2019. évi XLIX. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról 3844

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2019. június 25., kedd

Tartalomjegyzék

2019. évi XLIX. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról 3844

(2)

3844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 107. szám

II. Törvények

2019. évi XLIX. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról*

1. § A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„79.  § (1) A  szolgáltató – a  13.  § (8)  bekezdésétől eltérően – 2019. október 31-ét követően köteles az  ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha

a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,

b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és

c) az  ügyfél vonatkozásában a  7–11.  §-ban és a  19–20.  §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. október 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

(2) Ha szolgáltató az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti ügyfél tekintetében a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2019. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépéséig nem végezte el az  ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, illetve az ügyfél vonatkozásában a 7–11. §-ban és a 19–20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei a Módtv. hatálybalépésekor nem állnak teljeskörűen a szolgáltató rendelkezésére, akkor a szolgáltató a Módtv. hatálybalépését követő harmadik munkanap végéig írásban vagy a szerződésben meghatározott módon tájékoztatja az érintett ügyfelet az (1) bekezdésben foglaltakról.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 25-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :