A halottak elhamvasztása. 53G00

Teljes szövegt

(1)

53G00

IV. évfolyam. Budapest, 1910. m á r c i u s 20.

ü r . a p á t i - ; v l : t v á n h a g y a t é k á b ó l 1922.

3. szám.

Megjelen minden hó 20-án.

SzerkesztSsSg és kiadóhivatal .

Bidapsst, II., Zsigmsad-atcza 10.

Telefon 8 1 - 0 2 . Postacheius-számla 19072. sz.

. S Z E R K E S Z T I K É S K I A D J Á K :

Dr. WILHELM FRIGYES o PAP SÁMUEL

ügyvéd felelős szerkesztő

azOrsz. Halotthamvasztó Egyes, titkára társszerkesztő

Előfizetési á r : Egész évre . . 4 K — f Egyes szám ára — K 4 0 f Hirdetések díjszabás szerint

T A R T A L O M : F. H . : A halottak elhamvasztása — A zittaui krematorium. (Képpel.) — T a x u s : Keresek napfényt. ( V e r s ) — Kétly Károly dr. — Szirmai Arthur. — Bel- és külföldi hirek. — Egyesületi hírek. — Közgazdasági rovat. — Szerkesztői üzenetek. —

A kiadóhivatal közlései. — Hirdetések.

A halottak elhamvasztása.

(Mitörténik a külföldön?) Franciából fordította : F. H.

Körülbelül 3 0 év előtt egész Európában csupán Tiárom krematorium tudta a haladás eszméjét hirdetni.

Ma már 72-re emelkedett a krematoriumok száma Harminc évvel ezelőtt az Egyesüli-JÍllamok. a t i a l o t t é g e t é s s e l

m é g primitív esz- közökkel kísérle- teztek. Ma már 3 4 diszes kre-

matorium felelt rendelkeznek.

A haladás fák- lyája bevilágított i m m á r Jíuszhá- liába is és Sidney m a m á r halottakat éget, holnap pe- d i g Afrika lesz a követője, Cai- róban égetvén el a halottakat.

Ázsiában, hol azelőtt máglyá- kat raktak, dia- dalmasan tartot- t a bevonulását a

m o d e r n kultura, mert Calculta és Jeddo diszes k r e m a - t o r i u m á b a n jutnak a földimaradványok elhamvasztásra.

Megelégede:ten tekinthetnek vissza tehát erre a h a r m i n c esztendőre a hamvasztás apostolai.

A kulturális haladás e fokozatos emelkedésében elsőrangú szerep jut cAémetoirszágnak, hol jelenleg 20 krematorium működik és ahol legközelebb már u j a b b

A zittaui krematorium.

és u j a b b kerül födél alá a birodalom különböző r é - szeiben. Jelesen B a l e n - B a d e n , Dessau, Freiburg ini Breisgau, Zwickau, Lübeck, Drezda, Lipcse és D a r m - stadt városokban, melyek közül Drezdában lesz a leg- kiválóbb. A munkálatok e városokban már f o l y a m a t - ban vannak, részben pedig elkészíttettek, de mindegyik- nél a felállítás költségeit a hamvasztás híveinek á l d o - zatkészsége már előteremtette. P o r o s z - és B a j o r o r s z á g

e g y e s városai, hol a h a m v a s z t á s hatósági e n g e d é - lye még késik, Hága jeles p é l - dáját k ö v e t v e

krematoriumokat szándékozik m á r jó előre felállítani, hogy h a l a d é k t a - lanul m e g k e z d - hesse működését mihelyt arra e n - gedélyt kap. Az elmúlt e s z t e n d ő - ben 4050 halot- tat égettek el N é m e t o r s z á g b a n , melylyel ha a z 1907. évit, a m i - kor 2977 halottat, vagy az 1906.

évit, amikor 2034 halottat égettek el, szembeállítjuk, bámulatos növekedést konstatálhatunk.

A halottégetés minden egyes esetben vallási szer- tartással volt egybekötve.

A fenti négyezerötven eset — mely jellemző Németország kulturális haladására — a következőkép?

oszlik m e g :

(2)

Chemnítz (hol 1906-ban állítottak föl kremato riumot)

Ootha (mely 28 évvel ezelőtt épült) Hamburg

Maínz Bréma Ulm Jena

Stuttgart (itt az uralkodóház egy tagját, a szász weimari herceget hamvasztották el némrég nagy pompa kíséretében) .

Offenbach C o b u r g Mannheim . Karlsiuhe . Heidelberg Eisenach . Heilbronn .

Pösneck (mely város Szász-Meinigen herceg- ségben van és lakosainak száma csupán

1 3 0 0 0 ; itt az első elhamvasztás 1908. no- vember havában történt)

595 594 567 318 276 254 249

246 215 192 152 142 9 3 85 62

10 ö s s z e s e n : 4050 Zittauban mult év április havában állítottak fel krematoriumot.

Berlin nem rendelkezik krematoriuni felett ; van ugyan egy kemencéje, mely azonban kizárólag a kór- házi szennyek elégetésére van szánva. Ezenkívül két kolumbariuma is van az ottani halotthamvasztó egye- sületnek. Rövid idő múlva ezen tevékeny és virágzás- nak induló egyesület egy harmadik kolumbarium felett f o g rendelkezni egy nagy területen, melyet a városi tanács 50 évi időtartamra enged át neki.

Ezen kolumbarium egy oktogonális teremből fog állani, melyet egy kupolacsarnok diszit. Széles oszlop- csarnokon és folyosókon keresztül jutunk itt majd a közel jövőben a kolumbárium belsejébe, honnan az urna-liget, melynek közepén fog ezen diszes épület állani, látható lesz. A főterem és oszlopcsarnokok fa- laiban, amily magasak azok, hamvvedrek lesznek ei- lulyezve.

Az építkezés szükséges költségei 500.000 frank- b a n vannak előirányozva, melyből egyelőre 2CO.OCO frank szükségeltetik, hogy a nagy csarnok mielőbb felépítessék és a hamvvedrek felépíthetők legyenek.

Ezen utóbbi összeget már sikerült is megsze- rezni. Az alapkő elhelyezésével járó ünnepség mult év m á j u s 16-án már megtörtént.

Németország több városában látható Berlin pél- d á j á r a kolumbarium. Vannak közülük néhányan, amelyek urna-ligettel is megelégszenek.

A Németországban észlelt bámulatos haladás az ott megalakult számos halotthamvasztó-egyesület,ki- tartó és fáradhatlan működésének tulajdonítható. Ma m á r 160 ilyen egyesületet számit az ország, melyeknek

taglétszáma 50.000. Mikor mult év szeptember h a v á - ban Hágában szövetségi ülésre összejöttek, annak a maggyőződésüknek adtak kifejezést, hogy nincs törvény- szerű tiltó rendelet, mely ott a hamvasztás alkalmazá- sát megtilthatná. Egy jogeset, mely ez irányban Ber- linben felmerült, nézetüket legalább Poroszországra néve megerősítette. Jules fiuteí egy Németországról i r t érdekes könyvében nem minden emotio nélkül b e - széli el, hogy mult év nyarán Berlinben nem f u r c s á b b kiállítást, mint halottkiállitást rendeztek, mely alkalom- mal mindenféle koporsók, hamvvedrek, temetők, k r e - matoriumok és az eltemetéssel járó sokféle eszközök szolgáltak a kiállítás tárgyául.

Ezen kiállítás — mondja az író — csupán k o n - statálásáu! szolgálhat azon általam sokszor emiitett té-

nyeknek, hogy a németek mily kevéssé érzelmi e m b e - rek. Még az ilyen kiállítás sem hat az idegeikre. Az elmúlt fájdalmak felidézése t p p ugy hidegen h a g y j á k - mint azon misztikus fájdalmak, amelyek ránk leselked- nek. Próbálnák csak meg nálunk e szomorú látványos- ságot, mely ahelyett, hogy a halál gondolatában b e n - nünket megtisztítana és a nagy ismeretlenség g o n d o l a - tával kibékítene, irtózatot és az utolsó naptól való ret- tegést tudná csak bennünk kelteni. A német közönyös- ség mindezt nyugodtan elviseli.

Egy ily kiállítás nálunk bizonyára nem volna, lehetséges.

Meghatottságunk és a i az érzelmi erő, mely b e n - nünk uralkodik, az eféle kiállítást szinte lehetetlenné teszik. Erre vezetheti vissza, hogy dacára a józan ész- hez intéz itt felszólításainknak, annyi halottunknak jut a rothadás rettentő processzusa és hogy dacára annak,, hogy a tűzben való megtisztulásnak mi voltunk előhír- nökei, olaszok, németek és angolok a halotthamvasztás alkalmazásában megelőztek bennünket.

«

Olaszországban a milanói, cremonai, bresciai,.

római, florenzi és udinei krematoriumok már m ű k ö d é s - ben voltak akkor, mikor még a párisiak egy krema- torium szerkezeti munkálatainál tartottak. Ma már Olaszország 27 városában lehet hamvasztani.

A milanói újítás éle belépte óta, azaz 1876-tófc kezdve 1908 január l - i g 5716 hamvasztásról szól a statisztika, mely 22 krematoriumot: foglalkoztatott. Je- lesen Milano 2213, Róma 1345, Florenz 468, T u r i n 425, Cremona 140 és a többi Asti, Bergamo, Brescia,.

Ferrare, Genes, Lodi, Mantua, Modena, Novara, Pe- ronse, Pistoie, Sienne, Spoleto, Udine, Verona és V e - lence között oszolván meg. Az 1907, évre a fenti s z á m - ból 399 esik. Milanóban az évi hamvasztás átlagos száma 100. Bolognában 1908-ban 28 halottat égettek el. A legutóbbi földrengés alkalmával Messinában ezer és ezer holttestet hamvasztottak el a hegyeken felállí- tott primitív kemencékben. Akkor tud csak a h a m v a s z - tás igazán imponálni, mikor ilyen rettenetes szeren- csétlenség ér bennünket. A megjelölt városokon kívül-

(3)

1910. március 20. HAMVASZTAS 3 . oldal.

Monza, Nápoly és S p e z J a is dicsekedhetik egy-egy krematoriummal, fájdalom, ezek működéséről statisz- tika hiányában nem referálhatunk. «

Nápolyban nemrég a temetőkre vonatkozólag vizs- g á l a t indult meg, mely oly sok feltűnést keltő skanda- lumot produkált, hogy a halotthamvasztás híveinek t á b o r á t bizonyára jelentékenyen gyarapította, mihelyt azok köztudomásra jutottak. Papok szövetkeztek egy- mással, hogy drágán fizettessék meg a szertartás költ- ségeit, plébánosok rivalizáltak e g y m á s között kenyér- irigységből és a halottak azalatt a templomokban he- vertek felhalmozva, mint az árucikkek, mig végre kézi- kocsikon közös sirba vitték őket, anélkül, hogy meg- a d t á k volna nekik a végtisztességet. Számos család liiába kutatott kedves halottja után. Meg se tudta találni.

*

J\agy-cBritannia krematoriuniainak száma 13 melyek közül az első Woking városában lett felállítva

1885 január 1-én. Ettől az időponttól kezdve 7264 hamvasztást végeztek az ottani krematoriumok, me- lyeknek helyei a következők: Woking, Manchester,

Liverpool, Glasgow, Hull, Darlington, London, Leicester, Birmingham, Leeds, 1 ford, Bradford és Shelfiel Edin-

•burg kreinatoriumát nemsokára tető alá hozzák. Az 1908 évi hamvasztások száma 795 volt, mely a követ- kező városok közölt oszlott m e g : London 630, W o - k i n g 119, Manchester 116.

Svájeban most fejezték be a berni kremalorluin felépítőiét. Ezen görög stilben konstruált épület 100,000 í r a n k b a került. Már eddi J több mint 20 hamvasztást

végeztek a jelzett helyen. A svájc' köztársaság többi krematoriumában nem kevesebb mint 750 halottat ham- vasztottak el az 1908 évben és pedig: Zürichben 382,

•Genfben 152, Saint-Gallban 139 és Baselban 77-et.

1910 január 1 én a genfi „La Flanime" cimü halott- hamvasztó egyesület 872 fizető tagot számlált.

La Chaux de Fonds városában 70,000 frankot hoztak össze krematoriumuk felépithetése céljából és az épitéshéz már hozzá is fogtak. Lausanneban múltév május 3 án szentelték fel nagy ünnepélyességek köze- pette temetővel körülhatárolt krematoriumukat, niely 80.000 frankba kerül. E költségnek háromnegyed részét a hatóság, egynegyed részét pedig az ottani halott- hamvasztó egyesület fedezi. Waadtland svájci kanton- ban a hamvasztás idejét régmúlt időkre lehet vissza- visszavezetni. A mult nyáron Chambery-ben megtartott prehistorikus kongresszus alkalmával Forel tanár (Mor- ges városából) érdekes adatokat közölt azokról az általa végzett kutatásokról, melyeknek színhelye a bo- roni temető (Lausannetól Genf felé vezető uton terül el). Itt még a bronz-korszak elején temették el az ottani lakosok halottaikat, 19 felásott sir közül 14 különféle temetési módszerre akadt. „Láttunk itt rendes egyszerű temetkezés', mily azonban arrej^engedett kö- vetkeztetni, hogy ebben a régi korszakban'^fis voltak

elsőrendű és különböző rangu temetkezc'sek és szegenyes sirbabocsájtások. A körülbelül egyforma márványlapok alatt, melyek a sírokat takarják, látható volt a g a z d a - gon földiszitetr csontváz, éppenugy, mint amely dísz- telenül porladt a földben. Ami az akkori cölöpépitkező lakosok temetkezési szokásaira vonatkozólag é r d e k e s - séget kölcsönöz e temetőnek, megemlítésre méltó, hogy temetőjükben ugy az elföldelést, mint a halottégetést egyidejűleg gyakorolták. És még itt is a különféle m ó d - szert alkalmaztak a hamvasztásnál. A hamvak v a g y közvetlenül a sirba hintettek, vagy többé-kevésbbé dí- szes urnákba helyeztettek el.

A vagyonos emberek temetkezési helyén olyan edények voltak láthatók, a hamvvedreken kívül, melyek élelmi készletekkel voltak tele rakra az örökkévalóság nagy u:jára. Igy például olyan edényeket találtak, me- lyekben tej, méz, rizs, gabona és egyéb maradványokat véltek feltalálni. Egy edényben pedig még kecskecomb maradványa is látható volt.'

Íme, az ősemberek furcsa gondolkozásmódjának visszatükrözése. A földi léten tul is gondoskodni a k a r - tak élelmi szükségleteik kielégítéséről.

*

Skandináoiában is észrevehető haladás mutatko- zik. Stockholmban a régi kis faépitkezések helyébe, terjedelmes szép krematoriumot állítottak föl. Ezen krematorium, mely valóságos egyházi építkezés, egy hosszú hajóból áll, mely oldalh. jókkal van díszítve és amely fölött egy közép kupola ékeskedik, honnétügye- sen konstruált nyitások utján száll föl a füst a m a - gasba. A kupola közepén katafalk látható, honnét sülyesztőgép segélyével bocsájtják le a koporsókat a földszintre.

Ezen építkezés kolumbárium céljait van hivatva teljesíteni. Az oldalfalak rekeszekkel vannak beren- dezve. M ú l t é v április 18-án szentelték fel a papság ünnepélyes jelenlétében.

*

Soédország hamvasztásainak száma 1908-ik évben 87 volt,amelyből Stockholn ra 64, Göteborgra 23 esik.

J\oroé$ia Bergen városának kis krematoriumában ugyanezen évben 23 halottat hamvasztottak el. Chris- tiániában is nemsokára egy diszes krematoriumot épí-

tenek fel. *

JDáqiában Koppenhága 1908-ik évben 102 h a m - vasztást végzett ellentétben az előző évvel, amikor csak 75 volt az elégettek száma.

*

J3el$iumban a brüsseli és anversi társadalom fejt ki dicséretre méltó buzgalmat a hamvasztás érde- kében. Az előbbi város jövő esztendőben nemzetközi kongresszusra hivja egybe a hamvasztás híveit. Számos községi tanácsos és a brüsszeli egészségügyi-bizottság szent fogadalmat tett a fakultatív halottégetés b e - hozatalának pártolása érdekében. („L'Incinératione.")

(Folyt, küv.)

(4)

Kétly Károly dr.

Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket, hogy az illető postahivataloknál az előfizetés meg- ujjtása iránt lehetőleg gyorsan szíveskedje- nek intézkedni, hogy a lap szétküldése fönn-

akadást ne szenvedjen.

A zittaui krematorium.

— Mai képünkhöz. —

Németországban évenként 1—2 kremató- rium nyilik meg, kétségtelen jeléül annak, hogy a kremáció eszméje mindjobban terjed és las- san-lassan közszükségletté válik. Mi fájdalmas örömmel látjuk egymásután előtűnni a német- krematóriumokat és szomorúan konstatáljuk a nálunk elvesztett éveket, amelyeket tétlenül kel- lett eltöltenünk azért, mert Andrássynak úgyis mint grófnak, úgyis mint belügyministernek aggályai voltak.

A zittaui krematorium külsejét ábrázolja képünk. Barátságos, szerény, kedves épület, olyan mint egy kálvinista templom. Belső be- rendezése azonban modern és praktikus. Mint- hogy mai lapunkban nem hozhatjuk, a jövő számban fogjuk e krematorium leírását adni.

Minél több német kíematoriumot ismerünk, annál célszerűbben és szebben építhetjük meg m a j d a mienket.

<$>

Keresek napfénpt.

Keresek n a p f é n y t . .. Lám — ezüstlő ormon Örök fény-csarnok áll csillagok fölött.

S én völgyben jártam . . . járom a ködöt.

Nem lálom ősi, a valódi honom, De — keresek napfényt.

Rögröl az égbe egy lajtorja vezet, Ingovány talajon, lápban áll, inog . .. Fönnen, magasban a légies csarnok, S én sajgva mászom, nem repülhetek

Rögröl az é g b e !

Keresek n a p f é n y t.. . S közel a végfok.

Dereng már . . . köszönt időtlen pillanat.

Öröklét, bontsd ki nagy szabad s z á r n y a d a t ! . . . Sugárzó eszményem, — hófehér csarnok,

Nirvana, béke, fogadj be itt vagyok . . .

— "Hisz kerestem n a p f é n y t ! — — —

Az „Országos Haloithamvasító Egyesület" n a g y - érdemű elnöke f. hó 15-én ünnepelte 20 éves jubileu- mát annak, hogy a belgyógyászali klinikát igazgatja és- vezeti Ebből az alkalomból az „Esti Újság" vezető cikkbei*

foglalkozik egyesületünk elnökével, írván többek között r

„ T e g n a p este csöndben, feltűnést, n y i l v á n o s s á - got kerülve, hü és jó emberek ünnepeltek egy hü és- jó embert, Kétly Károly egyetemi professzort. H u s z éve, hogy Kétly a katedra ordináriusa és a belső- orvoslás második klinikájának igazgatója. Ezrek kerültek ki e nagy idő alatt iskolájából és tanítványa mind. Mert az igazi mesternek nincs volt tanilványa.

A ki megérezte a katedra és az iskolapad r o p p a n t távolán keresztül is, hogy a tanár a lelkét, hitét^

rajongását, vérét adja át növendékeinek, az meg- marad tanítványnak a szigorlatok ulAi is. A ki nem érzi, az nem is volt tanítvány.

Kéily Károly azonban nemcsak jeles, sokbarv korszakos mester, hanem egyúttal a gyakorlat em- bere is. Gyógyító mester, a ki sasszemmel ismert föl a kór csiráit, logikus fővel tárja föl önmaga előtt étiológiáját és biztos ítélettel találja meg a g y r g y u l á s útját. Tanítványainak száma csak ezrekre, de száz- ezrekre megy azok száma, akiket klinikán és magán- praxisban az életnek, a munkásságnak, a megrendült^, szorongó családnak visszaadott. Benne is, mint a nagy orvosokban általán, meg van az a szuggesztív erő, amely megnyugtatja az izgatottat, fölemeli a le- sujtottat, vigasztalja a csüggedőt és a pszihére v a l ó hatással gyógyítja a testet is. Barátságos, mosolygós arca, fiatalosan friss csengésű hangja, őszinte, n e m mesterkélt bonhomiája megnyeri a beteg bizalmát, a mely fokozódik, a mint szorosabbra fonódott az ismeretség s megannyiszor egy éleire tartó barátsággá izmosodik.

A husz esztendős jubileum örömünnepük hát nemcsak azoknak, a kik vele tegnap együtt vacso- ráltak, hanem a hálás tanítványok és hálás belegek sok ezernyi hadának. És mivel mindezek nem fértek volna el az orvosi klub S Z Ü K helyiségében, de az ünnepről még sem maradnának el a világért s e m , itt ünneplik a nyilvánosság magaszt-iló szavait olvasva érzésben és gondolatban Kétly Károly doktort. É s kívánnak neki a mi ajakunkkal tartós és gyümölcsös életet, nagy érdemeihez mért mindennemű elismerést,, a sok diszhez mind ujabb diszt és a sok kitüntetés- hez mind ujabb kitüntetést."

Teljes mértékben osztozunk mi is az E. U. cikk- írójának nézetével és a magunk részéről is a l e g j o b b kívánságokkal járulunk a jubiláns tanár elé. Kívánjuk neki és magunknak, hogy öröme teljék hivatása sikeres, teljesítésében még igen sokáig és érje meg egés7ség- ben a budapesti krematorium teljes erejű üzemét.

(5)

1910. március 20. HAMVASZTAS 5. oldal.

Szirmai Arthur

A napilapok már megírták, hogy Szirmai Arlhur, a Pesti magyar kereskedelmi bank igazgatója március 1-én meghalt és e hir nyomán száz meg száz ember szivében támadt szomorú megilletődés és f á j d a l m a s gyász. Szirmai a közélet embere volt. Mint kiváló szak- ember, a bankszakma keretén belül értékesítette tehet- ségét és széleskörű tudását, a melynek révén a Keres- kedelmi bank egyik vezető állását tudta igen fiatalon elérni. De korántsem volt a plutokrácia embere.

Melegen érző szive és lelki jósága révén általános nép- szerűségnek örvendett. A ki érintkezett vele, az meg- szerette jeles tulajdonságain kivíil még szeretetre méltó kedves modoráért a melylyel mindenkit lebilincselt.

Említenünk sem kell, hogy mintaszerű családfő, önfel- áldozó rokon és megbízható barát volt, a kinek halála nagy, tizteletreméltó családot döntött mélységes gyászba.

Nekünk még külön okunk is van a gyászra. Az

„Országos Halotthamvasztó Egyesület" egyik alelnökét vesztette el benne. Egyike volt az alapitóknak és maradt mindvégig lelkes, fáradhatatlan harcosa a kremációnak.

A míg súlyos betegsége nem gátolta, minden gyűlé- sünkön megjelent. Mindig volt egy életrevaló, okos ötlete, egy helyes ideája, amelynek megvalósítását kedves, meggyőző modorban tudta keresztülvinni.

Általános szeretet és tisztelet környezte is az egyesü- letben, csakúgy mint hivatalában és mindenütt, a hol megfordult. Lapunk szerkesztőihez is szives viszony fűzte. Sokszor szolgált nekünk a kezdet nehézségei között o k o s tanácscsal.

Szimai Arihur nem tudta megérni, hogy holttes- tét a budapesti krematóriumban hamvaszszák el. Ez okból ugy rendelkezett, hogy holttestét a szászországi Chemnitzbe szállítsák és az ottani k n m s t o i i u m b a n hamvaszszák el. A család eleget tett az elhunyt kíván- ságának és a holttestét ünnepélyes szertartás után Chemnitzbe szállította. Egyesületünk vezetősége testü- letileg jelent meg az elhunyt végtiszfességén, ahol a fővárosi társadalom legelőkelőbbjei százával csoporto- sultak. A koporsónál cKoha Sámuel dr. főrabb^ és utána Zala Imre ig. zgató mondottak gyászbeszédet. Ezután a holtestet gyászkocsin a nyugati pályaudvarhoz és onnan vasúton Chemnitzbe vitték. Itt f. hó 6-án történt meg a hamvasztás az egész család jelenlétében.

Az ottani egyesület nagyobb küldöttséggel képviseltette m a g á t a hamvasztásnál.

Az egyesület vezetősége a következő átiratot intézte az özvegyhez:

Nagyságos Ö*v. SZIRMAI A R T H U R N t úrnőnek Budapest.

Nagyságos A s s z o n y o m !

Az „Országos Halotthamvasztó Egyesület" mély megdöbbenéssel szerzett tudomást felejthetetlen férjé-

nek, egyesületünk egyik nagyérdemű tagjának várat- lan elhunytáról

A megboldogult f é n j e s képességeivel mindig nagy eszméket szolgált, a felvilágosodottságnak és haladásnak rendithetetlen bajnoka volt és ragyogó szellemével az egyesületünk elé kitűzött célt is buz- gón felkarolta, hervadhatatlan érdemeket szerezve eszménk terjesztése körül.

Mélységes kegyelettel őrizzük meg nemes emlé- két és szivből résztveszünk ama nagy gyászban, mely mélyen tisztelt nagyságos Asszonyra és hozzá- tartozóira ráborult.

Budapest, 1910. március 4-én.

Igaz nagyrabecsülésünknek kifejezése mellett, maradunk

mély tisztelettel

Országos Halotthamvasztó E № i i l e t

Budapest.

JJap Sámuel s. k. JOr. Jiélly ¿Károly s. k.

titkár elnök.

<$>

BEL- ÉS KÜLFÖLDI HÍREK.

Tisztelt Olvasóinkhoz! >•

A „ H a m v a s z t á s " e g y i k f ő c é l j á t k é p e z i a f a k u l t a t í v h a l o t t h a m v a s z t á s e s z m é j é n e k m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n v a l ó p r o p a g á l á s a , m i é r t i s l a p u n k t e r j e s z t é s é t o l v a s ó i n k s z i v e s f i g y e l m é b e a j á n l j u k .

Jizon tisztelt előfizetőinket, kiknek előfize- tése lejárt, de azt még eddig meg nem újí- tották, tisztelettel férjük, hogy előfizetésüket minél előbb megújítani sz/oeskedjeoek, nehogy a lap pon- tos szétküldésében akadály merüljön fel.

cH Jian\oasztás szerkesztősébe és kiadóhivatala.

JSudapest, II., Zsigmond-u. 10.

Telefon: 81—02.

Választmányi ülés. Az Országos Halott- h a m v a s z t ó Egyesület választmánya JDr. Jiétly

Károly udvari tanácsos egyetemi tanár elnök-

lete alatt febr. 21-én ülést tartott, a melynek

során J ^ a p Sámuel az egyesület titkára előter-

jesztette az egyesület mult évi működéséről

szóló jelentését, melyet a választmány egyhan-

gúlag vett tudomásul. Az elnök felvetette ezu-

tán azt a kérdést, miképen kiván a választ-

mány közreműködni abban az irányban, hogy

egyrészt az uj belügyminister az egyesület 4

év előtt felterjesztett alapszabályait jóváhagyja,

(6)

másrészt, hogy a JSárezy István polgármester kezdeményezésére krematórium felépítésére irá- nyuló mozgalom eredményes legyen. Az ezen kérdések megoldása közül megindult vitában az elnökön és titkáron kivül résztvettek: Jászai Mari a Nemzeti Szinház művésznője, JDr

Tauffcp Vilmos és J)r. Jioór Tempis Mór egye- temi tanárok, J^uclis Lajos igazgató, JÜr.

Szalkay Gyula tanár, Zsolnay Miklós gyáros, J^ogány Móricz műépítész és <De. Wilhelm

Frigyes ügyvéd, lapunk felelős szerkesz- tője. A választmány abban állapodott meg, hogy küldöttségileg fog tisztelegni Jihuct{

Héderváry Károly gróf belügyministernél, hogy nála a 4 év óta elintézetlenül heverő alapsza- bályok elintézését megsürgette. A választmány kiindulva a ministernek az egyesületi jog keze- lése tekintetében tett liberális nyilatkozataiból biztosra veszi, hogy a küldöttség a miniszter- nél kedvező választ fog kapni és minthogy Khuen gróf nemcsak igér, de meg is tartja igé- retét, számit arra, hogy az egyesület alapsza- bályai rövid időn belül jóvá fognak hagyatni.

Tekintettel mégis a ministerelnök rendkívüli el- foglaltságára és sürgős teendőire, elhatározta a választmány, hogy csak márczius hó végén fogja a küldöttség a sürgető kérvényt átadni.

Ettől függetlenül fogja ugyané küldöttség JBárczy polgármestert is felkeresni és őt arra kérni, hogy a megindított mozgalmat továbbra is irá- nyítsa, főképen pedig, hogy a tervezett krema- tóriumot a főváros saját hatáskörében építtesse meg függetlenül attól, mi történik az egyesület alapszabályaival. Mert a választmány álláspontja szerint a fővárosnak ehhez joga van és ahhoz is joga van, hogy a krematóriumot működésbe hozza. A küldöttséget a közel napokban fogadja a polgármester. Mi azt hisszük, hogy az egye- sület vezetőségének élénk agitációja épen idő- szerű és e r e d m é n y e s is lesz, mert tudomásunk van róla, hogy a kormányelnök a legnagyobb mértékben helyteleníti elődje eljárását, aki négy évig hevertette elintézetlenül az alapszabályo- kat. Reméljük, hogy jövő számunkban már kedvező eredményről fogunk beszámolhatni.

E l ő a d á s a h a l o t t h a m v a s z t á s r ó l . Lapunk szerkesz- tősége folytatja azoknak az előadásoknak a sorozatát, a melyet az egyes munkásszervezetek meghívására tart.

Legutóbb e hó 11-én tartottunk előadást a vas- és fémmunkások országos szövetsége Váci-uti csoportjának helyiségében, a elyet a munkások százai töltöttek meg. Elsőnek JDr. Wilhelm Frigyes lapunk felelős szerkesztője tartott szal ad előadást a hamvasztásról és az egyesület alapszabályainak ügyéről. Utána J*ap Sámuel az egyesület titkára és lapunk társszerkesztője tartotta felolvasását, a melyet igen szép vetített képek- kel il'ustrá't. A hallgatóság igazán nagy figyelemmel és érdeklődéssel, hallgatta végig az előadókat és zajo- san adott tetszésének kifejezést a hallottak felett.

A debreczeni „Szabad Iskola" utolsó előadása. Debreczenből irják nekünk, hogy ebben a ciklusban f. hó 17-én tartotta utolsó előadását a „Szabad Iskola". J)r. Szász Adolf orvos olvasott fel a halotthamvasztásról, a szo- kottnál is jóval nagyobb számú közönség je- lenlétében. Ez az érdeklődés egyaránt szól a komoly és fontos témának, valamint a n é p - szerű előadónak, ki teljesen lekötötte a hallga- tóság figyelmét vonzó, szellemes felolvasásával.

A felolvasást vetitett képek kisérték.

D o m b o v á r r ó l irják nekünk, hogy ott a halott- hamvasztás eszméje nagy tért hóciitott. Legközelebb

Gtyeais Antal áil. iskolai igazgató tanitó a „Szabad Lyceum" egyesület titkára az ottani Szabad Lyceumban vetitett képek kíséretében nagyszabású felolvasást fog tartani, amely iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik az egész vidéken.

N é m e t k r e m a t ó r i u m o k . Az idei év első hónapja sm ét gyarapodást tüntet fel a tavalyi forgalommal

szemben. Az üzemben levő 20 német krematóriumban a n j i r hónapban összesen 450 holttestet hamvasztottak jel szemben a mult évi 431-gyei, Első helyen szerepel Hamburg 60, másoJikon Che.nnitz 56 hamvasztással.

Az elhamvasztottak közül 280 férfi és 170 nő volt, akik vallás szerint így oszlottak m e g : evangélieus 352t

katholikus 45, zsidó 18, egyéb vallású 35. A 450 h a m - vasztás közül 294-et előzött meg egyházi szertartás a krematórium csarnokában.

A halotthamvasztás P o r o s z o r s z á g b a n . Jóllehet a német birodalom területén már 20 krematórium m ű - ködik, Poroszország eddig elzárkózott a hamvasztás behozatala elől. Ennek indokát adni a vezető körök ugyan nem tudták, tény azonban, hogy az eszme hive- inek küzdelme mindeddig meddő maradt. Csak most tudták elérni az óhajtott eredményt, a mennyiben a halotthamvasztás behozataláról szóló törvény-javaslat elkészült és még ebben a cyklusbai kerül az ország- gyűlés elé.

A márcziusi ünnep. Az egész országban hangos lelkese- déssel ülték, meg a magyar história egyik legszebb napjának, a márczius tizenötödikének emlékét. Nemcsak a nagyok, a felnőt- tek ünnepeltek ezen a napon, hanem a uyermekek is. Budapest

(7)

1910. március 20. HAMVASZTAS 7. oldal.

minden iskolájában szünetelt március tizenötödikén az előadás, de az iskolák azéit nyitva voltak A padok között, ahol máskor komoly tudományokra oktatják az ifjúságot, márczius idusát ün- nepelte a fiatal Magyarország. Az idén, még inpozánsabb volt az ünneplés : mindenütt nemzeti dalokat énekeltek, s az is<olai zenekarok is segítették fölidézni a régi, szép nap emlékét. A zenekarok hangszereit a Sternberg Ármin és Testvére czég szál- lította, még pedig, a hazafias célra való tekintettel teljesen díj- talanul.

EGYESÜLETI HÍREK.

Közli: az „Országos Halotthamvasztó-Egyesület" titkársága A bel- és külföldi hirek rovatában megemlékezünk arról a választmányi gyűlésről, a melyet febr. 21-én tartottunk az egyesület alapszabályainak jóváhagyása érdekében teendő intézkedések tárgyában. E helyütt:

k ö öljük annak a kérvénynek a szövegét, a melyet az egyesület küldöttsége Khuen-Héderváry Károly gróf ministerelnöknek fog átnyújtani. Alapos reményünk van arra, liogv az uj kormány, a mely mindenben szakítani akar elődje szokásaival, e tekintetben is a becsületes méltányosság álláspontjára fog helyezkedni és nem fog ravasz ürügykereséssel az állásfoglalás elől kitérni, amint azt koalíciós elődje tette. A minister- elnöknek mint belügyministernek átadandó kérvény a k ö v e t k e z ő :

Nagyméltóságú Miniszter U r ! Kegyelmes U r u n k !

1906. március 13-án benyújtott alapszabályaink ez idő szerint még mindig nem nyertek elintézést.

Ismerve Nagyméltóságodnak a gyülekezési és egyesülési jog méltányos kezelése iráni tett nagybecsű kijelentéseit, azon tiszteletteljes kérelemmel fordulunk Nagyméltóságodhoz:

méltóztassék alapszabályainkat legkegyesebb jóvá- hagyásával ellátni.

Megkímélni kívántuk Nagyméltóságodat alapsza- bályaink jóváhagyásának sürgetésétől, de tekintettel azon körülményre, miszerint már majdnem négy éve várjuk annak elintézését, kénytelnek voltunk azt már most előterjeszteni.

Kérelmünk Nagy méltóságod kegyes pártfogásába ajánlva, maradunk

Budapest, 1910. március 10.

mély tisztelettel

J-'ap Sámuel, S. k. dr. Jíétly ¿Károly, s. k.

titkár. . elnök.

— —O

A tagsági belépésre vonatkozólag az alapszabá- lyok 4. § - a intézkedik:

„Az egyesület tagja lehet, nemre való tekintet nélkül mindenki, jogi személyek is (törvényhatóságok társaságok, egyesületek, szövetkezetek, részvénytársa- ságok és czégek)."

„A tagok Iphetnek: alapító és rendes tagok."

„a) Jllapitó tagok azok, kik egyszer s minden- korra legalább 200 koronáoal járulnak ez egyesület czéljaihoz."

,,b) Jlendes tagok azok, akik 3 évre terjedő kö- telezettséggel t>01 4 korona tagsági dijat fizetnek."

Ji tagsági dijak logezélszetiibben Jiürti Jiáfoly (K, J^ürdő-uteza 2.) egyesületi péqztáros czimére küldendők.

Tagbelépési lapot és az egyesülette vonatkozó feloilágositást készséggel küld az „OtszágQS Jialott- hamoasztó-Egyesülel" titkári hivatala, II., Zsig- mond-uteza 10. 111. 2.

Nyugtatványozés a tagdijakról 1910. évre:

Bogáti Adolf Alsókomaróc (Zemplén m.) 4 K 4 fill., m ^Országos HaimitaiMZlii ESaesifet" püiiilia liíMlHHiliWH C Í M W I H I Wi'iit Clarisse K 10.—, Halász József Marosvásárhely K 2—, Gelléri Mór Budapest K 5.—, báró Dr. Müller Kálmán K 10.—, Sándor Pál Budapest K 20.—, Dr. Dombovári Dombováry Géza t u d a - pest K 2 0 . - , Zsolnay Miklós Pécs K 25.

Az egyesület vagyona : 1910. jan. 31-én 1 1 8 K 7 0 f .

— - —« $ >

KÖZGAZDASÁGI HIREK.

/

A W i e n e r Bank-Verein 19C9. évi mérlege a mult évi 1 507,524 (1908-ban 1.502,033) K nyereség- áthozat betudásával 23.205,697 (az előző évben 22.937,193) K t ruttó nyereség mellett 13.330 426 K tiszta nyereséget tüntet fel az 1908. évi 13.197,176 K-val szemben. Az igazgatóság az április 6-ikára egy- behívandó közg) ülésnek javasolni fogja, hogy a tarta- lékalap 532,290 (519,414) K-val javaelalmazta^ék és az alapszabályszerü és szerződé.ces jutalékok, valamint a tisztviselők nyugdíjalapja j a \ á r a fordítandó 400,000 K levonása után osztalék fejében részvényenként 30 K = 7'/2°/O fezeitessék, éppen ugy, mint tavaly, u j számlára pedig, 1.536,793 (mult évben 1.507,524) K vitessék át.

A Budapesti közúti vaspályatársaság 1909. évi mérlegéten .«zemélyszállitásért 12.481,113 (az előző év- ben 11.420,997) K bevételt számol el. A bruttó-jövede- lem az 1908 évről áthn7 0!t 126,670 (előző évben 125,941) K val együtt 15.775,098 (1908 ban 14.146,930) K-ra rúgott. Ezzel szemben az üzemi kiadások az előző évi 6.230,773 K-ról 6.731,180 K-ra, a székesfőváros részesedése 897,369 K-ról 1.C66.978 K ra emeli-edett.

A tiszta nyereség 5 0 3 3 854 K az 1908. évi 4.142,418 K-val szemben.

O

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Tisztelt munkatársainkat felkérjük, hogy köz- lésre szánt kézirataikat mindenkor legkésőbben öt nappal a lap megjelenése előtt, tehát a Ijónop 16-ig hozzánk juttatni szioeskedjeaek.

Taxus. Minden küldeményt megkaptunk. Hálás köszönet vajamennyiért. A veiseket §orba leközöljük.

D. Gy. Salnálatunkra ebbe a számba a nagy anyagra való tekintettel már nem szoríthattuk bele, jövőre hozzuk.

(8)

Akar On

j ó h a n g s z e r h e z

olcsón jutni

H a i g e n , u g y f o r d u l j o n t e l j e s b i z a l o m m a l a r é g i

Sternberg Ármin és Testvére céghez

c s , é s k i r . u d v a r i h a n g s z e r g y á r

Budapest,

VII, Rákóczi-ut 36|e.

A l a p í t á s i é v 1 8 8 4 .

B U D A P E S T , V I . , V á c z i - k ö r u t 1 7 . s z , M I N T A L A P O K I N G Y E N

Alapíttatott 1865.

j ^ e n y e r e s J^ároly

cs. és kir. orsz. szab. szeszfinomitó, és liqueur-gyár, er- délyi szeszkUIönlegességek é s a dr. HEHÖERES. orvos-féle gyógy-cognac, gyógyfükeserU és sósborszesz gyára

K r i c c n Kívánatra a cég árjegyzékei (az ösz-

U 1 s z e s gyártmányokról, közlük a hires Kenyeres-téle Magyar-Köményes, Császár-Körte, Erdei- Eper, Erdélyi-Fenyőviz. Szterényi államtitkár ő Excel- lentiája évek óta cégemtől szerzi b e . - - P r o f . dr. Kuzmik, a ministerelnök orvosa, dr. Qenersich bpesti. dr. Fabiny kolozsvári egyet, tanárok, udv. tanácsosok által véle- ményezett és ajánlott |r, fleDUerss-fÉle Gyógycognac, G y ó g y - fükeserü-liqueur, Sósborszesz é s Menthol-sósborszesz, o o o stb.) rendelkezésre állanak. o o o

Híres különlegességeimet tartják Budapesten tBbbmint 100 cég, köztUk csak a lesffibbek.t említve: öwenstein ulóda Horváth, Pintér, Szeidl cs. és kir. udv. szállítok, Brázny Kálmán utóda dr. Szuly Simon István, Szenes, Borhegyi, Feigl Kaszap. stb., ugyszint n Szeged, Arad, Kolozsvár,

'1 = Debrecen előkelőbb cégei = = = = =

Freund Jónás Utóda

fényképészeti és cheroigrafiai mlliitézet B U D A P E S T , V., KÁLMÁN-UTCA 15. SZÁM.

TELEFON 24-61.

K é s z í t c l i c h é k e t m i n d e n n a g y s á g b a n .

T é l i f ü r d ő k u r a

A B u d a i S z t . - L u k á c s f ü r d ő N a g y - s z á l l o d á j á b a n é s

T h e r m a l - s z á l l o d á j á b a n

lakás teljes ellátással n a p o n k é n t 10 koronától feljebb.

Minden s z o b i t ó l fűtött folyos >k v e z e t n e k az iszapfürdőkhöz.

T e r m é s z e t e s forró-meleg kénes források, iszapborogatások.

Prospektust küld a

S z t . - L u k á c s í í J r d ö R é s z v . - t . B u d a p e s t , B u d á n .

K r i s t á l y - f o r r á s á s v á n y v i z é t v á g y a t j a v i t , g y o m o r r o n t á s t m e g a k a d á l y o z

B é l y e g z ő k , p e c s é t n y o n i ó k , s z á m o z ó g é p e k , s a b l ó n o k , s t b . a l e g j u t á u y o s a b b á n k a p h a t ó k

G E D U L D 1 G E R H U G Ó

első magy. ruggyanta-bélyegző o g y á r é s véső-műintézet o

A „ H A M V A S Z T A S"

1907., 1908. é s 1909. év t e l j e s é v f o l y a m a o o 4 k o r o n á é j c t o o

k a p h a t ó a „ H A M V A S Z T Á S " k i a d ó h i v a t a l á b a n B u d a p e s t , I I . , Z s i g m o n d - u t c z a 1 0 . s z á m .

Telefon 9 8 - 9 7 . * Telefon 9 8 - 9 7 . S o v á n y é s h í z o t t

sertések et

l e g j o b b a n é r t é k e s í t é s b e s z e r e z

Pollák S. Simon

O - O O s e r t é s b i z o m á n y o s O-tZD-O B U D A P E S T , V I I I . , D o h á n y u t c a 8 4 . s z . Minden felvilágosítás díjtalanul készséggel adatik.

Kiváltunk zálogban levo

M

a r a n y - é s ezüst- ékszereket, s o r j e g y e k e t s azokra m a g a s a b b kölcsönt n y u j t u n k . A N N H E I M S I M O N é s F I A

zálogkölcsönintézete, nank- és váltóháza Bpsst, IV., Pári«i-u. 5. (föpostával szemben.)

= Szent-Margitszigeti Uditőviz =

l e g k i v á l ó b b s z é n s a v v a l t e l i t e t t á s v á n y v í z Mint asztali víz nagyon kellemes, j ó hatású, egészség ápoló ital. Szt.-Margitszíget G y ó g y i ü r d ő Felügyelőségének

s a j á t kezelésében.

T e l e f o n 3 6 - 5 2 . Szent-Margitsziget Gyógyfürdő F e l ü g y e l ő s é g e N y o m a t o t t Pless Ignácz k ö n y v n y o m d á j á b a n . VI., Vácí körut 39.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :