• Nem Talált Eredményt

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI"

Copied!
88
0
0

Teljes szövegt

(1)

TARTALOM I. rész

Mar ca li Vá ros Ön kor mány za tá nak 12/2007. (IV. 27.) ren de le te a köz ok ta tá si in téz mé nyek adat szol gál ta tá si rend jé rõl . . . . 394

II. rész 2007: XXXIII. tv. Egyes tör vé nyek nek a tizenharmadik ha vi il let mény ki fi ze té si rend jé vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról . . . . 398

2007: XLIV. tv. Egyes, a gyer mek- és fi a tal ko rú ak egész sé gé nek vé del mét szol gá ló tör vé nyi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról . . . . 401

102/2007. (V. 9.) Korm. r. Az ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz ta tás 2007. évi elõ irány za tá nak mó do sí tá si rend jé rõl és a több let tá mo ga - tás igény lé sé rõl, to váb bá a pénz be li és ter mé szet be ni szo ciá lis el lá tá sok igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza bá - lya i ról szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról. . . . 401

103/2007. (V. 9.) Korm. r. A te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . 404

104/2007. (V. 9.) Korm. r. A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té ben al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról. . . . 405

106/2007. (V. 9.) Korm. r. A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . 407

111/2007. (V. 23.) Korm. r. A száz szá za lék ban ál lam i, illetve he lyi ön kor mány za ti tu laj do nú köz hasz nú vagy gaz da sá gi tár sa sá gi for má ban mû kö dõ ak tív fek võ be teg szak el lá tást biz to sí tó egész ség ügyi szol gál ta tók 2007. évi lét szám csök ken té sé nek költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról. . . . 408

121/2007. (V. 31.) Korm. r. A ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha tó sá gok il le té kes sé gi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról, va la mint a szak - mai fel té te lek rõl szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. ren de let, va la mint az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té - te le i rõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . 408

125/2007. (V. 31.) Korm. r. Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . 411

14/2007. (V. 17.) ÖTM r. A te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . 413

54/2007. (V. 30.) GKM r. A he lyi köz utak ke ze lé sé nek szak mai sza bá lya i ról szóló 5/2004. (I. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról. . . . 415

III. rész 28/2007. (V. 17.) AB v. Az Alkot mány bíró ság vég zé se . . . . 415

29/2007. (V. 17.) AB h. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za ta . . . . 418

IV. rész 8002/2007. (V. 30.) GKM–ÖTM e. táj. A he lyi kö zös sé gi köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá nak ön kor mány za ton ként meg ítélt össze ge i rõl . . . . 420

Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium hir det mé nye a 2007. évi Pa ló czi An tal Díj ado má nyo zá sá ról . . . . 424

A Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a he lyi ön kor mány za tok 2007. évi cél tá mo ga tá sá ról, a Ta nács 64/2007. (VI. 1.) KMRFT sz. ha tá ro za ta alap ján . . . . 424

A Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a 2007. évi te le pü lé si ön kor mány za ti szi lárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak bur ko lat fel - újí tá sa pá lyá za tá nak ered mé nye i rõl. . . . 425

A Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a 2007. évi TEKI pá lyá za tok ered mé nye i rõl . . . . 427

A Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a 2007. évi CÉDE pá lyá za tok ered mé nye i rõl. . . . 428

A Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a 2007. évi cél tá mo ga tá sok ról . . . . 431

A Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a 2007. évi cél tá mo ga tá sok ról . . . . 432

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI

ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

(2)

A Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a he lyi ön kor mány za tok 2007. évi cél tá mo ga tá sok ról . . . . 433

Az Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a he lyi ön kor mány za tok 2007. évi új cél tá mo ga tá sok ról . . . . 434

Az Észak-Al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a he lyi ön kor mány za tok 2007. évi cél tá mo ga tá sok ról . . . . 435

A Dél-Al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács köz le mé nye a 2007. évi cél tá mo ga tá sok ról . . . . 435

Csa pi Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 436

Cso ko nya vi son ta Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 439

Far kas lyuk Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 441

Fer tõ szent mik lós Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 444

Gyu la Vá ros Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 446

He gyes ha lom Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 449

He tes Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 452

Ho mok szent györgy Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 455

Ka lo csa Vá ros Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja. . . . 458

Kis to kaj Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 461

Két új fa lu Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 463

Két egy há za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 467

Kóny Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 469

Tak ta har kány Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 471

Tét Vá ros Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett pénz ügyi be szá mo ló ja . . . . 473

Átány és He ves ve ze kény Köz sé gek Ön kor mány za ta i nak pá lyá za ti fel hí vá sa kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . 476

Szur dok püs pö ki Köz ség Ön kor mány za tá nak pá lyá za ti fel hí vá sa jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 477

Tá jé koz ta tó a Hol cim Hun gá ria Ott hon Ala pít vány 2007. évi la kás épí té si tá mo ga tá sá ról . . . . 477

I. rész

Marcali Város Önkormányzatának 12/2007. (IV. 27.)

rendelete

a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérõl Mar ca li Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te (a to váb bi ak ban: Kép vi se lõ-tes tü let) a köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kt.) 40. § (5) be kez dé sé re te kin tet tel, a he lyi ön kor mány za tok ról szóló 1990. évi LXV. tör vény 16. § (1) be kez dé sé ben fog - lalt fel ha tal ma zás alap ján a köz ok ta tá si in téz mé nyek adat - szol gál ta tá sá ról a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

A rendelet hatálya 1. §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed Mar ca li Vá ros Ön kor - mány za ta ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó költ - ség ve té si szer vek re (a to váb bi ak ban in téz mény).

A rendelet célja 2. §

(1) E ren de let cél ja a ha té kony, át lát ha tó és egy sé ges helyi ön kor mány za ti köz ok ta tá si adat szol gál ta tá si rend - szer meg al ko tá sa.

(2) E ren de let az adat szol gál ta tás ke re tén be lül meg ál la - pít ja az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get, fe le lõs sé get, az adat szol gál ta tás idõ pont ja it, cél ját, tö re ked ve a pár hu za - mos adat ké ré sek fo ko za tos meg szün te té sé re, az egyes irá - nyí tá si (pl. köz ok ta tá si, pénz ügyi, tör vé nyes sé gi stb.) te rü - le tek adat igé nye i nek össze han go lá sá ra.

(3) A kö te le zõ és rend sze res, va la mint rend kí vü li adat - szol gál ta tás biz to sít ja az adat szol gál ta tá si te vé keny ség gel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sát, kü lö nös te kin tet tel az ada - tok gyûj té sé re, tá ro lá sá ra, ke ze lé sé re, az ada tok fel dol go - zá sá ra.

(4) A he lyi ön kor mány za ti irá nyí tás fel adat kö ré be tar to - zik ki e mel ten az ön kor mány za ti fel adat ter ve zé se, a pe da - gó gi ai és ne ve lé si prog ra mok, mi nõ ség irá nyí tá si prog ra - mok jó vá ha gyá sa, mó do sí tá sa, az óvo dai, is ko lai és kol lé -

(3)

gi u mi mun ka idõ-ter vek (pl. tan tárgy fel osz tá sok) elem zé - se, az óvo dai és ál ta lá nos is ko lai fel vé tel meg szer ve zé se, a fel adat el lá tá sá nak gaz da sá gi és pénz ügyi rend sze ré nek mû köd te té se és ter ve zé se, a nor ma tív fel adat fi nan szí roz ás sze rin ti költ ség ve té si tá mo ga tás meg ál la pí tá sa, a költ ség - ve tés-ter ve zés sel össze füg gõ fel ada tok és azok vég re haj - tá sa el len õr zé sé nek tá mo ga tá sa, a tör vé nyes sé gi fel ada tok el vég zé se.

(5) A ren de let ha tá lya alá tar to zó in téz mé nyek rend sze - re sen is mét lõ dõ adat szol gál ta tá sa

a) az ele mi ada tok sta tisz ti kai gyûj té sé hez, a rend szer- és mû kö dé si fo lya ma tok el len õr zé sé hez kap cso ló dó fel - mé rés hez, a sta tisz ti kai elem zõ és ér té ke lõ, va la mint ter ve - zõ-mo del le zõ rend szer hez, illetve a dön tés-elõ ké szí tés - hez, a dön té sek ha tá sa i nak vizs gá la tá hoz,

b) va la mint a pénz ügyi és gaz da sá gi ana li ti kai in for má - ci ós rend szer mû kö dé sé hez, azon be lül a költ ség ve té si és gaz da sá gi ter ve zés hez, a költ ség ve té si elõ irány za tok év - kö zi mó do sí tá sá hoz, költ ség ve té si elõ irány za tok éven be - lü li tel je sí té sé nek, illetve fel hasz ná lá sá nak üte me zé sé hez, idõ ará nyos és tel je sít mény ará nyos mé ré sé hez, a pénz el lá - tás hoz, a költ ség ve té si és gaz da sá gi fo lya ma tok ala ku lá sá - nak év kö zi meg fi gye lé sé hez kap cso ló dik.

Az intézményre vonatkozó rendelkezések 3. §

(1) Az in téz mény sa ját szer ve ze te gon dos ko dik a köz - ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel adat kör be tar - to zik a jog sza bály ál tal elõ írt ele mi nyil ván tar tá sok ve ze té - se, a kö te le zõ rend sze res és rend kí vü li adat szol gál ta tás, az adat rög zí tés, adat el len õr zés, adat hi te le sí tés, adat to váb bí - tás tel je sí té se, a he lyi ön kor mány za ti sta tisz ti kai in for má - ci ós rend szer mû kö dé sé ben, el len õr zé sé ben va ló köz re - mû kö dés.

(3) Az ele mi nyil ván tar tá sok ada ta it úgy kell rög zí te ni és tá rol ni, bi zony la ti és ik ta tá si rend sze rét úgy kell ki ala kí - ta ni, hogy az in téz mény al kal mas le gyen az adat szol gál ta - tá si kö te le zett ség e ren de let ál tal elõ írt for má ban és tar ta - lom ban va ló tel je sí té sé re.

(4) Az in téz mény az adat szol gál ta tás sal össze füg gõ nyil ván tar tá so kat, ira to kat, adat szol gál ta tá so kat az ok ira - tok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok, az adat ke ze lé si, ügy - irat-ke ze lé si és irat se lej te zé si sza bá lyok sze rint – de leg - alább öt évig – kö te les meg õriz ni.

A fenntartóra vonatkozó rendelkezések 4. §

(1) A fenn tar tó a szol gál ta tott ada tok kal össze füg gõ nyil ván tar tá sok ba, ira tok ba – elõ ze tes, az el len õr zést leg -

alább a kéz hez vé tel tõl szá mí tott öt mun ka nap pal meg elõ - zõ ér te sí tés alap ján – az in téz mény nél be te kint het. A fenn - tar tó a be te kin tés so rán ellen õr zi az ada tok hi te les sé gét, illetve az ele mi nyil ván tar tá sok és az ügy irat-ke ze lé si sza - bály zat, va la mint az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség so rán el ren delt sza bá lyok és elõ írá sok össz hang já nak ér vé nye sí - té sét.

(2) A fenn tar tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy az érin - tett in téz mény az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét tárgy - évet meg elõ zõ év de cem ber 15-ig meg is mer je annak ér de - ké ben, hogy az adat szol gál ta tás hoz szük sé ges ele mi nyil - ván tar tá sa it, irat ke ze lé si rend jét, bi zony la ti rend sze rét annak meg fe le lõ en ala kít has sa ki.

Az adatszolgáltatás rendje 5. §

(1) A köz ok ta tá si adat szol gál ta tá si rend szer ma gá ban fog lal ja a jog sza bá lyok ál tal kö te le zõ en elõ írt ada tok gyûj - té sét, rög zí té sét, adat to váb bí tá si kö te le zett sé gét, az adat - szol gál ta tá si el já rás rend jé nek be tar tá sát, az adat köz lõ felelõsségét az ada tok hi te les sé gé ért, az adat köz lés el len - õr zé sé ért.

(2) Az adat szol gál ta tás ra kö te le zett in téz mény az elõ írt ada to kat a va ló ság nak meg fe le lõ tar ta lom mal, meg sza bott ha tár idõ ben és meg sza bott mó don, té rí tés men te sen, az adat gyûj té sek el ren de lé sé ben meg ha tá ro zott rend sze rint kö te les szol gál tat ni.

(3) Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé ért az adat szol gál ta tás ra kö te le zett in téz mény ve ze tõ je fe le lõs, fe le l az adat szol gál ta tás el já rá si és tar tal mi tel je sí té sért.

6. §

(1) Az in téz mény szá má ra e ren de let ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tást a ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz - za. Az in téz mény e ren de let mel lék le té ben sze rep lõ köz ok - ta tá si in for má ci ós kö rök ada ta it a mel lék let ben sze rep lõ ha tár idõk be tar tá sá val, a Kt. ren del ke zé se it fi gye lem be véve és az zal össz hang ban kö te les szol gál tat ni.

(2) Az in téz mény e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat kö rök höz kap cso ló dó ada to kat kö te les szol gál tat ni a pe da gó gi ai prog ram, az in téz mé nyi mun ka - idõ-rend, a tan tárgy fel osz tás, a fel adat-el lá tá si terv, va la - mint min den egyéb olyan do ku men tum meg al ko tá sá hoz, mó do sí tá sá hoz és jó vá ha gyá sá hoz, amely rõl a dön tés a fenn tar tó ha tás kö ré be tar to zik.

(3) Az in téz mény e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat kö rök höz kap cso ló dó ada tok ban be kö - vet ke zõ vál to zá so kat 30 na pon be lül át ve ze ti, és a vál to zá - sok ról a fenn tar tót ed dig az idõ pon tig ér te sí ti.

(4)

Az adatok nyilvántartása 7. §

(1) A vég re haj tott adat gyûj tés ered mé nyei – a (2) be kez - dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nyil vá no sak. A nyil vá nos - ság ra ho za tal ról az adat ke ze lõ szer ve zet sa ját ha tás kö ré - ben az adat vé del mi sza bály zat ban elõ írt mó don gon dos ko - dik.

(2) Nem le het nyil vá nos ság ra hoz ni azo kat az ada to kat, ame lyek nyil vá nos ság ra ho za ta lát a sze mé lyes ada tok vé - del mé rõl és a kör ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szóló 1992. évi LXIII. tör vény, va la mint a sta tisz ti ká ról szóló 1993. évi XLVI. tör vény tilt ja. Az ilyen ada tok vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá ért a fenn tar tó és az in téz - mény egy aránt fe le lõ sek.

(3) A köz ér de kû ada tok ke ze lé sé rõl, hoz zá fé ré sé rõl és az adat vé de lem sza bá lya i ról az adat ke ze lõ a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban ren del ke zik.

(4) A tá jé koz ta tá si rend szer biz to sít ja a kö te le zõ adat - hoz zá fé ré se ket. A tá jé koz ta tá si rend szer tar tal mi ele mei az adat hor do zó kon le võ adat ál lo mány ból és a nyil vá nos ság ra szánt össze füg gés-elem zé sek bõl, ér ték elem zé sek bõl, ér té - ke lé sek bõl áll nak.

(5) Az adat ke ze lõ a sta tisz ti kai adat szol gál ta tás ada - taiból és elem zé se i bõl – ön költ sé ges áron – sta tisz ti kai ki -

ad ványt, pe ri o di kát, év köny vet, mul ti mé dia adat hor do zót for gal maz hat.

Rendkívüli adatszolgáltatás 8. §

(1) A fenn tar tó kép vi se lõ je az ön kor mány za ti fel adat el - lá tá sa és mû kö dé se biz to sí tá sá val, to váb bá a gaz dál ko dás - sal össze füg gés ben rend kí vü li adat szol gál ta tást ren del het el ab ban az eset ben, ha elõ re nem lát ha tó ok, jog sza bá lyi vál to zás, ter ve zés, el szá mo lás szük sé ges, illetve a fenn tar - tó te vé keny sé gé vel össze füg gés ben fel me rült adat igé nyét a ren del ke zés re ál ló adat ál lo mány nem ké pes tel je sí te ni.

(2) A rend kí vü li adat szol gál ta tás rend jé re az e ren de let - ben fog lalt sza bá lyo kat kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

Záró rendelkezések 9. §

(1) A ren de let a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba.

Bö dõ né Dr. Sü tõ Lász ló s. k., dr. Mol nár Irén s. k.,

pol gár mes ter jegy zõ

1. számú melléklet a 12/2007. (IV. 27) számú rendelethez

Ada tok Ha tár idõ

1. Óvo dá ba be írt gyer me kek szak mai nyil ván tar tá si cso por to sí tott ada tai – sze mé lyi azo no sí tók nél kül.

Ok tó ber 1.

De cem ber 31.

2. Óvo dai ne ve lé si prog ram, szak mai prog ram, mi nõ ség irá nyí tá si prog ram, mun ka idõ-ter vek ada tai, óvo dai napi és heti mun ka ren - di, fog lal ko zá si ren di ada tok.

Ok tó ber 1.

3. Óvo dai fel vé te li és be i rat ko zá si ada tok. Be i rat ko zá sok le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül

4. Óvo dai tan ügyi do ku men tu mok szak mai és sze mé lyi azo no sí tás nél kü li ada tai.

Adott eset ben, az adat tí pus hoz iga zod va, az in téz mény felé elõ ze tes ér te sí tés ben meg - ha tá roz va

5. Óvo dai OM sta tisz ti kai ada tok. Ok tó ber 15.

Má jus 15.

6. Ál ta lá nos is ko lai, alap fo kú mû vé szet ok ta tá si és kö zép is ko lai ta nu lói jog vi szony sze rin ti szak mai nyil ván tar tá si cso por to sí tott ada tok – sze mé lyi azo no sí tók nél kül.

Ok tó ber 1.

(5)

Ada tok Ha tár idõ

7. Ál ta lá nos is ko lai, alap fo kú mû vé szet ok ta tá si és kö zép is ko lai pe - da gó gi ai prog ram, he lyi tan terv, mi nõ ség irá nyí tá si prog ram és szak mai prog ram do ku men tu mai.

A Kt. ál tal elõ írt el ké szí té si ha tár idõt kö ve - tõ 15 na pon be lül

8. Ál ta lá nos is ko lai, alap fo kú mû vé szet ok ta tá si és kö zép is ko lai tan - tárgy fel osz tás, fel adat-el lá tá si terv, ügye le ti rend, tan fo lya mi rend, is ko lai napi és heti mun ka ren di, fog lal ko zá si ren di ada tok.

Ok tó ber 1.

9. Ál ta lá nos is ko lai, alap fo kú mû vé szet ok ta tá si és kö zép is ko lai fel - vé te li és be i rat ko zá si ada tok.

Be i rat ko zá sok le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül.

10. Ál ta lá nos is ko lai, alap fo kú mû vé szet ok ta tá si és kö zép is ko lai tan - ügyi do ku men tu mok szak mai ada tai, kü lö nös te kin tet tel a ta nu lói lét szá mok ra, osz tály lét szá mok ra, cso port szá mok ra, el lá tott tan órai és tan órán kí vü li fog lal ko zá sok óra szá ma i ra, év fo lyam-is mét lé si, ét ke zé si ada tok ra, a ne ve lé si-ta nács adás sal, szak ér tõi bi zott ság szak ér tõi vé le mé nyé vel össze füg gõ cso por to sí tott ada tok ra.

Ok tó ber 1.

11. Ál ta lá nos is ko lai, alap fo kú mû vé szet ok ta tá si és kö zép is ko lai ver - se nyek kel össze füg gõ ada tok.

Jú ni us 15.

12. Ál ta lá nos is ko lai, alap fo kú mû vé szet ok ta tá si és kö zép is ko lai OM sta tisz ti kai ada tok.

Ok tó ber 15.

Má jus 15.

13. Kol lé gi um kol lé gi u mi tag sá gi jog vi szony sze rin ti szak mai nyil - ván tar tá si cso por to sí tott ada tok – sze mé lyi azo no sí tók nél kül.

Ok tó ber 1.

14. Kol lé gi u mi pe da gó gi ai prog ram, he lyi tan terv, mi nõ ség irá nyí tá si prog ram és szak mai prog ram do ku men tu mai.

A Kt. Ál tal elõ írt el ké szí té si ha tár idõt kö - ve tõ 15 na pon be lül

15. Kol lé gi u mi mun ka terv, kö te le zõ fog lal ko zá sok rend je, ren dez - vény terv, ügye le ti rend, napi és heti mun ka ren di, fog lak ko zá si ren di ada tok.

Ok tó ber 1.

16. Kol lé gi u mi fel vé te li és be i rat ko zá si ada tok. A fel vé te li és be i rat ko zá si záró idõ pon tot kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül

17. Kol lé gi um tan ügyi do ku men tu mok szak mai ada tai, kü lö nös te kin - tet tel a ta nu lói lét szá mok ra, cso port szá mok ra, el lá tott tan órai és tan órán kí vü li fog lal ko zá sok óra szá ma i ra, ét ke zé si ada tok ra, a ne - ve lé si ta nács adás sal, szak ér tõ bi zott sá gi szak ér tõi vé le mé nyé vel össze füg gõ cso por to sí tott ada tok ra.

Ok tó ber 1.

18. Kol lé gi u mi OM sta tisz ti kai ada tok. Ok tó ber 15.

19. A tan év nyi tó, a fél évi és a tan év zá ró ér te kez le tek jegy zõ köny vei. Az ér te kez le tet kö ve tõ 15 na pon be lül 20. A Kt. 2. sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ta nu lói és al kal ma zot ti

ada tok.

Adott eset ben, az adat tí pus hoz iga zod va, az in téz mény felé elõ ze tes ér te sí tés ben meg - ha tá roz va

21. Az Ön kor mány za ti Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram ban sze rep lõ egyéb szak mai mi nõ ség mu ta tók.

Az ÖMIP-ben meg ha tá ro zott ha tár idõk.

(6)

II. rész

2007. évi XXXIII.

tör vény

egyes tör vényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggõ módosításáról*

1. § A Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló 1992. évi XXII. tör vény 193/V. §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Ha a mun ka vi szony év köz ben szû nik meg, a ti zen - har ma dik ha vi mun ka bér össze gét az utol só mun ká ban töl - tött na pon irány adó sze mé lyi alap bér alap ján kell meg ha - tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik ha vi mun ka bért a tárgy év ben ha - von ta, a mun ka bér ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott sze mé lyi alap - bér egy ti zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik ha vi sze - mé lyi alap bér ese dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a mun - ka vi szony még nem ál l fenn leg alább há rom hó nap ja, vagy b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a mun ka vi szony a (3) be kez dés a), c), illetve d) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li sza bad ság miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a tizenharmadik ha vi mun ka bér, illetve annak idõ ará nyos rész e (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet

aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

ab) a mun ka vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon - tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só mun - ká ban töl tött na pon

a mun ka vál laló szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet

ba) a mun ka vál laló tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri mun ka bé - ré nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en a mun ka bé ré bõl,

bb) a mun ka vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon - tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén a mun ka vál laló szá má ra a mun ka vi szony meg szû né se kor ki fi ze tett jut ta tá - sok össze gé bõl

a 161. § (2)–(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val le kell vonni.”

2. § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény 49. §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(5) Ha a köz szol gá la ti jog vi szony év köz ben szû nik meg, a ti zen har ma dik ha vi il let mény össze gét az utol só mun ká ban töl tött na pon irány adó il let mény alap ján kell meg ha tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik ha vi il let ményt a tárgy év ben ha - von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott il let mény egy ti - zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi - zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik ha vi il let mény ese - dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a köz - szol gá la ti jog vi szony még nem ál l fenn leg alább há rom hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a köz szol gá la ti jog vi szony a (3) be kez dés a), c), illetve d) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li sza bad ság miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a tizenharmadik ha vi il let mény, illetve annak idõ ará nyos rész e (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet

aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

ab) a köz szol gá la ti jog vi szony nak az aa) pont ban fog - lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon

a köz tiszt vi se lõ szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet

ba) a köz tiszt vi se lõ tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé - nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,

bb) a köz szol gá la ti jog vi szony nak az aa) pont ban fog - lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén a köz tiszt vi se lõ szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki fi - ze tett jut ta tá sok össze gé bõl

a Mun ka Tör vény köny ve 161. § (2)–(3) be kez dé sé nek al - kal ma zá sá val le kell von ni.”

3. § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 68. §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony év köz ben szû nik meg, a ti zen har ma dik ha vi il let mény össze gét az utol só mun ká ban töl tött na pon irány adó il let mény alap ján kell meg ha tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik ha vi il let ményt a tárgy év ben ha - von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott il let mény egy ti - zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi - zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik ha vi il let mény ese - dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a köz - al kal ma zot ti jog vi szony még nem ál l fenn leg alább há rom hó nap ja, vagy

(7)

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a köz al kal ma zot ti jog vi szony a (3) be kez dés a), c), illetve d) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li sza bad ság miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a ti - zen har ma dik ha vi il let mény, illetve annak idõ ará nyos rész e (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet

aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

ab) a köz al kal ma zot ti jog vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon

a köz al kal ma zott szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet

ba) a köz al kal ma zott tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé - nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,

bb) a köz al kal ma zot ti jog vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén a köz al kal ma zott szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki fi - ze tett jut ta tá sok össze gé bõl

a Mun ka Tör vény köny ve 161. § (2)–(3) be kez dé sé nek al - kal ma zá sá val le kell von ni.”

4. § Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé - gi adat ke ze lés rõl szóló 1994. évi LXXX. tör vény (a to váb - bi ak ban: Üsztv.) 48. § (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A ti zen har ma dik ha vi il let mény össze ge

a) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

b) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony év köz ben tör tént meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon meg ál la pí tott il let mény össze ge.

(5) A ti zen har ma dik ha vi il let mény ki fi ze té se iránt a tárgy év ben ha von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû - leg, a ki fi ze tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott il let mény egy ti zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le - tek ben kell in téz ked ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik ha vi il let mény ese dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony még nem ál l fenn leg alább há rom hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony a (3) be kez dés a), c), illetve d) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li sza bad ság miatt szü ne telt.

(6) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a ti - zen har ma dik ha vi il let mény, illetve annak idõ ará nyos rész e (1)–(4) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet

aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

ab) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon

az ügyész szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet

ba) az ügyész tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,

bb) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az ügyész szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki fi ze tett jut ta tá sok össze gé bõl

a Mun ka Tör vény köny ve 161. § (2)–(3) be kez dé sé nek al - kal ma zá sá val le kell von ni.”

5. § (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i - nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 109. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont - ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá mí - tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar - ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na - pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,]

„b) a 30 na pot meg nem ha la dó il let mény nél kü li sza - bad ság idõ tar ta mát,”

[c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt a hi va tá sos ál lo mány tag ja át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj fi ze tés ben ré sze sült,

fi gye lem be kell ven ni.]

(2) A Hszt. 109. § (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé - szül ki:

„(5) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo - nya év köz ben szû nik meg, a ti zen har ma dik ha vi il let mény össze gét az utol só mun ká ban töl tött na pon irány adó tá vol - lé ti díj alap ján kell meg ha tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik ha vi il let ményt a tárgy év ben ha - von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra szá mí tott tá vol lé ti díj egy ti - zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi - zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik ha vi il let mény ese - dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a hi va - tá sos szol gá la ti vi szony még nem ál l fenn leg alább há rom hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a hi va tá sos szol gá la ti vi szony a (3) be kez dés a), illetve c) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg il let mény nél - kü li sza bad ság miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a tizenharmadik ha vi il let mény, illetve annak idõ ará nyos része (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

(8)

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet

aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

ab) a hi va tá sos szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon

az ál lo mány tag ja szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet

ba) a hi va tá sos ál lo mány tag ja tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,

bb) a hi va tá sos szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén a hi va tá sos ál lo mány tag ja szá má ra a jog vi szony meg szû né - se kor ki fi ze tett jut ta tá sok össze gé bõl

a 106. § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val le kell vonni.”

6. § Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo - nyá ról szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban:

Iasz.) 116. § (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A ti zen har ma dik ha vi il let mény össze ge

a) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

b) a szol gá la ti vi szony év köz ben tör tént meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon

meg ál la pí tott il let mény össze ge.

(5) Ha a szol gá la ti vi szony év köz ben szû nik meg, a tizenharmadik ha vi il let mény össze gét az utol só mun ká - ban töl tött na pon irány adó il let mény alap ján kell meg ha tá - roz ni.

(6) A ti zen har ma dik ha vi il let ményt a tárgy év ben ha - von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott il let mény egy ti - zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi - zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik ha vi il let mény ese - dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a szol - gá la ti vi szony még nem ál l fenn leg alább há rom hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a szol gá la ti vi szony a (3) be kez dés a), c), illetve d) pont já - ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li sza bad - ság miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a ti - zen har ma dik ha vi il let mény, illetve annak idõ ará nyos rész e (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet

aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

ab) a szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ - pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon

az igaz ság ügyi al kal ma zott szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet

ba) az igaz ság ügyi al kal ma zott tárgy évet kö ve tõ ja nu á - ri il let mé nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl, bb) a szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ - pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az igaz ság - ügyi al kal ma zott szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki - fi ze tett jut ta tá sok össze gé bõl

az Mt. 161. § (2)–(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val le kell von ni.”

7. § (1) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szóló 2001. évi XCV.

tör vény (a to váb bi ak ban: Hjt.) 119. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá mí - tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar - ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na - pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,]

„b) a 30 na pot meg nem ha la dó il let mény nél kü li sza - bad ság idõ tar ta mát,”

[c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt az ál lo mány tag ja át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj fi ze tés - ben ré sze sült,

fi gye lem be kell ven ni.]

(2) A Hjt. 119. §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Ha az ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya év köz ben szû nik meg, a ti zen har ma dik ha vi il let mény össze - gét az utol só mun ká ban töl tött na pon irány adó tá vol lé ti díj alap ján kell meg ha tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik ha vi il let ményt a tárgy év ben ha - von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra szá mí tott tá vol lé ti díj egy ti - zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi - zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik ha vi il let mény ese - dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban az ál lo - mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya még nem ál l fenn leg - alább há rom hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt az ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya a (3) be kez dés a), illetve c) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg il let - mény nél kü li sza bad ság miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a ti - zen har ma dik ha vi il let mény, illetve annak idõ ará nyos rész e (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet

aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon,

ab) a szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ - pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon

az ál lo mány tag ja szá má ra ki kell fi zet ni;

(9)

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet

ba) az ál lo mány tag ja tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé - nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,

bb) a szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ - pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az ál lo - mány tag ja szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki fi ze tett jut ta tá sok össze gé bõl

a 116. § (2), illetve (6) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val le kell von ni.”

8. § A ti zen har ma dik ha vi il let mény rész le te i nek 2007.

jú li u sa és de cem be re kö zöt ti ki fi ze té sé hez nyúj tott köz - pon ti költ ség ve té si tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za tok ré - szé re az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör - vény 101. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz ter hek be szá mí tá sá val csök ken tett összeg ben (net tó mó don) kell fo lyó sí ta ni.

9. § (1) E tör vény 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba. Ren - del ke zé se it el sõ íz ben a 2007. jú ni us hó nap ra já ró il let - mény, illetve mun ka bér ki fi ze té se kor kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az Üsztv. 46/B. § (1) be kez dés b) pont já ban a „kü lön jut ta tás ra” szö veg rész he lyé be „ti zen har ma dik ha vi il let - mény re” szö veg rész, az Üsztv. 66. § (2) be kez dés e) pont - já ban a „kü lön jut ta tás ban” szö veg rész he lyé be „ti zen har - ma dik ha vi il let mény ben” szö veg rész, va la mint az Üsztv.

3. szá mú mel lék le te IV. ré szé ben a „kü lön jut ta tá sa”

szövegrész he lyé be a „ti zen har ma dik ha vi il let mé nye”

szö veg rész,

b) az Iasz. 99. § (4) be kez dé sé ben „a Mun ka Tör vény - köny vé rõl szóló 1992. évi XXII. tör vény” szö veg rész he - lyé be „a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló 1992. évi XXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Mt.)” szö veg rész

lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi XLIV.

tör vény

egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének védelmét szolgáló tör vényi ren del ke zé sek

mó do sí tá sá ról*

1. § A nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról szóló 1999. évi XLII. tör vény 7. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(1) A do hány zás sal, a do hány zó hely ki je lö lé sé vel össze füg gõ e tör vény ben fog lalt kor lá to zást, illetve kö te le - zett sé get meg sze gõ ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, va la - mint jo gi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság egész - ség vé del mi bír ság, a do hány ter mé kek for gal ma zá sá ra vo - nat ko zó, e tör vény ben meg ha tá ro zott ti la lom meg sze gé se ese tén kü lön jog sza bály sze rint fo gyasz tó vé del mi bír ság meg fi ze té sé re kö te les, illetve ve le szem ben egyéb jog kö - vet kez mény al kal maz ha tó. A mun ka vál la lók nak, il le tõ leg a mun kál ta tók nak az adott mun ka he lyet érin tõ do hány zá si kor lá to zást, illetve a do hány zó hely mun ka vál lalók ré szé re tör té nõ ki je lö lé sé nek kö te le zett sé gét sér tõ ma ga tar tá sa ese tén al kal ma zan dó jog kö vet kez mé nye ket kü lön tör vény sza bá lyoz za.”

2. § A fo gyasz tó vé de lem rõl szóló 1997. évi CLV. tör - vény a kö vet ke zõ 47/B. §-s al egé szül ki:

„47/B. § Do hány ter mék nek, sze szes ital nak ke res ke del - mi for ga lom ban 18. élet évét be nem töl tött sze mély ré szé re tör té nõ ki szol gá lá sa ese tén, az el já ró ha tó ság a do hány ter - mé kek, sze szes ita lok for gal ma zá sát – a jog sér tés meg ál la - pí tá sá tól szá mí tott leg fel jebb 1 évig – meg tilt hat ja. A jog - sér tés is mé telt el kö ve té se ese té ben az el já ró ha tó ság – leg - fel jebb 30 nap idõ tar tam ra – el ren del he ti az üz let ide ig le - nes be zá rá sát is. Az el já ró ha tó ság ve ze tõ je el ren del he ti a ter mék for gal ma zá sát, il le tõ leg az üz let ide ig le nes be zá rá - sát el ren de lõ ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kü li vég - re haj tá sát.”

3. § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha - tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány 102/2007. (V. 9.) Korm.

ren de le te

az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2007. évi elõirányzatának módosítási rendjérõl és a többlettámogatás igénylésérõl, továbbá

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: T.) 8. szá mú mel lék le te II/2. pont já ban, va la mint – az 5. § te kin te té ben

(10)

– a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról szóló 1993. évi III. tör vény 132. §-a (1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kormány a kö - vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat a köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó, a T. 8. szá mú mel lék le té nek II/2. pont já ban meg ha tá ro zott 2007. évi elõ irány za tá nak (a to váb bi ak ban: ere de ti elõ irány zat) el sõ fél évi fel hasz ná - lá sá ról a köz pon ti költ ség ve tés sel a (2)–(3) be kez dés sze - rint el szá mol.

(2) Az el szá mo lás az egyes pénz be li szo ciá lis el lá tá sok el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 6. szá mú mel lék le té - ben kö zölt ada tok alap ján tör té nik.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer ve (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság) a te le pü lé si ön kor mány za - tok ál tal a 2007. ja nu ár–jú ni us hó na pok ra köz cé lú fog lal - koz ta tás hoz igé nyelt tá mo ga tá sok nak az R. 6. szá mú mel - lék let 8. b) pont ja sze rin ti össze ge it össze sí ti (a to váb bi ak - ban: el sõ fél éves fel hasz ná lás), és az össze sí tett ada to kat az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium részére me gyén ként, te le pü lés so ros bon tás ban – elektro - nikus úton – jú li us 15-éig, a jú li us hó nap ban tör té nõ elõ - leg igény lés sel egy ide jû leg meg kül di.

(4) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té - rium az össze sí tett ada to kat – öt mun ka na pon be lül – a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium, va la mint a Pénz - ügy mi nisz té rium ré szé re tá jé koz ta tá sul meg kül di.

2. §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat ere de ti elõ irány za ta az el sõ fél éves el szá mo lás alap ján mó do sí tás ra ke rül (a to - váb bi ak ban: mó do sí tott éves elõ irány zat).

(2) Amennyi ben az el sõ fél éves fel hasz ná lás nem éri el a tá mo ga tás éves össze gé nek idõ ará nyos ré szét (50 szá za lé - kát), 2007. au gusz tus 1-jé vel a T. 8. szá mú mel lék le te II/2. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti mó do sí tott éves elõ irány zat ke rül meg ál la pí tás ra.

(3) Ha a te le pü lé si ön kor mány zat el sõ fél éves fel hasz - ná lá sa el éri vagy meg ha lad ja a tá mo ga tás éves össze gé nek idõ ará nyos ré szét, ak kor a mó do sí tott elõ irány zat össze ge azo nos az ere de ti elõ irány zat tal.

3. §

A mó do sí tott éves elõ irány za tok ról és a 4. § (1) be kez - dé se sze rin ti tar ta lék össze gé rõl az Ön kor mány za ti és Te -

rü let fej lesz té si Mi nisz té rium az Igaz ga tó sá go kon ke resz - tül 2007. au gusz tus 1-jé ig ér te sí ti a te le pü lé si ön kor mány - za to kat.

4. §

(1) Az ere de ti elõ irány za tok hoz ké pest tör tént elõ irány - zat-csök ken té sek or szá gos szin ten össze sí tett össze gé bõl a T. IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je ze té nek költ ség ve té sé ben elõ irány zat-tar ta lék (a to váb bi ak ban:

tar ta lék) kép zõ dik.

(2) A tar ta lék ból az a te le pü lé si ön kor mány zat igé nyel - het köz cé lú fog lal koz ta tás cél já ra több let tá mo ga tást, amely nél a mó do sí tott éves elõ irány zat nak és az elõ leg - igény lé sek együt tes össze gé nek a kü lönb sé ge ke ve sebb, mint az el sõ fél évi fel hasz ná lás egy ha vi át la ga (a továb - biak ban: több let igény lés). A te le pü lé si ön kor mány zat több let igény lé sé nek egy ha vi össze ge nem le het több, mint az el sõ fél évi fel hasz ná lás egy ha vi át la ga.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat no vem ber, de cem ber hó - nap ban több let igény lést nem nyújt hat be.

(4) A több let igény lés rõl a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a tárgy hó nap – el sõ al ka lom mal au gusz tus – 10-éig a mel lék let sze rin ti adat la pon ér te sí ti az Igaz ga tó sá - got.

(5) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett több let igény lé se ket össze sí ti, és az össze sí tett ada to kat az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ré szé re me gyén ként, te le - pü lés so ros bon tás ban – elekt ro ni kus úton – min den hó nap 15-éig meg kül di. Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium az össze sí tett ada to kat – öt mun ka na pon be - lül – a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium ré szé re tá jé - koz ta tá sul meg kül di.

(6) A több let igény lé sek tel je sí té se – a ha von ta be ér ke - zett igé nyek nek meg fe le lõ en – a tar ta lék ere jé ig tör té nik.

Ha a tar ta lék össze ge nem ele gen dõ a ha vi igény lé sek tel - jes ki elé gí té sé re, a fel osz tás a még ren del ke zés re ál ló tar ta - lék és az adott ha vi igény lé sek össze gé nek ará nyá ban tör - té nik.

(7) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té - rium az Igaz ga tó sá gon ke resz tül a tárgy hó nap 30-áig ér te - sí ti a te le pü lé si ön kor mány za tot a több let igény lés alap ján biz to sí tott tá mo ga tás ról, és a mó do sí tott éves elõ irány zat - nak a több let igény lés alap ján biz to sí tott tá mo ga tás össze - gé vel tör té nõ mó do sí tá sá ról.

(8) A te le pü lé si ön kor mány zat a több let igény lés alap ján mó do sí tott elõ irány zat ter hé re az R.-be n fog lal tak sze rint igé nyel he ti a tá mo ga tást.

(9) Azok nál a te le pü lé si ön kor mány za tok nál, ahol év vé gén a tény le ges fel hasz ná lás nem éri el a (7) be kez dés - ben sze rep lõ elõ irány za tot, az Ön kor mány za ti és Te rü let -

(11)

fej lesz té si Mi nisz té rium az éves tény le ges fel hasz ná lás össze ge sze rint ha tá roz za meg az éves mó do sí tott elõ - irány za tot, és er rõl az Igaz ga tó sá gon ke resz tül 2008. feb - ru ár 20-áig tá jé koz tat ja a te le pü lé si ön kor mány za to kat.

5. §

A pénz be li és ter mé szet be ni szo ciá lis el lá tá sok igény - lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren - de let 42. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép:

„(3) Köz gyógy el lá tás ke re té ben a há zi or vo si iga zo lás alap ján a ke ret meg ál la pí tá sa so rán fi gye lem be vett ha tó - anya got tar tal ma zó te rá pi ás al cso port ba (négy szin tû, öt -

jegyû ATC) tar to zó bár mely tá mo ga tott gyógy szer ren del - he tõ.”

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha - tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz - ta tás 2006. évi elõ irány za tá nak mó do sí tá si rend jé rõl és a több let tá mo ga tás igény lé sé rõl szóló 91/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

Melléklet a 102/2007. (V. 9.) Korm. rendelethez

ADATLAP

a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ elõirányzat-módosítás igényléséhez

... év ... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ...

2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: ...

3. KSH kód ja (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó): ...

4. A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás tárgy évi elõ leg igény lé sé nek ala ku lá sa

a) a tárgy év ben fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ összeg (az éves mó do sí tott elõ -

irány zat össze gét kell fel tün tet ni): ... Ft

b) a tárgy hó nap pal be zá ró lag fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyelt elõ le gek együt tes

össze ge: ... Ft

c) a tárgy év ben még ren del ke zés re ál ló ke ret [4. a) és 4. b) ro vat kü lönb sé ge]: ... Ft 5. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ ha vi elõ irány zat-több let (a tárgy év ja nu ár–jú ni us

hó nap ja i ra igé nyelt tá mo ga tás egy ha vi át la gá nak meg fe le lõ összeg): ... Ft 6. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ éves elõ irány zat-több let

a) az 5-ös ro vat ban sze rep lõ összeg szo roz va az igény lést kö ve tõ hó nap tól no vem ber hó nap pal

be zá ró lag a hó na pok szá má val: ... Ft

b) a tárgy év ben még ren del ke zés re ál ló ke ret [meg egye zik a 4. c) ro vat össze gé vel]: ... Ft c) fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ több let tá mo ga tás össze ge [meg egye zik a 6. a)

és 6. b) ro vat kü lönb sé gé vel]: ... Ft

7. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén tény le ge sen igé nyelt több let-elõ irány zat éves össze ge [a 7-es

ro vat össze ge nem ha lad hat ja meg a 6. c) ro vat össze gét]: ... Ft

..., ... év ... hó nap ... nap P. H.

...

jegy zõ alá írá sa

...

pol gár mes ter alá írá sa

(12)

A Kormány 103/2007. (V. 9.) Korm.

ren de le te

a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a te rü let fej lesz tés rõl és te rü let ren de zés rõl szóló 1996. évi XXI. tör vény 7. §-ának e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá - sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. § (1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a te rü let- és ré gió fej - lesz té si cél elõ irány zat for rá sa i nak mû köd te té sé re, fel hasz - ná lá sá ra, ke ze lé sé re és el len õr zé sé re.

(2) A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok (a to váb bi ak ban:

re gi o ná lis ta nács) – a dön té si ha tás kö rük be utalt Vá sár he - lyi-terv to vább fej lesz té se prog ram, de cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok és a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok vo nat ko zá sá ban a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott összeg mér té ké ig – dön te nek a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról.

(3) A re gi o ná lis ta ná csok ré szé re a 2007. év ben a Magyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si tör vény) 1. szá mú mel lék le té nek XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet, 12. cím, 3. al cím, 4. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jog cím cso - port ter hé re tá mo ga tás nyújt ha tó a költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo - ga tá sai fe je ze té ben sze rep lõ

a) 2. cím Köz pon to sí tott elõ irány za tok kö zött fel tün te - tett, a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 14. pont já ban meg ha tá ro zott te le pü lé si ön kor mány za ti szi - lárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak bur ko lat-fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa,

b) 7. cím A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis maior fel ada ta i nak tá mo ga tá sa,

c) 10. cím A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel - zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa

elõ irány za tok kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ke re - te i nek fel hasz ná lá sa ér de ké ben mû köd te tett pá lyá za ti rend sze rek mû kö dé sé hez. A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ, kö te le zett ség vál la lá sok kal nem ter helt for rá sok össze gé nek 4%-a le het.

(4) A re gi o ná lis ta ná csok ré szé re a 2007. év ben a költ - ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék le té nek XI. Ön kor mány - za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet, 12. cím,

3. al cím, 2. Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se jog cím cso - port ter hé re tá mo ga tás nyújt ha tó a költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék le té nek XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej - lesz té si Mi nisz té rium fe je zet, 12. cím, 3. al cím, Vá sár he - lyi- terv to vább fej lesz té se jog cím cso port kö te le zett ség vál - la lás sal nem ter helt ke re té nek fel hasz ná lá sa ér de ké ben mû köd te tett pá lyá za ti rend szer mû kö dé sé hez. A tá mo ga - tás mér té ke leg fel jebb a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ, kö te - le zett ség vál la lá sok kal nem ter helt for rá sok össze gé nek 4%-a le het.

(5) A me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok (a to váb bi ak - ban: me gyei ta nács), illetve a fõ vá ro si ön kor mány zat részére a 2007. év ben költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel - lék le té nek XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Minisztérium fe je zet, 12. cím, 3. al cím, 4. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jog cím cso port ter hé re tá mo - ga tás nyújt ha tó a me gyei ta ná csok ál tal a ko ráb bi évek ben

a) a te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si cé lú tá - mo ga tás elõ irány zat,

b) a cél jel le gû de cent ra li zált tá mo ga tás elõ irány zat, c) a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel - ada ta i nak tá mo ga tá sa,

d) a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta - tá sá nak tá mo ga tá sa,

e) a te rü let fej lesz té si cél elõ irány zat

ter hé re meg ítélt tá mo ga tá sok szer zõ dé ses ál lo má nyá - nak ke ze lé sé hez. A tá mo ga tás ma gá ban fog lal ja a te rü let - fej lesz tés rõl és te rü let ren de zés rõl szóló 1996. évi XXI.

tör vény 12. § (3), illetve a 16. § (4) be kez dé sek ben meg ha - tá ro zott költ ség ve té si hoz zá já ru lást is.

(6) A pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re for dít ha tó ke ret - rõl az éves sza bad ke ret függ vé nyé ben, az el kü lö ní tett ke - ret fel hasz ná lá sa kor a pá lyá za ti rend szer ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek be vo ná sá ról, az el vég zen dõ fel ada tok ról, az el is mer he tõ költ sé gek rõl, to váb bá az el szá mo lás rend jé rõl meg ál la po dást kö t a (3) és (4) be kez dés vo nat ko zá sá ban a re gi o ná lis ta nács, az (5) be kez dés vo nat ko zá sá ban a me - gyei ta nács, illetve a fõ vá ro si ön kor mány zat az Ön kor - mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um mal.

(7) A re gi o ná lis ta nács a pá lyá za ti rend szer mû köd te té - sé re for dít ha tó tá mo ga tás ról, az el kü lö ní tett ke ret fel hasz - ná lá sa kor el is mer he tõ költ sé gek rõl és az el szá mo lás rend - jé rõl, az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör - vény ben (a to váb bi ak ban: Áht.) fog lal tak alap ján meg ál la - po dást köt het a re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök ség gel (a to - váb bi ak ban: RFÜ) és az érin tett me gyei ta ná csok mun ka - szer ve ze te i vel.

(8) A me gyei ta nács, illetve a fõ vá ro si ön kor mány zat a pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re for dít ha tó tá mo ga tás ról, az el kü lö ní tett ke ret fel hasz ná lá sa kor el is mer he tõ költ sé - gek rõl és az el szá mo lás rend jé rõl az Áht.-ban fog lal tak alap ján meg ál la po dást köt het a me gyei ta nács mun ka szer - ve ze té vel, illetve a fõ vá ro si ön kor mány zat a hi va ta lá val.”

Hivatkozások

Outline

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza - bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz

Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza - bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz

Az ön kor mány zat ren de le tet, majd ha tá lyon kí vül he lye zé sét kö ve tõ en köz be szer zé si sza bály za tot al ko tott az ön kor - mány zat és költ ség

18.. 15.) AB ha tá ro za tá val pe dig azért sem mi sí tet te meg az Al kot mány bí ró ság az al kot má nyos - sá gi vizs gá lat tár gyá vá tett tör vényt, mert az

3. Az Al - kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint a ké re lem alap já ul szol gá ló ok, va la mint az Al kot mány sé rül ni vélt ren del ke

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle - nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány alap -.. ján

Egyik ilyen kö ve tel - mény az, hogy a ka ma rai tag mint könyv vizs gá ló csak könyv vizs gá lói te vé keny sé get vég zõ tár sa ság gal áll hat mun ka vi szony

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle - nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány, va la - mint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló