G A L A M B OS F E R E NC K A S S ÁK L A J OS F O L Y Ó I R A I AI

203  Download (0)

Full text

(1)

G A L A M B O S F E R E N C

K A S S Á K L A J O S

F O L Y Ó I R A I A I

+

A TETT /1915-1916/

+

M A

/1916-1925/

4

2 x 2

/ 1922 /

M U N K A /1928-1939/

+

D O K U M E N T U M /1926-1927/

K O R T Á R S /1947-1948/

(2)

B e v e z e t é s i

lássák I*sjos egyik© a XII század magyar irodalma legérdekesebb egyéniségeinek." A magyar munkásirodalom sakáig csak Kassák nevével volt azonos! Sokoldalú egyéniség : költő, növeli,, regény és szinmüiró

irodalmi és képzőművészeti kritikus mellesleg a modern tipográfia S- gyik magyarországi úttörője! Mindemellett az izmusok hazai meghonosi- tója, aki folyóirataiban, különösen a Bécsben megjelent üa-ban e 3tg- modernebb irodalmi és művészeti irányok nemcsak magyar, hanem nemzet­

köti fórumát teremtette megf Mint kulturpollti-ue és szervező pedig a második világháború előtt legtöbbet tett a magyarországi szocialis­

ta kultúra megalapozásáért!1

Kassáknak e sokoldalú tevékenysége természetesen nem maradt észrevétiénül! Az irodalmi jobb és baloldal egyaránt foglalkozott vele és a legkonzervatívabb kritikát kivéve elismertéi tehetségét

és úttörő szerepét? Szidták és dicsérték - kiki a maga módja szerint • tárgyilagos értékelésével azonban még ma is adós a magyar irodalom­

tudomány J

Kassák sokoldalú működésének dokumentumai nem kis részben foly irataiban találhatók! £ munka Kassák folyóiratainak bibliográfiai feldolgozását és rendszerezését tartalmazza és egyik alapul kivan

szolgálni Kassák kritikád megítéléséhez* V ,

Kassák első folyóirata * A fett " cimmel jelent megl 1915?

november 1.-én indult, mint kéthetenként megjelenendő folyóiratS P évfolyama /1915*1916/ 12 számban, IJf évfolyama már csak 5 szám­

ban jelent megl A fett megjelenésének - amelynek bevezető cikkét Ízabó Sezső irta - az ügyészi beavatkozás vetett véget! A 17 szám lapszámozása folyamatos. Közleményeinek jelzése a feldolgozásban ff jelzéssel történik!

Xaseák A fett betiltása után Ha cimmel indította meg - még 1916-ban - uj irodalmi és képzőművészeti•folyóiratát* Az I! évfolyam­

ban az 1-2 szésu a III évfolyamban /1917f/ a 3-12 szám jelent meg ' 1 két évfolyam'tapszámozása folyamatos és 1-196 lapig terjedi A IXIf

évfolyam A918I/ 12 számot, /1-152 lí/, a IV! évfolyam /1919S/ 1-8 számot /1-216 11/ produkáltI A forradalom bukása Kassákot is emigráci­

óba kényszeritetteS A la V! évfolyama - alcímében *aktivista művésze­

ti és társadalmi folyóirat" - 1920-ban már Bécsben jelent meg. Bécs volt azután a megjelenési helye egészen megszűnéséig! Az ¥. évfolyam 1-4 száma 1-52 11 térje delemben jelent megl A VIS évfolyam A * 2 szám 1920, 3-9 szí 1921?/ 1-136 II terjedelemben látott napvilágot: A fo- lyóirat akkor külsejében is megváltozott, a sok müvészi^ceprodukciő miatt műnyomó papiron került kiadásral A Vili évfolyam If száma 1921- ben, 2-8 száma pedig 1922-ben jelent megl A VIII évfolyam lapszámozás sa a Itt évfolyam lapszámozásához csatlakozva 137 lappal kezdődik és 152 lapig tart /valószínűleg tévedésből/, a 21 szám pedig 17 lap­

számozással kezdődik és 64 lapszámozásig terjedt Az 51 szám ujra íi lapszámozással indul • és a lapszámozás ettől fogV4 a 81 szám végéig / 54 lap/ folyamatos. A VIII! évfolyam 1-3 száma 1922-ben, 4-10 szá­

ma 1923-ban, a XX! évfolyam 1-2 száma 1923-ban, 3-9 száma 1924-ben, a XI évfolyam 1-4 8záms 1925-ben jelent meg* A VXXXS • évfolyamtól-kez^

dődőleg a folyóiratnak'lapszámozása nincs! A Ma a XI évfolyam 41 szá­

mával, 1925$ június 3£!*én szűnt megS A Ma Írásainak jelzése e fel­

dolgozásban Ma jelzéssel történik. v

A Sa - főleg bécsi periódusában —'a legmodernebb Irodalmi ás művészeti irányok nemzetközi orgánuma volt. Sgyes számai németül és franciául jelentek meg. E»sábjain - részben eredeti nyelven, rész­

en magyar fordításban - a különböző izmusok majdnem minden nemzetbe­

li képviselője megtalálható.1 Reprodukciós anyaga pedig a modern képző­

művészet képeskönyvel

(3)

• mm 2 —

> '4 Éjit még életben volt és virágkorát érte. akkor,. amikor Kassák • ugyancssÉ Bécsben iémeth Aadorrali együtt uj folyóiratot inditott

2 x 2 simmel. Mjnáöseze egy szám; jelent meg belőle, 64 oldal térje- \ delemben? Felét "TCassák Lajos, felét Németh Andor szerkesztette?

Irányé főleg szépirodalmi jellegű volt, szemben a Mával* Megszűnésé­

re az anyagiak elégtelensége adott okot. mert terjesztése - főleg az utódéllamokban, nem hozta meg a hozzá fűzött reményeket. A 2 x 2

agyi e a legritkább magyar felydiratoknaki irodalmi folyóirataink nem tudnak róla és vezető könyvtárunkban, az Országos Szécheényi Könyvtár­

ban sem található, \. •'•

Hassák bécsi emigrációjából hm átérve 1926. decemberében Doku­

mentum címmel indította meg uj, immár negyedik folyóiratát. A-Doku­

mentum o* "irodalmi és társadalmi beszámoló" 19261 december l2-én indult : 19271 májusáig' óltt Bvfolyamjelzése -nem Volt, 5 száma szá«*

monkét külön Ispszámo zás sal jelent megl Az egyes számok'meg jelené- • si időpontját és terjedelmét alant ismertetjük1

H szám 1926* december 1-52 1.

21 szám 1927* január i-40 1*

3t szám 1927* március 1-36 1«

4í szám 1927. április 1-36 1.

51 szám 1927* május l-3£ 1.

A Dokumentum Írásainak jelzése a feldolgozásban B. jelzéssel

történik! , - A llokumentumot Kassák, leghosszabb életű folyóirata, • az ugyan'*

csak "művészeti és társadalmi beszámoló" alcimet Viselő Munka követ­

té. 1928* szeptemberében indult meg. Bevezető cikkében Kassák kifej­

tette, hogy a felülróT arányított politikai egyeduralom ellen'küzd és lapját elsősorban a fiatal dolgozóknak és diákoknak szánta. "Maguk­

ból a szocialista ember érzés és gondolatvilágából eimljűk ki - irja .tovább * alkotásunk l é n y e g é t , verseiből ember szól az emberhez, há­

zainkat ember épiti az ember részére!** Bejelentette Kassát eivadó cik­

kében azt is, hogy "a Munkapártfrakcióktői és pénzcsoportoktól függet*

len szociálist® orgánum" - és "szerkesztőinek nincsenek politikai am—

bieióif"! programm ellenére a Munkában, Kassák előző folyóirataival szemben, a politika, a szociológia és'a közgazdaság került előtérbe m • irodalommal és művészettel szembeni A második világháború felé ró­

nai ő világ Kassákot arra kényszeritetté, hogy állandó* tájékozódást nyújtson az elsőrendű problémákról s Így az irodalom ém művészet ügye kénytelen volt teret engedni.! Izekben az években a Munka első­

sorban a szocializmusért, a humánusáért és a békéért harcolt. Kassákot e magatartása méltán emelte nagy kortársai, larhusse és Romáin Holland mellét ' '

A Mui,ka megjelenési adatai a következők!

1928? év 1-3 szám 1-96 l.v • 19291 év 4-10 szám 97-320 U••

19301 év 11-16 szám 321*464 1.

1951? év 17-2© szám 465*560 li 19322 év 21-26 szám 561-752 1.

1933. év 27-32 szám 753-944 I.

1934. év 33-39 szám 945-1169 1.

1935. év 40-46 Szám 1169-1408 1.

1936. év 4 7 - 5 2 szám 1409-1640 1.

1937* év 53-57 szám 1641-1960 1.

1938. év 58-63 szám 1^61-2188 1.

1939. év 64-65 szám 2189-2260 1.

(4)

A Munka formátuma az 1-13 számban kis negyedrét, a 14-18 számban negyedrét, a 19-65 számban nyolcadrét. Ás I. évfolyamot /192S-29./ az 1-10 sz&m, a II. évfolyamot /1930./ a 11-16 szám, a III. évfolyamot / I 9 3 1 . / a 17-18 szám, a IV. évfolyamot /1932- 1933./ a 21-27 szám, az V. évfolyamot /1933./ a 28-32 szám, a VI. évfolyamot /1934,/ a 33-39 szám, a VII. évfolyamot /1935./

a 40-45 szám, a VIII. évfolyamot /1935-1936./ a 46-50 szám, a IX. évfolyamot /1936-1937./ az 51-55 szám, a X. évfolyamot /1937- 1 9 5 8 . / az 56-61 szám, a XI, évfolyamot /1958-1959./ a 62-65 szám alkotja.

A Munka közleményeit a feldolgozásban M. betűvel jelezzük.

Mivel a lapszámozás az első számtól a hatvanötödik számig folya­

matos, a M. megjelölés után kitesszük a folyóirat számmegjelölé­

sét, utána zárójelben a megjelenés évét, majd a.lapszámot. Ai évfolyam-feltüntetését - mivel nem esik egybe a naptári évvel - nem tartottuk fontosnak. A fenti összeállításból egyébként is megállapítható.

A második világháború befejezéséig Kassák szerkesztői tevé­

kenysége szünetelt. 1947-ben Kassák ujra a szerkesztői Íróasz­

talhoz ült és két folyóiratot is szerkesztett egyszerre s a

"Kortárs"-at" és' az "Alkotás"-t. . .

A Kortárs 1 9 4 7 . október 1.-én indult, kéthetenkénti megjele­

néssel és 1948, június 1.-ig élt. összesen 17 szám jelent meg belőle. Ebből 194?-re az 1-7 szám, 1948-ra a 8-17 szám esett.

A folyóirat a felszabadulás utáni első évek legkomolyabb irodal­

mi, művészeti és kritikai folyóiratainak egyike volt. "Sem a csökönyös maradiakat, sem a felelőtlen sznobokat nem akarjuk ki­

szolgálni" - irta Kassák a folyóirat bevezető cikkében. E szer­

kesztői progparamhoz Kassák hü 6s maradt• Megszűnésével egy da­

rabig komoly hiányt hagyott maga után.

A Kortárs Írásainak megjelölésére a K. jelzést használuk, U- tána feltüntetjük az 1947-4-8. megjelenési évet /mivel a folyói­

rat lapszámozása az 1-17 számban folyamatos/, majd a lapszámot adjuk.

Kassák utolsó folyóirata, az Alkotás nem egyéni vállalkozás volt, hanem a Magyar Müvászeti Tanács folyóirata. A második vi­

lágháború borzalmaiból ocsúdó magyarság művészei - írók, képző és iparművészek, zenészek, színészek, filmesek - átfogó érdekvé­

delmi szerveként hivta életre a magyar kormányzat. A folyóirat azonban csak kis részben foglalkozott kari érdekekkei, nagyobb részben a magyar szocialista kultúra ügyét szolgálta. Képzőmű­

vészeti anyaga és színes reprodukciói réven külföldön is komoly sikert aratott. A Magyar Művészeti fanács időközben megszűnt, mert az irők, képző és iparművészek, zenészek, színészek és fil­

mesek külön-külön életre hívták a maguk szervezetét, amely kü­

lön-külön folyóiratokat is inditott. így az Alkotás nem volt hosszú életű. Az I. évfolyam 12 számot produkált, amely hat kettős, összevont füzetben jelent meg, a II. évfolyam ereje már csak 4 számra futotta, amely két, kettős füzetben látott napvilágot. Megjelenési formátuma negyedrét és minden füzeté­

nek a lapszámozása ujra kezdődő. írásainak jelzésére e feldol­

gozásban a A. jelzést használjuk. Utána adjuk a megjelenési é- vett a folyóirat számát, majd a lapszámot.

A magyar folyóiratbibliográfiák Kassáknak 1924-ből is nyilván­

tartanak egy folyóiratát, a'Kortársat. /7 szám./ Es a folyóirat azomban nem más, mint a Bécsben megjelent Ma 1924. évi évfolya­

ma 3-9 számának cim és clmlapváltozata• A magyar kormány ugya-

(5)

„4-

nis a bécsi llé-t kitiltotta Magyarországról, megvonván tőle a postai szállítás jogát és Kassák ® rendelkezést ugy játszotta ki, hogy a folyóiratot més címlappal és címmel küldötte be Ma­

gyarországra. Tartalma azomban azonos a Ma megfelelő számainak tartalmával.Éppen ezért e munkában feldolgozásra nem került, mert közleményei a Ma alatt feldolgozást nyertek.

, • Kassák szerkesztői tevékenysége teljességéhez hozzátar­

tozik annak a megemlítése is, hogy rövid ideig /1945-augusztus - szeptember/ az Uj Idők-et is szerkesztette* Kassák e munkássága azonban sem a szerkesztőre, sem a lapra' nézve nem volt jellem­

ző és igy ez neia került itt feldolgozásra.

Kassák folyóiratai teljes egeszükben és hiánytalanul egy magyar nyilvános könyvtárban sincsenek meg. E munka összeállí­

tója is Kassák példányaiból dolgozott. Azért a lekötelező szí­

vességért, amiért Kassák e- munka összeállítójának rendelkezésé­

re állt, a munka összeállítója ezúton mond köszönetet.

1 BHbibliográfiai.összeállítás Kassák folyóiratainak kép­

anyagára is kiterjeszkedik. Szükségessé tette est az a szerep, amelyet Kassák folyóiratai a legmodernebb képzőművészet propa­

gálásában nemzetközi viszonylatban is betöltött.

(6)

K A S S Á K L A J O S F O L Y Ó I R A T A I

I R ó I i

(7)

A. ' . .• ' 0 . • - 4ba Ád*T s Himnusz. /V./ Ma J192O. V/l-2 sz. 11 1.

A.B.C. : Az emberiség él és 'szaporodik. I). 192?. márc. 1-2 1.

Abramovics, Vilma Klein : A Lábán-féle mozgáskórus. M. 5 s z . /1929./ 159 1.

Ábrányi Emil : Francois Coppée : Petőfi szobránál. /Versford./

K. 1947-48. 343 1.

Acél Pál s A szinpad forradalma. Ma 1919. /IV/8 s z . / 204-212 1.

" 1 Kollektív mozgás. /Kinp-mechanika./ Ma 1921. /VI/5 sz./ 64 1.

Aczél Tamás : A ferde ég alatt. /V./ A, 1947. 5-6 s z . 40 1 . - ád - : Ismeretterjesztő munkáskönyvek - külföldön, M« 17 s z .

/ 1 9 3 1 . / 479 1.

Adler, Fritz : Ha mégis kitörne a háború... M. 1 3 s z . /193O/

404-406 1.

" s Ha mégis kitörne a háború... M* 14 s z . /193O/

422-423 1.

Adler, Max : A szocialista ifjúsági mozgalmak, M, 11 sz. /193O/

325-327 1«

Ady Endre : Emlékezés Táncsics Mihályra. /V./ K, 1947-4$. 349 1.

A, K, s A fasizmus udeológiája. M. 26 s z . /1932,/ 733-736 1, Aktivisták hollandi csoportja 1 A világkép. Mit kell a proletár­

ságnak tudnia a művészetről. Ma 1921* / V I/5.sz,v 56-57 1.

Alberti, Rafale : Madrid. Fordította Havas Endre. M. 55 s z , / 1 9 3 7 * / 1730-1731 1.

Alexic, Dragan : Taba ciklon II. /V./ Ma 1922. / V H/ 5- 6 sz./

13 1 .

Altmann : Szinházdekoráció• Ma 1922. A I H / 2 - 3 s z . /

" : "Oroszország". /Repr./ Ma 1922. /VHI/2-.3 sz./

" : Petrokomrauna. Ma 1922 AIII/2-3 sz./

v i Theaterdekoration, Ma 1924, /IX/8-9 s z . /

" : Szinpadterv, Ma 1924. /IX/8-9 sz./

Altomare, Liberó : A házak beszélnek. /V,/ Fordította Komját A- ladár./ T. II, /1916./ 279 1 .

" : Vetületek. /V./ Fordította Kahána Mózes, Ma 1918, /III/12 sz./ 148 1.

" : A halál. /V,/ Fordította Mária Béla, M, 45 sz, A 9 3 5 . / 1346 1 .

A. M, : Építész-nevelés. K, 1947-48, 485 1 .

A. M. : A megelevenedett festészet. K. 1947-48. 485 1 .

/ A, M, / s A középiskolai rendeletre... M. 24 sz. /1932./ 669- 670 1.

Ámos Imre : Rajz, A. 1947. 5-6 sz, 49 1.

Anders, Wilhelm 1 Geschaf tshaus. /Foto./ Ma 1925. A/ 3- 4 s z . /

" : Doppeltheater. /Foto./ Ma 1925. /X/3-4 sz./

" : Doppeltheater. /Foto./ Ma 1925. /X/3-4 s z . / Anderson, Sherwood : Talán a nők... /N./ Fordította Németh An­

dor. M« 36 sz. /1934./ 1O57-1O59 1 .

András László : F.G. Lorca : Három spanyol románc. A e r s f o r d , / K. 1947-48. 76 1 .

" : Gabriela Mistral, vagy a fémjelzett középszer.

K. 1947-48. 285 1 ,

** : Federico Garcia Lorca s Kiáltás Róma fel, A e r s ­ ford,/ A, 1948. 3-4 s z , 12 1.

Andreánszki István s Ibrány, M. 26 sz. /1932./ 745-748 1,

" : Gyerekek a tanjrán. M. 27 s z . / 1 9 3 3 . / 780- 784 1 ,

" : Az aranyparaszt. M« 35 sz. /1934./ 1027- 1O3O 1 .

(8)

Andreánszky István : Vers a gyermekéveinkről. M. 36 sz. /1934./

1046 1,

" s Vers a falak közül. M, 36 sz. /1934./ 1046- 1047 1.

" s Vers a mindennapokról. M. 36 sz. /1934./

1047 1.

" • : Ifjúság a tanyán. M. 36 sz. /1934./ 1070- 1072 1.

" , : Az idegen. /R,/ M, 41 sz, / 1 9 5 5 . / 1203-1206

" : Kutya, kutyácska. /N./ M« 43 sz. /1955./

1281-1285 1.

" : A daloló vasvágányok. /N./ M. 50 sz./1936,/

1528-1532 1.

" i Séta a jegenyesorban® /N»/ M, 58 sz,/1938*/

1991-1995 1-

" : Lélekjelenlét. /»,/ M» 63 sz. / I 9 3 8 . / 2185 1

" ; A nyárfásban. /»,/ M. 63 sz. A 9 3 8 , / 2185-1.

2186 1. '

" : Verhovina, /T./ M. 64 sz. / 1 9 3 9 . / 2218 1.

Anna Margit : Rajz. A. 1948. 3-4 sz. 35 1.

Antal Gábor s Ujra meg ujra. /V./ K. 1947-48. 412 1.

Antheil, Georg s Három manifesztum. D. 1927. január 8 1,

A. P. : A nap és az éhség országa. /T,/ M* 14 sz, /193O./ 429 L Apollinaire, Guillaume 1 Saint-Merry muzsikusa. /V./ Forditotta

Raith Tivadar. T. I. /1915-16./ 8-10 1.

" : A kubizmus. Ma 1919» /IV/2 sz./ 16- 21 1 .

" : Esik. /V./ Forditotta Illyés Gyula.

Ma 1925. A/1-2 sz./

" :- Egy évforduló alkalmából. /Georges Braque./ M. 62 sz, /1938./ 2144-2145 1.

Aragon, Louis : Párizs. /V,/ Forditotta Murányi-Kovács Endre.

A. 1947. 5-6 sz. 54 1.

Arany János : kz ünneprontók. /V./ Ma 1917. /II/5. sz./ 66 1.

Archioenko s Rajz. Ma 1921. /VI/6 sz./ 69 1 .

" 1 Szomorúság. /Szobor,/ Ma 1921, Al/6 sz./ 71 1. •

" : Asszony gyerekkel. /Szobor./ Ma 1921. /VI/6 sz./

72 1.

" 1 Ülő asszony. /Szobor./ Ma 1921. /VT/6 sz./ 72 1,

" " : Asszony tükör előtt. /Szobor./ Ma VI/6 sz. 1921.

73 1 .

" : Asszony gyerekkel. /Szobor. Ma 1 9 2 1 . /VI/6 sz,/

73 1 .

" : Szobor, Ma 1921. /VI/6 sz./ 74 1 ,

" s Asszony a szobában. Ma 1921. /VI/6 sz./ 74 I,

" s Cicomazkodó asszony. Ma 1 9 2 1 , /VI/6 sz./ 75 1.

" s Rajz. Ma 1921. VI/6 sz. 75 1.

" : Asszony székben. Ma 1 9 2 1 . VI/6 sz. 76 1 .

* : Térdelő asszony. Ma 1 9 2 1 . VI/6. sz. 76 1 .

" í Két asszony. Ma 1921. VI/6 sz. 77 1. ,

" s Asszony. Ma 1921. VI/6 sz. 77 1 .

" : A s s z o n y . /Szobor./ Ma 1 9 2 1 , VI/6 sz* 78 1. -

" : Rajz. 2 x 2 , 1922 1 sz, 37 1.

" : Modern vagy konzervatív művészet. K. 1947-48. 154 1 Arcos, René 1 Emberi ut, A * / Forditotta Franyó Zoltán. T. I.

A915-16./ 46-47 1 .

" s "Le paroxisme humaine"-ből. /V./ Forditotta Fra­

nyó Zoltán. Ma 1919* IV/6. sz. 130 1.

(9)

Arcübasev : Isten. /N./ Forditotta Gárdos Mihály. T.II, /1915-16/

284-293 1.

Árkas s Uj lakóházak Budán. D* 1926. dec. 27 1.

Arp, Hans : Dae Wolkenpumpe ciklusból. /V./ Forditotta Kudlák La­

jos. Ma 1921, VI/5 sz. 55 1.

" : Der Vogel zelbdritt verseiből. /V./ Forditotta Kovács Kálmán. Ma 1921. VI/9 sz. 118 1.

" % Rajz. Ma 1 9 2 2 . VI1/4 sz. 51, 61 1 ,

" s Faplasztika. Ma 1 9 2 2 . VII/5-6 sz. 5 5 , 57 1.

w : "Die Wolkenpumpe" ciklusból. A " . / Forditotta Sánta Pál. Ma 1 9 2 2 . VI1/5-6 s z . 15 1,

" . A virégszfinksz. /V,/ Forditotta Barta Sándor. Ma 1 9 2 2 VII/7 sz. 45 1.

Arp, Jean : Fametszet. A# 1947* 3-4 sz. 7 1.

Ascher László : Szabó Ervin. M. 2 sz. /1928,/ 55-56 1.

B .

Babéi I. : Első szerelem. /N,/ Forditotta Nádass László® M# 2 s z . /1928./ 44-47 1.

Babits Mihály s Petőfi koszorúi. /¥•/£• 1947-48. 349 1 .

" : Uj könyvekre. /V./ K. 1947-48. 5 1 1 1.

Bachelli, Riccardo : A városban. /V./ Forditotta Mária déla. M»

53 sz. /1937./ 1646 1 .

" s Intelem. /V./ Forditotta Mária Béla. M. 53 sz /1937./ 1646 1.

Baeyens, Cyriel : V. Servanckx brüsszeli kiállításához. Ma 1924.

IX/3-4 sz.

Bajomi Endre : Disputa a dialektikus materializmusról. M« 34 sz.

A 9 3 4 . / 1OO5-1OO8 1,

Balázs Anna : A forradalmár szól. /V./ K. 1947-48. 85 1, : Sóhaj. /V./ A. 1947. 7-8 sz. 34 1.

Balázs Béla : Férfiének. /V./ 2 x 2 , 1922. 1 sz. 10 1.

" : Hiszek a hitben. /V./ 2 x 2 , 1 9 2 2 . 1 s z . 11 1.

" : Nászdal. /V./ 2 x 2 , 1922. 1 sz. 1 1 1.

" : Oh én tüzem. /V./ 2 x 2 , 1 9 2 2 . 1 s z . 12 1.

Balázs Sándor : Jegyzetek a hangjátékról. K. 1947-48, 444—445 1.

Balázs Zoltán : Egyszerű szavak a rendről. /V./ M. 19 a z . /1931./

519 1.

* : Kisváros. /N./ M. 22 sz, / 1 9 3 2 . / 606-608 1,

" : Quanse bella giovinezza! /T./ M* 24 s z . / 1 9 3 2 . / 667-668 1.

" : "Csak huzd Jonny". /T./ M. 26 sz, / 1 9 3 2 . / 741- 742 1.

" < Riport. /N./ M. 30 sz. / 1 9 3 3 . / 861-862 1.

Bálint Endre : Három kiállítás. K. 1947-48. 297 1«

" : Uj műcsarnok felé. K. 1947-48. 326 1,

" s Elődeink - hagyományaink. K. 1947-48. 408-409 1.

" : Csendélet. /Olajf. repr,/ A. 1947. 3-4 sz. 43 1.

Bálint Lajos : Egy arc átváltozik. /4 képpel./ K. 1947-48. I 5 0 - 151 1.

" : A clown. K. 1947-48. 226-227 1.

" : A 47-es mügely, K, 1947-48. 376 1.

Balogh István : Az egyetemi ifjúság helyzete. M. 9 sz. /1929./

269-271 1.

Balogh Vilma : Magyar munkásstatisztika, M, 1 s z . /1928•/ 17-18 1 .

" : Jack London : Az élet törvénye. /Novellaford./ M, 3 sz. / 1 9 2 8 . / 78-80 1,

(10)

Bán Béla : Rajz. A. 1947. 1-2 sz. 29 1. 1947. 5-6 sz. 48 1.

Bánáti Oszkár : Népi, népies és népieskedő költészet. M, 40 sz.

/1935./ 1176-1177 1 .

" : Verseskönyvek. M. 45 sz. / 1 9 3 5 . / 1 3 7 5 - 1 3 7 6 1.

" : Furcsa udvarlás. /V./ M. 46 sz. /1935./ 1381 1 .

" i Komlós Aladár i Néró és a VII, a, M. 47 sz.

/1936./ 1435 1 .

" : Verseskönyv ele. M. 47 sz. /1936./ 1435-1436 1 .

" : Két verseskönyv. M. 48 sz. /1936./ 1472 1 .

" s Szenes Piroska : Egyszer élünk. M, 4Q sz, /1936/

1508 1.

" : Bernece-boráli legenda. ./V./ M, 51 sz. .'1936./

1585 1 ,

" : Járkálj csak halálraítélt, /Radnóti Miklós./

H. 52 sz. /1936./ 1654 1 ,

" s Das neue Universum. M. 53 sz. A93?./ 1 6 7 7 - 1678 1

" : Azt hiszed gyűlöl a vidék, /V./ M. 54 sz./1937./

1704 1,

Bányai Mária 1 Jacques Prévert ; Dus reggel. Aersf ord*/ K.

1947-48. 469 1.

" s Jacques Prévert : Leeke, A e r s f o r d . / K« 1947-48.

469 1 .

Bányai Pál : Két ember. /N ,/ M« 45 sz. /1935./ 1357-1360 1.

Bányai Tibor : Phyllis. /N./ M, 36 sz. /1934./ 1047-1053 1 .

Barbusse, H, 5 Kina munkássága, Fordította Balogh Vilma, M. 2 ss, /1928,/ 54 1,

Barcsay Jenő : Munkásasszonyok. /Repr,/ K, 1947-48. 129*1.

" s Olajfestmény. /Repr./ A. 1947. 1-2 sz, 5 1 .

" : Rajz, A, 1947. 5-6 sz. 1 1 .

" : Olajfestmény, /Repr,/ A. 1948. M 1-2 sz, 5 1.

" s Olajfestmény. /Repr./ A. 1948, 1-2 sz. ? 1.

" s Olajfestmény. /Repr,/ A. 1948. 1-2 sz, 9 1 .

" s Olajfestmény. /Repr./ A, 1948, 1-2 sz, 11 1 .

" : Szinesgraflka, A, 1§48, 1-2 sz. 13 1*

" 1 Kompozíció, /Színes repr,/ A, 1948, 1 - 2 sz, 17 1 , Bárdos Artúr : Két szinházi év margójára. A, 1947. 3-4 sz, 14-

19 1 .

• í Felelet. /Belvárosi Színház./ A, 1947, 7-8 sz, 7 1 .

" s Dráma és s z í n p a d . A. 1948, 3-4 sz. 2 3 - 3 1 1 ,

Bargaglia, A, G, : Térszinpad, /Diszletterv,/ A, 1947, 7-8 sz, 44 1 .

Bársony Imre : Meghalt a tragédia? K. 1947-48, 105 1 .

" i Uj európai iskola, K. 1947-48. 284-285 1 . Barta Sándor: Az Ewe asszony. /V./ Ha 1917. I IA sz. 54 1 .

" : Őszi tónál. /V./ Ma 1917. II/4 sz. 54 1 .

" : A sárgunyhók utrakelt lakói. /V./ Ma 1917.11/4, 54 1 ,

" : Póznák alatt. /V./ Ma 1917. II/6 sz. 9 1 1*

" : Falun, A'./ Ma 1917. H/ 9 . sz. 136 1 .

" s Komédia. /N,/ Ma 1917. II/1O sz. 152-160 1 .

" : Disszonancia. /V./ Ma 1 9 1 7 . II/ll sz. 1 7 0 1.

" : Kánikula, /V./ Ma 1917. 1 1 / 1 1 sz. 170 1 .

" s Villamos. /¥»/ Ma 1917. II/ll sz. 170 1 .

" : Dac. /V./ Ma 1918. III/l sz. 4-6 1 .

" f Épülő ház. /V./ Ma 1918. III/2 sz. 25 1 .

98 : Tónus. /V./ Ma 1918. II1/2 sz. 26 1 . 1 Telep, /V./ Ma 1918. III/3 sz. 30 1 .

(11)

Barta Sándor : 1918 besompolygóján. /V./ Ma 1918. III/4 sz. 45 1.

" : Az universum dicsérete. /V./ Ma 1918. II1/5 sz.

54 1.

s Röpirat. /N,/ Ma 1918. III/7 sz. 78-80 1.

s ü v ö l t é s j ú l i u s 2 6-ára. /V./ Ma 19X8. II1/8 sz, 103 1 .

" $ Keserűség terraszárói. /V./ Ma 1918. II1/8. s z . 103

51 i Primitív szentháromság. /V./ Ma 1918. I I I/ll s z . ' 126 1,

• i 1918 szabadulás. Ma 1918. I I I/ll. s z . 1 3 5 1.

" : Fiatalember. /V./ Ma 1919. H / 1 az, 2 1.

: Ut. /N./ Ma 1919. IV/4 sz. 5 2 - 5 3 1.

" : Mese. /V./ Ma 1919. IV/5 sz. 99-101 1 .

" s A kultúrájában forradalmasított ember. Ma 1919*

1V/6 sz. 110-114 1 .

" : Táborozás uj földeken. /Jegyzetek ifjúmunkások kong­

resszusához./ Ma 1919. IV/8 s z . | l 5 1 .

* : Ave Mameluk! /V./ SW Ma 1920. V/l-2 s z . 5 1*

" : Mese. /V./ Ma 192®. V/l-2 sz. 1 5 1.

" s Humanista ének. /V./ Ma 1920. V/3 s z . 24 1.

" 1 Akasztott ember. /V./ Ma 1920. V/4 s z . 38 1.

" : Igen. /Sz./ Ma 1920. VI/1-2 sz, 5-8 1 .

M 1 Manifesztum. Ma 1921. VI/3 sz. 22-23 1 .

" : Mese a citromsárga tornyokról. /V./ Ma 1 9 ? 1 . VI/4 { Beszélgetők.*/Ss./ Ma 1921. VI/5 sz, 66-67 1.

" s Pubertás. /K./ Ma 1 9 2 1 . VI/6 sz. 72-79 1 .

" : Johann Meyer : Egy harcos életnapjónak programmja.

A e r s f o r d . / Ma 1 9 2 1 . VI/8 s z . 102 1.

" : Morfondírozó kamasz. /V./ Ma 1921. VI/8 sz. Ili 1.

" : Tisztelt asztaltársaság. A , / Ma 1921. VI/9 s z . 120-121 1 ,

" : Christoph Spengemann : A művész. /Versford./ Ma 1 9 2 1 . VI/9 sz. 131 1.

" : Építkezők. /Sz./ Ma 1 9 2 1 . VII/1 s z . 143-146 1.

" : Mese a nagyhasu asszonyról. /N./ Ma 1 9 2 2 . VII/2 s z . 22 1.

" : Mese a moszatzöld emberről. /N./ Ma 1 9 2 2 . VII/3 s z . 36-40 1.

" : Jajl /V./ Ma 1 9 2 2 . VII/4 sz. 50 1.

" : Günther Mürr : Térutazás. A e r s f o r d . / Ma 1 9 2 2 , VlI/5-6 sz. 9 1 .

" : Vincente Huidobro : Vers. A e r s f o r d . / Ma 1 9 2 2 .

¥11/5-6 EZ. 14 1 ,

n 1 Blaiee Cendrars : Marc Chagall műterme. /Versford./

Ma 1922. VII/5-6 s z . 16 1.

" 1 Együgyű Zakariás a megváltó. /N./ Ma 1922. VI1/5-6 sz. 18-25 1 .

" s H. Arp : A virágsfcfinksz. A e r s f o r d . / Ma 1922.

V I IA sz. 45 1.

, r : Merre. Ma 1922, VII/7 sz. 47 1,

Bartók Béla s Nem mehetek hozzád... /Kotta facsimile./ Ma 1917*

II/8 sz, 119-121 1.

" s Kottarészlet. A a c s i m i l e . / Ma 1918. III/2 s z . 17 1.

" : Kottarészlet. A a c s i m i l e . / Ma 1918. III/2 s z , 22-231.

" : Két levele. A a c s i m i l e . / A. 1947. 1-2 s z , 50-52 1.

Bartos Endre : Horace Traubel : Kommunista é n e k e i b ő l . A e r s f o r d , / Ma 1918. 111/12 sz, 147-148 1 .

Barzum, Henri Martin : Mágia. /V./ Forditotta Franyó Zoltán, Ma 1918. 111/12 s z . 142 1,

(12)

Barzum, Henri Martin s A költő. A e r s f o r d . / Ma 1919. IV/6 sz.

130 1 .

Bauraeister, Ki Ily : Kép. Ma 1922. VII/5-6 sz. 19 1 .

" : Kompozíció. Ma 1923. VIII/9-10 sz.

" : Mérnöki architektúra. Ma 1925* X/l-2 sz.

" : Festmény. /Repr./ M. 1 s z , /1928./ 5 1 . Baumeister - Döcker i Kiálütás. Ma 1 9 2 3 . VII1/4 sz.

Bauroff, Claire : A táncművészedről, Mq 1924. IX/5 sz.

Bayer, Herbert s Tipográfia és propanagandaeszközök. Forditotta Székely Béla, M. 1 sz. /1928./ 19-20 1 .

B. B, : Az idvezülcek. /V,/ Ma 1920. V/l-2 sz. 1 1 1 .

B, B. : A forradalom harcosainak. A " . / Ma 1 9 2 0 . V/4 sz, ^O 1»

Beaudouin, Nicolas : A Kozraoszember. A . / Forditotta Medgyes László, Ma 1 9 2 2 . VI1/4 sz. 58-60 1 .

" : A legádázabb élet f e l é . /V./ Forditotta Medgyes ijészió. Ma 1922. VI1/4 sz. 60 1 ,

" Í Kosmoszeiaber II. A . / Forditotta Medgyes László, Ma 1922. VIII/2-3 sz.

" : Az uj költői lélek és kifejezési eszközei, Forditotta Erg Ágoston. Ma 1924. IX/6-7 sz.

Becher, Johannes R, : Vörös katonákhoz. /N./ Forditotta Szálai Miklós. Ma 1 9 1 9 . IV/8 sz. 201-202 1 .

" : Mozdonyok. /V./ Forditotta Reiter Róbert.

Ma 1 9 1 9 . IV/8 sz. 212 1 .

Beck András : "Sziklák?" '"Emberek?" /Rajz./ A . 1947. 11-12 sz.

21 1 .

Beck ö. Fülöp : Ybl, Kodály és Ady plakettje. K. 1947-48. 41 18

" : Petőfi. /Szobor./ K. 1947-48. 265 1 . Becom s Rajz. M. 50 sz. /1936./ 1513 1 .

Becski Andor : Versek. Ma 1 9 2 3 . VI11/4 sz.

Bednorcz, Róbert : Plastik II. Ma 1925. X/3-4 sz.

Behne, Adolf 1 Művészet és forradalom, Forditotta Bortnylk Sán­

dor. Ma 1921, VI/4 sz. 43-49 1 .

" s Architektur. Ma I 9 2 3 . VII1/5-6 sz.

Békés István s Ferdinánd Freiligrath : Magyarország 1848 Szil­

veszter. /Versford./ K. 1947-48. 342 1 ,

1 Heínrich Heine : 1849 október. A e r s f o r d . / K.

1947-48. 34-2 1.

Bencze László : Rajz. M. 46 sz. /1935./ 1377 1 . : " 1 Tusrajz. K. 1947-48. 137 1 .

Bende László : Bérkaszárnya, Faragó Sándor színmüve az Uj Szín­

házban. M, 2 sz. /1928./ 6 3.1.

" ; Jákob Wassermann s A Murizius ügy, M. 6 sz, /1929«,

* 192 1 .

Benedek Jenő $ Csavargó. /Rajz./ K. 1947-48. 320 1 ,

" : Tehén. /Rajz./ K. 1947-48. 321 1 .

" s Önarckép. /Repr./ K. 1947-48. 505 1 . Benedek Marcell : A kritikáról. K. 1947-48, 253 1 .

" : A magyar irodalom mint"kortárs". K. 1947-48.

277-279 1.

" : Egy lélek keresi magát. /Kassák Lajos./ K.

1947-48. 362-365 1.

lenes V, : Linoleummetszet, Ma 1916. 1/1 sz. 1 1 . Benjámin László : Kinizsi, /V./ K. 1947-48. 147 1 .

" : Családi kör. A . / K. 1947-48 . 266 1 ,

~ " : Egy költő-kritikusomhoz. A . / K. 1947-48 , 392 1

• : Meghalni fiatalon. /V./ K. 1947-48, 515 1 .

" : Bujtassatok el engem. /V./ A. 1947* 5-6 sz.41 1 : Erdei dal. /V./ A. 1947. 5-6 sz. 41 1 .

Benjámin Walter : írói egyesülések Oroszországban. D. 1927. ápr.

, 28-29 I. - ->

^ ' V J_ O p A - L T ,

(13)

Benjamin faltér : Az orosz filmművészet. D. 1 9 2 7 . máj. 34—36 1.

Bényi Lászró : Fák. /Repr./ K« 1947-48. 461 I .

Beöthy István : "Pár,,. /Szobor./ A« 1947. 1 1 - 1 2 sz. 31 1 . Beöthy László s Az obsitos. /N./ K. 1947-48. 484-485 lm

Bérczy Károly : Egyszerű történet. /»./ K. 1947-48. 508-509 1 . Borda József s Négy vers, /Hivogató. Szereim. Haldokló. Boldog­

ság./ M. 51 sz. /1936./ 1564 1 .

" : Tiszta s romlott képzeletem. /V./ K. 1947-48. 1 1 1 1

" s Nyelv. K. 1947-43, 111 1,

" i Nevelést dicsérő. /V./ K, 1947-48, 1 1 1 1 ,

" : Hódolat. /V./ 194-7-48. 1 1 1 1.

" : Gyümölcsoltás, /?»/ K. 1947-48. 1 1 1 1,

" : Borongás. /V./ K. 1947-48. 1 1 1 1 .

" : Büntetés, /V./ A. 1947. 1-2 sz. 48 1 ,

" - : Köszöntés. /V./ A, 1947. 5-6 sz. 24 1 . : Lustálkodás. /V./ A, 1947. 5-6 sz. 24 1 .

" s Szépség, /V./ A. 1947 . 9-10 sz, 10 1 .

" : Biztató. /V./ A. 1948, 3-4 sz. 22 1 .

" : Bátyám halálára. /V./ A. 1948. 3-4 sz. 22 1 .

Beregi Tivadar : A munka pedagógiája, M, 5 sz, / I 9 2 9 , / 1 3 3 - 1 3 5 1.

" : A Martinovics-dráma - és a meghamisított törté­

nelem, M. 6 sz. /1929./ 184-186 1 ,

" s A Társadalmi Lexikon korrektúrájához, M. 6 sz, / I 9 2 9 . / 187-188 1,

" : Helyreigazítás. M. 7 sz. /1929./ 223 1 .

" : A marxizmus történetfilozófiájéhoz. M. 8 sz*

/1929./ 227-228 1 ,

Berény Róbert : Bartók Béla portréja, /Repr./ Ma 1918. IiI/2 sz.

21 1 ,

" s Jégrakodók. /Repr,/ M. 54 sz. /1937./ 1708 1.

: Rajz, M» 61 sz. /1938./ 2081 1 , M. 61 sz, /1938,/

2102 1 .

" : Olvasó lány. /Repr,/ K. 1947-48, 209 1.

51 : Petőfi. /Repr,/ K. 1947-48. 337 1 .

" - : Rézkarc. A. 1947. 1-2 sz. 21 1 . : Rajz. A. 1947. 5-6 sz, 44 1.

Berg, Max : Auszüge aus einem Sriefe. Ma 1925. X/3-4 sz,

Berg, Max - Kempter, A. s Grabkapelle Osswitz. Ma 1925. X/3-4 sz.

" s tfasserturm. /Modellé./ Ma 1 9 2 5 . X/3-4 sz,

Berg, Max - Kov/oarz, Richárd : Jahrhunderthalle, Ma 1 9 2 5 . X/3-4 sz, * Berg, Max - Mooshammer, Ludwig : Blick auf Messehalle. Ma 1925,

X/3-4 sz.

" : Wasserkraftwerk. Ma 1925. X/3-4 s z.

Berg, Max - Poelzig, Hans : Ausstellungsgebsude, Ma 1925. X/3-4

S S . ' '

Berkó Sándor : Két ?ers. /Útravaló. Töredék./ M, 64 sz. / 1 9 3 9 . / 2207 1.

Bernáth Aurél : Kép. /Repr./ Ma 1922. VI1/5-6 sz. 18 1,

" : Az ifju pásztor. /Repr./ K. 1947-48. 317 1.

" : Rajz. A. 1947. 5-6 sz. 33 1.

Bernier, Armand : Verseiből. Fordította Ifj. Vajda János. M.

61 sz. /1938./ 2101 1,

B, I. : Majakovszkij mint festő. K. 1947-48. 487 1.

Bihari Klára : Állatok. /N./ K. 1947-48, 390-392 1, Bili, Max : Végtelen szalag, A. 1948. "5-4 sz, 5 1.

Bimmler, Kurt : Plastik, Ma 1 9 2 5 . X/3-4 sz.

(14)

Blake, William : Részlet a "Milton" cimü nagy költeményből.

Forditotta Somlyó György. A. 1948. 3-4 sz.32 1.

" : Prológus egy tragédiához. /V./ Forditotta Som­

lyó György. A. 1948, 3-4 sz. 32 1.

" : A nyárhoz. /V./ Forditocra Somlyó György. A.

1948. 3-4 sz. 32 1.

39 : Ás Cszhöz. /V./ Fordította Somlyó György. A.

1943. 3-4 sz. 32 1,

Blees, Henry Met de : Szent János evangélista PathmosT-an, /Repr./

A. 19 r8. 1-2 sz. 45 1*

Boccioni, U. s Szobor. Ma 1918. III/5 sz. 53 1.

" : Festmény, Ma 1919* IV/5 sz. 91 1*

Boda Gábor i Szobor. M« 59 sz. /1938,/ 2027 1.

Bohacsek Ide s ¥eruzar&jz. Ma 1918. H l/ 3 sz. 29 1.

* s Rajz. A• 1947. 7-8 sz. 58 1,

Boháti Róbert : Esti vicinális. /N./ K. 1947-48. 378-381 1.

" s Hangverseny után. K. 1947-4P, 436-487 1.

Bojer, /Hans/ : A tenger fia. /R*/ Forditotta Beke Margit. M.

35 sz. A934./ 1012-1017 1.

Bóka László : Minden emberért. /V./ K« 1947-48. 9 1,

" 1 Akadémia vagy akadémikus, K. 1947-48, 79 1.

" : Két véfcrduló. Ko 1S47-48. 138-139 1.

" : Örökmécs és tüzcsóva, /V./ K. 1947-48. 211-212 1.

i Mint a bohóc. /V./ K. 1947-48. 255 1.

" : Polgárság és irodalom. A. 1947. 3-4 sz. 51-52 1.

Bokrcs-Birman : Szobra. M, ó sz, /1929./ 179 1.

Bokros-Birmann Dezső : Rajz, A. 1947, 5-6 sz, 45 1,

Bokros Dezső s Guggoló. /Szobor./ A, 1947. 1-2 sz. 27 1.

Bolgár Imre : Ivan Goll : Az emberiesség kis mozija, /Versford./

Ma 1923. VII1/4 sz.

Bon3et, I. K. : X-képek. /V./ Forditotta Zilahy László, Ma 1921.

VI/6 sz, 70 1.

Bontempelli, Masslmo s A meghivás. /N./ Forditotta Mária Béla.

M. 41 sz. /1935./ 1213-1215 1.

Bor Pál 1 Művészet az uj Európában* M. 1 sz. /1928,/ 21-22 1.

** : A kézműipari tárlat, M. 2 sz, / I 9 2 8 , / 64 1.

" ? Rajz, M. 6 sz, / 1 9 2 9 . / 175 1*

** i A használati tárggcak szépsége. K. 1947-48 . 218 1.

" s Tájkép. /Repr./ K. 1947-48. 247 1.

" : Fák, /Repr./ II. 1947-48. 249 1.

" : Határmesgyék? A. 1947. 7-8 sz. 59-62 1.

Borbiró Virgil s Európai építeszet, K. 1947-48, 285 1.

" : A plakátkiállitásröl. K, 1947-48. 384-385 1.

" : A lakás művészete - az otthonalkotás művészete.

Km 1947-48. 436-438 1.

" : Uj városépítés, természetes városépítés, A. 1947.

1-4 3 2 . 12-15 1.

" : Kuliurális épületeink újjáépítése. Pesti Viga­

dó - Szépművészeti Múzeum, A, 1947. 9-10 sz.

11-13 1.

Borges, Jorge-Luis : Oroszország, A*/ Forditotta Gáspár Endre.

Ma I 9 2 I . VI/9 sz, 122 1,

Boross F. László s Barbusse és Szomory háborús könyveihez, Ma 1918. II1/5. sz. 62-63 1.

" : Cholnoky László * Bertalan éjszakája. Ma 1918.

II1/7 sz. 35-87 1.

" : Xortsák Jenő : Tüsrózsák. Ma 1918, III/7, sz, 87 1.

" * Balázs Béla : Kalandok és figurák. Ma 1918,, ,

III/? sz, 37 í. T T J

(15)

Boroas F. László s Ady Endre és az uj magyar lira. Ma 1918.111/10 sz. 111-113 1.

Boross László : Balázs Béla : Halálos fiatalság. Ma 1918. III/l.

sz. 14 1.

Borsi D. József: A hus. /»,/ K. 194?-4B, 386-387 1.

Borsos Miklós : Női portré. /Szobor./ K. 1947-48. 33 1.

: Női akt. /Szobor./ K. 1947-48. 157 1.

: Rajz. A. I 9 4 7 . 1-2 sz. 23 1.

r " : Rajz. A. 1947. 1-2 sz. 25 1.

" . : Rajz. A. 1947. 5-6 sz. borítólap.

" : Dombormű. A. 1947. 11-12 sz. 7 1.

** , : Női fej. /Szobor./ A» 194?. 11-12 sz. 9 1.

" * Plasztika. 4. 1947. 11-12 sz, 15 1*

Borthyik Sándor s Eredeti linóleumaiét szét. Ma 1918, 1x1/7 sz.77 1 . Ma 1918. III/Ö-9 sz. 99 1.

" s Metszet. Ma 1918. 111/12 sz. 137 1.

" : Rajz. Sa 19-19. IV/1 sz. 7 1 .

" Í Linoleum-meeszet. Ma 191-9. IV/5 sz, 73 1. Ma 1919 XV/7 sz. 145 1.

" i Festmény. Ma 1919. 1V/7 sz, 161. 163 1,

" : Eredeti linoleuimetszet. Ma 192Ö. V/3 sz. 21 1,

" : Eredeti fametszet. Ma 1920. VI/1-2 sz, 1 1 ,

81 : Rajz. Ma 1921. VI/$ sz. 63 1.

Borzi Erzsébet : Római reflektor. /T./ K. 1947-48, 382-383 1.

Bourgeois, Pierre : A modern lirlzmus. Fordítottá Gásnár Endre.

Ma 1924. XX/5 sz.

Bowen, Elisabeth : Az angol regény 1918-tól 1939-ig. A. 1948, 1-2 sz. 32-38 1.

BÖlöni György : Tihanyi Lajos. Ma 1918, 1 1 1/ 1 0 sz, 122-123 1*

Brancusi, Constantin : Torzó. /Szobor./ A. 1947. 3-4 sz. 6 1.

Braque, Georges 1 A művészet utja és célja, M. 52 sz, /1936./ 1621- 1625 1.

: Rajz. M. 62 sz. /1938./ 2117 1.

Brassai : Rajz, K. 1947-48, 509 1.

Braun Ferenc : K o l l e k t í v tömepsportot. M. 1 sz. /1928./ M. 1 sz.

26-27 I.

s Világkép. M. 2 sz, /1928./ 37 lm

" : Munkásság és technika. M. 3 sz. /1928 / 93-94 1, Braun József : Az olimpíászok értelme. M. 1 sz. /19?8,/ 25-26 1,

" : Kultúrát a munkáskulturegyesületeknek. M. 2 sz, 71928./ 58 1.

" : A Munkás Testedző Egyesület. M. 6 sz. /1929./ 188- 189 1.

" t i munkás sportünnepély. M» 8 sz. /1929./ 254-255 1.

Breuer Marcell : Az uj épités zet köréből. M, 54 sz. /1937• / 1711- 1717 1 .

Brezina, Ottokár i A temolom tcronyőrei, /V./ Forditotta Hajós Sándor. Ma 1919. IV/7 sz. 166-167 1,

Brichta Cézár : Csak £ szegényeknek... /V./ K. 1947-48. 1O6-1O7 1.

: Társad vagyok. /V./ K. 1947-48. 486 1.

Bródy Árpád s ~zinház, 1. I. /1915-16,/ 84 1,

" í öchönherr Károly * Á nőstényördög. T. I. /1915-16./

120 1.

Bródy László : .Nyárvégi jegyzetek, /Reggeli, Alkonyi hir. A lombos fákhoz. Széljegyzete. Pusztai est. Vihar. Gyü­

mölcs./ K. 1947-48. 56 1.

Brogyáni Kálmán : Pórisi világkiállítás. I. 56 sz. / 1 9 3 7 - / 1797- 1802 1.

Brommer, M. % Kompozíció. Ma 1923. VIlI/9-10 1.

Brouchonenko, S. : Az élet meghosszabbítása. Forditotta Justus Pál. M. 3 sz. /1928./ 86-87 1.

(16)

Bruck László s Két foto. M. 15 sz, /193C/ 441 1.

Brúnó Gyula : Zamoijszkij : Unalom. M. 10 sz, / 1 9 2 9 . / 319 1.

B. T, % Egy budapesti keramikus. /Kovács Margit,/ K, 1947-48.

516 le

Budai Erzsébet : A francia épitészet. K, 1947-49, 16-17 1.

Buzzi, Paolo : fogságban, /V,/ Forditotta Kahána Mózes. Ma 1918.

111/12 sz. 149 1.

" s Ittasok, /Vt/ Forditotta Kahána Mózes. Ma 1918.

111/12 sz. 149 1.

" : Keresztelő. /V./ Forditotta Szécsi Ferenc. K.

1947-48. 298 1, ' 0 .

Caden, Gert s Konstrukció. / 5 db./ Ma 1923. VIII/5-6 sz.

" : Entwurf zu J, Goll Poéme cinematoprap" intie "La Chaplinade."Ma 1924. IX/8-9 sz.

" : Függő konstrukció. D. 1926. d e c 1 1,

" : Terv, D. 1927, márc 15 1,

Caréme, Maurice s Anyám. /V,/ Forditotta ií'j. Vajda János, M.

64 sz, / 1 9 3 9 . / 2193 1.

Cassandre : Díszletterv. A. 1947. 7-8 sz, 41 1, C. C, : Vers. Ma 1920, V/l-2 sz, 18 1.

Cendrars, Blaise : ötszögben. /V./ Forditotta Kahána Mózes, Ma 1921. VI/5 sz. 55 1.

" : Címek. /V./ Forditotta Kahána Mózes. Ma 1921.

VI/5 sz. 55 1.

" : Mee too buggi• /V,/ Forditotta Kahána Mózes, Ma 1921, VI/5 sz. 55 1.

" s A fő. /V./ Forditotta Kahána Mózes. Ma 1921, VI/6 sz. 70 1,

" : Marc Chggall műterme. /V./ Forditotta Barta Sándor. Ma 1922. VII/5-6 sz. 16 1,

" : Torony. /V,/ Forditotta Tamás Aladár, Ma 1923.

IX/2 sz,

" : A világ szivében. /V,/ Forditotta Tamás Aladáa Ma 1923. IX/2 sz.

Cézanne, Paul : Kártyázók. /Repr./ K. 1947-48. 273 1.

" : A művészetről, A. 1948. 3-4 sz. 7 1.

Chagall, Marc : Rajz. Ma 1920. V/4 sz. 37 1.

" : Bühnenbild. Ma 1924. IX/8-9 sz.

" : Járvány. /Rajz,/ M. 12 sz, /193O./ 369 1-

Chesterton, G, K. : írásaiból. Forditotta Hevesi Sándor. Mal918.

111/12 sz. 149-151 1.

Chi - Dér : Fiatalok. /Plakát./ K. 1947-48. 385 1=

Clementis Ervin : Napkelés. /V./ Ma 1919• IV/2 sz. 25 1.

Cocteau, Jean s Fordításra. /V./ Forditotta Németh Andor. Ma 1921. VII/1 sz, 138 1.

" : Szerelem. /V,/ Forditotta Németh Andor, Ma 1921, VII/1 sz. 138 1.

" : Madonna, / ? . / Forditotta Németh Andor. Ma.1921.

VII/1 sz. 138 1.

" : Az azur titka. /V./ Forditotta Gáspár Endre.

2 x 2 , 1922. 1 sz. 38 1.

" : Tavasz a tenger fenekén. /V./ Forditotta Gáspá Endre. 2 x 2 , 1922. 1 sz. 38 1.

(17)

< -12- i

Co«teau, Jean : Szivszorongás• /¥•/ Forditotta Gáspár Endre.

2x2, 1922. 1 sz. 39 1.

" : Mese. /V./ Forditotta Gáspár Endre. 2x2, 1922.

1 sz. 39 1.

" : Az Eiffel torony násznépe. /Sz./ Forditotta Illyés Gyula. Ma, 1923. VIII/9-1O 1.

" : Tavasz a tenger mélyén. /V./ Forditotta Illyés Gyula. Ma, 1925. X/l-2 sz.

" : Fénykép. /V./ Forditstta Radnóti Miklós• M.51 sz. /193b./ 1574 1.

Colepepper, W. : Schneider-Creusot. M, 22 sz. / 1 9 3 2 . / 600-601 1.

Colin, Paul : Varsó vádol. /Plakát./ A. 1947. 3-4 sz. 53 1.

Co-op : Le réve co-op, /Foto./ Ha 1924. IX/8-9 sz.

Co-op : Les vétements co-op. /Foto./ Ma, 1924, Ix/ö-9 sz.

Co-op : Le commerce intermédiaire. /Foto./ Ma, 1^24. IX/8-9 sz.

Coppée, Francois : Petőfi szobránál. Forditotta Ábrányi Emil.

K, 1947-48. 343 1.

Corrie, Joe : Munkanélküli bányászok. /V./ Forditotta ? M. 29 sz.

/ 1 9 3 3 . / 835 1.

Coudenhove-Calergi, R. N. : Európa technikai világmissziója.

Ma, 1923. IX/1 sz.

Couto, Ribeiro : Santos. /V./ Forditotta Rónai Pál. M« b5 sz.

/1939./ 2243 1.

• : A szegényházi öregasszonyok. /V./ Forditotta Rónai Pál. M. 65 sz. /1939./ 2243-2244 1,

" : Párbeszéd a boldogságról. /V./ Forditotta Rónai Pál. M . 65 sz. / 1 9 3 9 - / 2244 1.

" : A törülköző. /V./ Forditotta Rónai Pál, M. 65 sz. / 1 9 3 9 » / 2244 la

Courbet : Fekvő akt, /Repr./ K. 1947-48. 257 1.

Courbet : Kőtörők. /Repr./ K, 1947-48. 257 1.

Cowley, Malcolm : Valuta. /V,/ Forditotta Gáspár Endre. Ma, 1922. VIII/2-3 sz.

űraig, Gordon : Díszletterv. A. 1947. 7-8 sz. 43 1,

Csákány Ambrus s Indul az élet. /N./ K* 1947-48, 69-73 1*

" : A Fakirály és Muszkliék. /»•/ K. 1947-48. 247- 251 1.

üsakovszkij, A l e x a n d e r : A Z élő Heine. Forditotta Gáspár Endre.

K. 1947-4Ö. 421-422 1.

Csáky József : A régi görög kultúra értelme. M, 57 sz, /1937./

1621-1828 1.

" : Egység a művészetben. M, 63 sz, / I 9 3 8 . / 2174- 2184 1,

" : Rajz, M, 63 sz. /1938./ 2179 1.

" : Dombormű. A, 1947. 11-12 sz. 29 1.

" : Nővérek. /Szooor./ A. 1947. 11-12 sz. 30 1.

Csedom&r, Minderovitry : Vasárnap, /N,/ Forditotta Illés Sándor, K. 1947-48. 275-276 1,

Csicsátka Ferenc : Munkás. /Rajz./ K. 1947-48. 489 1.

" : Vándor. /Szobor./ A, 1947. 3-4 sz. 29 1.

Csicserin, G, W, : A bolsevizmusről a bolsevizmusért* Ma, 1918, 111/12 sz. 140-141 1.

Csiga Kató : Magamban. /V./ M. 19 sz, / 1 9 3 1 . / 518 1.

i A vicelány. /V./ M. 20 sz. /1931./ 541 1.

" 1 Régi napok. A*/ M. 46m sz. /1935./ 1390 1 .

• : aorsószedő lány. /V./ M, 50 sz. /1936./ 1527 1.

" : Ócskavastelep. /V./ M. 55 sz. / 1 937./ 1755 1.

Csillag István : Versek. M. 29 sz. / 1 9 3 3 . / 843 1.

(18)

Csont Ádám s Kivégeznek. /V,/ Ma, 1 9 2 2 . VII/5-6 sz. 17 1, Csont Judith s Vers. Ma, 1922, VII/4 sz. 56 1 .

Csontváry Tivadar : Savasok. /Repr./ K. 194-7-48 . 423 1.

Cserba Geza sőtosasmkk. /V*/ K, 1947-48* 319 1.

" ; : Petőfi. /Rajz./ K. 1947-48 . 343 1.

Csuka János i Sürs fel nap, süss' /V./ K. 1947-4-8. 223 1.

• : Virághava. /V,/ K. 1947-48. 223 1,

Czóbel Béla : Gyümölcsösendéle4", /Repr./ K. 1947-48. 20 1.

" s Fiatal leány. /Repr./ K. 1947-48. 373 1.

** , s Félakt* /Repr,/ A, 1947^ 3-4 sz. 9 1.

" i Virágcsendélet. /Renr./ A, 1947* 3-4 sz. 11 1,

" i Csendélet. /Repr./ A. 1947. 3-4.sz. 13 1.

i Női arckép. /Repr./ A. W , 3-4 sz. 15 1 ,

11 : Interieur, /Repr./ A, 194-7. 3-4 sz. 17 1 . -, 88 i Rajz. A* 1947. 5-6 sz. 25 1.

D .

Danzlger Kálmán : A munkaiskola, J), 1926, dec. 44-47 I, : Fordizmus? D. 1927. jan. 34-38 1.

" : Munka és ritmus, M, 3 sz. /1928./ 68-71 1*

" : Szocialista aunkés-szabadískola, M» 13 sz.

/193O,/ 390-391 1,

Dános Jenő : Szakadás a német szociáldemokrata pártban. M. 19 sz. /1931./ 524-525 1,

Darázs Endre s Enyhe idő* /?,/ K. 1947-48. 255 1*

" , : Apostol. /V,/ I. 1947-48. 359 1.

" : Acél. A . / K. 1947-48. 472 1.

" : Borneo. /V,/ A. 1947. 11-12 sz. 45 1.

s Petőfi. /V./ A, 1948. 1-2 sz. 49 1.

" : Csillagos é j . /V./ A. 1948. 1-2 sz. 49 1 , Dauphin-Meunier, Achille : Szakszervezeti mozgalom Franciaor­

szágban. M, 4 sz. A 9 2 9 * / 114-116 1.

D, D. s Megismersz, /V./ Ma, 1920 V/l-2 sz. 17 1.

D. D, 1 Óda egy szerecsen fíunóz. /V,/ Ma, 1920. V/3 sz. 27 1.

Degré Alajos : Egy kis kaland. /»•/ K, 1947-48, 410-411 1.

Deineka, A. : Leány a balkonon, /Rajz./ K. 1947-48. 301 1, Delanunay, R. : Olajfestmény. /Repr./-A, 194-7• 1-2 sz. 7 1.

Dénes Valéria, G, : Festmény. /Repr./ Ma, 1918. IIi/12 sz.145 1 , Dénes áoőf ia 1 Amaavukutu. /Zulu íÉpmese fordítása./ Ma, 1922.

VII/5-6 sz. 12 1.

Derain : Festmény. /Repr./ Ma, 191Q. VI/8 sz. 194 1.

Derkovics Gyula : Lovak. /Rajz./ K. 1947-48. 231 1.

" s Kendős nő, /Repr./ K. 1947-48. 352 1 ,

" 1 Nemzedékek. /Repr./ K, 194-7-48. 352 1.

: Dunai homokszállitok. /Repr./ K. 1947-48.

353 1.

" : Huscsarnokoan. /Repr./ K. 1947-48. 353 1.

11 s A Dózsa-sorozat bői, /Fametszet./ K, 1947-48.

360 1,

• s Temetés. /Repr./ K, 1947-48 . 407

: Rajz. A, 1947. 1-2 sz. 42, 43 1. Ao 1947. 5-6 s z. 47 1.

Déry Tibor : Landscnaft. /V./ Ma, 1923. VIII/5-6 sz.

" s Glasflasche, /V,/ Ma, 1925, VIII/5- 6 sz,

" s Tél. /V,/ Ma, 1923. VII1/7-8 sz.

: Férfi. /V,/ Ma, 1923, VIII/7-8 sz.

" : Szintetikus tömeg. /V./ Ma, 1923* VIII/7-8 sz.

(19)

Déry TiDor : Mama Oroszország. /V*/ Ma, 1923. VII1/7-8 sz.

59 s Csárdás. /V./ Ma, 1923. VII1/7-8 sz.

" : Sovány és soha nom fog meghalni, /ül./ Ma, 1923.

VIll/9-lü sz.

" : A nagy tehén. /V./ Ma, 1923. I X/1. sz.

• : Anyám. Ar. / Ma, 1923. IX/2 sz.

" s Viharos éjszaka. /V./ Ma, -1924* IX/3-4 sz.

" s Városi képek. /V./ Ma, 1924, IX/6-7 sz.

M s A forradalom elemei* /V./ 2 x 2 , 1922. 1 sz. 5 I*

" $ Délután. •/¥•/ 2x2, 1922. 1 sz, 5 1.

- " 1 Isten. A , / D. 1926. deu. 13 1,

" 1 Felhőállatok. /V./ D. 1926. dec. 13 1.

** s Szerelmes lány. A , / D, 1926. dec, 14 1,

" i Firenzei dombokról, /?•/ D, 1926. dec, 14 1,

; " 1 a z uszo szigetek, /¥»/ D. 1926. dec. 15-16 1,

" s 1 . számú áldozat: Január. /í,/ D. 1927* jan. 1-2 1.

" s Mit eszik reggelire? /Sz,/ D. 1927. jan. 12-15 1.

" s Aranyhalaim. /V./ D, 1927. márc. 12 1,

" : Olasz tavasz. /V./ D. 1927. márc 12-13 1.

" : Az ember kivált a rajból. /V./ D« 1927. márc, 13 1*

" : Február s 38.6 fok láz, /f ,/ D. 1927. márc, 29-30 1.

99 s Paris! Néhány strófa egy üvegfejü borbély életéből.

/N./ D. 1927. á p r . 22-25 1.

" 8 A Z uj versről. D. 1927. máj. 24 1,

" s Április május : Ikerhuliámoic, /T./ D. 1927. máj.

31-32 1,

" s Vihar. /V,/ M, 5 sz. / 1 9 3 9 . / 142 1.

" : Énekelj költő, /V,/ M, 8 sz, /1929./ 232 1.

" : Ne feledjetek el! /V./ M. 10 sz. /1929./ 307 1.

: Lázadó. /V./ M, 12 sz, / 1 9 3 O . / 365 1.

" 8 Kiáltó. /V./ M. 14 sz, /193O,/ 427 1.

" s Az egyik éjszaka. /N./ M, 31 sz. /1933./ 893-897 1.

" s Ellenségek. /R./ M. 32 sz. A 9 3 3 . / 938-940 1.

" s Az országúton. /N./ A. 1947. 1-2 sz. 22-25 1*

Dési h u D e r István : Temolom. /Repr./ K. 1947-48. 356 1.

" : Röghöz kötött. /Repr,/ K. 1947-48. 357 1.

" : Ferencváros. /Repr./ K, 1947-48, 365 1.

" : Rákoscsabai táj. / R e p W K. 1947-4-8, 411 1.

" : Rajz. A. 1948. 3-4 sz. 39 1*

Deval, Pierre : Rajz. M« 64 sz. /1939»/ 2197 1.

Diener-Dénes Rudolf : önarckép. /Repr./ M, 53 sz. /1937./ 1661 1 ,

" : Rózsaszinruhás nő, /Repr./ M. 53 s z, / 1 9 3 7 , / 1662 1.

" s Pincesor, /Repr,/ M, 53 sz. / 1 9 3 7 . / 1663 1.

" s Rajz, A, 1947, 7-8 sz, 61 1,

Dietzgen s Levele Marxhoz, Forditotta Vas István. M, 4 sz,/1929./

123 1,

D, L. : Mussolini s Mein Kriegstageouch. M. 15 sz. /193O./ 447- 448 1.

Dobrovits Péter s Krisztus siratása. /Repr./ T. I. /1915-16./

2Ö-29 1. T . I. /1915-16,/ 128-129 1.

űoesourg, Tneo von s Kompozíció. Ma, 1922. VII/5-6 Sz. 20 1.

" : Az épitészet mint szintetikus művészet.

Ha, 1922. V I IA sz. 35 i.

" : Rajz. Ma, 1922. VII/7 sz, 36 1.

" : Kompozició. /? db./ Ma, 1922. VII/7. sz, 40, 41, 44, 45 1,

" s a z ideális esztétikától a materiális megva­

lósulás felé. Forditotta Grüníiut László.

Ma, 1923. IX/1 sz.

(20)

Doktor Sándor : Az emberiség szaporodása. M. 10 sz. /1929*/

295-299 1 .

Dolmatovs zkij, Jevgenyij : Az ünnep másnapján. Forditotta Lányi Sarolta. K. 1947-48. 298 1.

Domanovszky Endre : Utazás sza/aárhátoi). /Rajz./ K. 1947-48, 125 1*

: Csendélet. /Repr./ K. 1947-48. 262 1.

" : Olajfestmény. /Repr,/ A. 1947. 1-2 sz, 37 1.

" : A gobelinről. A. 1947» 9-10 sz. 33-34 1,

" : Rajz, A. 1948. 3-4 sz. 1 1.

: Csendélet. /Repr./ A. .1948. 3-4 sz. 23-1.

" : Tájkép. /Színes repr./ A. 1948. 3-4 sz, 25 1.

" : Női képmás, /Repr./ A. 1948. 3-4 sz, 29 1.

" : Ifjúság, /Repr,/ A, 1948. 3-4 sz. 31 1.

: Tájkép. /Repr./ A. 1948, 3-4 sz. 33 1*

Domela, C. : Fotómontázs, A. 1948. 3-4 sz. 3 1.

Donce-Briry % A miliő formáló szerepe. D. 1927* máj, 3

Dor s Az ur és a termelő ember. /Rajz./ M. 8 sz. / Í 9 2 9 . / 229

Dor : Rajz. M. 10 sz. / I 9 2 9 . / 297 1. M* II sz. / 1 9 3 O . / 329 1.

M. 16 sz, / I 9 3 O . / 249 1 .

Dos Passos, John : Meghaltak. /¥./ Forditotta József Attila.

M. 1 sz. / 1 9 2 Ö . / 6-7 1 .

" : Az emberiség szerelmese, /N,/ Forditotta KeA.

Hé 33 sz. /1934./ 956-957 1.

" : Joe Eill. /Regényrészlet./ Forditotta Murányi- Kovács Endre. M« 40 sz, /193&./ 1185 1*

Dömötör Gizella i Szénrajz. Msf 1917. II/5 sz, 71 1*

" : Festmény, /Repr./ Ma, 1917* H/5 sz. 73 1.

Dömötör Tekla s A munkásság problémái a modern amerikai költé- szetben. K. 1 9 4 7 - 4 8 , 446-447 1.

Drewin 1 Kompozíció. Maf 1922*. VII1/2-3 sr, d. t, s Egy borbélytól. D. 1926. dec. 31 1 .

d. t, s Kolumbusz megérkezett az "Uj földre". D, 1927* jen. 32 1 . D. T. : Amerika vagyoni megoszlása. D* 1927* máj. 17 1*

Dubrenil,, H. : A racionalizált üzem életéből* M, 15 sz, / 1 9 3 0 . / 446 1*

Duhamel, Georges : Kinyilatkoztatár. /V./ Forditotta Franyó Zol­

tán. T. I. /1915-16./ 148 1.

" : Buzadal. /V./ Forditotta Franyó Zoltán. T.II.

/1916./ 296 1 ,

" ; Ballada az átvágott torkú férfiről. /V./ Fordí­

totta Radnóti Miklós. M« 50 sz. /1936./1519 1*

Duraine, Philippe s Halott?k napján. A . / Forditotta Murányi-Ko­

vács Endre, A, 1947. 5-6 sz, 54 1.

Duray Tibor : Rajz. A* 1947* 5-6sz. 15 I, B *

1, A. : Nincs semmi uj a nap alatt, D* 1927* épr, 21 1 , E, A, : Európa könyvtermelése. D, 1 9 2 7 . máj. 17 1.

E. A. : Psichometrikus statisztika. D. 1927• máj. 17 1.

Edma : űálint Lajos, /Karikatúra./ K, 1947-48. 90 1 . Edma : Székely Mihály. /Karikatúra./ K. 1947-48. 91 1*

Edma : Bárdos tírtur. /Karikatúra./ K. 1947-''8, 91 1*

E, E. : A vigasság rapszódia ja. A , / Ma, 1920. V/l-2 sz. 16 1.

E. E. : Holdbolondulás, A"./ Ma, 1921, VJ/4_sz. fO 1, É. 1 , : Szanatóriumi este. /V./ Ma, 1921, Vl/7 sz. 90 1 . E. E. : Majd, /V./ Ma, 1 9 2 1 . VI/7 sz. 94 1.

E. E. 1 Te találkozni akarsz velem? A * / Ma, 1921. VI/8 sz, 112 1,

(21)

• • • . • ^ '

Effenberger, Theo i Tankstelle. Ma, 1923* X/3-4 sz.

' m s Háuserblock in Breslau. D. 1927. máj. 18 1, Éggeling, Viking % Horizontal-vertikal orchester, /Rajz./ Ma,

1 1921. VI/8 sz. 101 1 . 105 lm 106 1. 107 1.

" s Elvi fejtegetések a mozgómüvészetrő 1 * Ma, ••

19^1. VI/8 sz. 105-106 1 .

" s l)iagonai-szimfonia. /Rajz,/ Ma, 1921, VI/8 sz.

108 1.

Egry József i Táj. /Repr./ K. 1947-48. 213 1*

" s Szegény halászok között.'/Repr./ K» 1947-48, 501 1,

" i Szőlőhegyen. /Repr./ K. 1447-46* 512 1.

" ,i Balatoni tájék. /Repr,/ K. 1947-48. 513 1, ügy huszonegy éves szabómunkás s Egy nap eletemből. M, 3 sz,

/192ö./ 72 1.

Epy 20 éves vasmunkás s Egy nap életemből* 8, 7 sz. /1929*/ 198 1<

Egy 22 éves gyárilány i Egy nap életemből. M. 1 sz, /1928./ 24 1.

Egy iparművész növendék : Egy nap életemoől, M. 5 sz, /1929,/

132 1,

Egy japán munkásnö i Egy nap életemből, forditotta Balogh Vilma, M. 4 S Z . / I 9 2 9 . / 122 1.

Egy szövömunkós i Munkasievél. M. 20 sz. /1931./ 548-549 1.

Egy 17 éves tanonc 1 Egy nap életemből, M. 6 sz. /1929,/ 174-

175 1, ,

Egy vasmunkás s Így uau elet esi Dől. M. 2 sz. /Í920,/ 48 I, E. h. s A spartakiácirol. M. 4 sz. /1929./ 113-114 1.

Ehrenburg, H j a $ Andre Gide utja. M. 35 sz. /1934./ 971-972 1.

" s Olaszok. /Regényrészlet./ K. 1947-48, 83-85 1*

/Ehrenburg, Ilja/ % Tomszki beszélgetés. M. 27 sz. /1933./ 774- 775 1.

Einstein, Oarl 1 A szegény teste. /V,/ Forditotta Szántó Ernő, Ma 1 9 1 9 . IV/4 sz, 66 1.

Bluard, Paul : Szerelmem szivében. /V./ Forditotta Illyés Gyula.

Ma, 1925. A/1-2 sz.

" : VerseiDől. /poharak.koccannak össze, «• Earag nél­

kül, - Semmi,/ Firditotta Illyés Gyula. D.

1927. jan. 25-26 1.

" : Ma, /¥«/ Forditotta Murányi-Kovács Endre. K. 1947- 48, 323 1.

" s Ölni, /¥./ Forditotta murányi-Kovács Endre. A, 1947. 5-6 sz. 54 1..

Emencus 1 Mikrokozmosz. K. 1947-48. 8ö 1, 122 1. 175 1*

Enczi Endre s Kegy szalmazsák. /»,/ M. 57 sz. /1937./ 1839-1847 1 Enders Ervin s A december és az asszony, /V,/ Ma 1919. IV/2 sz.

25 le

" i Primitív

eposz.

/V,/ Ma 1919. IV/4 sz, 62-63 1.

" : A Z apostol pedig igy énekelt. /V./ Ma 1919, IV/6 sz. 133 !•

" : Lirai vers. Ma, 1919. IV/8 sz, 196 1.

58 t Marcangolás, /?,/ Ma 1919, IV/8 sz, 196 1,

8 i Falu a Pielach mellett és tüdövesz, /V,/ Ma, 1922.

VII/2 sz. 25 1»

• s Asszony. /V./ Ma, 1922. VII/3 sz. 40 1, -

" : Vers. Ma 1922 VI1/3 sz. 43 1,

" 1 Vers. Ma 1922. VII/4 sz. 62 1 ,

" s Tavaszi ünnepély. /V./ Ka 1922, VII/5-6 sz. 6 1.

" : Görögtűz. A , / Ma 1922, VII/5-6 sz. 6 1*

Engelien, Egon : Konstrukció. Ma 1923, VIII/7-8 sz,

" : Bildarchitektur. Ma 1923, VIII/7-8 sz.

" 1 Konstruktivizmus és proletariátus, la 1923.

VIII/7-8 sz.

(22)

Engels : A munka szerére a majom ^emberré válásában. M. 21 sz.

71932./ 591-592, 22 sz, / 1 9 3 2 . / 619-621, • 23 sz. / 1 9 3 2 . / 652-654 1.

Epstein, Jean s Freud v a g y a nickkartezianizmus a pszicholó­

g i á b a n . . 2 x 2 , 1922, 1 sz. 54-62 1.

Eörsi Júlia : Krisztus steier feryők kötött. /N,/ Ma 1919*

IV/8 sz. 194-195 1. -

Erdőházi Hugó s Az elcsendesül'íkhöz. /V./ K. 1947-48. 421 1.

Erg Ágoston : Tömeglélektani problémák^. D. 1927. jan. 38 1..

" : Közösségérzés és szociális pedagógia, E. 1927.

ápr, 34 1,

Erni, Hans : Egy faun délutánja. /Rajz./ K. 1947-48. 291 1.

Krnst, Max : Rajz. M. 2 sz. / 1 9 2 Ö . / 49 1,

" : Portré, /Repr,/ K, 1947-48. 174 1.

" : Csendélet, /tfepr./ A. 1948, 3-4 sz, 7 1.

Erős Andor : Ligeti rész, /Majz./ T, I, /1915-16,/ 9 2 - 9 3 I.

19 s Akt, /Rajz, ' 'i, II. /1916,/ 212 1.

E. V. 1 1954, február. M, 34 rz, /1934./ 973-981 1,

Faludi Iván s Andrejev a Magyar 8zihhá'-ioan. Ma 1919. IV/8 sz, 214-215 1.

Faludy György s A "Jfeilla vaga"-ból. A2 állatok szerelme, /V,/

K. 1947-48. 45 lo

Falus Ervin s Az o r o s z-kinai viszály keresztmetszete. M. 9 sz.

/1929*/ 2?4-277 1.

s N.K. Krupszkaja : Visszaemlékezések Leninre, /Ford./ H. 10 sz. /1929./ 319 1.

" s Az indiai eseményekhez, M» 12 sz. /l93^«/ 361- 364 1,

" % A délafrikai k é r d é s r ő l . 13 sz. /193O./ 398- 402 1,

" : Földrajz és politika., a, 14 sz. /193O,/ 424 1,

" : Cionizmus és szocializmus, rt, 16 sz. /193O./ 455- 4561, M. 17 sz, /1931./ 467-469 1.

" : Két magyar Marx-könyv. i4. 18 sz. /1931*/ 494 1 .

" t A spanyol forradalom mozgalmi kérdései* M# 20 sz.

/1931./ 537-541 1 ,

" : A kinai forradalom útja. M» 23 sz, /1932./ 648- 649 1.

" s F, A r k r i g h t : A technokrácia ábécéje, M, 28 sz, / 1 9 3 3 . / 814-815 1 ,

" : A szocialista irodalom és Kassák Lajos. M, 54 sz.

994-999 1.

Faragó Endre s Falusi reggel. /V./ M. 23 sz. / 1 9 3 2 , / 646 1,

Faragó László : Georg Fink : Éfees vagyok, M. 28 sz, /1CJ33«/ 813 ; Farkas István : Nyílt levél gróf Bethlen István miniszterelnök

úrhoz. M. 18 sz, / 1 9 3 W 488 1,

" : Kertben. /Repr./ K. 1947-48, 429 1.

" : Tempera. /Repr./ A. 1947. 1-2 sz. 11 1 .

" : Rajz, A. 1947. 5-6 sz. 61 1.

Farkas Jenő : Aprószentek. /V,/ K. 1947-48. 261 1,

Farkas László : Meditáció, országúton. /V./ M« 4 sz. /1929,/llb

" 1 Levél. /Kassák Lajosról./ M, 7 sz. /1929*/ 224 1, Farkas Ödön s Mérleg. /N •/ M, 28 sz. / 1 9 3 3 * / 805-806 1,

: Tükörkép. /T./ M, 32 sz. /1933-/ 937-938 1,

" : Moszkvaiöirókongresszus, M, 38, sz, /1934,/ 1109-

1115 1.

(23)

Farkas Ödön : Ártatlan vallomás. /N,/ M, 39 sz. /1954./ 113®=

1145 1.

% "Mi az emberiség lelkiismerete vagyunk," M. 44 sz. / 1 9 3 5 . / 1319-1323 1.

" : Tavaszi felhők. /N,/ M. 46 sz. /I935./ 1400-1403 1.

" s Concerto grosso Op. 12. /K•/ M. 48 sz, /1936./

1460-1466 1.

" s Jegyzetek Márai Sánsor uj könyvéről. M. 50 sz, /1936./ 1552-1554 1.

" : EB m i n d e n .. . /»,'/ M« 53 sz. /1937./ 1666-1674 1,

" s Erast Glaeser : Hazátlanok. M« 54 sz. /1937*/

1728 1,

s Keresztmetszet, M« 55 sz. / 1 9 3 7 . / 1739-1748 1,

" : Levél a túlvilágra, /N,/ M, 61 sz, A938./ 2094- 2096 1.

" : Anna és Mária. /N./ M. 62 sz, / 1 9 3 8 , / 2134-2144 1.

'* ; Jegyzetek Kassák Lajos Fújjad csak furulyádat ci*~

mü verseskönyvéhez. M. b5 sa. /1939./ 2245- 225Ú 1*

Fáy András : A jó sziv is bajjal j á r . /«./ K. 1947-48, 180-183 1*

f. e. : A z irodalom Oroszországban. M. 25 s z , / 1 9 3 2 , / 717-719 1, Fehér Pál s Göndör Ferenc #önyve : A háború nyomán. T. I. /19I5-

16,/ 84 1.

Fehér Sándor : Rontás. /N./ Ma 1916. 1/1 sz. 10-12 1.

Fehér Tibor : Ködoen. /N./ K. 1947-48. 213-216 1.

* A gyáva, /N./ K. 1947-48, 354-358 1,

" 'i Hold a Tisza felett. /»'./ K. 1947-48. 517-520 1.

Fejtő Ferenc : Párisi levél a "sötét irodalom"-ról• K. 1947- 48, 18-19 1 .

" : Balzac rejtélyes haláláról. K. 1947-48. 86-87 1,

" ; Stagnál e a francia irodalom? K. 1947-48. 284- 285 1.

Felleg György ? Kiáltás. A , / M. 56 sz. /1937,/ 1783-178ö 1 .

" : Munka után. A , / M. 59 sz. /193&./ 2020 1 . : A kedveshez. /V./ M. 59 s z , /1938*/ 2020 1,

" : Heinz Politzer 3 Altatónál a híd alatt, A e r s ­ ford./ M. 61 sz. / 1 9 3 Ö . / 2093- 1.

" : Megszégyenülten. /V./ M. 62 sz. /1938./ 2120 1.

" : Vers, M. 64 sz. /1939,/ 2198 1,

" : Társtalanul. /V,/ M. 65 sz. / 1 9 3 9 . / 2242 1 . Fényes Adolf : Rajz. K. 1947-48. 271 1*

Fenyő György : Tihanyi Lajos reprodukciós könyve, M. 54 sz.

/ 1 9 3 7 , / 1726-1727 1 .

Fenyő László : Csend és idő. A , / K. 1947-48. 115 1.

Fenyves Sándor : Rajz, M, 28 sz. /1933,/ 785 1,

" : Rajz, M. 43 sz. /1935,/ 1273 1.

" : Kassák Lajos, /Rajz./ M. 47 sz, /1936,/ 1432 1.

* i Bartók Béla t/Rajz./M. 48 sz, /1936./ 1467 1, Fenyvesi A n d o r : Varnak-e halálosztöneink? D. 1927. jan. 27-

29 1,

" 1 Bertrand lussel nevelési elvei, M, 10 sz, /1929./ 317-318 1 ,

Ferenczy Béni : Rajz. K. 194/-48. 271 1 .

" 1 Ferenczy Károly síremléke, /Szobor./ A, 1947, 3-4 sz. 27 1.

Ferenczy Károly : Szatirikus rajzaiból. K* 1947-48, 333 1,

w : Olvasó férfi, /Rajz./ K. 1 W- 4 8 . 497 1, : Rajz. A. 1947. 5-6 sz, 13 1.

Ferenczy Noémi : Faliszönyeg, K. 1947-48, 218 1,

• : Szőnyegterv. A, 1947, 1-2 sz, 46, 47 1 ,

Feuchtwanger, Lion : Tűzvész. /N./ Fordította Dormándi László M« 30 sz. /1933./ 859-860 1,

Figure

Gink : Várakozók.   / 2  foto./ K. 1947-48. 55 1.

Gink :

Várakozók. / 2 foto./ K. 1947-48. 55 1. p.29
Gink : Várakozók.   / 2  foto./ K. 1947-48. 55 1.

Gink :

Várakozók. / 2 foto./ K. 1947-48. 55 1. p.111
Ibsen.   / 2  foto./ K. 1947-48* 259  1*
Ibsen. / 2 foto./ K. 1947-48* 259 1* p.112

References

Related subjects :