Holland-magyar-német TEMPUS-szimpózium Budapesten megtekintése

Teljes szövegt

(1)

BESZÁMOLÓK — B

^////Aamam SZEMLEK

REFERÁ TUMOK

WkmJW////"

Holland- m a g y a r - német

TEMPUS-szimpózium Budapesten

Az ELTE k é t k ö n y v t á r o s k é p z é s i t a n s z é k e (BTK é s TFK) a hannoveri é s a deventeri s z a k f ő i s k o l á k k a l e g y ü t t elnyerte - mint ismeretes - a TEMPUS prog­

ram n e m z e t k ö z i f e j l e s z t é s i p á l y á z a t á t . E program k e r e t é b e n 1991 j ú l i u s á b a n Budapesten h o l l a n d - m a g y a r - n é m e t s z i m p ó z i u m o t szerveztek "Informá­

ciós szakember Európa számára - a magyar könyv­

tárosképzés út súlypontjai" jelmondattal. A s z i m p ó ­ ziumon e l ő a d á s t tartott Hans-Peter Btumendort és Andreas Nowak (hannoveri s z a k f ő i s k o l a ) , Jan Ver- hoeven (deventeri s z a k f ő i s k o l a ) Darányi Sándor és Fülöp Géza (ELTE). Az a l á b b i a k b a n a j e g y z ö k ö n y v e k a l a p j á n kivonatosan i s m e r t e t j ü k a t a n á c s k o z á s f ő b b t é m a k ö r e i t .

Tantervfejlesztési előmunkálatok

A T E M P U S - p á l y á z a t egyik s ú l y p o n t j a : olyan kor­

s z e r ű magyar k ö n y v t á r o s k é p z é s i tanterv k i d o l g o z á s a , amely e g y r é s z t megfelel napjaink k ö v e t e l m é n y e i n e k , m á s r é s z t ö s s z h a n g b a n van az e u r ó p a i f e l s ő f o k ú k ö n y v t á r o s k é p z ő i n t é z m é n y e k curriculumaival. {Ez u t ó b b i ui. e l ő f e l t é t e l e a d i p l o m á k k ü l f ö l d i elisme­

r é s é n e k . )

A t a n t e r v f e j l e s z t é s i e l ő m u n k á l a t o k c é l j á r a a TEM­

PUS az e l s ő é v b e n 20 000 DEM-et b i z t o s í t o t t , ami l e h e t ő v é tette a k ö v e t k e z ő k e t :

• Az oktatók és a hallgatók információcseréje: a magyar t a n á r o k n a k é s a h a l l g a t ó k n a k l e h e t ő s é g ü k volt Hannoverben, III, Deventerben t a n u l m á n y o z n i az ottani tanterveket é s az o k t a t á s i I n t é z m é n y e k s z e r v e z e t é t .

• Munkabizottságok: a t a n t e r v k é s z í t é s k é r d é s e i n e k m e g b e s z é l é s é r e k é t m u n k a é r t e k e z l e t e t tartottak Hannoverben, ill. Deventerben; a harmadik meg­

b e s z é l é s a budapesti s z i m p ó z i u m k e r e t é b e n t ö r t é n t ,

• Tanterveit cseréje: a magyar k o l l é g á k m e g k a p t á k a k é t k ü l f ö l d i k ö n y v t á r o s k é p z ő i n t é z m é n y curriculu- mait, ezek s z o l g á l t a k a t o v á b b i t e r v e z é s a l a p j á u l ,

• Diplomamunkák: az e l ő k é s z ü l e t e k egy r é s z e diplo­

m a m u n k á k f o r m á j á b a n t ö r t é n t . Hannoveri hall­

g a t ó k n é m e t é s angol curriculumokkal ö s s z e h a ­

s o n l í t v a e l e m e z t é k az ELTE k ö n y v t á r o s k é p z é s i t a n t e r v é t ; magyar h a l l g a t ó k is v é g e z t e k h a s o n l ó e l ő m u n k á l a t o k a t .

A felsorolt m u n k á k e r e d m é n y e k é n t 1991 -ben olyan elvi m e g á l l a p o d á s j ö t t l é t r e , hogy a n é g y i n t é z m é n y tanterveinek a t ö r z s a n y a g 6 0 % - á b a n k í v á ­ natos megegyeznie, ó s hogy az azonos t a r t a l m ú s t ú ­ diumok l e h e t ő l e g a p a r t n e r e k n é l m á r b e v á l t s t r u k t ú r a szerint k ö v e s s é k e g y m á s t .

Javaslat a magyar tanterv módosítására

A magyar f é l a b b ó l indul ki, hogy az ELTE jelenleg h a s z n á l a t o s tantervei m e g t a r t o t t á k h a g y o m á n y o s k ö n y v t á r o s k é p z ő j e l l e g ü k e t (noha az i n f o r m a t i k á n a k egyre nagyobb szerep jut b e n n ü k ) ; a tanterv ó r a s z á m a é s sorrendje, t e h á t a b e l s ő l o g i k á j a e l t é r a k ü l f ö l d i partnerek g y a k o r l a t á t ó l . A j á r h a t ó ú t e z é r t a m e g l e v ő k é p z é s i forma f e n n t a r t á s a mellett olyan al­

ternatíva k i d o l g o z á s a , amely a jelenlegi egyetemi s z a b á l y o z á s kereteit betartva s a partnerek javasla­

tait figyelembe v é v e biztositja az informatikai k é p z é s k o r s z e r ű s í t é s é t .

E c é l é r d e k é b e n a m á r oktatott informatikai isme­

retek k ö r é b ő l f ő l e g a gyakorlatiakat kell fejleszteni.

A m o d e r n i z á l á s olyan i d ő s z a k b a n t ö r t é n i k , mikor a BTK e g y é b k é n t is m e g r e f o r m á l j a t a n u l m á n y i é s vizs­

g a s z a b á l y z a t á t . Az ú j a b b s z a b á l y o z á s egyik n ó v u m a alt egyszakos k é p z é s , a m á s i k a t a n s z é k e k d ö n t é s i s l t a b a d s á g a abban, hogy mit é s mikor oktassanak. Az elfogadott t a n u l m á n y i é s v i z s g a s z a b á l y z a t szerint az újl tantervi v á l t o z a t b e v e z e t é s e k é t f é l e m ó d o n I f l ' h e t s ó g e s : alternatív tantervként (mikor ugyanaz a szak t ö b b f é l e tanterv a l a p j á n is e l v é g e z h e t ő ) , vala­

mint s z a í r o s alapprogramként. Az a l t e r n a t í v tanterv e l ő n y e , hogy azt b á r k i v á l a s z t h a t j a , ó s a v é g z e t t e k ­ nek teljes é r t é k ű d i p l o m á t ad. A szakos alapprogra­

mot ezzel szemben nem k ö t e l e z ő v á l a s z t a n i , é s csak azok vehetik fel, akiknek ezt a t a n s z é k e n g e d é l y e z i ; a v é g z e t t e k n e k nem d i p l o m á t , hanem a n n á l alacso­

nyabb é r t é k ű b i z o n y í t v á n y t ad.

A fentiek a l a p j á n az ELTE k ö n y v t á r o s k ó p z ő tan­

s z é k e i n e k javaslata: a BTK K ö n y v t á r t u d o m á n y i -

404

(2)

TMT 3 9 . ó v f . 1 9 9 2 . 9 . s z .

Informatikai Tanszékén a jelenlegi egy tanterv helyett a jövőben a hallgatók két tanterv alapján szerez­

hessenek egymással egyenértékű diplomát. Az első tanterv lényegében megegyezne a mostani reformvál­

tozattal, melyet a Kari Tanács jóváhagyott. Ezt azok a hallgatók választanák, akik hagyományos könyv¬

tárosképzést kívánnak kapni. A második tanterv azoknak felelne meg, akik - a hagyományos alapok elsajátítása után - Intenzívebben foglalkoznának az informatikai ismeretekkel. E z sem jelentené azonban az egyéb szakiameretek nemkívánatos háttérbe szorulását.

Két ilyen, az első-második szemesztertől világosan elhatárolt képzési irány mellett jobban kidomborulná­

nak az egyes tantervek jellegzetességei. A megsze­

rezhető diploma megfelelne a könyvtárosi és a könyvtáros-Informatikusi végzettségnek. Az utóbbi tartalmában körülbelül egyenlő lenne a hannoveri könyvtárosi szakiránnyal, noha - az óraszám keretei miatt - koncentráltabban történne az ismeretek átadása.

Az alternatív tanterv struktúrája

B e v e z e t ő k é p z é s i s z a k a s z

Könyvtári és információs alapismeretek 2h

Katalogizálás i. 2h O s z t á l y o z á s i . 2h Számítástechnikai ismeretek l. 2h

Az informatika alapjai 2h K o m m u n i k á c i ó e l m é l e t 2h

II.

K ö n y v - és könyvtártörténet I. 2h

Katalogizálás II. 2h O s z t á l y o z á s II. 2h Számítás technikai Ismeretek II. 2h

Könyvtárügy, k ö n y v t é r t a n I. 2h T ö r z s k é p z é s i s z a k a s z

III.

K ö n y v - és könyvtártörténet II. 2h

Katalogizálás III. 2h O s z t á l y o z á s u l . 2h K ö n y v t á r t a n II. 2h Információs technika é a technológia 1 h

Számítógépes hálózatok 2h

I V .

K ö n y v - és könyvtártörténet III. 1 h

Katalogizálás IV. 2h Osztályozás IV. 2h K ö n y v t á r t a n III. 2h I n f o r m á c i ó k e r e s ő rendszerek I. 2h

A p r o g r a m o z á s alapjai I. 1 h Az a d a t b á z i s - p r o g r a m o z á s alapjai I. 1 h

/. szigorlat V .

Tájékoztatás I. 3h Információforrások I. 1 h

I n f o r m á c i ó k e r e s ő rendszerek II. 2h A programozás alapjai II. 1 h

Az adat bázis-programoz ás alapjai II. 1 h

V I .

Tájékoztatás II. 2h Információforrások II. 2h Könyvtári és információs rendszerek 4h

Szakszeminárium (projektmunka) 2h Szakszeminárium (adatbázis- építés) 2h

Könyvtári gyakorlat 1 hónap

V I I .

Tájékoztatás III. i h Információforrások III. 3h Könyvtári és információs rendszerek II. 4h

Szakszeminárium (projektmunka) 2h Szakszeminárium {adatbázis- építés) 2h

//. szigorlat

V I I I .

Könyvtári gyakorlat II. 200h Szakdolgozat 400h

Államvizsga

A javasolt tantervben a hagyományos (nem infor­

matikai) órák aránya az Informatikaiakhoz mérten 30:46; a hagyományos tantervben ez az arány körül­

belül fordított.

Technikai felszereltség

Az informatikai ismeretek előtérbe kerülése meg­

követeli a tanszékek korszerű technikai felszerelé­

sét. A T E M P U S program erre a célra az első évben 130 0 0 0 DEM-et irányzott elő. Ennek segítségével korszerű laboratóriumot lehetett Összeállítani.

Munkaeszközök: P C 8 0 - 3 8 6 számítógépek a szük­

séges hardverekkel és szoftverekkel, lézernyomtató hálózat, M S - D O S , UNIX és felhasználási szoftverek (lásd részletesebben - Ládi L- Darányi S.: A T E M P U S és a Könyvtártudomány l-l nformatikal Tanszók komplex gépesítése. TMT, 39. kőt. 5. s z . 1992. p. 2 1 5 - 220.). A hardverek és szoftverek kivá­

lasztásánál a hannoveri főiskola tapasztalataira támaszkodtak.

A Digital Equlpment cég PDP 1 1 / 4 4 számitógép szolgáltatása éveken át kiválóan bevált a hannoveri főiskolán, ezért 1991-ben a budapesti tanszéken Is üzembe helyezték.

A számítógépes laboratóriumon kivül egyéb tech­

nikai eszközöket Is kapott a magyar fél a TEMPUS-tól, mindenekelőtt egy fax-készüléket, amely technikailag lehetővé tette az állandó és sikeres munkakapcsola­

tok létrejöttét.

Az oktatók és a hallgatók nemzetközi kapcsolatai

A T E M P U S program egyik nagy haszna az oktatók nemzetközi munkakapcsolatainak gazdagodása. A tantervfejlesztési előmunkálatoknál már felsoroltakon kívül a program a következő személyes kapcsolatokat tette lehetővé:

• Továbbképzés: a magyar oktatók hannoveri, III.

deventeri tartózkodásuk alatt oktatási rendezvé­

nyeken vettek részt.

405

(3)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

• Vendégelőadások: holland é s n é m e t t a n á r o k a budapesti egyetemen az 1 9 9 0 - 91 -es t a n é v b e n v e n d é g e l ő a d á s o k a t tartottak.

• R é s z v é t e l nemzetközi tanácskozásokon: a magyar k o l l é g á k s z á m á r a 1991 m á j u s á b a n l e h e t ő s é g n y í l t a N é m e t K ö n y v t á r o s o k T a n á c s k o z á s á n v a l ó r é s z ­ v é t e l r e , é s m e g h í v á s t kaptak a N é m e t D o k u m e n t á - torok T a n á c s k o z á s á r a (1991 s z e p t e m b e r é b e n ) .

• S o k o l d a l ú kulturális kapcsolat alakult kl a r é s z t ­ v e v ő k k ö z ö t t . A hollandok é s n é m e t e k ú g y é r z i k , hogy a szakmai tapasztalatokon t ú l " ú j r a felfedez­

t é k " az eddig csak f e l ü l e t e s e n ismert Magyaror­

s z á g o t .

A h a l l g a t ó k n a k is s z á m o s csereprogramban v a l ó r é s z v é t e l r e n y í l t m ó d j u k :

• K é t holland h a l l g a t ó [Marío van Essen és Richárd Hampsínk) M a g y a r o s z á g o n v é g e z t e 3 h ó n a p o s szakmai g y a k o r l a t á t . R é s z t vettek a t a n t e r v - ö s s z e ­ h a s o n l í t á s m u n k á l a t a i b a n , t a p a s z t a l a t a i k r ó l be­

s z á m o l ó t k é s z í t e t t e k .

• K é t budapesti h a l l g a t ó {Póterii Rita és Mikulás Gábor) egy-egy h ó n a p gyakorlati i d ő t H o l l a n d i á ­ ban t ö l t ö t t . T o v á b b i k é t h a l l g a t ó t is v á r n a k egy-egy h ó n a p o s gyakorlatra, e l s ő s o r b a n a s z á m í t ó g é p e s k ö n y v t á r i m u n k á v a l v a l ó i s m e r k e d é s c é l j á b ó l .

• M e g j e g y z e n d ő , hogy a TEMPUS 7000 DEM-mel j á r u l t h o z z á a h a l l g a t ó k n a k szervezett angol é s

n é m e t nyelvtanfolyamok f i n a n s z í r o z á s á h o z .

A konferencia r é s z t v e v ő i s z ó l t a k a csereprogra­

mok p r o b l é m á i r ó l is (nyelvi n e h é z s é g e k , s z á l l á s g o n ­ dok, az e g y é r t e l m ű f e l a d a t m e g a d á s s z ü k s é g e s s é g e ) , de mindezekkel e g y ü t t a n e m z e t k ö z i h a l l g a t ó i c s e r é ­ ket sikeresnek í t é l t é k , é s a j ö v ő b e n is k í v á n a t o s n a k t a r t j á k .

A TEMPUS anyagi hozzájárulása

A program e l s ő é v é b e n a TEMPUS a magyar fel­

s ő o k t a t á s i k ö n y v t á r o s k é p z é s f e j l e s z t é s e c é l j á r a az a l á b b i ö s s z e g e k e t i r á n y o z t a e l ő :

• A r é s z t v e v ő k m o b i l i z á l á s a é r d e k é b e n h o z z á j á r u l á s az o k t a t ó k é s a h a l l g a t ó k nyugati u t a z á s a i h o z ; 6 0 0 0 0 DEM.

• A magyar k ö n y v t á r o s k é p z é s i tanterv f e j l e s z t é s é ­ nek m u n k á l a t a i h o z : 20 0 0 0 DEM.

• Az ELTE k é t k ö n y v t á r o s k é p z é s i t a n s z é k é n e k tech­

nikai f e j l e s z t é s é r e : 130 0 0 0 DEM.

• Nyelvtanfolyamokra: 7 0 0 0 DEM.

• S z e m é l y i k ö l t s é g e k r e : 25 0 0 0 DEM.

• E g y é b k i a d á s o k : 20 0 0 0 DEM.

Az é v e s h o z z á j á r u l á s ö s s z e s e n 287 000 OEM/

1 2 9 1 5 0 0 0 Ft.

K a t s á n y I S á n d o r ( F ő v á r o s i S z a b ó Ervin K ö n y v t á r )

Oktatási reform a Genfi Könyvtárosképző Főiskolán

A szakirodalmi informatikusoknak v i l á g s z e r t e d r á m a i g y o r s a s á g g a l é s i n t e n z i t á s s a l f e j l ő d ő viszo­

nyok k ö z ö t t kell dolgozniuk, m u n k á j u k s o r á n egyre ú j a b b ó s ú j a b b k i h í v á s o k h o z alkalmazkodniuk. E k i h í ­ v á s o k a k ö v e t k e z ő k : i n f o r m á c i ó r o b b a n á s , t e c h n o l ó ­ giai f e j l ő d é s , a f e l h a s z n á l ó k folyamatos szocio- k u l t u r á l i s v á l t o z á s a i . A fenti j e l e n s é g e k nemegyszer k o r s z a k v á l t ó á t a l a k u l á s o k a t e r e d m é n y e z n e k a k ö n y v ­ t á r a k , a l e v é l t á r a k é s a d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k m ű k ö d é s é b e n .

Mindez sok gondot é s f e j t ö r é s t okoz azoknak is, akik a k ö n y v t á r o s - é s i n f o r m a t i k u s k é p z é s é r t f e l e l ő ­ sek. Mind az egyes o k t a t ó k n a k , mind pedig az ok­

t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k t ö b b é v v e l e l ő r e kell l á t n i u k a szakmai f e j l ő d é s é s a m u n k a e r ő p i a c a l a k u l á s á t , mert csak igy t u d j á k a k é p z é s i programokat a kor ú j k ö v e ­ t e l m é n y e i h e z i g a z í t a n i . T ö b b f e l s ő f o k ú k ö n y v ­ t á r o s k é p z ő i n t é z m é n y m á r m e g é r t e t t e ezt az ú j hely­

zetet, é s alkalmazkodik h o z z á (pl. a Montreali K ö n y v t á r - é s I n f o r m á c i ó t u d o m á n y i F ő i s k o l a , a Villeurbanne-i O r s z á g o s K ö n y v t á r o s k é p z ő F ő i s k o l a ) . A m á s h a s o n l ó I n t é z m é n y e k n e k a fentiek p é l d á j á t kell k ö v e t n i ü k .

Az Ecole de bibliothécaires de Genéve (= EBG, Genfi K ö n y v t á r o s k é p z ő F ő i s k o l a ) is m e g é r t e t t e , hogy

o k t a t á s i p o l i t i k á j a é s k é p z é s i programja a l a p v e t ő é s á t f o g ó r e v í z i ó r a szorul.

A jelenhez vezető út

Az EBG az egyetlen s v á j c i f e l s ő f o k ú k ö n y v ­ t á r o s k é p z ő i n t é z m é n y , 1918 ó t a m ű k ö d i k . A hetvenes é v e k i g a k é p z é s f e l e r é s z t á l t a l á n o s k u l t ú r t ö r t é n e t i s t ú d i u m o k b ó l , f e l e r é s z t pedig h a g y o m á n y o s k ö n y v ­ t á r o s t á r g y a k b ó l á l l t . 1974-ben k é t o p c i ó t vezettek be: a s z a k k ö n y v t á r i t , valamint a k ö z m ű v e l ő d é s i é s is­

kolai k ö n y v t á r i t . A viszonylag l a s s ú ü t e m ű f e j l ő d é s a nyolcvanas é v e k r e felgyorsult. Ily m ó d o n olyan ú j t a n t á r g y a k jelentek meg, mint a szakirodalmi mikroln- formatlka é s a k o m m u n i k á c i ó e l m é l e t . Ugyanakkor azt is be kellett l á t n i , hogy a modernebb tananyagok b e v e z e t é s é v e l csak bizonyos h a t á r i g lehet a h a l l g a t ó k ó r a s z á m á t n ö v e l n i . E z é r t az i d ő e g y e n s ú l y t a k u l t ú r t ö r t é n e t i t a n t á r g y a k c s ö k k e n t é s é v e l o l d o t t á k meg.

A tananyag f o k o z ó d ó d i f f e r e n c l a l l z á l ó d á s a nem k í v á n t k ö v e t k e z m é n y e k k e l Is j á r t : az Iskola m ű k ö d é ­ s é b e n é s s z e r k e z e t é b e n t ú l z o t t á v á l t a s z é t t a g o l t s á g . Ez s z á m o k b a n kifejezve azt jelenti, hogy 64 k ü l ö n b ö z ő e l ő a d á s t ö s s z e s e n 54 o k t a t ó tart meg. Az Ilyen á l l a p o t o k egyre nagyobb h á t r á n y t jelentenek a

406

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :