elnöke. A hatalmas ezüstserleget a legtöbb

Teljes szövegt

(1)

55?Í9 DUPLA TERJEDELEM, 32 OLDAL

Örömtől sugárzó arccal veszi át T i 1 d Y

Z o l t á n t ó l a kecskeméti csillagturára kiirt

köztársasági elnök díját Seres Tibor, a TTC

elnöke. A hatalmas ezüstserleget a legtöbb

járművel célbaíutott egyesület, a TTC nyerte.

(2)

S Z É P K U T H Y - S Z É K E L Y - T I C H Y

A U T Ó - S E R V I C E ÉS JAVÍTÓMŰHELY

HASZNÁLTAUTÓK VÉTELE ÉS ELADÁSA

BUDAPEST, VI., PAU LAY EDE-U. 4 7 . TELEFON: 4 2 1 - 7 8 2

•• ••

FOTENGELYKOSZORULES, C S A P Á G Y Ö N T É S ,

FÚRÁS, ILLESZTÉS, HENGERCSISZOLÁS, D U G A T T Y Ú Z Á S ,

MOTOR- ÉS SEBESSÉGVÁLTÓALKATRÉSZEK

KARDÁNCSUKLÓK

JAVÍTÁSA, ÚJ C S U K L Ó K M I N D E N MÉRETBEN R A K T Á R O N

M O T O R K E R É K P Á R -

LÁNCKEREKEK

M I N D E N M É R E T B E N

GÖRGŐS

HAJTÓKARCSAPÁGY

J A V Í T Á S A

Securo Gépműhely

V., K R E S Z G É Z A - U T C A 28.

T E L E F O N : ""LIPÓT 752

Ne köszörültesse

hengerét,

forgattyú (engemet!

Mert percek alatt becserélem azokat

Késire Köszörült

dugattyúval, gyűrűkkel felszerelt

hengerre,

szakszerűen javított

forgattyű-tengelure

MINDEN ALKATRÉSZ RAKTÁRON

„MOTORBONTÓ"

R E I C H F E L D G É Z A

V., VISEGRÁDI-UTCA 11 ./a SZÁM

OPEL SERVICE

NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI RT.' A Í ]BÓVVÁÍLVL

XIII., RÉVÉSZ-UTCA 5 TELEFON: 120-204 és 187-345

(3)

A GÉPJARÓMÜ IPAROSOK ÉS KERESKEDŐK ORSZ. SZÖVET- SÉGÉNEK. A KMAC-NAK, A MAGYAR MOTORSPORT SZÖ- VETSÉG ÉS ÖSSZES TAGEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : Budanest. Liszt Ferenc-tér 11.

Telefon: 225 - 0 1 0 , 221—810.

M e g j e l e n i k m i n d e n hó e l s e j é n

P o s t a t a k a r é k p é n z t á r t c s e k k s z á m l a s z á m a : 6909 Előfizetési d i j 12 s z á m r a 2 4 — Frt.

II. ÉVFOLYAM 1947 JANUÁR 1 1- SZAM

VERSENYEKET PEDIG FOGUNK RENDEZNI - mondotta Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter Kecskeméten

\ TTC kecskeméti csillagtúrája a magyar auto- mobilizmus és motorosság hatalmas seregszem- léje volt, sokszáz gépjármű sokezer utassal adott egymásnak találkozót, hogy hitet tegyen a magyar közlekedés, a magyar mo-

torsport jövőjébe vetett bizalma mellett. A csil.

lagtúra túlnőtt a szokásos kereteken, hiszen ott Kecskeméten nyitotta meg a köztársaság Elnö- ke az újjáépített transz- kontinentális útszakasz Budapest—Szeged útvo- nalán.

A nagy autós-motoros megnyilatkozás kapcsán Gerő Ernő közlekedés- ügyi miniszter nagyjelen- tőségű beszédet mondott:

— Az a tény, — mon- dotta a miniszter —, hogy télvíz idején, húszfokos hidegben közel ezer gép- kocsi és motorkerékpár gyűlt egybe Kecskemét városában, már egymaga is bizonyítja, hogy a ma- gyar automobilizmus új- jászületett. Ez a gépko- csizó seregszemle azonban nem jelenti azt, hogy megelégszünk az eddig elért eredményekkel. Tud-

juk azt, hogy még igen nagy feladatok várnak meg- oldásra. A magyar gépkocsizás főfeladatait két szóban foglalhatjuk össze: út és motor.

— A közlekedésügyi minisztérium az ország felszabadulása után új utakra lépett a gépkocsiköz- lekedés kifejlesztése érdekében. Arra vette az irányt, hogy a régi áldatlan harcot a vasút és a gépkocsi között megszüntesse. Célunk az, hogy e kétféle közlekedést összhangba hozzuk. Erről a há-

roméves gazdasági terv keretén belül gondoskodás történik.

— Az út, amelyet helyreállított formájában ma megnyitunk a forgalom számára, Magyarország

egyik legfontosabb útvo- nala. Nagy jelentősége van mindenekelőtt azért,

mert az ország fővárosát Kecskemét városán ke- resztül az ország második legnagyobb városával, Szegeddel köti össze.

Nagy jelentősége van azonban abból a szem- pontból is, hogy nemzet- közi jellegénél fogva ösz.

szeköt bennünket nagy déli szomszédunkkal, Ju- goszláviával. A közleke- dés ügyi m inisz térium gondot fordít arra, hogy az elsőrendű útvonalak mellett a másod- és har- madrangú utak is forga- lomképesek legyenek és ezáltal tengelytörés nél- kül lehessen eljutni orszá- gunk bármely pontjára.

Ez az a feladat, amelyet a közlekedésügyi minisz- térium az automobiliz- mus terén minden körül- mények között meg akar oldani és amelyet más fel- adatok mellett meg is fog oldani.

A magyar motorsportok szempontjából nagy- jelentőségű volt Gerő miniszter beszédének az a

része, melyben a motorsport mellett tett hitet. —

Versenyeket pedig fogunk rendezni — mondotta a

miniszter. A magyar motorsport nagy örömmel

fogadja a megnyilatkozást, melyben zálogát látja

annak a szebb jövőnek, melyre a magyar motor-

sport eredményei alapján becsülettel szolgált reá.

(4)

O L A S Z O R S Z Á G 11 U TÜ M A P L Ó

A h a t a l m a s pullinann-kocsi o l d a l á n ú j o n n a n átfestett t á b l a :

• Arlbern-fXiu-ri*

B U D A P E S T—W I E N—I N N S B R U C K — Z ü R I C HP A R I S

Jeep-szépségversenyt rendezett a megszálló amerikai hatóság. V koeslsor elfttt álló átalakított Jeep nyerte

el a pálmát.

Tstenem, de szép! Újra lehet utazni.

A Szinte elfelejtettem az utolsó h á r o m h ó n a p i z g a l m a i t ; a k ö z e l h a r c o t az ú t l e v é l é r t , a s ü r g ö n y c s a t á t ass olasz v i z ű m é r t ,

h o g y most v é g ü l ie m i n d e n a zsebemben: orosz, angol, a m e r i - k a i , f r a n c i a , olasz engedély, liállókocsijegy. P l a t z k a r t e , a v a s ú t - j e g y H e g y e s h a l o m i g , az étkezési jegyek I n n s b r u c k i g , Nemzeti Hank-engedélyek n é h á n y d o l l á r r ó l , h a r m i n c sillingről és mel-

lette szerényen ötven forint) a l u m i n i u m é r m é k b e n .

Az első meglepetés a haltáron ér b e n n ü n k e t . Z ű r v a n a S a m m e l p a s s a l u t a z ó cionisták m i a t t . K é t - h á r o m ó r á t veszteg- l ő n k a h a t á r á l l o m á s o n , esqt máir nehezen f o g j u k behozni.

H e g y e s h a l o m u t ó n jön az o s z t r á k k a l a u z . N á l a kell meg- v á l t a n i a j e g y e t B r u e k t ó l I n n s b r u c k i g csekély 137 sillingért.

De a Nemzeti B a n k jóvoltából c s a k h a r m i n c sillinggel rendel- kezem. Fizethetem f o r i n t b a n is, — siet a k a l a u z segítségemre.

S z á z h a r m i n c h é t sillingért ugyam.nyi f o r i n t o t is e l f o g a d n a a kis h a m i s . Csekélység, h o g y m i t fizetnék r á a v á l t á s r a , m e g szerencse, h o g y nincs a n n y i f o r i n t o m és így tizenhét dollár- b a n e g y e z ü n k ki. , „ „ „ , >

I n n s b r u c k b a 13 ó r á r a kellene b e f u t n u n k és 13.30-kor lenne csatlakozás a Brenmer felé. Á m d e ú j f e n t m á s f é l ó r á t késünk.

A csalthikozáist m e g i n t lekéstük. Ú j a b b e g y n a p i kényszerpihe- nőt t a r t u n k Innsbruckiban. , ,„,, „ .

B á n a t o s a n á c s o r g u n k ,a b e h a v a z o t t p á l y a u d v a r előtt, i a x i nincs. Szoba sincs. Se a Sallerben, se a G r e i f b e n , se a K a i s e r - h o f b a n , ahol fűitenek, de a. K r o n e b e n , P o s t b a n , C a f é Pauttban sincs, ahol m é g csak n e m is f ű t e n e k . S i v á r é t l a p o k , f á r a d t e m b e r e k . J e g y n é l k ü l s e m m i t se k a p n i .

A legközelebbi v o n a t h a j n a l i 4.35-kor m e g y « B r e n n e r r e . Atifagyva, kiéhezve, n é h á n y d o l l á r r a l szegényebben érke- z ü n k reggel h é t k o r a B r e n n e r o - á l l o m á s r a , ahol elbúcsúzunk az osztrákoktól és g y a l o g s z e r r e l ál'.sétálunk az olasz v á m h i v a - t a l b a . . , „

Mesolvgó arcok. Gyors és előzékeny v i z s g a l a t . Narancs- h é j a k a t l á t n i 41 földön, a közeli szálló baltijában gőzolgo espresso k a p h a t ó . . . „_

K é t óra m ú l v a m á r b e n n ü l ü n k a h a r m a d o s z t a l y u olasz k o c s i b a n é s g u r u l u n k Bol zan o felé.

Bolzanoból akáir vasú|ton, a k á r a u t ó - p u l l m a n n a l m e h e t ü n k tovább, ki-ki a m e r r e dolga s z ó l í t j a .

A v o n a t o k zsúfoltak. F ő l e g h a r m a d o s z t á l y ú kocsikból áll- n a k elvétve lehet csak m á s o d o s z t á l y ú k u p é k a t felfedezni, az első' oezjtály e l t ű n t teljesen. Azért a pénzért az u t a s o k m a r i n k á b b autó-pulilmanon j á r n a k .

Az a u t ó - p u l l m a n n - j á r a t o k a t m e n e t r e n d s z e r ű p r o g r a m m a l egész Olaszországban a CIT, SA.D és a különböző u t a z á s i iro- d á k t a r t j á k ü z e m b e n a k i t ű n ő olasz s t r a d a - k o n , k é n y e l m e s a u t ó b u s z o k k a l . A b a l z a n o - m i l á n ó i ú t & h a r m i n c h a t Mub- f o t ő j ö s p i r o s A l f a - R o m e o a u t ó - p u l l m a n n o k o n k ö r ü l b e l ü l " t ó r á i g t a r t és mindössze ezernégyszáz l í r á b a , a z a z h u s z o n h á r o m f o r i n t b a k e r ü l . A gép 8 0 - 9 0 kilométeres sebességgel m e g y , h á r o m ó r á n k é n t v á l t o t t vezetővel.

Milanóban, T o r i n ó b a n , egész Olaszországban h a t a l m a s iram- b a n zajlik az élet. Lüktető f o r g a l o m . A z ü z l e t e k á r u v a l ele, j e g y r e n d s z e r nincs. Csak a v a j és az o l í v a o l a j f o r g a l m a t kor-

látozták és — b e n z i n j ü k nincs.

Ez az olasz MILLER, amelynek tökéletes tokozása mögött egy 200 kem-es kétütemű motor „lapul .

E g y t a x i 60 litert k a p h a v o n t a , a többiit feketén 'kell be- szereznie, l i t e r e n k é n t k ö r ü l b e l ü l h a t f o r i n t é r t .

A p n e n m a t i k o k t e r é n s i n c s n a g y bőség, de az á r a k a r á n y - l a g mégis olcsóbbak, m i n t n á l u n k . H a s z n á l t , de p r í m a 5.50*10 m é r e t ű p n e u á r a cca. GC0—800 f o r i n t .

A Fiat.-, Lancia-, Alfa-, Bianchi-fJiJárak m i n d d o l g o z n a k , tele v a n n a k megrendelésekkel, de j ó f o r m á n k i z á r ó l a g angol, a m e r i k a i , s v á j c i és p o r t u g á l m e g r e n d e l ő i k n e k s z á l l í t a n a k . Ú j t í p u s t e g y i k sem hozott m é g k i . A Fiatl-gyár a l i g s é r ü l t , ú j telepén 1100 és 1500 személygépkocsik melllett a k ü l ö n f é l e telier- t í p u s a i t is g y á r t j a . A L a n c i a - g y á r a z Ardea és Aprilia mellett

A p r i l i a - a l v á z o n e g y gyorsteherkocsiit hozott ki. A Bianchi- g y á r főleg m o t o r k e r é k p á r o k a t ós bicikliket g y á r t . Az A l f a - g y á r 2500-as modelljét anierihaizálta. Kényelmes, ötüléses coaeh az ú j 2500 A l f a — R o m e o ¡karosszériája, m i n d e n r a f f i n é r i á v a l , fűtéssel, r á d i ó v a l , n o r m á l - v a g y h á r o m k a r b u r á t o r o s s p o r t - m o t o r r a ! . A z előbbi 170, az u t ó b b i 200 k i l o m é t e r e s sebességgel

m e g y . Hétpecsétes titk>k m é g az ú j másifélliteres A l f a verseny- motor, m e l y v a l ó s z í n ű l e g t a v a s z r a áll s t a r t h o z . G y ö n y ö r ű e k

az Alifa-autóbuszok és filobuszok. Ebből v a n a (legtöbb meg r e n d e l é s ü k . D é l a m e r i k a , P o r t u g á l i a , F r a n c i a o r s z á g részére.

Általiéiban m e g kell á l l a p í t a n i , h o g y a v i l l a m o s — a múlté.

A s í n e k e n szaladó, h a j n a l t ó l n a p e s t i g csikorgó, zakatoló v á r o s i v i l l a m o s o k a t elűzte a z a j t a l a n , g y o r s , egyenetlen út- testen is közlekedő, előzni t u d ó filobusz.

V a l l j u k be ősainpón, h á n y s z o r f o r d u l elő, h o g y sürgős dol- g u n k v a n é s hosszú perceket, negyedóráikat kell v á r a k o z n u n k a v i l l a m o s r a , mert, m o n d j u k , a Ráikóezi-téren egy k a r a m b o l t ö r t é n t és m ö g ö t t e hosszú sorban á l l n a k a villamoskocsik n Boráros-ttérig. A filobuszközlekedésnél ez ismeretlen.^ H a _ e g v kocsi kiáll, leereszti az á r a m s z e d ő - s z á r n y á t és a követKezJ 7ocsi m á r leelőzi, t o v á b b m e g y mellette. V a g y h á n y s z o r v a n fel-

szedve e g y évben a N a g y k ö r ú t a villamossínek m i a t t ? A h a v a zások s o r á n h á n y s z o r a k a d n a k el a b u d a i h e g y v i d é k j á r a í a i , m í g a síneket ki n e m t i s z t í t j á k ? A f i l o b u s z - f o r g a l o m b a n ez m i n d nincs.

K ü l ö n ö s e n érdekesek a R ó m a részére m e g r e n d e l t 4G0 d a r a b — csuklós, d u p l a k o e s i s filobuszok.

Az Olaszországban l á t o t t sok ú j d o n s á g b ó l h a d d említsem meg a giardinierákat, ezeket a f a v á z a s k a r o s s z é r i á k a t , melyeket a kis Topolinótól kezdve a z a m e r i k a i a l v á z a k i g m i n d e n ü t t k ü l ö n ö s előszeretettel a l k a l m a z n a k . K ö n n y ű , kényelmes, p r a k - tikus a g i a r d i n i e r a , áru-, személy-, csomagszállításra, e g y a r á n t a l k a l m a s . E g y o l y a n m i n d e n e s - k a r o s s z é r i a .

F i g y e l e m r e m é l t ó k az ú j a u t ó b u s z k a r o s s z é r i a - ú j í t á s o k is. A

r e p ü l ő g é p g y á r a k , melyek a k ö n n y ű a l u m i n i u m t e s t e k e t építették a h á b o r ú alatt, most az autóbusz-karosszériákon é r v é n y e s í t i k t a p a s z t a l a t a i k a t . A h a t a l m a s l e c s a v a r h a t ó a b l a k o k helyeit tör- hetetlen üvegezésű, o l d a l t tolhiató kis a b l a k o k a t a l k a l m a z n a k , melyeket az u t a s tetszése s z e r i n t á l l í t h a t be. A karosszéria- testet v é k o n y , hullámos aluminiumlemezböl készítik.

Érdekesek a Miller-gyár tokozott m o t o r k e r é k p á r j a i és a Wespa ú j f a j t a m o t o r b i c i k l i j e i . Sok ú j kis t e h e r a u t ó t is l á t n i az olasz városi f o r g a l o m b a n , i l y e n e k a Macchi, Fimer stb.

A u s z t r i a m u t o g a t j a sobeit. A b o m b á z á s o k n y o m a i t m é g csak e l t ü n t e t n i sem i g y e k s z i k . A K á r t n e r s t r a s s e n m é g ma is l e o m l o t t t é g l a h e g y e k , e l g ö r b ü l t v a s g e r e n d á k é k t e l e n k e d n e k .

Bécs k é r k e d i k sebeivel.

Olaszország e l t a k a r j a sebeit. A m i l á n ó i Scala-téren lebom- bázott p r e f e t t ú r a f a l a i n emeletmagaisságnyi p l a k á t o k h i r d e t i k , hogy a legjobb a p e r i t i v o : a Bittér Campari. Csak a gondos vizsgáló veszi észre, h o g y a p l a k á t kiégett, b e s z a k a d t f a l a k a t t a k a r . Minden lebombázott, m e g s é r ü l t házon h a t a l m a s p l a k á t o k h i v a l k o d n a k , — m i n t h a osak a f i e r á n lennénk — az é l n i a k a r a s és m u n k a v á g y kiáltó bizonyságai.

(5)

T i I f i

a

kompresszor

a különleges „koktél" üzemanyag Csehszlovákia rendezi a Nemzetközi Hatnapost —

igy döntött a FICMpárisi kongresszusa!

A

h á b o r ú b e f e j e z t é v e l m á s o d í z b e n ült ö s s z e P á r i s b a n a N e m z e t k ö z i M o t o r k e r é k p á r S z ö v e t s é g , a FICM k o n g r e s z - s z u s a h o g y e l d ö n t s e a s z ő n y e g e n f o r g ó k é r d é s e k e t , ö s s z e - állítsa a z 1947. évi n e m z e t k ö z i v e r s e n y n a p t á r t é s m e g a l k o s s a az ú j v e r s e n y s z a b á l y z a t o t . Az ü l é s e n tizennyolc o r s z á g ki- k ü l d ö t t j e vett részt, M a g y a r o r s z á g o t L a n d a u e r E d u á r d dr., a KMAC v e z é r t i t k á r a k é p v i s e l t e . Az ü l é s e n s z ó b a k e r ü l t M a - g y a r o r s z á g é s Ausztria b e k a p c s o l ó d á s a a FICM m u n k á j á b a , a k o n g r e s s z u s e l h a l a s z t o t t a a k é r d é s t á r g y a l á s á t a r r a a z i d ő r e a m i k o r a z UNO h a t á r o z a volt c s a t l ó s á l l a m o k ü g y é - b e n . Mint ú j FICM t a g , K a n a d a is résztvett a z ü l é s e n , a d o m i n i u m o t H. R. W a t l i n g ő r n a g y k é p v i s e l t e .

A k o n g r e s s z u s ö s s z e á l l í t o t t a a z 1947. évi v e r s e n y n a p t a r t . Ú g y döntöttek, h o g y ezontúl a z e g y e s t a g á l l a m o k é v e n t e c s a k e g y e t l e n G r a n d Prixt r e n d e z h e t n e k , a m i v e l a GP erköl- csi é r t é k é t i g y e k e z t e k biztosítani. Döntöttek a TT-k ü g y é b e n is o l y k é p e n , h o g y e z e n t ú l c s a k e g y e t l e n v e r s e n y t n e v e z h e t - nek Tourist T r o p h y n a k : a M a n - s z i g e t i a n g o l v i l á g v e r s e n y t . Az i d e i E u r ó p a G r a n d Prix r e n d e z é s é t S v á j c r a b í z t á k . 1948-ban p e d i g a z Í r o r s z á g i Ulster GP l e s z a z E u r ó p a N a g y - díj. Á l t a l á b a n ú g y állították ö s s z e a v e r s e n y n a p t á r t , h o g y a b b a n a r á n y l a g k e v é s v e r s e n y s z e r e p e l j e n , t ö b b k i s e b b

j e l e n t ő s é g ű v e r s e n y t töröltek. »»

A l e g é r d e k e s e b b d ö n t é s a k o m p r e s s z o r o k k e r d o s e b e n tör- tént Ü g y h a t á r o z t a k , h o g y 1947-ben a n e m z e t k ö z i e r ő p r ó b á - k o n c s a k i s k o m p r e s s z o r nélküli m o t o r k e r é k p á r o k v e h e t n e * részt Az o l a s z o k azt j a v a s o l t á k , h o g y a k o m p r e s s z o r t i l a l o m c s a k a n é g y ü t e m ü e k r e v o n a t k o z z é k , a z o l a s z j a v a s l a t o t a z o n b a n elvetették, i g y a k o m p r e s s z o r o s k é t ü t e m u e k e t is kitiltották. (Ez a g y a k o r l a t b a n azt jelenti, h o g y a k o m p r e s z - s z o r o s BMW-k, DKW-k é s Guzzik n e m v e h e t n e k részt a n e m z e t k ö z i v e r s e n y e k e n , a m i m a g y a r v o n a t k o z a s b a n k á r o s , hiszen v e r s e n y z ő i n k n e m v e h e t n e k részt k o m p r e s s z o r o s 250-es DKW-ikon a n e m z e t k ö z i v e r s e n y e k e n . ) A k o m p r e s s z o r - tilalom n e m v o n a t k o z i k a n e m z e t k ö z i n a p t á r b a n n e m sze- r e p l ő v e r s e n y e k r e , e z e k n e k a v e r s e n y e k n e k a k é r d é s é b e n a z e g y e s o r s z á g o k s p o r t í ö h a t ó s á g a i t illeti m e g a d ö n t é s ' ^ S z i g o r ú s z a b á l y t h o z t a k a z ü z e m a n y a g o k k é r d é s é b e n is.

Ü q v h a t á r o z t a k , h o g y a n e m z e t k ö z i v e r s e n y e k e n k i z á r ó l a g 70—75 o k t á n s z á m ú k ö z ö n s é g e s benzint s z a b a d h a s z n á l n i , tilos a b e n z o l k e v e r é k , a k ü l ö n f é l e s z e s s z e l k e v e r t „koktél , sőt a z etilólmos e t i l b e n z i n is. Az ü z e m a n y a g o t a v e r s e n y - r e n d e z ő b i z o t t s á g o k szerzik b e és o s z t j á k szét a v e r s e n y z ő k

k°Z ÖA z o l a s z kiküldött azt j a v a s o l t a , h o g y s z i g o r ú n e m z e t - közi v e r s e n y s z a b á l y t h o z z a n a k a m i n i m á l i s t á v o k r a . a t a n - k o l á s r a stb. v o n a t k o z ó l a g a k o n g r e s s z u s a k é r d e s b e n el- h a l a s z t o t t a a d ö n t é s t . E l f o g a d t á k viszont a tancia , ^ latot, m e l y n e k é r t e l m é b e n u g y a n a z a g é p c s a k e g ^ z t o e n i n d u l h a t u g y a n a b b a n a v e r s e n y b e n , viszont l e h e t s e g e s s e

BOLDOG ÚJESZTENDÖT KlVÁN BARÁTAINAK, ÜZLETFELEINEK

PATAKI (POLLÁK) MIHÁLY

A U T Ó K E R E S K E D Ő

V., Gr. TELEKI PÁL-UTCA 12

tették azt, h o g y k i s e b b h e n g e r ű r t a r t a l m ú g é p is i n d u l h a s s o n

m a g a s a b b h e n g e r ű r t a r t a l o m - k a t e g ó r i á b a n . ^ A N e m z e t k ö z i H a t n a p o s Triál ü g y é b e n ú g y d ö n t ö t t e * ,

h o g y a n n a k r e n d e z é s é t a z 1947. é v b e n ' C s e h s z l o v á k i á r a bíz- zák, a c s e h e k k ö t e l e s e k a régi, t e h á t 1939-ben é r v é n y e s

s z a b á l y t a l k a l m a z n i . ..

K é t s é g t e l e n , h o g y a k o m p r e s s z o r o k e l t i l t á s a n e m n é l k ü - lözi a p o l i t i k u m o t é s n y i l v á n v a l ó , h o g y ez a s z a b á l y n e m s z o l g á l j a a m ű s z a k i h a l a d á s t . É l e t b e l é p t e t é s e _ a l l a p i t s u k m e g k e r t e l é s nélkül — a n n a k t u d h a t ó b e , h o g y a z a n g o l o k n e m r e n d e l k e z n e k k o m p r e s s z o r o s g é p e k k e l é s ki a k a r j á . í k ü s z ö b ö l n i a n é m e t g é p e k k o n k u r r e n c i á j á t . Hiszen m é g n e m felejtették el a C s a t o r n á n túl azt a M a n - s z i g e t i Tourist Trophyt, m e l y e n a DKW é s a BMW g é p e k vitték el a z e l s ő d í j a t És t a l á n m é g e n n é l is m a r a d i b b g o n d o l k o d á s r a v a l l a s z i g o r ú ü z e m a n y a g s z a b á l y . Mint t u d j u k , a v e r s e n y g é p e k t ú l n y o m ó r é s z e b e n z i n - b e n z o l k e v e r é k e t h a s z n á l , a 70—70 o k t á n s z á m ú k ö z ö n s é g e s b e n z i n c s a k i g e n m é r s e k e l t k o m p r e s s z i ó a r á n y t e n g e d m e g , a z ú j s z a b á l y t e h á t azt f o g j a e r e d m é n y e z n i , h o g y a v e r s e n y m o t o r o k a t át kell é p í t e m e s h o g y a s e b e s s é g e k l é n y e g e s e n c s ö k k e n i f o g n a k . Az a n g o l á l l á s p o n t viszont az, h o g y a v e r s e n y e k c é l j a n e m k ü l ö n - l e g e s c s a k i s v e r s e n y c é l o k r a s z o l g á l ó m o d e l l e k k i t e n y é s z - t é s é , h a n e m a s z é r i a g é p e k f e j l e s z t é s e , ezt a z e r ő s e n m a - r a d i ' f e l f o g á s t s e m t e h e t j ü k a m a g u n k é v á , h i s z e n l á t t u k a m ú l t b a n , h o g y a v e r s e n y m o d e l l e k e n k i p r ó b á l t „ m e r é s z " újí- t á s o k h o v a t o v á b b p o l g á r j o g o t n y e r t e k a s z é r i a g é p e k vilá- g á b a n , a v e r s e n y m o d e l l t e h á t a k á r m i l y e n s z e c e s s z i ó s is volt, v é g e r e d m é n y b e n m i n d i g a s z é r i a m o d e l l f e j l ő d é s é t szol- g á l t a . N e m kell e n n e k i g a z o l á s á r a m á s t felhozni, mint p é l - d á u l az o h v motort, m e l y h a j d a n á b a n a v e r s e n y g é p e k ki- z á r ó l a g o s s z e l e p v e z é r l ő r e n d s z e r e volt é s m e l y m a r e n g e - t e g e g é s z e n c s a l á d i j e l l e g ű s z é r i a m o t o r o n is fellelhető. H a a n n a k i d e j é n eltiltották v o l n a , ú g y m a t a l á n n e m l é t e z n é n e k a f e l ü l v e z é r e l t s z é r i a m o t o r o k .

A FICM k o n g r e s s z u s á n e g y é b k é n t ú g y döntöttek, h o g y a l e g k ö z e l e b b i ülést O l a s z o r s z á g b a n , S a n R e m ó b a n t a r t j á k á p r i l i s b a n .

DEFAG-

sos

szélvédő ablak- melegítők

DÉNES ÉS FRIEDMANN RT.

B U D A P E S T , VI., D E S S E W F F Y - U T C A 2 9 TEL.: 128-424

AUTÓ- és MOTORIPARI

K Ü L Ö N L E G E S CDBCBCilSC

5

(6)

HOGYAN B I R K Ó Z U N K MEG

a téli indítási uekéastyeUkeM

A

tél, a f a g y m e n t h e t e t l e n ü l n y ú j t j a á t m i n d e n a u t ó s n a k i s m e r t „ a j á n - d é k á t " : n e h e z e n i n d u l b e a m o t o r . Az i g a z i s z a k é r t ő a z o n b a n t u d j a , h o g y a z i n d í t á s i n e h é z s é g e k e t i g e n i s le lehet k ü z d e n i é s c s a k r a j t u n k áll, h o g y k ö z l e k e d é s i e s z k ő z ü n k a tél f a g y á b a n is é p p e n ú g y i n d u l j o n , mint a k á r a l e g - m e l e g e b b n y á r b a n . Az i n d í t á s i n e h é z - s é g e k t ú l n y o m ó r é s z e a n n a k t u d h a t ó b e u g y a n i s , h o g y g é p ü n k n i n c s e n r e n d - b e n , n i n c s e n k e l l ő k é p e n k a r b a n t a r t v a é s n i n c s e n ú g y b e á l l í t v a , a h o g y a n a z illene. N e is c s o d á l k o z z u n k ezen, hi- s z e n h o s s z ú h ó n a p o k o n át t e l j e s í t e t t e h ű s é g e s e n a m u n k á j á t é s e l k e r ü l h e t e t - l e n az, h o g y o l y a n b e á l l í t á s i h i b á k j e l e n t k e z z e n e k , m e l y e k a tél f a g y á b a n s o k s z o r o z o t t a n éreztetik a h a t á s u k a t , l e g t ö b b n y i r e a b b a n , h o g y a m o t o r c s a k n e h e z e n c k a r b e i n d u l n i .

A nyilakkal jelzett pontokon vizsgáljuk át gondosan az akku kábelét, Itt jelentkeznek többnyire kopások és korróziós sérülések.

A tél b e á l l t a k o r e l s ő l é p é s : ellen- őrizni a g y ú j t á s i r e n d s z e r t ! H i d e g b e n n e h e z e b b e n g y ú j t a motor, h a a g y ú j - t á s i b e r e n d e z é s n e m t ö k é l e t e s , ú g y a n - n a k k e l l e m e t l e n k ö v e t k e z m é n y e i a z o n - n a l j e l e n t k e z n e k , mihelyt l e s z á l l a hő- m é r ő h i g a n y a . Az e l s ő t e e n d ő a g y e r - t y á k h á z a t á j á n e s e d é k e s . A r é g i b ő s é g é v e i b e n i l y e n k o r c s a k a n n y i t kellett tenni, h o g y ú j g y e r t y á k a t a j á n d é k o z t u n k m o t o r u n k n a k — k a r á c s o n y r a . M a a g y e r t y a r i t k a é s d r á g a d o l o g , k é n y t e - l e n - k e l l e t l e n a r r a f a n y a l o d u n k , h o g y a r é g i g y e r t y á k a t i g y e k s z ü n k ú j j á v a r á - zsolni. A l a p o s tisztítás s z ü k s é g e s , cél- r a v e z e t ő a g y e r t y á k b e l s ő r é s z é t h o - m o k f ú v ó m ű h e l y b e n i g e n finom h o m o k - k a l l e f ú v a t n i , ez a b e a v a t k o z á s m i n d e n p i s z k o t é s a b e l s ő s z i g e t e l ő t e s t r e r á - é g e t t o l a j k o k s z o t n a g y s z e r ű e n t á v o l í t j a el. H a a g y e r t y á i n k s z é t s z e d h e t ő típu- s ú a k , s o k k a l k ö n n y e b b a m u n k á n k . M i n d e n e s e t r e n e e l é g e d j ü n k m e g a t i s z t o g a t á s s a l , h a n e m állítsuk b e p o n - t o s a n a z e l e k t r ó d o k ( k ö r m ö k ) t á v o l s á - g á t , h o g y a s z i k r a k ö z a z előírt é r t é k ű l e g y e n . H a m é g i s r á s z á n j u k m a g u n k a t a z ú j g y e r t y á k r a , ú g y l e g y ü n k f i g y e - l e m m e l a z o k h ő é r t é k é r e é s c s a k i s o l y a n h ő é r t é k ű g y e r t y á k a t v á s á r o l j u n k , m e l y e k m e g f e l e l n e k a g y á r i u t a s í t á s - n a k . H a a l a c s o n y h ő é r t é k ű g y e r t y á k a t s z e r e l ü n k , ú g y sok b a j u n k lesz, h e g y - m e n e t b e n k o p o g n i f o g a m o t o r ós n a g y lesz a m u n k a v e s z t e s é g , h a vi- szont túl m a g a s a h ő é r t é k , ú g y á l l a n - d ó a n b a j u n k l e s z a z e l o l a j o z ó d o t t g y e r t y á k k a l . H a n e m t u d j u k , m i l y e n h ő é r t é k ű g y e r t y á t ír e l ő a g y á r , ü g y

f o r d u l j u n k a k é p v i s e l e t h e z , a h o l t a l á n m é g a k a d g y á r i i n s t r u k c i ó s k ö n y v , d e a k o m o l y a b b a l k a t r é s z k e r e s k e d ő k is r e n d e l k e z n e k h ő é r t é k - t á b l á z a t t a l , m e l y e l á r u l j a , h o g y m e l y i k g y á r t m á n y m e - lyik t í p u s á h o z m i l y e n g y e r t y a v a l ó .

H a a g y e r t y á k k a l k é s z e n v a g y u n k , v e g y ü k elő a g y ú j t á s m e g s z a k í t ó j á t . A m e g s z a k í t ó p l a t i n a v a g y w o l f r a m érint- kezőit a l a p o s a n m e g kell tisztítani, fe- l ü l e t ü k e t s z ü k s é g e s e t é n finom r e s z e - l ő v e l felújítani, h a n a g y o n k o p o t t a k , ú g y a l e g j o b b ú j k o n t a k t u s c s a v a r o k a t szerelni. A c s e r e , illetve f e l ú j í t á s u t á n ü g y e l j ü n k a h é z a g h e l y e s b e á l l í t á s á r a , l e g j o b b s z e m é l y e s e n e l l e n ő r i z n i a z e l e k t r o m o s - m ű h e l y m u n k á j á t .

S o r r a kerül a z a k k u is. E l l e n ő r z é s , s z ü k s é g e s e t é n s a v a z á s é s á r a m m a l v a l ó töltés! Az a k k u p o z i t í v ( + ) s a r k a t ö b b n y i r e e r ő s e n e l o x i d á l ó d i k , k é k e s - z ö l d e s r a g a c c s a l v o n ó d i k b e , a m i a z é r i n t k e z é s t a k a d á l y o z z a . A l a p o s tisztí- tás é s v a z e l i n n a l v a l ó b e k e n é s a g y ó g y s z e r . V i z s g á l j u k á t a z a k k u k á - b e l e i t is, a h o l a s z i g e t e l é s k o p o t t v a g y r e p e d t : t e k e r j ü k á t jó m i n ő s é g ű s z i g e t e l ő s z a l a g g a l , v a g y v á s á r o l j u n k ú j k á b e l t .

I g e n g y a k r a n a k a d b a j a d i n a m ó é s a z ö n i n d í t ó körül. T ö b b n y i r e a s z é n - k e f é k k o p o t t a k , a k e f e r ú g ó k f á r a d t a k . Kefe- é s k e f e r ú g ó c s e r e t ö b b n y i r e segít, d e c é l s z e r ű a z e l e k t r o m o s - m ű h e l y s z a k e m b e r é t a d i n a m ó é s a z ö n i n d í t ó a l a p o s m e g v i z s g á l á s á r a é s e l l e n ő r z é - s é r e felkérni. A h i d e g m o t o r b e i n d í t á - s á h o z a z ö n i n d í t ó n a k s o k k a l t ö b b m u n - k á t kell k i f e j t e n i e , e r r e c s a k a k k o r k é - p e s , h a t ö k é l e t e s e n r e n d b e n v a n . És m i v e l t é l e n s o k k a l t ö b b á r a m r a v a n s z ü k s é g ( t ö b b e t é g n e k a l á m p á k , t ö b b á r a m f o g y a z a k k u b ó l a h i d e g indí- t á s k o r , á r a m o t f o g y a s z t a s z é l v é d ő - m e l e g í t ő stb.), c é l s z e r ű ú g y b e á l l í t t a t n i a d i n a m ó t , h o g y a z a n o r m á l i s n á l t ö b b á r a m o t t e r m e l j e n . S o k s z o r a r r a is szűk-

T A X I Ó R Á K

B É R I, E T E E L A D Á S A S Z E R E L É S E

KILOMÉTERÓRÁK AUTÓMŰSZEREK

G Y Á R T Á S A ÉS J A V Í T Á S A

s ó g v a n , h o g y a d i n a m ó é s önindító v ö r ö s r é z - k o l l e k t o r á t is m e g t i s z t í t t a s s u k v a g y é p p e n f e l e s z t e r g á l t a s s u k , h i s z e n l e h e t n e k r a j t a é g e t t p o n t o k , m e l y e k rossz k o n t a k t u s t a d n a k .

H o g y a k a r b u r á t o r t a l a p o s a n tisztít- t a s s u k ki, h o g y c é l s z e r ű azt g a z d a g a b b k e v e r é k r e b e á l l í t a n i : n e m szorul m a - g y a r á z a t r a . U g y a n a k k o r v i z s g á l t a s s u k át a b e n z i n c s ö v e k e t , f u v a s s u k ki ő k e t é s l e g y e n g o n d u n k — h a i l y e s m i v a n a g é p e n — a v i l l a m o s b e n z i n s z i v a t y - t y ú r a is. A k a r b u r á t o r b e á l l í t á s a k o r f ő l e g a z indító é s a l a s s ú j á r a t ú f ú v ó - k á r a l e g y e n g o n d u n k , h i s z e n i n d í t á s - kor e z e k l é p n e k a s z í n p a d r a .

T é l e n i g e n jó s z o l g á l a t o k a t lesznek a z ú g y n e v e z e t t f e l s ő o l a j o k , m e l y e k a z ü z e m a n y a g b a k e v e r v e m e g k ö n n y í t i k a z i n d í t á s t o l y k é p e n , h o g y m á r a z e l s ő s z í v á s i ü t e m b e n f e l s z a b a d í t j á k a h i d e g k ö v e t k e z t é b e n e s e t l e g b e r a g a d t d u g a t y - t y ú k a t . V i g y á z a t : c s a k m á r k á s f e l s ő - o l a j a t v á s á r o l j u n k ! És t e r m é s z e t e s e n n e f e l e d k e z z ü n k m e g m e g f e l e l ő téli m o t o r o l a j r ó l , a m i m a n e m k ö n n y ű fel-

A gyertyák szikraközét helyesen állítsuk lie. A könnyű indítás érdekében nem árt a szikraközt valamivel kisebbre venni az

előírtnál.

a d a t . A m e g s z o k o t t n y á r i o l a j télen k á s á v á d e r m e d é s i l y e n k o r szinte le- h e t e t l e n a motort b e i n d í t a n i .

A téli i n d í t á s t i t k a a f o j t ó s z e l e p cél- s z e r ű a l k a l m a z á s a . A l e g j o b b kihúzni a fojtót é s e g y s z e r - k é t s z e r á t p ö r g e t n i a m o t o r t ós c s a k a z u t á n b e k a p c s o l n i i a g y ú j t á s t . Túl h o s s z ú i d e i g n e h a s z n á l - juk a f o j t ó s z e l e p e t , mert m o t o r u n k tele- s z í v j a m a g á t b e n z i n n e l , a túl g a z d a g k e v e r é k n e m g y u l l a d m e g . N a g y o n b e - v á l t t r ü k k : a l e á l l í t á s k o r kihúzni a f o j t ó s z e l e p e t , h o g y a m e l e g m o t o r jól t e l e s z í v j a m a g á t b e n z i n n e l . I l y e n k o r a k é s ő b b i i n d í t á s s o k k a l k ö n n y e b b e n sikerül.

N e i d e g e n k e d j ü n k a k u r b l í t ó l l N e m s z é g y e n a h i d e g motort e l ő b b k u r b l i - v a l á t f o r g a t n i é s c s a k a z u t á n m ű k ö - d é s b e hozni a z önindítót. Az a k k u m a n a g y o n d r á g a d o l o g é s h a a k k o r r e s - telljük a kurblit h a s z n á l n i , ú g y e g y e t - l e n tél is t ö n k r e t e h e t i azt. A l e g j o b b m e g o l d á s : g y ú j t á s n é l k ü l , kihúzott f o j t ó s z e l e p p e l e g y s z e r - k é t s z e r á t f o r g a t - ni a motort a k u r b l i v a l é s c s a k u t á n a m e g n y o m n i a z ö n i n d í t ó g o m b j á t .

Igen érdekes elektromos készüléket hoz- nál; forgalomba az USA-ban. A Stewart Warner-gyár készüléke lehetségessé teszi, hogy a kerekek leszerelése métikül percek alatt lehet azök kieigyeoisrályozottsáiíát ellen- őriéül és korrigálni. A ké*zülék kis villlany motorja dörzstáresa segítségével forgásba hozza a felemelt kocsi kerekéi, többcsöves rádióerősítővel kombinált íuágneses tér- erősségméiő sztr.iboszkóiHis módeaerrel árul el minden — aíkár törodékgrammnyi — olyan helyi súlytöbbletet, mely kiegyen- súíyomtl a nsáigot okoz.

6

(7)

— az ikerkirálytengelyes-kéthengeres 350-es NíSU

— a 70 lóerős lithiumszelepes, 500-as BMW

— a világrekorder versenyüzemanyag

m ű h e l y t i t k a i t d e r í t e t t e f e l

az angol szakemberekből álló vegyesbizottság!

U

g y a n m i i z g a l m a s a b b a vérbeli moto- ros szemében, m i n t v a l a m i t is h a l - lani a n a g y v e r s e n y m á r k á k m ű h e l y t i t - k a i r ó l ? A r r ó l , a m i t hétpecsétes Htok rej- télye fed, a m i a közönséges földi h a l a n d ó s z á m á r a s z i g o r ú a n t a b u versenyosztályok legelrejtettebb zugaiban születik m e g és a m i t á r g u s s z e m ű v e r s e n y s z e r e l ö k és ver- senynicnedzserek őriznek, a k á r f a n a t i k u s i g a z h i t ű m u z u l m á n o k a Moliammed szent kövét. A k ö z n a p i h a l a n d ó csak verseny- közben l á t h a t j a a g y á r i v e r s e n y g é p e k e t , a versenydepók közelébe is csak a na- g y o n b e a v a t o t t a k léphetnek, hogy — ne l á t h a s s a n a k s e m m i t . Mert u g y a n h o v á vezetne az, h a közkinccsé v á l n a m i n d a z , a m i n tervezők és f e l t a l á l ó k t ö r i k a f e j ü - ket, a m i h ó n a p o k i g t a r t ó kísérletezés u t á n v a l ó s u l tettbe, h a n y i l v á n o s s á g r a k e r ü l n é n e k azok a titkok, melyek a g y á r i v e r s e n y g é p e t g y o r s a b b á , m e g b í z h a t ó b b á teszik, m e l y e k azokról a ráadás lóerők- ről g o n d o s k o d n a k , melyeken egy-egy G r a n d P r i x , v a g y T o u r i s t T r o p h y sorsa dől él.

K i h i t t e volna, h o g y p é l d á u l n y i l v á - n o s s á g elé k e r ü l h e t n e k a n y á r i BMW v a g y NSU v e r s e n y g é p e k t i t k a i ! Nos — v a l ó b a n í g y v a n , a vezető a n g o l g y á r a k delegált szakembereiből álló bizottság lá- t o g a t t a v é g i g a n a g y n é m e t g y á r a k a t , közöttük a BMW- és az N S U - m ű v e k e t , ter- mészetesen a l a p o s a n m e g v i z s g á l t a k min- dent, a m i a v e r s e n y m ű h e l y e k b e n volt l á t h a t ó és a m i r e a l á t o t t a k b ó l következ- tetni lehetett. A b i z o t t s á g t a p a s z t a l a t a i - ról h i v a t a l o s jelentést adott ki, az a n g o l fair play elve n e m engedte, h o g y a ta- p a s z t a l a t o k b ó l csak azok l á s s a n a k előnyt, a k i k t a g j a i v o l t a k a b i z o t t s á g o k n a k .

A h i v a t a l o s jelentésből — melybe az AMS szerkesztősége b e p i l l a n t á s t n y e r h e - tett — k i t ű n i k , h o g y az NSU-gyÁr egé- szén új versenytípust készített el, m e l y a z o n b a n m á r n e m jelenhetett ineg a v e r - s e n y p á l y á k o n . A 350-es, k é t h e n g e r e s r ő l v a n szó, m e l y n e k á l l ó h e n g e r e i e g y m á s mellett p á r h u z a m o s a n f o g ' a l n a k helyet ós egyetlen blokkot képeznek. A rend- k í v ü l é r d e k e s gépnek két királytengelye v a n , e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l m i n d k é t hen- g e r n e k k ü l ö n k i r á l y t ngelye. A mo- tor r e n d k í v ü l n a g y Roots t í p u s ú kom- p r e s s z o r r a l v a n ellátva, mely harmadfél atmoszféra t ú l n y o m á s mellett j u t t a t gáz- koveréket a h e n g e r e k b e . A motor, a kompresszor ós a sebességváltó egyetlen blokkot képez, a kísérleti j e g y z ő k ö n y v e k szerint a m o t o r f o r d u l a t s z á m a t ú l h a l a d t a f é k p a d o n a 9500 p e r c e n k é n t i t ú r á t és több mint 50 lóerői teljesített (1).

T a l á n m é g ennél is érdekesebb a m o o- ros szemében m i n d a z , a m i a BMW ver- s e n y o s z t á l y b a n végzett t a n u l m á n y o z á s s o r á n d e r ü l t ki. A m ü n c h e n i g y á r egé- szen ú j 500-as v e r s e n y m o d e l l t épített, melyből két k o m p l e t t e n kész d a r a b o t m e g is t a l á l t a k . A gé p a 265 típusjelzést k a p t a és t e l j e s í t m é n y s z e m p o n t j á b ó l túl- h a l a d t a m i n d a z t , a m i t a s z á m t a l a n v i l á g - versenyen, az a n g o l T o u r i s t T r o p h y n győztes B M W - k e d d i g teljesítettek.

A B M W t y p e 2C5 k o m p r e s zoros két- hengeres, a k á r azok a testvérei, melye- ket szegény Kari Gallal a n y e r e g b e n lát- h a t t u n k a h á b o r ú előtt. F o r d u l a t s z á m a és t e l j e s í t m é n y e a z o n b a n lényegesen túl- h a l a d o t t m i n d e n eddigit. P e r c e n k é n t 7500 fordulat mellett 68—70 lóerőt a d o t t le és ezt, a z 500-as m o t o r h o z képest, rettenetes f o r d u l a t s z á m o t 03 t e l j e s í t m é n y t t a r t ó s a n a d t a ! H o g y ez lehetségessé v á l t , azt a különlegesen készített szeleprendszernek köszönhették. A szívószelepek „ W o l f r a m 5" jelzésű a n y a g b ó l készültek, a kipuffo- gószelepok s z á r a csőrendszerű, a b e l v i l á - g u k p e d i g lithium fémmel v a n töltve. A l i t h i u m egyike a l e g k ö n n y e b b fémeknek, lényegesen k ö n n y e b b a víznél, viszont ú g y vezeti a hőt, a k á r az a l u m í n i u m . A lithiummal töltött szelep tehát pehely- könnyű, u g y a n a k k o r szái-ain át leadni képes a hőt, tehát n e m melegszik túl.

(Megjegyezzük, h o g y az elgondolás nem új, csak a megoldás, hiszen nátrium fém- mel töltött szelepekkel a v e r s e n y m o t o r - t e c h n i k á b a n m á r t a l á l k o z t u n k , a n á t r i u m u g y a n c s a k a víznél k ö n n y e b b f é m , de

BARABÁS

H H H I PAL N É M O I H M

VI., LOVAG-U. 12 TELEFON: 124-738

iefiekiatek m m

Maifékalkattémk Hatdáutátcsák

Felszerelési cikkek raktára

hővezetőképessége a l a t t a m a r a d a l i t h i u m hővezetőképességének.)

R e n d k í v ü l érdekesek a 265 t í p u s ú BMW d u g a t t y ú i . K i d e r ü l t , h o g y a h í r e s Mahle d u g a t t y ú g y á r t e l j e s egy éven át dolgo- zott ezeknek a különleges d u g a t t y ú k n a k a m e g t e r e m t é s é n . K ü l ö n l e g e s szilícium- m a l ötvözött k ö n n y ű f é m az a n y a g u k , n e m öntöttek, h a n e m a nagyobb szilárd- ság és szemcsetömörség elérése céljából préseltek és a m i a legérdekesebb: külön- leges e l e k t r o l i t i k u s e l j á r á s s a l krómréteg- gel v a n b o r í t v a a k o r o n á j u k . A d u g a t y - t y ú k m a g u k erősen o v á l i s a k .

A B M W - g y á r b a n sikerült a d a t o k a t szerezni a H e n n e á l t a l h a s z n á l t különle- ges ü z e m a n y a g r ó l is. K i d e r ü l t , h o g y az abszolút v i l á g r e k o r d f é l á l l í t á s á n á l ace tonnái és kevés trinitrotoluollal v e g y í t e t t benzol-alkoholos k e v e r é k e t h a s z n á l t a k , m e l y b e meglehetős m e n n y i s é g ű ricínusz- olajat k e v e r t e k kevés k o l l o i d g r a f i t t a l . A feljegyzésekből k i d e r ü l t , h o g y több m i n t kétszáz k ü l ö n f é l e v e g y i összetételű ü z e m a n y a g g a l k í s é r l e t e z t e k , a m í g a l e g - jobb h a t á s f o k ú , a l e g m a g a s a b b oktán- s z á m ú és h ű t ő h a t á s ú v e r s e n y ü z e m a n y a - got m e g n e m t a l á l t á k .

A g y á r l á t o g a t á s o k során az angol misszió a Z ü n d a p p - m ű v e k n é l is felette érdekes ' t a p a s z t a l a t o k r a tett szert. Ki d e r ü l t , h o g y a g y á r 1936-ban ezres-

kompresszoros-négyhengeres modellt ter- vezett az abszolút v i l á g r e k o r d m e g j a v í - t á s á r a . A r e n d k í v ü l érdekes m o t o r al- katrészei el is készültek, de a h á b o r ú m i a t t soha öss-e n e m építették ezeket.

A Z ü n d a p p - g y á r egyik vezetője, dr.

Popp, ú g y n y i l a t k o z o t t a misszió t a g j a i előtt: lehetséges, h o g y a t e r v kivitelére m é g sor k e r ü l .

A m ű s z a k i k é r d é s e k e n k í v ü l é r d e k e s b e p i l l a n t á s v á l t lehetségessé — a jelen- tés szerint — a n é m e t m o t o r g y á r t á s e g y é b k u l i s s z a t i t k a i b a és k a l k u l á c i ó i b a is. K i d e r ü l t , h o g y a g y á r a k á l l a m i ex- p o r t p r é m i u m o t k a p t a k , ez tette lehetsé- gessé a d ö m p i n g e t . M i n d e n n é m e t keres- kedelmi v á l l a l a t évi f o r g a l m á n a k két s z á z a l é k á t fizette h e az e x p o r t a l a p r a és í g y v á l t lehetségessé, h o g y p é l d á u l a százas k i s D K W - t tíz fontért k í n á l h a t - ták I n d i á b a n .

A b i z o t t s á g p o n t o s g y á r t á s i a d a t o k bir- t o k á b a is j u t o t t , k i d e r ü l t , h o g y 1939-ben DKW 60.000, NSU 38.000, Zündapp 25.000, Puch 21.000, BMW 18.000, Triumph és Victoria 12—12.000, Ardie 8000. Hercules 0000 motorkerékpárt gyártott. Ezekben a s z á m o k b a n a pe dá los s e g é d m o t o r o k nem f o g l a l t a t n a k benn. É r d e k e s m e g á l l a p í t á s : a l e g r a c i o n á l i s a b b a n a n ü r n b e r g i T r i u m p h - g y á r t e r m e l t ! A r a c i o n a l i z á l á s t n a g y b a n fokozta az ú g y n e v e z e t t Sahell- terv, m e l y n e k értelmében a m o t o r k e r é k - p á r o k t í p u s s z á m á t 150-ről 30 ra csökken- tették és h u s z o n ö t f é l e v i l l a n y k ü r t helyett csak egyetlen modellt g y á r t o t t a k .

A német m o t o r k e r é k p á r o k ár- és m u n - k a ó r a k a l k u l á c i ó j á r a jellemző az angol misszió jelentése a 200 kem-es DBT tí- p u s ú Z ü n d a p p a l k a p c s o l a t o s a n . E n n e k az igen n é p s z e r ű m o d e l l n e k e l a d á s i á r a a következő k ö l t s é g a n a l í z i s a l f . p j á n a d ó d o t t : anyag = 219, munkabér <31.5 munkaóra)

== 31, rezsiköltség = 71.3 márka. A tel- jes n e t t ó g y á r t á s i k ö l t s é g p é p e n k é n t te- h á t 321.3 m á r k a volt. E l l h e t j á r u l t a 20%-os g y á r i haszon", a kb. 13%-nyi köz- teher és a 18—25% köpött m o - g ó keres- kedői, illetve viszonteladói haszon, mely az eladott m e n n y i s é g szerint a l a k u l t .

Az a n g o l misszió jelentése m ű - z a k i . i p a r i és k e r e s k e d e l m i s z e m p o n t b ó l — m i n t l á t t u k — r e n d k í v ü l é r d e k e s és tn- nulságoR.

7

(8)

A G É P K O C S I V E Z E T É S E G É S Z S É G T A N A

(Folytató»)

A koesivozetéslieiz felítéltem ül fegyelmezett idegzet, jó szem, (kitűnő áittelklintés, bizton raombeiidegzés lábban és karban egyaránt, jó kaClás és belső nyugalom kell. Különös dolog azomban, liogy akiiben ezeik a tulaj- donságok tükétotillBniil vannak meg vagy csalk szummyadmak, azok toifejJeaatheitSk őket — éppen az óvatos, jól gyakorolt kocsivezetiés révén. Az autó kitűnő nevelő- Iskola! Szelltomii munkások, ,elmélkedésben, olvontsiágoiklban kifáradt filozófusok és írók. • tudósok éw hivatallndkok, robolt mii,kában, egyaldalú izo mliel jefMitméTvybeai eltörődött mumlkiások — felüdülnek a volán melleitt Magam liis tapasztaltam, hogy fárasztó or- vosi műikiüdéaem után a volán szomszédsá- gában szinte újjásaüllatltiem és tte-lbiúsapeirctís koesivezeités után jobbam felüdültem, mint bármilyen más „szórakozás" által. Mi ennek a magyarázata?

Az emberi idegzet a változatosságra, van beállítva. Egyfélében haimar kifárad, a k oncenitráeiók é pess é g elernyed, a ügyelem gyengül, a kfitartá» Mohiad. E r r e az em- ber beveti magáit az ülésre, ráhelyezi lábát a gázpedálra, Ikiezeit a volánra simítja, Ixsgyujt és megdmidí'tjia a motort. A berre- gés, a minden mozdulatra engedelmes gép egyszerre ú j világot nyit. Hirtelen új, fele- lőn' helyzetbe jutnunk. Belovagoljuk a gépet, nekiiramodunk a nagyvilágmialk . . . Amint lehet, fokozzuk ai sebességeit és jó lábtorih- nikia mellett eszményi suhanásba <-iklunk.

Az egész idegzet, müintha Ihintelen kicseré- lődnie. Szeműink végigszántija az egész látó- teret. A tükörből t.isizifán villan felénk n mögöttünk zajló élet és a hátranyúló táj.

A fülünk heköszörülődilki minden zajra', neszre. Erezzük a gép fölötti uralom jóleső nyugalmát Már biztosaik vagyunk magunk- ban. Percek atetit elfelejtjük gondjainkat,

— egész más illett az érdeklődést körünk.

El vagyunk készülve a gyalogjárók oktalan tiil>egé.sére, meggondolatlanságára, a kereszt- utcákból el-ftsurramó koeavezetők ügyetkai- négére, a kalóz kerékpárosok vakmerösé- gére, a tökéletes féktaposásra, a votán virtiuóz forgatására . . . Mintegy kinyúlunk, megerősödünk, felvillianyozódurik. Az ¡ive-

I r t a : D r . W E N I N G E R A N T A L gen keresztül nézve — mtaitlia értümfc voi.ua az egész bonyodalom, aiuely fölött úrrá kell lennünk, a (sokaság áltltekitotése leegy- szerűsödik, gyorsam és biztosam, síilfctonk a tiömltelegben, szinte csaKbataihlanul M'lzttos ösztönnel nógatva u gépet, a íkszta átjárók felé. Mindezek élményekké válnak és leltá tartalmakká magasztosiultaalk, ha -az emiwr tudatosan átéli őket.

Az élnjény ereje és lendülete fjkozoduk, l.ia szabad országútira jivtnmk ki. A kapcso- lások után fokozzuk a sebességet negyven, ötven,, hatvan, hetven, nyolcvan kii loméit erre.

Egy-egy pillantás ,u sebességjellzőre és érez- zük erőnket, amely szinte egybeolvad a gép eiejével, taljesitüképesséfrévol. Eggyé vá- lunk a géppel és mintha már nem is vezet- nénk, hanem a gép valahogy a testünk lenne, hozzárak nőtt volna és idegeink kor- mányóznák . . . A kiterjedésnek, a nagyob- bodásnak ez a különös érzete, olyasféle él- mény, mint amikor a zongoraművész eggyé;

olvad hangszeréivel én maradéktalan/ul fejezi ki érzelmeit, rajta. Belemerül tkuk a szágm'l- dásha, az út rohamos llegyőziéséibe, az elsu- hanó tájak részegítő hatásába,, a mennybolt miatt sugárzó haladás. szárnyalás diadalmas éraeltébe... Ez a különös, a gépkocsiveze- tésben tájékozatlanok számára egészen Ide- gen érzés a legegészségesebb mozzanata a gépkocsivezetésnek! "Nagy üdüléssel, emel- kedett érzéssel, bámulatos idegny ugaUom- mal, kielégüléssel jár. A napi robotban

¡'elaprózott energiák mintha ú j r a összegyűl- nének és megsokszorozódnának. Tiz-tizenöt- peices vezetés után teljesen magunkhoz té- rünk, frissekké váillumk, ir.egerciíödünik.

Aki azt hiszi, hogy mindez csak szubjek- tív kiépzolődés, a szesz okozta mámorhoz hasonlító búife'Jejtő élmény, az nagyot, té- véd. Mert a nem túteágbatajtott vezet»»

után, ha visszatérünk íróasztaliunkhoz vagy más miunkánk'hoz, á g y tapasztaljuk, hogy elölről' kezdhetnők, mintha azelőtt nem is dolgoztunk volna. A fáradtság teljesen el- tűnt. A vezetés tehát, valóban kivasalta az einvütt. összegyűrt idegzetet.

Persze, a jó vezetés egészségtanának meg vannak egyéb figyelemreméltó pontjai is.

Első feltétel: nem szabad bosszankodni!

Nyugodtan, fegyel'iuezetiteni kell el'visclmli a más-Ok Libáit, akár az apostolok lovaim, jár- janak, akár veloeipédet nyúzzanak, a k á r a miénknél különb vagy silányabb kocsi vo- lánja mellett követik is el oktailiamságaütat.

Az ilyen szándékkal végzett én minden em- berit megbocsátó teliküiletteli folytatott veze- tés rengeteg örömöt tartalmaz. A legyőzött, Igábatört Idegzet roppant hálás. Hűséges kutyává szegődik. A volán szomszédsága a legjobb Idegiskola.

i)e az izmok is megkapják a magukét.

A finomabb láblzon.játék, a kar és kéz csuklómozdulatai, • törzs illteszkedése és sok más kisérőmozduiliait együttvéve könnyen megiáfollják azt a legendát, hogy az aiuto- vraetós kényelmes, lusta, elitorpeszkedkíst je- lent, a mii hizókúiának 'lehet hogy jó, de a ..sport" elnevezést 'nem érdemli meg. Ezzel szemben az az igazság, hogy a kényelmes, lusta, lomha eattber ne is próbáljon autót vezetni, mert pótmii' jár. Az aiutovezeties igenis sport, mégpedig a legjavából: testet- lelket egy a rámt. edző, llélekmemesatő, udítö,

egészségei művészet! ..

A szervekre is jól hat. A vezetés közben megszokott nyugalom jótékony hatású a szívie. A száguldás élénkítő élménye a fo- kozott életérzés nyomán serkentőleg hat belső zsigereinkre. Kiesen áttekintve a test- tani tényeket é« a lélektani előnyöket, nyu- godtan állíthatjuk az autósportot egy- vonallba a lósporttal. A szágnülás különös, lángolást szító élményét tekimtvo sok te- kintetiben feliül is ír.úilja azt.

Bevezetőieg említettem a tediniitoa é« az egészség látszólagos ellentéteit, Nos, éppen a kocsivezető győződhetik meg arról; hogy ez mennyire egyoldalú állít,ás. 1'eirsze, az úgynevezett ,,sofőr-típusú" ember vallóban kan rtkaliura, mert a géptől nem latja az erdőt és a technikai beállítottság elnyomja benne a szabad élvezeteket. Aki azonban etikai lelkülettel vezet, akiinek a , kezében a gép csak eszköze a szépnek és jónak, azt nem kelili félteni. A gépkocsi a neme» lel- kületű, fegyelmezett ember kezében áldás és öröm, jótékony ajándéka a civilizáció- nak. a technikának és a» egészségesebb, tökéletesebb, több emjber lesz a gépkocsi- vezetés álltai is!

K ü l ö n l e g e s

gyártmányaim autcszaküzletek

szamara:

HERMAFIX

a tökéletes folyékony T Ö M Í T Ő A N Y A G

SUN BRAND

FÉKFOLYADÉK biztes fékhatás

S T A R T O L » INII

lökésgátló folyadék

S T A R T O L J INI i

felsőkenőolaj

S T A R T O L ! N i

fagyálló hűtőfolyadék

C O R U N D

szelepcsiszoló paszta

VITAGOM

gumikorzerválószer

BENZINPUMPA-MEMBRÁN

az "összes kocsitipusokhoz

S T E I N E R G Y U L A

V E G Y I I P A R I ÜZEME, B U D A P E S T , VII., C S E N G E R Y - U T C A 3. T E L E F O N : 2 2 2 - 4 7 4

Kizárólag viszonteladókat szolgálok kii

(9)

\ V '

— javul már a sorsunk! Félmillió

dollárért importálunk egyiptomi és amerikai cigarettát. Hogy legyen annak is mit füstölnie, akinek a Magyar, a Béke vagy a Pest nem smakkol. Hát persze, hiszen első- rendű, sőt életfontosságú szükséglet a Hikszosz, a Glanakles, a Luckij Strike vagy Camel. Hiszen újab- ban olyan sok a kényes tüdő, mely- nek a magyar dohányjövedék gyárt- mánya nem elég — demokratikus.

A Nemzeti fíank gavalléros gesz- tussal utalja, ki e célra a valutát, a jó ropogós dollárokat. Viszont korántsem ilyen gavalléros, ha luk- szuscikkről van szó. Mint például automobilról, motorkerékpárról. Aki

nem hiszi ezt el, az intézzen néhány keresetlen kérdést Háy elnök úrhoz, majd hall valami érdekeset, valami talpraesetten, sőt rusztikusán ere- detit a motorkerékpárok, az autók, illetve az azok behozatalához szük- séges valuták dolgában.

Az illatos egyiptomikra, a balzsa- mos amerikai szivarkákra kiutalt valuta korántsem aprópénz. A tűz- halálra ítélt félmillióból például futná vagy 500 nagy nyolchengeres Fordra, 550 Chevroletre, vagy éppen 1200—1500 elsőminőségü, teljesítő-

képes angol motorkerékpárra.

De mindez lukszus. Fényűzés. Vi- szont — nemdebár — az egyiptomi, az amerikai cigaretta fontos köz-

szükségleti cikk, mely nélkül nem — magyar a magyar.

De nemcsak cigarettát hozunk be nehéz valutáért. A Nemzeti fíank nem szűkkeblű, ha közszükségletről van szó. Ellenkezőleg, gavallérosan

Amerikai árukölcsönből behozott autók

F Ő B I Z O M Á N Y O S A

HAHN ARTHUR ÉS TÁRSAI

36 áve s p e c i á l FORD javítóüzem Generál javított F O R D V8 teherautók,

F R I G I D A I R E K

e l a d á s a m ű h e I y g a r a n c i á v a I

R Á D I Ó K

Üzem: XI., CSÓKA-U. 7. Tel.: 458-578 Városi iiilot: VI., ANDRÁSSV-ÚT 10.

(Bejárat Dobá-utcai oldalon) T.: 124-824

kiutal még háromszázezer dollárt — svájci selymekre. Hiszen az illatos egyiptomi mellé selyemkombiné is kell honleányainknak és honasszo nyainknak. Az orvos, a gyári anyag beszerző, az építkezésekre felügyelő mérnök csak talpaljon napestig, csak döf öltéssé a veséjét a villamoson.

Ha meg nem akar naponta néhány értékes munkaórát elveszíteni, hát vegyen egyet azokból a, roncsokból desztillált tragacsokból, melyek há romszoros-négyszeres áron még kap hatók. Hiszen ha kifárad a gyalog- lásban, ha elkésik a betegágy mellől, majd csak megvigasztalódik, ha rá- gyújt valami mézízű jenki cigaret- tára vagy új nyakkendőt fabrikáltat a svájci selyemből.

És a nélkülözhetetlen külföldi ciga- retta, a még nélkülözhetetlenebb és nyilván népruházati célokra szolgáló selyem mellett még sokkal nélkülöz- hetetlenebbeket is hozunk be ugyan- csak kemény valutákért. Így például amerikai vérű és a ménség minden kézzelfogható kellékével felszerelt apaméneket. És hogy az apamének nek legyen mivel szórakozniok, hát megfelelő létszámú ugyancsak elő- kelővérü amerikai kancákkal is ked veskedünk nekik. A derék amerikai vérűek — kocsilovak. Legalább is így mondja a napilapokban megjelent hivatalos kommüniké. És hogy ne essék az elhallgatás, a mellébeszélés gyanújába, hát csak úgy mellékesen, kerülve minden feltűnést, halkan és zárjelben megjegyzi, hogy ügetö- lovacskákról van szó.

Az ügetés roppant nemzet gazda sági jelentősége közismert, kár egyet-

len szót is pazarolni. Áldozni kell erre. Áldoz a Nemzeti fíank valu tával és áldoz Csihulek Vendel úr a konyhapénzből elcsent forintjaival, melyeket oly áldozatkészen helyez el a magyar lótenyésztést istápolón ott kint a kerepesiúti totón és bukin.

És hogy az illetékes lovásza ti, sőt kocsilovászati tettekkel tényezőket senkise vádolhassa meg gondatlan- sággal, hát külön bizottság is kél át az Óceánon azzal az ukázzal.hogy csakis és kizárólag olyan apa, illetve anyapacikat válogasson ki, melyek az amerikai pályákon — időrekordokat értek el. Mert nem- debár minek nekünk, gazdag ma- gyaroknak az olyan kocsiló, mely egyúttal nem csúcseredményese a nemes ügetősportnak?

A Dohányjövedék kitűnő igazga- tója éppen a minap nyilatkozott, hogy évekre bőségesen vagyunk el látva dohánnyal. Roskadoznak a trafikok, a dohányszűke éveiben el-

szemtelenedett trafikosnénik ma ud- variasak, mintha csak az Egyesült Nemzetek ülésein tanulták volna az illemtant. És eltekintve néhány ol- csóbb és tüdőroncsolóbb gyártmány tói, a magyar cigaretták minősége világviszonylatban is kitűnő hírnév- nek örvendenek. A dohány itthon terem, itthon dolgozzák fel magyar munkáskezek. Ugyan minek ide hal ványszőke Fáraói És minek ide svájci selyem? Minek erre valuta, amikor a Nemzeti fíank a közlekedés szempontjából oly életbevágóan fon- tos gépjárművekre alig vagy semmi valutát nem ad? Mi fontosabb, a csipkés selyemkombiné, az ügető, vagy pedig az, hogy az a bizonyos minisztérium végre megkaphassa a régen megrendelt, a gyártól már avizált négy kocsiját, melyre a Nemzeti fíank, a Camelek, a kombi nék, a „kocsilovak" barátja még min-

dig nem hajlandó kiutalni a szerény valutaösszeget?

No de sebaj! Nem halunk bele, ha nem lesz autónk, nem lesz moto runk. Viszont kedvünkre eregethet- jük a halványkékesen illatos és

bodor amerikai füstkarikákat, se lyemből szabhatjuk az ünneplő gá- lyánkat és feltehetjük azt is, amink nincs a kedves és a honi lótenyész- tés szempontjából oly fontos ügető- lovacskákra. Apaménre vagy anya- kancára, kinek melyik-melyik a gusztusa.

Legfeljebb — néhány táltossal több lesz Magyarországon. Hiszen azt mondják, hogy — lovasnemzet va gyünk.

Lengyelország Is vásárolt amerikai hadifelesleg aiutókat. Többek ¡között. 1000 személy, 1W00 teherautót és 1000 pótkocsit.

A l'.iengyel kormány összesen — természete- sen egyéb áraljain is — húszmáiWió dollár éri ékben vásáiolit m amerikaiaktól h a l i - felesleget.

A I)agcnham-1 F o r d - g y á r a napokban készítette el egymi'.lüomodrk kocsiját. Az ünnepélyem a jubüláns Ford-aiutót m a g a ta.

angol ellátásügyi miniszter vezette ki a gyártelepről). A daigenlMvmi Ford-gyár 19,Il- iién kezdte meg a niiiunkát, mint az ameri- kai F:>rd Motor Co. leányvái'.iliailata.

Ezer fontsterllnges d í j a t írt ki az an- gol J u n i o r 'Gair Ciliub lveliső elégésü tmrbúná- vai szerelt, olyan automobil tervezője és megvaitósítéja számára, aki a gyakorlati életiben i,s megfelelő gépet teremt meg. A d í j alaipítói szfigorúan megálllapították a feltételeket, a sebességet., gyorsulást, vono- képességet és fogyasztási határit»

HASZNALT

M O T O R K E R É K P Á R

vétel eladás

K. BAUER T.GY.

VI., I Z A B E L L A - U T C A 98 MOTOROK BIZOMÁNYÍ

E L A D Á S Á T VÁLLALJA

ELŐLEGET FOLYÓSfl

(10)

S zülte észre sem vettük, hogy az elmúlt két évtizedben mennyit fejlődött az autó. A fejlődés olyan gyors iramú volt, hogy az egyes állomások észrevétlenül suhantak el mellettünk és a nagy fejlődést csak akkor érzékelhetjük, ha ma- ttunk elé képzeljük a jó öreg „ba- jujsi/jos" T. Fordot, meniette a pá- rizsi Sálon «7, t árjával, a nagy Buiekkal. Mintha csak elfelejtettük volna azokat a hegyeshűtős és für- dőkád-karosszériával ellátott nagy Steyr VIl-eseket, melyek nem is olyan régen megdöbbenést keltettek akkoriban túlzottnak és szecessziós- nak bélyegezett modernsegukkel.

Amikor összecsődült az ntca népe, ha Del már Walter először vitte ki az utcára áramvonal-karosszérias Steyr 100-asát és fantasztikumot lá- tott a ma már megszokott vagy in'kább már-már elfelejtett idomú aerodinamikus modellbein. Bizony elfutottak az évek ...

A háború elzárt bennünket a kül- világtól, csak kerülő úton, titokban

¡(lejuttatott angol vagy amerikai lapokból láthattuk, hogy a fejlodes folyamata nem állott meg. És ab- ban a pillanatban, amikor lefújtak a nagy „meccset", szinte pillanatnyi késlekedés nélkül indult meg azok- ban az államokban a megvalósítana, amelyek a háború évei alatt foglal- koztatták a konstruktőröket. Es megszületett a háború utam auto.

Látható hűtő helyett rácsozattal, az első tengelyt szinte türelmetlen mohósággal megelőző orral, a kocsi teljes szélességén végigfutó. a karosszériával oszthatatlan egyse- get alkotó sárhányóval — hogy csak a külsőségeknél maradjunk.

A divatot Amierika diktálta és nem keltett meglepetést, amikor a pá- rizsi Sálon anyaga elárulta, hogy az európai kiskocsi is követi tenge- rentúli nagyobb testvereinek példá- ját és miniatűrben vette át az azo- kat jellemző vonalakat.

A jelent ismerjük. De mit hoz a jövő?

Kétségtelen, liogy a konstrukciós vívmányokkal, az automatikus se-

bességváltókkal. a hidraulikus kupp

:

hingokkal, a gépkoesiépites ezernyi műszaki raf finériáival a kocsik külseje is lépést fog tartani, hot talán a külső sokkal nagyobb vál- tozást fog szenvedni, mint a kon- strukció.

Az amerikai konstruktőrök ked- venc „vadászterülete" a jelien pilla- natban a „bogár". Több gyár kiser leti mű helyei ben már készülnék is az első mintadarabok és talan a közeljövőben már látunk is ilyes- mit a — híradófilmekben. Mi a bogár-autó! Nyitott autó — csukott karosszériával, de nehogy valaki fából vaskarikára gondoljon. A bo- gárautó karosszériája muüveg-teto- vel van ellátva, tehát minden írany- ban kilátást enged a vezetőnek es az utasoknak, ugyanakkor azonban

éppen úgv véd, mint a csukott autó- A törhetetlen üvegből (hasonlatos a repülőgépeken felhasznált és altaJla- nosan ismert Plexi-üveghez) készí- tett karosszériatető tulajdonképpen nem is tető. hiszen szerves része a karosszériának, oldalsó része az aj- tóval együtt nyílik. Viszont nyílt, kérdés: hogyan oldják meg az ilyen karosszéria esetén a tűző nap elllem védelmet, valamint a szellőzést!

Brook Stevens. a világhírű ame- rikai karosszériakonstruktőr nem- rég készítette el annaik az ultra- modern karosszériának a tervet, melyet William Powell. az ismert, amerikai filmszínész rendelt meg felesége születésnapjára. A terv felette érdekes és olyannak tekint- hetjük, mint az elkövetkezendő evek

prototípusát. A karosszéria — me- lyet hataH'mas üuesenberg-alvazra terveztek — nyitott, négyüleses-

Alak ját — kölcsönvették. szinte mása

— persze, „köpcösebb" kivitelben — az USA légiflotta (legújabb rakéta- vadászgépe testének. _ Sárhányót hiába is keresnénk a gépen, a ka- rosszéria körülfut a gép körül és majdnem a tengely magasságáig fedi a kerekeket. A szélvédő körül- fut az ajtók mellett, oldalsó része az ajtókkal együtt nyílik. A fe.l- hágüdeszka helyén rozsdamentes acélból készült, rovátkolt védőpam célt látunk, elől széles „száj ereszt' a rejtett hűtőhöz a levegőt.

De akármilyen megdöbbentően új- szerű és ízléses ez az ullitramodern karosszéria, vannak rejtelmes pont-

jai. Például: kerékcserénél hogyan lehet hozzáférni az abroncsokhoz?

És vájjon a kerekek túlzott toko- zása a nyári mrfiegbeu és a forró betonú takon ugyan hány durch- defektet fog eredményezni! Persze, mindezen lehet segíteni, de Mister Brook úgylátszik a művész és nem az autótechnikus szemével — látott-

Akármilyen fantasztikusnak is látszik? ez a. bepillantás a jovobe:

holnap talán már nem lesz rege- nves az ilyen kocsi. És holnapután tálán meg is mosolyogjuk. Akár- csak ma a vén „A" Fordot, vagy mindazokat a roncsaiból újjáéledett négykerekű főnixmadarakat. me- lyekből oly sokat látni a pesti utcákon...

az O K T O G O N O N

— Jöjjön velem — invitál László An- dor a kissé huzatos karosszériájú J e e p

volánja mellől —, megkérdezünk egy for- galmi rendőri, hogy milyennek találta "

Cl KOSz-csomagot.

— Nem tudom, miről van szó, de azért megyek — m e g r d v a i n a s a i n a sorsom- nak, kapaszkodom fel a guruló jégszek vénybe. — Hát miről is van szó? Mert eddig nem sokat értettem — vallom be őszintén.

— Nézze csak — lordul felém (de a gázt nem veszi le . . . ) —, ezt már régeb- ben be kellett volna vezetni. Szeift Ist- ván, a CIKOSz (Gépjármű Iparosok és Kevésk. Orsz. Szüv.) titkárának javas- latára a tagok gyors gyűjtéssel lehetővé tették, hogy a budapesti forgalmirendö- röknek szerény karácsonyi csomaggal te- gyék szívélyesebbé az autós és a rendőr közötti viszonyt, no és nem utolsó sor- ban, hogy a karácsonyfa alatt is lássa a rendőr, hogy az autós gondol rá. Félre- értés ne essék — ez csak olyan baráti gesztus akar lenni, mint ahogy ez már például Londonban ősi szokás. Majd minden autósnak, motorosnak van egy- két rendőr „barátja", akit az ünnepekre megajándékoz olykép, hogy az ajándék- csomagot leteszi a poszton álló rendőr lábához, mire jön a váltás, a rendőr alig látszik ki a csomagok közül.

A J e e p megáll az Oktogon-téren. A jól m e g t e r m e t t villanyrendőr ott áll a kap- csolószekrény előtt.

— Na, gyerünk — biztat László igaz- gató.

De bizony, engem som kell nagyon biz- tatni, m á r i s ott állunk a zord riport- a l a n y előtt. Bemutatkozunk. Gyorsabban enyhülnek meg vonásai, mint a lámpá- j á n a színek.

— Megkapta-e Biztos úr a CIKOSz ka- rácsonyi csomagját — kérdezem, rögtön a t á r g y r a térve.

Csak egy p i l l a n a t i g gondolkozik — Igen, megkaptuk mind a 2i5-öt — hang- zik k a t o n á s a n a válasz.

— Kitől kapták a csomagokatí Tudja-e, mi a GIKOSzf

Azt hiszem, valami Gépjármű Ke- reskedőktől — m o n d j a most m á r bizony- talanabbul.

— Aztán mi volt a csomagbanf — kí- váncsiskodtam tovább.

— Volt abban egy üveg bor — főbólin- tással igazolta a mellettem álló László Andor —, keksz — ú j a b b bólintás —, ná- polyi — bólintás —, egy csomag kocka cukor.

— Ez a pontos leltár - h a g y j a helyben László igazgató.

— Kaplak-e mástól is karácsonyi aján- dékot1

— Senkitől sem. De hiszen nem is vár- tunk ilyesmit és tudjuk jól, hogy a ClKOSz-ajándéknak nem is tartalma a fontos, hanem az a szándék, amivel ad- ták. Habár nem hatalmaztak fel a bajtársaim — f o r d u l László igazgató feüé

—, én mégis megköszönöm szépen az <>

nevükben is.

És míg a villanyfényes Körúton és Andvássy-úton zúgva, csattogva húznak el az autók és villamosok, addig egy p i l l a n a t r a áhítatos meleg h a n g u l a t hú- zódott h á r o m embev szívéve, ott »17. Okto- gon járdaszigetén, amit egy kemény kéz- fogás pecsételt mog.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :