• Nem Talált Eredményt

Összefoglaló helyzetjelentés

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Összefoglaló helyzetjelentés"

Copied!
10
0
0

Teljes szövegt

(1)

couldn't-ulttucituci-.lI-UIl-l-lunIII-llolcln-ól-nnoconnnnco-nc...-noaccnntton- u.n.-... .... pol--

(e) KÚLÖNFÉLE o §

tuti.-ll..-Ill.-ltl-UI-l-IIIIIIII-lllllllll'llillllllllllll.llluIIll-llIllIll-IICIIIIIIIIUIOIIIIII

Összefoglaló helyzetjelentés.

Re'sume' de la situation en Hongrie.

Népmozga1om. -— Munkapiac. —— Termelés. Kereskedelem. és közlekedés. Átalakulás. —— Pénz és hitel.

Gazdasági jelzőtábla.

Monument de la population. —— Marché du travaili -— Production. .— Commercc et transparls. —- Mouvemmt des prix. ——

Mommie et credit.

Tableau économígue.

Résume'. Nous présentons les données relatives a février 1933: Le nombre des mariages accusait une augmentation considérable; il y a en 12'3 mariages pour 1.000 habitants. La proportion des nés nivants a été supe'rieure de 26 pour 1.009 a celle du mois précédent. Bien (Iue la mortaliié ait dépassé de 0"?

pour 1000 celle de janvíer 1933, elle a été inférieure de 1'6 pour 1000 a celle de février 1932. La propor—

tion de l'accroissement naturel s'est éleve'e a 4'5 pour 1000, accnsant une augmentatíon sur le chif/re cor—

respondant (2'6 pour 1.000) du mois précédent et une diminntion (0*8 pour 1.000) par rapport a fű—

vrier 1932.

Le chómage saisonnier a continue' ;: angmenter, mais il a été infe'rieur d celui d'il ;] a un an. Le nombre des ehómeurs syndigués a Iraissé de 1'4% par rapport- au mois précédent et de 4600 par rap—

port (: fevrier 1932. Pour toute la Hongrie, il y a en 433 dernandes de travail pour 100 offres. On a piaci? 20'5% des clzőmenrs ayant demandé du tra—

vail. La production du lignite et de la houille ont respectivement diminné de 12'4 et de 14'470 pour des eanses diordre saisonnier. Onan! a la produc—

tion du minerai de fer el celle de la fonte a kraf—

filler, (rom,!)(natívement' (! janoier 1933, la premiere

s'est élevée de 7'2% et la seconde, de 20'27.

Le commerce eactérienr a été tres faible. Toute- fois, la balance comrnerciale presentait un actif, les exportations (26'5 millions de pengős) ayant été supérieures aux importations (21'7 millions de (I.).

Panni les earportations, on constate un aoerois—

sement de 1'8 million de pengős pour [*oeni, dü aux achais fails ;; la veille des angmentntions de tores donaniéres étrangéres, et une augmentation, représentant 1 million de pengős, pour le froment.

Le trafic ierroviaire et postal a continué ;; étre tres faible. Le trafie'voyageurs aecusait une regres—

sion singnliere ('——-1/i'6'o) par rapport an mois pré—

eédent.

La liausse, commencée en janvier, des prix ayant eontinné, l'indice des prím de gros stest élevé de 1 point.

La baisse de certains produits agricoles a été eomplétement eompensée par la hausse (Pautres produits de lyagrienlture et de liélevage (eéréales, oiande de porc, viande de vean, saindoux). Les prix de detail n'ont pas suiui les prix de gros.

L'indiee du (foút de la vie est deseendu a 93'5 (—w1'1

point) en raison snrtout de la baísse des vivres et (les articles de uétement.

Le Ier fénrier, le transferi-moratoire a été proroge (l'un an. Dans le méme temps, gueloues impóts om" été angmentés.

A partir du 25 fe'uríer, le gouvernement, elar- yissant le cadre du rnouvernent de la Bourse de Budapest, a étendu l'autorisation (le cote sar 2!!—

actions non eotées (lepuis les restrictions boursiéres.

La baisse a eontinué a la Boni-se.

Le nombre des nonvelles insolvabilites (a,-ensaii' une dinu'nntion de 1219" par rapport a janm'er dernier. (Jomparaiiaement a celui—ci, le nombre (les lettres de Change protestées a iliminné de 3'300 et lenr valeur, de S)'(í%.

Népmozgalom. Az 1933. évi február hónapban a népmozgalmi adatok alakulása az előző havihoz viszonyítva kedvező ki'—pet mutatott. Mult év feb—

i'uárjának adataival szemben azonban az élveszüle- lóseknél és a termeszetes szaporodásnál még így is hanyatlás észlelhető. A házasságkötések száma az egy év előttihez képest is lényegesen megduz- 7adl. Az 1000 lélekre számított házasságkötési arányszám 5'1—del 12'3—1'e cmelkedelt. Egy évvel azelőtt az arányszám 8'7—en állott. Az élvesziilete'si arányszám február hónapban 22'3 volt, 2'6-del ma—

gasabb, mint egy hónappal ezelőtt, de 2'4—del ala- csonyabb mint a mult évben. A halálozások száma az előző havi megduzzadás után csökkent. Az 1000 lélekre számított halálozási arányszám azonban 0'7 ponttal ITS-re emelkedett, az egy év előtti álla- pothoz képest azonban 1'6 pontos javulás mulat—

kozik. Az egy éven aluli elhaltak számának c'söwk- kenése a-z arányszámot teljes 2 ponttal 16'1—re szállilotta le. 1932 februárjában a 100 élveszülöttre eső cseesermöhalo'tlak száma 15'2 volt. A gümő- kóros elhalálozás az évnek ebben az időszakában általában magasan szokott mozogni. Az 1000 lé—

lekre számított arányszám 1'92 volt az előző havi 176 és a mult évi február havi 2'23—mal szemben A természetes szaporodásban évszaki javulás ész-

lelhető, mely az 1000 lélekre számított természetes szapordási arányszámot az előző havi 2'6—ről 4'5—i'e emelte. _Az arányszám azonban a mult évinél 0'8

ponllal alaesonyahban állott. ;

(2)

3. szám.

-— 218 ——

1933

Munkapiac. Az előző havi jelentésünkben már rámutattunk arra, hogy az idényszerű behatások ebben az esztendőben távolról sincsenek oly kedve—

zőtlen hatással a munkapiac feszültségére, mint voltak az elmult esztendőben. A munkanélküliség idényszerű tetőpontja az év első hónapjában kö-

vetkezett be, épúgy mint tavaly, most azon-

ban alatta maradt a mult évinek s február hóban az idényszerű enyhülés a munkanélküliek számát már 1'4%—ka1 apasztotta. A mult év azonos hónap- jával szemben a hanyatlás sokkal számottevőbb és 4'6%-ot tesz. A munkanélküliek 59'1%—a Buda- pestre, 40'9%—a pedig vidékre esett. A mun—

kiapiaci feszültség enyhülést: a legtöbb szak- maban csökkentette a munkanélküliek számát.

Az építőiparban 6'2%, a bőriparban 3'0%, a ruhá—

zati iparban 2'l%, a szállodai és éttermi alkalma- zottaknál pedig 1'6% volt a hanyatlás. Emelkedés rsak az élelmezési és a sokszorosító iparban volt észlelhető (—l— 5'0%, ri—O'Soo).

A hatósági és magánközvetítőknél bejelentett munkahelyek száma csökkent, de hanyatlott a munkakeresők száma is. Országos viszonylatban 100 munkahelyre 433 munkakereső esett. Budapes- ten 100 munkahelyre 615, vidéken pedig 300 mun- kakereső jutott. A murnkakeresők közül országos viszonylatban 20'5%, a fővárosban l2'4%, a vidé—

ken pedig 31'2% volt elhelyezhető.

Termelés. Magyarország gazdasági helyzetében a tárgyalt hóban nem következett be lényegesebb változás. így a termelési adottságok sem változtak számottevő módon. A fontosabb termelési adat- sorok közül a kőszén és a barnaszén termelési ada- tai az idényszerű behatások folytán hanyatlást mu- tatnak. Kőszéntermelésünk az előző havival szem- ben 12'4%—kal, az egy év előttihez viszonyítva pe—

dig 9'1%—xkal esett vissza. A barnaszén termelésénél a hanyatlás még fokozottabb mérvű. A január havi- val 14'4%—os, 1932 februárjára! szemben pedig

l3'1%-os csökkenést szenvedett.

A vasérc és vassalak havi termelése a mult év augusztusában 3313 ezer g—val érte el legmélyebb állását. Azóta a termelés átmeneti javul-ások után az év végével ismét a mélypontra sülyedt, Az 1983.

év első két hónapjában a javulás jelei mutatkoz—

tak. A tárgyalt hóban a termelés 36'4 ezer (; volt, 7'4%.—kal magasabb az előző havinal. Az 1032. évi február havi termeléssel szemben ellenben még így is 37'7%-os hanyatlás mutatkozik. Az év első két hónapjának termelése pedig 39'8%-kal maradt a mult évi mögött. A finomításra való nyersvas termelésénél ,a növekedés 20'200—1'a rúg, az egy év előttihez viszonyítva azonban 51'6%3 visszaesés mu- tatkozik. Az év első két hónapjának termelése pe- dig 58'7%—kal kisebb a mult év azonos időszakának termelésénél. Úgy a vasérc, mint a finomításra való nyersvas termelésénél bekövetkezett javulás még

nem olyan nagy arányú, hogy abból a termelés irányzatának maradandó javulására és a többi ter- melési ágak nagyobb mérvű foglalkoztatottságára lehetne következtetni.

Az 1933. évi február havi elektromos áramter-

melés 18'4%—xkal csökkent. Az egy év előtti terme—

léssel szemben csak árnyalati a visszaesés (—0'8"ol.

A motorikus célokra elosztott árammennyiség 03 millió kilowatt órával esett, azonban még így is 12 millióval volt több a mult évinél.

Kereskedelem és közlekedés. A nemzetközi árú- vsereforgalom elé a tárgyalt hóban újabb nehézsé—

gek tornyosultak. Az új német agrárvámok február 19-én léptek életbe. A német birodalmi kormány lényegesen emelte az élőmarha, a hús, a sertészsír, a libazsír, továbbá pehelytoll vámtételeit.

Külkereskedelmi forgalmunk rendkívül

esony szinten mozog, újabb összezsugorodás azon—

ban nem következett be. Az összforgalom február hóban 482 millió pengő volt, ami mindössze csak 1'1 millió pengő visszaesést mutat a megelőző év februárjával szemben. A külkereskedelmi mérleg ellenben javult, mert a mult évi 2'7 millió passzí—

vum helyett 4'8 milliós aktívumot értünk el. A be—

hozatal az előző havihoz viszonyítva 0'6 millióval 21'7 millióra esett, a kivitel értéke ellenben 2'9 mil-

lióval 266 millióra emelkedett.

A behozatal összetételében is érdekes eltolódás

ala—

figyelhető meg. Az eddig vezető helyen levő fa a tizenegyedik, a papiros pedig _ az eddigi második legnagyobb import—tétel —— a harmadik helyre szo- rult vissza. Olajosmag—importunk több mint fél—

millióval csökkent, szénbehozatalunk 300000 pen—

gővel. Ehez sközelálló értékkel csökkent nyers juta, nyers ásványolaj, pamut és gyapjúszövet be—

hozatalunk. Legnagyobb mérvben emelkedett a nyers pamutimport, 600 ezer pengővel. Félmillió—

val ment fel a vízijármű-behozatal; ezeken kívül elég számottevő —— néhány százezerre menő — nö—

vekedést látunk a vasúti kocsik, friss gyümöles, kátrányfestőanyagok, nyers kakaóbab, fésültgyapjú és cserzőanyagkivonatok tételeinél.

A kivitelben rendkívüli módon, 18 millió pen- gővel emelkedett a tojás tétele, ami 2"? milliós érté—

kével az árúk sorában a második helyet foglalja el.

Ennek oka a külföldi vámemelések előtti fedező—

vásárlásokban keresendő. Ezenkívül feltűnő a búza közel egymilliós exportértékemelkedése. Agrár—cik—

keink sorából még kiemelkedik az arpaexport és : tengeri, egyenkint 700 ezer pengős előretörése, to-

vábbá az olajos magvak, disznózsir, maláta, lóhere—

mag, és a vaj negyedmillió körüli gyarapodásauAz iparcikkek közül a villamosgépek kivitele kapott erőre. Félmillióhoz közeljáró csökkenést mutat a mezőgazdasági termények közül a szalma és az ipari gyártmányok sorából a selyemszövet. Kikészi-

tett bőrből, prémbőrből és lisztből szintén keveseb- bet helyeztünk el külföldön, mint egy év előtt.

(3)

l'asúti és postaforgalomra vonat—kozó ada t — let én működő Összes bankok ra kiterjedt és úgy

sorok az eddigi legmélyebb szint körül mozognak.

A vasútforgalmi adatsorok közül csak a szállított utasok száma szenvedett lényegesebb csökkenést, mely az elöző havihoz viszonyitva 1413. a mult évi—

vel szemben pedig 8'990-ot lesz. A postaforgahni adatsorok szintén csökkentek, a

ban itt is szűk keretek között mozgott. A levélkül-

demények darabszáma 2*9%4—kal, a

nyoké pedig 5'8%—kal hanyatlott. Az egy év előtti-

hez viszonyítva az előbbinél 3477), az utóbbinál

pedig 8'5% visszaesés tapasztalható. A távbeszélő főállomások száma 196—tal 76.761-1'e esett.

Áralakulás. A mult évi nagyarányú

mely az egész éven át tartott, az év végével meg—

szünt, 1933 első két hónapjában pedig az árviszo- nyok már javuló irányt mutattak. Az átlagos ár- hanyatlás azorh

postautalvá—

áresés,

szinvonal február hó folyamán ismét emelkedett Ez az emelkedés a hivatalos nagykereskedelmi ár—

index 1 pontos növekedésében jutott kifejezésre. A nagykereskedelmi árindex komponensei közül a ,,mezőgazdaság és állattenyésztés" esoportindexe 1 ponttal 72—re, :: ,,gyarmatárúké" 14 ponttal 147-re emelkedett. Az utóbbi emelkedését a kormánynak a első napján kiadott rendelete idézte elő, mely

a kávé, tea és a fahéj vámját mirő-kal, az egyéb fűszerárúk és déligyiimölrsök vámját általában 100%-kal emelte. A vámemelés természetesen az.

áthárítás következtében a gyarmatárúk belföldi ár- színvonalában megfelelőképen kifejezésre jutott. A .,malom- és cukoripar", továbbá az _,egyéb ipar"

indexe változatlanul az egy bő előtti nívón állott, így az agrárolló ! ponttal összébbzárnlt és a végén 68'5-en volt.

, A kiskereskedelmi árak alakulása nem tartott lépést a nagykereskedelmi árnlvó emelkedésével.

.l megélhetési költségek indexe 11 ponttal 93'5—re esett. A hanyatlást az élelmezési cikkek olcsóbbov dásán kivül főleg a ruházati és a fűtési, továbbá a világítási cikkek árhanyatlása idézte elő. A ruhá—

zati cikkek indexe 6'2 ponttal 101'9-re hanyatlott.

A fűtési és világítási cikkek indexe pedig az előző havi 1337-es állásáról 131'7-re esett.

Pénz és hitet. A tárgyalt hóban az általános

világgazdasági helyzetre az amerikai bankválság volt igen kedvezőtlen hatással. A bizalmi válság kapcsán a fizetőeszközök megszerzésére irányuló run nemcsak egyes államok bankjait sodorta vál- ságos helyzetbe, hanem az Egyesült Államok egész bank- és hitelrendszerét is alapjában ingatta meg.

A pánik február utolsó hetében öltött nagyobb ará—

nyokat, amely ellen számos állam bankszünnapok elrendelésével, később pedig a bankbetétek kifize- tésének korlátozásával próbálkozott védekezni. Ez azonban nem vezetett kielégítő eredményre ezért a kongresszus országos valutaellenőri ál—

lást szervezett, hogy ezzel a tőkemenekülés útját is lezárja. Ennek ügyköre az Egyesült Államok terü—

szólván korlátlan.

A hazai gazdasági helyzetre a korniz'niynak a hó első napjain kiadott rendelkezései voltak ki

látással. A külfölddel szemben

soknak pengő értékben való befizetését, vagyis a fennálló tartozá

lranszfermoratóriurn halálát a kormány 1933 de- eember 22—ig meghosszabbította és felhatalmazta a

alaprendeletben kötelezettség,v pénziigyminisztert arra, hogy az

megállapított lel(etbehelyezúsi

mérvét és módját erre az átmeneti időre rendelet- pengő

ben szabályozhassa. Az aranyban teljesítendő fize—_

tésekről szóló rendeleteknek hatálya ugyancsak 1933 december 22-ig nyert meghosszabítást'. (A kor—

mányrendeletek másik része az államháztartás egyensúlyának biztosítása céljából egyrészről az

egyes adótételeket emelte, másrészről az állami és önkormányzati személyi kiadásokat csökkentette.

A Magyar Nemzeti Bank adatsorai a tárgyalt , folyamán nem szenvedtek lényegesebb válto—

zást. A jegyforgalom 6'7 millió pengővel 8436 mir-—

lióra,'a váltótárea pedig 31 millióval 453'9 millióra ( hanyatlott. Érekészletiink 22 millióval 122'2-1'e emelkedett. Az ércfedezeti arány árnyalati javu—

lást mutat, a kamatlábak pedig változatlanul az

egy előtti nivón állottak. ;

A postatakaréknál és a

budapesti pénzintézetnél elhelyezett takarékbetétek állaga 08 millióval hanyatlott. Ezzel szemben azon ban a folyószámlabetétek 6'6 millióval emelkedtek.

tizenkét legnagyobb

A hó végén az összes belétek állaga 5'8 millió pen!

gős gyarapodást mutat az előző hóvógi állomány—

nyal' szemben.

Tőzsde. 1932 szeptember 20-tól, a tőzsde újbóli megnyitásától kezdve a budapesti értéktőzsdén mindössze csak 18 részvényt jegyeztek. A folya—r mán a részvényforgalom újabb 24 részvénnyel—bő— ' vült. Az időközben bevezetett egy új részvénnyel együtt jelenleg összesen 43 értékpapír van tőzsdei forgalomban. Jóllehet a rószvényforgalom kiter- jesztése élénkitőleg hatott a tőzsdére, az újonnan jelentékeny árfo- részve'nyindex 5'4 jegyzett részvények nagy resze

lyamveszteséget szenvedett. A ponttal SO'S-ra hanyatlott.

Hitelbíztonságz Február folyamán az új fizetésképtelenségek száma mindössze 51 volt A hanyatlás az előző bnvival !2íl%i, 1932 felnnarja—

val szemben pedig 77105 A hitelbiztonsagi helyzet tehát továbbra is a javulás és a tisztulási folya- mat jeleit mutatja A váltóóvások száma és összege is tovább csökkent. Az előbbi adatsor 3'3%—os, az utóbbi 9'6%i-os hanyatlást mutat az előző havit/ai szemben. Mult év azonos ln'nmpjz'ihoz viszonyítva az óvatolt váltók száma 47'896—knl, összege pedig 48'9%.—kal esett. Ezek az adatok azonban nemcsak

a hitelbiztonsági helyzet javulását mutatják, de azt is jelzik, hogy a hitelezés is szűk keretek között

volt.

mozog s hogy az ügyletek legnagyobb része jelen-

leg készpénzzel kell, hogy lebonyolítást nyerjen.

16

(4)

3. szám. —— 220 —— __ 1933

Gazdasági jelzőtábla.*)

W

W

W

1981 1932') 1 9 3 1 1 9 8 2

M e g n 8 ve z é s Egy;* ' ég * ....,.__._.11--._._atlag szept.** október! nov." ' ' dec. '—"Wjanuár'február" f" ""—"'"márc. "'! április]' . Moyenne Sept. ()ctobre Nov. Déc. .laawíerIFévríw Mars Avril _

, s 1 ! '

Nepmozgalom. _

1 Házasságkölés . . . szám 6.863 5.871 5.469 9.340 11.070 5.341 6.553 5.999 4.320 5.405:1

2 llázasságkőlés 1000 lélekre . . . . ,, 8-3 3-6 7-7 11-3 15-5 7-2 8'8 87 58 7-5_,

3 Élveszülelés . . . , 17.244 16.763 17.85 16.664 13.891 14.140 16.121 17.057 18.884, 17.921:

4 Élveszülelés 1000 lélekre . . . 23-7 237) 25—1 22-41 19-51 19-2 217 24-7 25-43 25-01 5 Halálozás . . . ,, 131208] 12.973 10.396 10.594 9.547! 11.282 11.632 13.420 163833 13.776 6 llalálozás 1000 lélekre . . . ,, 10-6 17-3 14-5 14-3 13-41 15-17 15-7 19-4 20-7' 192, 7 Egy éven aluli elhalt. . . , 2.789 6.111 2.536. 2.188 1.782 2.059 2.212 2.595 2.992 2.903;

8 Egy éven aluli elhalt 100 élveszülöltl'e . " 16—2 187; I—I'Zg 132 128 14'6' _ 13-7 15'2 158 1621

9 Gúmőkórban elhalt . . . ,, 1.445 1.373 885 1.009 911 1.248 1.291 1.540 1.959 1.099;

10 Günlőkórban elhalt 1000 lélekre. . . . ,, 1-99 ms 1-24 1-37 123 1-09 1-74 2-23 264 2051

11 Természetes szaporodás . . . . . . " 5.168! 3.789 74613 5.960 4.344 2.358 4.489 3.037. 3.501 41434§

12 Természetes szaporodás 1000 lélekre . . 7'1 52 1027 81 6-1 J'!) 00 02? 4-7 081

13 Kivándoroll . . . 121 67 167 104 69 29 43 71. 104 99;

14 Visszavándoroll . . . . . . . . . ,. 133 183 151 184 160 170 201 206 181 1511

. 1

Munkapiac. 1 _ * _ ?_

15 Társadalombizloslló szervek taglétszáma 1-000 __. 9157 9235 900'0 832'1 827'1 899'3 833'4 858'3;

Munkanélküli:

_ _ 3

16 Szociáldem. szakszervezeti összesen . . SZám 27—635 39-77? 28716 28998 29-907 31-906 39-711 325453 31340: 30057 17 Szociáldem. szakszervezeti Budapesten . ,, 15158 16-969 15390 15295 16-067 17-582 18332 18350 172841 170531 18 Ker. szoc. szakszervezeti Budapesten . u 977 1-026 93? 1-020 1-169 1-240 1482 1.080 1034 961 _ 19 Szakszervezet; münkanélküli együtt _ _ ,, 28.612 30.798 29.648 30.018 31.076 33.146 33.893 33.728_ 32.864_ 31013

Hatósági és magán munkaközvetítés: _

_ i

20 Munkahely . . . _ . _ _ szám 12.459 14—086 10.374 8.671 16.586 14.662 15.124 16.383 20.529 185251 21 Munkakereső . _ , _ _ _ _ _ _ _ ,, 52.305 66335 60.495 52.334 63.963 66.142 66.442 68.732 71210 584595 22 100 munkahelyre esett munkakereső . . ,, 433 497 485 503 456 447 439 419 340 369?

23 Munkaközvelítés _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,, 10.394 12.094 8.293 6.894 11.928 13.132 13.318 14.523 16.678 16.1761

24 100 munkahelyre esen közvelilés . . . ,, 83'5 86'] 79'9 79'5 87'8 90'2 88'1 88'6 81'2_ élő-2!

Fela'ánlott órabérek:

25 Bááogog _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pengő 0-66 0'60 0-67 065 060 0-62 061 0651 053 11—54!—1

26 Asztalos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,, 0-54 0-43 0-51_ 0-50 062 0142 051 0771 0-47 0-47.

27 Szabó _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,, 0-47 041 0411 0-46 11—46 046 041 0381 042 0-42í

23 Kőmíves _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,, 072 066 068 069 0—64 0-83 080 0501 063 0764,

29 Napszámoá _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 044 040 0-46 0-44 0-43 0-35 0-46 0-42 0-42_ 0-441

30 Gyári munkásnő _ _ _ _ _ _ _ ,, 0264 0-22 0-27 0-21 0—25 0-21 0—19 036 0251 o-zzg

31 Napszámosnő _ _ _ _ _ _ _ _ __ 0-37_ 034 0-31 0-36 0-37 0—32 0-29 034 0851 0351

Termelés. [ _ 1 1

32 Kőszén _ _ , _ , _ _ _ _ _ _ _ _ 10009 64691 7457 6920 76101 4805 728-1 755'4 7319 7147; 7346;

33 Bamaszén _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30928 49429 5.454-5 6.842-7 6.552'8 6.175-0 65592 54861 5.076-5'3971-03

34 Vasérc és vassalak. . . . . . . _ , 70'0 43'9 736 58-61 68-3 73—0 664 58'4 73-0 45-73 35 Finomltásra való nyersvas. . . . . . ,, 13'3'0 55'2 142'6 115'53 105"? 116'8 100'2 87'11 92'2 49'81

36 52352 _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.000111. 22-51 1917 108 17—2I 558 536 2841 20-31 16-31 12-91

37 Cukor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.000g 1047, 86'1 0-0 5976 644—7 10-0 00 0-01 00. 0-01'

* . 3 3

Budapest szlöv. Eleklrfmms Művei: ]

! . 3

38 Villamosáram , . . , _ _ _ _ _ 1.000kw.óra 19.970 19.870 19.011 21.513 21.991 23.313 23.366 20.093] 197471 180881

39 Molorikus célra elosztott áram . . . . ,, 7.719 7.896 7.948 8.225 8.115_ 7.828 7.085 7.243_ 6.987 7.761;

40 Magánvilágitási célra elosztott áram _ _ , 7.467 6.989 5.952 6.669 7.795 9.266 10.031 9.428; 8.283_ 7.4561 41 Elektromosáramfogyasztók _ _ _ _ _ szám — _J _ 227298 228.626 229.884 231.265 231620(281640123168252314471

Kereskedelem és közlekedés.

1 1 ' 1

_ Külkereskedelem:

! ' ; § ] ?

42 Belaozgugló _összesenI . . . 1,000.000P 45-0 27-9 414 41-1 36-3 41-13 27-91 260; 311; 202;

!

_ ;

43 _1, . ! 1.000 (] 1.019-31 686—4 1.140-0 1.379-5 1.147-2 7617 63601 8859 7064? 5484

44 Me" és megmunká" [a 1 1.000P 4.712,1 3.007 4.873 5.518 4.969 3.480 2.637; 2.786! 38181 2.658

45 Szén 1 1.000 (; 723—9 ; 31913 9479 8228 470'8 4597 3656 1 3599 1 2908 : 2358

46 1 1.000 P 2.627 ; 1.175 3.408 2.972 1.727 1.793 1.310 _ 1.269 ; 817 _ 349

47 -. -. . 1 6 60.060; 58.546 72.517 80.981 49.327 81.460 63.103! 656231 66.264; 48.656

48 Pmm és papMSáruk 1 10002 2.330; 1.821 2.371 2.842 1.835! 3.062 2.267 17611 2.232; 1.680.

49 Nyerspamut ; (; 12.946! 14.962 12.055 13.394 18.249 24.470 12.311 18.3761 36.563; 6.017;

50 1 1 000 ? 1.635 __1 1.643 1.276 1.401 1.909 2.514 1.099 1.607 _1 4.231 § 620 .

51 . .. _ r :; 6.3591 2.995 7.3611 4.366 4.185 6.167 4.052; 3.193 3.046? 2.266

52 Gépek és készulékek ' ' ' 1 1.000? 1.567; 715 1.372; 961' 1.171! 1.432 1.228; 7433 9731 726

53 N ers bőr 1 11 99061 8.674 9.927_1 8.466 8.609 7.642 9.925) 4.9301' 7.811 § 5.764

54 y ' ' ' ' 1 1.000? 1.5851 929 1.530: 1.066( 1.001 918 1.4031 74) 960, 773

55 ; (1 2.4975 481 843! 844' 6.124 . ——

56 Nyers dOhány- 1 1.000? 1.549? 276 6483 — 1 549 4.341 _ ' _ ! _ j _

57 1 :; 1.6225 1.378 1.181 § 1.549 ! 1.084 1.571 1.508 * 1.175 2 1.884 § 1.324

58 selyem és selyemfonál - - 1 1.000? 1.6121 999 8371 965 762 1.333 1.1961 1.0391 1.456; 1.067;

*) A gazdasági jelzőtáblában közölt adatsorok részletes magyarázata a Magyar Statisztikai Szemle 1932. évi 10. számának mellékletében található.

(Gazdaságstatisztikai adatok 1926—32.)

1) A népmozgalmi és külkereskedelmi adatsorok átlagai ideiglenes jellegűek. m- 2) Előzetes adat.

(5)

Ta bleau économigue *)

——-—————'———"—"—'_—"F ——'

1 9 3 2 1933

""" . ; § ' 1 "7 ' ' 'A Um'té D 07 s 1' 11 '

május : június § július aug. szept. október nov. dec. január §február !] a t 1 0 "

Mai 1 Jm'n § Jm'lleí Aoút Sűpí. Octobr0§ Nov. Déc. Jamríer§ Février

í § ; § . Mouvement de la population.

7.805 4.272 3.343 § 4.250 5.081 7.509 10.504 5.390 5. 325; 8.305 nombre Mariages . , _ , , 1

105 60 4-0" 5-7 71 101 § 14'0' 7-2 7-2§12-3 ,, Mariages pour 1.000 habitants ?

17.611 16.448 17.833 . 18.390 18.038 16.075 § 13.462 13.268 14. 640 15.090 ,, Nes Uíuanls. . . . 3

23'7 22'9 24'0 ' 240 252 21'6' 188 178 M'? 22'3 ,, Nés vivants pour 1.000 habita17ts.. . 4

12.611 10.848 11.216, 18.287 14.321 14. 75 12.893 11.752 12.726 12.035 ,, Décés . . _ , _ , , 5

17'0 15'1 151 , 17'0 200 200 17'3 15'8 17'1 17'8 ,, DÉCÉS pour 1.000 habitanls . . . . . 6

2.673 2.150 3.063 4.542 4.998 4.243 2.392 2.540 2.644 2.423 ., Décédés au-dessous d un an . 7

152 131 1742 ' 247 77 264 178 191 18—1 10") ,, Décédés au——dessousd 1171 anpourwo nás vív. 8

1.940 1.524 1.175 § 1.117 993 988 : 961 1.032 1.310 1.300 ,, Décés par tuberculose. . 9

2111 2'13 1 58 163 138 1'33 1'34 1139 176 102 ,, Dévés par tuberculose pour 1.000 habítanis 10

5.000 4.272 6.617 5.103§ 3.717 1.200 1.069 1.516 1.914 3.065 ,, Accroíssemcní natural. , 11

0'7 , 78 80 * 0" 9 § 5'2 1'6 1'5 20 26 46 ,, Accfoíssement natural pour 1.000 habitants 12

§ 72 § 58 77 § 60 § 68 46 71 25 7—1 67 ,, I;mtgrés . 13

' 192 165 155 * 185 207 227 165 162 130 106 ,, Émigrés revmus dans le pays 14

§ Marche' du travail.

886-0 874-5 8547 2) 8618 218711 2) 8782 218690 2) 814'5 * 1.000 Nambre des membndes caiss.d'assur.soc. 15 Chómeura:

28.835 28.872 28.297 28.186 27.860 28.654 29.336 30.967 31.431 30.955 nombre Aux syndimls social—démocmtes de Hongrie 16

16.449 16.233 16.345 16.371 16.005 16.163 16.901 18.142 18.183 17.790 , Am; syndicats soc.—démocrates de Budapest 17 922 960 940 947 1.022 1.091 1.072 1.106 1.178 1.210 ,, Aux syndícals chréíiens—soc. de Budapest 18 29.757 29.332 29.237 29.133 28.882 29.745 30.408 32.078 32.609 32.165 ,, Chómmrs syndiattés au talal . . . . 19

Burenum de pun-eln. ol'llc. elv:-íven 13.745 8.670 8.376 10.093 12. 330 12.106 15.627 17.520 16.845 10.168 nombre 00785 d'emploí . . . . . . . . 20

63.340 59.040 56.985 60.900 65. 436 67.154 71.831 75.288 78.020 70.039 . Demandes d emploi 21

400 031 030 . 003 530 554 450 120 403 433 . Demandes pour 100 o/fres d emploi ?:

11.476 7.787 7. 341 § 8.695 11.098 9.629 13.869 15.034 14.842 14.374 ,] Placemmts ' . . . 23

83'5§ 808 87-17 § 801 900 79-5 856 858 .es-2 .es-9 ,, Placem pour 100 ojres 21 emp'loi 24

§ § Salaires horaires offeris.

06." 053 0-54 § 059 060 065 066 0' 59 058 058 pengos Ferblanliers . . 25

0-44 0-50 0 48 044 042 0—41 0-39 0 43 0-49 0-40 ,, Menuisiers 26

039 038 039 040 039 036 0'47 0 33 0333 036 ,, Taillenrs . . 27

0—72 0-70 0-64 . 065 063 064 0551 0 65 —— —— , Magons . . . . 28

040 030 037 ' 039 0137 0-42 0-47 0 38 038 041 ,, Journaliers . . 29

025 020 022 § 020 022 021 019 0 20 024 023 ,, Ozwríéres de fabn'gue . . . 30

038 0-38 0-32 1 0119 032 036 034 028 025 028 ,, Jozm1aliéws.. . . . . . . . 31

Production.

706 8 7233 7402 7190 7890 8131 770"? 7492 7594 6653 1.000 4 li'yuíile . . . . . . . . . . . . 32 3. 437 8 37964 3.825'4 4.573'7 5.356'8 6.032'6 6.337'4 5.861'7 5.573'0 4.769'5 ,, Ltgmte . . . . . . . . 33

33 1 372 37-1 833 41-7 336 422 336 830 36-4 ,, Minemj def/fer el scm'ie de jer 34

36 6 43-8 39—6 37"? 576 371 466 35-1 331 422 ,, Fame a m jun . . 35

6" 7 4'1 3'1 6'3 _ 195 339 45'7 38'7 35'4 . 1.000 hl 410001- 36

0-0 0—0 0-0 0—2 ' 9-3 5705 4480 4-7 0-0 00 1.000 9 bucre . 37

§ * Uninesd'Eleclr. dala Yale Budapest.-

17.299 § 16.258 16.868 17.716 19.097 21.177 23.160 25.578 24.420 19.931 1.000 kWh Energie élecírigue - - 38 7.293 7.474 7.675 8.186 8.347 8.842 8.585 8.728 8.595 8.814 ,, Energie él. distribuée comme force metric: 39 6.392 5.428 4.893 4.500 5.102 5.935 7.447 8.984 10.287 9.522 ,, Energie él. distribuée pour l'éclaimge priué 40 227267 230592 281469 'A'—30.177 281.709 234.398 2%.787 286798 236/1419 236319 nombre Consommateurs dénzrgíe élevirígue 41

Commerce et transports.

§ 1 Commerce emlérieur:

28'2 § 298 287 251 264 271 303 335 228 21"? I,000,000p Imjgrtations totales 42

;

o n !:

776'8 § 8979 034'8 625'0 8023 5596 548'8 702'8 2721 1318 1.000 l - .: 43

3.855 ! 4.339 2.988 2.470 3.106 2.393 2.013 2.931 1.140 574 1.000 ; 1 Em bruts " ""WS ' ' ' ' ' 44

1000 § 2419 181-6 1572 2301 5530 049-4 4320 267-0 2077 1.000 11 1 Charbm 45

667 § 847 603 543 827 1 2.100 2.611 1.655 902 960 1.000 ;? í ' ' ' ' ' ' ' ' 46

48.565 § 77.178 59.124 45.937 43.677 66.408 57.032 71.038 50.456 31.270 11 . ._ . 47

1.648 1 2.285 1.889 1.301 1.341 1.772 1.660 1.984 1.527 1.149 1.000 ;) § Pam" " Mmm 3" Pam"- 48

6.318 ' 7. 518 9.150 13.598 10.957 17.171 23.902 17.549 13.872 22.676 4 1 Colon brut 49

624 7*3 934 1.586 1.283 2.110 2.849 2.058 1.332 2.213 1.000 17 J ' ' ' ' ' 50

1.830 ; 2.345 2.307 3.455 3.368 3.061 3.085 5.079 3.230 3.971 g 1 , . . 51

550 . 669 541 734 671 753 864 971 725 750 1.000 ;! ; Mmmm " LWWMB ' ' ' - ' 52

9.464 : 11.197 13.577 10.877 9.872 6.268 7.409 6.990 5.388 7.675 17 § . 53

1.043 § 1.137 1.214 1.082 972 574 655 640 579 878 1.000 ;: , Palm hmm ' ' ' ' ' ' — ' 54

_._ —— —— 2.565 1.321 851 1.033 529 —— g 1 . , 55

— § —— —— 1.477 1.016 337 475 — 372 — 1.000 10 ( mum b'ms - - ' ' - 56

1. 520§ 1. 044 1.033 1.349 1.374 1.276 1.498 1.646 1.387 1.363 1] l . . 57

1.263 740 596 929 881 820 1.004 1.051 1.114 1.151 1.000 ;: ; SW " ms de SW 58

*) Pour l'explication détaíllée des chitfres donnés dans ce tableau, voir le supplément du 110 d oct.1932 de cette Revue.

dió]!!! économígue de Hongrie, 1926—1932.)

1) Pour le mouvemmt de la population et le cammerce exte'neur, moyeunes pravisoires. —— 2) Chijfre prouisoire.

16*

(_Données de statis-

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

hozott pamutszövetek értéke 109 millió pengőről 48 millió pengőre esett vissza, a gyapjúszövetek értéke pedig az előző évi 8'6 millió pengővel szemben 4'7 millió

Az 1931. év utolsó hónapjának külkereskedel- mét vizsgálva, azt találjuk, hogy a behozatal értéke 400, a kivitele pedig 43'1 millió pengő volt. E hó- nap

A kivitel értéke a tárgyalt időszakban 151'6 mil- lió pengő volt, 1053 millió pengővel kevesebb, mint a mult év hasonló időszakában. A mezőgazdasági válságos áralakulás

Április havi külkereskedelmi forgalmunk a márciusi'val szemben visszaesést mutat; az egesz forgalom ugyanis 466 millió pengő volt, szemben az előző hó 56'3 és a mult év

tűnik, hogy (a textilipar külkereskedelmi forgalmában a 350 millió pengő értéket is meghaladó behozatal néhány év alatt mint-. egy ötödrrrész'ére, a 300 millió

Bankjaink óvatos üzleti politikáját mutatja, hogy míg 1930-ban 36 millió pengő volt ,a kifizetett osztalék és 93 millió a tulajdon- képeni tartalékok dotálasa — tehát

niusban árnyalati, nem egészen 3'8 millió pengős emelkedes következett be. A mult évihez képest azonban több, mint 90 millió pengő a csökkenés, A devizák és

Visszaesést mutat még az átutonnakilo- méter számsora, mely 70 millió kilométerrel 470'5 millió kilométerre (——1'5%), valamint a megrakott teherkocsik számsora, mely