Annus jubileus jazygum, et cumanorum quo genus electum, gens sancta: populus acquisitionis [...] praedicante P. F. Laurentio Rusvai [...] Anno 1745. Die 12. Julii. = Jubileum a' nemes Jászság, es Kunság örvendetes esztendeje mellyben a' valasztott nemzet,

Teljes szövegt

(1)
(2)

:-;. r > ... m m

X y:y'or7 ù M 4 â

, y.

(3)

;

s

f,

i .

(4)

ANNUS JUBILEUS

J A Z Y G U M .

CUMANORUM

GENUS ELECT8M,°GENS SANCTA:

POPULUS ACQUISITIONIS.

i. P»t. 2. r-9'

AC&UISITUS. REACGUJISITUS.

Fide, Ferro, & Sanguine Ma jorum * Auro,Ferro,& Sanguine Filiorum.

Gratia DEI, & Privilegio REGUM. * Gratia D E I , & M A R I A R V M .

Longitudine Dierum. pf.9o.v.uit. * Venic dc altera MARIA videre Sc-

pulchrum. Matt.ig.v.i.

CELEERATVS

In Oppido Nobili Privilegiato J A S Z - B E R E N Y : In Bafilica

A S S U M P T J E M A G N I E D O M I N I E N O S T R A .

F A V E N T E

Auguftiffima, ac Sereniffima M A R I A T H E R E S I A

Regina Hungariae &c. &c. &c.

P R O C U R A N T E

Excellenciflimo, ac Illuftriflimo D o m i n o , Domino JOANNE PALFI, PalatinoRcgni&c.&c, &c. Jazygura, & Cumanorum Capitaneo Supremo.

P R E S I D E

Exccllentiffimo, ac Illuftriflimo Domino, Domino ANTONIO GRASAL*

KO V l C S , Regio Pcrfonali &c. Sic. Plenipotentiary Commiflario PaUtinali, A 8 S I S T E N T E

Illuftriflimo Domino, Domino S. R. I. Libero Barone STEPHANO ORCZI, Jazygum,

& Cumanorum Capitaneo Emerito.

I N S T A L L A T O .

Spe&abili, a e Perilluftri Domino, Domino JOANNE ALMAS!, S. R. M. Confiliario &c, &c, in Capicaneum Palatinalem Jazygum» & Cumanorum.

C O N C U R R E N T E.

Nobili Diftridu Triplici Jazygum, Major», & Minor» Cunaaniat: atque Inftallationi falicif- fimx; n«c non Priviltgiorum cum Antiquis Novorum Praeicdioni Praefcnte,

applaudente, cojubilante.

VRJED1CAKTE

P. F. L AURENTIO RUSVAI, Patri® Filio Jafz-Apatienfi, Ord. Minor.

Strid. obicrv. Francifcan. Conventus Gy6ngy6fienfis SS. Theologi®

L E C T O R E O R D I N A R I O . ANNO I74f. Die li. J»lii%

QiV6 lazTgla, Ac DVpLeX CVManla Llbertatl prlstlnae resrfcVta sVnt.

CASSOVL£, Typis Acadcmicit Socieutis JESU, Ann£> MDCCLI.

(5)

San&ifícabis Annum Quinquagefimum, & vocabisRe- miffionem cuncftis Habitatoribus Terra; tuas, Ipfe

eftenim JUBÍLEUS. Lev.af,v.ia

' \ '• f ' • , • . ' ' ', . i , : - ? •

J _ . « i • . • •• í- ' • ' • 1 I* > - • • * • ' - ' •' - I ^ m j j ^ i n ' í f i r J I

Habebit Emptor quod emerat ufque ad Annum Jubile- um, in ipfo enim omnis venditio redibit ad Domi-

num , & ad PolTeiTorem priftinum. iwd. v. 28. 1

-4- • • -

' „ » * / r * C\ 5 \ !•;

v J' • r ..-.< V W'" "V >/• . I" . :v' 1 ? v*"--- • v j > \ -'" > € ' . . * " ; ' ' '" j

: ]

- I { ' •' • y f * K* • TÍ-*^--¿SafC-I. fsfcííCflte^i wrafli. 'j;ííiíí 0i> ipifli'ijjIWH.'«MfaSI I

Terra quoque non vendetur in perpetuuum, quia mea 1 eft, & vos Advenas, & Cölöni mei eftis. Unde % cun£ta Regio poíTeffionis veftrae, Tub Redempt^ h nis conditione vendetur. ibid.v.24.

(6)

J U B I L E U M

NEMES JÁSZSÁG,

K U NS Á G

ÖRVENDETES ESZTENDEJE

MELLTBEN

A VALASZTOTT NEMZET,

SZENT NEMZETSEG.

MEGVÁLTOTT NEP,

\ * • •

" i. Pet. 2. V.9.

Régen váltatott. Újonnan váltatott.

Régi Nemes Attyok Hív vitéz * Régi Atyák Fiai Pénzével, Fegyve-

vérével. révei.

Iften, B. Afzfzony, F. Királyink * Iften után két MARIA kegyelmével, kegyelmével.

Meg - eróíittetett fok üdők el- * Midőn eftvére jőve a máfik MA- telésével. pc 9. v. nk. RiA-is látni a' koporsót. Matt. 2 g. v, j

T A R T A T O T T

Nemes JASZ-BERENT Várofsában, Nagy B. Apkfconyúnk Templomában.

Fölséges Afzfzonyúnk MARIA THERESIA Koronás Királnénk &c. &c. Kegyelméből

3 M. Gróff PALFI JÁNOS, Orfzágúnk-Palatinuíía őcc. &c. Nemes Jáfzság,

p és Kunság Fő Kapitánya meg-fzerzésébűl. .

c M. Gróff GRASALKOVICS ANTAL, Perfonalis &a &c. PalatinalisSzemély

h El&l járó Bólcs vezérlésébül. *

M . L . B . O R C Z I I S T V A N Y , és O R C Z I L Ó R I N C Z , fok Egyházi, és tűbb T . Uri Rendek meg-jelenésében;

T . Ur ALMASl JÁNOS Confiliarius, Királyi Septem - Viralis Táblájának Érdemes Tag- j a , őcc. & c . F6-Palacinalis Kapitányságra örvendetes ki mutatásában.

N. Három DiJIrtttus Jáfzság, Nagy, és kis Kunság nagy fzámos Gyülekezetében. a' Régi, és Uj Királyi Privilégiumok hirdetésében.

P R E D I K A I L 0 T T

Egy kiílébb Francifcanus RUSVAI LŐRINCZ, Haza-Fi, Jáfz-Apáti, a*

Gyóngyóti Conventben Szent Theologiát Tanitó LECTOR.

A r a n Y , E z l l s t , FegYVer Után

A Jáfzság NagY, és KÍS KÜnság JUblLellMán, szcrenCsés szabaDULá6án.

1 7 4 5.

"M

(7)

I t

Szenteldd-meg az ötvenedik Efztendőt, és híjad a te Föl- <

dedminden Lakói fzabadulásának,mert az ÖRVEN-

DETES ESZTENDŐ. Moyfcs 3. K&ny v. 2 f. Rifc. 1 o, tf. ^

Légyen d meg-vévője\ a mitvött az ÖRVENDETES ? ESZTENDEIG. Afm ¿¿te tete ete^í ¿z

Urához termés az előbbi örököséhez. AzonR.é&.a8.*.

* • .... < * ' C

. X '

A9földet fe adgyátok-el örökbe: mert enyím, ér // ew j^e- vényim/és'zelljérim vattok. Azért minden örökség*

tek Tartományáf vifzfza váltás-alatt adgyátok-el.

Azon Réfz. 23. és 24.

I

(8)

j Exultate DEO Adjutori no.flro- fumite Píaltnum, , & date Tympanum - - Buccinnate in Neomenia

Tuba, in infigni die íolemnit'atis vcftrae.pfaim.8o.

Örvendezzetek a mi fe'gitől¡lenünknek, — vig éne- ket mondgyatok* és hozzatok Dobot, hangos Qy- ihar át, fújjatok Trombitát, a ti üneptek jeles napjan. •zóit.köuyv.so.Réfz.

Zunnyél-meg már keferűségben merült firalmasNemXeteml köny- ves fzemeidet, nedves orczádot tó.

rűld-meg már idegeneknekel-ada- tott fzotnorú Népem! le-tehed már

fekete gyáfzodata'te régi dicsősé- gedet, törvényes fzabadságodat régtűi fogva sírván ohaitó Nemes J A S Z , és KUN Magyar Nemzet.

Es hogy leg-elsöben-is a' te fzabaditó irgalmas Ifte-

A ned

(9)

ned vigafztaló fzavaival ízóllyak hpzzád; Ccnfurge, l confurge, induerefortitudine tua Sión, induere mejtr a

,f# mentis Glória tua. Kely-fel, kely-fel, öltözzél * eröfségedbe Magyar Sión, öltözzél-fel Dűcsöséged * ruhájában. Excutere de puhere, confurge - - Jofat a mincula colli tui captiva filia Sión. Rázodgyál-ki a. r porbúl, kely-fel, óld-meg a nyakad köteleit Sión-

nak fogoly leány a, Nemes Jáfzság, és Kunság Tar- ? tománnya: Quiahac dicitDominus: Gratisvenun-1 datieftis, gaudete, ^ laudate Jimul deferta Jerufa- * lem; quia confolatus efl Dominus Fopulumfuum. Mert * ezeket mondgya az ür: Ingyen, és ok nélkül adat- É tatok-el -- ÖFŰllyetek, és Dicséretet mondgyatok 5 eggyűt Jerufalem Pufztái; mert meg-vigafztalta a2 ^

Urazó Népét. ; a

Bé-tehed már a'Jeremiás firalimnak Könyvét, 1 mellybűl a firalmas Prófétával eggyűtt régtűi fog-5 vate-is igy foháfzkodol vala: Emlékezzél-meg i Uram mi tőrtént rajtunk, tekincsd-meg, éslásd-1

Thnf* meg, gyalázatunkat: A'mi örökségünk idegenek-' re fzállot, a* Házaink a' kivűl-valókra: vizűnket? pénzen ittuk, fáinkat áron vettük: a'fzolgák ural-i kodtak raitunk, nem volt a ki meg - fzabaditana 1 azoknak kezébűl; El-fogyotta'mi fzivűnk öröme,1 Uralomra fordult a'mi feregunk éneke, el-efeta' mi1 fejűnk koronája. Jaj nékünk, mert vétkeztünk!( Miért feletkezel-el Uram rólunk? mind örökké el-J hadcz-é minket? Téríts hozzád Uram minket, és' meg-térűnk, újjcsd-meg a* mi napjainkat; a' mintJ

eleitől fogva. 1

De mitkefergek én máj napon In injigni dieföle-3 mnitatis mejira ? Örvendetes fzabaduláftoknak jeles j Ünnep napján? midőn nem kell moft nékünk a' Je-3 remiás firalmi Könyve; hanem Pfalteriumjucundum tum Cythara. Dávid Király vig Zsoltáros Könyvei •

han-

(10)

, hangos Cytharája, rnelly a* bus fziveket; sótt még

< az ördögtől meg-fzállott lelket-is Sm\ Királyt meg-

| vigafztalta. Azért fumite Pfalmum, & date T'ympa 1 num, Tippal, dobbal trombitával, Exultate Deo t adjutori nojlro örvendezzetek a mi fegitö lftenünk- i nek: Sumite PJalmum monágyztok Zsoltárt; Con-

. jttetnini Domino quoniam bonus: quoniam in\faeulum

> mifericordia ejus. Hálát adgyatok az Urnák, mert . 117.

!- jó, mert örökké az ö Irgalmafsága: Dicat nunc Do~

y awwí Ifinél) dica t nunc Domus Aaron— dicant nunc qui t Dominum , quoniam in fceculum mifericordia y ejus. Mondgya meg mofta Kerefztény Ifraél Há- k za; mondgya-meg moft a JASZ, és KUN Romai*

% Aaron Papok Háza: Mondgyák-meg moft, a* kik az Urat félik, mert őrökké az ö Irgalmafsága. Mert ed, r, Dextera Dominifecit virtutem mert az Ur jobb Ke-

Ze hatalmas erejét meg-mutatta; azért-is: VoxexuU g tationU)p falutis in tabernaculis Jufiorum vigafság- ibid.

nak, ésfzabaduláfnak fzava, az Igazak hajlékában.

Régen várják vala Uram, hogy: Tu exurgens mije-

:t reberis Sión, quia tempus mifirendi ejus9 quia venit l tempus )fcribantur hoec in Generatione altéra, & Pö~

A pulus qui creabitur laudabit Dominum. Te fel-kel- PF. 101.

,, vén könyőrőlfzSionon: mert ideje, hogy rajta kö- ú nyörőly, mert el-jott az ődö,-- irattaííának-meg

ezek a' más Nemzetségért, és a Nép, a ki ez után

¡1. teremtetik,és fzuletik, az-is dicséri az Urat. Mivel k°g7: RefpexitOrationemhumilium )& non fprevit

ni precem eorum. Meg-tekéntette az alázatotok Imád-,bld"

ságát, és meg-nem vetette azok Könyörgését. Quo- niarn tuPopulwh humilemfahumfacieS) é> oculos fu-

cS perborum humiliabis. Mert Te az alázatos Népet pf, i7.

e. meg-fzabaditod, és a kevélyek fzemeit meg-a!ázod.

n Populum humilemn alázatos Népet; mert Uram:

e, PaBi Jumus opprobrium Vicinis nojlris, fubfanatio, rr A 2

(11)

tí ti Pf.78. & iiiuflo bis, qui in circüitu noflro fant. Gyalázat- p

tá lőttünk a ízomfzéd Tartományok előtt, nevet- ség, és cíüfság, a'kórnyűlűnk valóknak Nos autem Populus tuus, & oves pajcuce tuce, confitebimur tibi in fceculum; ¿^ Generationeniy & Generationem an- C ibid. nuntiabimus Ictudem tuam. Mi pedig a' te Néped,

és a te legeltetéfed Juhai, háiát adunk néked örök- ké, Nemzetségről Nemzetségre hirdettyűk a'Tedi- cséretedet; Secundüm magnitudinem brachii iuipof-

lb]d' jide Filios mortificatorum* Uram a'te hatalmas Kar- { fajd ízerént tarcsd-mega meg-fanyargatott Népnek ^ Fiait; a' kik moft: De magnis periculis a DEOlibeJi ratiy magnificégratias agimus. Nagy vefzedelmek- k bűllftentűl meg-fzabaditatván,méltóságoíTanSzent- v

Felségednek hálákot adunk. n

Nem-is akarom annyira Nemzetünk Díicsösé- ^ gét terjeízteni; hanem inkább líten hozzánk meg- f mutatott Irgalmafságát magafztalni: Es az Iften n Könyvébűi, az Szent IrásbúL Aperiam in Parabolis £

os meum>> loquar propojitiones ab initio. Meg-nyitom k a'ftámot Példa-Befzédekben,és kezdettűi fogva-va-v ló Titkos befzédeket fzóllok: Mert úgy bánt Iften b

velünk; mint válaíztott Népével Ifraéllel, kit fok-2 fzor meg-fanyargatván , fokfzor irgalmatlan meg-n is fzabaditá: Te-is Nemes Jáfzság, és Kunsági válaíztott Nép, és Szent Péter Iráfa ízerént Populus^

^et^Acquiftionisu]\onnmtncg'V^\t^tott Nép vagy; ezért"

a'nagy fzabadulásért elsőbben Iftennek, ésB.Afz-11 fzonnak, és az után a* kiknek tartozunk: Magni*n fice gratias agamus. MéltóságoíTan hálákot adgyunk.72 Azután pedig hogy fzabadúlástokban el-nebizzá-e tok magatokat; hanem Szent Péter Apoftol intéíc^

fzerént annál is inkább: Humiliaminifub potenti ma I.PM,s-nu DE/, ut vos exaltet. Iften hatalmas keze alatt,

Iftenifélelemmel alázzátok-meg magatokat; hogy tovább-

(12)

tovább-is fel-magafztallyon benneteket; űdvöfséges tanúságot adok, csak legyetek cfendefségben.

Exultate DEO Adjutori noftro--íumite Pfalmum,

& date Tympanum - - buccinate in Neomenia Tuba, in infigni die folemnitaíis veftrae. pr. &0. Örvendezzetek a mi fegét ő Iftenünknek - - víg Éne-

ket mondgyatok, és hozzatok Dobott hangos Cy- tloarátfújjatok Trombitát a ti üneptek Jeles nap-

j a n . Zsolt, K&ny. 8». Réfz,

S

Zent Dávid Király háborúságában, panafzolko- dik Iftennek bújában: U/quequo Domine oblivi- . fceris me in finem meddig Ur Iften ? meddig Ur Iften- i kefergecz engemet? talán mind végig? talán mind

• végig igy gyötrefz engemet? Audivit Dominus, &

mijertus ejt. Meg-halgatott az Ur, és könyörült raj- Pf ^ . tam: Ex audivit preces meas, & eduxit me de lacu mi- .feritfi meg-halgatta kónyörgéfemet,és ki-vett enge- pf-3*-

! met a nyomorúság verrnébűl: Et immijit inos meum

f Canticum nóvum, carmen DEO nojlro. Es uj éne-lbid*

1 ketbocsátott fzámba, a mi Iftenűnk dicséretét. De

h vallyon micfoda uj éneket? bocsátott Iften a'Tza- i badulásért Hálákot adó Dávid fzájába ? A' többi kö- .zótt ezt-is nagy hála-adó vigfzivel éneklette; Ve- r. nite exultemus Dóráim, jubilemus DEO falutari no-

g jlro — quia in manu ejusfunt omnes fines terrce. Jer- Pf.**

tftek örvendezzünk az Urnák: vigadgyunk a mi fza-

tbaditó Iftenűnknek -- mert kezében vannak a* föld- inek minden határi: Venite adoremus,&procidamus is ont e DEUM; - quia ipfe ejt Dominus DEUS nofier%

nos autem Populus ejus,&Oves pafcuce ejus. Jöjjetek- i.elimádgyuk, és borúlly'unk-le az Ur el ott; mert ö

¡¿a mi Urunk Iftenúnk, mi pedig az ö Népe , és az ö

^legeltetésének Juhai.

t, B En-

\1 b-

(13)

En-is (úgy tetczik) a' meg fzabadúlt Daviddal, fzabadúlásúnk napján azon hálá-adó Zsoltárt: Veni-tj teexultemus Dominó, méltán énekelhetném; deaztse nem éneklem: mert mivelhogy az Anya-fzent-Egy-n!

házban ez az Zfoltár: Venite exultemus Domino, ju-n bilemus DEOfalutari nojlro. Már fzomorú, halottas,?

Zsoltárrá lött; ha ezt énekelném, azt mondanátok;^

vagy íokan azt gondolnátok, hogy moft temettyűkíkl a'Jáfzságot, és Kunságot. De távúi légyen a' halot t tas Ének; mert nem temettyúk; hanem az régen el-lú temettetetnekmoftani DicsófségesFel-Támadásánd egéfz Orfzág fzivéveléneklűnk, őrülünk, őrvemn

dezűnk. „ f j k Hallyátok azért Aperiam in Parabolis os meumfc

A'Példát, avagy az Evangeliomi hafonlatófságot;^

joaD. u,£rat quidam languens Lazarus a Bethania. Vaiaegyk beteg Lázár Bethaniabúl, kinek Attya-Fiai valának^

Martba , és Maria Magdolna; ezek fzomorúságát,*' ésfirását látván, meg-bufula lelkében JESUS , és»

a'negyed-napihalottatjhalottaibúlfel támafztottaLá-lí zárt a' koporsóbúi. Lázár jelenti (ha én nem mon^

danám-is, tudgyátok) a' hofzfzú, és nehéz beteg-e ségbenfinlódő, és teher igák, fok nyomorúságok, ^ inint annyi kövek alá temettetett jASZsaGOT, és Kun- * saGOT.* K későn el érkezet Szabadító, és Fel-Tá » mafztó JESUS , mint első , és Fő-SzabaditónkI ábrázollya ez Világon élő, fzerencséíTen uralkodó,a kegyelmedén ízabaditó Fölséges Koronás Királnén 2 kat MARIA TERESIAT: A' beteg Lázár nagyobb1 Attya-Fia, áma fzorgalmatos Martha, jedzi a* M í Palatinuft, mint Vice-Királyunkat, Régi Tórvé-V nyes Fö-Kapitányunkat: A' kiffebb, úgy mint Mag*

dolna, példázza a M. Perfonalifi: Kegyelmes Urun-J kat; mivelhogy ezek a' nagy Méltoságok, a be-3 teg Lázárnak, nékünk a' régi Magyarságban A-

tyánk-Fiai. Dili

(14)

, Diligebatautetn JESUS Martiam, & Sororem

-ejus Mariam, & Lazarum. Szereti va!a pedig Föl-Ibid,v,s>

tséges Aízízonyunk a'M. Palatinuft, és a1 M. Perío- .nalift, ésa Lázár JászsaGOT, és KuNsáGo?: Mije-

>,runt ergo Sorores ejus ad eum dicentes: Domine *ecce

tiquem amas, infirmatur. A' Lázár két Attya-Fiai -követeket kőidének azért ö Fölségéhez mondván:

clirama kit fzerecz, beteg: Fel ele elsőben: Injirmi-

«0/2 pyí ad mortem, ez a' betegség, nem ha- [Jálra-való. Az után mondá Lazarus amicus nojler ndormit; fedvado ut áfomno excitem eum. Lázár a*

,,mi barátunk alufzik, dé el-megyek, hogy az álom- bul fel-ferkencíem ótet. Mondának a Tanítványok-

f#kal némelly körn''yul-álló Minifterek: Domine fi

; dormit, m/. Fölséges Afzfzonyunk, ha a*

yLázár jAÍzsáG, és KuNsáG alüfzik , meg-gyogyúl.

kTaac ergo JESUS dixit eismanifefté: Lazarus mor- e/?, ^ gaudeo, quoniam non eram ibi, /erf ed-

s a w ad eum: Akkor azért világoíTan mondhatta va-Ibíd'M' [Ja F. Afzfzonyunk a Lázár JáfzsáG, és KuNsác meg-

ilbólt, és őrölök, hogyannak halálán el-adásán,és T. el-zálogitásán ott nem voltam , mert világon feni gvoltam, de mennyunk-el hozzája. Dixit ergo Mar- i,tha ad JESUM, Domine JifuiJJes hic fráter meus Lnon fuijjet mortuus. Mondá azért a* M. Palatínus F.

k Afzfzónyunknak: F. Királynénk ha itt lőttél volna, i,az-az ha akkor Fölséged lött volna a* mi Királyunk,

*az én Atyámfiai Lázár, a* Jáfzsáo, és KuNsáo, meg- -nem hólt volna: Hafonlóképpen: Maria cecidit ad

\ pedes ejiiS) & dixit ei: Domine JifuijJes hic* non ej-

¿Jet mortuus fráter meus. Maria, a M. Perfonalisibid.3«.

g. az ö lábaihoz esék, és mondá néki: Uram: az-azF.

A. Afzfzonyunk, ha itt lőttél volna, nem hólt vólna-

e< meg Lázár, az én Atyámfia.

\ JESUS ergo infremuit fpirituy& dixit: ubipo-

li B 2 fuiftis

(15)

fuiftis eum? Dicunt ei: Domine veni, & vide: JE- SUS azért meg-búsúla lelkében, és mondá: hová töttétek őtet? mondának néki: Uram jöj-el, eám lásd-meg, miképpen Lázárnak,a koporsóban meg- n vagyon kötve keze, lába, régi fzabadsága: lásd- n meg F. Afzízonyunk, melly nagy körékízik rajta: ti

EJ lachrymatus e/l JESUS: Dixerunt ergo Judoéi: o^

Ecee quomodo a?nabat eum. Es kónyveze JESUS; g mondának azért a Zfidók: imé mint fzereti vala ö- C

tet. Ait JESUS tollite lapidem. Diát ei Martba n ibíd. v. Dominejamjcetet, quadriduanus e/l enim. Monda I

39' JESUS: vegyétek-el róla a' követ. Monda néki t Martba a M. Palatínus F. Afzízonyunk immár fza-1 gos a' Lázár Jáfzság, és Kunság, mert nem cfak t negyed napja; hanem közel negyven Efztendeje, * hogy nagy kö alatt fekfzik. Tollite lapidem ve- í gyétek-eí róla a követ. Tulerunt ergo lapidem: l JESUS autem elevatis furfutn oculis, vcce magna * clamavit i pazaré veni foras el-vévék azért a* kö- <

4J* vet: JESUS pedig felemelvén fzemeit, nagy ízó- ? val kiálta: Lázár jöj ki; Et flatim prodiit quifue- 7

ibid.v. rat mortuus ligatus pedesy & manus. Es mingyárt <

el-jőve, a ki meg-hólt vala, meg-kötve lévén a* - lábai, és kezei. Dixiteis JESUS: (olvite eum, <!? J Jinite abire. Mondá nékik JESUS: oldgyátok- 1

meg ótet, és bocsáfsátok-el a feltámadott Lázár S Jáfzságot, és Kunságot, hogy ízabadon mehef- 1

fen, hadakozhaíTon. Fecerunt autem Coenam ibií { joa. Eazarus verő unus erat ex difcumbéntibus. Vacío- '

Y h rát (vig Ebédet) fzerzének azért ott : Lázár pe- 1 dig eggyik vala a' le-telepedtek közzűl. Maria J ergo accepit libram unguenti pretiojf & unxit pedes \ JESU. Maria azért egy font drága kenetet von,

és meg-kené a J E S U S lábait, tudni-illik Lázár

fei-támafztásáért. 4 <

Erant

(16)

t Erant autem quidani indigné ferentes intra fe-

ímetipfos, Ö3 dkentes : ut quid hcec perditio? Né-M*n^4, - mellyek pedig nehezen fzenvedék ö magokban

• mondván: Mire-való e' vefztegetés? JESUS au*

: tem dixit: finite eam, quid ei molejli ejlis? bonum

: opus operata efl in me: JESUS pedig monda; had-lbid"v^

; gyatok békét néki, miért vattok hántására , jó - Cfelekedetet cfelekedet velem, a* Lázár javaibúi ímeg-kenvén k e z d e t ; mivel én-is jót cíélekettem i Lázárral, halottaibűl életre , régi feabadságra fel-

itámafztván, és öled leetitia vigaíság olaj jávai meg-pw-44»

- kentem fzivét: Et domus impleta eft ex odoré unguen- JoaiMfc i ti. Es a Lázár Háza meg-telék a kenetnek illattyá- v. 3.

, val. Tehát ezen nagy jóért quid üli molejli ejlis ? - Miért vattok hántására MARIANAK? Amen dico vo- : bis, ubicunque pradicatum fuerit, bizony mondom

t néktek: valahol prédikáltatik ez a Jubileum, az-azMar.14.

K. Örvendetes Eíztendó, akár Evangélium az-az ör- ir vendetes Hir, ff quodfecit hcec, narrabitur in mev

móriam ejus: Az-is meg-hirdettetik, a mit M A R I A

c cfelekedet, az ö emlekezetire.

1 - Cognovit ergo Túrba multa - - & venerunt, ut Jota<l*, v Lazarum miderent, quem fufcitavit a mortuis. Meg-v

> tudá azért a fok Sereg - ésel-jövének, hogyLá- r zárt látnák, kit fel-támafztott halottaibúl Melly - nagy öröm, nagy vigafság vala akkor a* fel-tárna- 'j dott Lázárházában; úgy.látom nagy öröm, nagy

vigafság vagyon nem cfak halottaibúl fel - táma- dott; hanem már az ellenségre-is fel-támadott,

a fel - fegyverkezett Nemes Jáfzságban, és Kunság-

s ban. Oh ki mondgya-meg nékem melly nagy , hálákot adott a fel-támadott Lázár az öFel-tá-

r mafztojának JEfufnak, és érette kefergö Márthá- nak, és Mariának; úgy Te-is fel-támadott Lázár

lt jAÍzság, és KuNsác, J E S U S után a te Fölséges C Afz-

(17)

PI. V,

Afzfzonyodnak MARIA TERESIANAK, az utánha a fzorgalmatos Mártának a'M. PALATÍNUSNAK , az &

után Tégedet fzeretó Mariának, a' M. PERSONA-DC LISNAK, tartozol örökké méltó Hálákat adni. De-s minek előtte Hálákot adgyunk.

Loquar Propojitiones ab initio Szollyiink az Iften'á Népének régi fzabadulásárűl: Mivelhogy: akárNT|

fok háborúságodról, akár fok fzerencsés fzabadú-^

láfodrűl gondolkodgyam fzegény Magyar Nemze-^

tem, de mindenkor eggyútt jár veled elmémben^

Ifraélnek, az Iften válafztott Népének nyomoru-rc sága, és fzabadűláfa; a' mint Sz. PálÁpoftol Antio-^

kiában prédikálván: Surgens Paulus, manuflen-n(

Aa- tium indicensait: Viri Ifraélitce, qui timetis DE- D UAÍ, audite: Fel-kelvén Pál, és kezével halgatáfra intvén, mondá: Ifraéli Férfiak, és a kik félitek azd<

Iftent, hallyátok: DEUS Plebis Ifrael elegit PatreS^

no/lros, & Plebem exalt dvit, cum effent Incolce fn™

terra JEgypti, Ö1 in Brachio excelfo eduxit eos ex ea:ni Et per quadraginta annorum tempus mores eorum ju-l fiinuit in deferto. EJ dejlruens Centes feptem in ter

ra Chanaan, forte diftribuit eis Terr am eorum - -P Et poft hac dedit Judices - - Et exinde poftulave-a runt Regem, & dedit illis DEUS Saul -- Et amotő&

v. 17.18. tftb, fufcitavit illis David Regem ; cui tej}imoniUMn>

w.xo. perbibens dixit : Inveni David filiitm Jeffe, Virumfe cundiim cor meum, qui faciet omnesvoluntates meas. í

Viri Fratres, Filii Generis Abraham, & qui inn vobis timent DEUM: vobis verbum falutis hujus mfa v.n.fum efto Atyám-Fiai, Férfiak A braham Nemzeté-®

nek Fiai, és a kik közöttetek az Iftent-félik, nék-^

tek küldetett ez űdvófségnek, és fzabadúíáfnak Igéje!

Mert noha ezen Igékbűl a'világ Meg-Váltóját, ar Kriftus JESUST mutattya Sz. Pál; mindazon-ál-0 tal nékunk-is fzólleza' Levél- Mert nem denerrf-

1 Ü hafom

(18)

ihaíbnló-képpen az Ifraél Népének Iftene válafztotta riz Atyáinkat, és a'Magyar Népet fel-magafztalta, mi- dőn (dígyptus) Scythia földének Lakofi volnának;

;és hatalmas karjával ki-hozta őket abbúl, és fok elz- rendökig fzenvedé az ó Pogány erkölcsöket a' Pufz- fában. Et deftruens Gentes Jeptem, és elrontván hét rNemzetséget, úgy mint: az OJlro-gotufokat, Hunno- .averefeket, Longobardufokát) MarcomanufokaUAman- Jinufokat) Cjeheket) Tótokat, ki-űzvén, Dijlribuit i ús Terr am eorum az ö Földeiket el-ofztá a Magya- .roknak. Dedit eis JudiceS) adott hét vitéz Kapitá- nyokat, ezek litán Dedit illis Regem\ Királt adott -nékik, Iften fzive-fzerént-való Férfiút a Magyar .Dávidot Sz. litvánt Első Koronás Királyunkat, a Loquar Propofitiones ab initio. Régi példát mon-

zdok. Midőn Nehemias Artaxerxes Királytúl a jmaga Népének fzabadságot riyert volna, a' Levi- t á k az egéfz Népnek azt mondották: Surgife, be-

:mditite Domino DEO ve/lm Tu ipfe Domine fcluS)z E{

uTufeci/H Coelutoy(f Caelum Gahrum, Terr am &

-Maria, & omnia quce in eis funt\ vidifti afflitlionem JPatrum noftrorum, clamoremque eorum audifti. Tu yjiutem DEUS propitius) Clemens) & Mifericors non gdereliquijli eos. Et dedifti eis Regna, & Populos, &

%multipliedfti Filios eorum Jicut Stellas Cceli) venerunt l+Filii) & pojfederunt Terr am, 0s humilidfti coram eis

Eabitatores Terras. Ceperunt Urbes munitas, & hu-

nmumpinguem) vine as, &1 ligna pomifera multa) &

•fjxbundaverunt deliciis in bonitate tua magna; Pro- fc.mcaverunt autem te ad iracundiam, ^ projecerunt elegem tuam pofi terga fua, fecerúntque blafphemias Q'grandes. Et dedifti eos in manu Hoflium) & afflixe-

¿runt eos. Et in tempore tribulationis fuae clamaverunt

{\MTe\ & Tu de Ccelo audifti) &Jecundum mifera•

of tones tuas mult as; eis Salvatores. Mondá-

rv - C 2 nak

(19)

nak a* Leviták az újonnan fzabadiílt Népnekr Kelg lyetek-fel, áldgyátok a' Ti Uratokat, jfteneteketU Te Uram magad egyedül, Te teremtetted az Egetfz és az Egeknek Egét, a Főidet, és a' Tengerekette és mind a* mik azokban vannak. Láttad az Atya v ink nyomorúságát, ésazó kiáltáfokat meg halgatk tad. Te engedelmes Iften, Kegyelmes, és Irgalfi mas, Tűrő, és fok könyőrűleteíségű el-nem hatai tad okét: Es Orfzágokat adtál nékik, és Népeket*«

és meg-fokafitottad az ő Fiaikat, mint az Eg Cfilla git. Es jövének azoknak Fiai, és biráfc a FőidetJ

és meg aláztad elöttök a főídLakofit. Meg-vete;

tékaz erös Várafokat, és a'kövér Földet, ízö! löket«

és fok gyömölcs termo fákat, és bovelkedéneW gyönyörűséggel a* te nagy jó voltodból.- Haragri gerjefztettek Uram Tégedet, és Törvényedet hán tok megé veték, és nagyMíomkodáfokat töttekj

és az ö ellenségek kezébe attad őket. Es az ö ha c borúságok űdejében hozzád kiáltanak, és Te meg 4 halgattad őket Menybűi; és a* te fok könyörű t

letefségid fzerént adtál nékik Szabaditókat. ] pfai.24. Tu es DEUS Sahator. Sahator nojler in térti \

j«. 14. pore tribulationis. Te vagy Ur Iften első Minden * ható kegyelmes Szabaditónk nyomorúságunk ide ] jében. Azért-is leg-elsőben, és mindenek-felet Si \

^'Felségednek ^¡agnjjic^ratiasagimus Méltóságod fan halakat adunk. Leg-elsöben-is Exultate DE( ^ Adjutori noftro - - fumite Pjalmum. Örvendezze s tek a* mi Szabadító Iftenűnknek, mondgyatok Zsöt • tárt, vig éneket ő Sz. Felségének. Melyik Zsoltárt

Benedixifti Domine Terram tuam, avertifti Q mM-ptmtatemJacob. DEUS Tu converfus vivificabisnol

& plebs tua loetabitur in te. Feriim tamen propé t mentes eum jalutare ipjius, ut inhabitet Glória i

Terra noftra. Etenim Dominus dabit benignitatert

£

(20)

talmira. Sumite P/almum. Mondgyatok tovább - is hála*adó vig Éneket az Urnák,

pr. 123. A/m Dominus ex at in nobis, rf/Vtf/ wi/wc Ifrael, nisi quia Dominus erat in nobis. Cümexur-

¿era/ homines in nos, forte vivos deglutifjent nos, cwflz ir after etur furor eorum in nos ? for jit an aqua ab/orbuijfet nos. Torrentem pertranftvit anima no«

flra: forjitan pertransiffet anima noftr a aquam int oi- ler abilem laqueus contritus eft, '& nos liberati fu- mus. Adjutorium noftr urn in nomine Domini, qui fecit Coelum , & ten ám. Méltán azért: Exult ate

DEO Adjutori nojho. Haaz Ur Iften köztűnk, és velünk nem lött vólna (mondgyá meg, vallya-meg moftlfraél a* Nemes Jáízság, és Kunság) ha az Ur Klen köztűnk, és Velünk nem lött volna, midőn reánk támadának az Emberek, talám elevenen el- nyeltek volna minket. Midőn az ö dűhöfségek reánk haragudna, talám vizzel nyelettek vólna, sőtt talám egy kanál vízben el-meritettek vólna minket. Patakön mentünk által; de talám fzen-

Ibid, vedhetetlen vizet gázoltunk vólna. Benedtttus DE- US, qui non dedit nos in captionem dentibus eorum.

Áldott légyen az Ur Iíten, ki nem adott minket az ö fokokban. Mert a tör el-rontatott, és mi meg- fzabadukunk. A* mi fegitségűnk az Ur nevében, ki a' Mennyet, és földet teremtette. Azért örven- dezzetek a mi fzabaditó Iftenűnknek: Sumite Pfal- mum. Mondgyatok vig Zsoltárt.

In convextendo Dominus captivitatem Sión ,faBi Jumus ficut confolati: Tunc repletum eft gaudiő os no- pr. u$.ftrum, & lingua noftr a exult atione. Tunc dicent in•

ter Gentes, magnificavit Dominus facere cum eis. Ma- gnificavit Dominus facere nobifcum , faüii fumus Ice-

t antes. Qui feminant in lachrymis, in exult atione me- tenu Euntes ibant, Ö3jkbant, mit tente s femina fua.

1 Q Feni-

(21)

Venientes autem venient cum exultatione, portantes manípulos fuos. Meg-térítvén az Ur a Sion fog- ságát, lőttünk mint a meg-vigafztaltattak. Akkor meg-telék őrömmel a mi fzánk, és a mi nyelvűnk vigaíságga!. Akkor mondgyák a* Nemzetségek kő- zött : Hatalmafon cfelekedett az Ur mi-velünk. Ugy vagyon: Magnifcavit Dominusfacere nobijcum, fa- flifumus lat antes: Hatalmaion cfelekedett velünk az Ur: vígadókká lőttünk. Mert a kik ez előtt menvén menének, és firnak vala, vetvén az föld- ben az ö magvokat, gabonájokat: moft pedig ör- vendezéífel jönek, hozván az ö kévéjeket. Ez u- tán-is Uram: Pfalmos no/lros cantabimus cunSis die- bus vitce noftra in Domino Domini. Több hálá-adó íf |8* vig Enekeket-is éneklunk néked életűnknek tehyes

napjaiban , az Ur Házában.

A' Zsoltár után áldozzunk a mi fzabaditó Me- nünknek: Sicut & Patres noftri mint az Atyánk:

Noé y a* viz-őzöntűl; Ábrahám y az Ellenségtűi: Dá- vid y a Peftistűl meg-fzabadúlván: Nehemiásy Ar- taxerxes Királyiul, a Zfidóknak (zabadságot nyer- vén, Hálá adás áldozattyát Iftennek bé-mutattyák vala; úgy mi is mái napon fzabaduláfunkért a' Szent Misében SACRIFICIUM EUCHARISTICUM , Hálá-adás Áldozattyát, az ártatlan Bárány Kriftus Sz. Teftét, és Vérét, az ö Mennyei Szent Attyának, a* Sz. Ol- táron kedves áldozatul bé-mutattuk: A* mintlftea parancfolta vala Ifraélnek; hogy midőn birni fogják tok a* főidet, mellyet adott Iften az Atyátoknak, mindgyárt áldozzatok Iftennek, mondván: Profi- teorcoram Domino DEO, qui exaudivit nosy & re- fpexit humilitatem no (Iram, & laborem, atque angu-

' fiiam y ö1 eduxit nos de JEgypto (Scythia) in mam vw.

forti, & introduxit ad locum iftum, é3 tradidit nobis i6* terram lañe & melle manantem. Idcino nunc OF-

D 2 FEr

(22)

FERO. Re/pice de SanBuario tuo, ö3 de excelfo Coe- lórum habitaculo, & benedic Populo tuo, ö3 Terrce, quam dedijli nobis, gw^z dedijli Pa tribus noftris,

Terrœ laSe, ^ »ze/fe mananti. Vallást téfzek mái napon az Ur Iften előtt, a ki meg-halgatott minket, ésmeg-tekêntette a' mi alázatofságúnkat, fáradsá- gunkat, nyomorúságunkat, és ki-hozott minket iEgyptusbúl (ScythiábúI) eros kezeivel, és bé-ho- zottezen hellyre, és nékünk adta a téjjel, és méz- zehfolyó földet. Azért mutatom-bé moft az Há- lá-adó Áldozatott: Tekének alá, a te $z. Helyedbúi * és a* Mennyeknek rtiagos lakó-helyébül, és áld-meg á' te Népedet (a' Magyar) Israëlt, és a* földet, mel- lyet nékünk adtál, mellyet Atyáinknak adtál, téjjel, és mézzel folyó földet.

Avagy mint Nehemiás a fzabadúlásért áldozván imádkozik vala: Domine DE US omnium Creator»

terribilis, & fortis, JuftusMijerkors, qui folus es bonus Rex - - accipe Sacrificium, pro univerfo Po-

*^chpulo tuo, €5* cu/lodppartem tuam, & SanBifica. Lí- rám Iften, mindeneknek Teremtője, rettenetes , és

•erős, Igaz, és Irgalmas, ki egyedül vagy jó Király -- ved-bé eZ áldozatott (a Magyar ) Israelnek egéfz Népéért^ és őrizd-meg a* teréfzedet, és Szenteld-

meg% h

A* mi Szabadító kegyelmes Iftenunk után: Né- ked, Néked Orfzágúnk örökös Afzfzonya, édes Anyánk, Magyarok Nagy Boldog Afzfzonya íza- badúlásúnkért magnificè gratias agimus méltóságof- fan hálákot adúnk. Es valamint a Jerufalemi Fö*

Pap Joakim, és minnyájan kiclintûl fogva nagyig hálá-adó örömmel énekelnek vala a Bethulia Vá- roíTa, és az egéfz Israël Népe fzabaditójának, Ho-

lojernefen, és egéfz Táborán, Győzedelmeskedő Judith Afzfzonnak , mondván : Tu Gloria Jerufa-

(23)

lem, Tu leetitia I/rdel, Tu honorificentia Populi no- Judkh ftri. Mi-is néked Szent Szűz, Nagy Klen Annya ^

MARIA, ugyan azt méltán kiálttyuk: Te vagy a' Mennyei, és földi Jerusálemnek Dűcsőfsége, Te vagy a* Magyar Israélnek Vigafsága, Te a mi Né-"

pűnknek Tiíztefsége. Avagy mint EfiheirKirályné a Zfidó Nép Dűcsőfsége, és Szabaditója vala; mi- dőn amaz roíz kevély Fejedelem Amán, az o go- nofz Tanácsával a Királytűl Afveru/lúl pecsétes le- velet, ésparancíblatött véfzen vala, hogy az Klen Népének , az egéíz Zfidóságnak nyakát egy nap

eygy verembe fzakafztaná. Akkor sír vala az egéíz I Zíidóság, sír vala maga-is Eílher Királyné az ö Né-

pének romlásáért, és Afverus Király előtt igy efe- dezik vala: Sí inveni gratiam in oculis tuis ő Rex!do-

na mihi Populum meum\ Pro quo objecro. Ha kedvet Eíih. 7.

tanáltam előtted oh Király! engedgy-meg, és tartsd- meg nékem az én Népemet, a kiért eíedezem. Tra- diti enim fumus ut conUramur\&> pereamus. Mert el- adattunk , hogy megrontafsúnk, és el - veízízünk.

Nec his contenm pmidit adpedes Regis, flevítquei

& locuta adeumoravit, utmalitiam Amán, Ö* ma- chinationes eius pejjtmas, quas excogitavérat contra Judaos, juberet irritasfiefu Et ait: SipWet Regi-Xmh-8-

& fi inveni gratiam in oculis ejus, obfecro^ ui vetem Aman litterce hoftis, & injidiatoris Judaorum, noyis Epiflolis corrigantur: qiwmodo enim pof erő fujimere interfeSionem Populi mei í Ezekkel íém elégedvén a Király lábaihoz esék, és fira, és-fzólván néki kó- nyórge, hogy az Amán gonofságát, és igengonofz Találmányit, mellyeket a' Zfidók ellen gondolt vala, femmivé tétetné: és monda: ha tetczik d Ki- rálynak, és ha kedvet találtam előtte, kérem, hogy Amannak a Zfidók incíélkedöének, és ellenségé- nek régi levelei, új levelekkel változtaffanak-meg:

E mert

(24)

mert hogy tűrhetem ai én Népem romlását, és veízedelmét. Kedvet, és kegyelmet talált Efther Kiráíné Afverus Király előtt, a maga Népét meg- fzabaditván, az Iften Népe ellensége nyakát azon ve- rembe fzakafztotta, azon Akafztó -fára akafztotta ; mellyetmaga Amán áfott , és kélzitett. vala a* Zfi- dóknak. Judceis autem nova lux oriri vi[a eft gáti- ' dium, honor, Ö3 tripudium. A* 7/idóknak pedig új

yilágoíság láttaték támadni örömek, tiízteletek, és vigafságok. Ugy néked-is Nemes Jáfzság, és Kun- ság e'mái napon támadott új világoíság, új öröm, új vigafság. Vala ugyan egy gonofz Amán ellen- çégtek, a* ki régi fok Királyi Izabadságtok ellen, álnok erővel, ki-cfafart Királyi peesétes Levéllel, Örökös Jobádságot akar vala hozni nyakatokra- De a Mennyei Efther Boldog Afzfzony, a Mennyei Afverus előtt, Szent Fia előtt térdre eívén, kéré:

Dona mihi Populum meum pro quo obfecro : fievit, oravit 9 üt malitiam Aman ö3 machinationes ejus peft jimas\, quas excogitaverat contra Jázyges 9 es Cunia1

nos juberet irritas fieri. Obfecro, ut vem es Aman lit- ter a novis Epiftolis\ corrigantur.

Kedvet, kegyelmet, és fzabaduláft nyert a'Men- nyei Efther az ö Magyar Népének, a'régi Nemes Jáfzságnak, és Kunságnak, és a ki a régi Kigyó fc.

jét meg-törte, ugyap azon B. Aízfzőny az Ö Népe farka után lefelkedö, és incfelkedö Kigyó Amán fejét meg-torte: Mivel a Jáfzok, és Kunok ellen- ségének Amánnak gonofsága, és igen gonofz talál- mányi femmivé tétettek: Es álnokúl nyakúnkra hozott Királyi pecsétes Levele, új Királyi pecsé- tes Levéllel meg-váltóztatott: sött régi Királyi iza- badságtok, moft-is új Királyi

Privilégiumokkal

meg-

eróffittetett. Amán pedig, a' ti régi Törvényes Szabadságtok ellensége fol-akadott fzám-adásában j

a és

(25)

j és ha néktek vermét áfott, maga nyaka fzakadott

a* gyalázatt vermében. J Elég vermet áftak néked fzegény Magyar Nem-

zet, el is temettek vólna, ha a* Magyarok Efthere, NagyB. Afzfzonya, a'maga örökségét nem oltal- mazta vólna. Etenim Hareditas mea praclara eft mihi. Mert úgy mond: jeles nékem Sz. Iftván K I - k i - rálytól nékem hagyott Magyar örökségem: Hare-

ditas mea fuper mely öfS favum, édesbb nékem az én örökségem a' fzin-méznél, és a' lépes méznél. RcP Ecci.

i dicavi in Populo honorificato, meg-gyúkereztem a*' böcsűlletes Nép között; mert az ő fzivekben-is meg-

gyúkerezett a* M A R I A Neve, fzerelme, tifztelete.

Azért a Szent Pál fzavait inkább mondthatom a' B.

Szűz MARIARÚL: Salutate MARIAM* qua multum laboravit invobis. Hála-adó fzivel, Angyali üdvöz- R10™' lettel, űdvózlyétek Ji/fÁRiáT, a'Magyarok NagyB.

Afzfzonyát, árki a'tiizabadűláftokért, Szent Fia előtt

fokát efedezett. « A* Mennyei M A R I A , B. Afzfzony, és rneg-Du-

csóültSz.Királyink után Néked, Néked ez földön^

Orfzágunkon fzerencséiTen uralkodó altéra MA-

RIA Fölséges Afzfzonyúnk MARIA THERES1A Koronás Királynénk Magnificé gratias agimus. Mél-

tóságoffan háláköt adunk, ki áltál: de magnis peri- i culis liberati Jumus nagy veízedelmekbúl meg-fXa- badúltúnk; ki a Magyarokat mint tu Iáidon öröksé- gedet , nem annyira Királyi hatalommal; hanem in- kább Anyai kegyefséggel legeltetted; BenediíIaFii - lia Tu, a Domino DEO excelfo - - quce fubvenifti rütt

| na. Áldott Iften Leánya, áldott vágy Te á* Fokégé I Urlftentúl, a ki eleit vetted a romjáfnaki- Benedfi

\ &a Filia, Aldöt Iften Leánya ,ki az lftenben el nyu- godott Boldog emlékezetű VI. KAROL CSÁSZÁR j Koronás Kjrályúnk Fölséges Atyád Ifteries gom E 2 dolat-

(26)

dolattyát, űgyekezetét, fzándékát, Felségednek érdemeién, nékünk ízerencséífen, végben vitted.

Mit mondana erre nékünk a mi Fölséges Afzfzo- jiyúnk? nem máft, hanem a' mit a' fzabaditó Ju- düh Afzfzony a Papoknak, a Véneknek, és az egy- ben gyülekezett egéfz Népnek mondott vala: Lau- date Dominum DEUMnoftrum, qui non deferuitfpe- rantes infe: Et in me Ancilla Jua adimpkvit miferkor- ibiddiám fuam. Fiaim, Híveim;Dicsérjétek a* mi Urun-

kat, Iftenűnket, kiel-nem hatta a benne bízókat, és én általam ő fzolgálója által bé-tellyeíitette raita- tok az ö Irgalmaíságát. Mi pedig azt mondgyuk a* mit mondott az egéfz Nép, midőn Oziás Feje- delem a fzabaditó Judith Afzfzonyt megáldotta:

Et dixit omnis Populus fiat fiat. Es monda az egéfz Nép: úgy légyen, úgy légyen.

Fölséges Afzfzonyúnk,.KotonásKirá!nénk után, Néked M. Palatínus P A L F I JÁNOS Vice-Kirá- lyunk, Fó Kapitányunk, kegyelmes Urunk, ma- gnificégratiasagimus, méltóságqíTanhálákotadunk.

Cui comparabo Te? Kihez halönlittfalak Tégedet?

Tudok éEgypf usban egy fzabaditó Palatinufi Vice- Királyt J O S E F E T , kinek monda Faraho Király:

Tu erisJuper Domum mecim, Ö3 ad Tui oris Impéri- um cunBus Populus obediet, und tantum Regni foliö Gtn.41.Te pracedam. Te léfzel az én Házamon, és a te

fzád parancíolattyának az egéfz Nép enged, cfak az egy Királyi Székemmel elozlek-meg Tégedet, jo- fef, mivel az ehségtűl, és nagy inségtúl a Népeket

Ibid- meg-fzabadítá azért Sahatorem Mundi, Világ fza- baditpjának neveztetett ; úgy M. Palatínus kegyel- mes Urunk: Sahator Jazygice, & Cumanw, Ne- mes Jáfzság, és Kunság fzabaditója vagy. Jofef iEgyptusbán a' Ruháját, és Nyelvét meg-változ- tatta ugyan, de fzivét Attyafíaitúl meg-nem vpnta,

^Öol ' £ H - f azt

\

(27)

azt mondván: Ego fim Jofeph fráter vejler -- no- lite pavere, profalute enim veftra mifitme DEUS- quifecit me quafi Patrem Pharaonis - venne ad me,

& ego dabo vobis omniabona JEgypti,ut comedatis me- dullam Terra, En vagyok Jofef Atyátok-Fia, ne féllyetek: mert a* ti meg - tartáftokért küldött en- gem Iften; ki engem mint egy Attyává tött a Ki- rálynak: Jöjjetek hozzám, én néktek adom ¿Egy- ptufnak minden javait, hogy egyétek a földnek velejét. Jofefoek pénzt hoztak az Attyafiai a* ga- bonáért, ő pedig gabonát adott, és a' pénzt-is vilz- fza adván, több Jót cfelekedett Attyafiaival, hogy- fem Attyafiai ö véle. Kiáltott a Nép Faraho Ki- rályhoz a' nagy fzűkségben, és dák azt monda a Ki- rály: ite ad Jofeph, &:. quidquid ipfe vobis dixerit, facite. Mennyetek Jofefhez, és valamit ö mon-Ibii

^dand néktek, azt cfeleketlgyétek. Mondá azért Jo-

fef a'Népnek: Accipite feniina, & ferite agros, ut (fm fruges habere pojfitis. Száncíátok, veíTetek, hogy 47«"

gabonátok leheflen. Felelének: Salus nojlra in manu tua efl: Refpkiat nos tantum Dominus nofler9

& lati Jerviemus Regi. A* mi meg-maradásűnk ke-IbId* zedben vagyon, cfak tekintíén reánk a mi Urunk, és vigan fzolgálúnk a Királynak. De jaj! Surre- Gcn>

xit Rex novusfuper JEgyptum, qui ignorabat Jofeph,

(f ait: venite fapienter opprimamus eum. Támada 13/

azomban új Király ¿Egyptusban, a ki neműimért vala Jofefety és ¿EgyptuiTal tött fok jó cfelekede- tit; Azért mondá maga Népének: Jertek, bőlcfen nyomjuk-el ötet, úgy mint a fzabaditó Jofcf Attya- fiait, az Israél Népét. El*is nyomta, meg-is fa-

nyargatta az új Király, Jofef halála után a Jofef At- &Qdt tyafiait quadringentis anms négy fzáz efztende^--^

Az után az Iften könyörülvén raitok; Dedit eis Sal- A&7.'

vatores adott nékik Szabaditókat. %Efdti

F Mb

(28)

Mijtt Moyfen jer mum fuum! Aaron qum elégít pr. 1,4. }pfum, Elkűldé Moyfeft, az ö fzolgáját: Áront, a'

kit válafzta; mondván: Vidi affliÜionem Populi mei*

& clamor em ejus audivi* propter dwritiam eorum* qui 1*00.3. prafunt operibus. Láttam az én Népem nyomorú-

ságát, hallottam az ö kiáltását, a munkákra vigyázó eiöl-járók keménységéért; Etfciens dolorem ejus de-

íbid-fcendi ut liberem eum. Es tudván az ő faidalmát, le-fzállottam, hogy mcg-fzabaditfam ótet. Propter

miferiam inopum, ö3 gemitum pauperum* nunc exur?

m. 11. gam diát Dominus: ponam in falutari A' fzűkőlkö- dök nyomorúságáért, és a' fzegények foháízködá- sáért moft fól-kelek, úgymond az Ur, meg-fza*

baditom. 4 "

Meg-fzabaditott Moyfes,., és Aaron, az-az: M<

Gróff Perfonalis GRASALKOVICS A N T A L , M.

GrófF ESZTERHAZY IMRE, N Y I T R A I PŰSPÓK, ARON Fö-PAP által. Néktek azért kegyelmes U^

raink Szabaditóink: Magnificé gratias agimus* mél- tóságoífan hálákot adúnk. Tudom M. Urak, tu- dom az efztelen Nép mennyit zúgolódott, az ö SzabaditóiMoyfes* és Aron ellen mondván: Fcetere feci ft is odor em noftrum coram Rege* & prcebuiftis ei txod.%. gladium*ut vccideret nos. Bűzben kevertétek jó fza-

gunkat, bőcsűlletűnket a* Király előtt, és fegyvert adtatok néki hogy ölne-meg minket. Moyfeft, ha az Iften sátorában nem fzaladott vólna; meg - kövezték vól na,úgy ezek-is némelly efztelenek, meddig efzekre nem jöttek, halehetett vólna, talátii Szabaditójo*

kat meg is ölték vólna. Pater dimitteillis* quia né- Luc.u fciunt quidfaciunt. Kegyelmes Uram bocsás-meg

nékik, mert nem tudgyák mit cfelekefznek. Erat

N1u2m- enim Moyfes Vir mitifjimus. Mert Moyfes, leg-fze~

' lédebb Férfin vala: DileŰus DEO* & hominibus Bcch4f Moyfes* cujus memória in BenediSione ejh Szerel-

, . -ft mes

(29)

mes volt azlftehnél, és a 1 embereknél Moyfes, ki- nek emlékezete áldásban vagyon. Glorificavit illum in confpeBu Re gum. Meg-dicsőítette ötet a* Királyok fzine elótt. Excelfum fecit Aaron - - & dedit illi Sa-

cerdotium Gent is, ö3 beatificavit illum in Gloria. - -

Corona aurea fupra mitram ejus, exprejfa figno San- ibid. v.

Bitatis Glorice ö3 honoris. Fel-magafztalta Aáront - - I4, és néki adta a Népnek Papságát, és meg-boldogí-

totta ötett Ducsőíseggel -- Arany Korona az ó Pú- fpök süvegén mellyre a Szentségnek jele ki-mettze- tett, és a' Tiíztefségnek Dűcsöfsége. Deduxit ficut

oves Populumfuum, inmanu Moyfi, Ö3 Aaron. Ve-Pfiü#7(í. zette Iften azó Népét Moyfes, ésAron keze által

mint a Juhokat.

M. Uraink hatalmas Szabaditóink, Ti vattok mint Jofue, és Kaleb: ipfi dup conftitutifunt inducere ti- los in hcereditatem, in Terr am , quae manat lac, Ö*

mel — Ö3 perfringere murmur malitiee. Ók kettenE«M- Iftentűl rendeltettek hogy bé-vinnék ötet az örök-

ségbe, a tejjel, és mézzel-folyó földre? és le-ízálli- tani a' gonofságnak zugolodását. Mivel zugólod«

ván a'Nép azt monda: Nequaquam ad hunc Popu- Num lumvalemus afcendere, quia förtior nobis eft. Sem- iT miképpen ezen Néphez föl-nem mehetünk, mert

eröííebb nálunknál, jofue, és Kaleb pedig: compe*

fcentes murmur Populi dixerunt: afcendamus, & pofi-

deamus Terr am, quoniam poterimus obtinere earn Le- ibid, cfendefitvén a Nép zugolodását mondának: men-

nyunk-fel, és bírjuk a* Földet, mert meg-vehettyűk azt. Lúcutúsque efl Dominus ad Moyfen, & Aaron dicens: ufquequo multitudo hcec pejjima murmur at con*

tra mer Vivo ego, ait Dominus: omnes qui murmu- rdftis contra me, non intrabitis Terram,parvulos au-

tem veftros introducam. Es fzolla az Ur Moyfefnek, ^ és Aaronnak mondván: meddig zúgolódik e fó-

F 2 lőtte

(30)

Iótte gonofz fokaság ellenem ? élek én égy mond azUr, minnyájan, kik zugolottatok ellenem, bé- nem mentek a* földre. A'ti gyermekiteket pedig bé-vifzem. Ezt érdemlenék moft-is a' magok fza- baduláfa ellen zúgolódók.

Hallyátok Zúgolódók, az Iftenben bízó Judith Afzfzony fzavait: Qui eflis vos qui tentatis Domi- num ? nonejli/íe Jermo, qui mifericordiam provocet;

fed potiits qui iram excitet, & furorem accendat. Fo-

^fuifiis vos tempus miferationis Domini Ki vattokTi, kik az Urat késértitek? Nem olly befzéd ez, hogy irgalmafságot nyerjen, hanem inkább, hogy hara- gra indicfon, és bofzúlaft gerjefzf/en. Údot, és ha- tártvetettetek TiazUr Iften irgalmafságának, mint ha íöha már többfzör meg-nem fzabaditana.

Hallyátok támodás fzerzöellenkező Hihetetlenek:

mióönSamaria Varofsábanolly nagy éhség vala, hogy egy fzamár-fó nyolczvan ezüft Siklufon adatik vala, és a* galambok ganéját-is drágán veízik, és efzik vala: Sött az Afzfzonyok a'magok fiát meg főzik, meg éfzik va!a: akkor mondLElifteus Próféta: Haec diát Dominus in tempore hoc, cras modius jimilce und fiatere érit, Ö3 duo módii hordei jiatere und in porta

Samarice. Ezeket mondgya az Ur , ezen űdóben:

holnap a* zsemlye Hfztnek vékája egy Siklufon lé- fzen, két véka Árpa egy Siklufon Szamaria kapujá-

ban. Felölvén pedig egy a Hadnagyok kőzzül mondá az Iften Emberének: Si Dominus fecerit eti- am cataraths in Ccelo, nunquid poterit efje quod lo- queris? Ha az Iften felhő-fzakadáft, vagy fzakadá- fokát téfzen-is az Egen, vallyon meg-lehet-é a' mit

fzollafz? Qui ait: videbis oculis tuis, & inde non co- medes: Es monda néki a Próféta: meg-Iátod fzeme- íddel, és abbúl nem efzel. Evenit ergo ei,ficut prce- dittum fuerat, ö3 conculcavit eum Populus in porta,

s. I &

(31)

&* mortuus eft: Történek azért néki, a'mint meg- mondatott vala, és le-tapodá ötet a* Nép, a'kapu- ban, és meg-hala. Es ha maga nem, még is a Fiai réfzesűltek azon nagy bövségben, fzabadulásban.

Nunc ergo öFilii (mint az öreg Jámbor Matha- thias mondá Fiainak) /Emulatores eßote Legis, &

date animas veftras pro teftamento Patrum veftrorum:

Ö3 mementote operum Patrum, qua fecerunt in Gene- rationibus fuis , & accipietis Gloriam magnam , &

nomen aternum. Et a verbis Firi pecc at oris ne timue-iMzzK ritis, quia Gloria ejus ft ere us, & vermis eß, bodie

extollitur, & eras non invenietur.

Mod azért ö Fiaim! buzgó oltalmazói legye- tek a' Törvénynek, és adgyátok életeteket az Atyái- tok Szövetségéért: fis emlékezzetek-meg Atyáitok dolgairúl; mellyeket cíelekettek az ö üdéikben, és nagy Dúcsöfséget vefztek, és örök nevet- Es a" bűnös Férfiú fzavaitúl ne féllyetek, mert az ö dűesöísége ganéj, és féreg, ma föl-emeltetik, és holnap föl-nem találtatik.

Et ecce Simon fráter vefter (T. FÖ PALATI-

N A U S K A P 1 T A N T O K ) Scio quod Vir confilii eft, ibid. v.

ipfum audite femper, ö3 ipfe vobis erit Pater. Tu- dorn hogy jó tanácsú Férfiú, otet halgafsátok min-

denkor, és ö lefzen néktek Atyátok. Et accenfuslM^K eft fpiritus Populi, & refponderunt voce magna di-

centes: Tu es DUX nofter. Es fel-gerjede az egéfz Nép lelke, és felelének nagy fzóval mondván: Te vagy mi Vezérünk, Fö Kapitányunk.

Etßluit omnis Terra Juda, omnibus diebus Simo- nis, Ó3 quaßvit bona Genti fua, & piacúit Ulis po-

t eft as ejus, & Gloria ejus omnibus diebus. Et unus- quifque colebat Terr am fuctm cum pace. Seniores in plat eis fe deb ant omnes, & de bonis Terra traÜabant,

G &ju*

(32)

& juvenes indtuebant fe Glóriám , & Stolas belli*

Et fedit unusquifque fub vite fua, Ö3 Juh ficulnea fua , ö3 non erat qui eos terreret. Et confirmavit

i.Mach, omnes humiles Populi fui, Ö3 legem exquifivit, ö3 abs- i+lt omnem iniquum, Ö3 malum. SanBa glorificavit, h-is-Ö3 multiplicavit vafa SanBorum. Es meg-cfende-

fedék Judának minden földe Simonnak tellyes nap- jaiban: és kerefi vala az ó Nemzetségének javait : és tetczék nékik az ö hatalmassága, és az ö Dúcsőf- sége minden űdóbe. Es ki-kí békével miveli va- la az ö földét. A* vének az utczá-kon ülnek vala minnyajan, és a földnek javairul végeznek vala; és aziffiak fől-oltoznek vala dűcsőfségbe, és hadako zó köntösbe. Es ki-ki űl vala az ö fzóllö töve a- latt, és az ö füge-fája alatt, és nem vala a ki őket meg-rettentené. Esmeg-eröííité az 6 Népének min-

den Alázatofit, és a Törvényt föl keresé, és el vefz- te minden hamift, és gonofzt. A' Sz. Helyet meg- dúcsóité, és meg-lokaíitá a Szent Helynek edén- nyeit.

viach ° Ftái confortamini, Ö3 viriliter agite

.V.64ÍW lege, quia in ipfa glorioji eritis. Ti azért Fia- im erófsódgyetek-meg, és emberkédgyetek a* tor- vényben, mert abban ducsöfségeffek lefztek tudni- illik: az Iften, és Anya Szent-Egyház Parancfolati- Deut. nak meg tartásában. Si audieris vocem Domini DEl

%%™'tui, ut facias, atque cuftodias omnia mandata ejus,

4> f 8 vcnient Juper te univerfce benediBiones ijlce. Benedi- ' ú.' Bus Tu in Civitate, ö3 benediBus in agro Ö3c. Ha

a te Urad Iftened fzavát halgatod, hogy meg-cfe- lekedd, és meg-őrizzed minden Parancfolatit, reád jönek mind ezen áldáfok: Áldott léfzel a Várof- ban, és áldott a' mezőben , áldott a méhed gyü- mölcse : és a barmaid gyümölcse; a* cfordáid fere-

§i> és

(.Mach.

2

28 3

(33)

gi, és a* Juhaid aklai. Áldottak a' csűreid, és ál- dottak a' maradékid. Ki - bocsáttya az Ur áldását pinczeidre, és kezeidnek minden munkájára. De ugy: ha a' te Urad Iftened Parancfolatit halgatod, meg-örzöd, és meg-cfelekefzed.

Si audire nolueris vocem Domini DEl tui, itt cu- Jlodias, ö* facias omnia mandata ejus, venient Juper

te omnes malediííiones ijla: Maleditíus in Civitate, maleditöus in agro éjf c. Ha nem akarod a' te U- \\\

rad Iftened fzavát halgatni, és minden Parancfola- tit meg-tartani; reád jönek mind ezen átkok : Át- kozott léfzel a* városban, átkozott a' mezőben.

Átkozott a' csűröd, és átkozottak a' maradékid. Át- kozott a§ méhed gyűmólcfe, és földed gyűmölcíe ökreid cfordái, és Juhaid nyájai, &c. &c. olvasd tovább az Iften fzavait Moyíés y. Könyvében.

Azért Nolite extollere in altum cornu vejlrum, quoniam DEUS Judex eft, hunc humiliat, ^ hunc exaltat. Omnia cornua peccatorum confringam, &

exaltabuntur córnua JuJii. Ne emellyétek-fel ma-p&i^

goífan a ti fzárvatokat, mert Iften a' Biro, ezt meg- alázza, és amazt fel-magafztallya a' bűnösök fzarva- ic le-töri, és fel-magafztaltattnak az Igaznak ízarvai.

Salamon bölcs Intését kövefséték: Honora DE- UM ex tota anima tua, & honorijica Sacerdotes -- Pauperi porrige manum tuam, ut perficiatur propitia«

tio, ö3 Benediflio tua. Non oderis laborioja opera,

Ö3 ruflicationem creatam ab AltiJJimo. TifztellyedEccI'7, az Iftent tellyes lelkedbűl, és tifztefségben tarcfad

a Papokat. Es a* fzegénynek nyúitsd-ki a' keze- det, hogy tőkélletes légyen a te engefzteléfed , és áldomáfod. Ne gyűlöld a'fáratságos dolgokat,és a' Fölségeftűl teremtett mezei munkát.

Ifaiás talán többet mond: Quiefcite agereper- versé. Difiit e bené facére. Quarite Judicium, jubve-

G 2 nite

(34)

nite opprejfo, juàicatePupillo, àefendite viduâm. Prin- cipes lui injidelesfocii furum : omnes diïïgunt mir*

1 jJ; £ nera , fequuntur retributiones. Pupillo non judicant,

& caufa viduce, non ingreditur adillos* Szunnyetek- meg gonofzul cfclekedni. Tanullyatok jól cíéle- kedni. Kerèfsétek az itélletett. Segétsétek az el- nyomattatottat , tegyetek itélletett az Árváknak.y oltalmazzátok az özvegyet. A' te Fejedelmid hiteti lenek,, a'dopók tárfai: minnyápn ízeretib az aján-

dékokat, az adományokat követik. Az Árvának nem Ítélnek , és az özvegy ugye bé-nem mégyen hozzájok. Azért: Si volueritis, & audieritis me, bon a Ter r ce corne cletin: quodji nolueritïs, S me ad iracundiam provocaverhis, gladius devorabit vos : v.15.20tquia os Domini locutum ejt. Ha akarjátok , és em

gem halgattok, a fold javait eízitek. Hogy ha nem akarjátok , és engem haragra ingerletek , fegyver eméfzt-meg titeket $ mert az Ur ízája fzollott.

Végezze-el Szerit Péter Apoítol: SubjeSli igitur ejiote omni huméiœ Créaturce pr opter p EU M, Jive Regi, tamquam Pmcellenti ; Jive Ducibus, tamquam ab eo mijfis ad vinàïBam malefaBonm, laudem vero bonorum: quia fic ejt voluntas DEI, ut benè faaen-

t. Pec.a tes, obmutefcere faciatis imprúdentium hominum igno- IJlfrantiam. Engedelmefek legyetek minden emberi

teremtett állatnak az Iftenért: akar Királynak, mint Jeg-follyebb valónak. Akar a Hadnagyoknak, mint Őtőle kűldetteknek, a' gonofz-tévők büntetésére, a* jóknak pedig dicséretére. Mert igy vagyon az Iften akarattya, hogy jól cfelekedvén meg-némí-

tsátok az eízteien emberek tudatlanságát. Omnes honorâte: Fratemitatemdiligite: DEUM timete: Re-, ib.v.17.gem honorificate. Mindeneket tiíztellyetek : az A-

tya-fiságot Izerefsétek : az Iftent féllyétek : a Királyt

tiíztellyetek. in

(35)

In fine autem, omnes unanimes, compatientes, frá- ter nit atis amatores, mifericordes, modefti, humiles.

Non reddentes malum pro malo, Jed é contrario bene- dicentes, quia in hoc vocati ejlis, benedithonem l ?et ; hareditate pojfideatis. Végezetre pedig minnyájan

egy akaratnak legyetek, fzánakodók, Atyafiság íze- retök, irgalmafok, cfendefek, alázatofok. Nem fizetvén gonofzízal a gonofzért, fe fzidalömmal, a*

fzidalomért, hanem, inkább áldaflal, mert arra hi- vattattatok, hogy az áldáít örökségül bírjátok.

Ante omnia autem: mutuam in vobis charitatem continuum habentes; quia Charitas/operit multitudi-

nem peccatorum. Mindenek előtt pedig egy más- "¡ft hoz-való fzeretett fzűntelen légyen bennetek: mert

a fzeretet bé-fődözi a bűnök íökaságát. Hojpitales invicem, fine murmuratione. Gazdálkodók egy mái- lbidt9:

nak, zúgolódás nélkül. Seniores ergo qui in no- bis funt obfecro: pafcite, qui in nobis eft Gregem u DEL Az egyházi ízolgákot áz'ért, a kik köztetek ¿ V ' vannak, kérem: legeltefsétek az Iftennek közte-

tek-való nyái át.

Similiter Adolefcentes fubditi eftote Senioribus#

Omnes autem invicem humilitatem infinuate,

DEUS fuperbis rejiftit, humilibus autem dat grati-

¿¿0. Hafonlóké ppen Iflíak engedgyetek a' Vének-n>. v.*.

nek. Minnyájan pedig egy máshoz alázatofságot mutaíTatok, mert az Iftenakevéllyeknek ellenek-áll, az alázatofiáknak pedig malafztott ád.

Humiliamini igitur fub potenti manu DEI, nos exaltet in tempore vifitationis. Omnem folici- tudinem veftram projicientes in eum , quoniam ipfi

curaeft de vobis. Sobrii eftote, & vigilate, Aláz-Ib;8v;**

zátok - meg azért magatokat az Iftennek hatalmas

H keze

(36)

keze alatt, hogy fol - magafztallyon Titekek , a' meg - látogatáfnak űdején. Minden fzorgalmatof- ságtokat ö reá vetvén ; mert o néki gondgya va- gyon reátok, jozanok legyetek, és vigyázzatok.

DEUS autem omnis gratia - - modicum pajfos

ibid. v. ipfe perficiet, confirmabit, jolidabitque. lpfi Gloria,

lo-llt & Impérium in Jcecula fceculorum Ámen. A'minden kegyelemnek Iftene pedig, Titeket, a'kik egy ke- veisé fzenvettetek ' tőkélletesé téízen, meg - eröí-

sét, és meg - váflagét. O néki Dűcsőíség, és Birodalom örökkön erőkké

A M E N.

GLorla, LaUs, & Honor, Tibi sít ReX Chrlste ReDeMptor,

raUsta THERES A Tibi JazYglbUsqVe: fa Ve.

. X 7 4 r-

Irtennek Dűcsófség.

Boldog Afzfzonynak Tiíztefség.

A* Királynak Nyertefség- A' Jáfzoknak és Kunoknak

Örök Békefség.

(37)

";»i8ÍS

/

I

f

I Ü

-fi\

\. ;

m

•V - •

» t

V'

; - / S

V

'' I ' ÉÉ I s 1

>

PSISiiSS

fsgöftÄ

ÜK • ^ '

v

y •:.

S

/

. , ,;.. . . , : V, w S , VJ. - * ,T. A . » ? K \ J « i t

'••'.. . " ' . K' , . ;.. ''¿i-

! • R.

m i«

i Ä l l

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :