Zentai ütközet

Teljes szövegt

(1)

&

Z E N T A I

Ü T K Ö Z E T .

*

iS^Cö^l

(2)
(3)
(4)

Á?ATWZ/Ő, hu///&tt cfct

2

. //íyéz':

cKr.ks cJ<??^fc/í'- ¥. cíy eh ja h a 9a60 r. (>. /ict áyyu yc* (ffl&ttcjHa/* J. c/Zv-i fftcd- &• C^

9

iayaoay

th /ir/tA te l. /0’ & ’íy Oö-rc-k oho-zAydttcuj. //. e c e tü l h u r t

(5)

Z E N T A I

, v : \

Ü T K Ö Z E T .

I ft ■ •t k

Ü G R Ó C Z I F E R E N T /

K e g y e s OsPoIabeli Pap,

I /

S Z M & E D E N Ny o m. Grünn Or b á n’ Be t ű i v e l.

i 8 i 6.

(6)
(7)

-A. t é t M a g y a r H ázában elmés 'irtunké jir u l esméretes , Nemes Szabad K i r á l y i Szeged V áro sa’ érdemes F ö ld m é r ő jé n e k , Nem zetes Vedres István Úrnak b ará tsá g o s m eg kérése b u z d íta a rra , h o g y Zenta V áfb ssán ak ó h a j­

tá s á ra * ) a m a v i l á g szerte je le s , H a zá n k ’ T ö r té n e te ib e n ige n n e v e z e t e s , és a ’ m a g a n e ­

* ) Ns. M ih á lk o v its A n ta l ű r ezen Város­

n a k m o stan i érdemes N ó táriu ssá v a l a az , a ’ k i a ’ h a jd a n i n a g y r a te r m e t t le l­

k ű V ité ze k ’ b á to r el tökóllésétől m in d szülő fö ld jé r e , m in d az egész A u s tr ia i B ir o d a lo m r a h á r o m lo tt ditsöséget a ’ Nem es M a g y a r N em zettel n y o m t a t á s ­

b a n , és, rézre t e t t r a jz o la tb a n p é ld á t­

la n b ú z g ó s á g g a l, és fá ra d s á g g a l k ö z - len i különössen ip a r k o d o tt.

/

(8)

észt. Sz. M ih á l y Hav. n - k é n Zen tán ál t ö r t é n t , e jelenvaló m u n k á ts k á m b a n le í r n á m . — Né­

m e l y k ö r n y ü lá llá s o k a t előre kelle bo tsájta- n o m , h o g y az ü tk ö ze tn e k m ind o k a , m ind n a g y s a g a , m in d p ed iglen következése a n n á l jo b b an k i tessék. — Az egész le írás a ’ munka*

végén fe í je g y z e tt k ö n y v e k b ő l v a g y o n k i v é v e , m e l ly e k b ü l n é m e lly e k k e l m in d kút- ío r r á s o k k a l , m a s o k k a l ism ét m in t m e lle sle g v a ló se g ítsé g e k k e l é l t e m , — a ’ m it i d e ’s t o v a el h á n y v a taJ áltam b e n n e k , azt szo rgalm ato s- san öszve szedvén e g y ü v é t e t t e m . — A ’ hol

V

v a l a m e l l y h e l y s é g n e k , v a g y városn ak n e v e e - l ö f o r d ú l , an n a k rö v id le írása a ’ jegyzésben f o g l a l t a t i j í , k i vévén o lly a n h e l y e k e t , m in t

p. o. Pét érv á r, SzegedTemesvár

’ s a ’ t. m e lly e k m in d e n e k e lő tt esméretesek.

Irá m Pesten Pünkösd H a v á n a k első n ap ján 1 815. E sztendőben.

(9)

• 1«

■ p

• E 'Ls o Le o p o l d T s á s z á r , és M a g y a r Or*

szAgi K ir á l y 1686-ban Hazánk* A n y a v á r o s s á t Budát a* T ö rö k kézbü l ki s z a b a d í t v á n , o lly

«zerentsés v a l a , h o g y fe g y v e r e i á lta l kevés idő a l a t t nem tsak M a g y a r , h an em E r d é l y , R átz , és B o lg á r Országok is a* k e g y e tl e n i g á t ó l m e g m en eked n én ek , ’s lassan lassan elö b b en i b o ld o g á lla p o t ty o k b a viszsza térn i kezd en é­

nek. De h o g y ezen b o ld o gság tsak kevés id e ­ ig ta r tó le tt leg yen , nem so kára k i t e t t z e tt , m id ő n e g y z iv a t a r t á m a d v á n , az egész e lő b ­ bi szerentse ú g y m e g v á l t o z é k , h o g y ezen- D'l a szerentsés e lő m e n e te le k rő l m ég tsak á lm o d n i sem l e h e t n e , sö tt m inden ip a r ­ kodás m e lle t is a t t ó l k elle t a r t a n i , ne t a lá m m a g a M a g y a r Ország is újra a ’ T ö rö k járom a lá kerüljön.

(10)

először is azok a ’ viszsza v o n á so k , és u jjat h úzások s z ü lé k , m e lly e k Leopold' I?öbb Hadi V ezérei k ö z ö tt u ra lk o d ta k — Ezeket neveié az újonnan el fo g la lt ta r t o m á n y o k b a h e l y ­ e z t e t e t t A u s tr ia i Elöljárók" h i r t e l e n , ’s e- röszakos fö sv én ységek — Jde já ru la to v á b b n é h á n y m e g nem e lég ed ett H azafiak n ak pár*

toskodása. — A ’ T ö rö k ö k igen jól t u d ta k é l ­ n i ezen k ö r n y ü lá liá s o k k a l a n n ál is in k á b b ; m i v e l ez idő tá jb a n tö b b n a g y V ezérjeik v a l á n a k , a ’ k ik m ind észszel m in d szerentsé- v e i b ír ta k . Illyen v o l t M ustafa K iuperli N.

Vezér 1690-ben a’ k i tö b b fényes g y ö z e d e lm e i u tá n n viszsza n y e rte Nándor Fehérvárt, egész R á t z , B o l g á r , B o sn y ák O r s z á g o k k a l, és jól­

le h e t a* k ö v etk e ző esztendőben (1691 Kis- Aszszony H a v á n a k 19-kén) Salankemennél *^

* ) Salankemen a ’ P e te rv á ri k a to n a v id é k ke*

rü le tb e n éppen a ’ D u n á b a be fo ly ó T i ­ szának á ltalellen éb en épült mező Város, c z tn ev ez tessé tette az e m lít e tt ü tközet,

(11)

o 7 et’ Bádeni H ertzeg Lajos Kiuperli t á b o r á t di- tsőségessen m eg v e r t e , a ’ h o l m a g a Kiuper- tí is el e s e t t ; m in d a z o n á lta l ezen gy ö ze - delem nek se m m i h aszn a sem l e h e t e t t : m i ­ vel X I V . Lajos h a t a lm a s F r a n t z ia K i r á l y e- zen idő tájb a n m ár m a g a is erössen készül v a l a , de a la tt o m b a n m á s o k a t is fe l in g erle Leopold é l l e n , h a ez a n n ak idejében a ’ Spa­

n y o l k oron a erán t v a ló jussát v é d e lm e z n i a - karn á. *) H ogy a* F r a n tz ia K ir á l y iparkodá*

*) A 9 F r a n tz ia , és A u s tr ia i U d varok k ö ­ z ö tt v a ló h áb o rú sá g ra oko t n y ú j t a //.

Károly S p an y ol K i r á l y , 1700-ban m a g - t a l a n ú l m eg h a l v á n . A ’ vérség jussa sze­

rént a ’ S p a n y o l O rszág’ b ir t o k a az A u ­ str ia i H á z h o z , m e l ly a ’ k i h ó it S p a n y o l K i r á l y i F a m í l i á n a k e g y á g a v o l t , t a r ­ t o z o t t ; de X I V . L a jo s Fr. Kir. a ’ m eg

h ó it //. Károlynak e g y k ö l t ö t t T esta - m e n t o m á t h o za elő , m e l ly szerént Spa­

n y o l Országot a ’ m a g a U n o k áján ak Fii- lőp A n d e g a v i H ertzegnek íté lte , és m i ­ v e l I. Leopold Tsászár a ’ vérség jussa szerént a ’ m a g a kissebbik fiát Károlyt n evezte k i S p an y o l K i r á l y n a k , a* F ran - t z i á k , és A u s tr ia ia k k ö z ö tt meszsze k i *

(12)

« ü ltete tt m ajd m in d en erejét ellene fo r d íta ­ n i , M a g y a r Országban p ed jg tsupdn t s a l

e g y kis vád sereget FridSzász v á ­

lasztó H ertzeg vezérlése a l a t t a ’ Töröl; ha- t a lo m ellen ha^yni^

//. M m tafa Töröli Tsászdr rész szerént az A u s tr ia i seregnek M a g y a r Országban v a ­ ló kevés lé té tü l b u z d íth a tv á n , rész szerént a’

X I V . Lajos F ra n tz ia K ir á l y t ú l i n g e r e i t e k é n , íe l t e l t e m a g á b a n , h o g y a d d ig m e g nem n y u g s z i k , m i g E r d é l y t , és M a g y a r O rszágot is el nem f o g l a l j a , a ’ d olog szer onts és ki m e ­ n e te lé rü l éppen s e m m it sem k é te lk e d e t t: az­

ért is n em a ’ győzede'lem m e g nyerése m ó d ­ j á b a n , h an em a b b an tőré f e jé t , m ik é n t k i , n o zh atn á inkáb b az el f o g a t t a n d ó k a t , és m in t dühösköd'liéhnél; azokon, E* végre számtalan.

te r je d e tt h áb orú tám ad » , m e l ly u- g y a n tsak m ég is végtére a ’ F r a n tz iá k ' k ív á n s á g a szerént végeztetek el a* Jiá- í r n i Béke kötésben,

(13)

o 9 Lilin lseiket, és lá n tz o k a t k é szítte tc e lő re , h o g y a z o k k a l az egész M a g y a r Országi sere­

g e t V ez érestü l, ’s T isz te stü l e g y ü t t m eg lá n ­ c o l v á n m a g á v a l pórázon vihesse T h r á tz iá b a .

' ^ .

4'

Á r m i n t Leopold észre v e tte Mustafdnak M a g y a r Ország ellen v a ló k é s z ü l e t e i t , a ’ m en ­ n y ire k ö r n y ü lá l lá s a i e n g e d é k , ö is ip ark o - d a m inden rendeléseket m eg t e n n i , h o g y l e g a la b b a d d ig m e g tartóztassék a ’ T ö r ö k , m ig a ’ Spanyol H áború n ak vége s z a k a d v á n , m in ­ den erejét ellene f o r d í t h a t n á , és m iv e l M a ­ g y a r O rszági h a d i seregének Vezére Fridrik A ugust éppen ezen időb en választanék L e n g y e l K i r á l y n a k , szükséges v o lt m ást h e ly é b e ren­

d e ln i, a k i a ’ fen yegető ellen ségn ek elő m e ­ n e te le it h á t r á l t a t n i t u d n á , v a g y h a a* szük- ség ú g y hozná m a g á v a l , szem be is szá lh a tn a vele. Soha e g y F e je d e le m a ’ Hadi Vezér v á ­ la sz tá sb a n nem le h e te tts z e re n ts é s s e b b , mint-*

sem v o lt Lépőid, m id ő n 1697-ben Eugen Sza- v ó i H e r tz e g e t, tsak 34 esztendős fia ta l e m ­ b e r t v á la s z to tt a a* M a g y a r Országi seregei*

Fő V ez é ré n ek , a ’ k i , m in t v a la h a Scipio B ó *

(14)

tólsó v e sz ély tő l m e g m entette, #)

#) Eugen sz ü le tte tt Parisban 1663. eszten­

d ő b e n , iMindszent H aván ak 18- n a p já n . Az A t t y a Eugen Móritz Soissoni G r ó f , F r a n tz ia G e n e r á l , és C a m p á n ia i K o r­

m á n y o z ó , az A n n y a p ed iglen Mancini Olym pia, a m a híres M azarini C ardin ál- n a k u n okája vo lt. Eugent Szüléi m é g kisded k o rá b a n p ap ságra s z á n t á k , és m á r h ét esztendős k o rá b a n két A p átu r- sá g o t n y e rte k n ékie P iem o n tb a n a*

F r a n tz ia K i r á l y t ó l , a ’ honn ét is ö tét közönségesen kis A p á tu rn a k n e v e z té k . De időnek e lő tte m e g h a l v á n édes A t ­ t y a , ö p ed ig le n fel serdülvén , az E g y ­ h á z i m é ltó ság o t m eg köszönte X I V .

Lajos Fr. K i r á l y n a k , és a ’ h e l y e t t v a ­ l a m i k a to n a i h i v a t a l t , m e lly r e n a ­ g y o b b ked ve v a l a , kért m a g á n a k . M i­

v e l a ’ K i r á l y ezen k í v á n s á g á t , és ké­

rését m e g t a g a d t a nékie , m e g boszon^

ko d v án el h a g y á h a z á j á t , és egyenes­

ben Bétsbe jö tt L Leopold T s á s z á r , ’s M a g y a r Országi K ir á ly h o z éppen a k ­ k o r , m id ő n a* T ö rö k ö k u to ljá ra B étset o s tr o m o ltá k , a ’ h ol is m e lly n a g y szol­

g á la to t t e tt lég yen Leopoldnak, onnét;

(15)

o i l

.£•

Eugen ez e lő tt többször k i m u t a t v á n v i ­ tézségét a* M a g y a r O rszági H adi sereg e lő tt,

k i t e t t z i k , h o g y ö té t az első tsata után a ’ m eg ü resült Kujfstein k ö n n y ű lovas R e g e m e n tjé n e k T u la jd o n o ssá v á nevezé k i , m e lly S zavoi n evét e m lék e ze tü l ma*

ig is m e g t a r t y a azon R e g e m e n t. E u­

g en kevés idő a l a t t m in d en k a to n a i fő b b h iv a ta lo k o n k eresz tü l m e n t , Leó- polcinak n a g y s z o lg á la to t t e t t m in d a ’ T ö r ö k ö k , m ind a ’ F r a n tz iá k ellen , m a ­ g á n a k p ed iglen örökös n e v e t szerzett m in t e g y a* lé g n a g y o b b Hadi Vezérek k ö z ü l , a* k ik a' V ilág o n éltek — M eg h ó it JBétsben 1736. Észt. Sz. G y ö r g y H a v á n a k 27-kén-— T e rm eté re nézve közép szerűnél v a l a m i v e l k is s e b b , de tö m ö tt,h o szszals- k a k é p ű , b a rn a s z ín ű , fekete szemű , tüzes t e k i n t e t ű , de m in d en ko r k i n y i - , t o t t szájú, hoszszú órú, so vá n y á b rá za tú , be esett ortzájú , fe kete h a j ú , m e l l y e t , m in e k u tá n n a m e g őszült v o ln a , el v á g a ­ t o t t , és h e l y e t te v e n d é g h a ja t v is e lt — k e v é s , de fontos b e s z é d ű , m ásrúl sóim roszszat nem s z ó l l ó , de é rd em etlen ü k xneg se d its é r ö , i g a z , a h ita to s Kérész-

(16)

sem Fő Veze'r le tt v o l n a , de viszo n tag ö is jó l esmérvén a ’ m ost reá b íz a t o t t k a to n a ság ­ n a k vitézséget éppen s e m m it sem kételk edett ezen terhes h i v a t a l t l e l v á l a l n i , an n ál is in­

k á b b : m iv e l ezen k ö r n y ü lá llá s t ú g y n é z t e , m in t e g y lég jobb a l k a l m a t , m e lly b e n Leo- poldhoz v a ló készségét lé g in k áb b m e g m u ­ t a t h a t n á , a ’ sok v e sz ély tő l m ajd tsak é ln é m n y o m a t t a t o t t la k o s o k a t a ’ T ö r ö k i g á t ó l m eg s z a b a d í t h a t n á , és m a g á n a k m é g a ’ késő m a ­ ra d é k n ál is ditsö n e v e t szerezh etn e, — De v a j­

m i el i s z o n y o d o t t, m id ő n Veres

t é n y , m é r t é k le t e s , és tis z ta életű fér­

fiú vo lt,

*) Veres Marth , közönségesen M a rth, B a r a n y á b a n a ' BelíyeiU rad alo m h o z t a r ­ to zik , Tsuza , és kis K őszeg h ely s é g e k ­

nek szom szédságában f e k s z ik , a ’ T ö r ö ­ k ökn ek M a g y a r O rszágba v a ló b é t s a p á - sa e lő tt n a g y Város v ó l t , a ’ mint m ost is h a jd a n i V árán ak sán tzai l á t t z a n a k ; i az R'igennekitten lett. táb o ro zása,

és a \ á r m e g y e b e lie k n e k h í v szo lgálat- ty á ra való készségjek n evezetesíti. Vá-

(17)

/

•— o — 13

erl: ez v é n , Stahrenberg,I/eister,

és Herberstein G enerálodon k ív ü l a lig t a l á l t v a la k it a ’ T isz te k k ö z ü l, a ’ k a to n a s á g szám a igen tsekély v o l t , és az i s , m iv e l a ’ h a d i k e ­ resked ők’ fö s v é n y s é g e , re stsé g e , és álnoksá­

g a m i a t t se m m i eledele n em v o l t , ú g y e l k e d ­ v e t l e n e d e t t , h o g y ab h an az á lla p o t b a n ép­

pen s e m m it se le h e tn e tő le v á r n i , v a g y k í ­ vánn i. — Eugen ezeket lá tv á n a rra fa k a d o tt, h o g y m ió l ta k a to n a v o l n a , soha roszszabb k ö r n y ü lá llá s b a n a ’ k a to n a s á g o t n e m lá t ta . A z o m b a n a ’ M a g y a r o k ’ készségekben , és n a g y lelkü ségekben b í z v á n , k e d v é t el n em v e t é , sö tt in k áb b a n n á l n a g y o b b s z o r g a lo m m a l fo­

g o tt a ’ d ologhoz. Es v a ló b a n rem én y ségé­

ben m e g sem t s a l a t o t t : m e r t Pál Nádor Isp án y’ serénysége , és a’ M a g y a r o k ’ készsége , ’s g y o rs a s á g a kevés id ő a l a t t m in ­

dent h e l y r e á l l í t o t t : t s ü r ö k , ’s é lé s h á z a k , a ’ g a b o n a ’ , liszt’ , és más é le le m ’ öszve h o r d á s á ­ ra , a ’ k a to n á k ’ , m a r h á k ’ és e g y é b b szüksé­

ges d o lg o k ’ öszve gyű jtésére bizo nyos h e ly e k

ly i András Magyar Országnak le írása dán 1796 — Í799. 8-

(

(18)

14 — * u —

ren d e lte tte k , m e lly á lt a l az előbb m ajd ts a k éhei el nem h a l t k a to n a s á g most m indenn el kezde b ő v e lk e d n i, és így m in t egy új lélek

ön tetek beiéje. /

6,

Eugen m ég Bétsben létében o lly parari^

tso la to t k a p o t t Leopoldtú/, h o g y a ’ béke* gyű- m ö lts e it i n k á b b , m i n t s e m a* tsatá k at keres«

s e , m e g h a tá ro z ó ütközetbe p ed iglen s e m m i képpeii se m erészelje m a g á t e reszten i, h a ­ n em e g y e d ü l a rra ü g y e l j e n , h o g y az Erdé­

l y i , és D u n a i erősségek v é d e lm e z t e s s e n e k ; ennél fo g v a P é te rv á ra k ö rü l v a l a h o l h e l y - heztesse m a g á t sántzok k ö z é , é s( onnét v i ­ gyá zz o n az ellenség' m o zgásira. Ezen p ara n - tso la th o z kép p est t e h á t Veres M arikról Péter- vára felé kelle n ék i in duln i s e r e g é v e l, de in ­ nék e lő tte ezt te n n é , m in d en teh ets ég ét a r ­ r a f o r d í t á , h o g y az ellenség* e r e j é t , ’s szán­

d é k át v o ltak é p p e n k i t a n u lh a s s a , és a ’ sze­

rént a* m a g a in téz e te it tehesse. E’ d o lo g ­ b a n igen n a g y sz o lg á la to t te tte k nékie a ’ R á t z o k , a ' k i k szüntelen h ív ek v a ló n a k L eo - p o ld h o z : ezek m iv e l közü lö k sokan la k ta k a*

(19)

o

Torok h a t a lo m a l a t t i s , mindéit gyámig a~

v v a g y veszed elem nélkü l b á tr a n ide ’s t o v a já r h a t t a k . E g y a’ tö b b i közöt egész Nándor Fehérvár* (Be/grád) k a p u j á ig fé r v é n , k i t a ­ n u lta egész e r e jé t, és szán d ék át az ellenség­

nek. E ttő l értette Eugen , h o g y M ustafa m a ­ g a m é g u g y a n n em vó ln a o t t , de m á r 12 e- zer Jántsárnál t ö b b , a ’ lovasságbú i p ed ig le n m ég kevés érkez ett lég yen m eg. Azon k iv ü l h o g y a ’ D u n án k a t o n a s á g g a l , l e g i n k á b b n y i ­ la s o k k a l m e g t e r h e it n a g y o b b , ’s kissebb h a ­ jó v a l a m i §záz t a r tó z k o d n é k ; a ’ fe l t e t t tzél- ja p e d ig le n Mustafának az v ó l n a , h o g y m in ­ denek e lő tt a* Leopoldtúl t a v a i ú jonn an m e g

erő síte tt Pétervárát el f o g l a l n á , és onnét to ­ v á b b M a g y a r O rszágba f o l y t a t n á ú t t y á t .

7

*

E zeket m e g tu d v á n Eugen m in d e n felé az a la tt a v a ló T is z te k h e z p a r a n ts o la to t b o - t s á j t , h o g y m e n tü l előbb se re ge ik k e l őhozzá s ie tn é n e k , Vaudemont t. i. a ’ T o k a j i részek­

r ő l , Bábut in E r d é ly b ő l, és Auersperg a ’ Hor­

v á t h O rszágban lév ő B ihats V árá n a k h asz o n ­ t a l a n ostrom lásátó l, .Ez a l a t t m a g a Veres

(20)

M arthról t á b o r á v a l fel k e r e k e d v é n , a 'D u n á n á lta l m e g y B á t s k á b a , és Sz. Jakab H avának nap ján 1697. Futakra *) szerentséssen el érkezik. N y u go d a lo m v é g e tt itt h a g y v á n e g y kevéssé k a t o n á i t , m a g a P é te rv á rá ra m e g y , a ’ hol is m eg tévén m inden szükséges rende­

léseket a ’ v é d e lm e z é sre , a' véd sereget az áll*

h a t a to s s á g r a , '$ b á to rs á g ra b u z d í t v á n , és en­

nek viszo n tag m in d en n y o m o rú sá g k i á llá s á ­ ra v a ló készségét t a p a s z t a l v á n , ism ét viszsza tér t á b o r á h o z , és a z t , m in d h o g y az ellenség m o z g á s a it h a m a r á b b észre v e g y e , és h á t r á l ­ t a t h a s s a , m in d p ed iglen , h o g y seregének az é le lm e t k ö n n yeb b en m e g szerezhesse > Futak*

rál Kobiihoz. **) á l t a l teszi*

--- --- - 1

*) Futak népes Mező V á r o s , Báts Várrrtö*

g y é b en a ’ D u n a m e l l e t t , Újvidékiül>

m e l ly Pétervárának éppen á lta l ellenében v a g y o n , nem meszsze fekszik ; mostaná^

bán Mélt. G r ó f B run szvik Jós. Ő E x c e l f örökös jussal b í r j a , m e g v é v é n a zt Gr*

. H ad ik Ő M élt. F a m í li á j á t ó l.

**) K o iil) v a g y A ov ii, i g y n e v e z te tik a' Tsajkáso k' k e r ü le t é b e n , Pete/ váron a llú l két e g y m á s m e l le tt fekvő Rátz falú*

(21)

o

Az ellen sé g, h o g y m á r előre fé le lm e t üs­

sön Et/gerí k a t o n á i b a n , a ’ fe lly e b b e m l ít e tt h a jó k h o z több apró bb t s a j k á k a t , 9s tsónako- k a t á d , és a z o k a t k a to n á k k a l m e g r a k v a i- gen el s z é l le s z t i, h o g y a* m a g á b a n is n a g y erejét m é g ann ál n a g y o b b n a k m u ta th a s s a . M in d eze k tü l Eugen

1

b á to r lelke tsak u g y a n m e g n em ije d e ; de m á s , ’s ennél n a g y o b b v o l t , a* m i az ö fejébe szeget ü t ö t t , t. i. Kis- Aszszony H a v á n a k 4-kén v ir r a d ó r a n a g y égi h áb o rú t á m a d v á n , a ’ szélvész a ’ Péterrel rúnái lév ő D u n a i h id u n k a t öszve s z a g g a tta . Ha a*

v e s z e d e l m e t , m e lly b e n ezen k ö r n y ü l állás á lt a l v o lt h e l y h e z t e t v e , m e g gond olta , v a ló b a n n em kevés aggó d ása le h e t e t t : m e r t e g y felü l a* h id n a k kevés idő a la t t v a ló h e l y ­ r e á l l í t á s a m á s k é p p e n m e g nem tö rté n h e te tt, m in tse m h a tá b o r á n a k n a g y o b b részét a rra

az e g y ik b e n v á g y ó n a* Sz. B asilius ren­

dén lévő R á tz B a rá to k n a k , v a g y is Ka- lu g y e r e k n e k e g y K la stro m jo k . Vngri- 4ches Magazin IV\ Bancl Presburg 1787. £.

2

(22)

f o r d í t o t t a v o l n a ; m á r p e d ig le n ha ezt teszi, és az ellenség1 a z t észre v e e n d i, más fe lü l n e m e g y e b e t v á r h a t o t t , m in tsem h irte le n r e á r o h a n á s t , és e ln y o m a tt a t á s t. Hogy t e ­ h á t a ’ t á b o r t h e l y b e n h a d j a , és m ég a ’ h i ­ d a t is, m e lly el k e rü lh e te tle n ü l szükséges v o lt, h a m a r h e ly r e á l l í t h a s s a , n a g y ta n á tsra v o lt s z ü k s é g e , m e l ly e t önnön m a g á b a n fe l is ta ­ l á l t , és ez á l t a l elegendőkép pen m e g m u ­ t á l d , m e l l y term észszel b írn a , t. i. a la tt o m - b a n seregének lég n a g y o b b részét

á l t a l t e v e , a ’ tá b o rb a n p ed ig le n tsak a n n y it h a g y a , a ’ m e n n y i an n a k őrzésére szükséges v o l t , és ú g y in téz i a ’ d o lg o t , h o g y az ellen ­ ség m ég tsa k n e m is g y a n í t h a t n á a ’ t e t t v á l ­ to zást. Az a l a t t éjjel n a p p a l a d d ig dolgoz­

t a t a ’ hidon , in ig az egészlen fel á l l í t a t i k , és í g y k a t o n á it ism ét viszsza viszi a ’ táb o rb a ,

9

*

Ez a la t t Mustafa N érkez­

vén h a d i ta n á ts o t t a r t F ő b b V e z é r iv e i, k ik k ö z ü l ki e g y , k i m ást javasol v a la n ékie.

Tököli G r ó f a ’ tö b b i k ö z ö t t a zt a ’ ta n á ts o t a d á , h y g y T em esi B ánáton keresztü l B i h a r

(23)

V á r m e g y e ié Nagy Várad’ostro m lására m en ­ n e , m e l ly á lt á l Leopold’k a to n á i k c n te le n ít- tetnéneJk m a g o k a t b e lly e b b húzn i annak v é ­

d e l m é r e , és í g y tá v u l lévén o lly h e l y e k t ü l, a ’ h o v á m a g o k a t h a m a r j á b a v o n h a tn á k , a ’ tér­

ségen a ’ sokkal n a g y o b b T ö rö k seregiü l k ö rü l V étetve kön n yen m e g g y ö z e tte th e tn e k , ésa zu - tá n a ’ T ö rö k ö k E rd ély b en jó téli szállást t a r t ­ h a tn a k . De Mustafaezen tan áts adást m e g v e ­

tő , és egyenessen Pétervára ellen szándékozók ;

m in e k elő tte p ed ig ezt m e g te n n é , lég elő­

ször is 'Vitait *) a ’ g a b o n á n a k a ’ T e m e s v á r i B á n á tb ó l a ’ P é te rv á ri ostrom lás ideje a l a t t Való á lt a l tételére m in t e g y lé g a k alm a to s-

*.) T/tul, Tétel, v a g y Vitel Báts Várm egyéd b e n , nem meszsze a ’ T is z á n a k D u n á b a v a l ó b é f o l y á s á t ó l , régen ten n a g y erő­

ség v o l t , m ost p ed iglen a ’ T s a jk á s o k ’ F ő H e l y e , k ik h a j ó k a t , t s a j k á k a t m a ­

gok é p í t e n e k , és azokon háborús id ő ­ b en a ’ D u n án h a d is z o lg á la t o t te s > n e k , F e g y v e r e k e g y k a r d b ó l , rövid p u s k á ­ b ó l , és e g y p ár p is z to ly b ó l á l l , m in d öszveségessen a ’ szám ok 11x3 ttsz en , ' l ’ngri.tchesMagúi in I V . Bánd.

(24)

sabb h e l y e t k elle nékie el f o g l a l n i , m e l l y á lt a l Eugen seregének is nem keveset ártan a.

1 0

.

Eugennek ekkor a ’ 18 ezerbü i álló Péter- Vári véd seregen k í v ü l , a* m e g érkezett Vau- demon , és Auersperg s e r e g é v e l, 26 ezer e m b e­

re v o lt táb o rá b a n . Ezek k ö z ü l e g y n é h á n y százat Ne hm Vezérrel Titulhoz k ü ld ö tt o lly p a ­ r a n cso la tta l , h o g y az ellenségnek m inden m o z g á s a ira ü g y e l je n , és a* m e n n y ire le h e t a* D u nán v a ló á lta ljö v e te lé t h á t r á l t a s s a ; Auersperget p ed ig 4 R e g e m e n t l o v a s s a l , 8 Ba- t a i ll o n g y a l o g g a l , \ i á g y ú v a l , és számos sántz ásó v al T itu l, és Szalankemen közé , t. i.

a* T^rök tá b o r n a k egyenessen á lt a l ellenébe á l l í t o t t a , h o g y Titult fe d e zze , és Nehmmel e- g y e t értö leg d o lg o z z é k ; azon ban m ind a ’ k et- tö n ek fejére m e g p a r a n t s o l á , h o g y v a k tá b a n kisded seregeket veszed elem b e ne ejtsék.

Ezek u tá n m a g a K obili t á b o r á t e g y id e ig Horn G en erálra h íz v á n , Iíis-Aszszony H a v á ­ n a k 23-kán ú tn a k in d ú lt Szeged felé Rabutin e le jé b e , a ’ k i a* Fft Vezérnek több szöri pa- r a n ts o la t ty á r a seregének eg y részével m ár

20 — 0 1—

r \

(25)

o 2 l Szeged felé k ö z e l g e t e t t , a ’ m á s ik á t p ed iglen a

9

tsenclesség fel t a r tá s a v é g e t t E rd ély b en h a g y t a , azt G ró f Leiningrd b ízv án . — M inek- u tán n a S zeg ed , és K is. Kanizsánál *) a ’ T i ­ szán á lt a l jö tt v ó ln a Bábut in s e re g e , azt E u g en, m ár előre Zenta és B etse k ö z ö tt lévő m o tsá ro k ra h id a k a t t s i n á l t a t v á n , az ü g y n e ­ v e z te t e t t Római sántzokon **) á l t a l n a g y se-

*) K is Kanizsa , a ’ Szala V á r m e g y é b e n lé­

v ő JSagy, v a g y Horváth, m ásképpen Rátz Kámzsának m eg k ü lö m b ö zte té sé - r e , a ’ Ns. K ir á l y i K oro n áho z t a r t o z ó , és Báts V árm eg y é b e n h e l y h e z t e t e t t M e ­ ző Város a' T is z a m e l l e t , n e v e z te tik K is , Ó , R év, v a g y Magyar Kanizsának, á lt a l ellenben v a g y o n n ék i T o ro n tá l v á r m e g y é b e n Új , v a g y is Török Kanizsa.

**) A

9

Római sántzok Báts V árm eg y é b e n n e m meszsze Új Vidékiül a’ D u n á tó l e- gyeness^en fel felé v i t e t n e k , és Tisza Földváron a ló l a* T is z á n á l végződnek.

A ’ közönséges vélekedés rőlok a z , h o g y a ’ R ó m a ia k t ó l t s in á l t a t t a k , m ások e l­

lenben a ’ S a r m a t á k ’ , v a g y Avaresek*

m u n k á já n a k á llít ty á k . Lásd orrul Ka-

(26)

hoz vezette.

11 .

Az a l a t t a ’ T b roh ök n a g y frisseséivel h i ­ d a t vervén a ’ D u n á n , á lt a l ro h a n n a k , Auer- sperg', és JSehin

9

seregeit körül k e r í t i k , k ik m i n d a z o n á l t a l , el szánván m a g o k a t , n a g y düliösséggel az ellenségen m a g o k a t keresz­

t ü l v á g j á k , és 400 veszteséggel a ’ Fő Vezér t á b o r á b a viszsza v erg ő d n ek . A ’ T ö r ö k ö k ez u tá n reáro hanással Titult el f o g l a l j á k , k i r a b o l j á k , és végre h a m u v á teszik. E u g en sajnossan v e tte u g y a n , h o g y az ellenség e l­

ső dühösségének ellen t nem á l l h a t o t t , de a*

so k k a l kevesebb népét k o tz k á ra n em a k a r ­ v á n t e n n i, jobb a lk a lm a to s s á g r a v á r a k o z o tt.

1 2

.

Most m á r Pét érv ár a köv etkezek M u sta fd fel t e t t tzélja szerént. Ezen V á r a t , m e lly

\

tona Historia Metrop. Ecclesiae C olodén- sis. I R. 35 lap.

(27)

o *3 a* Dana. p o rty á n eg y h e g y r e é p íte tv e m ind a ’ te r m é s z e tt ő l, m ind p ed iglen m e s te rs é g tő l m e g v a la e r ő s ítv e , Fügén m á r előre , a ’ m in t fe lly e b b láttult , jó á lla p o t b a h e l y h e z t e t t e , m ost pediglen , h o g y a ’ T ö r ö k ’ szán d ékát m eg előzze, Sz. M ih á l y H a v á n a k 6-kán bé estvéledés után Kommercy H e r t z e g e t , és Go/on G e n e r á lt e g y n é h á n y ezerrel tit k o n Pétervárára k ü ld i o lly p a r a n t s o l a t t a l , h o g y h a a ’ szükség k í ­ v á n n á , a n n ak idejében segítségre le g y e n e k . M a g a az u tá n e g y ó ra k o r éjfél u tá n (Sz. M i­

h á l y H a v a ’ 7-kén) n a g y tsendességgel fel k e re ­ k e d ik 'az egész t á b o r á v a l , és a zt az ellenség tá b o r a m e lle tt o lly m esterséggel á lta l v iszi, h o g y ö t óra u ta zá s után előbb Pétervárán le n ­ ne m in d en p o d g y á s z á v a l , m in ts e m

a z t észre ve h e tte , a ’ v a g y m e g t á m a d h a t t a vol*

j i a , t. i. előre b o ts á jtá a ’ b á tö r H uszárokat, k ik m indenfelé fü leln én ek az ellenségre ; ezek u tá n ereszté a ’ g y a lo g s á g o t k é t részre o sztv a, m e lly n e k b a l s z á r n y a , e r ő s , és v á l o g a t o t t p u sk áso k b ó l á l l v á n , m in d e n ü tt az ellenség m e l le t t u ta z a , a ’ m ásik p ed ig len jo b b r a v i ­ gyá zó . A ’ g y a lo ? s á g o t kö v eté a ’ tö b b i sereg m inden p o d g y á s z s z a l, végre az egész t á b o r t «

(28)

zés ú g y v a l a el r e n d e lv e , h o g y az o s z tá ly o k k ö z ö t t m in d e n ü tt a n n y i üresség m a r a d n a , a ’ m enn yi-szü kséges az ü tközetre v a ló k i t e r ­ je d é sre : m e rt a rra m in d e n k o r készen k e lle ­ t e t t l e n n i , h a t a l á m v a l a h o g y m e g sandíta­

n á ő k e t az e lle n s e g , ’s e’ végre v o lt a ’ s e g ít­

s é g erán t is m á r rendelés tév e a ’ várb an . Í g y Eugari szerentséssen a ’ nem régen h e ly r e á l l í t a t o t t h id o n á lt a l k e l v é n , p o d g y á sz á t az á g y ú k k a l e g y ü t t a ’ v á r b a h e l y h e z t e t i , a*

m o st m á r m ind öszve 65 ezer em b erre szap o­

r o d o tt k a to n a s á g á t p e d ig a ’ sá n tzo k b a á llít- t y a , ’s íg y az ellen ség’ szán d ék át s e m m iv é teszik

l

3

*

M ustafa a ’ m in t fe l eszm élödvén észre

A *

v e t t e az Eugerí seregének a la tto m o s el k ö l ­ t ö z é s é t , m a g a m e g v a l l á , h o g y az n a p ’

gentűl m e g g y ö z e t t e t e t t lé g y e n ; m in d a z o n ­ á l t a l f e lt e t t szá n d ék é iu l éppen é l n é m á llo tt , s ö tt a n n á l n a g y o b b erővel f o g o t t a ’ dologhoz.

A z o m b a n a ’ k a to n á k k a l m e g r a k o tt $ántzok, a ’ vár őrzőknek á l lh a ta t o s s á g a , és b á to rsá g a,

(29)

o ' 25 lég in káb b p ed ig le n Eugeri n a g y esze seiru rnivé te tté k m inden p ro b á llá s a it. Eugen b íz ­ v á n a ’ v á r ’ erősségében, és k a to n á it k o tz k á - ra k i ten n i nem a k a r v á n , k é s z a k a r t v a m i n ­ den ütközetre n y ú j t o t t a lk a lm a to s s á g o t m e g V e te tt, Ezt l a t v a n M ustafa Pétervárá* ost­

r o m lá s á v a l fel h á g y , és m iv e l a ’ D u nán v a ­ ló á lla l költö zést n em t a r t á ta n á ts o s n a k , a*

Tisz a felé t s a p a , és egész t á b o r á v a l e’ m e l­

le t t kezde fel felé m enn i. Eszre v é v é ezt h a ­ m a r az ú ta z ó k tú l o k o z t a t o t t p or f e lh ő b ő l JYehm G e n e rál a ’ v á r b a n , és a rrú l Eugent e g y ­ szeribe lu d ó s itá , a ’ ki is a ’ Deáky P á l* ) derék o s z tá ly á b ú l tüstén t k ü ld e g y ts a p a t Huszárt az ellenség után o lly p a r a n t s o l a t t a l , h o g y t u d ­ n á m e g , m it m iv e ln é n e k a ’ T ö r ö k ö k , és h a lehetséges , tsípjen el az u to lsó k b ú l e g y n é h á ­ n y a t ; h a p ed iglen v a l a k i k ö z ü lö k o lly fo g- l y o t h o z n a ^ ' k i t ü l a' M ustafa szán d ék át v é l -

*) Deáky Pál b á t o r , és szo rgalm ato s Ns.

Vitéz , T ö r ö k , és F r a n tz ia h áb o rú k b a n I. Leopold a l a t t ig e n nevezetes l e t t a*

M a g y a r lo vasság’ ditsöségére. Schmidt Itnp. orientis*

(30)

fa kép p en m e g le h e t n e t u d n i , annak 50 a r a n y ju t a lm a lenne. — Nem k e lle több a ’ Huszá­

r o k n a k , m in t h a eg y m á s k ö z ö tt versent fu ­ t o t t a k , a ’ v a g y különös vendégségre sie tte k v o l n a , o lly sebes v á g t a t v a n y a r g a lt a k a’ T ö ­ rök T á b o r u tá n , és tsak h a m a r egynehán- n y a l o lly a n n a l térte k m e g Eugen' ö r ö m é r e , a*

k ik tü l bizonyossan m eg le h e te tt tu d n i, h o g y h o vá szándékoznék M ustafa. T s a k el iszo­

n y o d o tt a * Fö V e z é r , m idő n h a l l o t t a , h o g y M ustafa a ’ K i r á l y i p a j t á k ’, tsű rö k ’, élésházak’, és más a ’ fé lé k ’ el fo g la lá s á ra Szegedre i g y e ­ kezik.

U -

Nem le h e t e t t v o ln a Eugen tá b o r á r a néz­

v e n a g y o b b t s a p á s , m in t sem h a Szeged is­

m ét T ö r ö k kézbe k e rü lt v o l n a : m e rt tá b o r á ­ ban p em lévén több 4o ezer m ázsa li s z t n é l , és a* lo v a k n a k 14 napi eledeleknél y kevés i- dö a l a t t el k e lle t e t t v o ln a egész seregének veszni. V á lt u g y an Baján *) [néki élelem re

*) B aja Mező Város Báts V árm eg y éb en a*

D u n án ak kissebb ága m e l l e t t , b irto k o s

(31)

o 27 v a ló jó s z á g a , m e lly e t goo szekéren m ost is e g y re hord& tott á lta l Szegedre-, de ebben n em n a g y rem én ységéi h e ly h e z t e th e tt e : m ert an n ál a ’ goo p ara szt szekérnél több n em v o l t , a zo k b an is p ed ig o lly roszszak v a lá n a k a ’ lo*

v a k , h o g y egyjszekérre nem t ö b b e t m in t e g y lisztes h ord ót le h e te t t t e n n i , és a v v a l is t íz nap a l a t t a lig tu d t a k B ajárúi Szegedre v á n - tzo ro gn i. H ogy t e h á t a ’ Szegedi gabon ás ts ü r je it el ne v e s z e j t s e , és ez á lt a l h a d i se­

re gé t a ’ k ö v e tk e z h e tő éhségtől m e g m e n t s e , fel te tte m a g á b a n , h o g y t á b o r á v a l előbb Sze­

gedre fo g ip a r k o d n i , m in tse m az a' T ö r ö k kezébe jusson. A n n a k ó k áé rt m e g p ara n tso lá k a ­ to n á in a k , h o g y k ik i 11 n a p ra v a ló eleséget v e ­ g y e n m a g á h o z ; ez m eg lévén , ’s elegendő véd sereget h a g y v á n Pétérvárá o lta lm a z á s á ra , Sz*

M i h á l y H aván ak 9-kén tá b o r á v a l ú tn ak in ­ d ú l , és ne t a l á m v a la m e l iy h ir te le n vesze-

Ura H ertzeg G rasalkovits, lakosi k ü - lö m b féle kézi m e s te r s é g b ő l, lég in káb b p e d ig b ú z á v a l , és egyébb h a z a n k b e li term ések k el va ló kereskedésből élnek.

V ályi.

(32)

delem b e k e v e r e d jé k , n em k ö v e tte egyen es­

ben M ustafdt, h a n e m e g y kévéssé b a l r a t a r t ­ v á n , S/regnek * ) v e t te ú t ty á t. Jóllehet b o ­ z ó to s , és motsáros h ely e k e n k e lle t e tt t á b o ­ r á t v i n n i; m in d a z o n á lt a l k a to n á in a k á lla n ­ d ó s á g á b a , b i z o d a lm á b a , b á t o r s á g á b a , és m in d e n neh ézségek’ k i á llá sá ra v a ló készsé­

gébe h e ly h e z te tv é n r e m é n y s é g é t, s z a k a d a t­

la n u l f o l y t a t t a ú t t y á t . Az á g y ú k a t egyúbb t e h e r r e l n a g y g y o r s a s á g g a l előre v i t e t i , m e l ­ léjek ő rizetü l e g y n é h á n y ts a p a t Huszárt ren ­ del o l ly p a r a n t s o l a t t a l , h o g y m in d en n y u ­ g o d a lo m n élk ü l f o l y t a t n á k előre ú t ty o k a t . M a g a az u tá n a ’ több ezredekre f e l . o s z ta ­

t o t t , és t a p a s z ta lt b á to r fé rfia kra b í z a t o t t t á b o r á t vezeté. Az n a p ’ , m iv e l az ellenség m a g a u tá n a ’ S/regi m o ts á r o k r a é p ítte te tt h i d a k a t o tt h a g y t a , és a z o n k ív ü l is n a g y o b b része k i v o lt s z á r a d v a , seregét azokon sze- rentséssen á lt a l v e z e t t e , és a* g y a lo g s á g o t n y u g o d a lo m v é g e tt az nap’ o tt le t e l e p í t v é n , m a g a a* lo v a s s á g g a l, és h íd h o z való k ü lö m b -

*) Sfreg Báts V árm eg y é b e n lévő puszta nem meszsze Ó Kertül.

9

(33)

féle* m ű s z e r e k , 's f á k k a l t e r h e lt 100 szekér­

rel to v á b b m e n t , h o g y a ’ Sz. Tamást *) mo- tsáron r e g g e lig h id a t ts in á lta th a s s o n : m e r t jól t u d t a , h o g y az ö jö v e te le a ’ T ö r ö k ö k n e k m á r értésére l é g y e n , és azért azok a* h i d a t m a g o k u tá n m e g fo g já k é g etn i az ú t ’ b á to r- ságossabb f o l y t a t á s a k e d v é é r t, a ’ m i v a ló s á g ­ g a l m eg is tö rté n t. M ég tsak h á r o m óra va- la h á t r a n a p ’ le m e n t é i g , a ’ m in t a* Sz. Ta- mcísi m o ts á ro k h o z ere Eugen, azért is egysze­

ribe h o zzá fo g a a ’ m u n k á h o z , és re g g e lig szerentséssen két h id a t el is k é szítte te , m e lly - nek e g y ik én a ’ g y a l o g s á g , a ’ m á sik án p ed ig ­

len az á g y ú k h a jn a lk o r á lt a l is t é t e tt e k , a ’ hon n ét io-ben to v á b b m en v en n em meszsze BetsétuL **) m e g tele p e d te k . Innét Eugen új-

*) Sz. Tamas Báts V á r m e g y é b e n lévő Ca*

m erá lis h e l y s é g , M a g y a r , és R átz la ­ kosi v á g y n a k , b ő v e lk e d ik szép m a r ­ h á k k a l , l o v a k k a l ; ju h o k k a l , és ktilöm - féle term ések k el. V á lji.

**) Betse. Nemes Báts V árm eg y é b e n lévő és a ’ M a g y a r K i r á l ly i K oro náho z t a r t o ­ zó Mezft Város a* T is z a ni ellett. Más-

(34)

r a m inden felé k ü ld i tzirkálloifc, h o g y az e k len ség’ m e n etelérü l v a la m i b izo n y o st tű d ­

képp M agyar, Ő , v a g y fíátz Betsénck is n e v e z te tik az á ltale lle n b e n T o r o n tá l

"Vármegyében lévő U j, v a g y lö t ök Be~

t sétál v a ló m e g k ülö m b öztetésére. E g y K a th o lik u s és e g y Gör. v a ll. te m p l o m ­ m a l, nem kü lö m b en az U raság’, és a ’ D i­

s tr ic tu s ’ szép h á z a i v a l diszeskedik. M a ­ g y a r és Rdtz lakossai tehetős és b i r t o ­ kos m ezei g a z d á k , sok g a b o n á t tér-*

m e s z te n e k , és számos m a r h á k k a l , lo ­ v a k k a l , ju h o k k a l b ő v e lk e d n e k . B etse a ’ Tisza m e l ly é k i K. K oro n ái m e g y é n e k fő v á r o s s á , és T ö rvén y szék én ek helye.

A z egész m e g y e a ’ köv etkezen d ő tíz h e ly s é g e k b ő l á l l , ü g y m i n t : M artunos, M agyar Kanisa , Szenta , Ada , Moholy , Fetroszello , Ó B etse > Sz. Tamás , Turia, és Földvár bál*' Ezek an n a k e lö tte m i l i - tá ris h elységek v a lá n a l t, de 1741 Észt*

Á p rilis 1 8 -d ik á n a ’ M a g y a r Országi Pro­

v in c iá lis státu so k ho z v a ló k a p ts o lta tá - sok’ a lk a lm a to s s á g á v a l választás enged- t e t t e t t tö b b n y ir e Gör. v a ll. lak o ssaik - n ak , h o g y v a g y Szérémbek ö ltö z z e n e k , és o tt is m i ü l árisok le g y e n e k , v a g y p e­

d ig m in t uradalm i jo b b á g y o k i t t m a-

(35)

J o

hasson. A' m in t értésére e s e tt , h o g y vala- mi ezer T ö r ö k , és T a t á r a ’ t ö b b it ü l el v á l ­ v a egyenessel) Szegednek t a r t , h o g y az élés­

h á z a k el fo g lalásáb an p ró b á t tenne ; m i ­ v e l az egész t á b o r á v a l nem is l e h e t e t t , de n e m is t a r t á tan átsosn ak azok u tá n bo tsáj- t a n i , tsak 200 gyors H u s z á r t , és 1700 b á to r g y a lo g o t v á la s z ta k i , és a z o k a t G r ó f Schlik 31

^adjanak ; ok az u t ó b b it v á l a s z t o t t á k , a ’ m i é r t , és a ’ F r a n tz ia , B u r k u s , és B a ­ jor h á b o rú k b a n te t t k a to n a i h ív szol- g á l a t t y o k é r t 1751-dik Észt. 18 Jul- a ’ M a g y a r lakósok p ed ig 1774-dikben O F e lsé g é tő l b o ld o g e m lék e ze tű M. The- retia K ir á l y n é n k t ó l különös p r i v i l é g i ­ u m o k a t n y e r t e k ; m e l ly e k e t a’ m o stan ditsöségesen u ra lk o d ó /. Férentz F elsé­

ges K ir á ly u n k a ’ lak o so k n ak bu zgó és a lázato s kérésökre m e g ó j j í t o t t és 14-dik M a r tiu s b a n igoo-dik Észt. kegyelmes- s e n k i is ad ott. Ezen P r iv il é g iu m o k n a k haszon v ételéb en m e g fo gn ak a l a k o s o k m in d a d d ig m a ra d n i az u r a d a lm i Ju~

sokn ak m e g sértése n é lk ü l, m ig le n a ’ M a g y a r Korona ’s U ralkodó F e je d e le m erán t ta rto z ó kötelességüket á lt a l nem h ág ják .

(36)

Vezérre Liza o lly p a r a n t s o l a t t a l , h o g y ez n y a k r a főre sietne e lő r e , venn é Le m a g á t a*

p a l á n k b a , és m inden szükséges rendelést ten ­ ne m eg a rra , h o g y h a az ö el jö v e te lé ig az oda m enni m erő ellenséget v o ltak é p p e n m eg g y ő z n i nem leh etn e is , lég alá b b az élés h á ­ zak annak kezébe ne k e r ü lj e n e k , v a g y f e l n ő gyú jtass an ak .

Sz. M ih á l y - H a v á n a k n - d i k n a p já t m e g előző éjjelt Eugen m é l y go n d o lk o d áso k b a n tülte e l , t. i. m ité v ő lé g y e n ezen kétséges á lla p o tb a n . H ajn al h a s a d ta k o r öszve h iv á n n a g y o b b rendű T i s z t y e i t , a z o k k a l h a d i t a - iiatsot t a r t a , k ik n e k m in e k u tá n n a eleikb e terjesztette v o ln a s e r e g é n e k , ’s tá b o r á n a k m i v o l t á t , és Mustafátiak Szegőd eránt való s z á n d é k á t, m in n y á já n a b b an e g y e zte k m e g , h o g y h alla sztá s n é l k ü l 'e g y s z ív v e l, ’s lé lek ­ k e l ip a rk o d n á n a k az ellenség' in té z e te it m e g előzni. A z o m b a n éppen m id ő n e g y ü t t t a - n á t s k o z n a k , K u litú l, a' Z v ita i H a d n a g y tó l érkezik e g y lovas azzal a ’ h í r r e l , h o g y M u-

(37)

o 3 } stafa Z en t áriái * ) tá b o r á t a" T is z a ’ p a r ty á n l e t e l e p í t e t t e , és n a g y sán tzo k k a l b e k e r íte t­

t e , m i v é g b ő l tette lé g y e n e z t , elő tte esmé-

* ) Zenta. A ’ m o sta n i írás szerént Szenta, Báts, V árm eg y é b e n lévő T isz a mei- l y é k i K. K oro nái M egyén ek nevezetes M ező V áro ssá; fekszik a ’ T isz a p a r t y á n Tsóka Mező V árossának á lt a l ellen é­

ben . A ’ Törökök" k iü tések e lő tt m á r ro p p a n t h e ly s é g v ó lt u g y a n , de a ’ m o­

stan i h a tá rjá b a n m é g más h ét el pusz­

i é i t helységek", ú g y m i n t : B á tka, M a­

gots , Karjady Tsesztó , K a lo tsa , Likas, és Tornyos d ü lle d é k e i is lá t t z a n a k . M ind a" R ó m a i K atholikuso k" te m p l o m a , r r e l l y az 1771-dik esztendőbéli égés u tá n é p í t t e t e t t , m ind az ó H itő eké azon térséges piartz* széllein á l l a n a k , m e l ly e t a ’ P lébán ia , az O s k o lá k , V en d é g fo g a ­ d ó , V á r o s h á z a , K a to n a szállító h áz , és

m ás díszes épü letek k e ríte n e k b é , és a"

xnellyn ek közepén a ’ Sz. H áro m ság n ak tsínos oszlopa, az ó H itő ekn ek. részek rő l p e d i g öt öl m a g o ssú g n y i veres m á r ­ v á n y kereszt áll. A* V árosnak B ír á ­ ja , és a* tö b b i E lö ljá ró k az an n a k ü-

déjében k i küldet tetn i szo kott D is tr i­

b u a t i s K a p i t á n y Úr á l l a l c a n d id á lta t-

(38)

rétién le n n é ; azon K ív ü l, h o g y a ’ szomszéd

* h e ly s é g e k ’ fe l dúlására ’s k i rab lására szám ­

n ak , és a ’ község á lt a l v á la s z ta tn a k . Hites Jegyzői p ed ig a ’ do lgoknak so­

k a s á g a m i a t t h á r m a n v á g y n a k . Lakos- sai R á tz o k , és n a g y o b b részént M a g y a ­

rok , t ö b b n y ir e m ezei g a z d á k , de a*

m ester em b erék is n a g y o n s z a p o ro d n a k k ö z ö ttö k . M in t e g y 1600 ház v a g y o n b e n n e ; és két n y o m ásb ú i álló szántó fö ld je i tesznek 6798 h o l d a k a t , k a s z á ­ lói 2ooc.3-at; legelő m ezei 13077- e t ; nádas r é tt y e i és v iz e i 4709-et; öszve- séggel egész h a t á r j a áll 46373 25/2200 h o ld a k b ó l , e g y h ó id ra 2200 té rö le t s z á m lá lv á n ; k övetkezéskép p en egész Báts V á rm eg y é b e n terjed teb b h a t á r ú h e ly nintsen az e g y Maria Theresiopolis, közönségesen Szadatka, nevezetű szab ad k i r á l y i Városon k ív ü l. A ’ m a r h a , de lég inkáb b a ’ ju h .tenyésztést szép elő ­ m e n e te lle l g y a k o r o l ly á k a ’ lakoso k : ez é s ' a ’ g a b o n á n a k bő term esztése á l t a l , eC fö ld e k ’ r e g u lá tió ja és az új P r iv il e ­ g iu m k i hirdetése ú ta s z e m lá to m á s t m in d te h e ts é g é b e n , m in d tsínosodásá- é bán nevelkedvén ez a ’ V áro s, szerentsés

b o ld o gú lá sá n a k érzéséből azon nem es

(39)

o

tá lá n T ö rö k lovasok k ü ld ettek . Eugen h ogy ezekről bővebb tu d ó s ítá st vehessen, egysze­

rib e ki választ Deáhy ezredéből % H a d n a g y o t , 5 S trá zsa m e ste rt, és tö b b a l tis z te k e t e g y tsa p a t b á to r v itéz k a t o n á k k a l , k ik e t előre b o t s á j t , és h a v a l a m i b izo n y o st h o zn án ak M u s ta fa s z á n d é k á r ó l, n a g y ajándékot Ígér né- kiek. Ezek titán m a g a is a ’ B etsei t á b o r ’ h e ­ ly e t el h a g y v á n , Zcnta felé útnak indúl. A*

3S

eltükéllésre v e z é r e lt e t e t t , h o g y édes leinek az élet és h a l á l k ö z t vo lt a k k o r i keserves á lla p o t ty á b ú l v a ló tsq d á lla to s k im e n e k ed é se ’ em lékezetének fel gerjeszt tésére , a ’ m id ő n t. i. M ustafa T ö rö k T s á - szárn ak iszszonyú fé le lm e t terjesztő erejét Eugenius H ertzeg’ b á to r vitézsége az ö szem ök l á t tá r a el széllesztetté és szerentsésen m eg r o n t o t t a , e g y em lé­

k e z tető je lt készíttessen* A ’ m it ezen n evezetes tö rté n etn e k le* í r a t á s á v a l , m a g á n a k az ü tk ö zetn ek p ed ig e g y n a g y re gá lis á r k u s r a , Ns. Szeged Várossá*

F ö ld m é rő je Vedres.Istvdny U'r á lt a l esz­

k ö z ö lte te tt szép le ra jz o lta tá s á v a l ’s a n ­ n ak a* T a n á ts h á z b a v a ló ki fü g g es zte- tésével végbe is v i t t .

i

(40)

g y a lo g s á g is fe l osztva. A* v a s a s o k , és g y a ­ lo g o k közé h e l y h e z t e tt e k az á g y ú k , és az a- hoz tarto z ó szerek, A ’ T á b o r t e l ő z t e , és kör v e t t e a* lo v a s s á g ; a* p od gyászt p ed ig le n száz H uszár örz ö tte. Illy rendben u ta z á n a k h a j ­ n a l t ó l k ezd ve egész dél e lő tti k ile n tz ó r á i g , m id ő n az elő re k ü ld ö tt T z irk á lló t s a p a tt ú l n a g y sebességgel jő e g y lovas o lly jelen téssel, h o g y so kk a l n a g y o b b szám ú ellenségre b u k ­ k a n v á n , h a t s a k s e g íts é g n e m k ü ld e tik h e v e n -

n y é b e n , m ind e g y lá b ig v a g y el f o g a t t a t n a k , v a g y le v a g d a lt a t n a k , E g yszerib e kü ld E u- gén segítségekre e g y o s ztá ly H u s z á rt, m e lly is o lly szerentsés v a la , h o g y azon k iv ü l , h o g y a ’ v e sz ed ele m b e n f o r g o tt b a j tá r s a ik a t m in d e g y l á b ig m e g s z a b a d í t t á k , so ka t az e llen ­ ség k ö z ü l el is f o g á n a k ; és éppen ezek k ö z ö t t v o l t a ’ Fő T is z ty e k i s , e g y n a g y o b b rendű B a s a , a ’ k i h a s o n ló k é p p e n , m in t a ’ m ie in k tz irk á llá s ra v a la k i k ü ld v e e g y n é h á n y os ztá l­

ly a l. Ez egyenessen Eugenhez v ite tv é n k érd ő ­ re v o n a to tt M ustafa’ szánd ékának m e g fe jté s é ­ r ü l , de ö m in d a d d ig tsak h í m é i t , h á m o l t ,

m í g a ’ Fő Vezér m e g b o szo n k o d v án , kémén-

(41)

o 3

7

n y e b b e n kezde v e le b e s z é lle n i, ás a v v a l fe ­ n y e g e t n i , h o g y azon p il ia n t a t b a n kínos ha- lá i la l fo g n á ötét a ’ v ilá g b ú i k i v é g e z t e t n i , h a tsak egyenessen m in den eket m e g nem m o n ­ d a n a , a ’ m e l ly e k e t a ’ S u ltá n ’ szán d ékárúi tu d n a . M eg rettene erre a ’ B a s a , és i m í g y f e le le : „ M in e k u tá n n a a* N a g y Urnák M u~

stafának Pétervára m eg vevéséhez s e m m i r e ­ m énysége sem le tt v o l n a , fel t e t t szá n d ék a v o lt Szegedre m e n n i, és a z t m in d en éléshá­

z a k k a l el f o g l a l n i : m iv e l T ököli G r ó f a zt h i ­ t e t t e el vele , h o g y igen t s e k é ly ő rize t v o ln a az élésházak m e l l e t , m e l ly k é n te le n itte tn é k m a g á t egyszeribe m e g a d n i , m in e k e lö tte n a ­ g y o b b segítség érkeznék h o z z á j a ; de m in e k u ­ t á n n a értésére esék, h o g y T i Péterváráruln a g y g y o r s a s á g g a l jö ttö k u t á n n a , e lö b b en i szán ­ d é k á t m eg v á l t o z t a t á , és Zentánál m e g á l l a ­ p o d v á n a' T iszán h id a t t s in á l ta t a azon h a- j ó k b ú l , m e lly e k e g y tudós F r a n tz ia építő M e s te rtő l a ’ m ú lt esztendőben Nándor Fehér­

várnál k é s z í t t e t t e k , és a ’ m e lly e k e t m ind e k ­ k o r á ig szekereken h o r d a to tt m a g a u tán a»

N a g y Ú r , ezen szánd ékozik ö h ad i seregét ál- ten n i , és a zza l Felső M a g y a r O rszág’ szél-

(42)

lei rí e g y tsa v a ró d á st t é v é n , téli szállásra E rd é ly b e m enni ; m á r is a ’ lo vasságnak n a ­ g y o b b részét önnön m a g a á lta l vezette töb b á g y ú k k a l , és a ’ túlsó részen táb o rt ü t ö t t , az innerftsö részen p ed iglen töb b m in t száz á- g y ú v a l , és a ’ g y a lo g s á g g a l a ’ N agy Vezér á ll, m ig le n a ’ p od gyász á lta l v i t e t i k . * 1 Ezen b e ­ szédjét a ’ B asának m időn tö b b fo g ly o k n a k v a l ­ lása is m e g b iz o n y ítta n á , n a g y o b b gyo rsasá g ­ g á m cne előbbre Eugen , és m eg fo n to lvá n , m e n n y it vesztene Leopold, h a a ’ T ö rö k ö k m a ­ g o k a t E rd ély b en i>mét m eg fészkelhetnék , j ó l­

le h e t szám ra nézve so kkal g y e n g é b b serege v o l t , m in d a z o n á lta l annak ta p a s z ta lt b á t o r ­ s á g áb a n , és az ütközetre v a ló készségében b íz v á n , fe l te tte m á g á b a n , h o g y a ’ T is z a á lt a l két felé s z a k a s z t a t o t t , és e’ szerént m eg g y e n g í t e t e t t T ö r ö k tá b o r t m ag t á m a d j a . — Ennél fo g v a szem éllyessen rendre já rv á n t á ­ b o r á t , b i z t a t t y a k a t o n á i t , ’s b á to rs á g ra b u z ­ d ítv á n eleikb e a d j a , m e lly n a g y h a szn ot n y e r n é n e k , ha az ellenséget m ost h irtelen m e g t á m a d n á k . — Valóban v o lt is haszna b e ­ s z é d é n e k : m e rt a n n y ira é g ett m indenn ek a*

szive az ütközet ó h a j t á s á t ó l , h o g y a lig vár-

4

(43)

o 39 h a tn á k azon p i l l a n t a t o t , m e lly b e n a ’ gőgös ellenséggel szem be sz á lh a tn á n a k . E z t l á t ­ v á n E u g e n , k a to n á it a’ T ö rö k táb o r felé for­

d í t ó , és az elő tt m in t e g y öt ezer lépésre a ’ .lovassággal m e g á lla p o d o tt,

16.

Ha k i lá t t a a ’ T ö r ö k ö k ’ fe k v é s é t, a zt eb- sö te k in t e tt e l o lly erősnek n é z t e , h o g y le h e ­ te tle n volna- m eg v e n n i , t. i. Zentán alu l da *) felé a ’ T is z a p arto n h árm as erősséggel v o l t m ind t á b o r o k , m ind a* T isz án á l l í t a t o t t h id v é d e l m e z v e , a ’ külső á llo tt e g y o lly n a g y fe l h á n y a t t a t o t t á r o k b ó l , h o g y az a k ár m e l lv v á rb é li sán tzal is fel é r n é , ennek a ’ k é t vé- \ ge a’ T is z á ig n y ú llo tt. B e lü lr ő l e’ m e l le tt é- p i t t e t e t t h a lm o k o n v a l a m i száz á g y ú v o lt ' h e l y h e z t e t v e , m e lly e k b ü l m á r meszszire le ­ h e t e t t az ellenségre a ’ h a l á l t szórni. A ’ m á ­ so dik erősséget te tté k a ’ sz e k e r e k , és m in d e n ­ féle p o d g y á s z , m e l ly c k a ’ külső á r k o k tó l bel-

*) Ada máskép Ósztrova Koronális hely­

ség Báts Vármegyében a’ Tisza parton, Z

en

ta,, és Petrovosieüó között.

(44)

h o g y m á r ezek elegendő véd h e ly ü l le h e tte k a ’ T ö rö k ö k n ek . Végre v o lt a' lég belsőbb sán- t z o l á s , m e l ly m in d a ’ k é t külső erősség’ v é ­ d e lm é r e , m in d a ’ h íd n a k és az azon való. ál- ta lm e n e te ln e k o l ta lm á r a s zo lg á lt — T ú l a ’ T isz án a* hid m e lle t a ’ m á r á l t a l v i t e t e t t á- g y ú k v a lá n a k h e l y h e z t e t v e ; a ’ hído n fe liü l v a l a m i fél ó rá n n yira a> T isz a p arton ü t ö t t t á ­ b o r t Musta/a a ’ m ár á lt a l k ö ltö z ö tt lo v a ssá g ­ g a l , az innentsö T ö r ö k tá b o rb a n p e d ig v a l a ­ m i 6o ezer e m b er t a r t ó z k o d o t t — Ha a ’ vészé*

d e lm e t n y a k o k r ú l el a k a r tá k v o ln a h á r í t a n i , n em k e lle t e tt nékipk e g y e b e t te n n i, m in tse m a ’ sántzok k özü l k i jővén készen fo g a d n i Eu- gen’ s e r e g é t , és ez á lt a l t a lá m m in d en re­

m én n yé ennek füstbe m e n t v o ln a . T ököli G r ó f tú l a* Tiszán a S u ltá n n á l lé v é n , a z t ja ­ vasló n é ltie , h o g y sza k a sztan á el a ’ T is z á n lévő h i d a t , h o g y a ’ k a to n á i á l t a l n em m e ­ h e tv é n a’ más részre, kén telen ittessen ek m a ­ g o k a t védelm ezni. De M ustafa lá tv á n , h o g y Eugen e k k o r á ig m inden n eh ézségeket , sö tt m a g á n a k a 5 term észetn ek a k a d á lj a it is szor­

g a l o m m a l , és á lh a ta to s s á g g a l m eg g y ő z t e .

(45)

o

m i n t e g y el h it e tt e m a g á v a l , h o g y m ost sem fo g n a s e m m it is el h a g y n i a ’ Törökök* m e g g y ő z é s é r e ; azért is m inden más okossabb t a - n á ts a l fel h a g y v á n , k e m é n y p a r a n t s o l a t o t ád a* Tiszán innen lévő N agy V ez é rn e k , h o g y m e n tü l h a m a r á b b tenné á lta l t á b o r á t ar T i ­ szán , és e z á l t a l v a l a m in t a ’ m a g a k a to n á i kö zö tt z ű r z a v a r t , és fé le lm e t s z e r t e t t , ú g y E u g en* b á to r v ité z e in e k a l k a l m a t n y ú j to tt a gyö zed elem re.

17-

Eugen

9

m in e k u tá n n a egész serege m e g é r k e z e t t , a zt i m í g y rendelé el az ütközetre*

Jobb sz á rn y á t a* T isz á n a k v e t é , h o g y az á l ­ t a l védelmezh etnék , a* b a l t p e d ig le n hoszszan el n y ú j t á , a* m in t l e h e t e t t , h o g y ne t a l á m a* santzok közül k i roh an ó T ö r ö k ö k v a l a ­ m iképp en m eg kerüljék. M ind a’ k ét szárny u tá n erős t a r t a lé k o t ren d elt. A ’ jobb szár­

n y a t bízá H eister, Truchses , G ransfeld, es Salsburg Vezérekre — a ? b a l t Stahrenberg, Vaudemont, Aorbel y fíash'ngen , os Prist Gene>

r á lo k r a — m a g a p ed ig le n a* közep ét k o r m á ­ n y o z ó , Kom m ercy, Rabutin , B örn er, é§ A<?y/

4 i

(46)

V e z é r e k k e l — A* m in t e’ szerént el re n d e lt seregét előbbre a k a r á m o z d íta n i, im e sebes v á g t a t v a l á t t y a m a g a felé jpnni Leopold' pos­

t á j á t e g y l e v é l l e l . — Nem le h e te t t vo ln a Eu- gén* ditsöségének m eg h o m á ly o s ítá s á r a a l- k a lm a to ssa b b p a ra n tso ia to t k ü l d e n i , m in t va ’ m e l ly e t e’ levélben í r t v a la a ’ Bétsi Hadi Ta~

náts a ’ T sászár’ nevében. Jól tudta a n n ak fog- l a l a t t y á t Eugen, m in e k e lö tte f e l n y i t o t t a vó l- n a ; azért, is ne h o g y fel te t t tzéljábp.n m eg h á t r á l ta s s á k , an n ak fel szakasztását tsak a k ­ k o rra h a l l a s z t o t t á , m idő n az ellenséget m eg ve rv é n an n ak olvasására több ideje lenne'. — A n n a k o k á é r t , h o g y az id ő t h íjá b a ne v e sz te ­ gesse : m iv e l m ár ú g y is d élu tá n m in t e g y n é g y óra v é l t , újra szem éllyessen m eg já r­

v á n t á b o r á t , s e r e g é te ’képpen b í z t a t á : „ K a ­ tón ak ! m eg em lékezvén többszöri v ité z i t e t ­ t e ite k r ő l , b á to r szív v el le g y e te k — nem v i ­ t é z e k k e l , h an em sántzok közé z á r k o z o t t , fé­

le le m m e l telly es , és n y a k r a főre szaladó g y á ­ v a ellen séggel lészen dolgotok. Ci — Ezek u- tán dobot v e r e tv é n , és t r o m b it á k a t m e g h a t ó s o g t a t v á n , ki eresztett lobogó zászlókkal in­

d ító m eg egész tá b o r á t az ellenség ellen.

v 0

(47)

A 5 m in t Eugerí tá b o r a a 7 T ö rökökéh ez kö*- a&elíte*, egyszerre ki ütnek a 7 sántzök k ö z ü l a*

m ég in n en m a r a d o tt lovasok Eugenre , a* k i a 7 lo vasságn ak e g y részét m a g a vezeté előre _ De m inő rém ü léssel, és b ó d ú its ág g a l f u ­ t o tta k v is z s z a , m id ő n a 7 Huszárság v a k m e ­ rőén n e k ik r o h a n v á n , derekassan kezdé ő k et sza b d aln i. — Az t a r t o t t a m a g á t lég szeren- tsésseb b n ek, a 7 k i lég először viszsza ért a*

sán tzokb a -r- A g y ú z t a k u g y a n b e l ü lr ő l erős­

sé n , de m iv e l igen m agossan rep ü ltek a 7 go ­ l y ó b i s o k , s e m m i k á rt sem te t t e k a 7 m ie in k ­ nek, — Eugvn m ost m á r öszvébb h ú z v á n az igen el terje sztett b a l s z á r n y á t , k ö r ü l k erít- t e t i a 7 T ö rö k erő sséget, és h o g y m inden l e ­ iül egyszerre roh a n n á n a k a r r a , meg p a r a n ­ csolja, — Most Jíezdödik te h á t először a 7 v a l ó ­ di tsata a' két tábor k ö z ö tt — v a l a m in t k í v ü l ­ ről Eugerík a t o n á i dühös á ltalk o d ással h á n y ­ tá k az ellenségre a 7 v e s z é l y t , ú g y az b ellü l- rü l kétségbe esésből ere d eti v a k m e rő s é g g e l vedel mezé m a g á t. — V a l a m in t a 7 T ö r ö k ö k köze h u lló pusztító tüzes golyób isok n a g y o b b dühösségre g erjesztették ő k e t ; hasonlóképpen

(48)

k ív ü lr ő l ezen h a l á l t szerző fe g y v e re k új tü z e t g y ú j t o t t a k , és b á to rsá g o t ö n tö tte k az o s tro m ­ ló k b a . — V etélk ed ve h o rd á n a k Eugen* kü- lö m b fé le n e m z e te k b ü l álló k a to n á i m in d en t öszve az á rko k n a k bé tö lt é s é r e , h o g y azo­

kon a* belső részekre ju th assan ak. — Eugen szorgalm ato ssan k ö r ü ljá r ja a ’ s á n t z o k a t , és b á t o r ít v á n k a to n á it m in d e n t m e g v i s g á l , h ó i , és m i v o ln a szükséges a* t z é r h a m a r á b b v a ló el érésére, és e* szerént küld? ren d elé­

seit az a l vezérekhez. — A ’ t ö b b i k ö z ö tt ész­

re v e s z i, h o g y a* b a l szá rn y á n v a l a m i ö tv e n lépésni h é z a g v o ln a a* T is z a p arto n a*

v í z , és a' sántzok k ö z ö t t , m e l ly a

9

vízn ek h ir t e le n le a p a d á sá b ó l s z á r m a z o t t , és h o g y ezen ip a rk o d n á n a k k i ütést ten n i a*

T ö r ö k ö k ; ide te h á t n a g y o b b e rő t re n d e l­

vén töb b á g y ú t is h o z a t , m e lly e l az ellen ­ séget el ű z n é k , és m a g o k n a k u t a t n y itn á n a k a ’ bé m enetelre. — Hevessen ts a t á z t a k m á r m i n d e n ü t t , m id ő n Stharenberg G r ó f észre v e s z i, h o g y az esze n élk ü l futkosó n a g y sz á ­ m ú Törökség* nehézségétől in g a d o z ik a ’ T i ­ szán levő h id. — E zt t e h á t erossen k e zd i a*

p a r tr ó l lö vö ld ö z tetn i e g y f e l ő l , más fe lü l pe-

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :