• Nem Talált Eredményt

M O NU M E N TA H U N G Á R I ÁÉ H I S T O R I C A.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "M O NU M E N TA H U N G Á R I ÁÉ H I S T O R I C A."

Copied!
748
0
0

Teljes szövegt

(1)

M O N U M E N T A

H U N G Á R I Á É H I S T O R I C A .

DIPLOMÁT ARI A.

X X I L

(2)

M O N U M E N T A H U N G Á R I Á É H I S T O R I C A

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

K I A D J A

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

T Ö R T É N E L M I B I Z O T T S Á G A .

E L S Ő O S Z T Á L Y .

H U S Z O N K E T T E D I K K Ö T E T .

BUDAPEST, 1874.

E G G E N R E R G E R F F R D 1 N Á N D M A K A D É M I A I K Ö N Y V Á R U S M Á I . .

(3)

C O D E X D I P L O M . A R P A D I A N U S C O N T I N U A T U S ' .

ÁHPÁDKORI

Ú J O K M Á N Y T Á R .

A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSAGA

MEGBÍZÁSÁBÓL KÖZZÉ T E S Z I

W E N Z E L < a s z r \ v ,

M. AKAD. RKNDKS TAG.

\ : ' . - V - e c M i n m

T I Z E N K E T T E D I K K O T E T .

BUDAPEST, 1874.

E G G E N B E R G E R F E R D I N Á N D M. A K A D É M I A I K Ö N Y V Á R U S N Á L .

(4)
(5)

T A R T A L O M .

Lap, 1 2 7 0 .

1. V. I s t v á n k i r á l y , k o r o n á z t a t á s á n a k e m l é k é r e s a t y j a l e l k i ü d v e é r t , a z e s z t e r g á l n i k á p t a l a n n a k E p e i l i e t y s é g e t a d o m á - n y o z z a

2. V. I s t v á n k i r á l y E p e i h e l y s é g e t a z e s z t e r g a m i k á p t a l a n n a k a d o m á n y o z v á n , a z o n n a n e l k ö l t ö z n i k i v á n ó s z ő l l ő m í v e l ő n é p e k t ő l a z ez i r á n t i e n g e d e l m e t m e g t a g a d j a

3. V. I s t v á n k i r á l y n a k a h ű t l e n s é g b e n b ű n ö s M i k l ó s , A r n o l d

e o m e s fia b i r t o k á t t á r g y a z ó a d o m á n y a , P o n y c h b á n s z á m á r a . fí 4. V. I s t v á n k i r á l y n a k p r i v i l é g i u m a , m e l y l y e l J á n o s c o m e s t .

( J a j n a k fiát, és fiait D o u o u c l i h e l y s é g b i r t o k á b a n és a

S z e t l i - i m o n o s t o r k e g y ú r i j o g á b a n m e g e r ő s í t i 10>

5. V. I s t v á n k i r á l y n a k R o z g o n j ' t , B a a t f ö l d e t , L á p u s p a t a k o t és t ö b b m á s j a v a k a t t á r g y a z ó a d o m á n y a R a i n a l d c o m e s

k i r á l y i f ő l o v á s z m e s t e r s z á m á r a 12 6. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i a p a n n o n h a l m i a p á t s á g n é p e i -

n e k v á m s z a b a d s á g á t 14 7. V . I s t v á n k i r á l y a t y j á n a k I V . B é l á n a k H i d v é g f ö l d e t t á r -

_ y a z ó a d o m á n y l e v e l é t M i k ó z ó l y o m i i s p á n fiai r é s z é r e

á t i r j a s m e g e r ő s í t i 16.

8. V. I s t v á n k i r á l y n a k D a n ó c z b i r t o k o t és a g e c s i m o n o s t o r

k - g y ú r i j o g á t t á r g y a z ó a d o m á n y a S e l k e c o m e s s z á m á r a . . 17 9. V . I s t v á n k i r á l y n a k V i s n y ó h e l s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

R a j n o l d f ő l o v á s z m e s t e r e s z á m á r a . ' 18 10. V. I s t v á n k i r á l y n a k i t é l e t l e v e l e , m e l y l y e l B i l i e g e é - V á s o n

b i r t o k o k a t I g m á n d i M i k l ó s n a k o d a h a t á r o z z a 19 11. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I I . E n d r e k i r á l y n a k t ö b b v a s -

v á r i v á r j o b b á g y f ö l s z a b a d u l á s á t t á r g y a z ó 1205-ki o k m á -

n y á t a S z e l e s t e y c s a l á d b é l i e k k é r t é r e . 2 0 12. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i T i m o t é t z á g r á b i p ü s p ö k ö t V a s -

k a m e l l e t i b i r t o k á b a n 2 0

(6)

Top.

13. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i t e s t v é r e B é l a s z l a v ó n i a i lier- c z e g u e k h á r o m h e l y s é g e t t á r g y a z ó í t é l e t é t a z á g r á b i e g y - h á z s B r a t o g n a fiai és u n o k á i k ö z t

14. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i B é l a s z l a v ó n i a i b e r e z e g n e k P r i -

b i s z l ó c o m e s ö z v e g y e és a z á g r á b i k á p t a l a n k ö z t i Í t é l e t é t . 21 15. V . I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d á n a k

1 2 5 9 - k i a l a p í t ó l e v e l é t 21 16. V . I s t v á n k i r á l y n a k L ö v ő i d , R e n d e k , E s z t e r g á i - és F e n y ő f ő

h e l y s é g e k e t t á r g y a z ó a d o m á n y a C s á k b á n s z á m á r a . . . 2 - 17. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k T ö n y e h e l y -

s é g e t t á r g j - a z ó a d o m á n y á t a S z e n t M á r i a s z i g e t é n f e k v ő a p á c z a z á r d a s z á m á r a 2 • 18. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k U j b e c s é t

t á r g y a z ó a d o m á n y á t a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d a s z á m á r a . 24 19. V . I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k M e g y e r h e l y -

s é g e t t á r g y a z ó 1263-ki a d o m á n y á t J á n o s , I s i p n e k fia ,-zá-

m á r a . 25 20. V . I s t v á n k i r á l y n a k G á h h e l y s é g a d o m á n y á t m e g e r ő s í t ő p r i -

v i l é g i u m a T i b a , G y ö r g y c o m e s t e s t v é r e s z á m á r a .

2 1 . V . I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . Béla k i r á l y n a k a G a l ^ ó c z i - i és N y i t r a - i v á r t ö b b b i r t o k á t t á r g y a z ó a d o m á n y á t S e r e f e l

c o m e s s z á m á r a 26 22. V . I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k H a r k a h e l y -

s é g e t t á r g } - a z ó a d o m á n y á t K u r u i , F ü l ö p m e s t e r n e k fia s z á -

m á r a 27 23. V. I s t v á n m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k a F e h é r v á r i és

S z o l g a g y ő r i v á r a k b i z o n y o s f ö l d e i t t á r g y a z ó a d o m á n y á t

M i k l ó s E m r i h n e k fia s z á m á r a 27 24. V. I s t v á n k i r á l y n a k i t é l e t l e v e l e , m e l y l y e l a C h a l o m j a n e m e -

s e k k ö z t S z e l é n y f ö l d é t t á r g y a z ó p e r t e l i n t é z i . . . . 2 - 25 V. I s í v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i O m o d é g y ő r i p ü s p ö k n e k 1 2 5 5 - k i

b i z o n y s á g l e v e l é t , m e l y s z e r i n t I V . B é l a k i r á l y p a r a n c s á r a G y ö r g y ö t O l p e r n e k fiát U g l i n r á b a k ö z i e s p e r e s t á l t a l Ob-

l a n c h f ö l d n e k b i r t o k á b a i k t a t t a . . . 29 20. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i a h e r é n y i v e n d é g e k s z a b a d a l m a i t . 29

V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k a G y ö r g y f ö l d b i r t o k o s és a c s e p r e g i v e n d é g e k k ö z t i b i r t o k c s e r é t h e l y - b e n h a g y ó o k m á n y á t . .

23. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k a g u e t l i i m o -

n o s t o r e g y h á z i v é d j o g á t t á r g y a z ó 1 2 6 5 - k i i n t é z k e d é s é t . . 31 29. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y 1262-ki o k m á -

n y á t , m e l y l y e l ez Z o n u k o t és fiait B o b u t i b i r t o k a i k b a n

v é d t e 3 1 '0. V. I s t v á n k>rály m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k V o y s z l ó

h e l y s é g m e g s z e r z é s é t t á r g y a z ó o k m á n y á t p n y ú l s z i g e t i

a p á c z a z á r d a s z á m á r a 3 2

(7)

-ii. V. I s t v á n királynak bizonyságlevele, h o g y P é t e r és J á n o s a s o p r o n i vár emberei Sadani b i t o k u k a t a b o r s m o n o s t r a i a p á t -

s á g n a k átengedték 33 32- E r z s é b e t k i r á l y n é n a k B ö ö s és Á r p á s h e l y s é g e k e t t á r g y a z ó

a d o m á n y a Lothard, Omodénak fia számára 3 4 33. István kalocsa-bácsi érseknek szabadalma R i m a - B á n y a - i

v e n d é g e i számára 34

>4. J o a k i m szlavóniai bán megerősíti Hodus z á g r á b i f ő i s p á n - n a k a zágrábi püspök s Á b r a h á m moruchai comes és érdek-

társai k ö z t h o z o t t Ítéletét 35 35. Hodus z á g r á b i f ő i s p á n n a k P z e r i c h h e l y s é g e t t á r g y a z ó

í t é l e t e T i m o t é zágrábi p ü s p ö k s A b r a h a m m o r u c h a i c o m e s

é s a Glavnicliai várnak több jobbágj'ai és v á r n é p e i közt. . 36

$6. A z e s z t e r g a m i k á p t a l a n újból átírja III. Béla k i r á l y n a k t ö b b j ó s z á g o t tárg3-azó a d o m á n y á t a n y i t r a i e g y h á z szá-

m á r a 38 i 7 . A z e s z t e r g a m i káptalannak b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y Máté

mester e s z t e r g a m i őrkanonok és h á r o m e s z t e r g a m i lelkész

a z á t s z o l g á l t a t a n d ó g y e r t y á k ü g y é b e n e g y e z k e d t e k . . . . 39 is. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y M i k l ó s

z á g r á b i v á r j o b b á g y n a k fiai S e p n i c h a i birtokukat Pernikol

oomesnek e l z á l o g o s í t o t t á k 40

1 2 7 1 .

oü. V. I s t v á n királynak Ujhely h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

.Lűrincz Szörényi bán számára 40 40. V. I s t v á n k i r á l y megerősíti a zágrábi püspök j o g a i t és sza-

b a d s á g a i t 4 3 4 1 . V. István k i r á l y a zágrábi püspök népeit pártfogása alá

veszi 4 3 4 2 . Y. I s t v á n k i r á l y rendelete a bánok és f ő i s p á n o k h o z , h o g y a

z á g r á b i püspök n é p e i t ne háborgassák 44 43. A g y ő r i káptalannak b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y Henrik c o m e s

D i t r i k n e k fia k é t g i r á t a B ő s ö n o k o z o t t károk f e j é b e n L o t -

hard comes s z o l g á j á n a k P e e c h i Miklósnak fizetett. . . . 44 4 4 . A v e s z p r é m i káptalannak bizonyságlevele, h o g y Szalók

n e m z e t s é g b e l i H e y m mester, Péter, Pál és Onth a Marczal

m e l l e t t f e k v ő S z a l ó k f ö l d e b i r t o k o n m e g o s z t o z t a k . t t . . . 44 4 5 . A zágrábi k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y A g l i a i nem-

zetségbeli Tamásnak fiai Scekeric nevű birtokukat eladták

I v á n c o m e s n e k és testvérének J a k a b n a k 45 16. A zágrábi káptalannak b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y Miklós

z á g r á b i v á r j o b b á g y n a k fiai Sepniclia-i birtokukat Pernichol

c o m e s n e k e l z á l o g o s í t o t t á k 45 47. S e g n a város h a t ó s á g á n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y Belsaninus,

o t t a n i lakos, h á z a i t a t o p u s k a i apátnak átengedte. . . . 45

(8)

4P. j ' i h á c s v á r o s és a t o p u s k a i a p á t k ö z t i e g y e s s é g , h o g y a z

e> yik a m á s i k n a k j o b b á g y a i t b i r t o k á b a n b e n e m f o g a d j a . . 4 7 1 2 7 2 .

4 ? . V. I s t v á n k i r á l y n a k t ö b b G ö m ö r m e g y e i h e l y s é g e t t á r g y á z ó i t é l e t l e v e l e a Z á h n e m z e t s é g b e l i e k , s k o p a s z D e t r i k és é r d e k -

t á r s a i k ö z t 48 5 0 . V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i a z o n s z e r z ő d é s t , m e l y l y e l

H e r c l i b a r s i p o l g á r a G a r a m f o l y ó n l é v ő m a l m á t a sz.

b e n e d e k i m o n o s t o r n a k e l a d t a 51 5 1 . V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k s z a b a d a l o m -

l e v e l é t t ö b b t r e n c s é n m e g y e i v á r j o b b á g y s z á m á r a . . . . 52 52. V . I s t v á n k i r á l y Z s ö r k ö n l a k ó v a s v á r i n y o l c z v á r j o b b á g y o t

a n e m e s e k r e n d j é b e i k t a t 5 3 53. A". I s t v á n k i r á l y T e r e s z t e n y e f ö l d t é r t T o r n a m e g y é b e n

K a c h u z i M o k u d fiainak a d o m á n y o z z a . 54 54. V. I s t v á n k i r á l y n a k a s o m o g y v á r i v e n d é g e k á l l á s á r a v o n a t -

k o z ó o k m á n y a 5 4 55. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I I . E n d r e és I V . B é l a k i r á l y o k -

n a k p r i v i l é g i u m a i t a z á g r á b i e g y h á z s z á m á r a 5 5 5 6 . V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i B u z a m e s t e r z á g r á b i k a n o n o k -

n a k m i s e a l a p í t v á n y á t 56 5 7 . T e o p o l o L ő r i n c z v e l e n c z e i d o g é a c u r z o l a i és m e l e d a i g r ó f o t

T r a u v á r o s e l ö l j á r ó s á g á n a k a j á n l j a 56 5 b . B r u n o o l m ü c z i é r s e k n e k j e l e n t é s e X . G e r g e l y p á p á h o z a m e -

g v á r és cseh k i r á l y k ö z t k ö t e n d ő b é k e s s é g t á r g y á b a n . 5 9 . M o y s n á d o r n a k s z á z t í z h o l d s z á n t ó f ö l d e t és ö t v e n h o l d t é r -

s é g e t t á r g y a z ó i t é l e t l e v e l e I v a n k a Mod fiának, M i k l ó s Che-

p á n fia és T a m á s E n d r e fia e l l e n i n d í t o t t p e r é b e n . . . . 58 6 0 . A b á c s i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y E n d r e m e s t e r

I v á n n a k fia N y é k n e v ű f ö l d e t s e r v i e n s é n e k L é n á i - d n a k i n - s c r i b á l t a

61. S i x t u s m e s t e r e s t e r ^ a m - k á p t a l a n i l e c t o r m i n t k i k ü l d ö t t k i r á l y i b í r ó a J á k n e m z e t s é g b e l i E l e k - és C l i e p á n n a k n é - h á n y k i r á l y i u d v a r n o k á l t a l k é t s é g b e v o n t ö r ö k t u l a j d o n - j o g á t

T h u k u r c h h e l y s é g r e n é z v e e l i s m e r i , és e r r ő l b i z o n y s á g o t á d . 60 t»2. A « h a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a Buchc'.ia

n e m z e t s é g t a g j a i O c l i n a - i b i r t o k u k e g y r é s z é t J a k a b c o m e s -

n e k ö r ö k ö s e n e l a d t á k *»0 6 3 . A f e h é r v á r i k á p t a l a n á t í r j a a z á g r á b i e g y h á z p r i v i l é g i u -

m a i t 61

« 4 . A p o z s é g a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B o r i c h b á n -

n a k u t ó d j a i b i z o n y o s p e r e s ü g y b e n e g y e z k e d t e k . . . . 61

«5. A p o z s o n y i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y P o t u n - i M ó r és F a r k a s b i r t o k u k k é t h a r m a d r é s z é t ö r ö k ö s e n e l a d j á k

B u l c h n a k , a p á p a i u d v a r n o k o k c c m e s é n e k 62

(9)

66. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y D á v i d P o u s á -

n a k fia z á g r á b i m a l m á t e l a d t a P é t e r z á g r á b i f ő e s p e r e s n e k . . 6S 67. A k e r e s z t e s e k e s z t e r g a m i k o n v e n t j é n e k b i z o n y s á g l e v e l e ,

h o g y S z e n t P á l , D o r o g h , és e g y é b h e l y s é g e k h a t á r a i t i l l e t ő - leg, a z e s z t e r g a m i é r s e k k e l és k á p t a l a n n a l b é k é s e n e g y e z - k e d e t t 63- 68. S e b e n i c o és T r a u v á r o s o k n a k e g y e z k e d é s e C e t t i n a és Clissa

v á r o s o k k ö z s é g e i v e l a j o g s z o l g á l t a t á s v i s z o n o s s á g á n a k t á r -

g y á b a n 66 69. F . s z é k e s f e h é r v á r i ő r k a n o n o k Y. I s t v á n k i r á l y n a k , D é n e s co-

m e s fiai é r d i b i r t o k á n a k h a t á r j á r á s á r ó l j e l e n t é s t t e s z .

1270 — 1272. 68 70. A b u d a i k á p t a l a n V. I s t v á n k i r á l y n a k j e l e n t i , h o g y a z é r d i

k i r á l y i f e g y v e r v i s e l ő k e t a z é r d i s z i g e t b i r t o k á b a v i s s z a h e - l y e z n i a k a r v á n , e n n e k az ócsai p r é p o s t és e m b e r e i e l l e n m o n - d o t t a k . 1 2 7 0 — 1 2 7 2 68- 71. A v a s v á r i k á p t a l a n j e l e n t é s e V. I s t v á n k i r á l y h o z , h o g y

S a a r i P á l c o m e s t ö b b b i r t o k o t e r ő s z a k o s a n e l f o g l a l t , m e - l y e k r e B a r n a b á s c o m e s G e r e g é n e k fia i g é n y t t a r t . 1270—

Q 1 2 7 2 69 I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i I I . E n d r e k i r á l y n a k L e s n i s s a

h e l y s é g n e k a d o m á n y o z á s á t h e l y b e n h a g y ó p r i v i l é g i u m á t a

t e m p l o m r e n d s z á m á r a 7 0 TfljflY. L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a t y j á n a k a z o n o k m á n y á t , m e l y -

b e n a z P e r e s f ö l d é t C h e p á n n a k a d o m á n y o z t a 71 74. S a l a m o n f e h é r m e g y e i f ő i s p á n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y

Seel és M i k l ó s I m r é n e k fiai R e g u m h e l y s é g r e v o n a t k o z ó b i r -

t o k j o g u k a t i g a z o l t á k 72 1 2 7 3 .

7í>. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k s z e n t M i h á l y h e l y s é g e t t á r g y a z ó

a d o m á n y a J a a k n e m z e t s é g b e l i C h e p á n s z á m á r a Tő 76. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k G a n , P o n c b a , B o t o u r és M e g e r h e l y s é -

g e k e t t á r g y a z ó a d o m á n y a D é n e s c o m e s s z á m á r a . . . . 76 77. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a z á g r á b i e g y h á z j o g a i t és sza-

b a d s á g a i t 77' 78. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k Y a j s z l ó h e l y s é g e t tárg}-azó a d o m á n y a

N e m p t y n e m z e t s é g b e l i M i k l ó s és J a k a b s z á m á r a . . . . 77 79. IV. L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i V. I s t v á n k i r á l y n a k i t é l e t l e v e -

l é í , m e l y l y e l ez B i l i e g e és V á s o n b i r t o k o k a t I g m á n d i Miklós-

n a k o d a h a t á r o z t a 79 80. IV. L á s z l ó m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k M o v s m e s t e r v é g -

r e n d e l e t é t m e g e r ő s í t ő o k m á n y á t 79 81. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K u l k e d h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

T r e p k J á n o s n a k fia s z á m á r a 81 82. I V . L á s z l ó k i r á l y M á t é , M i k l ó s , T a m á s és B a s s a g e n c s i l a k ó -

(10)

s o k a t a v a s v á r i v á r j o b b á g y s á g a l ó l k i v e s z i és n e m e s i r a n g r a

e m e l i . 8 3 83. I V . L á s z l ó királ}' t ö b b v a s m e g y e i v á r j o b b á g j - o t n e m e s s é g i

r a n g r a e m e l 8 3 8 4 . M á t é s z l a v ó n i a i b á n n a k b i z o n j - s á g l e v e l e , liogy D y d i c h i

h e l y s é g és a M e d v e v á r i t e r ü l e t e n f e k v ő b i z o n y o s s z ő l l ő k a

z á g r á b i polgái-ok t u l a j d o n á h o z t a r t o z n a k 85 85. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k b i z t o s a i m e g e r ő s í t i k F y o t h á t j a v a i n a k

b i r t o k á b a n n 86

86. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y V o i s a és M a - r i z l ó G l o d n á - b a n l é v ő b i r t o k u k a t G r e s e n c h e i E n d r é n e k

e l a d t á k 87 87. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y V a r a s d i I l l é s

P o l o n a n e v ű f ö l d é t e l a d t a T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k . 88. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k N i l o s h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

S e b e s t y é n t o r n a i c o m e s s z á m á r a . 1273. k ö r fii 87 89. T ö r v é n y k e z é s i b i z o n y í t v á n y b i z o n y o s B á l v á n y o s i V r b a s , és

S y d o n fiai k ö z t f e n n f o r g ó ü g y r ő l . 1273. k ö r f i i 88 1 2 7 4

90. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k S z e n t M i h á l y h e l y s é g e t t á r g y a z ó

a d o m á n y a L ő r i n c z c o m e s , P é t e r n e k fia s z á m á r a 88 91. IV. L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i N i l o s h e l y s é g e t t á r g y a z ó s a j á t

a d o m á n jrá t 90

92. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k a d ó m e n t e s é g i p r i v i l é g i u m a a z á g r á b i

e g y h á z n é p e i s z á m á r a 92

>93. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k Z a r á n k a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

S a l a m o n G á b o r n a k fia s z á m á r a 94 94. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K u v á l h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

P o u s a m e s t e r P e t r e s n e k fia s z á m á r a

95. I V . L á s z l ó k i r á l y a n y j á v a l , i d ő s e b b E r z s é b e t k i r á l y n é v a l ki-

b é k ü l v é n , L ő r i n c z c o m e s n e k v i s s z a a d j a V á g - U j h e l y b i r t o k á t . 93 96. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k N é v e g h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

M i h á l y c o m e s ú j v á r i v á r n a g y s z á m á r a 101 97. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k Salii P é t e r b i r t o k á t t á r g y a z ó a d o m á n y a

K u e s k u t h i G y ö r g y c o m e s s z á m á r a 103 98. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k V i n d o r n y a S z ő l l ő s h e l y s é g e t t á r g y a z ó

a d o m á n y a P é c z n e m z e t s é g b e l i B e n e d e k s z á m á r a 105 99. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k H a l m i h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

T a m á s m e s t e r , G á b o r m e s t e r n e k fia s z á m á r a 105 1 0 0 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K ö k é n y e s h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á -

n y a , T a m á s m e s t e r , G á b o r m e s t e r n e k fia s z á m á r a . . . . 107 101. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k B i g n e h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

J á n o s , K o n r á d c o m e s n e k fia s z á m á r a 109 102. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k a v a s m e g y e i k i r á l y i í j á s z o k b i r t o k á t

t á r g y a z ó a d o m á n y a H e r r á n d , a k i r á l y n é f ő t á l n o k a s z á m á r a . 111

(11)

10.5. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k T o r n o v a és K a r a l i c h a h e l y s é g e k e t t á r -

g y a z ó a d o m á n y a o r v o s a , G e l l é r t m e s t e r s z á m á r a . . . . 113 104. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k p a r a n c s a D é n e s s z l a v ó n i a i b á n h o z ,

h o g y o r v o s á t G e l l é r t m e s t e r t a n e k i a d o m á n y o z o t t j a v a k b i r -

t o k á b a i k t a t t a s s a 114 105. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k e z e n a d o m á n y t m e g e r ő s í t ő ü n n e p é l y e s

p r i v i l é g i u m a ' 1 1 5 106. I V . L á s z l ó k i r á l y á t í r j a a n y i t r a i k á p t a l a n n a k K e z t l i e l e n

h e l y s é g h a t á r j á r á s á t t á r g y a z ó j e l e n t é s é t 117 107. D é n e s b á n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a k i r á l y o r v o s á t G e l l é r t

m e s t e r t , a n e k i a d o m á n y o z o t t j a v a k b i r t o k á b a i k t a t t a . . . 118 108. D é n e s b á n n a k j e l e n t é s e u g y a n a z o n t á r g y b a n I V . L á s z l ó

k i r á l y h o z 119 109. I . K á r o l y s z i c í l i a i k i r á l y S i b e n i c o és S p a l a t o v á r o s o k k a l s z ö -

v e t k e z i k A l m i s s a e l l e n 1'20 110. A n a g y v á r a d i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S i s s e r i

E n d r e M o k - i b i r t o k á n a k h a r m a d r é s z é t N a b r a d i J á n o s n a k

e l a d t a 123 111. A n y i t r a i k á p t a l a n n a k j e l e n t é s e I V . L á s z l ó k i r á l y h o z K e z t -

l i e l e n h e l y s é g h a t á r j á r á s á r ó l 125 112. A v a s v á r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y J a n a és é r d e k -

t á r s a i B i t b i r t o k u k b a n o s z t o z k o d t a k 127 113. A k e r e s z t e s e k s z é k e s f e h é r v á r i k o n v e n t j é n e k b i z o n y s á g l e v e l e ,

l i o g j ' Cliiko, H e r b o r t n a k ö z v e g y e h i t b é r e és j e g y a j á n d é k a i r a

n é z v e f é r j é n e k r o k o n a i t ó l k i e l é g í t t e t e t t 128 114. A s o m o g y v á r i Sz. E g y e d k o n v e n t j é n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y

T r e p k , J á n o s c o m e s n e k fia, K u l k e d b e n b i z o n y o s f ö l d e k e t

é r d e m d í j k é p e n á t e n g e d t e J a k a b és J á k ó , H e r r i c h fiainak. . 129

1275

115. I V . L á s z l ó k i r á l y M u c l i u n n e v ű b ' r t o k o t F a r k a s m e s t e r , F u l - k u s n a k fiától v i s s z a v o n v á n , a n n a k f e j é b e n n e k i Széclien

n ó g r á d m e g y e i h e l y s é g e t a d o m á n y o z z a 131 116. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i V. I s t v á n k i r á l y n a k a Z á c h

n e m z e t s é g b e l i e k s K o p a s z D é n e s és é r d e k t á r s a i k ö z t t ö b b

G ö m o r n i e g y e i b i r t o k t á r g y á b a n k i a d o t t i t é l e t l e v e l é t . . 133 117. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k P é t e r , H e t y r u l i és S á n d o r , G y ö r g y fiai-

n a k H e v e s n i e g y e i j a v a i r a v o n a t k o z ó h a t á r j á r á s i p a r a n c s a a z

e g r i k á p t a l a n h o z 135

^ I V . I j á s z l ó k i r á l y f e l s z ó l l í t j a a n y j á t E r z s é b e t k i r á l y n é t , h o g y

©

V a s k a i b i r t o k á t a d j a v i s s z a a z á g r á b i e g y h á z n a k . . . . 136 I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a z á g r á b i p ü s p ö k s z á m á r a

V a s k a m e l l e t t i S z e n t M á r t o n b i r t o k á t 137 120. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K a b i l a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a a

z á g r á b i p o l g á r o k s z á m á r a 137

(12)

x n

i ^ LaP-

1 2 y IV. L á s z l ó k i r á l y n a k G l a u n i c h a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á -

n y a P e r c i n c o m e s s z á m á r a 138 122. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i V. I s t v á n k i r á l y n a k t ö b b l i e r -

c z e g s é g i és s z o l g a g y ő r m e g y e i h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y á t

a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d a s z á m á r a 140 123. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y M i k l ó s D u r s a n -

n a k fia T o p l i c n a n e v ű f ö l d e t T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k e l z á -

l o g o s í t o t t a 142 124. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k a L v n d v a - i v á r t t á r g y a z ó a d o m á n y a

O m o d é m e s t e r s z á m á r a 143"

125. E r z s é b e t i f j a b b k i r á l y n é n a k S y m o g és S y m o d o r h e l y s é g e k e t t á r g y a z ó a d o m á n y a a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d a s z á m á r a . . 144 126. E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é A l s ó - V e r b o a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o -

m á n y a B e n e d e k c o m e s s z á m á r a 146 127. E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é n a k O r y o y c h a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o -

m á n y a O t r o c h , G e r g e l y , és S é v á n a k fiai s z á m á r a . . . . 148 128. J o a k i m k i r á l y i t á r n o k m e s t e r a z á g r á b i e g y h á z n é p e i n e k

a d ó z t a t á s á t ó l e l á l l ' 150 129. J á n o s s z l a v ó n i a i b á n n a k b e i s m e r v é n y e , h o g y I V . L á s z l ó ki-

r á l y F a y z l i e h ' s é g e t T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k a d o m á n y o z t a . 151 130. M i k l ó s l i o r v á t - d a l m a t i a i b á n v i s s z a a d j a T r a u v á r o s n a k a z o n

j a v a k a t , m e l y e k e t t ő l e e g y k o r I s t v á n b á n e l v e t t 152 131. D é n e s b á n és z a l a m e g y e i f ő i s p á n n a k b i z o n j - s á g l e v e l e , liogy

I V . L á s z l ó k i r á l y p a r a n c s á b ó l a k u s t á n i n e m e s e k f ö l d j é t m e g -

h a t á r o l t a 153 132. T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k sz. P é t e r és P á l t i s z t e l e t é r e székes-

e g y h á z á b a n o l t á r t s z e n t e l b e 154 133. A b u d a i k á p t a l a n n a k j e l e n t é s e E r z s é b e t i f j a b b k i r á l y n é h o z

S y m o g h e l y s é g h a t á r a i n a k s z a b á l y o z á s á r ó l 154 fí 34. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y P é t e r , H e t y r u l i

és S á n d o r , G y ö r g y fiainak h e v e s m e g y e i j a v a i k b a n a h a t á r j á -

r á s m e g t ö r t é n t 156 135. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y I s t v á n Spocli-

n a k fia H r u s e u c l i n e v ű f ö l d é t S a m p s o n , B o l e t a fiának e l a d t a . 158 Li-36. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y o s b i r t o k c s e r é t t á r g j - a z ó b i z o n y -

s á g l e v e l e , M i s k o l c z n e m z e t s é g b e l i M i k l ó s , és t ö b b P e r e z n e i

b i r t o k o s k ö z t 1 59

137. A pécsi k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y M i n d s z e n t és

A l m a h e l y s é g e k k ö z t a h a t á r o k s z a b á l y o z t a t t a k 161 138. A zágrAbi k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S u l i o m e r n i c h a

és S t y r o c l i e n e h e l y s é g e k b e n a t o p l i c z a i a p á t , s M a r k o M á r - t o n n a k fia és B a d i s z l ó I s á n n a k fia k ö z t ú j h a t á r s z a b á l y o z á s

t ö r t é n t 16*

139. A k e r e s z t e s e k s z é k e s f e h é r v á r i k o n v e n t j é n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y P o c h u n t a i G a b r i a n B o b r a n e v ű f ö l d j é t e l a d t a V r i t n y a k i

H e n r i k c o m e s n e k ' ' 6 4

(13)

Lap.

140. Trau város nagytanácsa segedelmet liatái-oz Arbe sziget tűz

által károsodott lakosainak 135

1 2 7 6

141. IV. László k i r á l y n a k P e z y e lietységet t á r g y a z ó a d o m á n y a

Berencliei E n d r e m e s t e r s z á m á r a 166 142. IV. L á s z l ó k i r á l y n a k e g y m a l o m h e l y e t a G y ö n g y ö s folyó

m e l l e t t , s u g j - a n o t t 50 h o l d n y i f ö l d b i r t o k o t t á r g y a z ó ado-

m á n y a a g y ő r i p ü s p ö k s z á m á r a 168 143. IV. László k i r á l y n a k Bezew földet t á r g y a z ó a d o m á n y a P a n -

ky-i J a k a b comes s z á m á r a 169 144. IV. László k i r á l y n a k r e n d e l e t e J á n o s szlavóniai b á n h o z ,

h o g y T o r n o v a helységet vissza a d j a o r v o s á n a k G e l l é r t n e k . 171 145. IV. László k i r á l y n a k másik rendelete J á n o s szlavóniai b á n -

hoz u g y a n a z o n t á r g y b a n 171 146. IV. László k i r á l y n a k engedélye, h o g y Chepan U n g m e g y e i

v á r j o b b á g y Chepel n e v ű földét P a n c h i J a k a b n a k eladhassa. 172 147. I V . László k i r á l y J á n o s E n á r d fiának népeit a zulusma és

n y e s t a d ó alól f e l m e n t i 173 148. V. Incze p á p a K o l u m b á n t r a u - i p ü s p ö k n e k lemondása u t á n

J á n o s g r i g o r i s s a i p r é p o s t o t nevezi k i t r a u - i püspöknek. . 174

;14y>XXI. J á n o s p á p a a n o n a i d o m o k o s r e n d i m o n o s t o r b a n elkö-

v e t e t t liatalmaskodások i r á n t i n t é z k e d i k 176 150. XXI. J á n o s p á p a Salvius trebignei püspököt nevezi ki r a g u -

zai érseknek 177 151. C o n t a r e n o J a k a b velenczei dogé felszóllítja Michaeli M a r k o t

osseroi g r ó f o t , h o g y azon kereskedőknek, kik az osseroiak á l t a l a t e n g e r e n károsítt a t t a k , elégtételt eszközöljön. . . 180 152. Máté k i r á l y i t á r n o k m e s t e r eláll a z á g r á b i egyház népeinek

a d ó z t a t á s á t ó l . 182 153. K o l u m b á n t r a u - i p ü s p ö k bizonyos követelését á t e n g e d i

Casotti M i k l ó s n a k • 183 54. Az egri k á p t a l a n n a k bizonyságlevele, h o g y Cliepán V n g m e -

gyei v á r j o b b á g y Chepel n e v ű b i r t o k á t eladta P a n c h i J a -

k a b n a k 184 55. A pécsváradi k o n v e n t n e k bizonyságlevele, h o g y a Nenipty-i

nemesek és a Koazdy v á r több j o b b á g y a i b i r t o k u k h a t á r a i t

v á l a s z t o t t b i r á k k ö z b e n j á r á s a á l t a l s z a b á l y o z t á k . . . . 186 156. A keresztesek székesfehérvári k o n v e n t j é n e k bizonj-ságlevele,

hogy Sister comes fiai Csősz földben s t a t u á l t a t t a k . . . . 188 157. Sopron város községe és Tódor soproni keresztes előtt P e r o

soproni p o l g á r K l i m p a sopronmegyei helységet a borsmon-

strai k o n v e n t n e k h a g y o m á n y o z z a 188 Ossero szigetnek lakosai követeket k ü l d e n e k Contareno J a -

kab velenczei dogéhoz, h o g y az ellenök i n d í t o t t vádok t e k i n t e t é b e n m é l t á n y o s i n t é z k e d é s e k e t eszközöljenek. . . 186

(14)

Lrt»„

159. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k G e r z e n c z e v á r m e g y é t t á r g y a z ó a d o -

m á n y a a z á g r á b i p ü s p ö k s z á m á r a 190 160. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k H o l g e s f ö l d e t t á r g y a z ó a d o m á n y a '

S i m o n c o m e s , S a l a m o n n a k fia s z á m á r a 192 161. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i I I . E n d r e és I V . B é l a k i r á l y o k -

n a k a d o m á n y a i t a z á g r á b i e g y h á z s z á m á r a 193 162. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k W l k , m a g v a s z a k a d t z á g r á b i v á r j o b -

b á g y j a v a i t t á r g y a z ó a d o m á n y a T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k és a z á g r á b i e g y h á z s z á m á r a

163. I V . L á s z l ó k i r á l y T o r n á v á h e l y s é g e t f e l m e n t i a z á g r á b i f ő -

i s p á n t ö r v é n y h a t ó s á g a a l ó l 196 164. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k i s m é t e l t r e n d e l e t e J á n o s s z l a v ó n i a i

b á n h o z , h o g y T o r n o v a h e l y s é g e t a d j a vissza o r v o s á n a k Gel-

l é r t n e k 198 165. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k G a r i g v á r á t t á r g y a z ó a d o m á n y a Ti-

m o t é z á g r á b i p ü s p ö k s z á m á r a . 199 166. I V . L á s z l ó k i r á l y f e l m e n t i a z á g r á b i e g y h á z W a s k a m e l l e t t i

b i r t o k á t a s o m o g y i f ő i s p á n t ö r v é n y h a t ó s á g a a l ó l . . . . l'J9 167. I V . L á s z l ó k i r á l y C h e r m e l e h e l y s é g f e j é b e n , h o l a r a n y b á n y a

n y i t t a t o t t , M á t y á s E n d r e fiának N a d a s e r h e l y s é g e t a d o m á -

n y o z z a 199 168. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k D o p o p u t , D a m a s i és m a l a s i f ö l d e k e t

t á r g y a z ó a d o m á n y a L á s z l ó e s z t e r g a m i p r é p o s t s z á m á r a . . 202 169. I V . L á s z l ó k i r á l y a t e l k i m o n o s t o i - t e g y e s í t i a n y ú l s z i g e t i

a p á c z a z á r d á v a l 2 0 5 170. E r z s é b e t k i r á l y n é n a k r e n d e l e t e , h o g y B á b u n b i r t o k a , m e l y

e g y k o r M á r i a k i r á l y n é p a r a n c s á r a j o g t a l a n ú l S á n d o r m e s -

t e r t ő l e l v é t e t e t t , n e k i i s m é t v i s s z a a d a t t a s s é k 206 171. M i k l ó s e r d é l y i v a j d a f e l s z ó l l í t j a B o x a fiait, L á s z l ó , D o n c s ,

M i k l ó s és F e r e n c z m e s t e r e k e t , h o g y h o z z á M e d g y e s r e v a l a -

k i t k ü l d j e n e k . 1277. k ö r ű i 207 172. J ü a n c o m e s , I r o z l ó fiának a d o m á n y a S z e n t J a k a b , a S z á v a

s z i g e t é n l é v ő a p á t s á g a s z á m á r a 208 173. A c s á s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S y r b o k és

é r d e k t á r s a i O t h n a i b i r t o k u k n a k r é s z é t e l a d t á k B e n e d e k

c o m e s n e k 209 174. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k l i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S y r b o k

c o m e s D o b r o l e c l i f o l y ó m e l l e t i b i r t o k á t e l a d t a B e n e d e k

c o m e s n e k 210 175. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y V o y n c h Z a -

p a c h k n a k fia T y m e n n i c l i a n e v ű b i r t o k á t e l a d t a S t e p k fiainak 212 176. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B a l á z s G u r k -

n a k fia P o l y c h a i b i r t o k á t e l a d t a P á l , Sebesk fiának. . . . 2 1 4 177. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e K a p l a n n e m z e t s é g b e l i

D é n e s n e k v é g i n t é z k e d é s é r ő l 214.

(15)

Lap.

178. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós. Stacz- nak fia, Bechta Otrochyk fiának és László Leusztacli fiának

az elkövetett sértésekért eleget tett 215 179. A fehérvári káptalannak jelentése IV. László királyhoz,

hogy Simon comes Salamonnak fia Holges birtokában statu-

áltatott 216 180. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mártha asszony-

nak István comes özvegyének, fia Bálás által férje javaiból

minő tárgyak adattak vissza. . 217 181. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Brochinai

nemesek brochinai birtokukat eladták Perchinus comesnek 218 182. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Katalin Royki

Mikónak özvegye a neki hitbérül j u t o t t birtokot István,

Márton fiának, és rokonainak eladta 219 183. A zobori konventnek bizonyságlevele, hogy Márton Garam

melletti szent benedeki apát Fülöp esztergami érsek ellen tiltakozott, ki a tatárok kivonulása után az apátságnak

több birtokát elfoglalta 220 184. Sur kabolti várnagy tudósítja Máté soproni főispánt, hogy

az Osl nemzetségből való Móricz comest visszahelyezte

Thoutteluk föld birtokába 221 185. Keled Kelednek fia óvást tesz azon liatalmaskodások ellen,

melyeket Miklós Arnoldnak fia Niczk helységben elkövetett. 222 186. Békekötés Spalato és Trau dalmatiai városok közt. . . . 223

1278.

187. IV. László király a nyúlszigetet adományozza a boldog-

ságos asszony tiszteletére ott felszentelt apáczazárdának. . 231 188. IV. László király Márton győri várjobbágy örökös nélkül

történt halála után annak telkét adományozza Csitváni

Egyed comesnek 232 189. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy Miklós válasz-

tott esztergami érsek, és testvére Gyula, Tóthi földet Hip-

polit esztergami kanonokra átruházták 232 190. IV. László királynak Farkasfalva és Pokoy helységeket tár-

gyazó adománya Palan comes számára 233 191. IV. László király átírja és megerősíti László szepesi főis-

pánnak emlékiratát, mely szerint a király parancsára Fülöp

és Ehellő fiait bíróilag birtokukba visszahelyezte. . . . 233 192. A velenczei köztársaságnak határozata, hogy a Velencze fel-

sőbbsége alatt álló dalmacziai városok grófjai a velenczei

nagy tanács tagjai legyenek 233 193. Gyula országbírónak bizonyságlevele, hogy Roland bánnak

fiai Aravicha helységet örökbirtokúl átengedték anyjuknak. 234 194. Kontromanovich István boszniai bán privilégiuma az Oma-

chű,vich comesek számára

(16)

195. M i k l ó s s z l a v ó n i a i b á n n a k a z a l a t t a á l l ó b i r á k és a d ó s z e d ő k - liez i n t é z e t t p a r a n c s a , h o g y G e r z e n c z e v á r m e g y é b e n , m e l y

a z á g r á b i p ü s p ö k n e k a d o m á n y o z t a t o t t . el n e j á r j a n a k . . . 235 196. J á n o s k a l o c s a i é r s e k m e g e r ő s í t i a r i m a v ö l g y i a r a n y b á n y á -

szok 1268-ki és 1270-ki s z a b a d a l m a i t 236 197. G e r g e l y c o m e s és k i k ü l d ö t t b i r ó t á r s a i n a k j e l e n t é s e P é t e r

n á d o r h o z , a z O c h u z c o m e s á l t a l v é g h e z v i t t e r ő s z a k o s k o d á s o k

f e l e t t i n y o m o z á s a i k e r e d m é n y é r ő l 237 198. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z ó n y s á g l e v e l e , h o g y I v á n B u r i s z -

l ó n a k fia P o l y c h n a b a n l é v ő b i r t o k r é s z é t e l a d t a I l l é s s z á s z

c o m e s n e k . . . . 237

199. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y E g y e d B a g j - n n a k fia és D o m o k o s I v á n n a k fia s z ő l l e j ü k e t e l a d t á k O d o v i c l i c o m e s n e k 2 :9 200. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B o g d o s z l ó és

P o u s a G a r i g - i v á r j o b b á g y o k g a r i g i ö r ö k b i r t o k u k a t e l a d t á k

J a k a b , S t e p k fiának 241 201. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y D e t r e c o m e s fiai

O z d a b u g l i b i r t o k o t Szulxai J á n o s fiainak e l z á l o g o s í t o t t á k . . 242 2 02. A p é c s i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y L ő r i n c z n e k fiai

L ő r i n c z , T a m á s és é r d e k t á r s a i , L a y m e r h e l y s é g b e l i b i r t o -

k u k a t I l l é s c o m e s n e k és é r d e k t á r s a i n a k e l a d t á k 2 4 3 203. A v á c z i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y N á n d o r - i B é n á i d

és J a k a b I w a n n e v ű f ö l d ü k b ő l 113-olczvan h o l d a t á t e n g e d t e k

M e n e y E n d r é n e k 2 4 3 204. A z á g r á b i k á p t á l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a S u r l ó

n e m z e t s é g b e l i e k S e r n o v h e l y s é g e t e l a d t á k a t o p u s k a i a p á t -

n a k 243 205. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a B a t h e i n e m -

z e t s é g b e l i e k B r o c l i i n a h e l y s é g e t á t e n g e d t é k a t o p u s k a i a p á t -

s á g n a k -1 •->

206. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y P o v o n a n e i u - z e t s é g b e l i B u d u o y és r o k o n a i P o v o n a h e l y s é g e t és V l k o m

s z i g e t e t e l a d t á k a t o p u s k a i a p á t n a k 246 207. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y D e t r e k

W l c h i n á n a k fia S e k e r i e h e l y s é g b e n l é v ő b i r t o k á t e l a d t a T i - m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k

208. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S á n d o r P é t e r - n e k fia és M á t é B a l á z s n a k fia P l a n i a h e l y s é g e t e l a d t á k

T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k - ^6

209. L e s i n a és B r a z z a s z i g e t e k a l á v e t i k m a g u k a t a v e l e m z e i k ö z -

t á r s a s á g f ő h a t a l m á n a k - 4 7 2 1 0 . A v e l e n c z e i k ö z t á r s a s á g n a g y t a n á c s á n a k e r r e v o n a t k o z ' «

h a t á r o z a t a

2 í \ . A v e l e n c z e i k o r m á n y i n t é z k e d é s e a L e s i n a és B r a z z a s z i g e - t e k p o d e s t á j á n a k e l l á t á s i r ó l

(17)

Lap.

1 2 7 9 .

2 1 2 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k a K a n y i T a m á s h ű t l e n s é g e f o l y t á n r e á s z á l l ó t j a v a k a t t á r g y a z ó a d o m á n y a , T a m á s c o m e s és

J á n o s m e s t e r , B a r n a b á s n a k fiai s z á m á r a 250 2 1 3 . I V . L á s z l ó k i r á l y P e r c h i n u s c o m e s h a l á l a u t á n a n n a k

j a v a i r ó l n a g y b a t y j a M e r c u l i n u s c o m e s , és t e s t v é r e A n t a l

é r d e k é b e n i n t é z k e d i k 2 5 3 214. I V . L á s z l ó k i r á l y F y o t h á t , F a r k a s n a k fiát, C s u r m a f ö l d e

b i r t o k á b a n m e g e r ő s í t i 255 215. I V . L á s z l ó k i r á l y H e n r i k b á n fiait és n é h á y t á r s á t k e g y e l -

m é b e n r é s z e s í t v é n , b i r t o k u k a t b i z t o s í t j a . 2 5 6 216. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a L i p t ó - i v á r n é p e i n e k j o g a i t . 256

217. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k M e g y e r f ö l d é t t á r g y a z ó a d o m á n y a

J á n o s c o m e s , I s é p n e k fia s z á m á r a . 2 5 8 218. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i V. I s t v á n k i r á l y n a k a G a r a m

f o l y ó n l é v ő e g y m a l o m , és e g y b a r s i t e l e k b i r t o k á t m e g e r ő - s í t ő 1 2 7 2 - k i a d o m á n y á t a G a r a m m e l l e t t i sz. b e n e d e k - i

a p á t s á g s z á m á r a 2 5 8 219. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a s o m o g y i k o n v e n t n e k e g y

1 2 7 7 - k i , M o g y o r e y h e l y s é g b i r t o k v i s z o n y a i n a k s z a b á l y o z á -

s á t t á r g y a z ó o k m á n y á t 2 6 0 2 2 0 . I V . L á s z l ó k i r á l y M i h á l y t és T u r n á t t o r n a i v á r j o b b á g y o k a t

n e m e s i r a n g r a e m e l i 2 6 0 2 2 1 . I I I . M i k l ó s p á p a f r á t e r F ü l ö p ö t n e v e z i k i r a g u z a i é r s e k -

n e k 2 6 0 2 2 2 . C o n t a r e n o J a k a b v e l e n c z e i d o g é n e k l e v e l e M á t é n á d o r h o z ,

m e l y l y e l t ö b b , M a g y a r o r s z á g b a n m e g k á r o s o d o t t v e l e n c z e i

k e r e s k e d ő s z á m á r a k i e l é g í t é s t k í v á n 262 223. F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k és a p o s t o l i k ö v e t m e g e r ű s í t l T i m o t é t

z á g r á b i p ü s p ö k ö t G e r z e n c z e m e g y e b i r t o k á b a n 2 6 3 224. M i k l ó s s z l a v ó n i a i b á n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y A g h a n e m -

z e t s é g b e l i P é t e r K o z o l i n b i r t o k á t e l a d t a a z á g r á b i k á p t a -

l a n n a k 2 6 4 225. A z e s z t e r g a m i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y E t r u c h -

n a k fiai, E t r u c h és M i k l ó s m e s t e r e k , b i r t o k u k b a n o s z t o z -

k o d t a k . 267 2 2 6 . A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a z A b a d i c s a -

l á d b e l i e k S e b e s t y é n f ö l d e t e l a d t á k A l b r e c h t n e k , P é t e r fiá-

n a k 2 6 8 227. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B e t r i k c o m e s

fiai O z d a b u g l i b i r t o k o t S z u h a i J á n o s fiaitól k i v á l t o t t á k . . 270 228. A s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y I V .

L á s z l ó k i r á l y p a r a n c s á r a J á n o s c o m e s M e g y e r b i r t o k á b a n

s t a t u á l t á t o t t • 2 7 0 229. A v a s v á r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y J á k és m á s

MONUM. H U X G . H I S T . D I P L . X X I I . B

(18)

Lep. 0 Osl n e m z e t s é g b e l i e k b i z o n y o s e g y e n e t l e n s é g e i k e t b a r á t s á g o s

e g y e z k e d é s ú t j á n e l i n t é z t é k 270 2 3 0 . A p o z s é g a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y L á s z l ó I s t

v á n n a k és M i k l ó s E m c h u d n a k fiai B o r s o d h e l y s é g e t D a c z i a n

m e s t e r és K r i s t ó f , J á n o s fiainak e l a d t á k 2 7 1 231. A v á c z i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B o l c h a r d c o m e s

a T e n a n b a n l a k ó v e n d é g e k n e k s z a b a d s á g o k a t a d o m á n y o z o t t . 272 232. A v e s z p r é m i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y K a t a l i n ,

Z o l o k n e m z e t s é g b e l i I l l é s n e k ö z v e g y e A d a n d h e l y s é g e t

T o r w o y - i P é t e r m e s t e r n e k e l a d t a 274 233. A p é c s v á r a d i k o n v e n t n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y J á n o s

B o t h n a k fia b i r t o k á t F ü l ö p , E m b i l fiának e l a d t a . . . . 276 2 3 4 . A s o m o g y v á r i k o n v e n t n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y I h a i S á n -

d o r c o m e s és fia B a l á z s t ö b b s z ö l l ü t , s z á n d o f ö l d e t és m a l o m -

h e l y e t v e t t e k . . . 277

235. A t i h a n y i k o n v e n t n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y D á n i e l és M e r s e l ő r i n t e i n e m e s e k a l s ó - ö r s i b i r t o k u k a t P á l és M i h á l y

a l s ó - ö r s i j o b b á g y o k n a k e l a d t á k . 278 236. H . k i r á l y i f ő l o v á s z m e s t e r és m o s o n y i f ő i s p á n s z a b á l y o z z a a

L e i t h a f o t y ó n l é v ő m a l m o k n a k ő r l é s i i l l e t é k é t . . . . 279 2 3 7 . A R e i c h a s z l a v ó n i a i v á r h o z t a r t o z ó p r a e d a l i s t á k j o g a I V .

L á s z l ó k i r á l y 1 2 7 9 - k i p r i v i l é g i u m á n a k a l a p j á n 280 2 3 8 . L o d o m é r e s z t e r g a m i é r s e k m e g k e r e s i B e r e k y T a m á s c o m e s t ,

h o g y M i h á l y c s a n á d i a p á t m e g é r k e z é s e i g e n n e k j ó s z á g a i r a

g o n d o t v i s e l j e n . 1 2 7 9 — 1 2 9 7 288

1280.

2 3 9 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K a b o l d v á r á t t á r g y a z ó a d o m á n y a Csák

n e m z e t s é g b e l i M a r k c o m e s fiai s z á m á r a 288 2 4 0 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k T e l u k y S o m o g y m e g y e i h e l y s é g r e

v o n a t k o z ó a d o m á n y a a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d a s z á m á r a . . 290 2 4 1 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k Szóllős h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

M i k l ó s c o m e s , P é t e r n e k fia s z á m á r a 291 242. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g u j í f j a és m e g e r ő s í t i a P e z y e f ö l d e t

t á r g y a z ó 1 2 7 6 - k i a d o m á n y á t . 292 2 4 3 . I V . L á s z l ó k i r á l y V n g v á r a t ö b b j o b b á g y a i n a k m e g e n g e d i ,

h o g y T y b a n e v ű b i r t o k u k a t e l i d e g e n í t h e s s é k . . . 294 2 4 4 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k J á n o s t e l k e n e v ű b i r t o k o t t á r g y a z ó

a d o m á n y a M i k l ó s z ó l y o m i f ő i s p á n s z á m á r a 295 2 4 5 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k p r i v i l é g i u m a , m e l y l y e l M a c h o x o t és

t e s t v é r e i t T i m á r n e v ű b i r t o k u k k a l e g y ü t t n e m e s i r a n g r a

e m ' l i . . . . . . 2 9 5

246. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k T e l k y h e l y s é g e t t á r g y a z ó i k t a t á s i p a r a n c s a a s o m o g y i k o n v e n t h e z , n ő v é r e E r z s é b e t s z á m á r a . 297 2 4 7 . I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a n y j á n a k E r z s é b e t k i r á l y n é -

(19)

Lap.

n a k C h e h h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y á t f ő t á l n o k m e s t e r e

J a k a b s z á m á r a 298 248. E r z s é b e t k i r á l y n é B á b u n h e l y s é g e t , m e l y M a r i a k i r á l y n é

p a r a n c s á b ó l B a b u n i T i v a d a r t ó l j o g t a l a n u l e l v é t e t e t t , S á n -

d o r m e s t e r , T i v a d a r fiának a d j a v i s z a 299 249. E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é n a k C h e h h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á -

n y a f ő t á l n o k m e s t e r e B u z a d n e m z e t s é g b e l i J a k a b s z á m á r a . 301 250. I I I . Miklós p á p a F e r e n c z , az A r b e s z i g e t é n l é v ő b e n e d e k -

r e n li m o n o s t o r a p á t j á n a k é r d e k é b e n i n t é z k e d i k 302 251. A velenczei k ö z t á r s a s á g a v e g l i a i p ü s p ö k és gróf F r a n g e p á n

F r i g y e s k ö z t i e g y e n e t l e n s é g e k e t v á l a s z t o t t b i r ó s á g h o z u t a -

s í t j a 304 252. A v e l e n c z e i k ö z t á r s a s á g és a b r e b i r i g r ó f o k k ö z t i e g y e z -

k e d é s 305 253. F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k és a p o s t o l i k ö v e t n e k p a r a n c s a a fe-

r e n c z r e n d i e k v e r ó c z e i g u a r d i a n j á h o z , h o g y V e r ő c z e v á r o s k ö z s é g é t intse, m i s z e r i n t a t i z e d e t fizessék a z á g r á b i p ü s -

p ö k n e k 307 254. F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k és a p o s t o l i k ö v e t m a g e r ő s í t i I V .

L á s z l ó k i r á l y n a k G a r i c h v á r b i r t o k á t t á r g y a z ó a d o m á n y á t

a z á g r á b i p ü s p ö k s z á m á r a . . . 308 255. M a g y a r o r s z á g n a k p ü s p ö k e i m e g e r ő s í t i k I V . L á s z l ó k i r á l y -

n a k G e r z e n c z e v á r m e g y é t t á r g y a z ó a d o m á n y á t a z á g r á b i

p ü s p ö k s z á m á r a 3 0 8 256. I s t v á n o r s z á g b í r ó n a k e m l e k l e v e l e , hogy G u t k e l e d n e m z e t -

s é g b e l i A l a d á r és E n d r e u g y a n a z o n n e m z e t s é g b ő l v a l ó T i b a c o m e s t és fiait P e t h e és P e l b a r t h i d a h e l y s é g e k k i v á l t h a t á -

s á r a j o g o s í t o t t á k 309 257. Az a r b e i p ü s p ö k n e k n y i l a t k o z a t a a k ö z t e és A r b e s z i g e t

h a t ó s á g a k ö z t f e n n f o r g ó n e h é z s é g e k t á r g y á b a n 309 258. J a k a b csaszmai p r é p o s t n a k j e l e n t é s e F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k

és a p o s t o l i k ö v e t h e z , h o g y p a r a n c s á h o z k é p e s t V e r ő c z e és L i p o a k ö z s é g e k e t , m i v e l a z á g r á b i p ü s p ö k n e k n e m a k a r j á k a

t i z e d e t fizetni, k i k ö z ö s í t e t t e 310 259. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k u g y a n a z o n t á r g y b a n j e l e n t é s e

u g y a n a h h o z

260. A f e h é r v á r i k á p t a l a n n a k j e l e n t é s e E r z s é b e t k i r á l y n é h o z , h o g y B á b u n h e l y s é g S á n d o r m e s t e r , T i v a d a r fiának ö r ö k -

b i r t o k a 312 261. A H a y - i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y László, F a r -

k a s n a k fia, G y o p u l h e l y s é g e t e l a d t a T e p r e z n e v ű k u n n a k . . 3 1 3 262. A p o z s é g a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a P o z s é g a - i

v á r t ö b b j o b b a g y a k í v á n a t á r a C l m r c l i u n y k h e l y s é g h a t á r -

s z a b á l y o z á s a á l t a l I b r a h i n n e k b i r t o k a r e n d e z t e t e t t . . . . 314 263. A p é c s v á r a d i k o n v e n t n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S e m i e n

b *

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

* ) Szkófiumos.. petebamus, tam scilicet in deducendis nobis secure, quam 111 commendandis apud passam et suos anricos. Subjunxit post, quod quum ipse esset a parvulo par- va

Quod semel a Sacratissima Maiestate Vestra mihi pro sua bonitate et munificen- tia clementer collatum integre et peculiariter iuxta morem antea solitum, nimirum quod se extendit

s a XIII. CXXXVIIL és CXLIX. számokat Verancsics Antalnak sajátkezü- leg írt fogalmazványai után közöltem, melyek a nem- zeti múzeum „1681. A többi maga Verancsics Antal

Quod dignant homines nullo tua carmina honore, Delectus facit hoc, non, Faberine, tumor ; Namque ii non laudant, nisi quae sunt digna Marone,.. Pauca licet fuerint, et sine

elhatározá hogy itt építi a várat. Azért czövekekkel kijelölé a helyet, melyet beépíteni szándékozott, és vázlatot készíte a vár fekvéséről és nagyságáról s a

ság egyes tartományaira adó kivettessék. Justitiario Terre Laboris et Comitatus Molisij. Fidelitati tue nuntiamus ad gaudium, nec minus per te volumus tidelibus nostris decrete

1649, april.. szegény urunknak tött igiretit, nagyságod is megtartja és suo tempore levelet is ád a szerint mint az szegény urunké volt, melyben mind az méltóságot s mind

12*.. is, melyekben lívö dispositióihoz kípest a fővezér- nek küldöttem sietve postáimat Galambvárába, Pori- esára, Jeni-Palánkra, Tömösvárra és L.-Fejérvárra is