.

A szavazás e r e d m é n y e a következő:

A z / . osztály titkárává megválasztatott N é m e t h Gyula r. tag, 42 szóval 2 ellenében.

Az I. osztály AJ alosztályába

rendes tagnak:

Huszti József 1. t a g 34 szóval 12 ellen,

levelező tagnak:

Bárczi Géza 44 szóval 2 ellen, Kniezsa István 43 ,, 3 „

а В J alosztályba

rendes tagnak:

P a p p F e r e n c 1. t 43 szóval 3 ellen, Zlinszky A l a d á r 1. t 44 ,, 2 „

külső tagnak:

K ö p r ü l ü F u a t 45 szóval 1 ellen, Pelliot P á l 46 „ — „

А II. osztály AJ alosztályába

rendes tagnak:

Navratil Ákos 1. t 45 szóval 1 ellen,

levelező tagnak:

Marton Géza 46 szóval — ellen, Neubauer Gyula 34 ,, ' 12 „ Nizsalovszky E n d r e 44 ,, 2 „ P r o h á s z k a Lajos 43 „ 3 „ Tury S á n d o r Kornél 42 „ 4 „

(22)

а В) alosztályba

rendes tagnak:

H a j n a l István 1, t 45 szóval 1 ellen,

külső tagnak:

Battaglini Gyula 44 szóval 2 ellen, B o r e a s Teofil 44 ,, 2 F e d e l e Péter 44 „ 2 F r e y e r J á n o s 44 ,, 2 Giuliano Balbino 44 „ 2 Huizinga J á n o s . 44 „ 2 R o d e n w a l d t G e l l é r t 44 „ 2 Sisic Ferdinánd 44 ,, 2 Srbik Henrik 44 „ 2 V a r g a Béla 44 „ 2

A III. osztály AJ alosztályába

levelező tagnak:

Békésy György 43 szóval 2 ellen, a B) alosztályba

rendes tagnak:

Manninger Rezső 1. t 44 szóval 1 ellen,

levelező tagnak:

Gombocz E n d r e 42 szóval 3 ellen, Issekutz Béla 45 „ — „ Miskolczy Dezső 43 ,, 2 „

külső tagnak:

Gorini Konstantin 45 szóval — ellen.

A z elnök ú r Ő Fensége az eredményt kihirdetvén, a felsoroltakat az A k a d é m i a megválasztott t a g j a i n a k jelenti ki; a jegyzőkönyv hitelesítésére fölkéri R a d o s Gusztáv t.

és Pogány Béla r. tagokat s az ülést b e z á r j a .

J e g y e z t e : Hitelesítésül:

Voinovich Géza József kir. herceg

t. t., f ő t i t k á r . ig. és t. t., e l n ö k .

Hitelesítők:

Rados Gusztáv t. t., Pogány Béla r. t.

(23)

Ünnepélyes köziilés.

1939. m á j u s 14.

aj Elnöki megnyitó beszéd.

— Tudomány és nemzetiség. —

T a r t o t t a R A V A S Z LÁSZLÓ t. t a g , másodelnök.

A t u d o m á n y és nemzeti eszme összefüggését a z Aka- démiában elhangzott elnöki megnyitók ritkán t á r g y a l t á k . E ritka meqnyilatkozások közül a z egyik, az, amelyet D e s s e w f f y Emil m o n d o t t el 1858. d e c e m b e r 20-án, különös figyelmet érdemel. A nemzeti eszme szolgálatától v á r j a , hogy „azon korban, melyben élünk, csakis ez ó v h a t meg azon veszélytől, hogy a szellem tevékenysége vagy az anyagias mindennapiság középszerűségéig lelapulni vagy pedig lelketlen és szívtelen elméletek meddő h a j s z o l á s á b a n és ködben úszó hipotézisek felállításában elpárologni kény- telen ne legyen."

Meg lehet ebből a nyilatkozatból állapítani, hogy a XIX. s z á z a d közepén túl, a vaskos és szellemtelen anyag- elvűség és a h a r m a d i k skolasztikából visszamaradt termé- ketlen fogalomhüvelyezés között, m i d ő n a tudományfoga- iom vigasztalannak és szinte művelődésellenesnek l á t s z o t t : a nemzeti művelődés életparancsa és életszükséglete töl- tötte el A k a d é m i á n k a t friss erővel é s bizalommal. — A felvilágosodott iskolásság logikai k ö d k é p e szétfoszlott, a n y e r s és d u r v a materializmus már c s a k egy rossz emlék, a nemzeti műveltség e megnyitó óta n a g y e r e d m é n y e k e t és még nagyobb ígéretek látványát b o n t j a ki előttünk, de most is, az ú j világban szükséges t á j é k o z ó d n u n k s meg- mondanunk, mit t a r t u n k Akadémiánk két alapvető és él- tető célgondolatáról: a tudományról és a nemzetiségről.

Ezzel nemcsak saját m a g u n k előtt ö n t u d a t o s í t j u k tenniva- lóinkat, h a n e m egyszersmind jellemző vallomást t e s z ü n k az utókor számára a r r ó l is, hogy a mi nemzedékünk mi- képen gondolkozott a t u d o m á n y és nemzetiség mivoltáról és összefüggéséről.

A k a d é m i á n k t u d o m á n y o s intézet. A z iskolák t a n í t j á k a t u d o m á n y kész eredményeit, az e g y e t e m műveli a tudo- m á n y t és neveli azokat, akik művelni fogják; az A k a d é - mia összefogja a t u d ó s o k a t s t e s t ü l e t t é válva egyrészt

(24)

szervezi a t u d o m á n y o s m u n k á t , másrészt a n e m z e t egész közéletében képviseli a t u d o m á n y t . Az A k a d é m i a mun- k á j a csak tiszta t u d o m á n y f o g a l o m a l a p j á n lehetséges.

A t u d o m á n y a z a szellemi tevékenység, a m e l y az em- b e r t és világát megismerni é s m a g y a r á z n i törekszik az- á l t a l , hogy a v a l ó s á g jelenségeit végső elvek és egyetemes t ö r v é n y e k é r t e l m e z ő fényében r e n d e z i el. A t u d o m á n y n a k v a n n a k e r e d m é n y e i , de a t u d o m á n y sohasem kész, tárgyi valóság, h a n e m s z a k a d a t l a n u l megújuló, s o h a sem szűnő szellemi e r ő f e s z í t é s a clara i m a g o mundi k i a l a k í t á s á r a .

A t u d o m á n y t á r g y á b a n é s m ó d s z e r é b e n kezdettől fogva kettősség jelentkezett. E z t a k e t t ő s s é g e t a görög

szellem a m e g i s m e r t világ é s a z ismerő e m b e r közötti el- l e n t é t b e n látta, a z újkori g o n d o l k o d á s a h u m á n és e x a k t t u d o m á n y o k különbségéről b e s z é l ; a K a n t u t á n i bölcsé-

szet élesen k ü l ö n b ö z t e t t e r m é s z e t i és s z e l l e m i tudomá- n y o k között, s a l e g ú j a b b e l m é l e t í r ó k a v a l ó s á g n a k két lé- n y e g e s e n k ü l ö n b ö z ő f e l d o l g o z á s á t képzelik el: egyik a

t e r m é s z e t t u d o m á n y o k c s o p o r t j a , másik a műveltség- (tör- t é n e l m i vagy érték-) t u d o m á n y o k c s o p o r t j a . Mindezzel a z o n b a n csak a z t fejezték ki, h o g y a valóság megismerése, az ismereti k é p e k egységes e l v e k szerint v a l ó elrendezése vagy úgy t ö r t é n i k , hogy a t a p a s z t a l a t i d o l g o k b a n megke- r e s e m az e g y e t e m e s v o n á s o k a t és azokat á l t a l á n o s törvé- n y e k k é szélesítve, a valóság m a g y a r á z ó elveiül tüntetem fel, vagy úgy, h o g y m e g k e r e s e m azokat a vonásokat, a m e - l y e k a v a l ó s á g n a k egészen s a j á t o s , egyszersmindenkori, e r e d e t i és i s m é t e l h e t e t l e n j e l l e g e t kölcsönöznek, és ezt a z egyszerit, kivételest, p á r a t l a n t rajzolom meg. Amannál a z e g y e d csak a d a t , cél és é r t e l e m az e g y e t e m e s törvény;

emennél az e g y e t e m e s t ö r v é n y általános előfeltétel csu- pán, cél és é r t e l e m az egészen különös e g y é n . Amannál a t ö r v é n y a fő, e m e n n é l az e s e m é n y . Az a t é n y e k k e l foglal- kozik s belőlük a természet k é p é t állítja elé, vagyis a v a - lóság képét úgy, amint az egyetemes t ö r v é n y s z e r ű s é g b e n jelentkezik, e m e z pedig a szellem k é p é t ábrázolja, úgy, a m i n t az az egyszeriben, különösben, e g y é n i b e n és m e g - i s m é t e l h e t e t l e n ü l eredetiben t e s t e t ölt. A m a z a valóság egyetemességével számol, a z z a l , hogy m i n d e n h a s o n l í t máshoz, emez a különösségével, azzal, h o g y ami igazi, a z p á r a t l a n is.

Épen ez m u t a t j a , hogy itt nem két különböző v a l ó - ságról, csak k é t különböző szemléletről v a n szó. N i n c s

(25)

olyan t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismeret, amelyik ne követelné meg előfeltételül az e m b e r i szellem tényét és minőségét és n e é r k e z n é k el ö n m a g a megteljesítésével oda, hogy egy- séges világkép a l k o t á s á v a l a szellem legvégső kérdéseivel l e s z á m o l j o n ; s nincs o l y a n s z e l l e m t u d o m á n y , a m e l y n e tár- gyiasulna a természet élő d a r a b j á u l tekinthető v a l ó s á g b a n : művelődésben. Nincs t e r m é s z e t s z e l l e m nélkül, nincs szel-

lem t e r m é s z e t nélkül, s az egy t i t o k z a t o s valóságban szel- lem és természet n e m két egymást kirekesztő birodalom, h a n e m c s u p á n mozgási irány, t ö r e k v é s és átmeneti vonal.

B á r m i k é p e n gondolkozik is a t u d o m á n y ö n m a g a tár- gyáról és módszeréről, s a k á r t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k , a k á r m ű v e l t s é g t u d o m á n y n a k t a r t j a m a g á t , ha t u d o m á n y a k a r m a r a d n i , bizonyos a l a p f e l t é t e l e k e t m e g kell t a r t a n i a . Ezt

az e l ő f e l t é t e l t a s z a b a d s á g és k ö t ö t t s é g sajátos összeszö- vődésében látom.

A t u d o m á n y csak ott lehetséges, ahol a s z a b a d s á g n e m ü r e s szó, hanem élő valóság. E z a szabadság jelenti a g o n d o l a t szabadságát, függetlenséget minden elfogult- ságtól és tekintélytől; s z a b a d kritikát minden v é l e m é n n y e l szemben és a meggyőződés a k a d á l y t a l a n k i f e j e z é s é t : je- lenti a k u t a t á s , a b í r á l a t és a t a n í t á s szabadságát. A tu- d o m á n y o s szabadság n e m c s a k logikai, hanem erkölcsi sza- b a d s á g f o g a l o m is; j e l e n t é r d e k e k t ő l való függetlenséget, r e t t e n t h e t e t l e n s é g e t a k ö z v é l e m é n n y e l szemben, őszinte- séget és b á t o r s á g o t az igazság megvallásában. Van egy hal- v á n y művészi értelme is: követeli a lángelme k o r l á t l a n al- kotási lehetőségét, m e r t az igazi t u d o m á n y m ű a l k o t á s is, s j a j a n n a k a művésznek, aki nem s a j á t ihletségének enge- delmeskedik, hanem k a p t a f á r a dolgozik.

A z o n b a n mindez a t u d o m á n y s z a b a d s á g á n a k még csak alaki m e g h a t á r o z á s a . Maga a s z a b a d s á g is c s a k kül- ső edény, k e r e t és biztosíték egy t a r t a l o m s z á m á r a . A s z a b a d s á g lényegében n e m egyéb, m i n t a k a d á l y t a l a n kö- töttség; a z a v a r t a l a n szolgálat és a z önkéntes e n g e d e l - messég biztosítása. A g o n d o l a t s z a b a d s á g formai m e g h a t á - r o z á s a a n n a k a követelésnek, hogy v a l a k i lehessen testes- től-lelkestől, szabadon és teljesen a z igazság s z o l g á j a és csak az igazság szolgája. A tudós erkölcsi s z a b a d s á g a for-

mai m e g h a t á r o z á s a a n n a k a követelésnek, hogy v a l a k i ön- ként, belső indításra r o m o l h a t a t l a n erkölcsi javak s z o l g á j a legyen, hűségben, őszinteségben, alázatosságban, b á t o r s á g - ban, á l d o z a t b a n , m i n d e n e k f e l e t t és együttesen: j ó a k a r a t -

(26)

b a n . És a tudós a l k o t ó s z a b a d s á g a azt jelenti, hogy életmű- v e a z igazság, a jóság és a s z é p s é g nagy világösszefüggé- sének a k a d á l y t a l a n és teljes, e g y e d ü l i h l e t é s é n e k és lel- k i i s m e r e t é n e k e n g e d e l m e s k e d ő szolgálata legyen.

A k a d é m i á n k azonban n e m c s a k T u d o m á n y o s A k a d é - mia, h a n e m Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a is. Nevében és t ö r t é n e t é b e n k i f e j e z é s r e j u t a z a hitvallás, hogy a ma- g y a r szellem hívta létre, a m a g y a r nemzetiség, a magyar n e m z e t i műveltség s z o l g á l a t á r a . A m a g y a r tudományos- s á g az, amit e n n e k az A k a d é m i á n a k művelni, szervezni és képviselni kell. J a j volna e n n e k az A k a d é m i á n a k és min- d e n A k a d é m i á n a k , hogyha n e m z e t i c é l j á t a t u d o m á n y sé- relmével, n e m az igazságnak v a l ó feltétlen engedelmesség- gel p r ó b á l n á szolgálni. De j a j volna ennek a z A k a d é m i á - n a k a k k o r is, h a minden m u n k á j á n a k á l d á s a , gyümölcse, n e m a m a g y a r nemzeti m ű v e l t s é g és a m a g y a r szellemi- ség e l ő m e n e t e l é t szolgálná. N e m z e t i b a b o n á k a t , előítéle- t e k e t és b a l h i e d e l m e k e t t e r j e s z t ő és v é d e l m e z ő A k a d é m i a é p e n olyan k á r o s intézmény v o l n a , mint egy olyan A k a - démia, amely n e m z e t i c é l j á t e l h a n y a g o l j a és m a g y a r s á - gáról m e g f e l e d k e z i k .

A m a g y a r nemzeti t u d o m á n y o s s á g o t A k a d é m i á n k m i n d e n e k f e l e t t és legelső r e n d e n azzal szolgálja, ha a tőle művelt és vele képviselt t u d o m á n y valóban tudo- mány. Nemzeti é r d e k s egyben legnagyobb nemzeti szol- g á l a t az i g a z s á g n a k tekintetnélkülvaló, öncélú szolgálata.

N e m c s a k , hogy n e m állhat e l l e n t é t b e n a m a g á t öncélú- n a k valló t u d o m á n y a n e m z e t l e g m a g a s a b b érdekeivel, h a n e m csak a z a t u d o m á n y f e l e l meg a n e m z e t legma- g a s a b b érdekeinek, amelyik semmi m á s t ö r v é n y r e n e m gondol, egyedül az igazság t ö r v é n y é n e k engedelmeske- dik. E z é r t A k a d é m i á n k n a k elsőrangú n e m z e t i f e l a d a t a m a g á n a k a t u d o m á n y minőségének a v é d e l m e és biztosí- t á s a , f e j l e s z t é s e és t e l j e s s é g r e juttatása, a z igazság alá- z a t o s és r e t t e n t h e t e t l e n szolgálatával.

A z o n b a n é p e n azért, m e r t az A k a d é m i a nemcsak m ű v e l i a t u d o m á n y t , hanem i r á n y í t j a és szervezi is, ez i r á n y í t ó és szervező m u n k á j á b ó l következik nemzeti hi- v a t á s á n a k másik nagy s z o l g á l a t a : szervezni a magyar tu- d o m á n y o s m u n k á t a n e m z e t i műveltség szükségei és s z e m p o n t j a i szerint. A l a p í t ó n k g o n d o l a t á b a n u r a l k o d ó igény volt ez, e z é r t létesült a z A k a d é m i a elsősorban a m a g y a r nyelv művelése c é l j á b ó l . Ez azóta nagyon kiszé-

(27)

lesedett. M a világosan l á t j u k , hogy a nemzeti n y e l v mű- velése nemcsak a n y e l v t u d o m á n y és nemcsak az írásmű- vészet f e l a d a t a , h a n e m az élő b e s z é d ápolásáé is. Az a s e j t é s e m , hogy az élő magyar b e s z é d hangtestének meg- ő r z é s é r e és f e j l e s z t é s é r e nem t e t t ü n k annyit, a m e n n y i t a m a g y a r nyelv b ú v á r l á s á r a nézve t e t t e k tudósaink, vagy k i f e j e z ő e r e j é n e k f o k o z á s á r a szépíróink. De t o v á b b men- ve, azt is látjuk, hogy a nemzet egyéni minősége nemcsak n y e l v é b e n jelentkezik, hanem t ö r t é n e t é b e n és n é p r a j z á - b a n is, f ő k é p e n a z o k b a n a nagy v a l l o m á s o k b a n és meg- nyilatkozásokban, a m e l y e k e t a m a g y a r lélek ö n m a g á r ó l tesz. E g y nép él a törvényeiben és a dalaiban, a meséiben és a művészetében, a z a l k o t m á n y á b a n és a szokásaiban, m o n d á i b a n , t ö r t é n e l m é b e n és l á t o m á s a i b a n , de egy nép m i n d e n e k f e l e t t a m a g a ö n t u d a t á b a n él. E z é r t A k a d é - m i á n k n a k elsőrendű f e l a d a t a a M a g y a r Titoknak tudo- m á n y o s m e g f e j t é s é r e szervezett és céltudatos k é r d é s f e l - tevésekkel és f e l e l e t a d á s o k k a l , á l l a n d ó a n , minden lehetőt megtenni. Azt m o n d h a t n á m , hogy A k a d é m i á n k n a k az a különös f e l a d a t a , e l s ő r e n d ű kötelessége s épen e b b e n kü- lönbözik minden m á s A k a d é m i á t ó l a világon: r e n d s z e r e - sen k é r d e z n i és r e n d s z e r e s e n felelni a magyar titok dol- g á b a n ; a r r ó l és a r r a : mi a magyar?

Ez nemcsak hogy n e m okoz egyoldalúságot, d e iga- zán ez k a p c s o l j a bele A k a d é m i á n k a t a tudományos intéz- m é n y e k világszövetségébe. Minden a k a d é m i a a t e l j e s és egész t u d o m á n y t igényli, de k ü l ö n ö s e n s a j á t n e m z e t é n e k szellemi és természeti adottságait k ö t e l e s t u d o m á n y o s a n feldolgozni. S a j á t l é t é n e k h a t á r a i m e g a d j á k a z o k a t a ha- t á r k é r d é s e k e t , m e l y e k e t csak térbeli vagy lelki szomszé- daival e g y ü t t dolgozhat fel. Ezért n a g y békesség-szerző a t u d o m á n y . Nemcsak az a z igaz, hogy amikor a f e g y v e r e k beszélnek, hallgatnak a Múzsák, a b b a n is v a n valami igaz, hogy minél j o b b a n elmerülnek a beszédben a Mú- zsák, a n n á l később s z ó l a l n a k meg a fegyverek.

A z A k a d é m i a a z o n b a n nemcsak t u d o m á n y m ű v e l ő és t u d o m á n y s z e r v e z ő , h a n e m t u d o m á n y t képviselő t e s t ü l e t is: a m a g y a r t u d ó s o k n a k a társasága. Céh; o l y a n céh, a m e l y b e n nemcsak a m e s t e r e k t a r t j á k a lelket, h a n e m m a g a is t a r t j a a l e l k e t a m e s t e r e k b e n . A k a d é m i á n k n a k f e l a d a t a a magyar k ö z é l e t b e n biztosítani a nemzeti mű- veltség egyik legértékesebb t é n y e z ő j é n e k : a m a g y a r tu- d ó s n a k a tekintélyét. C é l j a á l l a n d ó a n figyelmeztetni a

A k a d é n i a i Értesítő. 2

Figure

Updating...

References

Related subjects :