Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

TUDI{IvAtÓK"

1.A'or*g5,or

tur.ltjs társaság ezett rrrunkártak c§ak

tiailója

td_

vdo, nenr kezeskedik, a'

benne

liötetett lyelvszabiilvc!.iról,

serrr irásmrjtlrú1

,

senr vdgre akárrrrirerllii

, lyelvet 's jrást illetű

elvekró],

2,

Bdjelentvdn

a'

negyedik

nagy

gyülésnek 1833.Noverrrbel 9-d. ,Nagy

Iiároly l. tag, hogy ő

Babbage

Károly

cambridgei professortól,

hires

pontosságu

logarithmiai tábláinak

stereoty-

pusait, magyal

bdtezetéssel le}rető lerryomatásra L<irryerte, az

azok' kiadásála

"s Babbage'

angol

bevezetdsének

lrag;,arúl

el- kdszitdsdre

a'fennemlitett

trevelező

tag

rrregbízatott. Annak fel-

ügyeldse alatt

jövdnek

ki tchát e'

logarit}rnrusok Lorrdonbarr l834_berr

l00O

pdldánybarr, mell;,ek

közül

50O

zöld

papiroson,

250

sárgáu ds 250

pedig

fejdrcrr yarr n)Iomtatya,

3.

Á.ngol ds rrénret nyelven is mag5.ar mellett az előszó ds be- rezetds 400 pdldányban

áll;

mind

a'kéÉ külíöldi

ny€h,en azon-

ban

csalr

liét kdt száz

pdldárly van

, mit

a' szetző Babbage I(á-

roly

maga

azdrt kívánt, hogy táblái

kiterjedettebb kör'ben ftr"

roghassarrak" Egyedül magyar előszdval és

bdvezetésse] ó08 ptilt{ány

jelent

meg.

4"

A'társaság iilial kiatlott kdziratok köaül ez, a' X\lI-d,

számu,

Á' rt-r. t. iiir.sll,siit' 1tniál.:lratit stll,Lilrt,.

Dönnuurnr GÁnon,

m. *, titok!ok,

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :