• Nem Talált Eredményt

2019. évi XLIX. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról 3844

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2019. évi XLIX. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról 3844"

Copied!
2
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2019. június 25., kedd

Tartalomjegyzék

2019. évi XLIX. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról 3844

(2)

3844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 107. szám

II. Törvények

2019. évi XLIX. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról*

1. § A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„79.  § (1) A  szolgáltató – a  13.  § (8)  bekezdésétől eltérően – 2019. október 31-ét követően köteles az  ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha

a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,

b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és

c) az  ügyfél vonatkozásában a  7–11.  §-ban és a  19–20.  §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. október 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

(2) Ha szolgáltató az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti ügyfél tekintetében a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2019. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépéséig nem végezte el az  ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, illetve az ügyfél vonatkozásában a 7–11. §-ban és a 19–20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei a Módtv. hatálybalépésekor nem állnak teljeskörűen a szolgáltató rendelkezésére, akkor a szolgáltató a Módtv. hatálybalépését követő harmadik munkanap végéig írásban vagy a szerződésben meghatározott módon tájékoztatja az érintett ügyfelet az (1) bekezdésben foglaltakról.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 25-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

„november hó utolsó napjainak egyikén" megtárgyalta a még függőben levő kérdéseket, és mindenben megegyezésre jutottak: A „Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter

számú rendelete az ipari katasztrófák megelőzéséről és egyéb törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Az  Alkotmánybíróság a  polgári perrendtartásról szóló 2016.  évi CXXX.  törvény 70.  §-át és az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017.  évi LXXVIII.  törvény

1. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az  MNB által felügyelt

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: 2019.. évi központi költségvetéséről szóló 2018. törvény” szövegrész helyébe a  „Magyarország 2019. évi központi

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a  bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban:

(1) A vegyipar termelését —— az ötéves terv idején _, az eredetileg előirányzott 138 százalék helyett 273 százalékkal kell növelni.. (2) A termelés emelés—ére

„(1) Nem lehet a  helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a  köztársasági elnök, az  Alkotmánybíróság tagja, az  alapvető jogok biztosa és helyettese, az 

„(2a) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti hivatalos eljárásnak minősül az  is, ha a  cégbírósági informatikai rendszer jelzése alapján szerez tudomást a 

(11) Amennyiben a  határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az  egyéni előfizető lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt a 

b) a  pályázó, valamint az  egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

napjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.. 43 C21H Közvetett befektetések részletezése

2015. évi LXXXVII. törvény Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 13966 2015. törvény A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló

142 1AB541221 Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra 143 1AB541222 Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel

egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra 252 A1AB58161 GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel 253 A1AB581621 GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel

(7) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény

b) az országos statisztikai adatgyűjtési programban, valamint nemzetközi kötelezettségvállalásban szereplő adatgyűjtéseiben meghatározott adatkörben, az adatgyűjtés

A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra

1. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt

a) a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt

2009. törvény a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. törvény módosításáról ... törvény a szakképzésrõl szóló 1993.

évi költségvetésérõl szóló 2005. Az államháztartásról szóló 1992. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról. Az államháztartásról szóló

Ha a n övelé s irá nti ké relem több napt ári évben szerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, akkor a nö velés összegét napt ári évenké nt kell meghatá