2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra

Teljes szövegt

(1)

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Sze mély ügyi hírek . . . . 3611 Ál lás pá lyá za tok

A kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi - nisz ter pá lyá za tot hir det a jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó Jo gi és Ko or di ná ci ós Tit kár ság fõosztály- vezetõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . 3612 A kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi -

nisz ter pá lyá za tot hir det a jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó Jo gi és Ko or di ná ci ós Tit kár ság fõ osz tály ve - ze tõ-he lyet te si mun ka kö ré nek be töl té sé re. . . . 3613 Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok (OTKA) Iro da

(1093 Bu da pest, Czu czor u. 10.) pá lyá za tot hir det gaz da sá gi ve - ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3614 A Pest Me gyei Föld hi va tal pá lyá za ti fel hí vá sa a Da ba si Kör ze ti Föld -

hi va tal (2370 Da bas, Bar tók B. u. 52) hi va tal ve ze tõi mun ka kö ré - nek be töl té sé re. . . . 3614 Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III., Ju hász

Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do - sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det gaz da sá gi ve ze tõ mun ka kör be töl té sé re . . . . . 3615 Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III., Ju hász

Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do - sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det köz te rü le ti osz tály ve ze tõ mun ka kör be töl té sé re 3615 Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III., Ju hász

Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do - sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det köz te rü le ti ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . . 3616 Bu da pest III. Ker. Ó bu da-Bé kás me gyer Pol gár mes te ri Hi va tal a köz -

tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det la kás gaz dál ko dá si ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . . . . 3617 Zá hony Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot

hir det nyug dí ja zás foly tán meg üre se dett kör jegy zõ sé gi fel ada to - kat is el lá tó vá ro si jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . 3617 Ad or jás, Ba ra nya hid vég, Kis szent már ton, Sá mod köz sé gek kör jegy -

zõ je pá lyá za tot hir det a kör jegy zõ ség pénz ügyi ügy in té zõi ál lá sá - nak be töl té sé re. . . . 3618

Aparhant–Mucs fa–Nagy vej ke köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá - za tot hir det nek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . 3618 Ács Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás hely

be töl té sé re . . . . 3618 Bak–Sár hi da köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek

Bak–Sár hi da Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge kör jegy zõi ál lá sá nak be - töl té sé re. . . . 3619 Bics ke Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det épí tés ha tó sá gi

ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re. . . . 3620 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak

jegy zõ je Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Osz tály ra tan ügy igaz ga tá si ügy in té zõt ke res . . . . 3620 Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak

jegy zõ je Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Osz tály ra köz mû ve lõ dés és sport igaz ga tá si ügy in té zõt ke res . . . . 3621 Bu da pest Fõ vá ros XIII. ke rü le ti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . 3621 Ceg léd Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot

hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re, ha tó sá gi iro da ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa mel lett. . . . 3622 Ceg léd vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det épí tés ha tó sá gi mun ka kör be -

töl té sé re. . . . 3622 Ceg léd vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det épí tés ügyi ügy in té zõ mun ka -

kör be töl té sé re. . . . 3623 Ceg léd vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det köz te rü let-fel ügye lõi mun -

ka kör be töl té sé re . . . . 3623 Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let pá lyá za tot hir det bel sõ el len õri

fel ada tok el lá tá sá ra . . . . 3624 Elõ szál lás Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -

lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3624 Ér pa tak Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det Ér pa tak Köz -

ség Kép vi se lõ-tes tü le té nek Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban jegy zõi ál - lás be töl té sé re . . . . 3625 Az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal pá lyá za -

tot hir det a Ko or di ná ci ós és Szer ve zé si fõ osz tály fõ osz tály-ve ze - tõi mun ka kör be töl té sé re. . . . 3625 Gyön gyös ha lász Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det jegy -

zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3626 Ha lász te lek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hirdet köz te rü let-fel ügye lõi ál lás be töl té sé re . . . . 3626 Budapest, 2007. de cem ber 10–14.

Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/50. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M FELHÍVÁS!

Fel hív juk tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett

2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra

(2)

Hi das né me ti–Her nád szur dok Ön kor mány za tok kör jegy zõ je pá lyá - za tot hir det Hi das né me ti–Her nád szur dok Ön kor mány za tok Kör - jegy zõi Hi va ta lá nál szo ci á lis ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . 3627 Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -

mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det 2 fõ hi va tá sos gond nok ál lás - hely be töl té sé re . . . . 3627 Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -

mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det 2 fõ ál ta lá nos ügy in té zõ ál lás - hely be töl té sé re . . . . 3628 Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -

mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det le vél tá ros ál lás hely be töl té sé re 3628 Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -

mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det pénz tá ros ál lás hely be töl té sé re 3629 Jár mi Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és Pa pos Köz -

ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki kör - jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3629 Ka rancs ke szi és Ka rancs be rény Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi -

se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det nek kör jegy zõi mun ka kör be töl té - sé re . . . . 3629 Kar tal Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det a

Pol gár mes te ri Hi va tal Pénz ügyi-Gaz da sá gi iro da iro da ve ze tõi ál - lá sá nak be töl té sé re. . . . 3630 Kis kun lac há za Nagy köz ség és Ápor ka Köz ség kör jegy zõ je pá lyá za -

tot hir det igaz ga tá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re a Kis kun - lac házi Kör jegy zõ sé gi Hi va tal ba . . . . 3630 Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det épí -

tés ha tó sá gi-mû sza ki ügy in té zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3631 A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (1024 Bu da pest,

Mar git kör út 85.) ha tá ro zat lan ide jû köz tiszt vi se lõi jog vi szony ba pá lyá za tot hir det ügy fél szol gá la ti szak re fe rens mun ka kör be töl té - sé re . . . . 3631 Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá -

lyá za tot hir det mû sza ki ügy in té zõ ál lás be töl té sé re . . . . 3632 Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá -

lyá za tot hir det Mar ton vá sár Vá ros Ví zi köz mû ve ket Üze mel te tõ In téz mény ve ze tõi ál lás he lyé re. . . . 3632 Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá -

lyá za tot hir det pénz ügyi osz tály ve ze tõ ál lás be töl té sé re . . . . 3633 Me zõ ko má rom és Sza bad hid vég köz sé gek ön kor mány za tá nak kép -

vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot ír nak ki kör jegy zõi ál lás be töl té sé re. 3633 Me zõ kö vesd vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det köz mû ve lõ dé si és tu -

risz ti kai re fe rens ál lás hely be töl té sé re. . . . 3634 Mo gyo ród nagy köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det igaz ga tá si elõ adó

ál lás hely ha tá ro zott ide jû be töl té sé re . . . . 3635 Mu ra ke resz túr és Fi tye ház köz sé gek kör jegy zõ je pá lyá za tot hir det

igaz ga tá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3635 Nesz mély Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za -

tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3636 Pé cel Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi

iro da ve ze tõ ál lás hely be töl té sé re . . . . 3636 A Pénz ügy mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det a Gaz da ság po li ti kai fõ osz -

tály ve ze té sé re szó ló fõ osz tály-ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . 3636 Rá tót, Rá ba gyar mat és Ne mes med ves köz sé gi ön kor mány za tok pá -

lyá za tot hir det nek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3637 Rom hány Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és Al só -

pe tény Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za - tot hir det kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3638

Sán dor fal va Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot ír ki a Pol gár mes te ri Hi va tal Gaz dál ko dá si osz tály osz tály ve ze tõi ál lás be töl té sé re . . . . 3638 So mogy asza ló és Ma gyar eg res Köz sé gek Ön kor mány za ta i nak pá -

lyá za ti fel hí vá sa kör jegy zõ ség al jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re. . 3639 Sza bolcs ve res mart Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hir det ügy in té zõi ál lás be töl té sé re. . . . 3639 Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det al -

jegy zõi ál lás be töl té sé re iro da ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa mel lett . 3640 Szend rõ Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot

hir det Szend rõ Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság (3752 Szend rõ, Vár al ja u.3.) pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té - sé re . . . . 3640 Tab Vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det a vá ro si gyám hi va tal ba gyám -

ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3641 Tak sony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det

adó ha tó sá gi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3641 Tak sony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det

köz te rü let-fel ügye lõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3642 Ti sza la dány, Ti sza tar dos, Cso baj köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá -

lyá za tot hir det nek a 2008. ja nu ár 1-jé tõl lét re jö võ Ti sza la - dány–Ti sza tar dos–Cso baj Kör jegy zõ ség kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re . . . . 3642 Köz hasz nú szer ve zet ala pí tó ok ira ta . . . . 3643

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás

Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té se . . . . 3645 Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai. . . . 3650 Hi va ta los köz le mé nyek

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um közleményei 3653 A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um közleményei . . . . 3685 A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um köz le mé nyei . . . . 3713 A Kül ügy mi nisz té ri um tájékoztatója . . . . 3725

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó tá jé koz ta tó ja

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá sá ban meg je lent jo gi ak tu sok ról (2007. no vem ber 29.–de cem ber 5.). . 3729 A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 138. szá má nak (2007. december 5.) tar ta -

lom jegy zé ké rõl . . . . 3737 A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 139. szá má nak (2007. december 7.) tar ta -

lom jegy zé ké rõl . . . . 3742 A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 140. szá má nak (2007. december 10.) tar ta -

lom jegy zé ké rõl . . . . 3745 A Cég köz löny 49. szá má ban (2007. de cem ber 6.) meg je lent fel szá -

mo lá si el já rá sok megindításáról . . . . 3751 Cég hir det mé nyek

Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . 3791

(3)

Személyi rész S

ZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék személyügyi hírei

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke

dr. Csapodi Pálnak,az Állami Számvevõszék fõtitkárá- nak Hagelmayer István-díjat adományozott 2007. novem- ber 22-én;

dr. Endrédy Györgyinát az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjévé nevezte ki,

Simon Ákosnét,az Államháztartás Központi Szintjét El- lenõrzõ Igazgatóság fõcsoportfõnök, fõigazgató-helyette- sét saját kérésére elõrehozott öregségi nyugdíj miatt fel- mentette a munkavégzési kötelezettség alól. Ezzel egy idõben a fõcsoportfõnöki teendõk ellátásával Horváth Sándorta 2.2.7. osztály vezetõjét bízta meg. A 2.2.7. Köz- ponti Költségvetés Zárszámadását Ellenõrzõ osztályt meg- bízott osztályvezetõként Morvay Andrásszámvevõ taná- csos irányítja 2007. december 1-jétõl;

Kemény Emilnek, az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság fõcsoportfõnökének fõigazgató-he- lyettesi megbízást adott,

dr. Réti Nórának,a Szervezetirányítási és Mûködtetési Igazgatóság számvevõjének és Czúcz Dénesnek, az Ál- lamháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ gyakornokának közszolgálati jogviszonya kö- zös megegyezéssel megszûnt,

dr. Horvát Erika számvevõt a 2.3.3. osztályról az 1.1.1. jogi osztályra helyezték át 2007. december 3-tól.

Bánkné Simon Juditaz Államháztartás Központi Szint- jét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ közszolgálati jogvi- szonyáról lemondott.

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Györe István Veszprém megyei fõügyészségi cso- portvezetõ ügyészt

szolgálati helyén fõügyész-helyettessé;

dr. Geráth Krisztina zalaegerszegi városi ügyészségi titkárt,

dr. Harcz Gabriella, dr. Huszár Tamás,

dr. Kiss Árpád budapesti nyomozó ügyészségi titká- rokat,

dr. Otta Andreaszentesi városi ügyészségi titkárt, dr. Újhelyi Tamarazalaegerszegi nyomozó ügyészségi titkárt,

dr. Zsadányi Nagy Fruzsina budapesti nyomozó ügyészségi titkárt

szolgálati helyükön ügyésszé;

dr. Csehi Regina Ildikó budapesti kerületi ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Kökényesi Attilabudakörnyéki ügyészségi fogalma- zót szolgálati helyén,

dr. Lõrincz Eszter Éva,

dr. Wéber Natáliabudapesti kerületi ügyészségi fogal- mazókat budapesti kerületi ügyészséghez

ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Bézsenyi Balázs,

dr. Csicsák Zoltán, dr. Medveczky Gábor, dr. Monostori-Nagy Helga,

dr. Vígh Éva Rebekabudapesti kerületi ügyészségi tit- károkat a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez és egyidejû- leg kinevezte õket ügyésszé;

dr. Fehér Szabolcs Pestvidéki nyomozó ügyészségi nyomozót a Budakörnyéki Ügyészséghez,

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek

(4)

dr. Kelemen Zsoltlegfõbb ügyészségi tisztviselõt a Bu- dapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészséghez és egy- idejûleg kinevezte ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Somodi Jánosfõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ ügyészt a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészséghez fellebb- viteli fõügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Nagy Izabellaszolnoki városi ügyészségi ügyészt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészséghez fõ- ügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Pukler ZoltánSzékesfehérvári Városi Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt a Szegedi Nyo- mozó Ügyészséghez ügyészi munkakörbe;

dr. Gyõri Adrienn kõszegi városi ügyészségi fogalma- zót a Váci Városi Ügyészséghez.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt

dr. Nyerges Éva címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Veszprém megyei fõügyésznek 2007. október 31.

napjával,

dr. Derkovits Gyöngyvéresztergomi városi ügyészségi fogalmazónak 2007. október 31. napjával,

dr. Halász Blankakarcagi városi ügyészségi fogalma- zónak 2007. október 31. napjával.

Á

LLÁSPÁLYÁZATOK

A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter

pályázatot hirdet

a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó Jogi és Koordinációs Titkárság fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

(Hivatkozási szám: VI-ÁJ/188/2007)

A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tár- ca nélküli miniszter a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine- vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

Fõosztály-vezetõi munkakör a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó Jogi és Koordinációs Titkárságon.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:

– A Jogi és Koordinációs Titkárság vezetése.

– A jogi és koordinációs szakállamtitkár helyettesítése.

– Részvétel a kormányzati döntés-elõkészítés koordi- nációjában (a Kormány munkatervének elõkészítése, rész- vétel a Kormány ügyrendje szerinti egyeztetésekben, elõ- terjesztések véleményezése, államtitkári értekezletek szer- vezése, lebonyolítása, felkészítõ anyagok készítése a kor- mányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter részére).

– Közremûködés a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztésében.

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré- séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi feltétel:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet,

– egyetemi szintû jogász szakképzettség, – legalább hároméves vezetõi gyakorlat, – C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

Elõnyt jelent:

– Jogszabály-szerkesztés területén szerzett szakoklevél és gyakorlat.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé- koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók, egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet- ve a Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi köz- lekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és uta- zásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hoz- zájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest, Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail címre is meg kell küldeni, mely a pályázat érvényességi feltétele. A pályázat hivatkozási számát a pályázati anya- gokon és a postai borítékon is fel kell tüntetni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:

– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referenci- át adó személyek megjelölésével,

(5)

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do- kumentumok fénymásolata,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- vány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását iga- zoló szelvény.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 24.

8. A pályázat elbírálásának határideje:

2007. december 29.

9. Az állás betöltésének idõpontja:

2007. december 31.

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki- nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg- alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.

A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül elektro- nikus levélben értesítjük. A pályázati kiírással kapcsolato- san további információ a 06 (1) 441-3831-es telefonszá- mon, illetve az allaspalyazatok@meh.hu, és az ildiko.mi- halyi@meh.hu e-mail címeken kérhetõ.

A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter

pályázatot hirdet

a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó Jogi és Koordinációs Titkárság fõosztályvezetõ-helyettesi munkakörének betöltésére

(Hivatkozási szám: VI-ÁJ/189/2007)

A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tár- ca nélküli miniszter a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine- vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

Fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör a jogi és koordi- nációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó Jogi és Koor- dinációs Titkárságon.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:

– A Jogi és Koordinációs Titkárság vezetõjének általá- nos helyettesítése.

– Részvétel a kormányzati döntés-elõkészítés koordi- nációjában (a Kormány munkatervének elõkészítése, rész- vétel a Kormány ügyrendje szerinti egyeztetésekben, elõ- terjesztések véleményezése, államtitkári értekezletek szer- vezése, lebonyolítása, felkészítõ anyagok készítése a kor- mányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter részére).

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré- séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi feltétel:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet,

– egyetemi szintû jogász vagy közgazdász szakkép- zettség,

– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé- koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók, egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet- ve a Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi köz- lekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és utaz- ásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hoz- zájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest, Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail címre is meg kell küldeni, mely a pályázat érvényességi feltétele. A pályázat hivatkozási számát a pályázati anya- gokon és a postai borítékon is fel kell tüntetni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:

– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referenci- át adó személyek megjelölésével,

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do- kumentumok fénymásolata,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- vány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását iga- zoló szelvény.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 24.

8. A pályázat elbírálásának határideje:

2007. december 29.

9. Az állás betöltésének idõpontja:

2007. december 31.

(6)

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki- nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg- alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre. A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül elektro- nikus levélben értesítjük. A pályázati kiírással kapcsolato- san további információ a 06 (1) 441-3831-es telefonszá- mon, illetve az allaspalyazatok@meh.hu, és az ildiko.mi- halyi@meh.hu e-mail címeken kérhetõ.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Iroda

(1093 Budapest, Czuczor u. 10.) pályázatot hirdet

gazdasági vezetõi munkakör betöltésére Az OTKA Iroda gazdasági vezetõi közalkalmazotti munkakörbe munkatársat keres: az OTKA Iroda, mint központi költségvetési szerv és az OTKA-programok mint fejezeti kezelésû elõirányzat gazdálkodásával kapcsolatos teljes körû feladatok koordinálására, irányítására.

A munkakör betöltésének feltételei:

– felsõfokú szakirányú iskolai végzettség,

– mérlegképes könyvelõi vagy könyvvizsgálói nyil- vántartásba történõ regisztráció,

– 5 éves költségvetési gyakorlat, – 5 éves vezetõi gyakorlat,

– számítógép kezelésének felhasználó szintû ismerete, – büntetlen elõéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány.

Elõnyt jelent:

– tárgyalóképes angolnyelv-tudás,

– elkülönített állami pénzalapnál eltöltött gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelö- lésével

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesí- tett másolatát,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo- nyítványt,

– két szakmai referencia megjelölését,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya- got az eljárásában részt vevõk megismerhetik

A munkakör betölthetõ: 2008. február 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. január 10.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyúj- tani az OTKA Irodába (1093 Budapest, Czuczor u. 10.

I. emelet Stúdium Irodaház).

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelentke- zõk személyes meghallgatására 2008. január második felé- ben kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 31.

A Pest Megyei Földhivatal pályázati felhívása a Dabasi Körzeti Földhivatal (2370 Dabas, Bartók B. u. 52) hivatalvezetõi munkakörének betöltésére A körzeti hivatalvezetõi megbízás – köztisztviselõi ki- nevezéssel – 6 évre meghatározott idõre szól.

A besorolás, az illetmény és a juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján történik.

A körzeti földhivatal vezetõje felett a munkáltatói jogo- kat a megyei földhivatal vezetõje gyakorolja.

A hivatalvezetõ feladatai:

– a körzeti földhivatal illetékességi területén a földtu- lajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyil- vántartás, a földértékelés, a földmérés és térképészet külön jogszabályokban meghatározott hatósági feladati ellátásá- nak szervezése, ellenõrzése,

– a földhivatal informatikai tevékenységének szer- vezése,

– munkáltatói jogkör gyakorlása a körzeti földhivatal köztisztviselõi és munkavállalói felett,

– kapcsolattartás a szakmai társintézményekkel, köz- igazgatási szervekkel és társadalmi szervezetekkel.

A pályázónak meg kell felelnie a Ktv.-ben szereplõ álta- lános alkalmazási feltételeknek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség hiánya.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek megfelelõ szakemberek, akik:

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert – szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel [jogász, agrármérnök, földmérõ (és térinformatikai) mérnök, ingat- lan-nyilvántartási szervezõ vagy igazgatásszervezõ vég- zettségû],

– továbbá a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szükséges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ képességgel rendelkeznek.

(7)

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egyetemi végzettség,

– jogi szakvizsga vagy közigazgatási szakvizsga, – közigazgatási/földügyi igazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életútját bemutató – saját kézzel írt – önéletrajzot az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével és a betöltött munkaköri feladatok rövid is- mertetésével,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,

– a megpályázott munkakörre vonatkozó elképzelései- nek rövid leírását,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – munkaköri orvosi alkalmasság igazolását,

– 1 db igazolvány méretû fényképet,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pá- lyázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megis- merjék.

A pályázatota Belügyi Közlönyben történt megjelenés- tõl számított 30 napon belüla Pest Megyei Földhivatalhoz (1051 Budapest, Sas u. 19.)kell benyújtani. A borítékon feltüntetendõ: „Pályázat – Dabasi Földhivatal”.

A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ- idõt követõ 15 napon belül, a döntésre 30 napon belül ke- rül sor.

A munkakör betölthetõ az elbírálás után, várhatóan 2008. február 1-jétõl.

Minden pályázatot a jogszabályban meghatározottak szerint, bizalmasan kezelünk. Az elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban tájékoztatunk.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Nagy Józsefné, a Pest Megyei Földhivatal humánpolitikai ügyintézõje, tel.: 06 (1) 269-4551/112 (pályázattal kapcso- latos általános kérdések).

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a

alapján (a továbbiakban: Ktv.) pályázatot hirdet

gazdasági vezetõ munkakör betöltésére Feladatkör meghatározása:

Az intézmény pénzügyi és számviteli feladatainak ellá- tása, költségvetés összeállítása, éves mérleg és beszámoló elkészítése, a jóváhagyott elõirányzattal történõ gazdálko- dás, banki pénzforgalom lebonyolítása, munkaügyi fel- adatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet,

– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok- tatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyve- lõi képesítés, vagy azzal egyenértékû képesítés,

– öt év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– költségvetési számviteli gyakorlat, – TTG-rendszer ismerete,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva, – iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatota Hivatalos Értesítõben történõ közzététel- tõl számított 15. napig lehet benyújtania Munkaügyi iro- dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Gazdasági vezetõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér- hetõ a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefon- számán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo- gát fenntartja.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a

alapján (a továbbiakban: Ktv.) pályázatot hirdet

közterületi osztályvezetõ munkakör betöltésére Feladatkör meghatározása:

Az intézmény alapfeladatai körébe tartozó, a közterületi rend és tisztaság, az épített és természeti környezet védel- mére, a helyi közbiztonság megóvására irányuló közterü- leti feladatok tervezése, szervezése és irányítása.

(8)

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet,

– jogász szakképzettség, fõiskolai szintû igazgatás- szervezõ vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szak- képzettség,

– öt év vezetõi gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– közterület-felügyeletnél vagy rendvédelmi szervnél eltöltött jogviszony,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva, – iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatota Hivatalos Értesítõben történõ közzététel- tõl számított 15. napig lehet benyújtania Munkaügyi iro- dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterületi osztályvezetõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér- hetõ a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefon- számán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo- gát fenntartja.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a

alapján (a továbbiakban: Ktv.) pályázatot hirdet

közterületi ügyintézõ munkakör betöltésére Feladatkör meghatározása:

Az intézmény alapfeladatai körébe tartozó, a közterületi rend és tisztaság, az épített és természeti környezet védel-

mére, a helyi közbiztonság megóvására irányuló közterü- leti feladatok, valamint a közterületi tevékenység során keletkezett adminisztráció, nyilvántartási, iratkezelési fel- adatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet,

– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég- zettség, rendõr-szakközépiskolai végzettség, középiskolai végzettség és rendõri szakképesítés vagy ezzel egyenérté- kû más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, közép- iskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga,

– öt év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony, – számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva, – iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatota Hivatalos Értesítõben történõ közzététel- tõl számított 15. napig lehet benyújtania Munkaügyi iro- dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterületi ügyintézõ pá- lyázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér- hetõ a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefon- számán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo- gát fenntartja.

(9)

Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a

alapján (a továbbiakban: Ktv.) pályázatot hirdet

lakásgazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére Feladatkör meghatározása:

Helyi támogatással, fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásá- hoz nyújtott támogatással, valamint az állami lakásépítési kedvezményekkel összefüggõ ügyintézési feladatok ellá- tása.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet,

– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/1. pontjában meghatározottak valamelyike: jogász szak- képzettség, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ vagy rend- védelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyete- mi vagy fõiskolai szintû végzettség és középfokú számí- tástechnikai szakképesítés,

– legalább két év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– közigazgatásban eltöltött jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva, – iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatota Hivatalos Értesítõben történõ közzététel- tõl számított 15. napig lehet benyújtania Munkaügyi iro- dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Lakásgazdálkodási ügyinté- zõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér- hetõ a vagyonhasznosítási osztályvezetõtõl a 437-8640-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt kö- vetõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo- gát fenntartja.

Záhony Város

Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

nyugdíjazás folytán megüresedett körjegyzõségi feladatokat is ellátó városi jegyzõi állás betöltésére

Záhony Város Önkormányzat Képviselõ-testületének Hivatalánál a városi jegyzõi álláshely betöltése, valamint Zsurk és Gyõröcske községek vonatkozásában a körjegy- zõségi feladatellátás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és a köztisztviselõk jogállásá- ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján ke- rül meghatározásra.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, – legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyi adatait,

– részletes szakmai önéletrajzát, vezetõi, szakmai el- képzeléseit,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – az elõírt képesítést tartalmazó okiratok másolatait.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz- tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati ren- delet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján tör- ténik.

Az álláshely az elbírálást követõ munkanaptól betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz- lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj- tására meghatározott határidõt követõ elsõ képviselõ-tes- tületi ülés.

A pályázatot zárt borítékban Záhony város polgármes- teréhez címezve (4625 Záhony, Ady Endre út 35.) kell be- nyújtani „Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.

(10)

A jegyzõi pályázatok felbontására a pályázati határidõ lejártát követõ elsõ munkanapon kerül sor. A pályázatok felbontására a képviselõ-testület bizottságot hoz létre. A bizottság feladata a pályázatok vizsgálata abból a szem- pontból, hogy a pályázati kiírás feltételeinek megfelel-e.

Adorjás, Baranyahidvég, Kisszentmárton, Sámod községek körjegyzõje

pályázatot hirdet

a körjegyzõség pénzügyi ügyintézõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– szakirányú középfokú vagy felsõfokú pénzügyi- számviteli végzettség,

– két év államigazgatási rendszerben szerzett gyakorlat, – felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word, Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai és szakmai képesítést igazoló okiratok máso- latát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– önkormányzati igazgatásban, költségvetési intéz- ménynél szerzett szakmai gyakorlat,

– közigazgatási alapvizsga,

– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve- lõi képesítés.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Az állás 2008. január 1-jétõl betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz- lönyben való megjelenést (2007. december 5.) követõ 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban a körjegyzõhöz kell be- nyújtani: 7841 Sámod, Rózsa Ferenc u. 33. Telefon: (73) 496-079.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a körjegyzõ dönt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ:

Mészáros Gyula körjegyzõtõl, telefon: (73) 496-079, (30) 237-4644.

A körjegyzõ fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Aparhant–Mucsfa–Nagyvejke községek képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek:

– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigaz- gatási fõiskola igazgatásszervezõ szakán szerzett diploma,

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, – közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– teljes ECDL-vizsga (az alkalmazást követõ 60 napon belül).

A pályázathoz csatolandó:

– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – szakmai önéletrajz,

– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a körjegyzõség irányításáról szóló szakmai program.

Illetmény, juttatások az 1992. évi XXIII. tv. alapján.

Szolgálati lakás biztosított.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ feltételek:

– idegennyelv-tudás, – pályázatírói gyakorlat, – anyakönyvi szakvizsga, – „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz- lönyben való megjelenést (2007. december 5.) követõ 15. nap 14 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1. napjától.

A pályázatokat Aparhant Község Önkormányzata pol- gármesteréhez címezve kell benyújtani: 7186 Aparhant, Kossuth u. 34.

További információ: 06 (20) 576-2382.

Ács Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi álláshely betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvi- selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekez- dése alapján kerül meghirdetésre.

(11)

Pályázati feltételek:

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö- rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo- kozat alapján adott mentesítés és

– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:

– legalább egy év vezetõi gyakorlat,

– általános igazgatási, hatósági feladatok végzésében való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé- seket,

– pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pá- lyázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevõk meg- ismerhetik,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte- lezettség teljesítésének vállalásáról.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál- lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általá- nos alkalmazási feltételeknek is (magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség hiánya).

Illetmény és juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint, a vonatkozó önkor- mányzati rendelet és a Közszolgálati szabályzat alapján.

Igény esetén szolgálati lakás biztosítható.

Az aljegyzõi kinevezés határozatlan idõre szól. A kine- vezett aljegyzõ belsõ szervezeti egységet is vezethet.

A pályázati eljárás:

A pályázatot 2 példányban, a pályázati felhívásnak Bel- ügyi Közlönyben történt megjelenését (2007. december 5.) követõ 15 napon belül lehet benyújtaniÁcs város jegyzõ- jéhez (2941 Ács, Gyár u. 23.) címre postán vagy személye- sen. A postai úton megküldött pályázatokra kérjük feltün- tetni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az álláshely az elbírálást követõen – 2008. január 1.

napjától, illetõleg megegyezés szerint – betölthetõ.

Az állással kapcsolatos bõvebb felvilágosítást Deákné dr. Schiffner Márta jegyzõnél a (34) 595-140-es telefon- számon vagy személyesen lehet kérni.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázat hiányában a pályázati eljárást ered- ménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

Bak–Sárhida községek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek

Bak–Sárhida Községek Körjegyzõsége körjegyzõi állásának betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise- lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, vagy okleveles közigazgatási mene- dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, – legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, – magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– a körjegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdése alapján va- gyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot (szakmai elképzelésekkel), – iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítvá- nyok másolatát az eredeti bemutatása mellett,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumot vagy ezek má- solatát.

Elõnyt jelent:

– idegennyelv-ismeret.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró települések kör- jegyzõi feladatának ellátása.

Munkavégzés helye: Bak, Rákóczi u. 2/A.

Juttatások: a Ktv. szerint.

A pályázat beérkezési határideje:a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ 15. nap.

A pályázatot ajánlott küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani Bak község polgármesterének: Molnár Károly, Bak, Rákóczi u. 2/A.

A körjegyzõi munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

További információ kérhetõ: Bak község polgármeste- rétõl, telefon: (92) 461-001.

(12)

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ együttes testületi ülésen kerül sor. A pályázat eredményé- rõl a pályázó 8 napon belül írásban értesítést kap.

Bicske Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése, építésügyi nyilvántar- tások vezetése, jelentések készítése, építésügyi körbe tar- tozó önkormányzati feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí- tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki), fõ- iskolai szintû településmérnöki szakképzettség,

– büntetlen elõélet, – magyar állampolgárság,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,

– kinevezése esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon- nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:

– szakmai, közigazgatási gyakorlat, – közigazgatási szakvizsga, – „B” kategóriás vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó bemutatkozását tartalmazó fényképes szak- mai önéletrajzot, elérhetõséget,

– motivációs levelet,

– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szabályai szerint.

Benyújtási határidõ:a Belügyi Közlönyben történõ köz- zétételt (2007. december 5.) követõ 15. nap.

A pályázatot Molnár Julianna jegyzõnek címezve (Pol- gármesteri Hivatal, 2060 Bicske, Kossuth tér 14.) kell be- nyújtani.

Érdeklõdni lehet a (22) 566-517-es telefonszámon.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja a Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30 na- pon belül.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat kedvezõ elbírálását követõen azonnal.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport osztályra tanügy-igazgatási ügyintézõt keres

Az ellátandó feladatok:

– a közoktatási intézmények irányításával, felügyeleté- vel, fenntartásával összefüggõ feladatok végrehajtása,

– törvényességi ellenõrzések ellátása.

A munkakör betöltésének feltétele:

– szakirányú felsõfokú végzettség a köztisztviselõk ké- pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet- ben elõírtak alapján,

– büntetlen elõélet, – magyar állampolgárság,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:

– közigazgatási szakvizsgával, illetve

– közigazgatásban szerzett gyakorlattal rendelkezik.

A jelentkezéshez csatolni kell:

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,

= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;

= jelenlegi munkakörét, beosztását;

= a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 4 hónapos próba- idõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállá- sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján tör- ténik.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo- nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást az Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport osztály ad a 459-2192- es telefonszámon.

A benyújtás határideje:

2007. december 17.

Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ 15 napon belül.

Az önéletrajzokat a Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõ- jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár- mesteri Hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára (cím:

1082 Budapest, Baross u. 65–67. II. em. 215., telefon:

459-2192).

(13)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport osztályra közmûvelõdés és sportigazgatási ügyintézõt keres Az ellátandó feladatok:

– az önkormányzat közmûvelõdési, sportfeladataiból adódó döntések elõkészítése; a diáksport-tevékenység koordinálása.

A munkakör betöltésének feltétele:

– szakirányú felsõfokú végzettség a köztisztviselõk ké- pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet- ben elõírtak alapján,

– büntetlen elõélet, – magyar állampolgárság,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:

– közigazgatási szakvizsgával, illetve

– közigazgatásban szerzett gyakorlattal rendelkezik.

A jelentkezéshez csatolni kell:

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,

= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;

= jelenlegi munkakörét, beosztását;

= a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

A kinevezés határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo- nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást az Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport osztály ad a 459-2192- es telefonszámon.

A benyújtás határideje:

2007. december 17.

Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ 15 napon belül.

Az önéletrajzokat a Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõ- jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár- mesteri Hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára (cím:

1082 Budapest, Baross u. 65–67., II. em. 215., telefon:

459-2152).

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bek. alapján, a köztisztvi- selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendel- kezéseinek figyelembevételével.

Ellátandó feladatok: a hatályos jogszabályokban, az SZMSZ-ben, ügyrendben a jegyzõ számára meghatározott hatáskörök gyakorlása és feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszer- vezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatás menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége ál- tal a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu- dományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, – magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet.

A pályázat tartalmi követelményei:

– részletes szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget, képesítést, szakvizsgát igazoló okiratok másolatai,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a pályázó anyagát,

– a munkakör ellátására vonatkozó részletes szakmai elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– jogi szakvizsga.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz- lönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 5.) számí- tott 20. nap.

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Fõváros XIII. kerület polgármesterének címezve postai úton vagy személyesen (1139 Budapest, Béke tér 1. I. 102.) lehet be- nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ képviselõ-testületi ülés.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be- tölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai az irányadók.

További információk: Budapest Fõváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Személyzeti és Munkaügyi vezetõ- jénél (1139 Budapest, Béke tér 1. II. 201., tel.: 452-4175).

(14)

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére,

hatósági irodavezetõi feladatok ellátása mellett A munkakör betöltésére a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv.

36. § (1) bekezdése alapján kerül sor.

Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ ál- tal meghatározott egyéb feladatok végrehajtása, valamint a Hatósági Iroda vezetõi feladatainak ellátása.

Pályázatot az nyújthat be, aki:

– büntetlen elõéletû, cselekvõképes magyar állam- polgár, és

– állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy igazgatásszervezõi oklevéllel, vagy okleveles közigazga- tási menedzser szakképesítéssel rendelkezik és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, valamint – legalább 5 éves közigazgatási, ezen belül legalább 3 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. rendelkezései alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyi adatait (név, születési hely, idõ, anyja neve, állandó lakóhely címe, tartózkodási hely címe, személyazonosító igazolvány sorszáma),

– részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkakörei- nek, tevékenységének leírását,

– az aljegyzõi munkával kapcsolatos szakmai és veze- tési programot,

– képesítését igazoló okiratok másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá- rásban részt vevõk megismerhetik,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatát a képviselõ-tes- tület nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz- lönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ 15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ- idejét követõ képviselõ-testületi ülés napja. A képviselõ- testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljá- rást eredménytelennek nyilvánítja.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen, 2008. ja- nuár 1-jétõl betölthetõ.

A pályázatot postai úton, Cegléd város polgármesteré- hez kell benyújtani: Földi László polgármester, 2701 Ceg- léd, Pf. 85. A borítékon fel kell tüntetni: „Aljegyzõi pá- lyázat”.

Cegléd Város Önkormányzatáról és a polgármesteri hi- vatalról a pályázó részletes tudnivalókat talál a www.ceg- led.hu honlapon.

Cegléd város jegyzõje pályázatot hirdet

építéshatósági munkakör betöltésére Pályázati feltételek:

– cselekvõképesség, – magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki vég- zettséggel rendelkezik.

Ellátandó feladatok:

– ellátja az elsõfokú (kiemelt) építéshatóság feladatkö- rébe utalt feladatokat,

– érdemi döntéshez teljes körû eljárás lefolytatása.

A pályázati elbírálásnál elõnyt jelent:

– közigazgatási szakvizsga,

– építéshatóság területén szerzett közigazgatási gya- korlat,

– gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét,

– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz- lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított 15. nap.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõtõl számított 5. nap.

A munkakör betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 3 hó- nap próbaidõt köt ki.

A pályázatot Cegléd város jegyzõje címére kell benyúj- tani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük fel- tüntetni: „Építéshatósági munkakör pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Cegléd város jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (53) 511-405, fax: (53) 511-406, e-mail: jegyzo@cegledph.hu.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :