• Nem Talált Eredményt

é r te s í tő

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "é r te s í tő"

Copied!
288
0
0

Teljes szövegt

(1)

A K A D В M I A I

é r t e s í t ő

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL

SZERKESZTI

Y O I N O V I C H G É Z A

F Ő T I T K Á R

XLVTI. KÖTET

I

B U D A P E S T

KIADJA A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A

1 9 3 7 .

(2)
(3)

I. Előadások é s cikkek.

G o m b o s F . Albin r. t . : Szent István háborúja I I . Konrád római- L*»

német császárral 1030-ban. ( K i v o n a t . ) 216 József kir. herceg, e l n ö k : M e g n y i t ó beszéde az ü n n e p é l y e s köz-

ülésen 13 Kazinczy Ferenc levelei Jankovich Miklóshoz. K ö z z é t e t t e L u k i n i c h

I m r e ig. és r. t 157 П . Jelentések a pályázatokról.

J e l e n t é s a Berzeviczy Albert-történettudományi j u t a l o m r ó l 39

— Budapest s z é k e s f ő v á r o s hadtörténeti j u t a l m á r ó l 85

— Budapest s z é k e s f ő v á r o s kultúrtörténeti j u t a l m á r ó l 47

— Budapest s z é k e s f ő v á r o s természettudományi j u t a l m á r ó l . . 89

—. Budapest s z é k e s f ő v á r o s történettudományi j u t a l m á r ó l . . . 51

— a Chorin. Ferenc-) u t a l ó m r ó l 65

— Győr v á r o s j u t a l m á r ó l 91

— a Kazinczy Gábor- és ив/й-j u t a l ó m r ó l 37

— a Nagy jutalomról és a Marczibány г-mellékj u t a l ó m r ó l . . . 24

— a Sámuel—Kölber-jutalomról 38

— a Vojnits-] u t a l ó m r ó l 185

— a Weiss Fülöp-\ u t a l ó m r ó l 55

— a Wodianer A Ibert-} u t a l ó m r ó l 37 III. Akadémiai ügyek.

A M. T. A k a d é m i a alapítványai 227, 229

— belső t a g j a i 1

— felsőházi t a g j a i n a k v á l a s z t á s a 217

— halottai 1 9 3 7 - b e n 244

— jutalomtételei 1937-ben 106

— ú j a b b kiadványai 148, 264

— költségvetése 1937. H- felére 118

— költségvetése 1938. I. felére 221

— munkássága 102—104, 210, 230

— 97. nagygyűlése 5—13

— pénztári számadása 1936-ról 109

— új tagjai 12—13

— ülései 1 9 3 7 - b e n 230

— ünnepélyes közülése 13

(4)

I V Tartalom TV. J e l e n t é s e k .

Lap-

J e l e n t é s az akadémiai választásokról 23—24

— a Hadtörténeti Bizottság 1936. évi m u n k á s s á g á r ó l 103

— a Jogtudományi Bizottság 1936. évi m u n k á s s á g á r ó l 104

— a M. T. A k a d é m i a könyvtárának á l l a p o t á r ó l 1936-ban . . 200

— a Nemzetgazdasági Bizottság 1936. évi m u n k á s s á g á r ó l . . . 210

— Ortvay Rudolf 1. t . b r i t keletindiai u t a z á s á r ó l 212

— Voinovich Géza r. t . f ő t i t k á r t ó l az 1936/37. évről 19 V. K ö l t s é g v e t é s .

A M. T. A k a d é m i a költségvetése 1937. július—december hó-

n a p o k r a 118

— költségvetése 1938. j a n u á r — j ú n i u s h ó n a p o k r a 221 VI. A k é t gróf V i g y á z ó - v a g y o n .

A k é t gróf Vigyázó-vagyon k i m u t a t á s a 1936. december 31-én . . . 125 VII. A l k a l m i b e s z é d e k , nekrológok.

Császár Elemér r. t . gyászbeszéde P é k á r Gyula 1. t . r a v a t a l á n á l . . 255 Gyalókay Jenő r. t . b ú c s ú z t a t ó j a Pilch J e n ő r. t . r a v a t a l á n á l . . 258 Halasy-Nagy József beszéde Tolnai Vilmos r. t . r a v a t a l á n á l . . . . 251

Hehler Antal r. t. beszéde Zala G y ö r g y t . t . r a v a t a l á n á l 254 Huszti József 1. t . gyászbeszéde N é m e t h y Géza t. t . r a v a t a l á n á l . . 249

József kir. herceg, elnök üdvözlő szavai A n g y a l Dávid t . t a g h o z . 238

— megemlékezése H u b a y Jenő t . t a g r ó l 143

— megemlékezése Lenhossék Mihály ig. és t. t., másodelnök

e l h ú n v t a a l k a l m á v a l 142

— üdvözlő szavai a N e m z e t i Színház százéves ü n n e p é n . . . . 237

— megemlékezése T o r m a y Cecil e l h ú n y t á r ó i 144

— megemlékezése Wlassics G y u l a ig. és t . t . e l h ú n y t á r ó l . . . . 144

— beszéde a W o d i a n e r - d í j j a l j u t a l m a z o t t t a n í t ó k h o z 138 Komis Gyula ig. és r. t., osztályelnök üdvözlő beszéde G o m b o s F .

Albin r. t . székfoglalója a l k a l m á b ó l 239

— G y a l ó k a y J e n ő r. t . székfoglalója alkalmával 139

— Illés József r. t . székfoglalója a l k a l m á v a l 140

— I r k Albert 1. t . székfoglalója a l k a l m á v a l 141 Kunos Ignác 1. t . b e s z é d e Munkácsi B e r n á t r. t. r a v a t a l á n á l . . 260

Melich János ig. és r. t., osztályelnök üdvözlő beszéde L á n g

N á n d o r r. t . székfoglalója a l k a l m á b ó l 240

— Ligeti L a j o s 1. t . székfoglalója a l k a l m á b ó l 241 Tangl Károly ig. és r. t., osztáiyelnök gyászbeszéde Lenhossék

Mihály ig. és t . t., másodelnök r a v a t a l á n á l 146 Verebély Tibor r. t. b ú c s ú z t a t ó j a B ó k a y J á n o s 1. t. r a v a t a l á n á l . 251

— B u d a y K á l m á n r. t . r a v a t a l á n á l 259 Voinovich Géza r. t., f ő t i t k á r megemlékezése elhunyt t a g o k r ó l . . 244

— üdvözlő szavai Szinnyei József ig. és r. taghoz 238 Gr. Zichy István 1. t . beszéde H o r v á t h Géza t . t . r a v a t a l á n á l . . 257

Zimmermann Ágoston r. t . beszéde L e n h o s s é k Mihály másodelnök

e m l é k t á b l á j á n a k leleplezése a l k a l m á b ó l 262

(5)

B E T Ű R E N D E S NÉV- É S TÁRGYMUTATÓ.

L a p

A M. T. Akadémia belső t a g j a i i

— h a l o t t a i 1937-ben 244

— j u t a l o m t é t e l e i 1937-ben 106, 227—229

— 1936. évi j u t a l o m t é t e l e i r ő l jelentések 24—101, 185

— k i a d v á n y a i 1937-ben 148, 264

— költségvetése 1937. második felére 118

— költségvetése 1938. első felére 221

— k ö n y v j u t a l m a i 1937-ben 6

— k ö n y v t á r á n a k á l l a p o t a 1936-ban 200

— m u n k á s s á g a 1936-ban 102—106, 210, 230

— nagygyűlése 1937-ben 5—24

— pénztári s z á m a d á s a 1936. évről 109

— ülései 1937-ben 230

— ülésein t a r t o t t előadások 13, 24, 216

—- üléssora 1938. é v r e 465. f ü z . 3. b o r í t é k l a p

—. ünnepélyes közülése 13—24

— választásai 1937-ben : b i z o t t s á g i t a g o k 7 elnök - i l

felsőházi t a g o k 217 másodelnök и osztályelnökök 7 tagok". 8, 12—13

Alapítványok 227—229 Andrássy Gyula gróf k ü l p o l i t i k á j a a világháború megvilágításá-

b a n ( H e g e d ű s L ó r á n t ig. és t . t . előadása) 24 Andreich—Rostás p á l y a m ű v é n e k k i n y o m a t á s a 7 , 2 1 0

Angyal Dávid t . t . üdvözlése 238 Berzeviczy A/öerí-alapítvány t a n í t ó k j u t a l m a z á s á r a 229

— (M. Á. K.) j u t a l o m r ó l jelentés 3 9

— j u t a l o m o d a í t é l é s e H o r v á t h J á n o s n a k 6 Bizottságok jelentése évi m ű k ö d é s ü k r ő l 102—106, 210

— jelentése j u t a l o m t é t e l e k r ő l 24—101, 185

— t a g v á l a s z t á s a 7 Bókay János 1. t . r a v a t a l á n á l Verebély Tibor r. t . gyászbeszéde 251

Budapest székesfőváros h a d t ö r t , j u t a l m á r ó l jelentés 85

— k u l t ú r t ö r t . j u t a l m á r ó l j e l e n t é s 47

— k u l t ú r t ö r t . j u t a l m á n a k odaítélése P u k á n s z k y n é K á d á r

J o l á n n a k 6

— t e r m é s z e t t u d . j u t a l m á r ó l j e l e n t é s 89

— t e r m é s z e t t u d . j u t a l m á n a k odaítélése P a p p F e r e n c n e k . . 6

— t ö r t é n e t t u d . j u t a l m á r ó l j e l e n t é s 51

— t ö r t é n e t t u d . j u t a l m á n a k odaítélése Károlyi Á r p á d n a k 6 Buday Kálmán r. t . r a v a t a l á n á l V e r e b é l y Tibor r. t . gyászbeszéde 259

Chorin Ferenc-jutalom-ról jelentés 65

!— odaítélése F ö l d e s Bélának 6 Császár Elemér r. t . gyászbeszéde P é k á r G y u l a 1. t . r a v a t a l á n á l 255

Elhunyt tagok 244

— -ról f ő t i t k á r megemlékezése 244, 248

Elnökválasztás 11

Előadások 13. 24, 216

(6)

Betűrendes név- és tárgymutató V] 1

Lap

Felsőházi tagválasztás 217 Földes Béla nyeri el a Chorin F e r e n c - j u t a l m a t 6

Főtitkár jelentése ic>

— megemlékezése az e l h ú n y t a k r ó l 244, 248

— megemlékezése egyes jubiláló t a g o k r ó l 247

— üdvözlő szavai Szinnyei József ig. és r. t.-hoz 238 Gombos F. Albin r. t . székfoglalója (kivonat) 216

— üdvözlése székfoglalóján 239 Gyalókay Jenő r. t . gyászbeszéde P i l c h J e n ő r. t. r a v a t a l á n á l 258

— üdvözlése székfoglalóján 13ц Gyászbeszédek 142—147, 249—261

Győr város jutalmáról jelentés 91 Hadtörténelmi Bizottság jelentése 103 Halasy-Nagy József gyászbeszéde Tolnai Vilmos r. t . r a v a t a l á n á l 251

Halottaink 1937-ben 244

— -ról f ő t i t k á r megemlékezése 244, 248

Hegedűs Lajos nyeri el a S á m u e l — K ö l b e r - j u t a l m a t 6 Hegedűs Lóránt ig. és t . t . : Gr. A n d r á s s y Gyula k ü l p o l i t i k á j a a

világháború m e g v i l á g í t á s á b a n 24 Hekler Antal r. t . gyászbeszéde Zala G y ö r g y t. t . r a v a t a l á n á l 254

Herczeg Ferenc ig. és t . t . : A dicsőséges legyőzött 24

Horthy Miklós-alapítvány 227 Horváth Géza t . t. r a v a t a l á n á l gr. Zichy I s t v á n 1. t. gyászbeszéde 257

Horváth János nyeri el a M. Á. K. Berzeviezy A l b e r t - j u t a l m á t 6 Hubay Jenő t . t.-ról József kir. herceg elnök megemlékezése. . . 143 Huszti József 1. t . gyászbeszéde N é m e t h y Géza t. t. r a v a t a l á n á l 249

Illés József r. t . üdvözlése székfoglalóján 140 Irk Albert 1. t . üdvözlése székfoglalóján 141 Jelentés állandó b i z o t t s á g o k működéséről 102, 210

— j u t a l o m t é t e l e k r ő l 24—101, 185

— a k ö n y v t á r 1936. évi állapotáról 200

— O r t v a y Rudolf 1. t . B r i t K e l e t - I n d i á b a n t e t t u t a z á s á r ó l 212

Jogtudományi Bizottság jelentése 104 József kir. hecreg, elnök megemlékezése H u b a y J e n ő t . t . - r ó l . . . 143

— megemlékezése Lenhossék Mihály m á s o d e l n ö k r ő l . . . 142

— megemlékezése T o r m a y Cecilről 144

— megemlékezése b á r ó Wlassics G y u l a ig. és t. t.-ról 144

— m e g n y i t ó beszéde az ünnepélyes közülésen 13

— üdvözlő szavai A n g y a l Dávid t . t.-hoz 238

— üdvözlő szavai a N e m z e t i Színház 100 éves é v f o r d u l ó j á n 237

— üdvözlő szavai a W o d i a n e r - j u t a l o m kiosztásakor 138 Jutaimi bizottságok jelentései 24—101, 185 Jutalmak odaítélése 6, 200

Jutalomkönyvek 6 Jutalomtételek 1937-ben 106, 227—229

Károlyi Árpád nyeri el B p e s t székesfőváros t ö r t . j u t a l m á t . . . . 6

Kazinczy Ferenc levelei J a n k ó v i c h Miklóshoz 157

Kazinczy -jut alom-ról j e l e n t é s 37

— odaítélése R e z e k R o m á n n a k 6 Kereskedelmi és Iparkamara Horthy Miklós-alapítványa 227

Kiadványok 1937-ben 148, 264 Komis Gyula osztályelnök üdvözlő szavai székfoglalókon 139—142,

239

Költségvetések 118,221

(7)

Lap

Könyvjutalmak 6 Könyvtár állapotáról jelentés 2 0 0

Kunos Ignác 1. t . gyászbeszéde M u n k á c s i B e r n á t r. t . r a v a t a l á n á l 260

Láng Nándor r. t . üdvözlése székfoglalóján 240 Lenhossék_ Mihály másodelnök e m l é k t á b l á j á n á l Z i m m e r m a n n

Ágoston r. t . beszéde 262

— másodelnökről József kir. herceg elnök megemlékezése 142

— r a v a t a l á n á l T a n g l Károly osztályelnök gyászbeszéde . . . 146

Ligeti Lajos 1. t . üdvözlése székfoglalóján 241 l.ukinich Imre o s z t á l y t i t k á r : K a z i n c z y Ferenc levelei J a n k o v i c h

Miklóshoz ' ' J 5 7 Magyar Altalános Köszénbánya R. T. Berzeviczy Albert-jutalmá-

ról j e l e n t é s 3 9

— j u t a l m á n a k odaítélése H o r v á t h J á n o s n a k 6

Marczibányi-mellékjutalom-TÓl j e l e n t é s 33

— odaítélése P o g á n y B é l á n a k 6

Másodelnök v á l a s z t á s 11 Mauritz Béla o s z t á l y t i t k á r felsőházi póttaggá v á l a s z t á s a 220

Megemlékezés e l h u n y t a k r ó l 244, 2 4 8 Melich János o s z t á l y e l n ö k ü d v ö z l ő szavai székfoglalókon. . 240, 241 Munkácsi Bernát r. t . r a v a t a l á n á l K u n o s Ignác 1. t . gyászbeszéde 2 6 0

Nagygyűlés 5 — 2 4 Nagyjutalom-ról j e l e n t é s 24

— odaítélése Zechmeister L á s z l ó n a k 6 Nekrológok 142—147, 249—-261

Némethy Géza t . t . r a v a t a l á n á l H u s z t i József 1. t . gyászbeszéde 249

Nemzetgazdasági Bizottság jelentése 2 1 0

Nemzeti Színház üdvözlése 2 3 7 Ortvay Rudolf 1. t . jelentése B r i t K e l e t - I n d i á b a n t e t t utazásáról 212

Osztályelnökök v á l a s z t á s a 7 Papp Ferenc n y e r i el Bpest székesfőváros t e r m é s z e t t u d . j u t a l m á t 6

Pékár Gyula 1. t . r a v a t a l á n á l Császár Elemér r. t . gyászbeszéde 2 5 5

Pénztári számadás 1936. évről 109 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Gr. Széchenyi I s t v á n - a l a p í t v á -

nya k a m a t a i n a k felhasználása 7, 2 1 0 Pilch Jenő r. t . r a v a t a l á n á l G y a l ó k a y J e n ő r. t. gyászbeszéde. . . . 2 5 S

Pogány Béla n y e r i el a M a r c z i b á n y i - m e l l é k j u t a l m a t 6 Pukánszkyné K á d á r J o l á n nyeri el Bpest székesfőváros kultúr-

tört. j u t a l m á t 6 Ravasz László m á s o d e l n ö k k é v á l a s z t á s a 11

Rezek Román n y e r i el a K a z i n c z y - j u t a l m a t 6 Rostás—Andreich p á l y a m ű v é n e k k i n y o m a t á s a 7, 2 1 0

Sámuel—Kölber-jutalom-ról j e l e n t é s 3 8

— odaítélése H e g e d ű s L a j o s n a k 6 v. Surányi-Unger Tivadar nyeri el a Weiss F ü l ö p - j u t a l m a t 6

Székfoglaló-előadás 2 1 6 Szinnyei József ig. és r. t. üdvözlése 2 3 8

Szótári Bizottság jelentése 102

Tagok jegyzéke 1 Tagválasztások 8—9, 12—-13

Tangl Károly osztályelnök gyászbeszéde L e n h o s s é k Mihály

m á s o d e l n ö k r a v a t a l á n á l 1 4 6

Tanítók IVodianer-jutalma 37

— Berzeviczy Albert- és b á r ó Wlassics G y u l a - j u t a l m a 2 2 9

(8)

Betűrendes név- és tárgymutató V] 1

Lap

Tartalomnmtató n é m e t , f r a n c i a és angol f o r d í t á s a 150, 266 Tolnai Vilmos r. t . r a v a t a l á n á l H a l a s y - N a g y József gyászbeszéde 251 Tormay Cecil-rő\ József kir. herceg elnök megemlékezése. . . . 144 Üdvözlő beszédek 138—142, 237—243

Ülések 1937-ben 230 Üléssor 1938. évre 465. 3- b o r í t é k l a p

Ünnepélyes közülés 13—24 Ünnepi beszédek !3. 24

Választások : bizottsági t a g o k 7

— elnök i l

— felsőházi t a g o k 217

— m á s o d e l n ö k 11

— o s z t á l y e l n ö k ö k 7

— t a g o k 8—9, 12—13 Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium alapítványai t a n í t ó k - j u t a l -

m a z á s á r a 229 Verebély Tibor r. t. gyászbeszéde Bókay J á n o s 1. t. r a v a t a l á n á l 251

— gyászbeszéde B u d a y K á l m á n r. t . r a v a t a l á n á l 259 Voinovich Géza f ő t i t k á r felsőházi t a g g á - v á l a s z t á s a 220

— f ő t i t k á r i jelentése 19

— megemlékezése e l h ú n y t a k r ó l 244, 248

— megemlékezése egyes j u b i l á l ó tagokról 247

— ü d v ö z l ő szavai Szinnyei József ig. és r. t.-hoz 238

Vojnits-jutalom-ró\ jelentés 185

— o d a í t é l é s e Zilahy L a j o s n a k 200 IVeiss Fülöp-jutalom-TÓl j e l e n t é s 55

— o d a í t é l é s e v. S u r á n y i - U n g e r T i v a d a r n a k 6 Wlassics Gyula báró-alapítvány t a n í t ó k j u t a l m a z á s á r a 229

— ig. és t . t.-ról József kir. herceg, elnök megemlékezése. . . 144

Wodianer-jutalom odaítélése 37

— k i o s z t á s a k o r József kir. herceg, elnök üdvözlő s z a v a i . . . 138 Zala György t . t . r a v a t a l á n á l H e k l e r Antal r. t . gyászbeszéde. . . 254

Zechmeister László nyeri el a N a g y j u t a l m a t 6 Zichy István gróf 1. t . gyászbeszéde H o r v á t h G é z a 1.1. r a v a t a l á n á l 257

Zilahy Lajos nyeri el a V o j n i t s - j u t a l m a t 200 Zimmermann Ágoston r. t . beszéde Lenhossék Mihály másodelnök

e m l é k t á b l á j á n a k leleplezésénél 262

(9)

A K A D É M I A I É R T E S Í T Ő

S z e r k e s z t i : V O I N O V I C H GÄ2A

XLVII. KÖTET 1937 J A N U Á R - J Ú N I U S

I.

Az Akadémia belső tagjai.

(Az 1937. évi n a g y g y ű l é s u t á n ) .

E l n ö k s é g .

József k i r . herceg, ig. és t . t., elnök R a v a s z L á s z l ó t. t., m á s o d e l n ö k V o i n o v i c h Géza, r. t., f ő t i t k á r .

I g a z g a t ó - T a n á c s .

Az Igazgató-Tanács választottjai:

Gr. K á r o l y i G y u l a S z m r e c s á n y i L a j o s Gr. T e l e k i Pál, t . t.

Gr. Z i c h y J á n o s Gr. M a i l á t h József - Serédi J u s z t i n i á n , t . t.

Gr. Z i c h y G y u l a J a n k o v i c h Béla, t . t . T e l e s z k y J á n o s Gr. A n d r á s s y G é z a Gr. S z é c h e n y i B e r t a l a n 12. B a l o g h J e n ő , t. t.

Az Akadémia választottjai:

Szinnyei József, r. t . H e r c z e g F e r e n c , t . t.

Melich J á n o s , r. t .

D o m a n o v s z k y S á n d o r , r. t . H ó m a n B á l i n t , r. t .

K o r n i s Gyula, r. t . H e g e d ű s L ó r á n t , t . t . L u k i n i c h I m r e , r . t . T a n g l K á r o l y , r . t . M a u r i t z Béla, r. t . i l . B r . K o r á n y i S á n d o r , t. t .

T i s z t e l e t i t a g o k . I. osztály.

H e r c z e g I F e r e n c , ig. t. C s e n g e r y J á n o s R a v a s z László, m á s o d e l n ö k Z a l a G y ö r g y B a d i c s F e r e n c 6. P e t z Gedeon.

II. osztály.

K á r o l y i Á r p á d Gr. B e t h l e n I s t v á n F ö l d e s B é l a

Serédi J u s z t i n i á n , ig. t .

A K A D É M I A I É R T E S Í T Ő .

H e g e d ű s L ó r á n t , ig. t . J a n k o v i c h B é l a , ig. t . A n g y a l D á v i d

1. B a l o g h J e n ő , ig. t . 1.

(10)

2 Az Akadémia belső tagjai

III. osztály.

L e n a r d Fülöp József kir. herceg, ig.

K o b u r g F e r d i n á n d G r . T e l e k i Pál, ig. t . B l á t h y O t t ó T i t u s z

H o r v á t h Géza B r . K o r á n y i S á n d o r Mágócsy-Dietz S á n d o r , R a d o s G u s z t á v .

R e n d e s é s l e v e l e s t ) t a g o k .

A l o s z t á l y o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a . I. Nyelv- és széptudományi osztály.

A) Nyelvtudományi alosztály.

Rendes tagok :

S z i n n y e i József, ig. t., osztály- t i t k á r

M u n k á c s i B e r n á t

Melich János, ig. t., osztály- e l n ö k

V á r i Rezső Z o l n a i G y u l a T o l n a i Vilmos N é m e t h G y u l a . L á n g N á n d o r .

Levelező tagok : K ú n o s Ignác G y o m l a y Gyula

V i k á r Béla D a r k ó J e n ő H o r g e r A n t a l Mészöly Gedeon F ö r s t e r Aurél H u s z t i József S c h m i d t H e n r i k G r . Zichy I s t v á n K l e m m A n t a l C s ű r y Bálint P a i s Dezső Zsirai Miklós Moravcsik G y u l a Szidarovszky J á n o s Laziczius G y u l a N a g y József B é l a 19. Ligeti Lajos.

B) Széptudományi alosztály.

Rendes tagok : C s á s z á r Elemér

V o i n o v i c h Géza, f ő t i t k á r H o r v á t h Cyrill

S z i n n y e i Ferenc P i n t é r J e n ő H o r v á t h J á n o s V i s z o t a G y u l a . S o l y m o s s y S á n d o r .

Levelező tagok : P é k á r G y u l a V a r g h a D á m j á n P a p p Ferenc Z l i n s z k y A l a d á r

Szász Károly T h i e n e m a n n T i v a d a r P e t r o v i c s Elek K é k y L a j o s Zsigmond F e r e n c B a j z a József B a r o s Gyula G y ö r g y L a j o s P u k á n s z k y B é l a G u l y á s P á l C s a t h ó K á l m á n Alszeghy Zsolt B r i s i t s Frigyes Á p r i l y L a j o s B a r t ó k Béla 20. Mitrovics G y u l a .

(11)

II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya.

A) Bölcseleti és társadalmi alosztály.

Rendes tagok : T h i r r i n g G u s z t á v B e r n á t I s t v á n

K o r n i s Gyula, ig. t., osztály- elnök

F i n k e y F e r e n c P o l n e r Ödön A n g y a l P á l E r e k y I s t v á n Kolosváry B á l i n t Heller F a r k a s F e l l n e r F r i g y e s и . Illés József.

Levelező tagok : Grosschmid B é n i R e i n e r J á n o s Balogh A r t ú r Schneller I s t v á n K o v á c s A l a j o s

Czettler J e n ő D é k á n y I s t v á n H o l u b József K o v á t s F e r e n c Kenéz B é l a vitéz M o ó r Gyula Schütz A n t a l Laky D e z s ő B a r t ó k G y ö r g y N a v r a t i l Á k o s T o m c s á n y i Móric Yinkler J á n o s Staud L a j o s Bálás K á r o l y Kuncz Ö d ö n

M a t t y a s o v s z k y Miklós Szladits K á r o l y

vitéz S u r á n y i - U n g e r T i v a d a r Illyefalvy L a j o s

Irk A l b e r t Vladár G á b o r . 27. M e n y h á r t h Gáspár B) Történettudományi alosztály.

Rendes tagok:

D o m a n o v s z k y Sándor, ig. t . K u z s i n s z k y B á l i n t

H ó m a n B á l i n t , ig. t.

S z e n t p é t e r y I m r e

L u k i n i c h í m r e , ig. t., osztály- t i t k á r

H o d i n k a A n t a l Gerevich T i b o r H e k l e r A n t a l E c k h a r t F e r e n c Pilch J e n ő G y a l ó k a y J e n ő

12. G o m b o s F e r e n c Albin.

Levelező tagok : Marczali H e n r i k E r d é l y i László Sebestyén G y u l a Mahler E d e B a r a b á s S a m u V a r j ú E l e m é r

Iványi B é l a Madzsar I m r e Szekfii G y u l a Bella L a j o s B r u c k n e r G y ő z ő Tóth Z o l t á n Heinlein I s t v á n Nagy Miklós H a j n a l I s t v á n Fógel József Mályusz E l e m é r Divéky A d o r j á n Szabó D e z s ő Győrffy I s t v á n Miskolczy G y u l a Alföldi A n d r á s Nagy L a j o s Markó Á r p á d Révész I m r e T o m p a F e r e n c Herzog József Lepold A n t a l 29. Fekete L a j o s .

1*

(12)

12 Az Akadémia belső tagjai

III. A matematikai és természettudományok osztálya.

A) Matematikai és fizikai alosztály.

Rendes tagok :

T a n g l K á r o l y , osztályelnök W i n k l e r L a j o s

Szarvasy I m r e 'Sigmond E l e k Zemplén G é z a F e j é r L i p ó t P o g á n y B é l a R y b á r I s t v á n Riesz F r i g y e s Gróh G y u l a . H o ó r - T e m p i s Mór.

Levelező tagok : Zipernowszky Károly B u g a r s z k y I s t v á n Bodola L a j o s Steiner L a j o s O l t a y K á r o l y K ő n e k F r i g y e s Szily K á l m á n Mikola S á n d o r

P é k á r Dezső O r t v a y Rudolf F r ö h l i c h P á l Császár Elemér Z e c h m e i s t e r László Hiiltl D e z s ő V a r g a József G y u l a i Z o l t á n Mihailich Győző K e r é k j á r t ó Béla F i n k e y József D o b y G é z a

S z ő k e f a l v i Nagy G y u l a Széki T i b o r

M a u t h n e r Nándor W ä l d e r G y u l a S z e n t - G y ö r g y i Albert R o h r i n g e r Sándor G r o s s c h m i d Lajos B a y Z o l t á n B o d n á r J á n o s

30. vitéz Verebélyi V e r e b é l y L á s z l ó .

B) Természetrajzi alosztály.

Rendes tagok : Z i m á n y i K á r o l y Preisz H u g ó

Mauritz B é l a , ig. t., o s z t á l y - t i t k á r

S c h a f f e r K á r o l y B u d a y K á l m á n Vendl A l a d á r E n t z Géza F i l a r s z k y N á n d o r Z i m m e r m a n n Ágoston Verebély T i b o r . K e n y e r e s Balázs.

Levelező tagok : Hollós L á s z l ó Tuzson J á n o s Marek József

M a g y a r y - K o s s a Gj'ula Z a h l b r u c k n e r Sándor Vitális I s t v á n C h o l n o k y J e n ő

P a p p K á r o l y V á m o s s y Zoltán K e r p e l y K á l m á n B ó k a y J á n o s Gelei József

J a k a b h á z y Zsigmond K a á n K á r o l y Csiki E r n ő Scherffel Aladár M a n n i n g e r Rezső R o z l o z s n i k Pál Orsós F e r e n c

S z e n t p é t e r y Zsigmond Telegdi R o t h Károly H e r z o g F e r e n c Szabó Z o l t á n D u d i c h E n d r e Vendl Miklós G y ő r y T i b o r P r i n z G y u l a J á v o r k a Sándor W e l l m a n n Oszkár 30. Illyés G é z a .

(13)

II. »

XCVII. nagygyűlés.

1937. április 27—29.

I . n a p .

Április 27. Az osztályok ülése. Tárgyai :

a) A pályamunkák bírálatainak bemutatása. (Egyetemi hallgatók könyvjutalma.)

b) Ü j pályázatok kitűzése.

c) Osztályelnökök választása.

d) Szavazás az osztályokba ajánlott tiszteleti, rendes, levelező és külső tagokra.

e j Az állandó bizottságok tagjainak kijelölése.

f ) A I I I . osztály javaslatot tesz a Nagyjutalom és a Marczibányi-mellékjutalom odaítélése tárgyában.

I I . n a p .

Április 28. Összes ülés.

J e g y z ő k ö n y v

a M. T . A k a d é m i a 1937. évi X C V I I . n a g y g y ű l é s é n e k összes üléséről.

Jelen voltak : József kir. herceg Ő Fensége, ig. és t.

tag, elnök, Badics Ferenc, Bláthy Ottó Titusz, Csengery F.

János, Hegedűs Lóránt t. tagok, Finkey Ferenc, Gróh Gyula, Gyalókay Jenő, Heller Farkas, Horváth János, Kolosváry Bálint, Lukinich Imre, Mágócsy-Dietz Sándor, Mauritz Béla, Melich János, Pintér Jenő, Rados Gusztáv, Riesz Frigyes, Szinnyei Ferenc, Szinnyei József, Tangl Károly, Tolnai Vil-

mos, Viszota Gyula r. tagok, Hültl Dezső, Jávorka Sándor, Mitrovics Gyula, Moravcsik Gyula, Pais Dezső és Pukánszky Béla 1. tagok.

A jegyzőkönyvet vezeti Voinovich Géza főtitkár.

I. Elnök úr az ülést megnyitván, üdvözli a megjelen- teket és felszólítja a főtitkárt jelentéseinek megtételére.

II. A főtitkár b e m u t a t j a az osztályoknak a jutalmak kiadására vonatkozó javaslatait.

(14)

6 XCVII. nagygyűlés

A nagyjutalommal a I I I . osztály Zechmeister László 1.

tagot javasolja kitüntetni, a carotinoidokra és polysacchari- dokra vonatkozó dolgozataiért ;

a Marczibányi-mellékjutalommíil Pogány Béla r. t a g o t ,

«A Krypton I . színkép főleg ultravörös vonalainak Zeeman- felbontásairól» és «Az Argon I. Krypton I. és Xenon I.

színképek vonalainak Zeeman-felbontásairól» c. közlemé- nyeiért ; az összes ülés egyhangúlag hozzájárul ;

a Kazinczy Gábor- és we/e-jutalmat a bírálók Rezek R o - mán írónak javasolják kiadatni. — Az összes ülés elfogadja.

Az I. osztály köréből :

a Sdmuel-Kölber-jutalmat Hegedűs Lajosnak «Röntgen- felvételek a száj- és garatüreg változásáról magánhangzók képzése közben» c. dolgozatáért kéri a bizottság kiadatni.

A bizottság dicséretben részesítette még Halasi Kun Tibor :

«Gennadios török hitvallása» és Végh József : «Adalékok a rokonértelmű szavak keletkezéséhez» c. dolgozatait. — Az összes ülés elfogadja. .

Budapest székesfőváros kultúrtörténeti jutalmát Pukánsz- kyné Kádár Jolán: «A b u d a i népszínház története» c. tanul- mányának javasolják odaítélni. — Elfogadtatik.

A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság Berze- viczy Albert-jutalmát Horváth János r. tagnak javasolják kiadatni «Az irodalmi műveltség megoszlása» c. művéért. — Egyhangúlag helyesléssel találkozik.

A Chorin .Femíc-jutalommal Földes Béla t. tag «Statisz- tikai előadások. Üj sorozat» c. művét t ü n t e t i k ki.

A Weiss i^fó'/>-jutalmat vitéz Surányi-Unger Tivadar 1.

tagnak ítélték oda «Magyar nemzetgazdaság és pénzügy» c.

munkájáért ;

Budapest székesfőváros történeti j u t a l m á t Károlyi Árpád t. tag nyerte el «Budavár visszafoglalása 1686-ban» c. m u n - kájával ; végül

Budapest székesfőváros természettudományi jutalmát Papp Ferenc n y e r t e el «Д budapesti melegforrások» c. m u n k á j á v a l .

Az összes ülés mindezeket helyesléssel veszi tudomásul.

Az Akadémia könyvjutalmát a következő egyetemi hall- gatók nyerték el : H o r v á t h Károly, Elekes Lajos a P á z m á n y Péter-Tudományegyetem, Bakó Elemér, Németh Gabriella a Tisza István-Tudományegyetem, Lakner Károly, Wagner Ferenc a Ferenc József-Tudományegyetem és Miklóssy Lajos, Dénes J e n ő az Erzsébet-Tudományegyetem hallgatói.

A K a á n Károly ny. államtitkár úr által az Akadémia

(15)

rendelkezésére bocsátott «Természetvédelem és természeti emlékek» c. m u n k á j á t a következők nyerték el : N y á r á d y Zoltán a Pázmány Péter-Tudományegyetem, Balogh Kál- m á n a Tisza István-Tudományegyetem, Kottay Ferenc a Ferenc József-Tudományegyetem, Görcs László az Erzsébet- Tudományegyetem, Muok András a Műegyetem erdömérnöki osztálya (Sopron), őrgróf Pallavicini Károly a Műegyetem mezőgazdasági osztálya (Budapest), Zechmeister Károly a keszthelyi Gazdasági Akadémia, Kövesi János a debreceni Gazdasági Akadémia és Komlósi József a magyaróvári Gazda- sági Akadémia hallgatói.

A La Fontaine-Társaság által a M. T. Akadémia rendel- kezésére bocsátott Vikár Béla-féle Kalevala-fordítás köteteit a következő egyetemi hallgatók nyerték el : Kolompár Mihály és Átányi Károly a Pázmány Péter-Tudományegyetem, Szabó István a Tisza István-Tudományegyetem, Szőts J e n ő a Ferenc József-Tudományegyetem és Miklós Róbert az Erzsébet-Tudományegyetem hallgatói.

I I I . Ezután az Akadémia határozatot hozott a jövő évre kitűzendő pályatételek felől. Ezek az Ak. Értesítőben közöl- tetnek.

A főtitkár bejelenti, hogy a II. osztály április 19-én t a r t o t t zárt ülésében magáévá t e t t e a Nemzetgazdasági Bizott- ság azon kívánságát, hogy a P. M. Kereskedelmi Bank gróf Széchenyi István alapítványának k a m a t a i az Andreich- Rostás-féle, konjunktúra-kutatásról szóló munka kiadására fordíttassanak, mert e rendkívül költséges mú előállítása több féléven át felemésztené a bizottság egész költségvetését.

Az ügyrend értelmében erről a nagygyűlés határoz.

A nagygyűlés az osztály kívánságát elfogadja.

IV. Főtitkár bejelenti, hogy az osztályok f. hó 22-én t a r t o t t nagygyűlési ülésükben osztályelnökké a következőket választották :

az I. osztályba Melich János, a II. « K o m i s Gyula,

a I I I . « Tangl Károly ig. és r. tagokat.

Egyúttal a nagygyűlés tudomásul veszi az osztályok á l t a l megválasztott bizottságokat és megválasztja ú j tagokul a Nyelvtudományi Bizottságba Szidarovszky János 1. tagot, a Nyelvművelő Bizottságba : Nagy J. Béla 1. tagot, az Irodalom- történeti Bizottságba: Mitrovics Gyula 1. tagot, az I. osztály javaslata alapján.

A II. osztály az eddigi tagokat ajánlja. A III. osztály

(16)

8 XCVII. nagygyűlés

a bizottságokba az eddigi tagokat javasolja. A Nyelvművelő Bizottságba K a á n Károly és Szily Kálmán 1. tagokat, a Néptudományi Bizottságba gróf Teleki P á l ig. és Dudich Endre 1. tagot, a Könyvkiadó Bizottságba Rados Gusztáv, Mauritz Béla, Preisz Hugó r. tagokat, a Szótári Bizottságba Mágócsy-Dietz Sándor r. tagot, a * Keleti Bizottságba gróf Teleki Pál ig., Cholnoky J e n ő és Dudich E n d r e 1. tagokat, a Könyvtári Bizottságba báró Korányi Sándor t. és Rados Gusztáv r. t a g o t , a Képzőművészeti Bizottságba Hültl Dezső és Wälder Gyula 1. tagokat, a Pénzügyi és Építési Bizottságba

Kaán Károly, Hültl Dezső és Wälder Gyula 1. tagokat, a Szellemi Együttműködés Nemzeti Bizottságába báró Korányi Sándor t., H o r v á t h Géza г., Rados Gusztáv г., Mágócsy-Dietz Sándor, Preisz Hugó r. és Hoór Tempis Mór 1. tagokat.

V. A f ő t i t k á r bejelenti, hogy az osztályok f. hó 27-én tartott üléseikből a következőket ajánlják megválasztásra a f. hó 29-i tagválasztó nagygyűlésnek :

Az I. o s z t á l y részéről : levelező tagnak az AJ a l o s z t á l y b a :

Eckhardt Sándor egyet, t a n á r , iro-

dalomtörténész 31 szóval 10 ellen,

külső tagnak : ч

Collinder B j ö r n uppsalai egyet, tanár 38 szóval — ellen, II. o s z t á l y részéről :

tiszteleti tagnak :

Balogh J e n ő r. t 54 szóval egyhangúlag,

rendes tagnak a B) alosztályba:

Gombos Ferenc Albin 1. t 54 szóval egyhangúlag,

levelező tagnak az A/alosztályba : :

Menyhárth Gáspár egyet, t a n á r , jog-

tudós 40 szóval 14 ellen, Neubauer Gyula egyet. m . tanár,

közgazd 39 « 15 Somogyi József egyet, tanár, filozófus 37 « 17 Vladár Gábor kúriai tanácselnök . 52 « 2

(17)

levelező tagnak а В) alosztályba:

Fekete Lajos orsz. levéltárnok . . . 52 szóval 2 ellen,

külső tagnak :

Bühler Károly bécsi egyet tanár,

filozófus 54 szóval Meister Richard egyet, tanár 54 « Szüllő Géza, közíró és politikus . . 54 «

I I I . o s z t á l y r é s z é r ő l :

tiszteleti tagnak :

Mágócsy-Dietz Sándor r. t.

Rados Gusztáv r. t 44

36 ellen,

rendes tagnak az A ) alosztályba :

Hoór-Tempis Móric 1. t 36 szóval 8 ellen,

5 ellen, 5 «

7 «

levelező tagnak :

Bay Zoltán egyet, tanár, fizikus.. 41 szóval Bodnár János egyet, tanár, kémikus 42 « vitéz Verebélyi Verebély László mű-

egyet. tanár, gépészmérnök . . . . 39 «

külső tagnak :

Sir V. C. Raman fizikus 41 szóval 3 ellen, Späth Ernő, a bécsi egyet, kémiai

t a n á r a 43 « 1 « VI. Végül a főtitkár b e m u t a t t a a f. évi m á j u s hó i-én, szombaton d. e. 11 órakor tartandó ünnepélyes közülés tárgy- sorát, melyet József kir. herceg, elnök úr fog megnyitni ; u t á n a Voinovich Géza főtitkár tesz jelentést az Akadémia mult évi működéséről. Ezt követőleg Herczeg Ferenc ig. és t. t. t a r t felolvasást II. Rákóczi Ferencről, végül Hegedűs Lóránt ig. és t. t. felolvasása következik : «Gróf Andrássy Gyula külpolitikája a világháború megvilágításában» címen.

— Tudomásul szolgál.

VII. Elnök ezzel az ülést bezárja, a jegyzőkönyv hite-

(18)

10 XCVII. nagygyűlés

lesítésére felkéri Badics Ferenc t. és Lukinich Imre ig. és r.

tagokat.

Jegyezte : Hitelesítésül : Voinovich Géza r. t. József kir. herceg

főtitkár. ig. é s t. t., elnök.

Hitelesítők : Badics Ferenc t. t.

Lukinich Imre

ig. é s r. t.

ü l . nap.

Április 29. E l e g y e s ülés.

J e g y z ő k ö n y v

a M. T. A k a d é m i a 1937. évi X C V I I . n a g y g y ű l é s é n e k 1937. április 29-én t a r t o t t elegyes üléséről.

Április 29. Elegyes ülés.

Elnök : vitéz József kir. herceg, ig. és t. tag. A jegyző- könyvet a főtitkár vezeti. Jelen vannak : gróf Széchenyi Bertalan ig. t., Ravasz László, Badics Ferenc, Csengery F.

János, Petz Gedeon, Károlyi Árpád, Földes Béla, Hegedűs Lóránt, Jankovich Béla, Ángyai Dávid, gróf Teleki Pál, Bláthy Ottó Titusz, Horváth Géza, b. Korányi Sándor t.

tagok, Szinnyei József, Munkácsi Bernát, Melich János, Császár Elemér, Zolnai Gyula, Szinnyei Ferenc, Pintér Jenő, Horváth János, Viszota Gyula, Solymossy Sándor, Németh Gyula, Balogh Jenő, Thirring Gusztáv, Bernát István, Kornis Gyula, Finkey Ferenc, Szentpétery Imre, Angyal Pál, Luki- nich Imre, Hodinka Antal, Ereky István, Kolosváry Bálint, Heller Farkas, Gerevich Tibor, Hekler Antal, Eckhart Ferenc, Gyalókay Jenő, Fellner Frigyes, Rados Gusztáv, Mágócsy-Dietz Sándor, Tangl Károly, Zimányi Károly, Szarvasy Imre, Preisz Hugó, Mauritz Béla, Sigmond Elek, Schaffer Károly, Fejér Lipót, Pogány Béla, Filárszky Nándor, Zimmermann Ágoston, Verebély Tibor, Riesz Frigyes és Gróh Gyula r. tagok.

I. Elnök az ülést megnyitja. Minthogy az elegyes ülés első tárgya ú j elnök választása, a választás t a r t a m á r a az elnöki széket á t a d j a Bláthy O t t ó Titusz t. tagnak ; ő maga elhagyja a termet.

(19)

Az elnöklő tiszteleti t a g elrendeli a szavazást, melyre a névvel ellátott szavazólapokat kiosztják. A b e n y ú j t o t t szavazatok megolvastatván, elnök megállapítja, hogy 54

szavazat a d a t o t t be, ebből József kir. herceg Ő Fenségére 50 szavazat esett, 4 szavazat pedig Kornis Gyula ig. és r.

tagra, a II. osztály elnökére. Elnök felkéri az osztályelnököket, hogy a választás eredményét hozzák tudomására József kir.

herceg Ő Fenségének.

A kir. herceg a teremben megjelenvén, a lelkes üdvözlésre, az elnöklő tiszteleti tag meleg szavaira a következő köszönet- tel válaszolt : «Kedves tagtársaim! Mélységesen meghatva mondok köszönetet azért, hogy újból megválasztottak az Akadémia elnökévé. Ez rámnézve a tökéletes bizalmat jelenti, olyan nagy bizalmat, mely buzdításul szolgál nekem, hogy a további három évre is teljes erőmből, egész tudásommal Akadémiánk magasztos föladatait irányítsam és ezeknek meg- oldásában részt vegyek. Szívem mélyéből köszönöm bizal- mukat és biztosítom Önöket, hogy ezt a bizalmuk által rám rótt nagy kötelességet és nagy föladatot minden erőmből becsülettel és tudásom latbavetésével fogom kifejteni. Ismé- telten legbensőbb köszönet».

II. Elfoglalván az elnöki széket, elnök elrendeli a szava- zást a másodelnökre. Beadatott 54 szavazat, ebből Ravasz László t. tagra esik 40, Császár Elemér r. tagra 8, Petz Gedeon t. tagra I, Pintér Jenő r. tagra 1 ; üresen volt 7 szavazólap.

Elnök tehát Ravasz László t. tagot megválasztott másod- elnöknek jelenti ki és felkéri az osztálytitkárokat, hogy a választás eredményét vele tudassák.

Ravasz László másodelnök a terembe lépve, az elnök úr ő kir. Fensége üdvözlésére a következő szavakkal vála- szolt : «Hálásan köszönöm a tek. Akadémiának megtisztelő bizalmát. Nem tudom szavakban kifejezni, mily nagyra értékelem ezt a megtiszteltetést. Aggodalmaim támadnak — úgymond — a felől, hogy egyházi szolgálatom vájjon nem fogja-e akadályozni az Akadémia falai közt való sáfárságo- mat? Biztatásul két kiváló elődömre tekintek vissza : Fraknói Vilmosra és Szász Károlyra s az ő példájok elég bizonyosság nekem arra az egyébként is tudott és régen vallott meggyőződésemre, hogy a tudomány templomában való szolgálat nem ütközik össze a halhatatlan lélek kultuszá- val. Legyen szabad ezt a bizalmat egyszersmind zálogul fogadnom el arranézve, hogy nemcsak az Akadémiának minden egyes tagja, hanem az osztályok, tisztviselők és leg-

(20)

12 XCVII. nagygyűlés

elsősorban az elnök úr nemcsak támogatásukkal, hanem el- néző rokonszenvükkel is meg fognak tisztelni. Ezzel szemben s ezért ígérem, hogy az Akadémia hagyományait ápolom, jó szokásait tisztelem, megőrzöm, minden erőmmel szolgálom azt az örök hivatását az Akadémiának, hogy az igazságot keresse és megvallja az egyetemes emberiesség legmagasabb csúcsain, az izzó magyarság tiszta szenvedélyével. Legyen és maradjon az Akadémia az, aminek nagy alapítója szánts és ami mindig volt százeves pályafutása alatt : az egész magyar nemzeti műveltség egybefogó és messzire tündöklő, betetőző kupolája».

I I I . Ezzel az elnök az elegyes ülést bezárja és egyben a tagválasztó összes ülést megnyitja.

Főtitkár jelenti, hogy Lenhossék Mihály másodelnök elhúnytával az lg. Tanácsba az Akadémia által választottak között egy szék megürülvén, erre a I I I . osztály b. Korányi Sándort jelöli. Aszavazás megejtetvén, beadatott57 szavazat ; ebből 50 esett b. Korányi Sándor t. tagra, egy Verebély Tibor, egy Császár Elemér, egy Szinnyei Ferenc r. tagokra, négy lap üres volt.

Elnök b. Korányi Sándort az lg. Tanács megválasztott tagjának jelenti ki.

Következett a szavazás, szokásos módon, egyenként é's golyókkal az osztályok által ajánlott tiszteleti, rendes és levelező tagokra.

A szavazást sorshúzás ú t j á n az I. osztály kezdte, ahol a szavazás eredménytelen maradt.

A II. osztályba megválasztották t. tagnak Balogh J e n ő r. tagot 48 szóval, 5 ellen, az AJ alosztályba levelező tagnak:

Menyhárth Gáspárt, 37 szóval 12 ellen, és Vladár Gábort 37 szóval, 6 ellen ;

a B) osztályba rendes tagnak: Gombos Ferenc Albin 1. tagot 40 szóval 3 ellen ; levelező tagnak: Fekete Lajost 39 szóval 3 ellen ;

a I I I . osztályba tiszteleti tagnak: Mágócsy-Dietz Sándor r. tagot 39 szóval 2 ellen és Rados Gusztáv r. tagot 35 szóval 5 ellen ;

az A) alosztályba rendes tagnak: Hoór-Tempis Mór 1. t. ' 34 szóval 3 ellen ;

levelező tagnak: Bay Zoltán szegedi egyet, tanár, fizikus 31 szóval 6 ellen, Bodnár János debreceni egyet, t a n á r , kémikus 33 szóval 3 ellen, vitéz Verebélyi Verebély László műegyet. tanár, gépészmérnök 34 szóval 3 ellen.

(21)

A külső tagokra a szavazás lajstrommal történt ; meg- választattak : az I. osztályba Collinder Björn uppsalai egyet, tanár, 28 szavazattal, a II. osztályba Bühler Károly bécsi egyet, tanár, 27 szavazattal 1 ellen, Meister Richard bécsi egyet, tanár, 27 szavazattal 1 ellen és Szüllő Géza közíró, politikus, 25 szavazattal 3 ellen ;

a I I I . osztályból Sir V. C. Raman fizikus, 27 szavazattal I ellen és Späth E r n ő bécsi egyet, tanár, kémikus, 27 szava- zattal I ellen.

Elnök a választás eredményét kihirdeti és több t á r g y nem lévén, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérve Jankovich Béla ig. és t. valamint Mauritz Béla ig. és r. tagokat, az ülést berekeszti.

Jegyezte : Hitelesítésül : Voinovich Géza r. t. József kir. herceg

főtitkár. ig. é s t. t., elnök.

Hitelesítők : Jankovich Béla

ig. és t. t.

Mauritz Béla

ig. é s r. t.

Ünnepélyes kcmilés.

1937. m á j u s i - é n .

a) E l n ö k i m e g n y i t ó b e s z é d .

T a r t o t t a József kir. herceg, ig. és t . t a g , e l n ö k .

Midőn mint Akadémiánk újból megválasztott elnöke elfoglalom e helyet, őszinte, mély megilletődéssel gondolok felelősségteljes föladatomra, melyre engem a bizalomnak ezen megnyilatkozása kötelez.

Azt hiszem nem kell hangsúlyoznom, hogy erős hittel és lelkes törekvéssel fogom folytatni a t a v a l y megkezdett munkát, melynek egyetlenegy célja : Akadémiánk tekintélyét növelve, drága hazánk ügyét a tudomány v i t a t h a t a t l a n ere- jével, meg nem föllebbezhető igazságaival szolgálni, a magyar nemzet jó hírnevét öregbíteni, kultúránkat erőteljesen fej- lesztve a világversenyben legyőzhetetlenné tenni. Az egyes tudósnak m u n k á j á t megkönnyebbítve, azt a nemzet j a v á r a

(22)

14 Ünnepélyes közülés 14

írva, a m a g y a r tudóst és nemzetünket m i n d j o b b a n abból — a tudatlanságból eredő — homályból kivezetni, melybe az elnyomatások korszakai a l a t t készakarva beburkolták mind- azt, ami magyar, ahogy mi katonák azt mondani szoktuk : elködösítettek bennünket.

Ezen mélyen lelkemben gyökerező eszményeket szemem előtt t a r t v a , néhány szóval a tavalyi megnyitómban kifejtett vezérelveimet — nagy alapítóink elgondolását véve alapul — még ki kívánom egészíteni.

Akadémiánk nem lehet a tudományok hideg, hallgatag palotája és nem szabad a n n a k tekinteni : igenis kell, hogy nemzeti központi erő legyen, mely a tudományok sziklájára, műveltségünk ernyedetlen fejlesztésével, eleven m u n k á t táplálva, bevehetetlen v á r a t épít. A tudományos haladást, mint a nemzeti önérzet éltető erőforrását, a nemzet t u l a j - donává, drága kincsévé teszi.

A francia Akadémia a megtestesült «Gloiret» jelképezi!

A mienk a tudományok halhatatlan igazságaiból, a folyton fejlődő kultúrából fakadó magyar életerő egyik üde forrása és a nagy lelki termékek melegágya kell hogy legyen !

Gróf Széchenyi I s t v á n - írta -Döblingből : «A magyar romok közt a nemzetnek eléggé nem bámulható életerején kívül, szeplőtlen, már m a j d n e m csupán az Akadémia m u t a t arra, miszerint nemzetünk még kioltva nincs . . .» E z t ő az Akadémia tervezett megrendszabályozása fölötti elkesere- désében í r t a ; és mégis v a n ebben valami kötelező miránk nézve is trianoni elnyomottságunkban, keservünkben', mert a rágalmak h a d j á r a t a m a is úgy törekszik beállítani hazán- kat, nemzetünket, mint jelentéktelen, a sors által halálra ítélt, mulandó árnyékot, sötét viharfelhőt.

Megint ő mondja, éppen mai helyzetünkben is oly talá- lóan : «Rien ne fait t a n t de mal dans le monde, q u ' u n men- songe, qui ressemble à la vérité!» — Semmi sem árt annyira a világban, mint egy hazugság, mely a valósághoz hasonlít.

Ezekkel szemben a mi jelszavunk és minden cselekvésünk rúgója csak az lehet x hogy a rágalmakat az igazságnak föl- tétlenül le kell győznie.

Akadémiánk a nemzeti gondolatból, eszméből született meg és mégis nemzeti céljaink szolgálatában az egész emberi- ség közös kincsét, a t u d o m á n y t , közművelődést fejleszti és itt kapcsolódik bele a halhatatlan és minden erőnkkel meg- védendő nemzeti eszme az egész emberiség közös érdekébe és n y ú j t kezet a magasztos értelemben vett internacionáliz-

(23)

musnak, mely egyik a másikat kell hogy kiegészítse és éppen- séggel nem szabad, hogy az internacionalizmus a nacionaliz- must elfojtani próbálja, mert az a bolsevizmusba fojtaná az emberiséget.

Az egyes tudós műveli a t u d o m á n y t , kutatásainak ered- ménye az ő személyes dicsősége, de kell, hogy a nemzet kincsévé legyen s ezen az úton az emberiség rokonszenvét megszerezze a nemzet részére.

Fontos, hogy a tudományoknak a gyakorlati élettel kapcsolatos jelenségeit minél nagyobb figyelemmel kísérjük és támogassuk. A tudománynak gyakorlati célok felé is, mondhatnám minden mást túlszárnyalóan nagyfontosságú föladatai vannak és viszont a praktikus célok nem nélkülöz- hetik a t u d o m á n y t ; egyszóval egymásra támaszkodó m ű - ködésre van szükség.

Gúnyos megjegyzéseket hallottam, hogy a túlzott m a g y a r művelődés az ifjúság elhelyezkedését illuzóriussá teszi és a kultúrfölény alig több üres jelszónál. Nézet-em szerint ilyet vallani és hirdetni nagy rövidlátásra m u t a t és ez ellen határozottan tiltakozom.

Ha nem akarunk az emberiség tengerében elsüllyedni, akkor föltétlen szükségünk van egész nemzetünket átható fejlett magyar kultúrára! Az ifjúság elhelyezkedésének kérdése egészen más alapon nyugszik, melyre itt nem terjesz- kedhetem részletesebben ki. A műveltségnek az egyéni hivatottsághoz kell illeszkednie ; de ebben a legmagasabb fokig kell fejlődnie. Az ifjúságnak az élet minden területébe kell elhelyezkednie, kiki a maga tehetsége és szakhajlama szerint. Ez az állami lét és jólét biztosítására különösen a mind súlyosbodó világhelyzet folytán és bizonyos belső veszedelmek elkerülésére múlhatatlanul szükséges! Az ifjú- ságnak magasfokú művelődése és elhelyezkedése országos és nemzeti érdek, melyet minden eszközzel elő kell mozdítani.

Kultúrfelsőbbséget rosszakarattal lehet vitatni, de el- venni semmiféle erőszakkal sem lehet ! Ezen kultúrfelsőbb- ségnek fenntartásában, vagy ha mások netán túlszárnyalná- nak, újbóli utóiérésében Akadémiánknak kimagasló hivatása van. A tudománynak számos ágazatát nemcsak fejleszteni, kiművelni szükséges, hanem — és ez igen fontos — a minden- napi élethez való viszonyát szem előtt t a r t v a ezt előnyösen kell befolyásolnia. Ez nézetem szerint nagy alapítóink szán- dékával sehogysem állhat ellentétben ; ellenkezőleg, fölada- taink kibővítése az ő nagy eszméiknek diadalravitelét elő-

(24)

16 Ünnepélyes közülés 16

segíti. Mert mi mást kívántak ők, m i n t a nemzet szellemi tehetségének hatványozott fejlesztésével annak életrevaló- ságát, életerejét fokozni.

A m a g y a r lelkület, a magyarul érzés a föltámadást és boldogabb jövőt alapozza meg. A m a g y a r lélek táplálása, erősbítése a tudományok hatalmas erőivel szintén az Akadé- mia magasztos és t a l á n legfőbb f ö l a d a t a . Ez fakasztotta Széchenyi lelkéből az Akadémia létesítésének gondolatát.

Nagyatyám József nádor pedig l á t v a ezen eszme hatalmas teremtő erejét, csatlakozott és küzdött annak megvalósítá- sáért. É s íme a nemzet alapította, hozta létre Akadémiánkat, mely mint ilyen, egyedül áll a világon!

Mai helyzetünk, mely sokkal súlyosabb,'mint Széchenyi kora, — melyet о előre lát és a «Garat» bevezetésében meg- jósol — ezt a föladatot még fokozottabb mértékben rója m i n d n y á j u n k r a , elsősorban pedig Akadémiánkra.

E l v o n t —-absztrakt — tudományoknak, mint m á r mond- tam, párosulniok kell az életadta praktikumokkal. Az élet erőt és támaszt keres a tudományban, a t u d o m á n y pedig mindig ú j a b b teret keres, talál és n y ú j t az élet mind nehez- bedő fönntartására és megalapozására. Talán különösen hangzik ez, de ha párhuzamban tanulmányozzuk mind a kettőt, úgy meg fogunk arról győződni, hogy ez nemcsak elméletileg áll fenn, hanem hasznosan alkalmazható fogalom, melynek megvalósítása értékes gyümölcsöt fog teremni.

H a b á r már a m u l t évben r á m u t a t t a m nemzeti irodal- munk n a g y fontosságára, újból a legnyomatékosabban hang- súlyozom azt, mert nemzeti irodalmunk — néhány dicséretes kivételtől eltekintve — el van hanyagolva, pedig ez a nemzet magyar egyéniségének v i t a t h a t a t l a n kifejezője és erősítő tápláléka, lelki t ü k r e ! Sajnos, helyette erkölcstelen, erkölcs- rontó regények özöne szenzációt hajszolva á r a s z t j a el az olvasóközönséget, idegen világnézetükkel a lelkekben rom- bolnak, a tudást, lelki súlyt nem gyarapítva, a gyengébb jellemű olvasókat, bizony nem egyszer, bűnözésre csábítják, pedig a magyar néplélek aligismert gyönyörű igazgyöngyeit beh jó volna a világnak is b e m u t a t n i .

Széchenyi egyik célkitűzése az Akadémia részére a magyar nyelv tisztaságának megőrzése, a n n a k továbbfejlesztése, ez továbbra is egyik föladatunk kell hogy m a r a d j o n . Annál is inkább, minthogy — sajnos — azt kell tapasztalnunk, hogy Petőfi, Arany, Jókai nagyszerű szókincse lassacskán feledésbe megy, helyette a leglehetetlenebb ú j szavak gombamódra

(25)

teremnek és r o n t j á k a magyar nyelv zamatosságát, eredeti- ségét. Hová lesz a gyönyörű, gazdag, virágos magyar nyelv, ha mint a repkény, keresztül-kasul fonják, az idegenből egészen fölöslegesen belehadart, szörnyszülött szavakkal.

Széchenyi azt írta egyik művében : «На van saját sza- v u n k , ne t ű r j ü k az idegent, ha pedig nincs, akkor mutassunk az idegen, minket gazdagító s az anyanyelvvel m a j d a n össze- forrandó szó iránt annyi hospitalitást, mint amennyivel, régi m a g y a r szokás szerint, fogadjuk a jövevényt . . . Mindaz, amit idő, szokás s a j á t u n k k á tesz, magyar lasz!» — Szé- chenyi ezen mondásához azonban én meggyőződésem sza- vát kapcsolom : a magyar nyelv szavakban elég gazdag ahhoz, hogy csak a legritkább esetekben kell idegen szót fölvennünk, talán inkább tudományos szavak ezek, melyek ú j , tudományos fogalmakat fejeznek ki, vagy műszaki el- nevezések. Tehát ha nem t u d j u k , vagy elfejtettük a m a g y a r szót, keressük azt meg, de ne k a p j u n k föl helyette — m e r t éppen eszünkbe j u t — valamit, ami idegen és a magyar észjárással nem egyezik, magyar jelleggel nem bír. Idegen szójárást, vagy m a g y a r szavakkal idegen nyelven beszélést, írást ne tűrjünk meg. Idegen gondolatok is többnyire tel- jesen fölöslegesek. Fejlesszük nyelvünket a magyar lélekben rejlő gazdag kincstárból.

Jókai mondotta : «. . . én olyan szép, kifejezésekben gazdag, mondataiban tökéletes, a gondolatokhoz odaállóbb nyelvet nem ismerek, mint a m a g y a r t . Magyar nyelven köl- teni olyan, mint ä hegedűművésznek a Stradivárión játszani.

Hálát adok az Istennek, hogy ezt nekem a d t a anyanyelvül !»

Másutt nyelvünkre vonatkozólag aggódva m o n d j a :

«Isten elleni vétek a jó borból ecetet csinálni».

Akadémiánk nemzeti érdekeket erősbítő, hajdani mű- ködését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az abszolu- tizmus idejében az itteni főkormányzó ellenszenve m i a t t 8 évig nem volt szabad nagygyűlést t a r t a n i vagy tagokat választani, alapszabályainkat pedig fölülvizshálták és meg- rendszabályozták .

Széchenyi szavait ismétlem : «. . . szép remény fejében, minden hasztalan törekedést s fáradozást elfelejteni t u d n i s úi erővel mindig kiállni, teszi azon magyar nemzeti szellemet, . melyet köztünk kiki érez, de t á n senki világosan ki nem

mondott, s mely ojszágunk egykori bizonyos felemelkedését, amit senki se gátolhat, nyilván ígéri».

Másutt azt m o n d j a : « . . . ítéletem szerint az, ki honi

A K A D É M I A I É R T E S Í T Ő . 2

(26)

18 Ünnepélyes közülés 18

nyelvünk mellett van, nemzetünk életét h o r d j a szívén, az pedig ki ellene szegül sejdítlen, — mert nem akarom hinni, sejtve valaki hazagyilkos lehetne — annak halálát reggeti keblében».

Az imént általam lefektetett elveket Széchenyi István szavaival akarom még alátámasztani, aki azt m o n d j a : «A nagyobb számban vélnek lelni üdvöt, — boldog Isten! — mintha bizony például 30 millió b a r b á r népben több magá- hoz vonzó, t ö b b magábaolvasztó varázs volna, mint bár- mely kis számban is, ha az a civilizáció kincsétől felcsordul..., olvasztói felsőbbséggel kell bírni !»

Megemlítendőnek tartom még azt, hogy a tavaly itt, a nemzetek szövetségének Coopération Intellectuelle szervezete által t a r t o t t ülései magyar szempontból is hasznosak voltak, mert volt alkalmam arról meggyőződhetni, hogy a legjobb benyomásokkal távoztak innét az ott nagy súllyal bíró ki- küldöttek. Ez pedig azt jelenti, hogy saját önszerezte meg- győződésükkel szemben a hazug propaganda már aligha hull termékeny t a l a j r a lelkükben. L á t t á k a magyar kultúrát, a magyar vendégszeretetet, és ha a k a r t á k észrevenni, l á t h a t t á k a minket ért égbekiáltó igazságtalanságokat.

Most azonban azt kérdem, hogy egyeztethető össze a legelemibb műveltséggel azon tény, hogy Akadémiánk szára- zon tudományos nyomtatványait a trianoni határról követ- kezetesen visszaküldik, olyanokat is, amelyeket az ottani egyetemek rendeltek meg.

Akadémiánk működésével kapcsolatban rendkívül nagy fontosságúnak vallom a napi s a j t ó állásfoglalását és munkál- kodásunkba való bekapcsolódását, jobban mondva vállvetett közös m u n k a végzését !

Nézetem szerint a sajtó a nemzeti létnek egyik legfonto- sabb tényezője. Az orvosnak kezével hasonlíthatnám össze, mely az ütér működését ellenőrzi. A s a j t ó sok esetben a köz- vélemény kialakulásában döntő szerepet játszik, de legalább is hivatva v a n azt tükörként hűségesen visszatükrözni.

H i v a t v a van a nemzetben az élniakarást, a hazafias szellemet fönntartani ; hivatva van a nagy nyilvánosság előtt a nemzet és az egyén jogait megvédeni és bizonyos kérdésekbe, melyek a nemzet létére fontosak, részrehajlatlanul világot vetni. Egy- szóval kimagasló hivatása van az ország és a nemzet életében.

Ezért egészséges, részrehajlatlan, igazságos érzülettől átha- t o t t lapok, melyek az egyéni becsületet tisztelik és az egyéni jogokat mindenkor szem előtt t a r t j á k és mentesek minden

(27)

lelket rontó, izgató, lázító szellemtől, az ország döntőfontos- ságú szervei közé t a r t o z n a k . A s a j t ó hivatva v a n e mellett mindarra vigyázni, amire Akadémiánk is köteles vigyázni, t. i., hogy a nyelv sorvadását megakadályozza, a n n a k tiszta magyarosságát fönntartsa és megvédje az idegenből betola- kodó rossz magyarságtól, ú j szavaktól ; tartsa fönn nyelvünk szókincsét és küszöbölje ki az idegenből behozott gondolat- menetet. Mint már mondám, Petőfi, Arany, J ó k a i és más nagy költőink, íróink gyönyörűséges szógazdagságát őrizze meg sértetlenül és terjessze azt.

íme csupa magasztos föladat, mely mind Akadémiánké- val azonos! Ezért kérem a magyar sajtót, n y ú j t s o n segéd- kezet Akadémiánknak és végezzünk vállvetett m u n k á t ezen szent hivatásban, hiszen egy célért küzdünk, hazánk boldo- gulásáért, a magyar nemzet és nemzeti eszme fölvirágoz- tatásáért, a magyar k u l t ú r a fölényéért.

Szívből fakadó kívánságom, hogy a sajtó legyen baráti közvetítője komoly és lelkes munkánknak a nagy közönség felé.

Sajtónk segédkezét kérem ahhoz is, hogy Akadémiánk továbbra is fokozottabb mértékben mint eddig, nemzetünk féltett kincse legyen, melyre minden magyar jogosan büszke s melynek érinthetetlen tekintélye előtt a külföldnek is meg kelljen hajolnia.

Még nagyon sötét föllegek b o r í t j á k a magyar égboltot és a viharok távolról sem állottak el! Csak a törhetetlen hit, kemény akarat és közös, csöggedést nem ismerő, vállvetett, önzetlen munka minden téren, a d h a t j a meg az erőt ahhoz, hogy e veszélyes válságokból, e szörnyű megpróbáltatások idejéből épen, megerősödve, ú j a b b ezer évre h i v a t o t t a n és fölkészülten léphessük át ennek küszöbét.

Adja Isten, hogy így legyen!

A jobb, boldogabb magyar jövőbe vetett, életemnél is erősebb hittel köszöntöm mindnyájukat és az Akadémia 97.

ünnepélyes közülését megnyitom.

b) F ő t i t k á r i j e l e n t é s .

E l ő t e r j e s z t e t t e Voinovich Géza f ő t i t k á r .

Az Akadémia egy évi munkásságáról rövid vázlat alig n y ú j t h a t tájékoztatást. Akadémiánk munkássága nagyon széleskörű, néha szétágazó, szinte ellentétesnek látszó felada-

2*

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

— Az első német hadtest a Gumbinnen felnyomuló ellenséget visszaveti, 8000 foglyot ejt és nyolc ágyút zsákmányol... Nagy német győzelem

I t is easy to see from the present work that the decay constant itself gives a measure of the boron that must be removed in order to achieve criticality, so measuring the

reduced variable, law of corresponding states, intermolecular force, Lennard-Jones function, helium, neon, argon, rare gas, krypton, xenon, hydrogen, deuterium, nitrogen,

The other inert gases (argon, krypton and xenon) exhibit similar spectra.. The analysis of gas mixtures may employ both emission and absorption spectra. The excitation of an

This choice of terms circumscribes the image of an author who is ready to renounce the authority over his text, knowing that the components facilitating,

munkásságának él. Törté- nelmi életrajzot Beatrix királynéról, Mátyás király feleségéről. — Nagy készülettel, levéltári kutatások alapján, megírja Az

I. Az ismeretelmélet feladatát kellett felkeresni a divatos felfogásokkal szemben s azon előítéletekre rámutatni, melyek az ismeretelméletet rendesen befolyásolni

—- hogy a haza jobban ismertessék, szerettessék a mieinktől. Gondolkodjál s beszélgess más urakkal». Kis János, a kinek ítéletét Kazinczy legtöbbre tartja, s a ki