Teljes szövegt

(1)-~1. "' '. '.'.. .. r*mi.

(2)

(3)

(4)

(5) A JELENKORBAN MEGJELENT. ADÓ ES. KÉT GARAS. GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN.. BUDÁN, A MAíiYAR. K.IR.. EGYETEM BETIVEL.. 1844-.

(6) "". ^.

(7) E. A. telekdíji. S Z 0.. L. eszme. figyelem. gerjedt. iránt. részvét naprul napra növekedvén az országban. ,. s. an-. nak akár pártolói- akár ellenzire nézve kívánatosnak hittük,. „Jelenkor" hirlap. a. elszórva megjelent. mellyekkel. 1843dik. számaiban. évi. „Adó" és „Két Garas" czikkeket, könyvbe. azon eszme megpendítve lön,. összefoglalva olvashatni- vagy újraolvashatni ok.. nélfogva kértünk a méltóságos. met az. említett czikkek. illy. szerz. úrtól. —. engedel-. alakban közölhetése végett,. mellyet tle megnyervén szerencsénk van,. nyomatát. a nagyszer ügy. azok után-. mentielbbi. óhajtó legforróbb kivánatink mellett. —. sikerét. a tisztelt kö-. zönségnek e kötetben átnyújthatnunk.. Pesten,. martiusban,. En-. 1844.. TÖBBEN..

(8)

(9) >. A. O.. I.. Jelenkor, 45. *z,. jun. 8- 18+3.. Mieltt ezen minden. párt és színezet. pro vagy con-. által. tra de azért egyenln életkérdésnek elismert tárgyat. mezés. venném. alá. ,. elre akarom. röviden. mélyemet. Én. hiu. ,. vagy legyen. szabad mondani. „büszke" vagyok, mihezképest nincs nincs kéj. ,. saját. az. sze-. hordom keblemben.. illetleg olly. bocsátni. a mennyire azt,. általjános nézetemet,. adóruli. ele-. olly. ,. tekintet, nincs éldelet,. mellyet alá ne rendelnék azon. gyönyör. érzés-. nek, minden magasb helyre,. minden hordóra. hogy onnan. mi mindent vagyok törvé-. köz jóra. nyileg a. elttem. elsorolhassam:. olly. szerint a. ,. hazámra nézve. gylöletes,. felállhatni,. viselni köteles.. A. here. csömört okozó valami, mi-. olly. mindennapi száraz kenyerén és az Isten-ajándé-. levegn kivül nincs áldozat mellytül viszszarettennék, hogy se magam se enyéim ne csak a here szerepét semmiben ne játszák, de annak szagában st. kozta vizén és. még. ,. ,. csak hitelében se álljanak legtávulabbrul. liberum oblatum ok hozatala. s. is.. Áldozatok,. azok kikürtölése nemcsak. ki. f|. nem t.. i.. elégíti érintett. büszkeségem szomját,. az azokkali kevélykedést. kintem. ;. mert. meggyzdésem. alábbvaló s minden. nemesb. st. iíly. tényt,. egyenesen gyávaságnak teszerint. nem. létezik. semmi. felfogású köztársasági érzetek-.

(10) ,. \I)Ó. J. mint. összeütkbzóbb",. kel. polgártársa fölött;. sem vagyok,. se. s. bármi. elsséggel kérkedni. kis. mert soha nem voltam. aztán,. ma. s. háborúban se politikában, nagy méltány-. vagy csak közönyös. lója. I. ha ugy mondhatni. bírálója. azon lelkembül gylölt. is. modornak megnemsziin. tatár. ,. selejtesnek úgyszólván. mellyhez. ,. képest a. szolgálatára,. mindig. csak a lelkesbnek kellene veszélyben és teherhordás végett a gátra, holott csatában,. kiállni. lább ugy rémlik. polandó. ha. kell. különbségnek lenni,. hátára lenne csatlandó. minden. jóllehet. annyit,. helyre. inkább vala-. rakni annyi terhet,. óhajtanék. felléphet-. elmondhatnám: „hogy. kéjérzettel. mennyit minden. kel-. .. sem többet sem kevesebbet a. ha már. azt hiszem,. biz. sem szoktak. kitnbb. mikép onnan büszke. ,. nagyobb súly;. a. mint az alábbvaló poggyász-lóra Igen,. elttem lega-. inkább a selejtesek vére volna a lecsa-. mint a délezeg telivérre. ni,. —. az országos terheket illetleg pedig. ,. valami. lene. ezek. —. ,. hanem aránylag csak. polgártársam,. de. vajmi sok. adót vinnék a haza oltárára." Mert ha így állna a dolog,. más képet mutatna jelenleg Junj dus instructus nélküli hazánk s más fényben ragyogna verünk, mint ma, s e szerint vajmi hamar és bizony mondom nem rósz uzsorával volna nemzeti kifejldésés vérünknek megnemsziin elmenele által kipótolva s felcseréive mai napjainknak ha csalni nem akarjuk maakkor ugyan nemsokára. ,. gunkat. —. —. —. —. vajmi szkkörü. ,. ízetlen. és alárendelt boldogsá-. ga; s mi szinte számba veend „így egy soron állva, egyenln adózva" nemcsak azon édes öntudat mellett, hogy Isten-rendelte méhkasunkban nem vagyunk gyáva herék, de kötelesség-éber dolgozó méhek, még anyagi állapotunk is. javulna. víz- és. de,. sem. annyira,. midn volna. ez. nemcsak száraz kenyérmagái mostan jól bíró. miszerint. levegre volna szorítva. a. tetemesen gyarapodnék, lassanként. kénytelen. száraz. még. kenyérnél kuncsorogni,. az ki.

(11) ADÓ. ma. még. sokszor. s. csak ennek. nem. a soha szembúi. adó, „mint a szemes gazda. alva* a közös. pénzeit a jószágba. téti. de a legutolsó. ban. ,. t.. i.. enyéimet. s. igazságtalanná. tani,. hogy egy garas. ,. illeti. 'nv^/JjLLj. korántsem. hovahamarább. '. ,. Errül azon-. jól.. késbb mert mi. ,. ;. nem s. ill. sze-. a. tizenkilen-. vérünket a leg-. ,. mi mind ennél tán. nemes argumentum,. olly. gy. -. saját. összeütköz „nemadózási. legnagyobb érdekinkkel annyira létbül". ugy. akkép fek-. is. természet-elleni,. vált,. dísztelenebb homálylyal undokitó, jóllehet. s ez. én annyira sovárgok a mos-. ,. czedik századhoz többé éppen. zbb,. — ,,ha. t. i.. —. se veszszen hiába. kamatozzon lehetleg. fillér is. az adónak philosophiájárul. mélyemet. van, ha. híjával. is. szalasztandó szempont:. volna anyaföldünkbe, hazánkba. olly czélszerüleg. s ti. 3. J.. mikép kész vagyok adózás-. kilépni,. ra, habár. Nem vizbe esik. is ,. tudom mire fordítják azt st sejtem hogy levegbe párolg vagy idegen kezekre ragad ,. ,. ,. ,. az egész; habár. sem számol. Senki. még. beküldött adómrul. csak pro. forma sem; habár. Laposra nyom. Én mindenre tek a bellicába. •). az adó mennyisége és. is. Fizetek a domesticába. ráállok.. .. fize-. mindenüvé, elkülönözve, keverten,. fizetek. ,. súlya. *). Magyarországban sok azon ámításban van, vagy tán szabatosabban mondva, akar másokat elámítni. ,. azzal. ha adónemfizetési ürügyre s kisurrauási hátulsó ajtócs-. kára szorul, hogy a magyar kiváltságos indirecte éppen annyit vagy tán többet fizet. ,. mint az. ország. süt. az. harminczaduak. nyebb. sóárnak, postabérnek. ,. mint ha aránjlagosan. az,. nagy kérdés. is. forog. fen. ,. Ezt én. azonban. felcsigázni a kiviteli. vámnak,. álladalom bármily osztályzata.. kereken tagadom. Mert bármi magasra akarjuk. ,. a. s. több. is. effélének. melly korán sincs eldöntve eddigelé. hogy valljon. nem. mint az eladó. viseltetik-e inkább a fogyasztó. éppen annyival kevesebbet, mi, de ó. ,. mi viszszük. A.. ,. kivitelkor például marháinktul, borainktul, s illyféléktül fizet-. az eltöröltetnék, a helyett hogy mi többet kapnánk,. A. bizony köny-. ,. azon vám, melly tetik,. ja. súlyát. miként illenék, adóznánk; mikor még azon. a fogyasztó. még. mint a. mennyi. vám. K&4. is. nagyobb. Mihezképest, ha. fizetne-e a fogyasztó. súlja vala,. lenne nyertes s e szerint most. csak az indirect adónak. fci*n fhlty^&í. a. által ?. nem. mi. tulajdonkép. súlyát.. cAjcJ-T*- ^cL*3rt-04U. -. által. ö és. nem nem. Ez azonban akar-. «W ^"ftj^^>. ^ití^a<. {.

(12) ». ADÓ. 4. én ízlésem. mint. —. véremtiil. a. nem. itt. de egyedül magamérul szolok. nem. nes teher vágj. tot,. akárminek nevezzük. lani. bármillj sors. még. valami más a tisztelt. vétek,. áltálján. is. ,. ,. a. magyarérul,. heterogén egye-. olly igen. szégyent,. gyaláza-. nem bánom: habár. politikai. vallásom erre. szü-. készt. kezdve így cselekednem parancsol.. holnaptól. nem. be. az. is.. Felfogásom, ízlésem,. mellet. —. hordási döbrögiséget. zességi dicsségnek. bár. az én felfogásom,. vallásom szerint,. politikai. mindenl inkább kedvelek, mindent inkáid) elvise-. érjen ÍS, lek,. az én. ,. mondom,. meri mint. hogj tetszik;. a. I.. is. ,. De. meg nem. mit részemrl. e. val-. ohasó részérül pedig kell figyelem-. venni megbocsáthatlan. könnyelmség. volna.. S. ugyanis: mi mindig a ministerek felelsségérül fecsegünk,. vagy mindig. —. mint valami nyugoti szélvész ellen. —. az. érintend garád mögé bújunk, ha az adó ügye kerül. itt. sznyegre, hogy tositva volna a. ha nem. míg. —. i.. ,. valódilag s. lesz. és. mi édesoromest fi zetnénk csa kj>izfelelsség. És ez helyes; csakhogy ez sot. nemcsak. formakent biztosítva. ibgóbb, vállatvetbb egy test egy lelk. nem. sze. lesz,. nem. késbb. is. ,. aggasztó. ,. mint ér-. — nem. egyéb mint az adónak terhe, vágj. ha ez sem eszközli ezen nak súlyos. —. tán kézzelfoghatókig kisülend. lehet soha. felette. türhetlen. üdvös. mtéteit, az adó-. léte.. Mostani korülményinknél, vagy határzottabban. va. :. mond-. nem tartó, sajátunkat férfiulag s nem védelmez nyomorult diagnosisunknál. mostani össze. zös ervel. ,. kezet-. phalanxba ösz-. minket valami, melly valami. szorít. tekezésembül. — míg. különös ügyeimért esedezem. itt. köfog-. axiómának. állíthatni minden csrcsavarás és i>r<> magyar kiváltságos, Magyarországnak aránylagos közterhet, mint illenék, most legalább de l'acto bizony nem viseli: s még aránylag ahhoz, mi lehetne, ha is — mintha ezérl a .Nemesis büntetné öt. mikép legyen. kátori. is,. bátran. fogás daczára, hogy a. —. elvégre a/ ürók igazságnak áldoznék, felette szegény s naprul napra aggasztóbb. ^. ;. állapotba süly ed.. A. .^. //.

(13) ADÓ va azonban. tettleg. magának kell. valódilag. s. 5. I.. nemcsak nem állunk phalanxban, de. tekintélyt adható. illy,. vert. Jt^ rri. o-lly. :. minden symptomáit, mikép nemcsak mi-. hadnak. viseljük. nisteri,. vagy országgylési, de még csak vármegyei. fe-. v. j. t9. ^. lelsséget sem vagyunk képesek magunknak valódilag biztositni. ha. ,. nem. nézve. kik. ,. kérdés körül. e. bábbul. akarjuk. ra nézve. mondom. biborodni. ,. felelsségre. —. súlya. érdek. feltéve. már. azok-. nem. fog. adófizetés kö-. fognak ébredni; minthogy. —. hogy még kifejldhetik. ,. szinte kézfogásra. ,. legité. az. olly. ma-. ha a köz teher. ekkép emberek közt a legnagyobb. s. ,. nem. soha. hajnala. azok ugyan. majd mikor a. csak akkor fejldhetik közönségünkben. gasi) tekintélyeket, •. adófizetés. inkább. ,. vonhatni,. fogják. melly sikeres felelsségre birná vonni a. közszellem,. ki. az. ,. is. soha. telességérzetére. S ekkép azokra. magunkat.. akkor készek a fizetésre. csak. ministert jó sikerrel. vagy. mint sok másban legotrom-. is. csalni. </. ,. legáltaljánosb. vállvetésre s egyetértésre. ,. me-. azt.. Dolgunk igen. jó volt, hogvsem összetartok lenugy megvannak Capuái, mint hadak-. is. nénk. Nemzeteknek. ... ^. /if. nak, hol a legszilárdabb. lelkület. és. összetartás. is. .. me g"^t^/ ^'^. S bármilly különösnek látszassék is ezen állítás yyJ^Ji cr* de a magyar ezer bajai, ezer Viszályainak daczára, min- a^xJj bomlik.. dennap magasbra tornyosuló nyomorúsága közepett, még. nem ment. át. a politikai viszontagság azon fanyar iskolá-. ján, melly. t. népbül, vagy. ni:. eldarabolt töredékes, s ekkép töredékeny s. va gyenge nemzetbül emelheté vala.. zonban mert az. —. ha hízelkedve akarunk szól-. nem nem. hogy. t.. i.. a haza terhét mellett. E kell. egy test egy lelk. ,. crisisen. még. át kell. megijedni vagy. vérrel,. ennélfog-. ers nemzetté. esnie;. mellytül a-. éppen visszaborzadni,. de csak pénzzel jár,. s. mellyet én. Magyarországban mindenki aránylag. —. felfogásom. még azon ers. ,. viselje. Ízlésem és politikai vallásom. és csalhatatlan. számokra. állított.

(14) ,. meggyzdésemnél. novahamarább szeretnék hamert nincs bizonyosb, mint hogy a közép-. zánkra idézni, kori. fogva. is,. elfogultságok. sötétségek s. ezen cr isisen áteste. ébredhet valódi életre, mi-. után. nem. kor szaporábban mint gondolnók, a. csak. maszlagibül vérünk. egyedül a haza,. ragyogni a kivívott jó egészség. nemzet fog áltáljában. tényétül mindinkább, de a legnyomorultabbtul kezdve a legdúsabbikig minden egyes tagja is aránylag fogja lelni. jobb elmenetelét, jobb hasznát, és igy csekély szemelvem is. Mihezképest mint mondom legyen szellemi te,. ,. nem állhat elég korán be ezen nem lehet, bár erkölcsi bár pénz-. gyen anyagi tekintetben áldott. id. e szerint. s. ,. azon. ügyi szempontbul felfogva,. átalakulást eszközlené és így azt. elég. és kiforrása. következte. mert áldást hozna. gyen a számoló. jó. ,. melly ezen. crisisnek,. megelznie. kellene,. — —. legfukarabb számolónak. a. — sem. vetleg legyen mondva. kell visszarettennie. itt. ,. be-. szapora, s mellytül ekkép,. azért hozok. fel. mit megvallani és az olvasónak figyelmébe. —. ;. csak le-. mit,. közbe-. és ez az. ajánlani köte-. nehogy valaki tán azon gondolatra lességemnek tartam jjön, mintha most hanyatló napjaimra bolond-gombával fizetek minés „fizetek ide fizetek oda lakiam volna jól ,. ,. denüvé, szerint. ,. clkülönözve. ,. keverten". most. igen nagy viszketeget éreznék. felhordott. magamban. themám ,. vala-. mi különös készség generális Zahlmeister szerepét játszani, mire legkisebb kedvem; vagy ne gondolja azt valaki, mintha az eddig felhozottakat egyedül fitogtatás végett kezeltem vala olly liberaliter. rositással. ,. hajtásis,. mihezképest. —. st. olly igen. nagy gene-. mert hiszen politikában a tul-. mint tudva van, megrontó szer, és néha a leg-. —. ne legyen az egészbül semmi. Azonban, én ugy vagyok meggyzdve: saját szinteségemen ,, vérünk. foganatosb. kifejtéséhez,. fölemeléséhez. járulni akarni" legalább e. mindig és bármilly áldozattal. hazában kételkedni senkinek sincs.

(15) \üó. midn más. jósa:. mit ingyen". „do. részrül elveim a. annyiszor ismételi. hogysem. méretesek,. 7. J.. des" és „sem-,. ut. szerint. változata. a körül bár. kétségben lehessen, hogy biz én könnyelmen pénzt. den várható gyümölcs nélkül nem igen. Én. st. elbb utóbb. hasznomnál fogva. ,. megsemmisítésre czélzó. nem bánom. —. vallásom. politikai. ,. minden. s. tulhajtási. kisebb felelsség nélkül. mindazáltal. szoktam ablakon. s. elmulhatlanul bekövetkez anya-. valóban. az adóhoz járulni és fizetni. mennyit,. ízlésem. ,. nem. lehet. habár nemis tudom,. is,. a holnapi. mi, azt hiszem,. —. vagy. fitogtatás. ravaszság nélkül akarok. ha máskép. ,. naptul. az. kezdve:. leg-. ,. mire. s. feltéve. elsoroltakbul. eddig. ha ezen minden adóhoz feltémaga magátul értetdik teljesedésbe fentel nélküli járulás nem vétetik czélba és érintett tatár modor szerint, mellyhez képest csak a kisebb számú lelkesebbeknek kellene minden vagy túlságos terheket. viselni,. bárki legyen. véve. ki,. is. hanem ha az,. ki. Magyarország minden lakosa,. haza levegjét. e. minden különbség. határzottabban. azt. mondva:. s. egyet sem. szíja,. kiváltság nélkül egyiránt,. tehetségéhez. vagy. aránylag kötelez-. tessék hordani vállán.. Legyen az. efféle. s. természet szerint. meghatározandó adó csak egy kissé sulyosb kezeltessék az. mleg, st födje azt. homály,. st. jó súlyos;. egy kissé könnyel-. illetk által. legkisebb tekintet és. végre vastag. ,. idrül idre. szemérem nélkül; hogy valljon mi. s. hadd. történik. mind nem árt st annál jobb mert ez fogja ha a magyarnak eddigelé ugy szólván megnemszü„macska és kutya" közt féle irigyked, agyarkodó vi-. vele. ,. :. valami. n. csak az. zük,. ;. ,. ,. szonyát, és azon különös megszüntetni. /^róJs->M\. min-/. kell.. tehát felfogásom. e mellett saját gi. hinni. l9. /. És ekkép szavaimnak^ /^Cfcf. kidobni vagy éppen vízbe hányni. hinni lehet,. ^^. elég is-. csak egy pillanatig. ki. v. „szeszt" vagy minek. vagy legalább enyhítni,. is. nevez-. melly szerint.

(16) X. U)(). mindegyik kolompos. i.. vezér vagy egyedül Baját erejére tá-. ,. maszkodó pártkalandor akar világnak tán. a. is. s. ekkép. természetesen. fogva. gyar.. legkisebb féket,. <>ll>. magán. olly. t. Nyomja. kedjünk. —. kezményt. ehhezképest nincs. s. kevéssé egj soron álló,. olly. gyenge,. lenni,. ahhoz,. aránylag. s. mert ezen ok elmulhatlanul mindenütt. szülte. —. kotta rendszernek. olly. ma-. mint a. egyiránt súlyos adó,. csak. s ennél-. mi lehetne,. nem tudó népe,. segitni. nem tr,. rendszert összetartó,. ne. kétel-. e. követ-. bizonyosan összetartóbb s maga-almagát alávetbb és igy okvetlen ersb, ,. boldogabb, s e szerint lassanmagát bármi hatalom által sértetni nem enged „nemzet" lesz. Fizessünk csak derék, egy kissé. tehetségesb, önállóbb, kint ép, diszteljes. terhesb adót. hamar,. ki. szinte látom. :. most egymást con amore gylöli,. zódik kicsihez a nagy,. hoz a. mint simul Péter Pálhoz csak-. ,. kicsi,. ki. ki azt. most. ennek megint. haza- és népszeretetbül. —. lenézi,. egy kissé többet adott és jobb. csupa. akarjuk hinni,. s. vagy mert neki. ,. mint von-. s. viszont nagy-. s. a sors véletlenül. helyzetet rendelt. földi. — —. most sokszor „hosszura nyúló kesely ükörmökkel szemeit hajlandó". Legyen csak bizonyos ok. kivájni volna olly s. milly ok lehetne. nagyobb mint az érdek. ket közelítésre kényszerít. s tüstint. ;. meg. —. melly minbizo-. lesz vetve. nyos köz-szellemnek legels talpköve, mellynek most, ha érzékenyül. igen. csalni. nem. akarjuk magunkat,. valóban mondhatni, szánakozásra méltó. híjával. teljes. és. vagyunk,. sem emelkedhetik nemzetté, s ekmagyar is mint eddig szintúgy ezentúl. melly nélkül egy nép. kép nélküle. a. csak tengeni. s dísztelen. ,. kora halálra érni fog. életbehozását ehhezképest lehet. semmi esetben. hogy ha,. is. ,. én legalább. igen. drágán. közbevetleg legyen. állni,. s. feltétlenül. mellynek. megvásárlani. mondva,. mindenhez. s. nem. azt hiszem,. mint holnap akarnék közervel a honnak alá. ,. fizetni,. én. ugy. ;. inkább. minden. ma. terhei. csakhogy. mi-.

(17) ADÓ. 9. I.. nélelbb meg legyen rakva egy nagy és közös érdeknek szellemi sarkalata. ,. den lehet a magyar lemi. ,. semmi sem s mellyel minnem adnám hazafiúi vagyis szel-. melly nélkül ,. tán. nemkülönben. mint. egymáshozi. Ulyféle. mikép az általánossága lemnek lehetne legels. vagyis anyagi tehet-. financiális. ségimet éppen legroszabb uzsorára. Nemde nem?. ki.. simulást azonban,. közelítést és. csirája. nemzeti. valamelly. által. közszel-. bizony a leglángolóbb ha-. ,. zaszeretet, a legdicsbb lelkület, egyes hazafiak legnemesb. sem képes. elszánása és példaadása. riség eddigi kifejlésének lapjai. csudát eddigelé soha. nem. végbevinni egyéb, mint,. meg. elstül mentsen. azt Isten segítségével e. gyesit. vitt. szülni. ,. csalnak. ,. végbe. ,közinség'. nagy Isten. a. egy közös,. nagy érdek. q. nem. ,. s. minthogy. ezentúl. vagy. ,. alig. is. közérdek.'. illy. fog. Az. vagy inkább kerüljük. egyenl. felállítása által el.. sük távol; mert hiszen az. ha az embe-. S. s. ennélfogva. ezt ne keres-. nem egyéb, „mint az arány-. lag mindenki által egyenln viselt s ehhezképest mindenkit egyenln érdekl közadó.". —. Ez legigazságosb,. és azért, mint minden,. mi valóban. elvégre mindenkire nézve a leghasznosb. igazságos,. minden tétova. mondva. —. esetekre. is.. s. kétkedés nélkül. axiómának. állithatni. —. is.. Mit. közbevetleg legyen. valamint e jelen ugy. más. Igen az adónak közös viselése azon nagy „Egyesít," melly minden erket,. hogy ezek mivoltát, fényét. a nélkül,. s tán elkülönzött hatáskörét. megtörné, egybevon,. nek minden nép, egyet sem véve alakultát;. sít nélkül. midn fel. s. melly-. köszöni nemzetté át-. de egyetlen egy sincs, melly ezen Egye-. bírta volna küzdeni. nemzetek díszsorába.. magát a. civilisalt. S mégis vajmi kevés nép. melly fölemelkedésének,. gazdagságának,. ki,. szóval:. szabad létezik,. nemzetté alakulásának, díszének, földi. üdvének ezen legfbb. egyedüli forrását habozás nélkül. maga szántábul. st. és önkint.

(18) ,. iné. I(>. De legtöbb mosatlan gyermekként mg-. meg.. nyitotta volna. dalkozotl azon anyai. mikép ugy. tandók;. nem. emlk. szólván. patakként. ritkán. magasabb,. árán lettének,. valának. díszl. hajóknál. ontott. bség. mellyek. ellen,. hasznot és. annyi életert,. ként. I.. Bzaruja-. árasz-. rája s. fájdalom,. embervér-áldozat. borzasztó. fogva. állásukba. diszteljesebb. felhur-. honnét most, kisdedkori elfogultságaikon pirulva,. ozolva,. semmiért. a világon. nem akarnának. visszasülyedni. egykori. ,. ollyannyira bálvány/ott kiváltsági zavarrkba.. Ámde. illyeuek a. Otrombául magoktul. népek.. saját. !. akkor ébredeznek,. ritkán. csak akkor józanodnak saját legérdekesh. mikor körmükre ég az inség,. hasznukra,. már kés. Én tehát. —. szágos dolgokat illetleg,. —. lekbenjáró szent kötelessége. inkább. ma. nélkül is,. theoriákat és ábrándokat halmozzanak. fej ideologistái. ,. tartós,. legeslegels sarkalatát;. lé-. mondám föltétel. áltálján. mez. a. hosszú. kifejlett s. nem. annyira jó. ekkép. más módon nem. nélkül. e. egymásra akár. is. szivü de. jó. politikai hitvallásom szerint. rideg. kevesb mint. mint többször. mint holnap járulok az adóhoz legkisebb. hatlan hatású közszellemnek. jak,. illyesekbe avat-. ki. ha máskép nem lehet, minthogy bármilly szép-. toronymagasságig a világnak. sem,. nemzeti és or-. kivált. mindenkinek,. avatkozni bátorkodik, nem. ,. midn nem. s. mert mások kárán tanulni nemcsak a. lehet legnagyobb életbölcseség, de. ség. a. Ugy hogy valamint egyedek, ugy népek is, maguknak legnagyobb ellenségei s rendszerint csak. legbiztosb jót. kozik. lökik. pedig, felfogásom, ,. meg Ízlé-. hogy többet ne mond-. vagy inkább az. élet,. egyéb, mint halhatatlan embert,. ellenáll-. vethetni. ki. együtt-. s. élet. nem. kozremun-. kálásra s ekkép szoros összetartásra van a nagy természeitül. meghíva. A. ,. lealázó dísztelen állati tengés.. kérdés csak az,. hogy. valljon. mit akarunk:. ha mai minden közszellem nélküli létünket,. mert. mivel néha le-.

(19) ADÓ rem gabnánk, jól. fii. l. I.. 1. marhánk, ezímünk, paripánk,. ollykor díszlik. házunk, selyem pamlagunk,. már. effélénk van,. mikép. tartjuk,. boldog létnek,. olly. azt. lürhet szakácsunk olly. mondatot még hetykén. ekkép bi-. s. st. eltrhessük,. is. s. non plus ultrának. minden komolyabb alapnak. zonyos egyesít közérdek híjával az „extra Hungáriám non. 1. fölötte. károghassuk: akkor tengjünk.. el is. hagymázkodjunk mint eddigvárjuk be unalom és álom közt, nem „a. nyomorultan ábrándkodjunk. .. legnevetsegesb csal-. est vita. ~^* ,. ^J/. ,. hanem minden. >^ $44 %£ At. dísz,. szánakozás és hálaérzet nélküli kitörültetésünket nem-. c. csak. a. elé. tovább. is,. s. nagyszer. halált,. köny ül,". s. hol. ember. mi egyedül. a derékét. nagy természet virányábul. szomszédink tüsténti. szemében gyász-. millióinak. illeti,. emlékezetébül. még. de. ,. jobb sorsot Önkénylül, irigységtül, egymás dástul szétbonczolt. nem. is. Ha. érdemel.. és jobbadán. önzkbül. ellenben mindazt,. agyarko-. elleni álló. mivel. népvegyület. ma. bírunk,. thesi". st. fitymálni. is. nek tekintjük. —. megvetni. ,. csak felülépítvények-. és e sark körül forog a kérdés. lyek egyedül akkor nyerhetnek színt,. ha egy. lelkesb eltt, kifejlett. den mondva. el. ha több a. ,. —. ,. és ekkép. és. ízt. —. mely-. valódi bájt a. lerakott nemzeti sarkalaton,. közszellemen alapulnak. részünk súlya goljuk. jól. lélek. —. ha magasb,. ,. s. még. mit korántsem vagyok botor, cynismustul túlhajtva, ,,in. azaz. vagy más szavakkal rövi-. bennünk, mint nehéz agyagjóllehet a földieket se. tisztább,. lelkiebb. hanya-. kéjek. után. sóvárgunk: akkor vonjunk egybe minden hazai erket egy közös nagy Érdek, egy közös nagy Egyesít által,. junk kezet, vessünk vállat,. s. elttem épen. kívánatos volna,. Ízetlen, ,. olly ízletes és. rideg,. kopár,. st. lét. mint a milly. mostani minden. a. nyomor- vagy Sybarita-állapot. Mind, a mit elsorolok, azonban egyedül. Egyesít'. és fog-. adózzunk egyiránt; milly. gylöletes. nélküli. zetem, Ízlésem, vallásom visszatükrözete. ,. *. ^^Tff. legközelebb /U^^-*. minél többet és. is,. *. saját. né-. mellyet ehhez-. ^Y. />v.

(20) ,. ADÓ. 19. fkép miután. képest,. I.. az soknak alkalmasint igen. lönczködnek mutatkozhatnék, s. részletesen. körülményekhez,. felhozott. adó dolgában nek,. még azon. mét. t^zt. ,különösség' vagy. megkérem. a. nem egy. nem. ,. is. engem. inkább rám nézve azon. —. — nem. szüleim száz. nem. ,. az. vélekedni enged-. mire különös figyelmét. olvasónak,. tisztelt. boldogult tiszteletre méltó. hasonlag. —. járul. is. tolni. mert az elég. mellyek. nem mindennapikép. így, tán. szerenesés .kivétel*. nem kívánok. senkire. annál kövesebbé,. vagy éppen torkolni,. kii—. is. ezer. is-. hogy Istenben patrio more, de számtalan. ,. magyar szülékhez, kik hiúbbak, mint volnának büszkék olly kedvez financiális állapotban hagytak, hogy én enyéimmel együtt, bármilly aggasztókig raknák is meg adó-. —. val a hazát,. egy. becsületesen. st nem. kis. takarékosság mellett, mindig. pest én aránylag igen könnyen szólhatok a. praemissák után minden. felhozott. magamban. erezhetek. gyobb nyereség. t.. ,. i.. el. fogok. egy gyönyör közt élhetni; mihezké-. vágyat:. a. ,. és azt hiszem. különczködés nélkül. biztosan. remélhet na-. a nemzeti kifejlés s innen mindenkire. háramló nagyobb biztosság, haszon és dísznek fejében. gamat egy ellegezni. tkére. kissé Összehúzni. illy. ma-. az ekkép támadó feleslegest. vagy tán jobban mondva. ,. :. késbb kamatozó. Nemde ugy?. verni.. Ámde tem. s. ,. azért. világba. ,. mert felfogásom. állítják. ,. ízlésem. ,. politikai hi-. elttem az adó dolgát,. s. e mellett. ezen „igy látást," ugy hogy az egyenesen rültség ne legyen,. fbb s. kedvezbb körülményim. is. megengedik, mi a leg-. dolog, azért korántsem vagyok olly éretlen,. igazságtalan. azokat á. la. ,. szkkeblség,. jó. ,. haza eltt pelengérre állítsam. ,. ,. kaján tar-. feudális szenny, oligarchiái. szinte a hazaárulás moslékával. szándékukat kétségbe véve. méltatlan. hogy mind-. ,. Pesti Hírlap et G° különbség nélkül. talék-gondolat,. bz, st. s kivált olly felszínes politikus. hir-. kik. —. s. öntsem. le,. s tiszta. nevüket az egész mert en gondolko-.

(21) ADÓ zom. így, én tehetek így. rint. hasonlólag. nem gondolkoznak, nem. pontra. nem. —. 13. 1.. pontrul. s. njnlatkoznak mint én,. s. kényem kedvem sze-. cselekesznek példám után, vagy. minden habozás és kétkedés. rögtön. s. nélkül.. semmibe bele nem avatkozónak, hacsak egy kissé türelmesb, sem szabad saját individuális állapotjárul mások felfogását elhatárzó ítélettel illetni, s igy annál ke-. Még. a. vesbbé annak,. magát meghiva ingadozás. s. nemzetek reformatiojára. országok,. ki. —. forradalom nélkül. Ámde. s keresztülvinni vágyik.. a statustudomány. és társai. hiszi. és valami nagy kérdést sikerrel és. lenni,. mi ftekintet. —. feloldani. a Pesti Hirlap szerkesztje. szabályának. még. csak ezen. legels legegyszerbb magasságára sem birtak felemelkedni, s. fájdalommal. valának lyett,. illy. kell. mondani, fkép az adó dolgában nem. magasságra felemelkedni képesek; mert a he-. hogy azoknak. sok árnyéklatu helyzeteikbe tud-. felette. ták volna csak némileg. belé gondolni magukat,. is. az adókérdésnek sikeres feloldása. iparkodtak volna, mindenkit a. maga. deg számítási okokkal meggyzni. minden. e helyett. vélység. s. függ. ,. s. kiktül. ekkép ezeket. állásához képest, hi-. megnyerni,. s czéljaiknak. ke-. nélkül hallatlan elbizottság,. átállás. legtürhetlenebb pathos- és professoroskodással. egyenesen azt vették számba hoz mikép. áll. mikép. illik. ,. valljon rájuk s viszonyaik-. az adó dolga,. s látván,. hogy. vagy az enyimhez hasonló független állásuknál fogva nem fogná. adó. is. ket semmi ,. esetre. vagy hogy. k. agyonnyomni csak. felette. éppen semmit sem fognának. fizetni. denkitüli viselése által. modus. nézve a keresetnek tán nék, melly. bven. ,,datur. még. ,. némelly. kipótolná a rájuk. a. lehet legsulyosb. parányit. st in uj. ,. vagy tán. az adónak min- >%#> fc\t$A. rebu*-fént rájuk fc^Jfo mezcskéje is nyíl-. esend. adótöredéket,. minden formákban, minden árnyéklatokban egyenesen gyót békát. ,. kí-. vagy legalább mindenbül ki-kitör gúnyt szór-. tak azok ellen. —. emlékezzünk csak e tekintelbeni megnem-. J£$.

(22) 14. \i)ó. Bxünó korbócsolásaikra. —. gadhatnj kis. kik csak. s. ,. egy. I.. állításom igaz leld fogjuk-e ta-. scrupulust mutatni, csak egy. kis. meggondolási idt igénylem, csak egy. javasolgatni valának elég. Nem. szeretnek. módosítást. egyébiránt habár csak véletlenül. nem akarom éppen. igazságtalan lenni, és e szerint. mintha a pesti. kis. merészek!. minden. hírlapi [tátinak fellépte és indiscret s. dögünyözése. tapintat nélküli korbácsolása és. is. ersíteni,. nélkül,. többsé-. get nyert volna és nyerne a vármegyéknél az adó dolga, kivált a megkísértett. Isten és. formákban; annyit azonban merek. ember eltt, hogy az. irányzója. felforgatáson. s. kívül. van valami más iránya, nemcsak el nem. csak. nem. annyira. annak. érintett párt és kivált. ha ugyancsak egybekeverésen. ,. allitni. segité,. nem-. könnyité annak szerencsés kibonyolodását. egybezagyvásitá,. olly. de. ,. mozdulatlanságra. görcsös. csökönyösité azt, mihezképest, legalább az én combináló. nem. tehetségem szerint,. nem, azon módot. igen látom,. és azon napot,. azt ismét a hitetség. most legalább még. mikép és mikor lehetne. némi reményével sznyegre hozni. s. idkre s ekkép a bekövetkezett országgylésre alkalmasint meg van rontva vagy minden megkisértni. Legközelebbi. ,. esetre. felette. kérdéses állapotba van helyezve az.. azonban, noha az eset csüggedni, mikor. felette busitó,. könnyelm. és alig lehet. felszinességgel. Ezért el. nem. honunk legé-. letbevágóbb kérdései annyira compromittáltatnak, mint az. adó dolga. ln. elhamarkodva. a hirlapisták által felszínes tapintatlansággal ,. azonban. ezért. ,. mondom. ,. azon tán legne-. mesb mtételrül lemondani, vagy éppen megkísértése eltt elgyengülni. még nem. szabad, mellyhez képest valamellyes. adónak mindenkitül aránylagi, vagy ha ez els lépésre nem volna keresztülvihet valami adóviselése. legalább a. ,. által. meg. kiváltságosaknak. szinte. legyen vetve nemzeti. átala-. kulásunk legbiztosb sarkalata;. gárnak kötelessége,. s. miszerint. minden honpol-. ekkép saját legfelelósb tisztem. is. re-.

(23) ADÓ. 15. ÍJ.. spectiv állásunkhoz képest mindent elkövetni,. megrakásához. minélelbbi Mit addig. dolog. is. ,. mig. ,. tehetségünk. mint reméllem. szerint. járuljunk.. országgylésre kerül a. ,. hozzáfogok szólhatni, ezen lapok. s. hogy annak. által,. mennyire. megkísérteni szándéklom.. lehet,. II.. Jelenkor. ,. 47 sz.. jun. 15. 1843.. Ha iránt. ezer bajaink. f. okát. —. hihetleg nemcsak könnyen. melly bajokbul egyéb-. nem vergdünk, de. ki. mellyekbe okvetlen naprul narpra mélyebben fogunk bonyolódni. —. ámítás nélkül lehet legegyszerbb alapokra. kívánjuk vonni:. szükségkép meg. kell. vallanunk,. kép azért vagyunk mi magyarok mindenben okozólag hátra és. ers nemzet. hogy f-. olly. pirulást. csak gyenge nép,. helyett. mert lszer nincs az ország elég investitionalis tkével el-. gyönyör, az anyatermé-. látva,. és ehhezképest jóllehet. szettül. pazar kézzel megajándékozott urodalomhoz hasonlít. honunk benne. ,. azért aránylag. még sem jövedelmez. kivétel nélkül senkinek sincs. olly jó. ,. st mi. több,. dolga, mint a. millyen kifejthetend körülményink közt könnyen lehetne; s. 2szor mert bármilly milly üdvös uj törvényeket. jó törvényekkel. halmozzunk. a törvénynek elég sanctioja.. is. bírjunk s bár-. a régiekre. :. nincs.

(24) Al)<». I(>. ,Investitionalis. tke. II.. tehát. s másemmisem. legfbb szempont,'. sodszor az ,engedelmesség*; minthogy semmibül. ámde még. lesz;. egyeg}. czélra. forog a dolog. akarunk. élni. s. a. ekkép nemcsak. s. egység. soknak sincs. er. kiállító. nélkül haszna;. de az erknek. szükséges,. összepontositása. ha. is;. t.. —. i.. — meg nem szn tengdés vagy más szavakkal. ,. és e körül. helyett elvégre. ha magasb szellemileg. ,. jobb számitásilag valóban elibe teszszük nemzetünk foly-. tonos haladását,. vérünk tartós dicsségét saját ephemcr. fényünknek, saját rövid hasznunknak.. kis. Mennyire én fogom. nem hoz. —. fáradt azon szent érzetbül s. ;. melly minket. reményekkel. olly bájteli. melly az embert hazájá-. ,. mind azon. forduljon csak egy kissé valóság felé. gyönyör álom, lyet. áldozat szinte minden haszon levegbe mint nálunk még ki. párolgott volna. köti. még most. is. —. aránylag annyi. hol. ,. annyi nemes. honszeretet, nélkül. vérünk jobb részét, ez. nincs ország a világon. tán. jóllehet. fel. nemzetünk jövendje. iránt. nehézség, mely-. s nincs. ringatott,. a „romlásnak indult hajdan. ers magyar". legyzni ne tudna. Mert valamint egykor dönte maga eltt mindent is. noha számban. le. benne. habár. ,. maszlagitul békózva,. ma. elfojtva,. ugy. soknem. és. azon nemes. él. még ma. elpuhultságok. azon. lelkület,. melly valamint csatáit biztositá egykor,. isteni szikra,. fogja. csekély;. felette. lappangva. is. meg-. nem undok középszerségek. közti,. polgári létének,. vetni alapját,. ha. czélja. ugy. nemzeti nagyságának. rósz számítási fetrengés, melly annyi. magyarnak fájdalom. mondani. czélja. vágy,. ,. úgyszólván életfeladása. nem. baritismus,. érdeke. ,. ha. egyedül kéjálmok álmodása. de mindenek. ennek fénye azon. fölött áll lelki. ,. nem hiú dicsnem élvkóros sy-. eltte a haza;. szomj. ,. és ennek. mellyet mindenek. eltt kielégitni sóvárog.. Már a nagyobb szám sovárog-e ill\ kielégítés után valóban nem tudom, mert ez fájdalom mondani 8 nem. —. ,.

(25) ADÓ. 17. II.. hibája de hibás rendszere miatt. —. egészen elaljasodott és. mig nem egy elkel most is, midn volna már, hogy Magyarországnak legalább minden. szinte portékává vált, ideje. tehetsbjc kötelesség-érzetre ébredjen. kesztleg. saját érdekét. mindenek. ban. fölött. sejtek. kire-. ennélfogva. szám sovárog-e. a nagyobb. nemzeti fény és nagyság után; annyit azon-. st minden. ,. nem tudom. bálványozza;. mondám, ugyan. mint. tehát,. még mindig. ,. csepp véremben érzek. hogy ha. ,. a. nagyobb szám nem rejt is illy érzelmeket keblében vagy azokkal csak pompát z, vajmi sok magyar létezik még, ha ezt magának tán soha nem tudta is megmagyarázni, ki, ,. csak azért sínylik bús érzetektül kínozva,. csak azért eped,. keser st még. s tán csak azért. más nézetüek. és. jának jövendje. dje. fölött tövises. szíve. az. s. ,. illy. de. és. mert vérének, hazá-. iránt, ki. minden. is. leplezetlen. kétes jöven-. :. féltékenységtül sebezve mindegyre ki. dobog És. szomját.. lelkületek kizárólag egy osztályhoz, egy párthoz, sat.. sem tartoznak. —. legyünk méltányosak. rokonokként szintúgy léteznek. lelki. s. ,. fájdalom. !. a. hogy mindig tudnák, st gyakran még ellenséges. nélkül. viszálkodások közt,. ban. mondjuk. egyedül nemzeti nagyság elégítheti. egy színezethez. —. véleményüek. ,. igazságtalan. szalmafödelek alatt mint uri paloták-. sat.. És ezek azok, színnel. sem függczímerezve sem valami. bemázolva nincsenek, de több bennük. az agyag tartják. kik. ,. több a szellem. mint az. állat. a lélek mint. kezeikben. kik. ;. vérünk jövendjét, vagy inkább: kik azon egyedüli. kútft képezik. ,. mellybül, ha lehet. magyar.. rülni a regenerált. még. egykor. ,. Es ez okbul. —. fog. ki. me-. mert valamint. csatában a kisebb számú derék után iramlik a nagy tömeg,. ugy. politikai. kifejldésünkben. is. nem. a. ,. ,minség* adhat egyedül czélszer irányt. sem. színezet,. nagyra. nne. sem lépcszet, sem is. az. ,. nem. fogja. sokaság'. —. sem. hanem párt,. bizonyos status, bármilly. soha. is. regenerálni. 2. Magyar-.

(26) — de e. orsxágot;. nok. eszközölheti csak. által. azok. mtétei kirekesztleg azon. dicsó*. —. nem. kik. maguk szamára. hasznot,. a. is. —. bár kik és hol legyenek. de hazaliúi. vesznek inkább hogysem vérük hajszálitxi kárán. rokois. egész emberileg kedvelik ugyan. »lo. fél. lelki. ht'iségtül eltelve. koz érdek habár csak. és a. gyarapodni kívánnának.. is. Legyen az egyébiránt akárhogy; az eladottbul mi nem egyéb mint változata azon themának, mellyel már s nem tudom a magyar közönség ezerszer télhoztam ,. ,. hasznára vagy csak unalmára-e. leti,. én. jast. a. középszert,. egyáltaljában. romba. és. nem. soha. fölött. szálnyit is,. ugy szabadsági. vagy inkább helyettesek. —. sem. — —. fogják soha. tehát, kereken kimondva. az. még,. földi. utóbb. hiuságtul. s. szétbonczolt,. halni se élni. nem. al-. az. politikai szótá-. jövendnk. ,. fényünk és. bármilly szédítk volnának. is kielégítni. is. keblem szomját. Én. mert egyedül az egészséges lelem, bármilly távuli legyen. létemnek üdvét. mint eddig. ersebben. il-. nemzetiségi surrogatumok. és. —. lyedjen vérünk rövid vonaglás után is,. olvasó azt. hazánkat. s. fogok alkudozni de egy haj-. ers magyar nemzet képében is. annál. és hogy valamint nemzeti. ;. a tisztolt. nem fogadtam. soha be. nagyságunk. azok. —. hogy mi vérünket. legalább tisztán láthatja,. inkább kívánom: sü-. semmiségbe, hogysem. mint ma, egy maga magát emészt, féreg rágta,. magán. segítni és. tudó nyomorék vázként undokítsa. el. se a. köz emberiség nagy családját.. Ámde remhez. ,. azért,. ha bár. mert igy érzek és. siilyed is. ,. de. h. maradandók vé-. elbb még mindent. elko\ e-. tek ennek elkerülése végett, azon kötelességeket sem akarom. és fogom felejteni szer variáltam. nek tartozom,. —. —. melly themát szinte eg\ szernél több-. magamnak és enyéimkötelességek szerint sem saját ma-. mellyekkel saját. s mell). gam sem enyéim brét, kereken szólva, a hazáért annál inkább nem fogom magam lenyúzni vagy mások által le-.

(27) ADÓ mert. nyúzatni engedni,. 19. II.. a mellett,. hogy. Decius-féle. illy. tettek kivált béke idején egyáitaljában nincsenek napi rend-. ben többé zatokat;. s. ,. a köz haza. nem. is. kíván efféle hyperbola-áldo-. pedig minthogy a haza csupán az egyes polgá-. rok összes jólétén alapulhat valódi egészségileg, st.. simonisták és socialisták. ,. még korántsem. kalmazásárul álmadoznak,. és. némi. kik az agrariai törvények al-. k. de egyedül vagy theoreticus pietisták. alkotják a hont,. az ideálok. kik. ,. vagy egyenesen rabló méhek,. országában kalandoznak,. mellyek dologtalan s ekkép ingyen vágynak élvezni az egykori. munka vagy jobb szerencse gyümölcsét.. F czélom czélom pedig:. ban. —. ennélfogva:. magam. saját. a köz haza érdeke; és. enyéim haszna; ugy azon-. két czél ellentétbe soha ne jjön,. st. ha j,. köz haszonbul. rám. enyéimre. és. Az. élet poesisét. —. legyen. zet tagja. szivárogjon okkal. is. em-. vegyülten az élet szükségeivel. még. lelendem keblem nyugtát. ,. egyszer. igy alkalmazván,. áll,. mondva. —. csak akkor. ha a mellett hogy virágzó nem-. vagyok, családi viszonyaimra. csületes fáradozást. hasznom. de e mellett. ,. ill bére.. ber-létemre, melly lélek- és testbül. én tehát. mikép e. saját. mindig alá legyen rendelve a köz haszonnak a. —. mint ezt már számtalanszor érintem. móddal becsületes munkám. mellékes. is. mosolyg a be-. elbb utóbb mindig megjutalmazó. ég.. Derekas fundus instructus és szoros rend nélkül virágzó nemzetté vérünk azonban, bármikép csrjük csavarjuk. is. a dolgot,. soha nem fog emelkedhetni; és ekkép. —. mert ha nem mondhatom magamat virágzó nemzet tagjának, bármilly kincsekkel áldotta volna. is. meg. személyemet a sors, boldog soha nem lehetek. egyébiránt. —. valamint. kész vagyok minden tehetségemmel járulni hazám investitiojához. ,. ugy vagyok. szinte kész, természet-adta. megtágult törvény trte szabadságomnak. is. vagy a. feládozni. 2*. ré-.

(28) ADÓ. 2í). minthogy így. szét;. csak. \ii\. ÍJ.. csak igy lehet verem virágzóvá,. s. valódilag és általjánosan szabaddá.. fundus instruetus. Elégséges. rend lehal azon két tényez. ,. lehet. és. Azonban structussal,. és. ki. elégséges fundus in-. ellátni. számunkra. jelelendi. közt.. melly mindenben olly. honunkat,. fogja. ki. okozólag hátra van,. legnagyobb. mcllyet nemzeti létünk élet-. horgonyának tartok mostani körülményink. pirulást. ki. az anarchia. szolgaság közti polgári szabadság bájösvényét? ki. fogja ezt mivelni?. gunk. ,. Mire a. és. Kérdem,. hogy vagy mi ma-. felelet az,. vagy senki más.. Én alá. l. tehát inkább. mint holnap. ;. ma. kívánok. állni. a. haza köz terhe. mert ha magunk nem tudjuk megbecsülni. ugyan miért becsülne minket meg más? Vagy más szavakkal: ha mi, Magyarország lakosai minden. minmagunkat,. különbség nélkül fölemeléséhez. ,. nem. járulunk tehetségünk szerint hazánk. ugyan az. Jstenért ki eszközölje azt ?. Valóban senki más. S azért én legalább, mint legutolsó. den. czikkemben érintem, rögtön adózni akarok, bár minföltétel. nélkül. s. bár mennyit. kezdjen elvégre hazánk. mint legalább én érzem csak tengünk. ,. ,. ,. csakhogy. és ez által mi. —. is. ,. kik. köz szellem és köz. élni. ,. most. er. élni. —. nélkül. valahára megismerjük a valóságos nemzeti. életnek férfias gyönyöreit..

(29) •21. III.. Jelenkor, 49.. sz.. jun. 22 1843-. A. Jelenkor 45. és 47dik számaiban közre-. folyó évi. bocsátott két czikkemben mindenek eltt saját egyéni néze-. teimet. hozom. az adórul. fel. hogy. ,. holnap szeretnék adózni legkisebb is. ,. csakhogy meg. ernek. valamellyes alapja,. feltétel nélkül. élet. sincs tövis nélküli bája.. Ámde. úttal loyaliter azt is. volna, mert különösen. gem egy. s. innen fejledez. nemrám. melly nélkül legalább. mikor így nyilatkozom, egy. ,. kedvez körülményeimnél. fogva en-. kissé szigorúbb takarékosság mellett soha elvisel-. hetlen adó. radásunk. bármennyit. mikép nekem bármilly súlyos ajánlkoznom azon okbul szabad is. érintem. feltétlenül. illy. mint. nem mosolyg, sem semminek. nézve valódilag sem az. adóra. ma. én inkább. i.. legyen egyszer vetve a közremunkálás-. nak és ebbül ered köz szellemnek, zeti. t.. Tárgyalásom folytában hátramaokát elégséges investitionalis tke és rend hí-. nem. f. érhetne.. mi okbul derekas fundus instructus beszerzését és a törvények szigorú sanctióját tzöm ki azon. jában gondolom. két. fellelni,. tényeznek, melly körül forogna, mint a. állnak,. nemzeti létünk és jövendnk; egy úttal azt. vén, hogy ha mi magunk. nem. structussal ellátni az országot,. denk. csillagok. az. ösvényét. anarchia ki,. sünk szerint. és. —. érint-. fognók elégséges fundus inés mi. magunk nem. szolgaság közti. más számunkra mivelni nem fogná.. azt senki. is. ma. jelelen-. polgári szabadság. —. legalább tetszé-. Az adót egyenesen.

(30) ;. :. ADÓ. 22. III.. nem. gazdasági investitiohoz hasonlítom, mellyct az okos gazda a jószágba,. tet. szen. hanem éppen ellenkezleg hogy. ,. —. nevelje a jövedelmet. említett czikkeimben. ott gyümölcsözve nagy számot illetleg adóruli. A. .. továbbá szintén kitárom. én abban nem igen bízom és nem hiszem. —. azért fek-. mihezképest az óda vesz-. ,. hogy. mert ehhez minden vegyület nélküli igen. egyéni viszony közt azt. elttem. is. érintem. is. a haza,. —. kell. azért. Elemzésem. legels helyen. jóllehet. még sem. haza-. kedvezbb. regenerálni a hont.. mikép. ,. biz. fogná. tiszta. józan felfogás és e mellett egy kissé. szeretet,. hogy. ,. volnék kész saját. állna is. brömet. vagy enyéim brét alkuba ereszteni a honért. Végre késznek mondom magamat a természet-adta vagy törvénytürte. szabadságom részét. dilag. szabaddá. a köz hazának való-. feláldozni,. Stádium czímü munkámban. tétele végett.. több évvel ezeltt pedig az országgylési költségeknek és házi pénztárnak összes viselését sül. mellyel a. ,. tzöm. magyar nemességnek. ki. azon els lépé-. ill volna a köz teher. alá állnia.. Az adórul. mondtam.. körülbelül eddigelé csak ennyit. Mi azonban, noha kevés,. még. is elég,. tudom, hogy bizo-. nyos része a közönségnek elveimen igen megbotránkozzék bizonyos része pedig azon keveset leg. magával ellentételesnek. lehet czélom, újságlap. irnom. vagy rendes. ,. által. Bilit. fejteni,. hogy. jóllehet. én. alig. és annál jobban szeretném, azért. egy. még kis. ámbár nem az adórul rendszeres munkát És. készitnem. gok, mennyire tehetségem,. mit felhozék, némi-. is,. találja.. idm. ,. azért,. még. is. ügyekezni fo-. és a tér engedendi, ki-. tudom bevárni az adózási idt, minél többet fognánk adózni,. sincs a haza tág terén senkinek. is. —. méltánylat és számolási tehetség lakik. dolga iránt min megijednie,. S most lássuk. az adó. habár mint dictator marul hol-. napra kényem kedvem szerint rendezhetném ügyét.. kiben csak. —. is. cl. annak.

(31) ,. ADÓ Politikámnak, mi. 23. III.. az a d ó. és. t. og o. j. az ország terheit és kedvezéseit. szavakkal:. t. vagy más. ,. illeti,. egybe-. nem kevesb, mint mindenkire nézve, ki a haza levegjét szíjjá, egyenl teher és egyenl jog. Ez azon végkiköt, melly felé áll, noha azt az emberiségnek eddigelé de facto egy nemzete sem érte még el, vonatja. ultima analysi. in. vágyaimnak iránytje.. Ámde terhek és. mert axiómának tartom, hogy egyenl. azért,. egyenl jogok elvén. pontját az emberi társaság el. ,. megelégedés és fény-. érheti. ceteris paribus legbiztosabban. mi körül azt hiszem minden becsületes és józan ember egyetért. in thesi. nem vagyok. azért. :. olly. botor. ,. magamat. sokaktul álmodt gyermekes vagy nyavalyás. azon, fájdalom,. álmokba ringatni. mintha ezen elvnek valósítása hozzánk. ,. magyarokhoz már közel fekünnék. ,. s. ránk nézve már ütött. volna annak alkalmazási órája.. Egyenl a mellett. mességet. hogy. azért. tételez fel,. mégis. nem. eddigelé soha. ,. és. inkább olly nemzetekhez is,. egyenl jogok gyakorlása. terhek viselése és ritka. nem egy. létezett köz értel-. kivételnek. van kitéve,. noha mindig elég távul tlük. áll,. sokkal közelebb mint kozzánk, mellyek,. mint például az amerikai egyesült statusiak, nincsenek körülsánczolva az elévülésnek. falai. nem. vétetik tekintetbe,. mi már többszer. minden. történt,. mint körülövedzve. által,. vagyunk mi magyarok. Mihezképest. ,. teljes. mert ha az elévülés. chaosba dül e földön, az elévülés. és e szerint. falait. nem ervel szabad lehordani minthogy véres revolutio helyett ingadozás nélküli reformatio által illik st kötelesség mai idkben a nagyobb. csak alkudozás és. számnak nálunk. jóllétét. megvásárlani. még. magyaroknál. „egyenl teher thesis gyakorlatilag. ideál,". ,. és. ,. olly. egyenl. szólván. és mert a közértelmesség. igen. kicsi. ,. az. érintett. jo g"-féle általam felhozott. nem egyéb. mellyet minden jobbra töreked. ,. mint egy „szép. ember, és ekkép.

(32) -,:,. ADÓ. •J4. ón. is. noha. ,. érzi,. sem. utódjai. érik cl,. —. bármiben. azért. tz. tán. kés. vágyainak és cselekedeti. ki. S ugyan nincs-e az emberi nem a tökéletessel de azért mindig így ? Kitzi azt mindenben. is. sem. sehol. sem maga de még. azt. hogy ahhoz legalább, mennyire lehet kö-. nek végczé\játtl, zelítsen.. mikép. III.. ,. éri el,. elég boldog levén ahhoz minél közelebb. járulhatni.. Themám. ennélfogva. bármilly visszás legyen. legtöbb magyarnak bevett gondolkozásmódjával,. hiszem. még sem. ,. fog senkiben. ,. nem. erltetéssel. után vágyok közelítni; nincs. semmi. ,. is. —. mi. niillik. hanem egyenesen szabad a. szepltlenségén. lélek. :. az alku hasznos. ,. alku kivtil. s csak a kö-. hasztalan-e.. az adózást mindenkire nézve hasznosnak tartom. iránt tán. —. és. azt. mert ahhoz nem. mit alkuba bocsátni ne lehetne. rül forog kérdés. Én. ,. azért. az. nyugtalanságot okozni. s pedig azon egyszer oknál fogva nem,. ervel. is. s. nem. más vélekedés. igen lehet. ez teszi az adó philosophiáját. sági investitio lényegét viseli az. ;. —. ugy hogy. —. ha tud-. józan gazda-. lehet legna-. a. gyobb adó sem teher, de valódi áldás, ha biztos és jól kamatozó tkérc veretik, midn egy garas adó sem kevesb mint zsarolás. ,. ha az viszont haszon nélkül párolog leve-. gbe. Minélfogva mennél több és jól. investitiot bir. biztosan. kamatozva valamelly ország, és e szerint mennél. derekasabban lehet instruálni azt minél többet lehet és ekkép. kell. ,. vagy más szavakkal. adózni annak felvirágzá-. sára, annál jobb, annál szerencsésb;. zának, melly tiot,. meg. el. nem. midn. bír biztosan és jól. ;. míg kétszeresen. jaj. st. azon ha-. kamatozó investi-. mert az már a természettl ellegesen. ságra ítélve. jaj. el. van koldus-. szégyen azon honra. melly elbírná ugyan a legnagyobb haszonnal visszafizetend. ámde ennek híja miatt nyomorog, vag) legalább kellleg nem virágzik; mert ez tantalusi kínok közt kínlódik, mire maga magát kárhoztatja, minthogy hoz/a. investitiot is,.

(33) ADÓ van. közel. olly. a. 25. III.. boldogság,. tle örökleg még. s. olly. is. távul.. És ezen. Magyarországnak képe, ne csaljuk alig van ország mellybe annyit. utolsó:. Mert aránylag. magunkat.. ,. lehetne dús nyereséggel investiálni lag. ahhoz. mesen poros. ,. még. és melly. ,. virágtalan haza volna. kell. nélküli. mint a magyar hon.. ,. nem aka-. de Hunniának felvirágzását szomjazzuk, derekasan. ,. instruálnunk azt, vagy. igen sok adót. bizonyosan adóval. kell. nem. fizetnünk. pedig az. sokat. kell. katlanul esnék. is. roppant kifejthetségénél fogva. ország. azt kellleg instruálhatni s ekkép teljes. virágzásra emelhetni? felette. ;. más szavakkal: adót s pedig mert ha mi magunk nem, más. kedvünkre felruházni a hont, kevés. fogja. ugyan mikép fognánk. kell. fertel-. ,. Mihezképest, ha Örök hervadásban pangani. runk. arány-. is. mindenben hátra egy olly mocsáros s minden jobb közlekedés. mi lehetne. ,. Sehogy sem, és. fizetnünk. a. ,. nekünk az. e szerint fizetnünk,. mivel hiába. efféle. bármilly szo-. ,. idtöltés. meg. elvégre. ,. barátkoznunk.. —. Ezen themámtul sem szükség azonban. jóllehet. tudom, nem egy magyar olvasónak eddigelé is már csömört okozott megijedni habár elég hatalmam volna is. —. ,. szavaimat rögtön életbe léptetni; pedig azért,. helyesnek és ekkép csak. nak. —. s. itt. nem szükség. megijedni. mert én az adónak csak azon nemét tartom illyest tartok. kötelességben járó-. különös figyelmért esedezem. csak kellleg kamatoz,. —. melly. hanem melly egyszersmind. nem-. a helyett. hogy a „sic vos non vobis" ismert vers szerint másnak kamatozna egyenesen csak annak kamatoz ki adózik. ,. Ámde. — ,. ha az adó. következtetnie, mert. illyest. következtet. máskép nem adó. ,. és illyest kell. hanem. zsarolás. akkor ugyan kérdem, lehet-e méltányos ember, az adózás ellen lehetne? létezhetik. illy. Én. azt. hiszem éppen. ember, mint igazsággal. azt. sem. ki in. olly. —. thesi. kevéssé. lehetne. el-.

(34) :. ADÓ. 2G. III.. gondos gazdának nevezni,. reléié. nagyobb nyereség. ki. fe-. nem akarna soha is legkisebb tkét fektetni de még csak gabnát sem vetne földébe; mi utolsó ellegezés, mint bármi más, csakhogy a gabná-. jében nemcsak telkébe, szintolly. nak gyümölcsözési kon; szaporán és ugy szólván szemlá-. tomást pereg. vett,. és közvetlen éri a. le,. késbb. adó haszna rendszerint csak. midn. a. köz. mintegy észrevétle-. s. nül és közvetve háramlik az adózóra.. Ezen utolsó állitásom mit. már. —. melly csak változata annak,. legutóbbi czikkeimben felhozok,. hogy. t.. i.. elttem. legels volna a haza, de e mellett magamrul és enyéimrül. sem akarnék a. vagy éppen brömet. teljesen megfelejtkezni,. honnak áldozatul hozni. némi ellentétben. látszik. mihezképest minden. —. ezen utolsó állitásom mondom,. azzal lenni,. feltétel. nélkül. mit szinte mondék,. bármire és bármennyit. ,. kívánnék adózni.. A. két. nézve éppen. különböznek. nem. látszó. ellentételes. ,. állítás. tul,. is. arrul. gyzdve. szükség nélkül. reszténység. s. civilisált. ,. által ölti. ma-. hogy én meg levén. gára az ellenmondás szinét némileg,. legelször. azonban velejére. de egyedül az. mikép mai idkben határon. folytonosan adóztatni népeket a ke-. lánczolatában. teljességgel. lehetetlen. volna és e mellett én különösen kedvez financiális körülmények közé helyeztetvén a sors által valamint a komlóültet távulabb idre ellegezi pénzét mint a buzavet ugy én is, az egykori nagyobb haszon és nagyobb dísz ,. ,. fejében,. érintettek után,. szerint,. nem. habár személyemet soha. bármilly fellétlen adóra. is. állni. ,. is. érné, kész vagyok. minthogy abbul a most. felfogásom, Ízlésem és politikai hitvallásom. elbb utóbb nemcsak hazámra, de enyéimre. is. okvetlen több haszon és dísz fog háramlani, mint a mennyi arra és azokra az ország mostani investitio nélküli pangó állapotjábul valaha. is. Azon különbség. háramolhatnék. tehát,. melly az adó dolgát illetleg.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :