(1)Bem József a l t á b o r n a g y s z á r m a z á s a

Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

Bem József a l t á b o r n a g y s z á r m a z á s a .

A Bem-család, a h o n n a n Bem József t á b o r n o k s z á r m a - zott, a k ö z é p k o r b a n nemes lovagi család volt, mely a k k o r m a g á t „ B e h e m ' - n e k í r t a és a 14. század első felétől k e z d v e a régi a k t á k o n P a n (úr) címmel j e l e n i k meg. Ez a cím a z o k - b a n az i d ő k b e n Sziléziában a b á r ó s á g n a k f e l e l t meg.1 A család l e s z á r m a z o t t a i 1410-ben s z e r e p e l t e k a sziléziai lo- v a g s á g n é v s o r á b a n . Ez a l o v a g s á g c s a p a t o t s z e r v e z e t t és k ü l d ö t t a n é m e t L o v a g r e n d segítségére.3 Mégis, n e m sok- k a l a G r u n e w a l d i csata (1410.) u t á n , a B e m e k k i l é p l e k a N é m e t L o v a g r e n d b ő l és Jagiello Ulászló s z o l g á l a t á b a ál- l o t t a k . K ö z ü l ü k elsőnek Bem A r n o l d volt l e n g y e l szolgá- l a t b a n , „ G l u c h o w " u r a , k i 1420-tól W a l c z b a n a k i r á l y i szolgabíró tisztet t ö l t ö t t e be3 és az a k t á k o n a b á r ó i címet használta.4 U t ó d a i a t i z e n ö t ö d i k század k ö z e p é n m e g k a p - t á k Laguszowo (németül Laguschov) lovagi birtokait D a n - zig k ö r n y é k é n , s ezt a z t á n elsőszülöttségi j o g o n , egészen a

17. század első feléig örökölték.5 e g y i d e j ű l e g b e k e r ü l t e k a danzigi s z e n á t u s b a is, hol h a g y o m á n y o s a n a l e n g y e l b a r á t p á r t h o z t a r t o z t a k és n e m a N é m e t L o v a g - r e n d e t p á r t o l ó k - hoz, m i n d a d d i g , a m í g e r r e a k é t p á r t r a oszlott a d a n z i g i szenátus. K ö z ü l ü k Bem P é t e r 1570-ben, é r d e m e i e l i s m e r é - seiil, Zsigmond Ágost l e n g y e l k i r á l y t ó l i n d i g e n á t u s t k a p o t t és L e n g y e l o r s z á g b a n is e l i s m e r t e t t e régi nemességét.6 K é t

1 „Codex Diplomaticus Silesiae" H e r a u s g e g e b e n v o m Vereine f ü r Geschichte und A l t e r t u m Schlesiens. (Breslau 1857—1925) I. II. X.

XVIII. XXII. és XXVIII. kötetek:

(Behem Henrik.) I. (1291. sziléziai lovag. B e h e m Henrik) II. (1354.

II. Piast Bolko sziléziai herceg a l u d v a r f ő n ö k e . B e h e m Vilmos 1528. a sziléziai O p o l s k i hercegségben „úr és lovag". B e h e m W i t e g o w (Witko) 1541. a sziléziai hercegségben „nemes úr"! B e h e m Miklós és Péter W o i t s - dorf „örökös úrai" (Erbherren) a sziléziai S w i d n i c a i h e r c e g s é g b e n 1411-ben.

2 „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens""

XV. k. (Kiadta Grünhagen.)

3 „Herbarz Polski" (Lengyel c í m e r e s k ö n y v ) I. k. (Kiadta B o n i e c k i Ádám.)

4 „Herbarz Szlachty Polskiej" (A l e n g y e l n e m e s s é g c í m e r e s k ö n y v e . ) Lásd Rodzina a l c í m alatt. Kiadta gr. U r u s k i Severyn.

Levéltári adatok a l a p j á n k i j a v í t o t t a és k i e g é s z í t e t t e W o d a r s k i S á n - dor, a varsói régi o k m á n y o k levéltárának őre. (Varsó 1952.)

5 Danzig szabadoáros levéltára. Abt. 500. H. fol. Li. 28.

6 „Metryki koronne" No. 108. A r c h i w u m g l ó w n e Akt D a w n v c h v Warszawie.

(2)

é v v e l k é s ő b b v á r g r ó f f á n e v e z t é k ki, azaz k i r á l y i h e l y t a r - t ó v á D a n z i g b a n . E n n e k a Bem P é t e r n e k a l a k j a m é g nincsen h i s t ó r i a i l a g feldolgozva, b á r a danzigi v á r o s i l e v é l t á r b a n ő r z ö t t a d a t o k szerint, n a g y szerepet j á t s z o t t a l e n g y e l — d a n z i g i k a p c s o l a t o k t e r é n Zsigmond Ágost és B á t h o r y Ist- v á n alatt, sőt m é g W a z a Zsigmond u r a l k o d á s a e l e j é n is.5

A k ö v e t k e z ő Bem n e m z e d é k L a g u s z o w o b ó l az ő h a g y o - m á n y á b a lép, h ű s é g g e l szolgálva a l e n g y e l k i r á l y o k a t . A h a r m i n c é v e s h á b o r ú a l a t t elveszett b i r t o k o k utolsó örökö- se, Bem János, a l e n g y e l n e m e s i h u s z á r s á g t a g j a , az ország h a t á r a i n t ú l r a indult, h o g y szerencsét p r ó b á l j o n . 1644-ben I. R á k ó c z i G y ö r g y e r d é l y i f e j e d e l e m z á s z l a j a alá állott.7 Ez v a l ó b a n s z e r e n c s é t hozott neki, m e r t n e m s o k á r a feleségül

v e t t e e g y m a g y a r f ő ú r l e á n y á t , a k i t a régi l a t i n a k t á k így neveznek meg: ..Anna d e comitibus in Cosban et Somoly- vár."8 Itt a l e á n y c s a l á d j á n a k a k k o r i b i r t o k a i r ó l t ö r t é n i k említés, a m e l y e k e t most Kosba és Somol n é v e n i s m e r ü n k és Tolna-megyében, a tamási j á r á s b a n t a l á l h a t ó k .

Bem József t á b o r n o k első m a g y a r ő s a n y j á n a k igazi ne- vét illetőleg k ü l ö n b ö z ő f e l t e v é s e k éltek. L e n g y e l o r s z á g b a n r ö v i d e n „de C o s b a n g r ó f n ő n e k " n e v e z t é k . C s a k az utóbbi é v e k b e n á l l a p í t o t t a m e g S z á d e c z k y L a j o s , h o g y b i z o n y o s a n b á r ó B u d e t i n i S z u n y o g h János m a g y a r f ő ú r l e á n y a volt, k i

7 B e m József l i v o n i a i v a d á s z n e m e s i i g a z o l á s a (1753. I. 2.) n e m e s B e m A l b e r t l w ó w i t a n á c s n o k részére, a m i t 1792 VII. 23-án a d t a k ki L w ó w v á r o s a k t á i b ó l és h i v a t a l o s a n m e g e r ő s í t e t t e v á r o s n a k t a n á c s a n e m e s A n d r á s részére, k i t f e n t e m l í t e t t A l b e r t a d o p t á l t és v é g ü l ü g y v é d v o l t a t a r n ó w a i „ f o r u m n o b i l i u m o n " . — A h i v a t a l o s p e c s é t n e k és az 1792-i alá- í r á s o k n a k h i t e l e s s é g é t a l w ó w i l e v é l t á r i g a z g a t ó s á g a m e l l é k e l t e n iga- z o l t a 1922. X. 10-én. E b b e n az i g a z o l á s b a n e m l í t e t t B e m Albert városi t a n á c s t a g és 1774-ben p o l g á r m e s t e r L w ó w b a n , e g y m á s B e m á g b ó l szár- m a z o t t , m e l y L w ó w b a n l e t e l e p e d v e , az o t t a n i p a t r í c i u s o k k ö z é került. F e - leségül v e t t e a f e n t e m l í t e t t W e n i s n o J o h a n n á t (Bem A n d r á s a n y j á t ) , mi- u t á n a z B e m de C o s b a n l i v o n i a i v a d á s z t ó l elvált. Ezt a h á z a s s á g o t m e g e l ő z ő r é s z l e t e k r ő l B i a l y n i a - C h o l o d e c k i értesít „O h e r b a c h B e m ó w i B e m ó w de C o s b a n " (A B e m e k és B e m C o s b a n o k címereiről) c í m ű for- r á s m u n k á j á b a n (lásd 17. 1.) B e m Albert és AVenisno J o h a n n a g y e r m e k e i : J a k a b , a l w ó w i s z é k e s e g y h á z k a n o n o k a és János, a l w ó w i k o r m á n y z ó - s á g titkára, k é s ő b b t a n á c s o s a v o l t a k . M i n d k e t t e n m e g k a p t á k n e m e s s é - g ü k e l i s m e r é s é t G a l í c i á b a n 1803. é v b e n a n y a i m o s t o h a t e s t v é r ü k k e l Bein A n d r á s s a l e g y ü t t . A z é r t tesszük itt ezt a m e g j e g y z é s t , mert a f e n t e m l í - tett B e m J á n o s f i á n a k u g y a n ú g y József v o l t a neve, mint B e m József t á b o r n o k n a k , és m i v e l a z z a l e g y i d ő b e n élt G a l í c i á b a n , a n é v h a s o n l ó - s á g a m i a t t n e m e g y s z e r ö s s z e k e v e r i k B e m József t á b o r n o k k a l , u n o k a - t e s t v é r é v e l . 1848-ban az o s z t r á k c s e n d ő r s é g u g y a n e b b ő l az okból tar- t ó z t a t t a f e l f e l e s é g é t (szül. B o b r o w s k a P a u l i n á t ) , mert a m a g y a r f e l k e l ő - t á b o r n o k f e l e s é g é n e k tartották.

8 A k u l m i ( l e n g y e l P o m e r i á n i a ) róm. kat. e g y h á z k ö z s é g h a l o t t i levelei.

(3)

Sziléziában a lengyel h a t á r o n f e k v ő Bielskben v á r a t bírt.9 A n y j a , B e t h l e n f a l v i T h u r z ó A n n a g r ó f n ő , az a k k o r i idők e g y i k l e g h a t a l m a s a b b n e m z e t s é g é b ő l s z á r m a z o t t , m e l y n e k m a j d n e m m i n d e n v á r m e g y é b e n v o l t a k b i r t o k a i . Az ő révén k e r ü l t e k ezek a b i r t o k o k S z u n y o g h b á r ó k e z é b e , k i 1660- b a n grófi r a n g r a emelkedett.9 Báró Szunyogh l e á n y a ezek- n e k a b i r t o k o k n a k az ö r ö k ö s e s e z é r t k a p t a a „de c o m i t i b u s in Cosban stb." címet.10 Bem János lengyel h u s z á r és R á k ó - czi c s a p a t a i n a k l o v a g j a , itt k e z d t e m e g c s a l á d j á n a k m a g y a r t r a d í c i ó j á t . Életét mégis m i n t l e n g y e l l o v a g f e j e z t e be, mi- k o r v i s s z a t é r v e L e n g y e l o r s z á g b a , a k o z á k h á b o r ú k a l a t t mint h u s z á r h a d n a g y 1651-ben dicsőségesen elesett Bere-

steczko a l a t t .

Az u t á n a következő n e m z e d é k m á r Kosbáni Bem. Első k é p v i s e l ő j ü k ezredes-condottiere, k i a F r i g y e s nevet viseli, k e z d e t b e n l e n g y e l s z o l g á l a t b a n volt és ..de Bomsdorf Bem"-nek írta magát. Ez a szolgálata, ú g y látszik, nem tartott sokáig, mert elnyerte a malborgi p o h á r n o k i méltóságot.7 Ké- sőbb. azaz 1669-től m á r a „comes de Bomsdorf a b Cosban

Bem"" n e v e t h a s z n á l t a . Itt n e m f o g u n k részletesen foglal- kozni azzal, hogy az ezredes-condottiere milyen úton érte el a g r ó f i címet, m e r t az t ú l h a l a d n á j e l e n l e g i m u n k á n k k e r e - teit és a Kosbáni Bem-család belső történetéhez tartozik.

M e g e l é g s z ü n k e h e l y e n a n n a k az 1793-i o k l e v é l n e k idézésé- vel, a m e l y l e n g y e l o r s z á g i ü k u n o k á j á n a k grófi m é l t ó s á g á t t a r t a l m a z z a . T. i. Szaniszló Ágost l e n g y e l k i r á l y , d i p l o m á - j á b a n m e g e m l é k e z v é n a Bem de C o s b a n - c s a l á d g r ó f i címé- ről. úgy h a t á r o z z a meg, h o g y azt „lovagi ú t o n n y e r t é k " .1 1 S z á m u n k r a csak az a fontos, h o g y Kosbáni Bem F r i g y e s volt az első a Bem c s a l á d b a n , a k i ezt a címet 1669-től Ma- gyarországon viselte és itt f ö l d b i r t o k k a l rendelkezett.1 2

F e l e s é g é v e l K a t a l i n n a l e g y ü t t , k i n e k családi n e v é t t u d o m á - nyosan eddig még nem sikerült m e g á l l a p í t a n i és erre vo- n a t k o z ó l a g csak f e l t e v é s e k r e t á m a s z k o d h a t u n k , b í r t a So-

A budetini Sznnyogh-családra vonatkozó akták a m. kir. Or- szágos Levéltárban.

Szádeczky Lajos: Notaty do rodziny hr. Bem. de Cosban na Wegr- zech". (Jegyzetek a magyarországi Bem de Cosban-családról), amelyek gr. Bem de Cosban Vladimírnak küldött 1929—34. években.

11 Gr. Bem de Cosban Ferencnek a koronaőrség tisztjének diplomája, amelyben megerősítést nyert idegen grófi címének viselési joga, amit Szaniszló Ágost lengyel király adott Varsóban 1793 III. 20-án.

(Eredetije gr. Bem de Cosban Vladimir családi gyűjteményében.)

12 Ü n n e p é l y e s f ő n e m e s i b i z o n y s á g l e v é l az örökölt i d e g e n g r ó f i c í m használatára v o n a t k o z ó engedéllyel. Kiadta gr. Bem de C o s b a n Vladimir részére a m. kir. B e l ü g v m i n i s z t e r Budapesten 1940 VII. 1-én (272. 751/

1940. Bm. szám.)

(4)

mol-Kosba várát és birtokait, amelyeket felesége kapott h o - zományul.11 Ez azt mutatja, hogy ama birtokoknak idő- közben a Szunyogh-család kezéből idegen kezekbe kellett kerülniök. Sajnos ezt pontosan nem lehet tudni, mert az azokból az időkből való levéltárak jelentős részét a törö- kök megsemmisítették. Mindenesetre ezeknek a kiterjedt birtokoknak nagyobb része, amely a Tamási-Kosba nevet viselte, már akkor a gróf Esterházy család kezében volt (a mai Miklósvár, Tamási környékén.13 De az örökölt birtokok által biztosított nagyúri élet nem érdekli az ezredes-condot- tieret. A különféle forrásokban szétszórt adatok arról tanús- kodnak, hogy — nyilvánvalóan a harc kedvéért — élete vé- géig különböző zászlók alatt állt. Szolgált a császári sereg- ben, a magyar királyi hadakban, török szolgálatban is ta- láljuk Apafi Mihály erdélyi fejedelemnél,14 majd a bran- denburgi őrgrófnál.15 Mégis minden valószínűség szerint, életét Magyarországon fejezte be és várának kriptájában temették el. A vár bástyájának utolsó romjai (Tamási vá- rostól délre) mind a mai napig megvannak.

E n n e k a condottierenek egyik fia gróf Kosbáni Bem Jakab1 2 m á r más tipus volt, mint az a p j a . Ő is elhagyta ugyan h a z á j á t a h a r c é r t , m é g f i a t a l k o r á b a n k a r d d a l cserélte fel az ekevasát, de n e m p u s z t á n a h a r c élvezetéért. U g y a n i s a császár elleni m a g y a r nemzeti felkelésben vett részt, mely- n e k élén Thököly, a későbbi erdélvi f e j e d e l e m , állott. A felkelés b u k á s a után, amelyben Kosbáni Bem J a k a b k u r u c l o v a s k a p i t á n y i r a n g o t szerzett, természetesen m e n e k ü l n i volt kénytelen Magyarországról. Erős Frigyes Ágost szász választófejedelem lovagi védelme alá állt és mint dra- g o n y o s k a p i t á n y t 1697-ben vele e g y ü t t ismét Lengyelország- b a n t a l á l j u k , ősei hazájában.1 1 Amint t u d j u k , 1697-ben Erős Ágostot mint II. Ágostot m e g h í v t á k a lengyel t r ó n r a . Kos- báni Bem J a k a b kilépett a katonaságtól és nemsokára W o l y n i á b a n t e l e p e d e t t le, második felesége b i r t o k á n , ki m á r lengyel volt, Szczepanska Anna. a lucki alpohárnok leá- n y a . Első felesége Esterházy Krisztina grófnő,1 6 Magyaror- szágban kolostorba lépett, mivel házasságát, m e r t protes- táns és k a t o l i k u s között j ö t t létre, é r v é n y t e l e n n e k n y i l v á n í - tották. A Bemek u g y a n i s a XVII. században protestánsok voltak és csak L e n g y e l o r s z á g b a való visszatérésük után

lettek ismét katolikusok. Azonban Kosbáni Bem J a k a b visszavágyódott Magyarországra és életét Magyarországon szerette volna b e f e j e z n i , itt szerette volna magát eltemet-

13 Az Esterházy hercegek levéltára.

14 Bem de Cosban grófok családi krónikája a XVIII. sz. második feléből. (Bem de Cosban Vladimir családi gyűjteményében.)

(5)

tetni.16 A m a g y a r e x m á g n á s n a k és volt k u r u c k a p i t á n y n a k ez a v á g y a nem t e l j e s e d h e t e t t be. A Kliszów melletti csatában esett el 1702-ben Szász Ágost k i r á l y ü g y é é r t , a k i h e z a h á l a kötelékei fűzték.1 1

Fia, József12 livoniai vadász és wolyniani földesúr volt, fiai pedig: az idősebb A ince, ki Slominska Viktóriától,10

egy petyhorai ezredes leányától született, Szaniszló Ágost kamarása és a galiciai fellebbviteli biróság tanácsosa lett;12 a fiatalabbik: András, kinek anyja Venino Joanna, l w ó w i patriciusleány volt, a nemesi bíróság ügyvéde lett Tarnów- ban és Krakkóban, majd bíró.17

Ettől a k é t u n o k á t ó l ágazik szét L e n g y e l o r s z á g b a n a Kosbáni Bem család főnemesi és köznemesi ága. Ugyanis a fentemlített Vincének és Drucka-Sokoliúska A n n a herceg- nőnek fia Kosbáni Bem Ferenc,12 a koronaőrség tisztje, Szaniszló Ágost lengyel k i r á l y u r a l k o d á s á n a k utolsó évei- ben 1793-ban, u g y a n e t t ő l a k i r á l y t ó l m e g k a p t a idegen grófi r a n g j á n a k megerősítését, m e l y e t k é s ő b b az orosz cári k o r m á n y is elismert, ahová ez a w o l y n i a i ág a feloszlás u t á n került. Ennek a Ferencnek és Wielhorska grófnőnek utolsó élő d é d u n o k á j a gr. Kosbáni Bem Vladimir, orosz cári tiszt volt, a 14. lengyel ulánusezred őrnagya, a „Virtuti Militari"

kereszt s a Magyar É r d e m r e n d lovagja stb., ki n é h á n y éve Lengyelországból ismét Magyarországra költözött.12

Bem József tábornok Kosbáni Bem Ferenc unoka test- vére, a fentemlített Bem Andrásnak és Goluchowska Ágnes- nek fia volt. (Anyja ugyanabból a családból származott, ahonnan gr. Goluchowski Agenor a hires galiciai állam- férfiú.) A jövendő tábornok atyja, Lengyelország felosztása után, krakkói földön maradt osztrák uralom alatt (mert ott voltak birtokai Gaj és Byczyna Górna). Az akkori idők magától értetődő világszemléletből kifolyólag töreked- nie kellett osztrák császári nemességének megerősítésére, amit 1803-ban el is nyert.18 Mégis a formalisztikus osztrák

15 „Preussisches Adelslexicon" Kon Freiherr L. Nostitz-Neukirch, mint a brandenburgi hadak ezredesét említi gr. Bomsdorf néven. D e té- vesen e nevíí család tagjai közé sorolja. Ugyanezt a hibát megismételte a Deutsch. Alig. „Adelslexicon" (összeállította Kneschke) is.

iß De Wyzyce-Wvzycki Miklós lwówi érsek metropolítának gr. Bem de Cosban Jakab leszármazottaihoz intézett hivatalos levele (1740. II. 11.) (Eredetije Bem de Cosban Vladimir családi gyűjteményében.)

17 Bialynia — Cholodecki József: „O herbach Bemów i Bemów de Cosban (A Bemek és cosbani Bemek címereiről.) Megj. „Rocznik Lwow- skiego Towarzystwa Heraldicznego" X. köt.

18 Ksiega Majestatyczna: Metryki Szlaclieckie Stanów Galicijskich.

(Méltóságkönyv: Galiciai társadalmi osztályok nemesi anyakönyvei) XXI. köt. 151. o.

19 Ksiega Majestatyczna: Metryki szlaclieckie Stanów Galicyjskich II. köt. 43. old.

(6)

kormány nem ismerte el régi „de Cosban" előnevét, amit pedig már az első felosztás után igazólt Galíciában a csa- lád idősebb ágának képviselője, a fentemlített Vince,20 annak ellenére, hogy ez utóbbi pártolta András kívánságát az osztrák hatóságoknál. Andrásnak és utódainak a galíciai nemességgel együtt hivatalosan csak „de Bem" nevet állapí- totta meg a Római Szent Birodalomban.

D e ú g y látszik, h o g y a t á b o r n o k a t y j a és m a g a a t á b o r - nok is, többre becsülték lengyel és m a g y a r családi tradíció- ikat, m i n t a császár által ú j b ó l elismert j o g a i k a t . A t á b o r - nok a t y j a az 1803 u t á n i a k t á k o n általánosan a „de Kos- b a n " n e v e t h a s z n á l j a (előnevét m a g y a r szokás szerint írva).

T a n ú s k o d n a k e r r ő l t ö b b e k között l e á n y a i n a k és a t á b o r n o k mostohanővéreinek 1807—1810-ből való keresztlevelei,21 ame- l y e k pedig osztrák nemesi j o g a i n a k rendezése utáni időből valók. B i z o n y í t j a ezt a kielcei t e l e k k ö n y v i hivatal b e j e g y - zése abból az alkalomból, h o g y „de Kosban A n d r á s " 1810- ben m e g v á s á r o l t a Slabkowice és S k ó r z e w b i r t o k o k a t (Stop- nicai községben).22 Végül a „Gazeta Rzadowa Królestka Pofs- kiego" 1840. IAr. 23-i száma megboldogult Kosban-Bem öröksé- géről számol be. Ennek az A n d r á s n a k a gyermekeiben, azaz Bem József tábornokban — aki sohasem kötött házasságot — és testvéreiben kihalt a „de Cosban Bemek" c s a l á d j á n a k ez az ága.

H o g y Bem József t á b o r n o k m e n n y i r e é r t é k e l t e család- j á n a k régi lovagi h a g y o m á n y a i t , a r r ó l m i n d e n e k előtt gr.

Ostrowski Lászlóhoz, a lengyel képviselőház elnökéhez 1831-ben írt levele t a n ú s k o d i k , abból az alkalomból, hogy n é h á n y évi n y u g a l o m u t á n Galíciából a lengyel k i r á l y s á g t e r ü l e t é r e érkezett. Bem József f e l a j á n l v a szolgálatait a lengyel felkelő h a d a k n a k , l e v e l é n e k egyik t ö r e d é k é b e n hangsúlyozza, h o g y m e n n y i r e le van kötelezve a lengyel nemzetnek, „ . . . m e l y n é h á n y száz évvel ezelőtt a lengyel nemesség sorába i k t a t t a e l ő d e i m e t . . . " — Lengyelország- n a k j o g a v a n ezért h á l á t követelni.

20 „Akta Szlacheckie Stanów Galicyjskicli" ad No. 110. e x 1801.

L w ó w i Állami Levél+ár.

21 G a j p o d Mogilami (krakkói vajdaság) róm. kat. e g y h á z k ö z s é g a n y a k ö n y v e i , az 1807—10. évekből.

2 2 À kielcei t e l e k k ö n y v i levéltárnak S t a b k o w i c e birtokokra vo- n a t k o z ó aktái.

23 „Noma Polska" No. 61. 1831. III. 4.

2 4 Ezt a B e m József tábornok nemességét és származását illető hi- b á t az utóbbi é v e k b e n „Polski Slomnik Biograficzny" (Krakkó 1933.) k ö v e t t e el, h i s z é k e n y e n i s m é t e l v e Lasocki Zsigmondnak „Rodzina gen.

B e m a " (Varsó 1934.) c. újonnan kiadott értekezését. Ez utóbbi m u n k a a l a p j á b a n v é v e Bem Albert családjának m o n o g r á f i á j a , aki a tábornok a t y j á t adoptálta és nem a Kosbáni Bem-családé, a m e l y vérből a tábornok

(7)

Ez n a g y o n szépen f o g l a l j a össze azt, a m i t „noblesse o b l i g e " - n e k n e v e z ü n k . Az egész levelet, t e k i n t e t t e l a n n a k h a z a f i a s t a r t a l m á r a , m i n d j á r t m e g é r k e z é s e u t á n ( n y i l v á n a l e n g y e l k o r m á n y j a v a s l a t á r a ) k i n y o m a t t á k a „ N o w a Polska"-ban.2 3 E n n e k köszönhető, hogy e d o k u m e n t u m n a k lé- tezését n e m l e h e t l e t a g a d n i , h a n e m a legszebb válasz m i n d - a z o k n a k , a k i k Bem t á b o r n o k b a n csak a felosztás k o r á n a k osztrák nemesét látták.2 4 Bem tábornok, aki — m i n t ismere- tes — csak a g r o c h ó w i csata (1831 f e b r . 25.) u t á n é r k e z e t t Varsóba, késésének okait u g y a n c s a k az említett levélben m a g y a r á z z a meg.

A C z a r t o r y s k i h e r c e g e k k r a k k ó i k ö n y v t á r á b a n t a l á l - h a t ó Bem t á b o r n o k n a k és C z a r t o r y s k i h e r c e g n e k az emig- ráció a l a t t f o l y t a t o t t levelezése. A t á b o r n o k t ó l s z á r m a z ó

levelek b o r í t é k a i r a címeres pecsétje v a n nyomva.2 5 Ezen lát- ható, h o g y a t á b o r n o k nemesi c í m e r é n e k p a j z s a a l á leg- m a g a s a b b r e n d j e l e i t , a „ V i r t u t i M i l i t a r i " és a „Lengyel B e c s ü l e t r e n d e t " tette, p a j z s a fölé p e d i g a R ó m a i Szent Bi- r o d a l o m b a n e l i s m e r t nemesi k o r o n a h e l y e t t a b á r ó i t . U g y a n i s a L a g u s z ó w o b ó l s z á r m a z ó B e m e k k ö z t az a h a - g y o m á n y élt, h o g y n e k i k j o g u k v a n a r r a a k o r o n á r a , m i n t Bem Arnold waiczi szolgabíró leszármazottainak. kit va- lószínűleg Jagiello Ulászló elsőnek ismert el k ö z ü l ü k Len- g y e l o r s z á g b a n is b á r ó n a k . H o g y p e d i g Bem t á b o r n o k n a k t u d n i a kellett igazi elődjéről, abból is látni, hogy n é h á n y e m i g r á c i ó b a n k e l t i r a t á t , a m e l y e k e t n e m a k a r t s a j á t n e v é n k i n y o m a t n i , G l u c h o w s k i á l n é v a l a t t a d t a ki. Mint f e l j e b b m e g j e g y e z t ü k , Bem A r n o l d is 1420 k ö r ü l G l u c h ó w ú r á n a k , más szóval b á r ó j á n a k , azaz g l u c h ó w i n a k í r t a m a g á t . Bem t á b o r n o k n a k a családi h a g y o m á n y o k i r á n t m e g n y i l v á n u l ó tisztelete a k a r a t l a n u l is e l f o g u l t t á t e t t e e l l e n e a d e m o k r a t a t á b o r b a t a r t o z ó l e n g y e l e m i g r á n s o k a t :

. . . „ W y s o c k i " — í r j a Bem t á b o r n o k e g y i k utolsó le- v e l é b e n — „és a hozzá h a s o n l ó k m i n d e n t e t t e m e t e l f o g u l - t a n ítélik meg, m e r t az ő s z e m ü k b e n én m i n d i g a r i s z t o k r a - ta és r o y a l i s t a v a g y o k ; n e m a k a r j á k m e g é r t e n i és soha n e m is é r t e t t é k meg, h o g y én m i n d e n e k előtt k a t o n a és j ó lengyel vagyok."2 6

atyja származott. Azonkívül ez a munka a látszat ellenére, hogy for- rásokra támaszkodik, valójában nem is említ olyan forrásokat, ame- lyek azonnal megcáfolnák a szerzőt, de amelyeket ismernie kell annak, aki idegen genealógiáknak helyreigazításába kezd. Itt a Lasocki Zsig- mond által elhallgatott forrásoknak csak azt a részét említjük, mely közvetlen kapcsolatban áll jelenlegi munkánkkal.

25 Ez a pecsét legvilágosabban a No. 5483 (24. old.) kéziraton van lenyomva.

2 6 B e m t á b o r n o k n a k , m á r m i n t M u r á d P a s á n a k , gr. T e l e k i S á n - dorhoz, v o l t a d j u t á n s á h o z írt l e v e l e ( A l e p p ó 1850 VIII. 5.) B á r ó N y á r y Albert g y ű j t e m é n y é b ő l .

(8)

Tehát mindenek előtt katonának tartotta magát, éppen úgy, mint azok az ősei, kik mindig többre becsülték a kar- dot az ekevasnál és szívesen elhagyták ezt az ekevasat, amikor alkalmuk volt kardot rántani.

Bem tábornokban a n n a k ellenére, hogy m á r modern vezér, aki lángésszel t u d t a kidolgozni a v e z é r k a r i t é r k é - p e n az ellenség b e k e r í t é s é n e k v a g y meglepetésének tervét, mégis m a r a d t b e n n e v a l a m i őseiből, a régi típusú lovagok- ból. „Bem i n k á b b középkori kóborlovag, mint modern tá- b o r n o k " — í r j a róla Kolaczkowski ezredes az 1831-i felke- lésről írt emlékezéseiben.

Mivel k e d v é t lelte a v i l l á m g y o r s r a j t a ü t é s e k b e n , Bem tábornok a döntő pillanatban hirtelen megjelent lovával az első csapatok között és személyesen vezette őket b r a v ú - ros t á m a d á s r a . Ez mind a régi, n a g y o n régi h a d v e z é r e k n e k , l o v a g o k n a k a szeretete, megbecsülése . . . Ezért imponált a n n y i r a személyes b á t o r s á g á v a l m i n d e n e m b e r é n e k Len- g y e l o r s z á g b a n is 1831-ben, M a g y a r o r s z á g o n is a szabadság- h a r c i d e j é n .

A m i k o r Bem József — M u r á d P a s a 1850 december 10-én utód n é l k ü l meghalt, az iganiei és ostrolenkai hős, a széke- l y e k legendás v e z é r e E r d é l y b e n , — végül is t ö r ö k t á b o r - n a g y , e l m o n d h a t t a magáról, h o g y nemcsak m é l t ó k é p e n m e g ő r i z t e c s a l á d j á n a k lovagi h a g y o m á n y a i t , h a n e m a leg- n a g y o b b lovagok seregébe lépett, k i k csak Lengyelország és M a g y a r o r s z á g s z a b a d s á g á é r t k ü z d ö t t e k .

Zaleski Zbigniew

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :