II. évfolyam, 2. szám 1947 f e b r u á r 1

Teljes szövegt

(1)

DUPLA TERJEDELEM 32 OLDAL

H M I I V '

II. évfolyam, 2. szám 1947 f e b r u á r 1

Autógyártás a Szovjet- ben

Konzervatív-e az angol autó?

Leleplezzük a gyújtót „RING"

Versenyautókról Dr. Weninger Antal cikke: Gópkocsisérü-

lések

Képes beszámoló a TTC Téli versenyéről Angol salakpályariport Solti Lajos, az MMSz el-

nöke nyilatkozik László Andor cikke a tömegszállításról A N a g y Titokról, a ket- tős fokozatú kompresz-

szorról

Hírek a n a g y v i l á g b ó l és rengeteg más

olvasnivaló

K i s s L á s z l ó Puchján. mini első szóló-

motoros futott be a TTC téliversenyének

céljába a hírhedt Delmár-kesergő lábánál

(2)

S Z É P K U T H Y - S Z É K E L Y - T I C H Y

A U T Ó - S E R V I C E ÉS JAVÍTÓMŰHELY

HASZNÁLTAUTÓK VÉTELE ÉS ELADÁSA

BUDAPEST, VI., PAULÂY EDE-U. 4 7 . TELEFON: 4 2 1 - 7 8 2

S e c u r c

GEPMUHELY

f f

V., K R E S Z G É Z A - U T C A 28.

T E L E F O N : 201-639

HENG E R C S I S Z Ó L Á S

D U G A T T Y Ú Z Á S

F Ő T E N G E L Y - K Ö S Z Ö R Ü L É S

C S A P Á G Y Ö N T É S , F Ú R Á S

K A R D Á N C S U K L Ó K

JAVÍTÁSA, ÚJ C S U K L Ó K M I N D E N MÉRETBEN R A K T Á R O N

M O T O R K E R É K PÁ R -

L Á N C K E R E K E K

M I N D E N M É R E T B E N

GÖRGŐS HAJTÓKAR- C S A P Á G Y

J A V Í T Á S A

Autójavítás

Mérav Ri.

Autóservice

Méra

LEHEL-U. 10. T.: 380-165

OPEL SERVICE

= ? ^ = = = = = ~ 7 J A V Í T Á S O K A T

NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI RI Ú J B Ó L V Á L L A L

XIII., RÉVÉSZ-UTCA 5 TELEFON: 120-204 és 187-345

(3)

A GÉPJARÓMÜ IPAROSOK ÉS KERESKEDŐK ORSZ. SZÖVET- SÉGÉNEK A KMAC-NAK, A MAGYAR MOTORSPORT SZÖ- VETSÉG ÉS ÖSSZES TAGEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség é s kiadóhivatal: Budaoest. Liszt Ferenc-tór U .

Teloton: 225—010, 221—810.

Megjelenik m i n d e n hó e l s e j é n

P o s t a t a k a r ó k p é n z t á r i c s e k k s z á m l a s z á m a : 6909 Előfizetési díj 12 s z á m r a 2 4— Frt.

II. ÉVFOLYAM 1947 FEBRUÁR 1 2. SZÁM

BESZÁMOLÓ A GIKOSZ KÖZGYŰLÉSÉRŐL

S z ö v e t s é g ü n k n e k 1946. évi d e c e m b e r hó 29-ére meghir- detett k ö z g y ű l é s é t h a t á r o z a t k é p e s s é g h i á n y á b a n n e m lehetett m e g t a r t a n i , ezért a k ö z g y ű l é s f o l y t a t á s á t az a l a p s z a b á l y o k é r t e l m é b e n 1947 j a n u á r 12-ére elhalasztottuk. A k ö z g y ű l é s egyik igen fontos tár,gysorozati p o n t j a az a l a p s z a b á l y m ó d o - sítás volt, a m e l y e t c s a k az ö s s z e s t a g o k k é t h a r m a d részének m e g j e l e n é s e e s e t é b e n lehetett v o l n a tárgyalni. A j a n u á r 12-én megtartott k ö z g y ű l é s r e ez m á r n e m vonatkozott, mert a l a p s z a b á l y u n k é r t e l m é b e n a 30 n a p o n belül összehívott m á s o d i k k ö z g y ű l é s a m e g j e l e n t t a g o k s z á m á r a tekintet nél kül h a t á r o z a t k é p e s .

Л S z ö v e t s é g n e k az Ú j v á r o s h á z a k ö z g y ű l é s i t e r m é b e ^ tartott m á s o d i k évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é n t ö b b mint száz t a g jelent meg. Az ülést J á m b o r elnök nyitotta m e g , m e g á l l a - pítván a h a t á r o z a t k é p e s s é g e t , m a j d e l m o n d o t t a elnöki m e g - nyitóját, a m e l y n e k s o r á n visszapillantott az 1946. év s o r á n tartott k ö z g y ű l é s célkitűzéseire ós m e g á l l a p í t o t t a , h o g y azok közül s o k a t sikerült m e g v a l ó s í t a n i , d e s ú l y o s p r o b l é m á k m a r a d t a k m é g mindig m e g o l d a t l a n u l . Ilyenek t ö b b e k között a b e h o z a t a l k é r d é s e , a v á m m e n t e s s é g , a h a s z o n k u l c s stb.

B e s z á m o l ó j a s o r á n ismertette Gerő Ernő k ö z l e k e d é s ü g y i miniszternek, v a l a m i n t e g y i k l e g b e n s ő b b m u n k a t á r s á n a k , Seres Tibor miniszteri o s z t á l y t a n á c s o s n a k azt a z e l é g g é m e g nem köszönhető segíteni a k a r á s á t , a m e l y e t a s z a k m a é r d e k é b e n kiiejteitek. U g y a n c s a k m e l e g h á l á v a l emlékezett m e g H a r d y Róbert miniszteri t a n á c s o s r ó l , aki a k e r e s k e d e l e m é s s z ö v e t k e z e t ü g y i m i n i s z t é r i u m b a n t á m o g a t o t t b e n n ü n k e t súlyos k é r d é s e i n k m e g o l d á s á b a n .

A Szövetség k ö z g y ű l é s e K e n y e r e s Miklós i n d í t v á n y á r a j e g y z ő k ö n y v b e n rögzítette a S z ö v e t s é g köszönetét.

A Szövetség főtitkára, dr. Веке Imre előterjesztette fő- titkári jelentését, v a l a m i n t a z á r s z á m a d á s t , a m e l y e t a köz- g y ű l é s e g y h a n g ú a n t u d o m á s u l vett, m a j d beterjesztette az 1947. évi k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t , a m e l y e t a k ö z g y ű l é s szinitén e g y h a n g ú a n t u d o m á s u l vett.. Az elnök ezután a k ö z g y ű l é s t ő l kérte a l e l é p ő tisztikar r é s z é r e a f e l m e n t v é n y m e g a d á s á t , melyet a k ö z g y ű l é s szintén e g y h a n g ú a n s z a v a z o t t m e g . Ezután a l e l é p ő tisztikar e l h a g y t a a helyét és a k ö z g y ű l é s vezetését mint korelnök, K á d á r Imre, a S z ö v e t s é g i g a z g a t ó j a vette át. Dr. Веке Imre ismertette a z ú j a l a p s z a b á l y t , melyet a k ö z g y ű l é s t ö b b e k h o z z á f z ó l á s a u t á n rövid vita k e r e t é b e n

e g y h a n g ú a n elfogadott. Ezután következett a v á l a s z t á s , m e l y n e k s o r á n e l n ö k k é ú j b ó l J á m b o r Alajost, a Vízmüvek v e z é r i g a z g a t ó j á t , t á r s e l n ö k k é p e d i g Rosta Lászlót s z é k e s fővárosi t a n á c s n o k o t , a b u d a p e s t i Nemzeti Bizottság főtit- k á r á t v á l a s z t o t t a m e g , a Szövetség a l e l n ö k e i v é p e d i g U r b a c h László, Ungár Gyula, Litkay László, D e á k István és P r o h á s z k a Lajos t a g t á r s a i n k a t v á l a s z t o t t a m e g . Ezután dr.

Beke Imre főtitkár ismertette a s z a k o s z t á l y i v á l a s z t á s o k a t , a m e l y e k e t a l á b b közlünk. M a j d J á m b o r elnök v á z o l t a a S z ö v e t s é g jövő évi f e l a d a t á t és kérte a tisztikar m e g v á l a s z - tott t a g j a i t , v a l a m i n t a t a g o k a t , h o g y a Szövetséget cél- k i t ű z é s e i b e n m i n d e n e r e j ü k k e l t á m o g a s s á k .

Gépjármükereskedő szakosztály: s z a k o s z t á l y e l n ö k : Rácz László, s z a k o s z t á l y a l e l n ö k : P a t a k i Mihály, v é g r e h a j t ó b i z . t a g : Rácz László, s z á m v i z s g á l ó b i z . t a g : Fischer Endre István, j e g y z ő : S z é p k u t h y István, titkár: H a v a s G é z a , v á l a s z t m á n y i t a g o k : Gáti Vilmos, Dénes László, v á l a s z t m á n y i p ó t t a g : Steinitz Ernő.

Alkatrészszakosztály tisztikara: s z a k o s z t á l y e l n ö k : Schwei- tzer Béla, s z a k o s z t á l y a l e l n ö k ö k : Kemény G y ö r g y , Virányi János, v é g r e h a j t ó b i z . t a g : T a t á r László, s z á m v i z s g á l ó b i z t a g : Kenyeres Miklós, j e g y z ő : Rédei Endre, titkár: Kara László, v á l a s z t m á n y i t a g o k : Kluger S á n d o r , Vértes G y u l a .

Javitószakosztály tisztikara: s z a k o s z t á l y e l n ö k : Döme Róbert, s z a k o s z t á l y a l e l n ö k ö k : Bognár A n d r á s , Z u p k a Lajos, v é g r e h a j t ó b i z . t a g : László Andor, s z á m v i z s g á l ó b i z . t a g : Horváth A l a d á r , j e g y z ő : G á b o r Zsigmond, titkár: Szeift Ist- v á n , v á l a s z t m á n y i t a g o k : H r u s k a László, Horváth János, v á l a s z t m á n y i p ó t t a g : Róna László.

Gumijavitó szakosztály tisztikara: s z a k o s z t á l y e l n ö k : Len- g y e l Arthur, s z a k o s z t á l y a l e l n ö k ö k : G á b r i e l G y ő z ő , Niszl Antal, v é g r e h a j t ó b i z . t a g : Lengyel Arthur, s z á m v i z s g á l ó b i ? . t a g : Szűcs László, j e g y z ő : Hevesi László, titkár: R a s k ó Zoltán, v á l a s z t m á n y i t a g o k : Benkő Sándor, G á b r i e l Győző, v á l a s z t mányi p ó t t a g : Muraro János.

Garageszakosztály tisztikara: s z a k o s z t á l y e l n ö k : dr. Rei- m a n Andor, s z a k o s z t á l y a l e l n ö k : Stéger Tibor, v é g r e h a j t ó b i z . t a g : Krámer Imre, s z á m v i z s g á l ó b i z . t a g : Fodor Ferenc, j e g y z ő : T a u s z k y Henrik, titkár: Simányi Vilmos, v á l a s z t m á n y i t a g o k : B o g d á n Miklós, G y ő r f f y József, v á l a s z t m á n y i p ó t t a g : N a g y Bertalan.

(4)

S l j t t í i i t i t t i f A -

törölték el a személygépkocsik vámmen- tességét. És hogy ez a rajtaütés minél fájdalmasabb legyen, nem a kedvezmé- nyes, úgynevezett preferenciális, hanem a legmagasabb tételű autonóm tarifa szerint szabják ki az autók vámját. Az első vámolások már meg is történtek, az átlagos kiskocsi vámja alig marad alatta valamivel a gépenként — tízezer forintnak! Ma ennyivel drágább az autó, mint volt néhány nappal ezelőtt.

Az ország motorosításának a múlt- ban a vám volt a legnagyobb kerék- kötője. A vám jelentős mértékben drá- gította meg az autók árát. És öncélú vám volt. Hiszen nem volt — és ma nincsen — magyar autógyártás, melyet vámmal kelleti volna védeni.

Azok, akik az ország motorosításáért harcolnak, akik belátták a vámok árto hatását, akik célul tűzték ki maguknak a hároméves tervük keretében, hogy jó- val százezer fölé emelik a személyautók számát Magyarországon; harcoltak a vámok ellen. Vgylátszik vannak erők, melyek ellen hiába hurcolunk. Vannak fegyverek, melyek hatékonyabbak, mint a' 'magasabbrendű célok érdekében két- marokra fogott fegyverek.

Hogy a minden ígéret és nyilatkozat ellenére életbeléptetett vámoknak mi lesz a hatásuk: kár erre felesleges szol is pazarolni. És hogy a vámok követ- keztében a motorositás szekere katyuba reked, hogy ismét a leghátulkullogas tesz osztályrészünk az európai nemze- tek sorában, hogy a most guruló ron- csokból tákolt „autók" kidőltével keve- sebb lesz nálunk a gépkocsi, mint a nyugatindiai dzsungelben — ki meré- szel ebben kételkedni?

Valamikor az ország kultúráját asze- rint mérték, mennyi a fejenkénti szap-

panfogyasztás. Ma már nem a szappan a mérce, hanem az: hány lakóra esik egy-egy autó? Mi, — úgy a szappan, mint az autó dolgában igen csehül ál- lunk. Még néhány ilyen beavatkozás es

— még csehszlovákabbul fogunk állani.

Aki ismeri azt a roppant, munkát, mellyel az illetékes közhatóság vará- zsolt új életet a halott automobiliz- musba, aki látta a csodát, hogyan vara- zsoltunk gépjárműparkot a semmiből, aki ismeri a terveket, a célkitűzéseket, aki fel bírja fogni a kérdés nemzeti, nemzetgazdasági jelentőségét, az ertet- lenül csóválja a fejét. Ezért építettünk két éven át, hogy most egyszerre rom- - haljunk le mindent? Ezért volt minden

küzdelem, minden harc, hogy most feladjuk a nehezen meghódított allciso- kat? Ezért reménykedtünk, ezért láttuk szebbnek a jövőt, hogy most egyetlen tollvonással, egyetlen jóhrányzott dö- féssel megöljük mindazt, amit nagy kí- nok közepette hoztunk a világra?

A pénzügyi kormányzat magas tet- tekkel tényezői úgylátszik külön vize- ken eveznek. Űgylálszik nincsenek tisz- tában az automobilizmussal kapcsolatos kérdésekkel. Vagy nem hallják, vagy

— amint, a nóta mondja —'1 nem j s akarják meghallani mindazt, amit meg- hallani, amit meghallgatni pedig köte- lességük volna az ország ta'prasegitése érdekében. Vegyék tehát tudomásul: a személy aiitóvám ók életbeléptetése vem szolgálja az ország érdekét! Nem köz-

és nem magánérdek! Pénzügyi szem- pontból sem jelentős a vámok által el- ért bevétel, hiszen a behozatal korlá- tolt, hiszen amikor amerikai cigarettára, selyemre van valuta, autóra nem csurran, de még csak nem is cseppen. Hiszen a néhányszáz külföldi autó, melynek behozatalát tervezik nem jelent olyan vámbevételt, mely az ország pénzügyi egyensúlyát akár csak lehetnyileg is be- folyásolná.

De — szükség van erre az évi né- hányszáz kocsira! Hiszen a mai roncs- autók nemcsak kenyerük javát ettek meg már, hanem a szó szoros értelme- ben a morzsáknál tartanak. Ha nem lesz utánpótlás, összeomlik minden, ami az autóval, a közlekedéssel kapcsolatos.

Utakat építünk, hidakat teremtünk az országutakra? Ugyan minek, ugyan ki- nek? ' Hiszen hamarosan megürülnek az országutak, hiszen nemsokára alig né- hány' hírmondó tanúskodik majd arról, hogy Magyarországon is volt autó, hogy hozzánk is elért a kultúra. És majd akkor elmondhatjuk, hogy akar- tunk, De — nem engedték.

Látszatadó, méregdrága benzin, az importhoz szükséges valuták megtaga- dása — az egyik oldalon. És minden eddiginél magasabb vám a másik olda- lon.

Szerencse, hogy az éremnek — csaft két oldala van.

PRIMA GUMIK

T r a k t o r E l a s t i c o k V a s a b r o n c s o k 1 6 - 1 8 - 2 0 - 2 1 c o l l o s t c h e r m é r e t e k t l b .

VI., LEHEL-L'TCA 1 0 B T E L E F O N « 1 2 9 - 2 6 1

VADAS SÁNDOR

helyettesítették a n é m e t h a d i r e p ü l ő g é p e k gyujtómágneseit

M i n d e n — k i d e r ü l e g y s z e r . . . Most p é l d á u l a z d e r ü l t ki, h o g y a m i k o r a n é m e t p r o p a g a n d a a z t k ü r t ö l t e v i l á g - g á , h o g y m i n d e n n e l e l l á t t a m a g á t a

„ v é g s ő g y ő z e l e m " é r d e k é b e n , a m i k o r azt b ö m b ö l t e n a p h o s s z a t a n á c i r á d i ó , h o g y m i n d e n t b e k a l k u l á l t u n k — k i s e b b h i b á k e s t e k a k a l k u l á c i ó b a . í g y p é l - d á u l m á r 1942 ő s z é n — k o m o l y h i á n y j e l e n t k e z e t t g y u j t ó m á g n e s e k b e n . H i á n y - zott a z a k ü l ö n l e g e s m á g n e s a c é l ö t v ö - zet, m e l y n é l k ü l — n e m m á g n e s a m á g n e s . Az a u t ó g y á r t á s b a n ez n e m okozott b a j t , h i s z e n a g y ú j t á s t a di- n a m ó l á t j a el, a d i n a m ó h o z p e d i g n e m kell k ü l ö n l e g e s p e r m a n e n s m á g n e s - a c é l . A r e p ü l ő g é p m o t o r v i s z o n t n e m s z e r e l h e t ő g y u j t ó d i n a m ó v a l , m á s m e g - o l d á s t kellett t a l á l n i . És m e g s z ü l e t e t t a t i t o k z a t o s „Ring" g y ú j t ó , m e l y r ő l m o s t a d n a k e l ő s z ö r hírt a n y u g a t i s z a k l a p o k .

A „Ring" g y ú j t ó n a k a z a z é r d e k e s - s é g e , h o g y m i n d e n v i l l a m o s e n e r g i a n é l k ü l l á t j a el a g y ú j t á s t , m o n d h a t n i a d a p t á l á s a a D i e s e l e l v n e k , a n y e r s - o l a j m o t o r h o z h a s o n l ó a n a m a g a s r a k o m p r i m á l t r o b b a n ó g á z k e v e r é k a m a - g o s n y o m á s k ö v e t k e z t é b e n ö n m a g á t ó l g y u l l a d , m i n d e n s z i k r a nélkül.

Az e l s ő k í s é r l e t e k a BMW g y á r b a n í o l y t a k le o l y a n sikerrel, h o g y r ö v i d e - s e n a n é m e t h a d i r e p ü l ő g é p e k túl- n y o m ó r é s z e volt „ R i n g " g y ú j t á s s a l el- l á t v a .

A k ü l ö n l e g e s g y ú j t á s n a k a z a z é r d e - k e s s é g e , h o g y k ü l ö n l e g e s , a l a c s o n y f o r r p o n t ú é g h e t ő í o l y a d é k o t , k é n é t e r - s z e r ü v e g y ü l e t e t a l k a l m a z mint g y ú j - t á s közvetítőt. A r e p ü l ő g é p m o t o r o k k o m p r e s s z i ó a r á n y a u g y a n i s l e g f e l j e b b

1:9 v i s z o n y ú , ez a k o m p r e s s z i ó n y o m á s n e m e l é g m a g a s a h h o z , h o g y ö n g y u l - l a d á s l é p j e n fel b e n z i n g á z e s e t é n . Ezért kell a „ R i n g " g y ú j t á s h o z k ü l ö n - l e g e s é s k ü l ö n t a r t á n y b ó l a r o b b a n ó - t é r b e v e z e t e t t é t e r s z e r ü , tehát i g e n a l a - c s o n y í o r r p o n t ú ü z e m a n y a g , m e l y át- l a g b a n a l i g öt s z á z a l é k a a f e l h a s z n á l t b e n z i n n e k . A k ü l ö n l e g e s f o l y a d é k o t kis s z i v a t t y ú - i n j e k t o r p r é s e l i b e á la Diesel a r o b b a n ó t é r k ü l ö n l e g e s z s á k j á b a , a sűrítési ü t e m b e n f e l l é p ő m a g a s k o m - p r e s s z i ó n y o m á s m e g g y ú j t j a é s a m e g - g y u l l a d t s p e c i á l i s f o l y a d é k t o v á b b g y ú j t j a a b e s z i v o t t , illetve a k o m p r e s z - szor á l t a l szállított b e n z i n g á z k e v e r é k e t .

A «R ing " glyujtás jól b e v á l t , h á t - r á n y a c s u p á n a n n y i volt, h o g y a h i d e g m o t o r b e g y ú j t á s á h o z k ü l ö n v i l l a m o s b e r e n d e z é s volt s z ü k s é g e s , m e l y e t a z o n b a n l e k a p c s o l t a k , mire a m o t o r f e l m e l e g e d e t t . A v i l l a m o s b e r e n d e z é s t e r m é s z e t e s e n lent m a r a d t a r e p ü l ő t é - ren, a l e v e g ő b e n m á r c s a k a „ R i n g "

g y ú j t á s m ű k ö d ö t t .

Az osztrák közlekedésügyi k>niiaiiyaal rar.al a tervvel foglal'komk. hogy lw looMte könnyítésekkel szorgalmazza a vMBaanos meghajtásai elektramobúlok ifoigaltombaAliU- tását. Ausztria vízerőmüvei révén igen od- csó vilLamosáramMuail rendelkezik, ezael szemben, a benzint nagyrészt importálnia kell.

A Steyr-gyár jelenleg havi 12» teherautót gyárt Most folyiik a gyártás újjászervezése, melynek eredménye havi 250 háromtonnás

amerikai gumlszlndlkátus közlése sze- niiurt az 1947. év másoilik felében nagyobb lesz a gum¡kínálat, inint a kereslet, ami az árak csökkenését fogja eredményezni.

(5)

A rajiban !s bemutatott „Strang Speelal" a brlghlonl liegyl- verseny fordulójában.

A

z a u t ó v e r s e n y s p o r t k e z d e g é s z e n ú j s z e r ű á b r á z a t o t öl- teni, m e r ő b e n ú j e l g o n d o l á s o k , m e r ő b e n ú j m e g o l d á s o k , m e r ő b e n ú j a l a p e l v e k jellemzik a m a é s a h o l n a p a u t o - m o b i l - v e r s e n y s p o r t j á t , m e l y s z a k í t m i n d e n t r a d í c i ó v a l , szakít a szük g y á r i k e r e t e k k e l é s h o g y ú g y m o n d j u k , k e z d a szó s z o r o s é r t e l m é b e n e g y é n i u t a k o n h a l a d n i .

A v e r s e n y s p o r t ő s k o r á t a h a t a l m a s , s o k l i t e r e s s z ö r n y e k jellemezték, n i n c s e n m e s s z e a z a z idő, a m i k o r á t l a g b a n ötliteres volt a G r a n d Prix k o c s i é s é v e k i g tartott, a m í g a v e r s e n y k o c s i k h e n g o r ü r t a r t a l m a f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t . Hi- s z e n n e m r é g m é g m i n i a t ű r n e k szá mí t o t t a m á s f é l l i t e r e s , m a viszont ez a m a x i m u m a a k o m p r e s s z o r o s GP k o c s i h e n g e r - ű r t a r t a l m á n a k é s a m á s f é l l i t e r e s b i z o n y m a m á r m o t o i - k o l o s s z u s n a k számít, h i s z e n ott t a r t u n k , h o g y a m a i GP v e r s e n y k o c s i t e l j e s í t m é n y e m e g h a l a d j a a 250 f é k l ó e r ő t é s s e b e s s é g e v e s z e d e l m e s e n közelíti m e g a z ó r á n k é n t 300 k m - e s i r a m o t . Szinte b o r s ó d z i k a m a e m b e r é n e k a h á t a , h a v i s s z a e m l é k s z i k p é l d á u l a h a r m i n c a s é v e k g u g g e r h e g y i v e r s e n y é r e , a h o l Stuck é s t á r s a i n a k SS M e r c e d e s e i t ö b b mint k é t t o n n á s ö n s ú l y u k k a l é s h a t l i t e r e s m o t o r j a i k k a l f a r a l - g a t t á k v é g i g a p i k á n s h a j t ü k a n y a r o k a t . A v e r s e n y k o c s i - k o l o s s z ü s a múlté, a m a v e r s e n y k o c s i j a a z e g y — m á s f é l - literes. És a h o l n a p a kis f é l l i t e r e s e k é . . .

Az a u t ó v e r s e n y z é s i g e n d r á g a sport. G y á r i k e r e t e k n é l - kül szinte e l k é p z e l h e t e t l e n a v e r s e n y k o c s i k m e g é p í t é s e é s ü z e m b e n t a r t á s a . A g y á r a k m a túl v a n n a k t e r h e l v e , t e l j e s k a p a c i t á s s a l d o l g o z n a k é s a s t a i i s z t i k á k szerint m é g í g y is a k e r e s l e t n e k m i n d ö s s z e h u s z o n ö t s z á z a l é k á t t u d j á k ki- e l é g í t e n i . A a y á r a k n a k m a a l i g v a n i d e j ü k , a l i g v a n t ő k é - jük a r r a , h o g y kísérleti o s z t á l y o k a t l é t e s í t s e n e k , h o g y s z á - m o l a t l a n s z á z e z r e k e t á l d o z z a n a k a v e r s e n y z é s r e . N i n c s is s z ü k s é g ü k erre, h i s z e n a v e r s e n y z é s m a n e m bír h í r v e r ő j e l e n t ő s é g g e l , h i s z e n a g y á r a k t e r m e l é s ü k n e k a n é g y s z e r e - sét is el t u d j á k a d n i é s í g y n i n c s e n j e l e n t ő s é g e a n n a k a r e k l á m n a k , m e l v e t e g y - e g y k l a s s z i k u s g y ő z e l e m jelent.

M e g é r t j ü k t e h á t , miért k e z d i a v e r s e n y z é s , m o n d h a t n i

Az MO-as „Véres Mary" úgy (araija a hegylverseny fordulóját, mint valami komoly versenykoesl.

ÚJ K O R S Z A K HAJNALÁT JELENTIK

a házilag készített verseriy-kiskocsik!

k é n y s z e r b ő l , f ü g g e t l e n í t e n i m a g á t a g y á r i p a r t ó l , miért v á l i k e g y r e j o b b a n a v e r s e n y z ő k n e k — m a g á n ü g y é v é .

A v e r s e n y k o c s i m e g é p í t é s e d r á g a d o l o g , a m a g á n e m b e - rek között ritka m a d á r a z , a k i n e k e r r e telik. A v e r s e n y - sportot t e h á t o l c s ó b b í t a n i kell, h o z z á f é r h e t ő v é tenni min- d e n k i s z á m á r a . És m e g s z ü l e t t e k a kis m i n i a t ű r ö k , m e l y e k e t a v e r s e n y z ő k n a g y i é s z t h á z i l a g k é s z í t e n e k . A n g o l o r s z á g b ó l indult ki a z ú j „ d i v a t " é s b e c s l é s e k szerint m a l e g a l á b b s z á z ö t v e n kis félliteres v e r s e n y k o c s i létezik, m e l y e t g a z d á j a m a g a b a r k á c s o l t ö s s z e . És a m e l y e k l e g n a g y o b b r é s z e szinte h i h e t e t l e n s e b e s s é g e k r e k é p e s .

Mi kell a z i l y e n h á z i - v e r s e n y k o c s i h o z . Kell v a l a h o n n a n s z e r e z n i v a l a m i k i é r d e m e s ü l t , d e m é g m i n d i g k o m o l y telje- s í t m é n y ű 500 k e m - e s m o t o r k e r é k p á r - v e r s e n y m o t o r t , v a l a m i r é g e b b i TT v a g y s a l a k m o t o r t , m e l y m e g f e l e l ő m ó d o n fel- t u n i n g o l v a m é g m i n d i g l e a d j a a m a g a 45—50 f é k l ó e r ő j é t . És h a s i k e r ü l v a l a h o n n a n s z e r e z n i v a l a m i j ó k a r b a n l e v ő kis Roots k o m p r e s s z o r t , ú g y a t e l j e s í t m é n y t a h a t v a n l ó s r ő fölé is l e h e t fokozni. Az a n g o l m e l l é n y z s e b - v e r s e n y z ő s z e r e z v a - l a h o l v a l a m i r é g i T o p o l i n o a l v á z a t , m e l y e t l e h e t ő l e g m i n - d e n ü t t k l f u r k á l , h o g y a s ú l y á t c s ö k k e n t s e , h o z z á v a d á s s z a a i h é g s z ü k s é g e s m o t o r k e r é k p á r - s e b e s s é g v á l t ó t , a z a p r ó a l k a t - r é s z e k e t é s n é h á n y h ó n a p i h á z i - m ű h e l y m u n k a u t á n m á r i s

Az angol Strang-Speclalba 500-as Vincent HRI) speelal motort és liurman sebességváltót szereltek. Az alváz úgy ki van fürkálva,

hogy mondhatni, az egészet — lyukak tartják össze.

m e g s z ü l e t i k a „ V é r e s M a r y " v a g y a „ C o o p e r S p e c i a l " , e s e t l e g a S t r a n g „ T i g r i s k ö l y ö k " , m e l y n e k ö n s ú l y a a l i g t ö b b m á s f é l m á z s á n á l é s í g y o l y a n s e b e s s é g e k r e k é p e s , h o g y szinte é s z v e s z t ő i r a m b a n t u d j a v é g i g f a r a l n i - c s u s z k á l n i a z e g y r e n é p s z e r ű b b h e g y i v e r s e n y ú t v o n a l a k a t . H o g y a v e z e t ő szinte a f ö l d ö n f e k s z i k , h o g y a k o m p l e t t g é p a l i g n a g y o b b a h a j d a n i A n g o l p a r k h a j d a n i k ö r b e p u r r o g ó k i s a u t ó i n á l : a n n á l é r d e k e s e b b a d o l o g . És h o g y a m e g h a j t ó h á t s ó k e r e - k e k j o b b a n t a p a d j a n a k , e g y s z e r ű e n h á t u l szerelik fel a motort é s i k e r k e r e k e k e t r a k n a k a h á t s ó t e n g e l y r e . A g u m i - g y á r a k n a g y s o r o z a t o k b a n készítik a t ö r p e - p n e u k a t , a z e g y i k n y u g a t a n g o l o r s z á g i g y á r m á r s o r o z a t b a n készíti a m e g f e l e l ő a l v á z a k a t , p e r s z e : m o t o r é s s e b e s s é g v á l t ó n é l k ü l , m o n d h a t n i m e k k á n ó - r e n d s z e r b e n , h o g y m i n d e n k i a m a g a s z á j a í z e szerint é p í t s e ö s s z e a z e g é s z e t . Az e g y i k v i l á g h í r ű a n g o l k o n s t r u k t ő r n a g y o n s z e l l e m e s e n j e l l e m e z t e a m i n i a - tűr v e r s e n y k o c s i k a t , s z e r i n t e a z i l y e n k o c s i n e m m á s , mint m o t o r é s s e b e s s é g v á l t ó , m e l y e t — l y u k a k t a r t a n a k ö s s z e I g a z a is v a n , m e r t — a m i n t a z t e g y i k k é p ü n k ö n l á t h a t j u k — a k o c s i k a l v á z a , l á n c k e r e k e i , f é k d o b j a i , m o n d h a t n i m i n d e n a p r ó a l k a t r é s z e ú g y ki v a n f u r k á l v a , mint v a l a m i b é k e b e l i e m e n t á l i s a j t .

Az a n g o l k l u b o k azt tervezik, h o g y t a v a s s z a l s o r o z a t o - s a n r e n d e z n e k e r ő p r ó b á k a t a f é l l i t e r e s e k , sőt a 350-esek s z á m á r a is. T e r v b e v e t t é k G r a n d P r i x - s z e r ü k ö r v e r s e n y e k é s r ö v i d t á v ú h e g y i v e r s a n y e k r e n d e z é s é t , a f é l l i t e r e s k a t e - g ó r i a f o g l a l k o z t a t á s a t e h á t m á r i s b i z t o s í t v a v a n . Sőt i d e g e n k o n k u r r e n c i a is j e l e n t k e z e t t , a z e g y i k o l a s z m i n i a t ű r v e r - s e n y k o c s i . a G o r d i n i - f é l e Fiat 500 k o m o l y e l l e n f é l n e k s z á m í t .

37

(6)

eév gut ót urát ót

Irta: Dr. LANDAUER EDUÁRD a

K M A C vezértitkára.

F o l y t a t á s .

Svájc. Gondozott utak, pontos utijelzés, h á b o r ú n a k itt természetesen sémim nyoma, csak a — szerencsére tárgytalanina v á l t - felkészültséginek. Mert S v á j c — *aal « Mrtlt- sággal, ami a svájci embernek l e g f e t ü n ó b b t u l a j d o n s á g a - Hitler gyalázató* h á b o r ú j á - nak első percétől kezdve miniden diploma- tikus köntörfalazás mellőzésével leszögezte, hogy nem- t ű r sem átvonulást, sem m e g h a - lást, n e m tűri állami szuverenitásának legcsekélyebb megsértését és az ertezalkra erőszakkal vála-zo és feláldozza mérhetet- len értékét, f e l r o b b a n t j a az országon ke- resztülvezető két életbevágó fontosságú észak-déli f ü ú t vonatat és védekezik ««

U tÉ ^ H M e f - gyűlölettől t a j t é k o z v a 'és a bosszú kielégítetlen v á g y á v a l szívében - ez egyszer h á t r á l n i volt. kénytéllen. EJzeu csak azok csodálkoztak, akik .történe.Inni mű- veltség h i á n y á b a n a két. v i l á g h á b o r ú vér- / i v a t a i álban is szorgalmasan dolgozó srvájoM egyszerűen kalmárnépnek képzeltek es nem tudták, hogy S v á j c az i m m á r közhelyként ható béke-jellegéhez évszázadok véráldooa- taiii keresztül jutott el, amikor i s a ...svájci" sainon i m á j a vollt a „harcos f o g a l m á n a k . , , . . ,

Mint. mindenki, aki mélyen os m e g é r d / ]netten, szereti Svájcot, s a j n á l t a m volna, *n n e m t u d t a volna elkerülni a háborúban valló részvételt. Én azonban 1940 . ' u a j u s 10-én autón j á r v a S v á j c ortszágntjali't, lát- t a m azt a halálos elszántságot, amellyel S v á j c minit egy ember állott f e g y v e r b e m első mozgósítás n a p j á n e s n e g vagyök győződve, hogy Hitler hordáinak .keserves l a p a s z t a l a t o k r a lett volna kilátásuk. *

S v á j c — kisebb-nagyobb városok szinte egybeolvadnak. Tiszta « t e á k , tiszta házak, ragvogó kirakatok és a k i r a k a t o k b a n egy olyan ország gazdagsága, amely nem is- meri a nélkülözés f o g a l m á t .

Az objektív szemlélődő éliott önként tel- vetődük a kérdés: ennek a természetellenes p a z a r bőségnek nem jön-e el a b ö j t j e ? Ma ós — Európa helvzete a l a p j á n m h e M i e g elég sokáig - a Sivájoi ipar versenymente;

se.i u r a l j a a piacot és a d r á g a tem eltei előfeltételek mellett is dikitalja az ,»™kat.

\íi lesz azonban,, h a a környező ál laimoK i p a r a is felocsúdik aléltságából es v w - senybe lép? Az igénytelenebb tömegek munka készsége olyan f a k t o r lehet ainely a svájci munkásnak - egyébként, deimokratli- kus szempontból örvendetes - kivételes helyzetéből következő termelési kol.taeg- löbblettel szemben döntöleg érvényesül. Az igazi demokrácia a l a p j á n álló e v á j c l koi- m á n v azonban olyan ekés t a n ú j e l é t adta képességeinek, hogy minden bizonnyal! ar f o g i a tudni hidalni ezen jövőbeli nehézsé- gekét, éspedig annál is inkább, n e r t . e z z e l egyideiüleg lép ismét telje« jelentosegűvé S v á j c 'elsőszámú i p a r a - az idegenforgalom.

* , .

A felületesen szemlélődő idegen a r a n y l a g nehezen t u d j a megkülönböztetni S v á j c b a n a

99

T R I O "

AUTÓALKATRÉSZ SZERSZÁM

BUDAPEST, !VI., JÓKAI-UTCA 6 T E L E F O N : 329-618 DUGATTYÚK

D U G A T T Y Ú G Y Ü R Ü K S Z E L E P E K

F O R D S O N ALKATRÉSZEK

S P E C I A L

C H R O M V A N A D I U M SZERSZÁMOK

belső idegenforgalmat a tényleges nemzet-

közi idegenít orgailomtól. _„,in,itAiii Bár S v á j c n a k - a legnemesebb vaitotáju

országnak - nincs az g a l o m r a valuHaszerzés céljából,, kétségtelen, hogy az idegenforgalmi jellegű v á l l a k o z a - s«k telítettségét osalk a nemzetközi idegen-

forgalom t u d j a biztosítani. .,:.„„,, A helyzettel i s m e r t e e l ő t t - mert h sze

n fe.nuiet.es k m í ó l d i t megtévesztheti a német- francia-olasz nyelv keveroilwe ^ kétségtelen, hogy a t é n y l i e g e s n e z e t k o z . i d e g e n f o r g a l o m - h a Persze ilieMto J u k « szabadságos angol és amerikai ikaitonáka - ezldösserint jelentéktelen. Még a'r ^ e g e n - f o r g a l o m i s 'azonban egészen; kulonos vi- szonylatban m u t a t j a az elmúlt borzalmas évek h a t á s á t . Amíg u g y a n i s az á t l ő t t oly kedvelt te túlzsúfolt sportilteiyek csak K ^ e s külföldit t u d n á k f e l m u t a t n i , a d d i g lényege sen kedvezőbb a z a r á n y a knlonboző gyÓKJ te pihenőhelyeik j a v á r a . Vagyis B>ogy"lást kereső betegek és pihenést kereső öregek képezik a többséget - a^ máskor s p o r t o n vágyó f i a t a l s á g pedig ott m a r a d t a Ikntai böző harctereken, vagy küzd a puszta meg- élhetésért.

Zürich — i m m á r elég régem - az enró- pai pénzpiac középpontja. De alku a t a p o ^ M ismeri ezt a várost, örömteli meglepetessel E li vonásdkiat. A B a h n h o f s t r a s s e uzl.e_

tót mindig a jómód te a ^ a g a s mérték jellemezte, de bizony g y a k r a n né M l o z e azt a bizonyos olvic-et, a m , szinte M z á r ó l j r gosan a f r a n c i a i p a r t i t k a volt. Ma ped g az a helyzet, iiogy Zürich nemcsak az á r u - hiányba!« szenvedő Pártat győzte lte, de iülés és örttet s z e m p o n t j á b ó l sem kell a Bahnhofstrassének a Rue de la Panx-re t a n u l n i mennie.

Reálpolitilka, szakemberek mindért helyen - és m i n d e n f é l e jelszótól és poHirtkaii szó- lamtól való f ü g g e t l e n s é g —, ez a titka a

svájci ipaT fokozódó sikerének. ..

E g y kis Példa. S v á j c féltékenyen őrkö- dik afelett, hogy a különibözö jellegű mene- kültékkel oly alaposam feltöltött) lalkossaga bevándorlókkal megszaporodjak, haszen a miail keserves Európánalki úgyszólván min- den lakóija e g y é b k é n t e r r e a békeszigetre vetné m a g á t . A m i k o r azonban a csehszlo- vák hatóságok a saudétavidélk) n é m e t j e i n e k kitelepítése s o r á n kitelepítették a Gablon*

kömyékénelki német sízármazású lakóit, a'kik évszázadok óta generációról generácuora a v i l á g h í r ű v é vált díszműipairban dolgoztaik a z országos érdeket, felismerve, számos szakembert engedtek be. szinte ú j iparágirt t e r e m t v e és ú j munlkaallkalmat.

Évszázados történelmi emlékek váltakoz- nak természeti szépségekkel a Szentgott- hárd- felé vezető úton és a z autós prívliile- gimma. hogy egyik-másik kedvéért letérjen

az „egyenes ú t r ó l " .

A „Uüttli-eskü" helyén stílusos kis ven- déglő, előtte kis D. K. W.-nlk é r t h e t ő fel- tűnést kelt a fényűző kocsilk tömegében. Az egyiknek g a z d á j a - az 1946-os S t u d e b a k e r . a r a n y l á n c , h a v a n n a - s z i v a r — kedvesen ér- deklődök és nagy részvéttel veszi tudomá- sul m a g y a r voltunkat. „Borzasztó tehet orosz u r a l o m a l a t t élni" - persze, most m e n e k ü l n e k . " Ezt a félreértést, m é g csak rossznéven se vehettem, mert alku _ vihar- vert 1). K. W.-n'kat l á t t a , a hosszú ut min- den eshetősége ellen való különböző speciá- lis berendezkedésekkel és a felszerelt SOK benzinka n.n á vail. a mindenféle podgyászról nem i s beszélve, az atllgiha t a r t o t t benmfln- ket k é j u t a z ó k n a k . - „ N a h á t , ide még nem léptek be és nem is f o g n a k soha az oro- szok!" — f o l y t a t t a önelégülten ú j d o n s ü l t

ismerősünk. Nem foglalkozom nemzetközi politikával és így nem éreztem m a g a m a t h i v a t v a jövőre i r á n y u l ó Mjeilentosevet fog- lalkozni. hanem megelégedtem azzal a sze- rény helyreigazítással, hogy kelet fele irá- nyítsam figyelmét, a h o n n a n a távolitól oda- kéklettek a g y ö n y ö r ű napsütésben a hegyek, amelvek köaött a z 1S56 m m a g a s Pragol- Pass-om szinte napra W7 évvel ezelőtt, Suvarow orowz s e r e g e Svájcliai özönlött. IJBI-

tam, hogy nem hiszi, de talán azóta m á r leellenőrizte.

Wasseu. jelentéktoleai hegyvidéki k,is ikon ség és ntégis többen emlékeznek templo- m á r a , mint számos művészii pompájú 'toaited- rálisra. Egyedülálló a maga. nemében, meri a Szent-Cio-tthárd vasútijának csakúgy, pi'int o r s z á g ú t j á n a k szinte önmagáival visszatérő szerpentinjei következtében h á r o m s z o r talál l.ozi'k velle ú j r a az utas, h á r o m különböző oldalróit, három különböző m a g a s s á g b a n . Egy hosszú ú t rengeteg élménye és benyo- mása között sokszor a legjélfenitékileleneb-

bek elszürkülnék - a wassemi templom emlékezetéiben marad a Gotthárd-útvonal

utaisainaik, mint egy JÍiagy világvárosi át- rohanásai u t á n egy megkapó r e k l á m t á b l a . # Alig hiszem, hogy volnai E u r ó p á n a k egy p o n t j a is, amely olyan koncentráltan á f a s z t a n á magából a békés m e g n y u g v á s h a n g u - latát, mint, Locarno, különösen az őszvégi ragyogó napsütésben.

A k á r k i j a v a s o l t a is élőszőr, komoly pszi- chológiai szakértelemről 'tett .tanúságot, aiki

a béketárgyalások helyéüll Looa.rn.5t kí- vánta. Nem úgy, mint az a fiatal a m e r i k a i külügyminiszteri titlkár, alkit ezen teleülése vezetett be Upton Sinclair művein keresz- tül a z irodalom h a l h a t a t l a n s á g á b a — aki a Német Birodalom sorsdöntő első értekezile teiinek egyikét, s a j t ó h i b a folytán, hívita ösrz- sze E u r ó p a leglái-másább íklikötő városéiba, Génuába. Gyengébbek kedvéért Gemfbe kai lett volna az értekezletet összehívni, deiliát angollul Ganif az Geneva, a f i a t a l e m b e r a térképen Genova-t tailáli, hát. oda h í v j a üsz sze a világboldogító p o l i t i k u s o k a t — k i c s i r e n e m nézünk —, mi ez a kis tévedés amel- lett, hogy a Rongyva-pataik liiajózható l'olyó, Raj'ka, Bezenye és a többiek pedig szlovák községeik 1

(Folytatjuk.)

Hetelúlsük ki

a motorkerékpár- hengerűrtartalom kategóriákat ?

É r d e k e s ötletet v e t e t t í e l a v i l á g v e - z e t ő m o t o r o s s z a k l a p j a , a z a n g o l T h e Motor C y c l e . L e g u t ó b b i s z á m á n a k e g y i k c i k k é b e n arról ír: miért v a n n a k v i l á g - s z e r t e n e m k e r e k s z á m ú h e n g e r ű r t a r t a - l o m k a t e g ó r i á k é r v é n y b e n ? Miért o s z t á - l y o z z a a n e m z e t k ö z i s z a b á l y z a t a m o - t o r o k a t a 125, 250, 350 é s 50q k e m - e s o s z t á l y o k b a , a m i k o r s o k k a l e g y s z e r ű b b v o l n a a j e l e n l e g i r e n d s z e r t m e g v á l t o z - t a t v a a 100, 200. 400 é s 600 k e m - e s o s z t á l y o k a t é l e t b e l é p t e t n i ? A r e n d k í - v ü l é r d e k e s c i k k u t a l arra, h o g y a n é - m e t e k m á r r é g e b b e n s z a k í t o t t a k a r e n d s z e r r e l é s t e r m e l é s ü k t ú l n y o m ó ré- s z e 100 é s 200 k e m - e s m o d e l l volt.

Az új r e n d s z e r , b á r m i l y e n k í v á n a t o s is, c s a k a k k o r l é p h e t é l e t b e , h a a m o - t o r s p o r t v i l á g i s áttér a z új, k e r e k s z á m ú k a t e g ó r i a b e o s z t á s r a , a m i n e k v i s z o n t s e m e l v i , s e m g y a k o r l a t i a k a d á l y a i n i n c s e n e k .

SUPER

STAR

^ A GY0RSVULKANIZAL0

KcmkaJtó- szakütUeMth.

EXöuäiU:

FÁBIÁN G UM I TECH ti I KA

BuAofvtst, SaUal Jtt*ke.-U.3.

38

(7)

A

s a l a k m o t o r o z á s , a d ö r t t r e k k a v i l á g l e g h a n g o s a b b s p o r t j a . Ü v ö l t e n e k a m o t o r o k , a m i n t m a g a s r a s z ó r v a a s a - l a k o t f a r a l j á k v é g i g a fordulót, ü v ö l - t e n e k a n é z ő k , a k i k i z g a l m a t , m é g t ö b b i z g a l m a t v á r n a k , s i k o l t á s , t a p s , iiltty, o l a j s z a g , m e n t ő k , a l e l k e s szur- k o l ó k k e r e p l ő i n e k f ü l t é p ő z e n é j e kíséri ezt a k a k o f ó n i á t , a z a n g o l o r s z á g i s a - l a k p á l y a - m o t o r v e r s e n y e k m e g s z o k o t t z e n e i a l á í e s t é s é t .

A d ö r t t r e k k 1920-ban k e z d ő d ö t t , v a - l a h o l a m e s s z i A u s z t r á l i á b a n , a m i k o r v a l a k i — a n e v é t n e m j e g y e z t e fel a m o t o r s p o r t t ö r t é n e l m e — k i a g y a l t a , h o g y a s a l a k p á l y á n is l e h e t m o t o r v e r - s e n y t r e n d e z n i . K i a g y a l t a , m e g v a l ó s í - totta é s m e g t e r e m t e t t e a „ s p o r t o k s p o r t j á t " ! 1927-ben m á r A n g o l o r s z á g o t is m e g f e r t ő z t e a „ r a g á l y " , a b i r m i n g - h a m i S \ m b a k C l u b r e n d e z t e a z e l s ő

s a l a k m i t i n g e t é s — n y e r t . M a tizen- h á r o m k ü l ö n e r r e a c é l r a épített é s f e n n t a r t o t t p á l y a s z o l g á l j a N a g y b r i t a n - n i á b a n a s a l a k s p o r t o t . És m i n d e n v e r - s e n y t r e k o r d s z á m ú n é z ő i z g u l j a v é g i g . A n a g y o b b e r ő p r ó b á k á t l a g o s n é z ő - s z á m a 100.000 s z u r k u l ó ! A k ö z v é l e - m é n y k u t a t ó intézet n e m r é g a d t a közre, h o g y h a t m i l l i ó a n g o l n a k k e d v e n c s p o r t j a a s a l a k s p o r t , hatmillió a n g o l m e g y s z í v e s e b b e n el v a l a m e l y i k S p e e d w a y r e , mint a — k u p a d ö n t ő r e . N a g y o n n a g y szó ez, a — f u t b a l l h a - z á j á b a n . . . Jöhet k ö d , e s ő , v i h a r , fel- h ő s z a k a d á s . a l e l k e s n é z ő k m e g t ö l t i k a p á l y á k t r i b ü n j e i t . P e d i g n e m o l c s ó m u l a t s á g a d ö r t t r e k k , a l e g o l c s ó b b á l l ó h e l y i e g y h á r o m shilling a W e m b - l e y s t a d i o n b a n .

A n é z ő k ? H a t v a n s z á z a l é k u k nő- n e m ű . Kislánytól a — n a g y m a m á i g . És m i v e l a k e d v e n c v e r s e n y z ő k klu- b o k h o z t a r t o z n a k , a s z u r k o l ó k is k l u b - j e l v é n y e k k e l v o n u l n a k fel, k l u b s á l a k , k l u b s a p k á k v i r í t a n a k . Az i g a z i s a l a k - s z u r k o l ó l e h e t ő l e g m i n é l n a g y o b b ke- r e p l ő v e l v o n u l fel. A k e r e p l ő v e l u g y a n - is n a g y s z e r ű e i i l e h e t fokozni a z a m ú g y is p o k o l i z s i v a j t . És f e j b e Í3 l e h e t v e l e k ó l i n t a n i — p e r s z e v é l e t l e n ü l — a z e l l e n s z u r k o l ó t .

S z a b a d o n t o m b o l h a t a t ö m e g h i s z t é - ria. A l e l k e s h ö l g y n é z ő k elől n i n c s e - n e k b i z t o n s á g b a n a v e r s e n y z ő k . M e g - szokott d o l o g , h o g y a l e l k e s s z u r k o l ó k e m l é k ü l l e t é p d e s n e k e g y - e g y d a r a b o t a k e d v e n c s a l a k s z t á r s t a r t s z á m á b ó l , sőt a r r a is volt e s e t , h o g y a z e g y i k v e r s e n y z ő f e j e b u b j á r ó l jó a d a g n y i tin- c s e t is t é p t e k le — h o g y l e g y e n mit e m l é k ü l b e l e f ű z n i a m e l l t ü b e . R e n g e - t e g e n a d a k o z á s b ó l élik ki l e l k e s e d é - s ü k e t . V i r á g , c i g a r e t t a , g y ü m ö l c s , sőt m é g é l e l m i s z e r j e g y is r e p ü l a s a l a k - s z t á r ielé, a m i n t a g y ő z t e s f u t a m u t á n

a z ú g y n e v e z e t t „ p o f a f ü r d ő " kört t e l j e - síti.

Jól j ö v e d e l m e z a s a l a k s p o r t ! A N e m - zeti L i g á b a t a r t o z ó v e r s e n y z ő m i n d e n e g y e s n y e r t p o n t é r t két fontot k a p . A g y ő z e l e m h á r o m , a m á s o d i k h e l y kettő, a h a r m a d i k h e l y e z é s e g y pont, a z á t - l a g o s k é p e s s é g ű , t e h á t k o r á n t s e m s z t á r m e n ő h e t e n k é n t k ö n n y e n k i s a l a - k o z z a a m a g a h a t v a n - h e t v e n f o n t j á t , n e m k e l l e h h e z m á s , mint h e t e n k é n t két v e r s e n y e n indulni. A s z t á r o k j a v a - d a l m a z á s a e n n é l s o k k a l t ö b b , a L a n g - t o n o k é s t á r s a i k h e t e n k é n t á t l a g 200—

250 fontot v e r s e n y e z n e k ö s s z e , a m i h a v i e z e r fontot, a z a z n é g y e z e r d o l - lárt, h i v a t a l o s á r f o l y a m o n k b . 45.000 forintot jelent. E g é s z e n c s i n o s s u m m a . De f u t j a a h a t a l m a s b e l é p t i d í j a k b ó l . P e r s z e n é h a ráfizet a v e r s e n y z ő , hi- s z e n a k ó r h á z d r á g a m u l a t s á g A n g o l - h o n b a n , v i s z o n t a k á r m i l y e n g y a k o r i a k is a b a l e s e t e k , l e g t ö b b j ü k á r t a t l a n b u - k á s . l e g f e l j e b b e g y - k é t heti k e z e l é s a z á r a . A k o m o l y , a h a l á l o s b a l e s e t s z e - r e n c s é r e n a g y o n - n a g y o n ritka.

A d ö r t t r e k k - g é p é s a b ő r r u h a a l i g k e r ü l t ö b b e 250 f o n t n á l . A g é p e k e g y - s z e r ű m a s i n á k n a g y o n . N i n c s e n r a j t u k s e b e s s é g v á l t ó , k u p p l u n g . E g y s z e r ű , s i m a v á z , r ú g ó z a t l a n e l s ő k e r é k , c s a k é p p e n v a l a m i t e l i v é r e b b r é g i J a p v a g y R u d g e - m o t o r kell b e l é . A s a l a k o n nin- c s e n k o m o l y s e b e s s é g , n y o l c v a n n á l g y o r s a b b á t l a g ú kört m é g n e m futot- t a k , a f o n t o s c s u p á n az, h o g y a m o t o r jól h ú z z o n , h o g y jól p ö r g e s s e á t a

h á t s ó k e r e k e t , h o g y a g é p í a r a l j o n - c s ú s s z o n a f o r d u l ó b a n . Elől p á r h u z a - m o s a n b o r d á z o t t , h á t u l m i n é l „ e k é - s e b b " a g u m i . A v á z a k a t t e s t h e z s z a - b a t j á k , a m o t o r o k a t s z e s z e s k e v e r é k - kel i t a t j á k , m e l y b ő l r e n g e t e g , s z á z ki- l o m é t e r r e v a g y 35—40 liternyi f o g y .

A h í r e s a n g o l S p e e d w a y k n a g y r é s z t á t a l a k í t o t t a t l é t i k a i p á l y á k . K e r ü l e t ü k t ö b b n y i r e n é g y s z á z m é t e r , f o r d u l ó i k l e g a l á b b 15—18 m é t e r s z é l e s e k , a for- d u l ó k d r ó t h á l ó v a l v a n n a k e l l á t v a , a k i k i s z a l a d , a z n e m s é r ü l m e g a h á l ó b a n é s n e m t e h e t k á r t a n é z ő k b e n s e m . A v e r s e n y e k e t f ő l e g e s t e , v i l l a n y f é n y n é l r e n d e z i k . í g y i z g a l m a s a b b . S o h a n é g y - n é l t ö b b m e n ő n i n c s e n e g y s z e r r e a p á - l y á n , t ö b b n y i r e h á r o m i n d u l ó s z e r e p e l e g y - e g y f u t a m b a n . A f u t a m o k r ö v i d e k , r e p ü l ő s t a r t o s a k , l e g f e l j e b b h á r o m k ö r a t á v j u k . És a p i h e n ő v e r s e n y z ő k n e k k ü l ö n k e t r e c ü k v a n . N e h o g y s z é t t é p j é k ő k e t a l e l k e s e d é s ü k b e n m i n d e n r e k é - p e s n é z ő k . A p á l y a k ö r ü l v é g e s v é g i g h a t a l m a s l e l á t ó k , nyitott é s f e d e t t tri- b ü n ö k . A n a g y o b b v e r s e n y e k e n a r a t - n a k a z ü z é r e k , d e n a p o k k a l e l ő b b s o r b a kell á l l a n i a a j e g y e k é r t a n n a k , a k i n e m a k a r f e k e t é n tickettet v á s á - rolni.

A s a l a k s p o r t m a s o k k a l - s o k k a l n é p - s z e r ű b b A n g o l o r s z á g b a n , mint a fut- b a l l v a g y a r ö g b i . A f u t b a l l p á l y a - t u l a j d o n o s e g y e s ü l e t e k n e k fő a f e j ü k , h i s z e n a s a l a k s p o r t o l y a n k o n k u r r e n - c i a , m e l l y e l n e m k é p e s e k m e g b i r k ó z n i . . .

Heller Lajos

Köröskörül Ilyen töméit tölti meg az angol Speetlway-k nézőterét, hogy tanuja legyen u sportok leglzgnlmasabblkAnuk

(8)

Autóalkatrészek, felszerelési cikkek, autó- és fémipari speciális szerszámok.

Műszaki áruk, csiszoló- és tömítőanyagok

lB©)SCs!n! autóipari cikkek

GOLYÓSCSAPÁGY

Eladás nagyban és kicsinyben

FANTL és REZSŐ

autóalkatrész, kerékpár, műszaki- és szerszámkereskedők

B U D A P E S T , VIII., R Á K Ó C Z I - T É R I. T E L E F O N : 1 3 8 - 8 7 5

a d d i g most hét ú j g y á r és n'égy szerelő - telep létesül. Az ú j g y á r a k decentrali- zálva f o g n a k dolgozni az Unió egész t e r ü l e t é n : az Uraiban* U k r a j n á b a n . Fehéroroszországban, S z i b é r i á b a n , a K a u k á z u s b a n , a Voil«a mentén, Közén- ázsiában és a Távolkeleten épülnek a h a t a l m a s méretezésű telepek, melyek fel- szerelés© nemcsak a l e g m o d e r n e b b lesz, h a n e m h a m i s í t a t l a n a m e r i k a i m é r e t ű t ö m e g g y á r t á s r a a l k a l m a s .

A moszkvai Sztálin-művekbon m á r g y á r t j á k a n e g y e d f é l t o n n á s tehergép- kocsikat, melyek m o t o r j a h a t h e n g e r e s és kilencven lóerőt teljesít. I t t építik a teljesen korszerű és a m o d e r n szemé'.y- i i u t ó g y á r t á s minden l u x u s á v a l felszeroK híres „ S I S 110"-et. A „ S I S 110" nem a z egyedüli személyautó, m e l y e t a Szovjet g y á r t , mellette m á r g y á r t j á k a Pobeda elnevezésű kisebb típust, ezenkívül rö- videsen hozzákezdenek e g y még kisebb t í p u s gyártáséihoz, mely k a p a c i t á s és t e l j e s í t m é n y d o l g á b a n t a l á n az Opel O l y m p i á h o z ¡hasonlítható, A Molotav- m ü v e k ú j ¡két és f é l t o n n á s t e r e p b í r ó t e h e r t í p u s t hoznak ki. Dnyepropetrovszk- ban m á r elkezdték a h a t a l m a s ú j gyár- telep felszerelését, i n n e n évi 60.000 gép- kocsi k e r ü l ki. Ü j g y á r é p ü l Minszkben és L e m b e r g b e n , Odesszában szerelőtelep létesüli, TlrainszkauMzueiban, K o n t a i s s i - ben évi 30.000 d a r a b k a p a c i t á s ú g y á r épül, a Novo--Sibirsk mellett épülő g y á r a közeli hetekben m á r el is kezdi a ter- melést, a kész gyárrészekben m á r folyik is a g y á r t á s , n a p i 100 teherkocsi az e r e d m é n y . A g i g a n t i k u s m é r e t ű j a r o s - lavi g y á r b a n a „ J A S 200" típusjelzésű h a t a l m a s héttonnások ikésiülnek futó- szalagon, ezek n y e r s o l a j m o t o r r a l v a n n a k szerelve és sebességük f e l ü l m ú l j a az ó r á n k é n t h a t v a n kilométert. Az u k r a j - nai, g e o r g i a i és szibériai telepek negyed- f é l t o n n á s n y e r s o l a j m o t o r o s t í p u s o k .gyár- t á s á r a rendezkednek be. Mindezt össze- vetvo 1950-bon n e m kevesebb m i n t más-

1950-ben

ÉVI 500.000 G É P J Á R M Ű

- &zt irányozta elő a Szovjet az ötéves tervben!

Vadonatúj „SIS 110"-esek csoportja a mos/.kval B.vár előtt letekkel, az egyes típusok, a m ű s z a k i

s a j á t s á g o k ismertetésével és a m a g y a r a u t ó s v i l á g talán ezért f o r d u l fokozott érdeklődéssel — Kelet felé- És éppen ezért tartihat különös érdeklődésre a z i n f o r m á c i ó , m e l y e t a Szovjet ötéves ter- vének g é p j á r m ű - s z e k t o r á r a vonatkozókig adott közre P a w e l K u t s u m o w , a Szovjet- unió g é p j á r m ű g y á r t á s á n a k egyik legfel- sőbb i r á n y í t ó j a . K u t s u m o w jelentése rés/, letesen t a g l a l j a az a u t ó szerepét a/, ú j ötéves t e r v b e n , beszámol a tervekről, a s z á m a d a t o k r ó l és mindenről, a m i r ő l eddig

— s e m m i t sem h a l l o t t u n k .

K u t s u m o w jelentésében kibontakozik az a g i g a n t i k u s fejlődés, mely az ötéves t e r v m e g v a l ó s í t á s á v a l kapcsolatos. E z a t e r v n e m kevesebbet i r á n y o z elő, mint azt: 1950-ben évi 500.000 g é p j á r m ű v e t !

Ez a rendkívüli é r d e k e s s z á m a d a t azon- ban m é g nem ad pontos képet a ter- melés f o k o z á s á n a k közlekedéspolitikai jelentőségéről, m e r t hiszen az ú j o n n a n g y á r t o t t t e h e r g é p k o c s i k n a k sokkal na- g y o b b a r a k f e l ü l e t ü k és teherbíróképes- sőgnik. í g y — h a t o n n á k b a n v i z s g á l j u k a s z a p o r u l a t o t — m i n d e n bizonnyal több mint négyszeres lesz a fejlődés az 1941.

évhez viszonyítva. M é g h a t a l m a s a b b n a k é r z é k e l j ü k a fejlődést, ha figyelem!) >

vesszük, h o g y a S z o v j e t u n i ó 1928-ban c s u p á n 1H.700 ' g é p j á r m ű fölött rendel- kezett.

A gigászi t e r v kivitele természetesen csak ú g y lehetséges, h a megfelelő g y á r - üzemek á l l a n a k rendelkezésre. A m í g a h á b o r ú kitörésekor a S z o v j e t u n i ó terü- letén mindössze h á r o m g y á r m ű k ö d ö t t ,

A

m í g a n y u g a t i és a t e n g e r e n t ú l i gép- j á r m ű g y á r t á s a d a t a i r ó l , műszaki irá- nyairól, terveiről és e r e d m é n y e i r ő l igen pontos értesülések k e r ü l n e k 0 n a g y nyil- v á n o s s á g elé, a d d i g csak n a g y o n szerény h í r a n y a g j u t el hozzánk a Szovjetunió- tól. Ezek a h í r e k beszámolnak u g y a n a g é p j á r m ű g y á r t á s k o n t ú r j a i r ó l , a n n á l in- k á b b adósak m a r a d n a k a z o n b a n a rész-

H o g y ezt a s z á m o t Jobban érzékelhes- s ü k : 1950-ben a Szovjet különböző g y á - raiból a n a p huszonnégy ó r á j á n a k m i n - den egyes percében egy-egy komplett g é p j á r m ű h a g y j a el a f u t ó s z a l a g o t ! A h á b o r ú előtti évi 140—145.000 darabot eredményező termeléshez viszonyítva ez a n n y i t jelent, h o g y a termelés a réginek h á r o m ós félszeresére f o g emelkedni.

(9)

f é l m i l l i ó t o n n a lesz az 1950-ben g y á r t o t t gépek k a p a c i t á s a , a m i 1500 teljes teher- v o n a t k a p a c l t á s n a ' k felel m e g ! A moto- rok korszerűsítése r á a d á s u l á t l a g b a n 30 százalékos ü z e m a n y a g m e g t a k a r í t á s t tesz lehetségessé.

A tehor- és személygépkocsik mellett igen tekintélye« a b u s z o k r a v o n a t k o z ó ötéves terv. A Szovjet kényelmes, v a g ó n - t í p u s ű 24 'és 32 személyes buszok g y á r - t á s á b a kezd, a sokezer ú j t á r s a s g é p k o c s i főleg a z U n i ó n a k azon távoli részeiben f o g j a j a v í t a n i a személyközlekedést, ahol a g y é r f o r g a l o m m i a t t célszerűt- lennek látszik a v a s ú t i h á l ó z a t fejlesz- tése.

N e m k-elil bővebben részletezni, h o g y nyolc ú j modell t ö m e g g y á r t á s a h a t a l - m a s szervezési m u n k á t tesz szükségessé.

Hozzávetőleges s z á m í t á s s z e r i n t körül- belül 20.000 pi'ésszerszánira, 30 000 k ü l ö n - leges s z e r s z á m g é p r e és .soktízezer egyéb g y á r t á s i segédeszközre v a n szükség, n e m beszelve a k o m p l i k á l t é s fölötte d r á g a k a r o s s z é r i a - idomprésekről- T e r m é s z e t e s tehát, h o g y h a t a l m a s g y á r a k a t kell be- á l l í t a n i ezeknek a különleges szerszám- gépeknek e l ő á l l í t á s á r a és m e g kell szer- vezni a különböző k u t a t ó , kisérleti és a n y a g v i z s g á l ó intézményeket. Szinte el- képzelhetetlenül sokoldalú ö s s z m u n k á r a v a n szükség, a „ m e n e t r e n d " a z o n b a n o l y a n p r e c í z és a n n a k m i n d e n részletét olyan p o n t o s a n dolgozták ki, h o g y s e m m i kétség sem f é r h e t a h h o z : a t e r v n e m m a r a d terv, h a n e m v a l ó s á g g á v á l i k .

A n y u g a t e u r ó p a i szem h a j l a m o s a r r a , h o g y a S z o v j e t u n i ó g y á r t á s á t p u s z t á n t e h e r g é p k o o s i g y á r t á s n a k lássa, m e l y ki- z á r ó l a g a tehermodellekre, a k ü l ö n f é l e t r a k t o r o k r a , a h e r n y ó t a l p a s v o n t a t ó k r a és a k ü l ö n l e g e s ját-művekre helyezi a h a n g s ú l y t , h o g y í g y minél jobban ki- a k n á z h a s s a az U n i ó t a l a j k i n c s é t U g y a n - a k k o r a z o n b a n e l h a n y a g o l j a , illetvu m á s o d r e n d ű kérdésnek t e k i n t i a szeméi y- a u t ó g y á r t á s t . E z a feltevés helyteleír, m e r t az ú j ötéves tervben Igen előkelő szerepet játszik a személygépkocsi is- Sőt, a s z e r é n y e b b ¡kivitelű h a s z n á l a t i személygépkocsi mellett o l y a n k i f e j e - zetten l u x u s k i v i t e l t ! n a g y k o c s i t is g y á r t a Szovjet, m i n t a S I S 110, m e l y í g y k ü l ö n l e g e s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t számot.

A h a t a l m a s , a m e r i k a i méretezésű „ S I S

Hatalmas sorozatokban készülnek az ú j orosz kiskocsik, melyek a Jeep-ek szerepét vannak hivatva átvenni

110" s z ü l ő h e l y e a m o s z k v a i S 'tál in- m ü v e k , a g y á r a t h á b o r ú első évében az U r a i - h e g y s é g jnfiffé telepítették át <?»

szinte e g y e t l e n p e r c n y i késedelem nél- kül kezdtek h o z z á a z ú j telephelyen a tehergépkocsi g y á r t á s h o z . A z ü r e s mosz- k v a i telep c s a k h a m a r m e g t e l t ú j s er- :számgépakkel és e z e r s z á m r a készültek itt .a h e r n y ó t a l p a s t e r e p j á r m ü v e k , melyek

f u t ó s z a l a g o n k e r ü l t e k k l az a r c v o n a l r a . A z 1942. óv telében a g y á r e g y i k ve- l ő j é t , O s t r o v z o v m é r n ö k ö t berendelték

<a k ö z l e k e d é s ü g y i m i n i s z t é r i u m b a , ahol m e g b í z á s t k a p o t t a s z e m é l y g é p k o c s i g y á r -

tás h a l a d é k t a l a n megszervezésére. Fel- a d a t a o l y a n h é t ü l é s e s t í p u s m e g t e r e m - tése volt, m e l y e n a korszerű építés és a l u x u s követelm'ónyelnek is megfelel- Ostrovzov azzal, kezdte el m u n k á j á t , h o g y — letett m i n d e n kísérletezésről.

E g y - e g y p é l d á n y t szerzett be a vezető k ü l f ö l d i g y á r a k modelljeiből és ezak :alapos m e g v i z s g á l á s a és m ű s z a k i meg-

•oldásaik f e l h a s z n á l á s á v a l szijate hetek :alatt ikésaült el t e r v e i v e l , az 1943. év

•tavaszán m á r készen á l l o t t a k a m i n t á k .és kezdetét v e h e t t e a s z é r i a g y á r t á s . A

„ S I S 110" s e m m i b e n s e m m a r a d el a ilegipompásabb a m e r i k a i kocsi mögött, ínyolohengeres 140 lóerős m o t o r t k a p o t t ,

inely a h a t a l m a s g é p k o c s i n a k 140 kilo-

méteres sebességet kölcsönöz. Rádióbe- rendez'és, .amerikai r e n d s z e r ű air-condi- t i o n l n g é s m i n d e n igazi a m e r i k a i luxus- r a f f i n é r i a fellelhető ezen a p o m p á s mo- dellen. L á g y , v a s t a g a n y a g b ó l készült v a l ó d i bőrö-és, m i n d e n ízében g a z d a g belső karosszéria-berendezés, elektro- h i d r a u l i k u s a b l a k c s u k ó - n y i t ó szerkezet, s á r t i á n y ó b a r e j t e t t és b u k t a t ó fény- szórók, e g y szóval m i n d e n t beleépítettek a „ S I S 110'"-be, a m i t a l e g d r á g á b b a m e - r i k a i l u x u s a u t ó n t a l á l h a t u n k . . A német h a d j á r a t befejezése u t á n két h ó n a p p a l m á r megkezdődhetett ennek a v a l ó b a n k o r s z e r ű és m i n d e n p o r c i k á j á b a n n a g y - szerű a u t ó c s o d á n a k a t ö m e g g y á r t á s a .

A n a g y v o n a l ú g é p k o c s i g y á r t á s mellett a z o n b a n eddig s e m m i t v a g y csak a l i g h a l l a n i a S z o v j e t m o t o r k e r é k p á r i p a r i t e r v e i r ő l . A n n y i t t u d n i csak, h o g y a n á l u n k Is Ismert B M W t í p u s ú g é p g y á r .

t á s á t s z o r g a l m a z z á k , u g y a n a k k o r kis- m o t o r o s t e r v e k is v a n n a k f o r g a l o m b a n .

L á t j u k t e h á t , h o g y a S z o v j e t u n i ó va- lóban h a t a l m a s h a r c o t v í v a motorosí- tásért. H a t a l m a s t e r v k o n t ú r o k bontakoz- n a k k i é« a t e r v e k h a t a l m a s g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a küszöbön áll. A v i l á g g é p k o c s i g y á r t á s á n a k az elkövetkezendő esztendőkben s z á m o l n i a kell a Szovjet termelési p o l i t i k á j á v a l .

Érvényben a csendrendelet:

A U T Ó - É S MOTORIPARI KÜLÖNLEGES

C I K K E K

" W m T w » * * * t i i n ' i *

BURGESS HANGTOMPÍTÓ DOB

D É N E S É S F R I E D M A N N RT.

B U D A P E S T , VI, D E S S E W I - Y - U T C A 29 - T E L E F O N : 128-424

41

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :