• Nem Talált Eredményt

A Műszaki Egyetemi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége és működése megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Műszaki Egyetemi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége és működése megtekintése"

Copied!
9
0
0

Teljes szövegt

(1)

A MŰSZAKI EGYETEMI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE ÉS MŰKÖDÉSE

Zsidai József

Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtári!

Az IATUL / I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f T e c h n i c a l U n i v e r s i t y L i b r a r i e s = iíüszaki Égyeteai Könyvtárak Kemzetközi Szövetsége/ a- lapitására a göteborgi E.EEiíLI.1*, a2 líXA / I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f L i b r a r y A s s o c i a t i o n s - Könyvtáros Egyesületek nemzetközi Szö­

vetsége/ ±95.J.évi bécsi és aa 195*.évi zágrábi kongresszusán t e t t indítványt, HEMLIii erőfeszitései nyomán az IFJA 1955. évi brüsz- a z e l i k o n g r e s s z u s a engedélyét, hozzájárulását adta a z LATUL mű­

ködésének elindításához. A s z e r v e z e t ettől az időtől kezdve az IFLA speciális szakosztályaként önálló életet él, de szorosan kap­

csolódik a z IÍLA programjaiban és f e l a d a t a i h o z . Aa el3Ő elnök E . HELÜIIi v o l t , a k i e z t a t i s z t e t 1962-ig töltötte be, s őt a h o l l a n d L.J.van der VJOLK követte, a k i 1966-ban az amerikai James D.LuiCK-

nek adta át az elnüki t i s z t e t . É.EEwILUi az IAT U L megalapitásával és az alapok lerakásával elévülhetetlen érdemeket s a e r z e t t , enne-., elismeréseként az IATUL elnöksége 1965-ben - az alapitás 10.évfor­

dulóján - t i s z t e l e t b e l i tagként választotta be az elnökségbe. Ma nyugalomban, v i s s z a v o n u l t a n él Göteborgban.

A s z e r v e z e t munkája L.J.van der ííQLK elnöksége a l a t t terebé­

l y e s e d e t t k i . Munkálkodása nyomán a tagok 3záma rohamosan emelke­

d e t t . Az IATUL programot adott és f e l a d a t o k a t tűzött k i ; erőtel­

j e s törekvés i n d u l t e l konkrét célok megközelítésére, s nem ered­

ménytelenül. Ugyancsak az ő kezdeményezései késztették az elnök­

séget a r r a , hogy érdeklődéssel f o r d u l j o n a s z o c i a l i s t a országok műszaki egyetemi könyvtárainak munkája felé, A világszerte i s m e r t , kitűnő d e l f t i szakember konstruktív gondolatai,személyének j e l e n ­ léte az IATUL munkájában ma i s érzékelhető. Az elnökségnek s z i n ­ tén t i s z t e l e t b e l i t a g j a .

Az IATUL-nak, az 1967 májusában k i a d o t t h i v a t a l o s jegyzéke s s e r i n t ** országból 9b t a g j a v o l t . E z e n belül 26 nyugati ország 8i- és 4 s z o c i a l i s t a ország 7 t a g g a l i r a t k o z o t t f e l a listára, A 3Z0- c i a l i s t a országok közül Csehszlovákia 1, az KDE ) , üa^arország 2 és Jugoszlávia 1 könyvtárral képviselteti magát a s z e r v e s e t mun­

kájában. & legtöbb tagot az USA delegálta, saáoszerint 22-t, öt követi A n g l i a 19, a s Í,SZK 9 és Japán 4 résztvevővel. A S z o v j e t ­ unió nem t a g j a a s z e r v e z e t n e k .

(2)

ZSIDAI J . : Az IATUL és működése

Az IATUL munkáját h a t tagu elnökség irányítja:

elnök: James fl.HACE igazgató L e h i g h U n i v e r s i t y L i b r a r y USA P e n n s y l v a n i a , Bethlenem titkár: C l i f f o r d CUBHIE igazgató

Lyon Playíair L i b r a r y I m p e r i a l C o l l e g e o f S c i e n c e and Technology

A n g l i a , London

pénztáros: P a u l KAEGflBLU igazgató

U n l v e r a i t & t s b i b l i o t h e k d e r Teonnlachen u n i v e x e i t & t ííyugat-flerllQ

L i b r a r y and T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n Centre F a c u l t y o f Buenos A i r e s

Argentína, Buenos A i r e s Ű.FOGGEttűOHF igazgató

B i b l i o t h e k d e r T e c h n i s c h e a Hocbaohale P r i d e r i c i a n a i'SZK, K a r l s r u h e

ZSIDAI József igazgató

Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára Magyarország, M i s k o l c

Az elnökeégi tagok /ideértve a titkárt i s / mandátuma négy év­

re s-.ól, melynek meghosszabbítását az alapszabály t i l t j a . A folyó évben a pénztárosi t i s z t e t a evéd K.E.H.TIGERSCHÖLD /Chalmers Tek-

n i e k a Högskolae B i b l i o t e k • Chalmere Műszaki Főiskolai Könyvtár, Göteborg/ tölti be.

Az elnökség összetételét illetően meg k e l l említeni, hogy 3 2 o c i a l i s t a ország képviselője első Ízben 1967.január 1-től fog­

l a l h e l y e t a s z e r v e z e t vezető testületében. Az elnökség összejö­

v e t e l e i t félévenként t a r t j a , más-más országban. Az ülések időpont­

j a és h e l y e az IPLA kongresszusaihoz i s I g a z o d i k , és h a lehetsé­

ges, a z o k k a l egyezik. A legfőbb vezető s z e r v háromévenként nagy­

szabású munkaértekezletté bővül, amelyet T r i e n n i a l yjorking Party- nak neveznek. A munkaértekezlet a s z e r v e z e t működésével, munka- és ügyvitelével k a p c s o l a t o s szokásos és aktuális témák megbeszélésén t u l egy Jelentős, - a s z e r v e z e t egészét érintő, e s e t l e g unnaft ke­

r e t e i n túlmutató - probléma a l a p o s megtárgyalására ad a l k a l m a t : az ez évi h a i f a i k o n f e r e n c i a , sorrendben a harmadik, "A fejlődő országok műszaki egyetemi könyvtárainak nyújtandó segítség kérdése"

c. témához kötötte munkáját.A soronlévő elnökeégi ülések helye ée időpontja a következő: 1967. nyarán Torontóban /egyidoben az IFLA

k o n g r e s s z u s s a l / ; 19Ó8. őszén az MSZK-beli P r a n k f u r t - b a n /egyidő- ben az LFLA k o n g r e s s z u s s a l / ; 1969. tavaszán előreláthatóan Mis­

kolcon s t b .

tagok:

(3)

AZ IATUL ÍELAÖATAI, MUHEÁJA ÉS MŰKÖDÉSE

A szervezet f e l a d a t a i t , célkitűzéseit a 15 pontra terjedő, 1965.decemberében kibocsátott alapszabály rögziti. Az alapszabály azexint legfőbb feladata a műszaki egyetemi könyvtárat együttmű­

ködése és a tagkönyvtárak teljesítőképességének fokozása. Ezen túlmenően részletesen kidolgozott program körvonalazza az IATUL teendőit.

As "együttműködés" a l a t t elsősorban az uj korszerű munka­

módszerek átadását éa terjesztését k e l l érteni. Elsősorban a b e l ­ ső könyvtári munka korszerűsítéséről van szó, de az oktatásüggyel való kapcsolat, - p l . a szakirodalmi forrásismeretek oktatása - szintén Idetartozik.A műszaki egyetemi könyvtáraknak az iparvállala­

tok Igényeinek kielégítését kereső munkálkodása - érzésünk szerint - még megoldatlan téma, amely rövidesen napirendre kerül. A könyv­

tári munka korszerű módszereinek terjesztésén - az IATUL által képviselt felfogás éa gyakorlat szerint - a könyvtári munka gé­

pesítése és általában az információ géni adattárolása és vissza­

keresése értendő. A könyvtár belső világát tekintve a technikai fejlesztés egyfelől az olvasóknak a hagyományos dokumentumokkal történő gyorsabb kiszolgálását célozza, másfelől magasszinttt és differenciált reprográfiai technológiák kidolgozására és átadásá­

ra irányul. E kettős törekvés bölcsője és erőssége az L.J. van der WOLK vezette d e l f t i könyvtár. Az információ-tárolás és -visszake­

resés gépi módszereit kereső érdeklődés merőben amerikai indítékú.

Megjegyezzük, hogy a tagkönyvtárak többsége e témakör gyakorlati művelesét ma még nem tudja vállalni. Összefoglalva megállapíthat6, hogy az IATUL tevékenységi körében a könyvtári munkával és az i n ­ formációk mozgásával kapcsolatos gépi technika és az idetartozó módszertani kérdések állanak az első helyen. Ezt b i z o n y l t j a az i s , hogy nemrégiben, amikor az IATUL a könyvtári kutatómunka vizsgála­

tára és koordinálására kezdeményező javaslatot t e t t , akkor a kuta­

tómunka tartalma és jellege - ugyancsak az LATUL szemlélete alap­

ján - lényegében a tárgyalt technikai müveletekre szorítkozott.

Az utóbbi egy-két évben a szervezet más jellegű, igen fontos témák tanulmányozását i s programjába állította.

Említésre méltóak a következő szempontok és érlelődő gondola­

tok:

A jobb együttműködés és a szakirodalmi anyagok gyorsabb meg­

szerzésének érdekében valamennyi tagkönyvtár igyekezzék a telex­

hálózatba bekapcsolódni;

a tagkönyvtárak között a könyvtárközi kölcsönzési igényekre adandó reprográfiai másolatok' - bizonyos oldalszámig - térítés­

mentesek legyenek;

a szakirodalmi forrásismeretek egyetemi oktatását célzó tö­

rekvések és elgondolások egyesítése és kicserélése;

(4)

ZSIDAI J . i Az IATUL és működése

műszaki egyetemi tantervek cseréje a tagkönyvtárak közöttj nemzeti keretekre terjedően a r i t k a , nehezen hozzáférhető, a kereskedelmi forgalmon kivüli dokumentumok kölcsönös beszerzé­

sének előmozdítása;

könyvtári szakemberek cseréje a tagkönyvtárak között;

u j éa épülő könyvtárépületek ismertetése a tagkönyvtárak­

kal s t b .

Alkalomadtán a szervezet a tagkönyvtárak közvetlen érdeke­

i n t u l i s foglalkozik egy-egy szakkérdéssel. I l y e n v o l t p l . a már említett ezévi h a i f a i jfforking party. amely a fejlődő országok mű­

szaki egyetemi könyvtárügyeire irányította a figyelmét.

Az IATUL jól dolgozó, konkrét eredményeket felmutató - im­

már négy világrész mintegy 100 egyetemi könyvtárára kiterjedő - hasznos szervezet. Az eredmények elérését segitfi jellegzetes mód­

szerek közül az alábbiakat emeljük k i :

a/ A hattagú elnökség intenzív, rendszeres munkája;

b/ kiküldött munkabizottságok aktivitása;

c/ a könyvtárigazgatók, i l l . a tagkönyvtárak közötti szemé­

lyes kapcsolatok és levelezések;

d/ az IATUL szerkesztésében megjelenő periodika /korábban' a Newsletters, ujabban a Proceedings/ érdemei;

/a szervezet életét, működését, híreit a krónika pontossá­

gával követi/;

e/a könyvtárigazgatók és a tagkönyvtárak neves szakemberei­

nek tollából kikerülő módszertani, vagy a saját intézményt bemuta­

tó Írásainak különlenyomatként u.n. fleprints-ként történő közzé­

tétele, sddig 26 fűzet jelent meg, köztük egy budapesti műszaki egye­

temi könyvtár Összeállításában;

f / szakmai szemináriumok megrendezése. A soronlévő címe:

•A könyvtári módszerek és a könyvtári technika második nemzetközi szemináriuma". Megrendezésére D e l f t város vállalkozott, időpontja:

I967.szeptember.

A MAGYAHOflSZÁOI IATUL TAGSÁG ÉS A2 E3BQL SZAHMA2Ó ELÓÍírÜK A 3udapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 1963-tól, a i>eaézipari műszaki Egyetem Központi Könyvtára.Miskolc 19o5-től tagja az iATUl-nak. Az elnökség mindkét intézmény munkáját ked­

vezően értékeli. £ könyvtárak az elismerés szavait elsősorban az-

(5)

aal vívták k i , hogy az IATUL programjainak kialakításához rendsze­

resen kezdeményező ás konstruktiv gondolatokkal járulnak hozzá.

Az egyes programpontok megvalósításában i s tevékeny részt vállal­

nak. A budapesti könyvtár a könyvkereskedelmi forgalomba nem ke­

rülő dokumentumok gyűjtésével kapcsolatos témakörben ért e l komoly eredményeket és az IATUL kiadványsorozatában az audio-vizuális ok­

tatás legfrissebb irodalmáról kitűnő bibliográfiát tett^közzé. A miskolci könyvtár az összes tagkönyvtárra kiterjedően vállalta a tanterv- és programcsere megszervezését és - Kelet Európára szo­

rítkozva - tanulmány készítését a szakirodalmi forrásismeretek egyetemi oktatásával kapcsolatos gyakorlatról. Könyvtáraink mun­

káját, eredményeit, fontosabb mozzanatalt az IATUL szerkesztésé­

ben megjelenő periodikák terjedelmesebb Írásokban és rövid hírköz­

lésekben többször regisztrálták. Az elnökségi tagságnak magyar könyvtár részére történő odaítélése - feltehetően - a két könyv­

tár együttes munkálkodásának eredménye.

Az IATUL munkájában való a k t i v közreműködésünk két szempont­

ból hasznos. Először: alkalom kínálkozik eredményeink nemzetközi propagálására; másodszor: saját fejlődésünket az IATUL tagság ked­

vezően befolyásolhatja.

A már emlitett h a i f a i konferencián bebizonyosodott, hogy a tagkönyvtárak számában a nyugati államok többségét mutató 89:7 a¬

rány tarthatatlan. Tarthatatlan a Szovjetunió könyvtárainak távol­

maradása i s . A 30 ország könyvtárait átfogó rangos nemzetközi szer­

vezet munkája ezért hézagos, de nem i s lehet t e l j e s mindaddig, a- mig a szocialista országok és elsősorban a Szovjetunió könyvtárai nem foglalják e l az őket megillető helyeket. A közeledés meggyor­

sítására az LATUL vezetősége a magyar könyvtáraktól vár segítsé­

get. Megítélésűnk szerint a szervezet működését és gyakorlatát azért i s tudnánk érdekeinknek megfelelően befolyásolni, mert i t t ­ honi munkánk - még kellően k i nem aknázott gazdag forrás. Olvasó­

szolgálatunk számszerű adatai; a tájékoztató munka kiszélesítése;

az egyetemi könyvtárhálózati elv megvalósítása; a szakirodalmi f o r ­ rásismeretek oktatása; az iparhoz fűződő kapcsolatok bővítése; az egyetemi oktató- és kutatómunkához kötődő igen szerteágazó gyakor­

l a t stb., mind olyan terület és olyan korszerű szemlélet vetülete, amelyben a nyugati könyvtárak többsége tőlünk messze elmaradt. Lé­

nyegében a l i g k e l l többet tennünk, minthogy a felsoroltakat és majd az ujabban kialakuló munkaterületek eredményeit publikáljuk. Ez nemzetközi sikon értékes, és túlhaladja az IATUL k e r e t e i t .

Az IATUL a következő években - várhatóan - erőfeszítéseket tesz majd a fejlődő országok műszaki egyetemi könyvtárainak meg­

szervezésére, a könyvtári munka kialakítására. A FID ugyancsak kü­

lön bizottságot hívott életre a fejlődő országok műszaki könyvtá­

rainak és a dokumentáció ügyének gondozására, melynek titkársága az OMKDK-ban működik. Az IATUL elnökségi tagsága és a FID magyar­

országi megbizatása közös gondolatok és erófeszitések forrása l e ­ het, amelynek eredményessége nemzetközi méreteket ölthet.

Az IATUL tagságból eredő előnyök: könyvtáraink korszerű tech­

n i k a i , gépi apparátusának megteremtéséhez a szervezet tagkönyvtá-

(6)

ZSIDAI J . : Az IATUL és működése

rainak gyakorlatából sok merithető. Adottságainknak és igényeink­

nek legjobban megfelelő gépek és műszerek kiválasztása könnyebbé válik és ezt megelőzheti a használattal kapcsolatos tapasztalatok átadása. így elkerülaetjük a felesleges, esetleg haszontalan esz­

közök beszerzését, A nemzetközi telex—hálózatba történő belépé­

sünk és a reprográfiai szolgáltatások díjmentessége esetén szak­

irodalmi anyagok megszerzését illetően nagyszerű lehetőség áll e¬

lőttünk. Az lATUL-tagság számunkra alighanem éppen i t t termi meg legértékesebb gyümölcsét. Pénzügyi lehetőségeinknél fogva vala­

mennyi külföldi műszaki és természettudományos szakirodalom meg­

szerzése egyre nehezebbé válik. Meg k e l l állnunk a legjobb, a leg­

fontosabb primér dokumentumok megvásárlásánál és meg k e l l eléged­

nünk a többi kiadvány bibliográfiai és dokumentációs ellenőrzésé­

nek biztosításával. Uem kétséges, hogy a fejlődésnek i l y e n Iránya, i l l . i l y e n korlátai mellett IATUL-tagságunk révén a keresett kül­

földi, elsősorban a folyóiratcikk-irodalom zömét meg tudjuk sze­

rezni. Élni k e l l az alkalommal és ez már nem kizárólagosan a mű­

szaki egyetemi könyvtárak ügye,hanem megegyezik a tudományos ku­

tatás egészének és az i p a r i termelés, a műszaki fejlesztés nagy részének érdekeivel. - üem becsülhető l e a könyvtári gyakorlat és ismeretanyag propagálásét célzó IATUL törekvés sem. Erre más könyv­

tárak i s felfigyelnélnének, mert sok hasznos dokumentumból tudná­

nak meríteni. Az IATUL szemináriumokon való részvétel jelentőségét ugyancsak kiemeljük. Helyes törekvésnek Ítéljük, ha az űMKDE és a nagyobb i p a r i hálózatok központjai egy-egy szakembert elküldenének Delftbe, mert o t t igen fontos, őket i s érdeklő témák világszintü

áttekintésére nyílik lehetőség. Ez azért i s kívánatos volna, mert éppen a hazai műszaki egyetemi tagkönyvtárak- devizális nehézségek miatt - távolmaradásra kényszerülnek. Megemlítjük végül az IATUL egyéb rendezvényein való részvétel biztosításának szükségességét, két okból: igen neves szakemberekkel lehet találkozni és konzultál­

n i a legaktuálisabb szakkérdésekről és mód nyílik a rendező ország műszaki könyvtári gyakorlatának és technikai felszereltségének helyszinl tanulmányozására.

Az IATUL-nak tagja lehet minden olyan mUszaki egyetemi, 111, tudományegyetemi és főiskolai könyvtár, amely mérnökképzést f o l y ­ t a t és a műszaki doktori clm adományozására jogosult. Tagdíj évi 20 dollár.

-o-C—o-

(7)

ZSIDAI.J.: The I n t e r n a t i o n a l A s s o c l a t l o n o f T e c h n i c a l P n i v e r - s i t y L i b r a r i e s and i t s a c t i v i t i e e

The i d e a o f the foundation o f the IATUL / I n t e r n a t i o n a l Asso- c i a t i o n o f T e c h n i c a l U n i v e r s i t y L l b r a r i e a / was f i r e t suggeated i n 1953.- The A s a o c i a t i o n a t a r t e d i t a a c t i v i t i e e i n 1955 and, s i n c e then i s a s a s p e c i a l s e c t l o n o f the IFLA / I n t e r n a t i o n a l P e d e r a t i o n o f L i b r a r y A a s o c i a t i o n s / . The poat of the p r e s i d e n t was f i r a t füled i n by E.HEMLIN /Sweden//1955-1962/ followed by L . J . van der WOLK /Netherlands//1962-1966/ and by J.D.MACK /üSA//from 1966 on/.During the p r e s i d e n c y o f L . J . van der WOLK the a c t i v i t i e e o f the A s e o c i a - t i o n a t a r t e d to expand. The IATUL i s gowerned by a board c o n s t l t u t - ed out o f s l x membera. The board meete twice a y e a r and o r g a n l z e s every t h r e e y e a r a a ao c a l l e d T r i e n n i a l Working P a r t y which o f f e r a an o p p o r t u n i t y to d i s c u s a mattéra o f g r e a t importance and having p u b l i c I n t e r e B t . I n May 1967 membership o f the IATUL amounted to 96 membera from 30 c o u n t r i e s .

The IATUL r e g a r d B a s i t a most important o b j e c t i v e t o e a t a b l i B h c o o p e r a t l o n between t e c h n i c a l u n i v e r a i t y l i b r a r i e s . The main pointe of i t s programme i n c l u d e the mechanization o f l i b r a r y work, the techniquee and technology o f reprography and the storage and r e t r i e v a l o f i n f o r m a t i o n . The programme f u r t h e r e n v i s a g e a - among othera

to e e t a b l i e h a telex-network between the membera to r e a l i z e a f r e e of charge o r oheap i n t e r l i b r a r y - l o a n system and reprography s e r v i c e the i n c o r p o r a t i o n o f the t r a i n i n g i n s p e c i a l l i t e r a t u r e s o u r c e s a t the u n i v e r a i t y levél, the exchange o f l i b r a r y e x p e r t s .

The IATUL promotee the cooperation o f i t s members,improves t h e i r c o n t a c t s and r e a l l z e s i t a programme by i s a u i n g c i r c u l a r l e t t e r e , by p u b l i e h l n g the Proeeedings o f the IATUL, by p u b l i e h i a g s t u d i e s by renowned e x p e r t s and by o r g a n i z i n g s p e c i a l seminars.

The memberBhip i n IATUL i a f o r the Hungárián T e c h n i c a l U n i v e r - e i t y L i b r a r i e s both important and advantageoua. I t o f f e r a an oppor- t u n i t y f o r i n t e r n a t i o n a l p u b l i c a t i o n o f t h e i r r e s u l t s and, i n a d d i - t i o n , the v a l u a b l e achievements o f o t h e r membera may sérve a s a guide f o r f u t u r e development.

Uembership i n IATUL can be obtalned by l i b r a r i e s o f t e c h n i c a l u n i v e r s i t i e s , u n l v e r s l t i e e and t e c h n i c a l h i g h BChools, which run e n g l n e e r i n g c o u r s e s and have the r l g n t t o c o n f e r the t i t l e o f "Doc- t o r o f T e c h n i c a l S c i e n c e s " .

I I

(8)

ZSIDAI J . : Az IATUL és működése

H . : MeBayH3pOflHHB C0KI3 TeXfflraeCKKX yHBB8pCHT8TCKHX CHCjiHOleH H e m OyHKiiÜH

BnepBtje 3. XEMJMH /HBeimti/ B 1953 roay BH6C npejJioseHiie oö 0 C H 0 B 3 H H H L A T U L / I n t e r n a t i o n a l A s s o c l a t i o n of T e c h n i c a l U n i v e r e i t y L i b r a r i e e = SieSByHapOflHHH C0K)3 TeXHH^eCKHX VHHBepCHTeTCKHX ŐHÖJIH- o i e K , T . e . I J C T y B / , 3qi$eKTHBH0 aeHTejitHOCTt ero HasajiacB B 1955 r o - a y . C s i o r o BpeweHH [áCTTE cymecTByeT icaic oaMOOiOHTeaLHafl cnemsaJiL- HSH ceKIUIH IPLA / I n t e r n a t i o n a l P e d e r a t i o n o f L i b r a r y Assoclatione = HeaflyHapcytHHíi cOtos ŐHŐ JW o T e TOIK oŐmecTB, T . e . UCEO/. C 1955 no 1962 r . OÖH33HHOCTH npeaceí8TejiH HcnojHflJi 3. XEUMH /iHBeuHd/, c 1962 no 1966 r . J l. i i . B S H aep BOM /TojiaHjTHH/ H c 1966 rofla fl.H.

MAK / C I H A / . ZleHTejiBHOCTB opraHH33ann ocoőeHHO mapoKO p a s B e p H y n a c i noa npeaceaaTejiBCTBOii J U H . B B H flep B0J1K.

P S Ö O T O H MCT7E pyKOBO^HT npeananyii, C O C T O H U B Ö H3 6 'wiesoB. 3a- cesaHHe npe3Hfl,Hyiia npoBoamcH OAHH pa3 B nojryroaiie, a B K3Mue Tpz r c a a opraHH3yeTCH KOH$epeHöBH - " T r l e n n i a l Working P a r t j " . 3TO no3BOJiHeT oöcyiaaTL BceoőmeHHTepecyiomiie H sassme BonpocH.

B wae 1967 rofla MCT7E HaciHTHBaJi 96 uieHOB H3 30 CTpaH.

f.fCTTE c i H T s e T CBoeít BasHeHoieíS 3an3ieti coTpyflHiPiecTBO ÖHÖJIHO- TeK TexHH^ecKwx yHHBepcüTeTOB H noBNiemie 3$$6KTHBHOCTII paŐOTH 6wő- JiBOTeK, BxoflfluiKx B cocTaB C0K)3a. Bo rjiaBe nporpaMuu C T O H T : uexaHH- 33UHH OHÖJIHOTeiHoö paGoitJ, TexHHKS H TexHOJiorEH penporpaipii H n p o ö - neim xpaneHKR w noHCKS EHQopuawitt. Kpowe airoro, 3aaai3MH UCT7E H B - JIHDTCH ycTanoBJieHne CBH3M no lejieiccy w e w y IuieH8mi—ÖHÖJinoTeKaun. o - cymecTBJieHHe aeuieBoro mvi ŐecnjiaTHoro H e BŐH ÖJIH OT e i H o r o aóOHeMeHTá H penporps^MíHoro oÖcjiysuiBaHHH; BHeapeime oőyieum B yHHBepcnTeT3X 3H3HMHU 0 JIHTepaTypHHX KCTOqHHKax; OŐMeH ŐHÖJIHOTeiHbME cneaHajniCTa-

EICT7E cnocot5CTByeT coTpyammecrBy OHŐJiHOTeK, pasBHTiro CBHaeH H ocynecTBJieHHEi HaueieHHoíi nporpauuH n.HpKyjiHpaMH, ony ö JIHKOBaHHeii nepHOflHKH " P r o c e e d i n g e " , mzameu ipyaoB H3BecTHnx cneoHajiHCTOB H opraHH3anjieií K0H$ep9HiüiK.

CoTpyaHwqecTBo c M C T 7 B HBJiBeicH Bamnus H BHroaHtm Í M B e w r e p - C K H X TexHHqecHdx yHoepCHTeTCfCHx ŐHÖJiEOTeK n o i o u y , q i o S T O a a e i H U E03MOKHOCTL C00ÖIH3TI) CBOH pe3yJI&T3TU B MeHflyH3p0JlHO13 HOpftUKe, 8 T3KK6 noSBSOBaTIiCfl B H30ŐHJI11H OŐraHpHiOÍH peayJIBTaiaMH flOCTHSeHHK uieHOB MCT7E aJifl CBoero a a j i B H e E i e r o P B B B H T H H .

í^eHaMii H C T Y E Moryr ŐUTB ÖHCJIHOTCKH Bcex TexHimecKroc yHKBep- ciiTeTOB H Bucmmc E K O B , aaioHnx HHEeHepHoe oŐp330B3HHe a loieEJiiuix n p a - BO npwcBaHBaTB TexHimecKyio aoKTopcKyK /M3rncTepcKyra/ c i e n e H B .

(9)

Z S I D A I . J . ; D e r I n t e r n a t i o n a l e V e r b a n d d e r T e c h n i s c h e n Hoch- s c h u l - B i b l l o t h e k e n / I A T U L / und s e i n e T a t i g k e i t

D i e Gründung d e r I A T U L / I n t e r n a t i o n a l A e s o c i a t i o n o f T e c h n i c a l U n i v e r B i t y L i b r a r i e s / wurde z u e r s t i n 1 9 5 3 v o r g e e c h l a g e n , d i e T a -

t i g k e l t d e r n e u e n O r g a n i s a t i o n wurde i n 1 9 5 5 aufgenommen. D i e I A T U L b e e t e h t e e i t h e r a l s e i n e s p e z i e l l e S e k t i o n d e r I F L A / I n t e r n a t i o n a l P e d e r a t i o n o f L i b r a r y A s s o c i a t i o n s . / A l s P r a e i d e n t e n f u n g i e r t e n v o n 1955 b i e 1 9 6 2 E.HE11LIH / S c h w e d e n / , v o n 1 9 6 2 b i e 1 9 6 6 L . J . v a n d e r WOLK / H o l l a n d / , s e i t 1 9 6 6 J.D.MACK /USA/. D i e T a t i g k e i t d e e V e r b a n - d e s h a t s l c h b e s o n d e r e u n t e r d e r L e i t u n g v o n L . J . v a n d e r WOLK e n t - f a l t e t .

D i e I A T U L w i r d v o n dem a u a s e c h s M t g l i e d e r n b e e t e h e n d e n F r a - s i d i u m g e l e i t e t , w e l c h e a s e i n e S i t z u n g e n h a l b j a h r l i c h . a b h a l t . A l l e d r e i J a h r e f i n d e t e i n e s o g . T r i e n n l a l W o r k i n g F a r t y e t a t t , a n d e r d i e B e h a n d l u n g w i c h t i g e r P r a g e n v o n a l l g e m e i n e m Interessé ermög- l i o h t w i r d . Im Mai 1 9 6 7 d i e I A T U L z a h l t e 96 M i t g l i e d e r a u e 30 L a n - d e r n .

A l s H a u p t a u f g a b e d e r I A T U L w i r d d i e K o o p e r a t i o n z w i s c h e n d e n t e c h n i s c h e n H o c h e c h u l - B i b l i o t h e k e n b e t r a c h t e t . D i e w i c h t i g a t e n P r o g - rammpunkte s i n d : d i e M e c h a n i s i e r u n g d e r B i b l i o t h e k s a r b e i t , d i e T e c h - n i k u n d T e c h n o l o g i e d e r R e p r o g r a p h i e , s o w i e d i e Informátionsspei- c h e r u n g und d i e I n f o r m a t i o n r e c h e r c h e . W e i t e r h i n : Auebau d e r T e l e x - v e r b i n d u n g z w i a c h e n d e n M i t g l i e d e r n ; V e r w i r k l i c h u n g e i n e o womog- l i c h e t k o s t e n l o s e n o d e r b i l i i g e n F e m l e i h v c r k e h r e , s o w i e g e g e n s e i - t i g e n r e p r o g r a p h l s c h e r D i e n e t l e i s t u n g e n ; d a s B e s t r e b e n d i e K e n n t - n i s B e U b e r Quellén d e r F a c b l i t e r a t u r im UniversitátBunterrlcht e i n - z u g l i e d e r n ; d e r A u s t a u s c h v o n B i b l i o t h e k a r e n u s w .

D i e I A T U L fördert d i e K o o p e r a t i o n d e r M l t g l i e d s b l b l l o t h e k e n , d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g i h r e r Kontakté und d i e R e a l i s i e r u n g d e e P r o g - rammá d u r c h d i e A u s g a b e v o n líitteilungen, d u r c h d i e F u b l i k a t i o n d e r Z e i t s e h r i f t " P r o c e e d l n g s " , d u r c h P u b l i k a t i o n v o n A r b e i t e n berühmter P a c h l e u t e u n d d u r c h O r g a n i s a t i o n r o n F a c h e e m l n a r i e n .

Für d i e u n g a r i s c h e n t e c h n i s c h e n H o c h s c h u l b i b l i o t h e k e n l a t d i e I A T U L - M i t g l i e d s c h a f t d e s h a l b w i c h t i g und v o r t e i l h a f t , d a a i c h d a - d u r c h f ü r d i e I n t e r n a t i o n a l e P u b l i k a t i o n i h r e r E r g e b n i s e e M ö g l i c h - k e i t e n b i e t e t , und d i e m a n n i g f a l t i g e n E r g e b n i s s e d e r M i t g l i e d e r n d e r I A T U L g u t v e r w e r t e t w e r d e n k ö n n e n .

M i t g l i e d d e r I A T U L k a n n d i e B i b l i o t h e k j e d e r t e c h n i s c h e n Hocn- a c h u l e , o d e r e i n e r B o l c h e n U n j v e r s i t a t o d e r H o c h s c h u l e w e r d e n , w e l - c h e I n g e n i e u r e a u s b i l d e t . u n d b e r e c h t i g t i s t d e n D o k t o r t i t e l d e r I n - g e n i e u m i s s e n s c h a f t e n z u vériéiben.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára évenként kétszer megjelenő módszertani folyóirat közreadását határozta e l , hogy a há­. lózatába tartozó

A könyvtári leltározás folyamata általánosságban ma még idő- és munkaigényes, - leltámaplók, sok esetben bonyolult naplórendszerek - vezetése értékes munkaórákat von e

Kérjük a műszaki egyetemi könyvtárosokat, hogy közleményeiket a MÜEK hálózati és módszertani csoportjának megkül­..

A Drezdai Műszaki Egyetem Könyvtára és az Universidade de Orien- te i n Santiago de Cuba között baráti szerződés jött létre, melynek értelmében elmélyítik

Ezen feltüntetjük az érkezett könyvek számát, a leltári csoportnapló számát, az érkezés időpontját és leltározásuk után a

Az 5 napos tanulmányúton a prágai Központi Műszaki Könyvtár munkatársai kalauzolják a ma­..

190.000 cédulát tartalmaz.*- Az osztályozó maga végzi a szakmájához tartozó cédulák beosztását...

Széchenyi Könyvtárban lévő általános folyóirat KC-n kiyül- a budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában, az Országos Műszaki Könyvtárban és az