A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Teljes szövegt

(1)

LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. március 26.

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Közlemények

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása ágazati szakmai szervezetek

és ágazati érdekképviseletek számára - - - - 914 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 13/2007. (II. 15.) MVH közleménye a kazein és a

kezeinátok sajtgyártás során történõ felhasználásának elõzetes engedélyezésérõl, illetve az en-

gedéllyel rendelkezõ vállalkozások negyedéves jelentési kötelezettségérõl - - - - 919 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 14/2007. (II. 20.) MVH közleménye a borászati mel-

léktermékek kötelezõ lepárlásához kapcsolódó támogatás feltételeirõl - - - - 929 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2007. (II. 20.) MVH közleménye a szeszesital-

piac ellátását szolgáló borlepárlás és a lepárlásból származó alkoholok tárolásának támogatási

feltételeirõl - - - - 937 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2007. (II. 21.) MVH közleménye a feldolgozó-

ipari támogatások igénybevételérõl és a támogatási rendszerben részt vevõ feldolgozók jelentési

és nyilvántartási kötelezettségeirõl - - - - 956 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2007. (II. 22.) MVH közleménye az országos

kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési kvóta igénylésének feltételeirõl - - - - 1019 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2007. (II. 22.) MVH közleménye az országos

kvótatartalékból történõ beszállítási kvóta igénylésének feltételeirõl - - - - 1021 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2007. (II. 22.) MVH közleménye a nonprofit in-

tézmények és szervezetek vajvásárlási támogatásáról - - - - 1022 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2007. (II. 27.) MVH közleménye az agrár-kör-

nyezetvédelmi célprogramokban 2004. évben támogatást nyert mezõgazdasági parcellák rajzi

pontosításáról - - - - 1044 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának közleménye a füljelzõ teszt során elfoga-

dott, a sertés ENAR-ban igényelhetõ füljelzõk közzétételérõl - - - - 1047

(2)

Közlemények

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása

ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek számára

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányprogramban foglalt célokkal összhangban, az ágazati szakmai érdeke- ket képviselõ szervezetek, illetõleg egyesületek hasznos tevékenységét elismerve, a 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletének XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 10/2/8 szám alatti jogcímcsoportban lévõ „ az ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása”

elõirányzat terhére támogatást nyújt ezen szervezetek mû- ködéséhez a tárcafeladatok helyi, sajátos körülmények és feltételek közötti lehetõ leghatékonyabb megvalósulásá- nak elõsegítése érdekében, és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

1. A támogatás célja:

Az agrár és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és ér- dekképviseletek mûködési költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

2. Támogatás a fenti céllal egyezõen az alábbi mûkö- dési kiadásokra igényelhetõ:

Költségvetési támogatás igényelhetõ az alapszabály szerinti mûködés költségeinek azon hányadához, amelyet a szervezet saját forrásból nem tud fedezni, és amelyek fontos közösségi célok megvalósítását szolgálják, így kü- lönösen:

a) az irodák, egyesületi helyiségek fenntartási, mûkö- dési költségeihez,

b)tagsággal való kapcsolattartás költségeihez, c)személyi feltételek biztosításához,

d)nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez, e)közgyûlések és más egyesületi összejövetelek rende- zési költségeihez,

f)weboldal fenntartásához,

g) ágazati szakmai ismeretterjesztõ elõadások, konfe- renciák, rendezvények költségeihez,

h)az oktatási programok költségeihez,

i)ismeretterjesztõ kiadványok készítésének költségeihez.

A támogatás vissza nem térítendõ.

A támogatás beruházási célra nem igényelhetõ.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be azok az ágazati szakmai szer- vezetek és ágazati érdekképviseletek amelyek:

a) tagságuk önkéntes tevékenységét közérdekû társa- dalmi célok érdekében szervezik, és

b)az 1989. év II. törvény alapján bírósági határozattal igazolt nyilvántartásba vételük megtörtént, és

c)tevékenységüket az ország területén fejtik ki, és d)hitelesített érvényes alapszabállyal, képviseleti szerv- vel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

4. Nem pályázhatnak:

a)az alapítványok, b)a közalapítványok, c)a köztestületek,

d)a közhasznú társaságok, e)az egyházi jogi személyek, f)a pártok

g)a gazdasági társaságok.

5. A pályázattal elnyerhetõ támogatás mértéke:

A támogatásra az elõirányzaton rendelkezésre álló pénzösszeg 100 millió forint.

Az egy pályázattal elnyerhetõ támogatás összege 200 000 forinttól 5 millió forintig terjedhet.

6. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. mel- léklete), szöveges részbõl és mellékletekbõl áll.

a)a pályázat szöveges részének tartalmaznia kell:

– a támogatási igény leírását, – a 2007. évi költségvetési tervet,

– a pályázó tevékenységének, költségvetési és vagyoni helyzetének bemutatását,

– az esetlegesen tervezett programot és annak a költ- ségvetését is tartalmazó részletes leírását,

– az elõzõ évi tevékenység bemutatását és eredményes- ségét,

– a pályázó reprezentativitásának bemutatását, különö- sen az alábbi mutatókon keresztül: taglétszám, egy fõre esõ és összes tagdíj, tagok által lefedett termelési poten- ciál/ha, vagy állat létszám,

b)a pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

– 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl (bírósági határozat vagy kivonat),

– az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányát, közjegyzõ által hitelesítve,

– a pályázó számlavezetõ pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását, a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetésérõl,

– a pályázó nyilatkozatát adószámáról, adóazonosító jelérõl, társadalombiztosítási azonosító jelérõl, társada- lombiztosítási folyószámla számáról, statisztikai számje- lérõl és a szervezet típusáról,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy adó-, illeték-, já- rulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenõrzését kérheti,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy végrehajtási eljá- rás ellene nincs folyamatban,

914 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(3)

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a rendezett mun- kaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel, amennyi- ben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Ma- gyarországon munkavállalót foglalkoztat,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy áfa-visszatérítési joggal rendelkezik-e,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban fog- lalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata pozi- tív elbírálása esetén fõbb adatainak az FVM és Magyar Ál- lamkincstár honlapján történõ nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jog- szabályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenõrzé- sét az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosz- tálya az illetékes szakfõosztályok bevonásával végzi,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a felhívás 11. pont- jában részletezett jogosulatlan igénybevétel esetére a támo- gatás – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – teljes, il- letve fel nem használt összegére a minisztérium számára azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó le- velet ad,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírás- ban szereplõ feltételeket és követelményeket tudomásul veszi,

– a pályázó alapszabályát.

A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a mel- lékelt nyilatkozati ûrlap (pályázati felhívás 2. sz. mellék- lete) igénybevételével kérjük elkészíteni.

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje:

a)a pályázatot zárt borítékban, kettõ példányban, kizá- rólag postai úton lehet a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz- tési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztályához benyújtani (1055 Budapest, Kossuth L.

tér 11.),

b) a pályázatot egy eredeti példányban, minden oldalt aláírva kell benyújtani (a második példány az eredeti fény- másolata is lehet),

c)a pályázati adatlap tartalma nem változtatható meg és nem javítható,

d)a pályázatbenyújtásának(feladásának)határideje:

2007. április 2.

e)hiánypótlásra nincs lehetõség.

8. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szem- pontok:

a)a hiányosan, a nem elõírt példányszámban, a határidõ után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfe- lelõ pályázat elutasításra kerül,

b)a pályázó valótlan adatszolgáltatást tartalmazó pályá- zata elutasításra kerül,

c)a pályázó pályázata elutasításra kerül, ha a pályázat kiírását megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely al- rendszerébõl folyósított támogatást a pályázó a támogatási

szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy egészben el- térõ célra használta fel,

d)elutasításra kerül, ha az elmúlt öt évben hasonló tá- mogatást igénybe vevõ pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelõen számolt el,

e)bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfe- lelõ pályázat kerülhet,

f)a pályázat elbírálását a FVM államtitkára által létre- hozott bíráló bizottság végzi,

g)a pályázatelbírálására 2007. május 9-igkerül sor, h)a pályázat forráshiány miatt elutasításra kerülhet, i)a nyertes pályázó a döntéshozataltól számított 15 na- pon belül értesítést kap,

j) az értékelés szempontjai: a pályázatban bemutatott program megvalósíthatósága, illetve hitelessége, a szerve- zet mûködõképessége, tagságának kiterjedtsége, a szerve- zet tevékenységének eredményessége és költségviselési képessége,

k)a minisztérium a pályázatot nem küldi vissza, l)a pályázati kiírás és a nyertes pályázók fõbb adatai a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben és az FVM honlapján (www.fvm.hu) közzétételre kerülnek,

m)a bírálóbizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

9. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésé- nek rendje:

a) az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható,

b)az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megje- lölt célra használható,

c)a támogatást elnyert pályázó aláírási címpéldányt be- nyújtott képviselõjével a minisztérium támogatási szerzõ- dést köt,

d)a szerzõdés tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályozását,

e)a támogatás kifizetésének feltétele az, hogy a támoga- tást elnyert pályázó igazolja azt, hogy az azonnali besze- dési megbízás Minisztérium általi érvényesítéséhez a bankszámláját vezetõ pénzügyi intézménynek felhatal- mazó levélben megbízást adott,

f)a támogatás folyósítását az FVM Költségvetési és Va- gyongazdálkodási Fõosztálya végzi,

g)a támogatás teljes összege a tárgyévben keletkezett kiadásokra használható fel,

h)a pályázónak nyújtott támogatás más társadalmi szer- vezetnek tovább nem adható, a mûködési kiadásokkal összefüggésben más társadalmi szervezet felé történõ kifi- zetésként nem számolható el.

10. Elszámolás a tárgyévben keletkezett mûködési költségekrõl, kiadásokról:

a)a pályázó az elnyert támogatási összegrõl a felhasz- nálását követõen, de legkésõbb 2008. január 15-ig köteles a beszámolót és az elszámolást az FVM Parlamenti és Tár- sadalmi Kapcsolatok Fõosztályához megküldeni,

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 915

(4)

b)az elszámolás szöveges részébõl és a mellékletekbõl egyértelmûen ki kell tûnnie annak, hogy a támogatás a pá- lyázatban meghirdetett, és vállalt célokra került felhaszná- lásra,

c)a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott tá- mogatási összeget más támogatásnál nem számolta el,

d)az elszámolásnak célszerûen jogcím szerinti bemuta- tásban kell tartalmaznia a konkrét és azonosítható felhasz- nálásokat (jogcím és a hozzárendelt pénzeszköz),

e)a lehetséges felhasználási jogcímek részben a támo- gatott feladat tartalomból, részben a számviteli törvényben és a 249/2000. (XII. 30.) Korm. rendeletben rögzített álta- lánosan használatos terminológiák szerint alakíthatók ki,

f)a szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesítésének, a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzé-

sét, elfogadását a FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcso- latok Fõosztálya az illetékes szakfõosztályok bevonásával végzi.

11. A támogatás rendeltetéstõl eltérõ felhasználásá- nak következményei:

A támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetési céltól eltérõ felhaszná- lása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem telje- sítése vagy csak részbeni teljesítése esetén, a támogatás teljes, illetve fel nem használt része jogosulatlanul igény- bevett támogatásnak minõsül. Ebben az esetben a támoga- tást elnyert pályázó a támogatás teljes, illetve fel nem használt – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – ösz- szegét köteles a minisztérium részére visszafizetni.

916 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

1. számú melléklet Kitöltés: írógéppel vagy nyomtatott nagybetûvel

Sorszám:

Adatlap

a 2007. évi „ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek számára” kiírt pályázathoz Iktatószáma:

Pályázó neve:

A szervezet típusa:

Alapítás éve:

Bírósági bejegyzés száma, helye, dátuma:

A szervezet székhelye, telefonszáma, faxszáma, levelezési címe:

A szervezet képviselõjének neve, tisztsége, címe, elérhetõsége (mobiltelefon-szám):

Kapcsolattartó – ha más, mint a képviselõ – neve, címe, elérhetõsége (mobiltelefon-szám):

A szervezet bankszámlaszáma:

A szervezet adószáma:

A szervezet adóazonosító jele:

A szervezet TB azonosító jele:

A szervezet TB folyószámla száma:

A szervezet statisztikai számjele:

Könyvvezetés módja:

Az igényelt támogatás összege (ezer Ft):

Támogatási igény rövid összefoglalása:

(5)

Foglalja összeröviden(a felhívás 6/a. alpontjai alapján készített rövid összefoglaló):

1. A pályázó tevékenységének általános bemutatása, reprezentativitása:

2. A pályázó költségvetési és vagyoni helyzetének bemutatása:

3. A pályázó elõzõ évi tevékenységének bemutatása és eredményessége:

4. A pályázó 2007. évre tervezett tevékenysége, és az ahhoz kapcsolódó költségvetési terv:

………

aláírás

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 917

(6)

Nyilatkozat

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképvisele- tek számára 2007. évben kiírt pályázathoz, a támogatási kérelem benyújtásakor alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában az alábbiakat jelentem ki :

A szervezet adószáma:

adóazonosító jele:

társadalombiztosítási azonosító jele:

társadalombiztosítási folyószámla száma:

statisztikai számjele:

típusa:

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám - és Pénzügyõrség, az Országos Egészség- biztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve azok szervei és a Magyar Államkincstár az általam közölt adatokat felhasználják.

Kijelentem, hogy adó-, illeték-, járulék-, vámtartozásom, és költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozásom nincs, és a támogatás folyósítója ennek igazolását kérheti.

Kijelentem, hogy ellenem végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

Kijelentem, hogy rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek.

Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, valamint információk helytállóak.

Hozzájárulok, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a fõbb adataimat az FVM és a Magyar Államkincstár honlap- ján nyilvánosságra hozzák.

Tudomásul veszem, hogy a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban megha- tározott ellenõrzését az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya az illetékes szakfõosztályok bevonásá- val végzi.

Kijelentem, hogy a támogatás – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – teljes, illetve fel nem használt összegére a minisztérium részére azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet adok a felhívás 11. pontjában rész- letezett, jogosulatlan igénybevétel esetére.

Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban szereplõ feltételeket és követelményeket tudomásul veszem.

Kelt: ………, 2007. ……… hó …… nap

………

pályázó képviseletében Elõttünk, mint tanúk elõtt:

………

név

………

lakcím

………

név

………

lakcím

918 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(7)

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 13/2007. (II. 15.) MVH

közleménye

a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történõ felhasználásának elõzetes engedélyezésérõl, illetve az engedéllyel rendelkezõ vállalkozások negyedéves jelentési kötelezettségérõl I. A felhasználás feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás sajtra vonatkozó ki- egészítõ általános szabályai, valamint aTanács 2204/90/EGK rendeleteés aBizottság 1547/2006/EK rendeletealapján valamennyi sajtot elõállító vállalkozásnak a kazein és a kazeinátok sajtgyártásban történõ felhasználását elõzetesen en- gedélyeztetnie kell. A kazein és kazeinátok sajtgyártásban történõ felhasználását az MVH engedélyezi, illetve ellenõrzi.

II. Az engedély feltételei

Engedély csak abban az esetben adható, ha a kazein-, illetve kazeinát-felhasználás a sajtok elõállításához feltétlenül szükséges. ABizottság 1547/2006/EK rendeleténekI. számú mellékletében meghatározott sajtfajtákon kívül egyéb saj- tokban tilos kazeint, illetve kazeinátot használni.

Az engedély 12 hónapos idõtartamra adható, amennyiben a vállalkozás az alábbi kötelezettségeket teljesíti:

– bejelenti az elõállított sajt mennyiségét és fajtáit, valamint a különféle termékekbe bedolgozott kazein- és kazei- nát-mennyiségeket;

– készletnyilvántartást vezet, amely lehetõvé teszi az elõállított sajt mennyiségének és fajtáinak, a beszerzett, illetve elõállított kazein és kazeinátok mennyiségének, valamint azok rendeltetési helyének, illetve felhasználásának nyomon követését;

– lehetõvé teszi a rendszeres, elõzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenõrzést, egyrészt a készletnyilvántartás, más- részt a vonatkozó kereskedelmi okmányok és az aktuális készletek egyeztetése céljából;

– eleget tesz azEurópai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámo- gatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántar- tásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletbenelõírt regisztrációs kötelezettségének. (A regisztrációs kérelem legkésõbb az engedély iránti kérelemmel egyidejûleg nyújtható be az1. számú mellékletszerintiG001számú nyomtat- ványon.)

Amennyiben bármely, sajtot elõállító vállalkozás az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, illetve az MVH enge- délye nélkül használ fel kazeint, illetve kazeinátot a gyártás során, aBizottság 1547/2006/EK rendeletének4. cikk (1) be- kezdésében meghatározott mértékû bírságot kell fizetnie.

III. Negyedéves jelentés benyújtására kötelezettek köre

Negyedéves jelentés benyújtására azok a vállalkozások kötelezettek, amelyek a kazein és kazeinátok sajtgyártás során történõ felhasználásához az MVH által kiadott engedéllyel rendelkeznek.

IV. Bedolgozható legnagyobb mennyiség

A sajtgyártás során bedolgozható kazein/kazeinátok legmagasabb százalékos aránya termékcsoportonként:

Sajtféleség KN kód A bedolgozható kazein/kazeinátok

legmagasabb aránya

Õmlesztett sajt 0406 30 5%

Reszelt ömlesztett sajt* 0406 20 5%

Porított ömlesztett sajt* 0406 20 5%

* Folyamatos eljárás során gyártva, már kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül.

A százalékos arány az engedéllyel rendelkezõ vállalkozás vagy telephely által hat hónapos idõtartam során elõállított, a fentiekben meghatározott sajtféleségek össztömegére vonatkozik.

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 919

(8)

V. Engedély iránti kérelem és negyedéves jelentés benyújtása

A2–3. számú mellékletekszerintiengedély iránti kérelmeket,azok mellékleteivel együtt postai úton kell benyújtani.

A benyújtásfolyamatos, de legkésõbb azon 12 hónapos idõszakot megelõzõ hónap utolsó napjáig kell postára adni, amelyben a kazein, illetve kazeinát felhasználást a gyártó meg kívánja kezdeni.

A 4–5. számú mellékletekszerinti negyedéves jelentéseket,azok mellékleteivel együttminden naptári tárgyne- gyedévet követõ hónap 15-éigkell postai úton benyújtani.

Az engedélykérelmeket és a negyedéves jelentéseket az alábbi címre kell benyújtani:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1385 Budapest 62. Pf. 867.

Hiányosan benyújtott kérelem vagy jelentés esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a fel- szólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

VI. Szankciók

Amennyiben a sajtot elõállító vállalkozás a gyártás során az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, illetve az MVH által kiadott engedély nélkül használ fel kazeint, illetve kazeinátokat,bírságotkell fizetnie. A bírság mértéke minden 100 kg jogosulatlanul felhasznált kazein/kazeinát után 22 eurónak megfelelõ forintösszeg.

A negyedéves jelentés benyújtásának elmulasztása esetén az MVH a kiadott engedélyt visszavonja.

A negyedéves jelentés határidõn túl történõ benyújtása esetén az ügyféla mezõgazdasági és vidékfejlesztési támoga- tásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény37/B. §-a szerinti mulasztási bírsággal sújtható.

VII. Hatályba lépés

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy egyidejûleg a 17/2004. (V. 18.) és az 50/2004. (IX. 10.) MVH közlemények hatályukat vesztik.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1990. július 24-i, 2204/90/EGK rendelete a tej- és tejtermék piac közös szervezésének a sajtra vonatkozó kiegészítõ általános szabályairól,

– a Bizottság 2006. október 13-i, 1547/2006/EK rendelete a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

– 2003. évi LXXIII. törvény a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap- csolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról,

– 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcso- latos nyilvántartásba vételrõl,

– 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), az

„EU-s támogatások – Belpiaci intézkedések – Tej és tejtermékek termékpálya” cím alatt, illetve tájékoztatás kérhetõ a tejbelpiac@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2007. február 15.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

920 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(9)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 921

(10)

922 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(11)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 923

(12)

924 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(13)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 925

(14)

926 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(15)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 927

(16)

928 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(17)

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 14/2007. (II. 20.) MVH

közleménye

a borászati melléktermékek kötelezõ lepárlásához kapcsolódó támogatás feltételeirõl

I. A támogatás igénylésére jogosult piaci szereplõk

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó borpiaci rendtartás szabályai, így különösena Tanács 1999. május 17-i, a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK rendeletének27. cikke alapján támogatás vehetõ igénybe a borászati melléktermékek kötelezõ lepárlására. A támogatás célja a borpiac támogatása, valamint ez által a szeszesital-ágazat olyan részeinek párlattal való folyamatos ellátásának segítése, amelyek hagyományosan ilyen alko- holtermékeket használnak fel.

Lepárlási támogatást kizárólag az MVH által elõzetesen jóváhagyottlepárlóüzemvehet igénybe, amely a borászati melléktermékeket lepárolja az alábbi termékek valamelyikévé az adott borpiaci év július 31-ig:

– semleges alkohol;

– törkölybõl lepárolt szeszesitalok, párlatok és nyers alkohol;

– bor alapú szeszesitalok és borból, borseprõbõl nyert nyers alkohol, (a továbbiakban: alkoholok).

II. A lepárlási támogatás mértéke

Az elõállított alkoholok után igényelhetõ támogatási összeg kiszámítása:

Törkölybõl nyert semleges alkoholokra, amelyek megfelelneka Bizottság 2000. július 25-i, a piaci mechanizmu- sok tekintetében a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megálla- pító 1623/2000/EK rendeletIII. mellékletében megállapított minimális minõségi követelményeknek:0,8453 euró/tér- fogatszázalék/hl;

Borból és borseprõbõl nyert semleges alkoholra, amely megfelel az 1623/2000/EK rendelet III. mellékletében megállapított minimális minõségi követelményeknek:0,4106 euró/térfogatszázalék/hl;

Törkölybõl lepárolt szeszesitalokra, párlatokra és nyers alkoholra, amelyek megfelelnek az 1623/2000/EK rendelet 43. cikkében meghatározottaknak és aTanács 1989. május 29-i, a szeszesitalok meghatározására, leírására és kiszerelésére vonatkozó általános elõírások megállapításáról szóló 1576/89/EGK rendelete1. cikkének (4) bekezdésé- ben meghatározott követelményeknek:0,3985 euró/térfogatszázalék/hl;

Bor alapú szeszesitalokra, borból és borseprõbõl nyert nyers alkoholra, amelyek megfelelnek az 1623/2000/EK rendelet 43. cikkében meghatározottaknak és az 1576/89/EGK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek:0,2777 euró/térfogatszázalék/hl;

Amennyiben a törkölybõl nyert párlat, vagy nyers alkohol nem törkölybõl lepárolt szeszesitalként került felhaszná- lásra, abban az esetben a fenti támogatás értékéhez további 0,3139 euró/térfogatszázalék/hligényelhetõ.

A támogatási összeg alapja a beszállított borászati melléktermékekbõl ténylegesen lepárolt alkoholmennyiség, amely a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet28. melléklete szerinti, a VPOP által ellenjegyzett termékmérleg nyilvántartásokban szerepel.

A támogatási összeg forintra történõ átszámítását annak a borpiaci évnek az elsõ napján (augusztus 1.) érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni, amely borpiaci évre vonatko- zóan a felvásárlási árat kifizették.

III. A támogatási kérelem

Támogatásban az a lepárlóüzem részesíthetõ, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a)igazolja, hogy

– az átvett borászati melléktermékekért az 1493/1999/EK rendelet 27. cikkének (9) bekezdésében meghatározott 0,995 euró/térfogatszázalék/hektoliter összegû minimális felvásárlási ár teljes összegét a termelõ(k) részére az átvételt követõ három hónapon belül megfizette. Az ár a lepárlóüzem telephelyén történõ átvételre vonatkozik;

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 929

(18)

b)nyilatkozatban vállalja, hogy

– a borászati melléktermékeket saját költségére vásárolja;

– a beszállított borászati melléktermékeket az adott borászati év július 31-ig lepárolja;

– a kötelezõ borászati melléktermék lepárlásra beszállított borokat az adott borpiaci év január 1-je elõtt nem párolja le;

c)támogatási kérelméhez csatolja:

– a borászati melléktermékek átvételi árának megfizetését igazoló számlák, felvásárlási jegyek és annak kifizetést igazoló bizonylatok másolati példányait, valamint azokösszesítõjét(3. számú melléklet). Az összesítõnek tartalmaznia kell a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004.

(V. 4.) FVM rendelet7. §-a alapján kiállított átvételi elismervények összesítõjét is;

– a lepárolt alkoholokra vonatkozó, az 1493/1999/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdése szerinti laboratórium (Ma- gyarországon a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a továbbiakban: MgSzH) által kiállított minõsítési bizonylatot tételenként;

– a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 33. melléklete szerinti terme- lési napló másolatáttételenként, amellyel igazolja, hogy a megadott idõn belül az adott borászati melléktermékeket teljes egészben lepárolta;

– a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. melléklete szerinti, a VPOP által ellenjegyzett termékmérleg nyilvántartások másolatait azokra ahónapokra, amelyekben az adott borászati melléktermékeket lepárolta;

– amennyiben a termelõ a melléktermék leadási kötelezettség teljesítését bor leadásával egészítette ki és az ezen in- tézkedés keretében lepárlásra került, mellékelnie kella borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és el- számolási rendjérõl szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet2–9. §-aiban meghatározott borkísérõ okmá- nyok másolataittételenként;

– amennyiben a törkölybõl elõállított párlat, vagy nyers alkohol nem törkölybõl lepárolt szeszesitalként került értéke- sítésre, abban az esetben csatolni kell a vonatkozó számla másolatát, valamint a felhasználó/feldolgozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megvásárolt tételeket nem szeszesitalok gyártására használja fel;

d)amennyiben a termelõ saját maga végzi a lepárlást, a kérelméhez csatolnia kell:

a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl és a nem hegyközségi településeken aközigazgatásifeladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet4. §-ánaka)–b)pontja szerinti szüreti jelen- tés másolatát;

– az 52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet 4. számú melléklete szerinti pincekönyv azon részének másola- tát, amely tartalmazza a lepárlásra kiadott borászati melléktermék típusát, mennyiségét, színét, alkoholtartalmát, a feldolgozás idõpontját;

– az 52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet 4. számú melléklete szerinti pincekönyv azon részének másola- tát, amely az 1493/1999/EK rendelet 43. cikke szerinti bontásban tartalmazza a lepárolt alkoholok mennyiségét, alkohol- tartalmát és az elõállítás idõpontját.

Az 1–3. számú mellékletszerinti (B0214, B0215, 3. számú melléklet) támogatási kérelmet – annak mellékleteivel együtt – legkésõbb az adott borpiaci évet követõ november 30-áig kell benyújtani az MVH Központi Hivatalához, postai úton. A lepárlóüzem támogatási kérelmet havonta egy alkalommal nyújthat be, továbbá egy idõszakra vonatkozóan egy kérelmet lehet benyújtani.Egy támogatási kérelemnek legalább egy teljes naptári hónap alatt lepárolt alkoholokra kell vonatkoznia.A benyújtás helye:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1385 Budapest 62., Pf. 867.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelethiánypótlásra szólítja fel, amit a felszólításban megje- lölt határnapig kell teljesíteni.

A feltételek teljesítését az MVH helyszíni szemle során is ellenõrizheti. Az MVH helyszíni ellenõrzésétõl függetlenül az MgSzH, a Vám- és Pénzügyõrség egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján bármikor ellenõrizheti a lepárlás folyama- tát és annak dokumentumait.

Az MVH a kérelmetelutasítja, amennyiben a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, vala- mint az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti, vagy kérelmét határidõn túl nyújtja be.

Az MVH a támogatást a kérelem hiánytalan beérkezésétõl számított három hónapon belül fizeti ki.

930 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(19)

IV. Jogkövetkezmények

Amennyiben a lepárlóüzem nem teljesíti a vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit – a vis maior esetét kivéve –, vagy megtagadja, hogy ellenõrzésnek vessék alá, támogatást nem vehet igénybe.

Nem jár támogatás a borászati melléktermék kötelezõ lepárlásra beszállított bor azon mennyisége után, ami kettõ szá- zalékkal meghaladja az elõírt termelõi kötelezettséget.

A támogatási kérelem határidõn túl történõ benyújtása esetén az MVH az 1623/2000/EK rendelet 75. cikkének (3) be- kezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

V. A közlemény hatálya

A közlemény a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell. A közlemény kihirdetésével egyidejûleg a borászati melléktermékek kötelezõ lepárlásához kapcsolódó támogatás igénylési feltételeirõl szóló 70/2004. (X. 26.) MVH közlemény hatályát veszti.

VI. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1999. május 17-i, 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezésérõl,

– a Bizottság 2000. július 25-i, 1623/2000/EK rendelete a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szerve- zésérõl szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról,

– a Tanács 1989. május 29-i, 1576/89/EGK rendelete a szeszesitalok meghatározására, leírására és kiszerelésére vo- natkozó általános elõírások megállapításáról,

– a Bizottság 1990. április 24-i, 1014/90/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszere- lésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról,

– a Bizottság 2006. december 20-i, 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me- zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról,

– a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései- rõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény,

– a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, – a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény,

– az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rend- szerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet,

– a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 247/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, – a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet,

– a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

– a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet,

– a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004.

(V. 4.) FVM rendelet.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2007. február 20.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 931

(20)

932 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(21)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 933

(22)

934 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(23)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 935

(24)

Borászati melléktermékek kötelezõ lepárlása – Lepárlási támogatás iránti kérelem 3. számú melléklet

Beszállító neve

MVH regisztrációs

szám

Irányító-

szám Helység Cím Adószám Átvétel

dátuma Átvételi bizonylat száma

Alapanyag megnevezése

(törköly, seprõ, bor)

Alapanyag- mennyiség

Mennyiségi egység (kg, hl)

Alkohol- tartalom (V/V% / hl)

Nedvesség- tartalom

Számított alkohol- tartalom (V/V% / hl)

Egységár (euró)

Átváltási árfolyam (Ft)

Kifizetett nettó

(Ft)

Kifizetett bruttó

(Ft)

Kifizetést igazoló bizonylat

száma Banki bizonylat

száma Banki kifizetés dátuma

Kifizetett bruttó

(Ft)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

n

Összesen:

936FÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ5.szám

(25)

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2007. (II. 20.) MVH

közleménye

a szeszesitalpiac ellátását szolgáló borlepárlás és a lepárlásból származó alkoholok tárolásának támogatási feltételeirõl

I. A támogatás igénylésére jogosult piaci szereplõk

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó borpiaci rendtartás szabályai, így különösena Tanács 1999. május 17-i, a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK rendeletének29. cikke alapján támogatás vehetõ igénybe a Közösségben elõállított asztali borok és asztali borok készítésére alkalmas borok (a továbbiakban: borok) sze- szesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásához, és a lepárolt termékek tárolásához.

Lepárlási és tárolási támogatást az alepárlóüzemvehet igénybe, amelyneka szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepár- lás támogatásában részt vevõ termelõk és lepárlóüzemek szállítási szerzõdéseirõl szóló 98/2006. (X. 16.) MVH közle- ményalapján benyújtott szállítási szerzõdéseit az MVH jóváhagyta, és

– a borokat lepároljanyers alkohollá,borpárlattá,borból lepárolt szeszesitalokkávagysemleges alkohollá(a továb- biakban: alkoholok) az e közleményben meghatározott feltételek szerint;

– a lepárolt alkoholokat a lepárlást követõen a X. pontban meghatározottak szerint tárolja.

II. A lepárlás idõszaka

A szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásra az MVH – szállítási szerzõdésekre vonatkozó – értesítésében (végzésé- ben) meghatározott bormennyiségeket az adott borpiaci év július 15-éig kell beszállítani a lepárlóüzembe. A határidõ el- mulasztása jogvesztõ.

A borok lepárlását legkésõbb a beszállítást követõ borpiaci év szeptember 30-áig kell elvégezni.

III. A lepárlási támogatás mértéke

A lepárolt alkoholok után igényelhetõ támogatási összeg kiszámítása:

nyers alkoholra, borpárlatra és borból lepárolt szeszesitalokra, amelyek megfelelneka Bizottság 2000. július 25-i, a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végre- hajtási szabályait megállapító 1623/2000/EK rendeletének43. cikkében meghatározottaknak ésa Tanács 1989. május 29-i, a szeszesitalok meghatározására, leírására és kiszerelésére vonatkozó általános elõírások megállapításáról szóló 1576/89/EGK rendeletének1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek:1,751 euró/térfogatszá- zalék/hl;

semleges alkoholra, amely megfelel az 1623/2000/EK rendelet III. mellékletében megállapított minimális minõ- ségi követelményeknek:1,884 euró/térfogatszázalék/hl.

A támogatási összeg forintra történõ átszámítását –szerzõdésenként– annak a hónapnak az elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni, amely hónap során – az adott szerzõdés alapján – az elsõ borbeszállítás megtörtént. A lepárló tehát szerzõdésenként egy átváltási árfolyamot köteles alkalmazni, ami több szerzõdés esetében az elsõ szállítási idõpontoknak megfelelõen lehet eltérõ. A beszállított bor átvé- teli árának forintban történõ megállapítását is ennek megfelelõ módon kell elvégezni.

IV. Elõzetes kifizetés iránti kérelem

A lepárlóüzem a lepárlási támogatás teljes összegének, vagy részösszegének elõzetesen történõ kifizetését kérelmez- heti az adott borpiaci éven belül,amennyiben teljesíti az alábbi feltételeket:

a)letétbe helyez

– az elõzetesen igényelt támogatási összeg legalább 120%-ának megfelelõ összegû biztosítékot (a forintra történõ át- váltás a III. pontban meghatározott módon történik);

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 937

(26)

b)igazolja, hogy

– az elõzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiséget a lepárlóüzem telephelyére a II. pontban megha- tározott idõpontig beszállították, és ott azt betárolták;

c)az elõzetes kifizetés iránti kérelméhez csatolja

– az elõzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiségre vonatkozó,a borászati termékek egységes bi- zonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet2–9. §-aiban meghatározott borkísérõ okmányok másolataittételenként, valamint azokösszesítõjét;

– a biztosíték letétbe helyezését, mértékét és érvényességi idejét igazoló eredetibanki bizonylatot.

Az elõzetes kifizetés iránti kérelemlegkorábbana kérelemben feltüntetett bormennyiség betárolását követõen nyújt- ható be. (A támogatás teljes összegére vonatkozó elõzetes kifizetési kérelem benyújtásának legkorábbi idõpontja a szál- lítási szerzõdésekre vonatkozó értesítésben (végzésben) meghatározott teljes bormennyiség betárolásának napja.)

Az MVH a támogatás elõzetes kifizetését – az elõírt feltételek maradéktalan teljesítése esetén – legkésõbb a biztosíték letétbe helyezésérõl szóló igazolás bemutatásától számított három hónapon belül teljesíti.

Amennyiben a lepárlóüzem elõzetes kifizetés iránti kérelme nem a teljes átvett bormennyiségre vonatkozik, úgy a fennmaradó bormennyiségbõl elõállított, támogatásban még nem részesült alkoholokra vonatkozóan a IX. pont szerinti támogatási kérelmet kell benyújtani.

Elõzetes kifizetés iránti kérelem esetében a támogatási összeg alapja a beszállított borból ténylegesen lepárolható al- koholmennyiség. Az elõzetes kifizetés esetében is a III. pontban meghatározott átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

V. Biztosíték

A biztosíték kizárólaga mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben, valaminta mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó bizto- sítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt Biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közleménybenmeghatározottak szerint készpénzletét, bankgarancia vagy pénzügyi intézmény, biztosító által vállalt készfizetõ kezesség formájában nyújtható. A biztosítékot forintban kell letétbe helyezni.

A készpénzbiztosíték letétele az MVH 10032000-00287560-00000024 számú, a Magyar Államkincstárnál vezetett Biztosíték számlájára történõ átutalással teljesíthetõ. A befizetõnek az átutalási megbízáson a bank által elõírt adatokon kívül a „Közlemény” rovatban fel kell tüntetnie a befizetõ cég nevét, regisztrációs számát, illetve a biztosítékfizetési kö- telezettség ügylet típusát: „belpiaci támogatás”.

Amennyiben a kérelmezõ bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben a bankgarancia tervezetét az MVH Pénzügyi Igazgatóságának faxszámára (06-1/577-1314) elõzetes egyeztetés, illetõleg ellenõrzés céljából küldheti meg.

A felszabadított biztosíték visszafizetése, a bankgarancia, a kezesi nyilatkozat megszüntetése és visszaszolgáltatása az MVH Központi Hivatalához eljuttatott írásos kérelemre történik [1385 Budapest, 62. Pf.: 867., fax: 06 (1) 577-1314].

Erre vonatkozó kérelem hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt kötelezettség típusra továbbra is felhasz- nálható.

VI. Az elõzetes kifizetés iránti kérelem benyújtása

Az1. és 2. számú mellékletek(B0730, illetve B0731) szerinti elõzetes kifizetés iránti kérelmet annak mellékleteivel együtt, legkésõbb az adott borpiaci év július 31-éig kell az MVH Központi Hivatalához benyújtani postai úton. A lepár- lóüzem egy adott borpiaci éven belül egy elõzetes kifizetés iránti kérelmet nyújthat be. A benyújtás helye:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1385 Budapest 62., Pf. 867.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelethiánypótlásra szólítja fel.

Az MVH a kérelmet elutasítja,amennyiben a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 98/2006. (X. 16.) MVH közleményben vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti, illetve a kérelmét határidõn túl nyújtja be. Ebben az esetben a kérelmezõ által letétbe helyezett biztosíték felszabadításra kerül, és a kérelemben feltüntetett bormennyiségek lepárlására további (a IX. pont alapján) támogatás nem vehetõ igénybe.

Amennyiben a jóváhagyott összeg kevesebb, mint az igényelt támogatás összege, az MVH az elõzetesen kifizetett tá- mogatás 120%-át meghaladó összeg felszabadításáról intézkedik.

938 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(27)

VII. A biztosíték felszabadításának feltételei

Az elõzetes kifizetés iránti kérelemhez letétbe helyezett biztosíték akkor szabadítható fel, ha a lepárlóüzem eleget tett az alábbi feltételeknek:

a)igazolja, hogy

– az értesítés alapján beszállított borért, az 1493/1999/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdésében meghatározott 2,488 euró/térfogatszázalék/hektoliter összegû minimális felvásárlási árat – az 1493/1999/EK rendelet 32. cikkében em- lített esetek kivételével – a termelõ(k) részére az átvételt követõ három hónapon belül megfizette. Az ár a termelõ telep- helyén történt átvételre vonatkozik;

b)kérelméhez csatolja

– az elõzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiségre vonatkozó minimális átvételi ár megfizetését igazoló számlák és azok kifizetést igazoló bizonylatokmásolati példányait, valamint azokösszesítõjét;

– a lepárolt alkoholokra vonatkozó, az 1493/1999/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdésében szerinti laboratórium (Magyarországon a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal a továbbiakban: MgSzH) által kiállított minõsítési bizonyla- tottételenként;

– az elõzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiségre vonatkozóan 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 33. melléklete szerinti termelési napló másolatáttételenként, amellyel igazolja, hogy a megadott idõn belül a teljes bor- mennyiséget lepárolta

– az elõzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiségre vonatkozóan a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. melléklete szerinti, a VPOP által ellenjegyzett termékmérleg – nyilvántartások másolatait azokra ahónapokravo- natkozóan, amelyekben a bormennyiséget lepárolta.

VIII. A biztosíték felszabadítása iránti kérelem benyújtása

Az1. és 3. számú mellékletek(B0730, illetve B0732) szerinti, a biztosíték felszabadítása iránti kérelmet – annak mel- lékleteivel együtt – legkésõbb a bor beszállítását következõ borpiaci év október 31-ig kell postai úton az MVH Központi Hivatalához benyújtani az VI. pontban megadott címre. A biztosíték felszabadítása iránti kérelmet egy alkalommal, a le- párlás befejezését követõen lehet benyújtani.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelethiánypótlásra szólítja fel, amit a felszólításban megje- lölt határnapig kell teljesíteni.

Az MVH a kérelmet elutasítjaamennyiben a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 98/2006. (X. 16.) MVH közleményben, vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti. Határidõn túl benyújtott kérelem esetén aletétbe helyezett biztosíték elvész.

IX. A támogatási kérelem benyújtása

Amennyiben a lepárlóüzemelõzetes kifizetést nem, vagy csak a támogatási összeg egy részére kérelmezte, úgy a lepárlási támogatást e közlemény1. és 4. számú melléklete(B0730, illetve B0733) szerinti támogatási kérelem benyújtá- sával igényelheti. Támogatásban az a lepárlóüzem részesíthetõ, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a)igazolja, hogy

– az értesítés (végzés) alapján beszállított borokért az 1493/1999/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdésében megha- tározott 2,488 euró/térfogatszázalék/hektoliter összegû minimális felvásárlási árat a termelõ(k) részére az átvételt követõ három hónapon belül megfizette. Az ár a lepárlóüzem telephelyén történt átvételre vonatkozik;

b)támogatási kérelméhez csatolja:

– az értesítésben meghatározottteljes, vagy részbeni elõzetes kifizetés iránti kérelem után fennmaradó bormennyisé- gek minimális átvételi árának megfizetését igazoló számlák és azok kifizetést igazoló bizonylatok másolati példányait, valamint azokösszesítõjét;

– az értesítésben meghatározottteljes,vagy részbeni elõzetes kifizetés iránti kérelem után fennmaradó bormennyisé- gekre vonatkozó, az 52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendeletben meghatározott borkísérõ okmányok másolatait tételenként,valamint azokösszesítõjét;

– a lepárolt alkoholokra vonatkozó, az 1493/1999/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdésében szerinti laboratórium (MgSzH) által kiállított minõsítési bizonylatottételenként;

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 939

(28)

– az értesítésben meghatározottteljes,vagy részbeni elõzetes kifizetés iránti kérelem után fennmaradó bormennyisé- gek lepárlására vonatkozóan a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 33. melléklete szerinti termelési napló másolatáttételen- ként, amelyben igazolja, hogy a megadott idõn belül az adott tételt teljes egészben lepárolta;

– a támogatás iránti kérelemben feltüntetett bormennyiségre vonatkozóan a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. mellék- lete szerinti, a VPOP által ellenjegyzett termékmérleg – nyilvántartások másolatait azokra ahónapokravonatkozóan, amelyekben a bormennyiséget lepárolta.

A támogatási kérelmet – annak mellékleteivel együtt – legkésõbb a teljes bormennyiség lepárlóüzembe történõ be- szállításának borpiaci évét követõ borpiaci év november 30-áig kell benyújtani postai úton az VI. pontban megadott cím- re. A lepárlóüzem támogatási kérelmet havonta egy alkalommal nyújthat be.Egy támogatási kérelemnek legalább egy teljes naptári hónap alatt lepárolt alkoholokra kell vonatkoznia, kivéve abban az esetben, amikor a részbeni elõ- zetes kifizetés iránti kérelem után fennmaradó bormennyiségek lepárlására vonatkozóan erre nincs lehetõség.

Támogatás iránti kérelem esetében a támogatási összeg alapja a beszállított borból ténylegesen lepárolt alkohol- mennyiség, amely 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. melléklete szerinti, a VPOP által ellenjegyzett termékmérleg–nyil- vántartásokban szerepel.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelethiánypótlásra szólítja fel, amit a felszólításban megje- lölt határnapig kell teljesíteni.

Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 98/2006. (X. 16.) MVH közleményben, vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti, vagy ké- relmét határidõn túl nyújtja be.

Az MVH a támogatást a kérelem hiánytalan beérkezésétõl számított három hónapon belül fizeti ki.

X. Az elõállított alkoholok tárolásának támogatása

Az 1623/2000/EK rendelet 64. cikkének (2) bekezdése értelmében a lepárlóüzem az általa lepárolt – a szeszesitalpiac ellátását szolgáló – alkoholok tárolásához támogatást vehet igénybe az alábbi feltételek szerint:

a) A tárolási támogatásra jogosult alkoholok:

– azon alkoholok mennyisége, amelyek az MVH szállítási szerzõdésekre vonatkozó értesítésben meghatározott, az adott borpiaci év július 15-ig beszállított teljes bormennyiségnek a következõ borászati év szeptember 30-ig történõ le- párlásából származnak.

b) A támogatásban részesíthetõ tárolás idõszaka:

– a tárolás minimális idõtartama: 6 hónap;

– a tárolás maximális idõtartama: 12 hónap.

c) A támogatható alkoholmennyiség:

– e közlemény III. pontjában meghatározott alkoholtípusonként a minimális mennyiség: 100 hl. A tárolni kívánt alko- holokat minimum 100 hl kapacitású tárolóedényekben (tartályokban) kell elhelyezni.

XI. Az elõállított alkoholok tárolására vonatkozó kérelem

Alkohol tárolási támogatás irántikérelmet kizárólag olyan lepárlóüzem nyújthat be, amely:

a)eleget tett

– a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 98/2006. (X. 16.) MVH közleményben, valamint az e közle- ményben meghatározott feltételeknek;

b)nyilatkozik arról, hogy

– a tárolásra szánt alkoholokat az e közleményben elõírt feltételek szerint készítette;

– az általa lepárolt alkoholok a saját tulajdonát képezik;

– a tárolás helyét és módját a tárolás teljes ideje alatt nem változtatja meg;

– a lepárolt alkoholokat a tárolás ideje alatt nem hozza forgalomba;

c)kérelméhez csatolja

– a tárolótartály nyilvántartás másolatát;

– a tárolásra szánt alkoholra vonatkozó készletnyilvántartás másolatát;

– a tárolásra szánt alkoholokra vonatkozó, az 1493/1999/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdésében szerinti labora- tórium (MgSzH) által kiállított minõsítési bizonylatottételenként(tárolótartály).

940 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(29)

A kérelmet csak a lepárolt alkoholokra vonatkozóan lehet benyújtani.

Az5. és 6. számú mellékletek(B0740, illetve B0741) szerinti kérelmet azok mellékleteivel együtt legkésõbb egy hó- nappal a tárolás megkezdésének napját megelõzõen kell benyújtani postai úton az V. pontban megadott címre.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelethiánypótlásra szólítja fel, amit a felszólításban megje- lölt határnapig kell teljesíteni.

Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 98/2006. (X. 16.) MVH közleményben, vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

Amennyiben a kérelem a követelményeknek megfelel, az MVH által kibocsátott jóváhagyó végzés tartalmazza a táro- lásra engedélyezett alkohol(ok) pontos megnevezését, a tárolásra engedélyezett mennyiséget, a tárolás helyét, módját, il- letve a tárolási idõszak elsõ és tervezett utolsó napját.

XII. A tárolásra vonatkozó követelmények

A tárolás során az alábbi követelményeknek együttesen kell teljesülniük:

– a tárolt alkoholoknak a tárolás teljes idõtartama alatt meg kell felelniük a III. pontban meghatározott követelmé- nyeknek;

– megengedett az alkoholtartalom havi 0,2%-os változása, annak túllépése esetén viszont támogatás nem vehetõ igénybe a változással érintett tételre (részidõszakban sem!);

– a tárolás helye és módja nem változtatható meg;

– a tárolt alkoholok nem dolgozhatók fel más termékekké;

– a tárolt alkoholok a tárolás ideje alatt nem hozhatók forgalomba.

A lepárlóüzem a tárolás ideje alatt a tárolás alatt lévõ alkoholokra adásvételi szerzõdést köthet, ami azonban csak a tá- rolási idõszak lejártával léphet hatályba.

Amennyiben a tárolás idõtartama alatt a lepárolt alkoholok minõsége olyan mértékben változik, hogy a III. pontban és az e közleményben meghatározott feltételeknek már nem felel meg, úgy arról a lepárlóüzem köteles haladéktalanul értesíteni az MVH-t. A nem megfelelõ minõségû alkoholok mennyiségére nem vehetõ igénybe támogatás (részidõszakra sem!).

XIII. A tárolási idõszak vége

A tárolás idõszakának – amely legfeljebb 12 hónap – utolsó napját a lepárlóüzem határozza meg a7. számú melléklet (B0760) szerinti tárolási támogatásra vonatkozó kérelem formanyomtatványon.

A lepárlóüzem a tárolás megkezdésétõl számított hetedik hónap elsõ napjától szüntetheti meg a tárolást.

XIV. A tárolási támogatás mértéke

A lepárolt alkoholok tárolásához nyújtott támogatás mértéke 0,00042 euró/térfogatszázalék/hl/nap.

Az összeg forintra történõ átszámításához az Európai Központi Bank által közétett, a tárolás kezdõ hónapjának elsõ napján jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.

XV. A tárolási támogatási kérelem benyújtása

A 7. számú melléklet (B0760) szerinti tárolási támogatási kérelmet a tárolási idõszak befejezését megelõzõen egy hónappal kell benyújtani postai úton az V. pontban elõírt címre. Egy tárolási támogatási kérelem legalább egy tároló- edényre (tartályra) kell, hogy vonatkozzon.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelethiánypótlásra szólítja fel, amit a felszólításban megje- lölt határnapig kell teljesíteni.

Az MVH a kérelmetelutasítja, ha a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és illetve nemzeti jogszabályokban, vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

A tárolási támogatásban részesített alkoholok közigazgatási szervek részére nem értékesíthetõek, illetve ilyen értéke- sítés kizárólag a tárolási támogatás visszafizetése után történhet. A visszafizetési kötelezettség nem vonatkozik a köz- igazgatási hatóságok által olyan program keretében értékesített alkoholmennyiségre, amely nem akadályozza a hagyo- mányos felhasználást (pl.: az agrár-környezetvédelmi program keretében a tüzelõanyag-ágazat részére értékesített alko- hol stb.).

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 941

(30)

XVI. Jogkövetkezmények

Amennyiben a lepárlóüzem nem teljesíti az 1623/2000/EK rendelet 65. cikkének (8) és (9) bekezdése szerinti kötele- zettségeit – a vis maior esetét kivéve –, vagy megtagadja, hogy ellenõrzésnek vessék alá, támogatást nem vehet igénybe.

XVII. A közlemény hatálya

A közlemény a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell. A közlemény kihirdetésével egyidejûlega szeszesitalpiac ellátását szolgáló borlepárlás és a lepárlásból származó alkoholok tárolásának támogatási feltételeirõl szóló 21/2006. (II. 21.) MVH közlemény hatályát veszti.

XVIII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1999. május 17-i, 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezésérõl,

– a Bizottság 2000. július 25-i, 1623/2000/EK rendelete a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szerve- zésérõl szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megállapításáról,

– a Bizottság 2001. június 28-i, 1282/2001/EK rendelete a bortermékek azonosításához szükséges információgyûjtés és a borpiac felügyelete tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapítá- sáról, valamint az 1623/2000/EK rendelet módosításáról,

– a Bizottság 2006. december 20-i, 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me- zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról,

– a Bizottság 1985. július 22-i, 2220/85/EGK rendelete a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer alkal- mazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról,

– a Tanács 1989. május 29-i, 1576/89/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, leírására és kiszerelésére vo- natkozó általános elõírások megállapításáról,

– a Bizottság 1990. április 24-i, 1014/90/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszere- lésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról,

– a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései- rõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény,

– a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény,

– a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, – az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rend- szerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet,

– a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 247/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, – a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.

(II. 13.) Korm. rendelet,

– a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004.

(V. 4.) FVM rendelet,

– a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet,

– a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet,

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.

(II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt Biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közlemény, – a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlás támogatásában részt vevõ termelõk és lepárlóüzemek szállítási szerzõ- déseirõl szóló 98/2006. (X. 16.) MVH közlemény.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2007. február 20.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

942 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(31)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 943

(32)

944 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(33)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 945

(34)

946 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

(35)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 947

(36)

948 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :