M O NU M E N TA H U N G Á R I ÁÉ H I S T O R I C A.

748  Download (0)

Full text

(1)

M O N U M E N T A

H U N G Á R I Á É H I S T O R I C A .

DIPLOMÁT ARI A.

X X I L

(2)

M O N U M E N T A H U N G Á R I Á É H I S T O R I C A

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

K I A D J A

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

T Ö R T É N E L M I B I Z O T T S Á G A .

E L S Ő O S Z T Á L Y .

H U S Z O N K E T T E D I K K Ö T E T .

BUDAPEST, 1874.

E G G E N R E R G E R F F R D 1 N Á N D M A K A D É M I A I K Ö N Y V Á R U S M Á I . .

(3)

C O D E X D I P L O M . A R P A D I A N U S C O N T I N U A T U S ' .

ÁHPÁDKORI

Ú J O K M Á N Y T Á R .

A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSAGA

MEGBÍZÁSÁBÓL KÖZZÉ T E S Z I

W E N Z E L < a s z r \ v ,

M. AKAD. RKNDKS TAG.

\ : ' . - V - e c M i n m

T I Z E N K E T T E D I K K O T E T .

BUDAPEST, 1874.

E G G E N B E R G E R F E R D I N Á N D M. A K A D É M I A I K Ö N Y V Á R U S N Á L .

(4)
(5)

T A R T A L O M .

Lap, 1 2 7 0 .

1. V. I s t v á n k i r á l y , k o r o n á z t a t á s á n a k e m l é k é r e s a t y j a l e l k i ü d v e é r t , a z e s z t e r g á l n i k á p t a l a n n a k E p e i l i e t y s é g e t a d o m á - n y o z z a

2. V. I s t v á n k i r á l y E p e i h e l y s é g e t a z e s z t e r g a m i k á p t a l a n n a k a d o m á n y o z v á n , a z o n n a n e l k ö l t ö z n i k i v á n ó s z ő l l ő m í v e l ő n é p e k t ő l a z ez i r á n t i e n g e d e l m e t m e g t a g a d j a

3. V. I s t v á n k i r á l y n a k a h ű t l e n s é g b e n b ű n ö s M i k l ó s , A r n o l d

e o m e s fia b i r t o k á t t á r g y a z ó a d o m á n y a , P o n y c h b á n s z á m á r a . fí 4. V. I s t v á n k i r á l y n a k p r i v i l é g i u m a , m e l y l y e l J á n o s c o m e s t .

( J a j n a k fiát, és fiait D o u o u c l i h e l y s é g b i r t o k á b a n és a

S z e t l i - i m o n o s t o r k e g y ú r i j o g á b a n m e g e r ő s í t i 10>

5. V. I s t v á n k i r á l y n a k R o z g o n j ' t , B a a t f ö l d e t , L á p u s p a t a k o t és t ö b b m á s j a v a k a t t á r g y a z ó a d o m á n y a R a i n a l d c o m e s

k i r á l y i f ő l o v á s z m e s t e r s z á m á r a 12 6. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i a p a n n o n h a l m i a p á t s á g n é p e i -

n e k v á m s z a b a d s á g á t 14 7. V . I s t v á n k i r á l y a t y j á n a k I V . B é l á n a k H i d v é g f ö l d e t t á r -

_ y a z ó a d o m á n y l e v e l é t M i k ó z ó l y o m i i s p á n fiai r é s z é r e

á t i r j a s m e g e r ő s í t i 16.

8. V. I s t v á n k i r á l y n a k D a n ó c z b i r t o k o t és a g e c s i m o n o s t o r

k - g y ú r i j o g á t t á r g y a z ó a d o m á n y a S e l k e c o m e s s z á m á r a . . 17 9. V . I s t v á n k i r á l y n a k V i s n y ó h e l s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

R a j n o l d f ő l o v á s z m e s t e r e s z á m á r a . ' 18 10. V. I s t v á n k i r á l y n a k i t é l e t l e v e l e , m e l y l y e l B i l i e g e é - V á s o n

b i r t o k o k a t I g m á n d i M i k l ó s n a k o d a h a t á r o z z a 19 11. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I I . E n d r e k i r á l y n a k t ö b b v a s -

v á r i v á r j o b b á g y f ö l s z a b a d u l á s á t t á r g y a z ó 1205-ki o k m á -

n y á t a S z e l e s t e y c s a l á d b é l i e k k é r t é r e . 2 0 12. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i T i m o t é t z á g r á b i p ü s p ö k ö t V a s -

k a m e l l e t i b i r t o k á b a n 2 0

(6)

Top.

13. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i t e s t v é r e B é l a s z l a v ó n i a i lier- c z e g u e k h á r o m h e l y s é g e t t á r g y a z ó í t é l e t é t a z á g r á b i e g y - h á z s B r a t o g n a fiai és u n o k á i k ö z t

14. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i B é l a s z l a v ó n i a i b e r e z e g n e k P r i -

b i s z l ó c o m e s ö z v e g y e és a z á g r á b i k á p t a l a n k ö z t i Í t é l e t é t . 21 15. V . I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d á n a k

1 2 5 9 - k i a l a p í t ó l e v e l é t 21 16. V . I s t v á n k i r á l y n a k L ö v ő i d , R e n d e k , E s z t e r g á i - és F e n y ő f ő

h e l y s é g e k e t t á r g y a z ó a d o m á n y a C s á k b á n s z á m á r a . . . 2 - 17. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k T ö n y e h e l y -

s é g e t t á r g j - a z ó a d o m á n y á t a S z e n t M á r i a s z i g e t é n f e k v ő a p á c z a z á r d a s z á m á r a 2 • 18. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k U j b e c s é t

t á r g y a z ó a d o m á n y á t a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d a s z á m á r a . 24 19. V . I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k M e g y e r h e l y -

s é g e t t á r g y a z ó 1263-ki a d o m á n y á t J á n o s , I s i p n e k fia ,-zá-

m á r a . 25 20. V . I s t v á n k i r á l y n a k G á h h e l y s é g a d o m á n y á t m e g e r ő s í t ő p r i -

v i l é g i u m a T i b a , G y ö r g y c o m e s t e s t v é r e s z á m á r a .

2 1 . V . I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . Béla k i r á l y n a k a G a l ^ ó c z i - i és N y i t r a - i v á r t ö b b b i r t o k á t t á r g y a z ó a d o m á n y á t S e r e f e l

c o m e s s z á m á r a 26 22. V . I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k H a r k a h e l y -

s é g e t t á r g } - a z ó a d o m á n y á t K u r u i , F ü l ö p m e s t e r n e k fia s z á -

m á r a 27 23. V. I s t v á n m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k a F e h é r v á r i és

S z o l g a g y ő r i v á r a k b i z o n y o s f ö l d e i t t á r g y a z ó a d o m á n y á t

M i k l ó s E m r i h n e k fia s z á m á r a 27 24. V. I s t v á n k i r á l y n a k i t é l e t l e v e l e , m e l y l y e l a C h a l o m j a n e m e -

s e k k ö z t S z e l é n y f ö l d é t t á r g y a z ó p e r t e l i n t é z i . . . . 2 - 25 V. I s í v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i O m o d é g y ő r i p ü s p ö k n e k 1 2 5 5 - k i

b i z o n y s á g l e v e l é t , m e l y s z e r i n t I V . B é l a k i r á l y p a r a n c s á r a G y ö r g y ö t O l p e r n e k fiát U g l i n r á b a k ö z i e s p e r e s t á l t a l Ob-

l a n c h f ö l d n e k b i r t o k á b a i k t a t t a . . . 29 20. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i a h e r é n y i v e n d é g e k s z a b a d a l m a i t . 29

V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k a G y ö r g y f ö l d b i r t o k o s és a c s e p r e g i v e n d é g e k k ö z t i b i r t o k c s e r é t h e l y - b e n h a g y ó o k m á n y á t . .

23. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k a g u e t l i i m o -

n o s t o r e g y h á z i v é d j o g á t t á r g y a z ó 1 2 6 5 - k i i n t é z k e d é s é t . . 31 29. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y 1262-ki o k m á -

n y á t , m e l y l y e l ez Z o n u k o t és fiait B o b u t i b i r t o k a i k b a n

v é d t e 3 1 '0. V. I s t v á n k>rály m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k V o y s z l ó

h e l y s é g m e g s z e r z é s é t t á r g y a z ó o k m á n y á t p n y ú l s z i g e t i

a p á c z a z á r d a s z á m á r a 3 2

(7)

-ii. V. I s t v á n királynak bizonyságlevele, h o g y P é t e r és J á n o s a s o p r o n i vár emberei Sadani b i t o k u k a t a b o r s m o n o s t r a i a p á t -

s á g n a k átengedték 33 32- E r z s é b e t k i r á l y n é n a k B ö ö s és Á r p á s h e l y s é g e k e t t á r g y a z ó

a d o m á n y a Lothard, Omodénak fia számára 3 4 33. István kalocsa-bácsi érseknek szabadalma R i m a - B á n y a - i

v e n d é g e i számára 34

>4. J o a k i m szlavóniai bán megerősíti Hodus z á g r á b i f ő i s p á n - n a k a zágrábi püspök s Á b r a h á m moruchai comes és érdek-

társai k ö z t h o z o t t Ítéletét 35 35. Hodus z á g r á b i f ő i s p á n n a k P z e r i c h h e l y s é g e t t á r g y a z ó

í t é l e t e T i m o t é zágrábi p ü s p ö k s A b r a h a m m o r u c h a i c o m e s

é s a Glavnicliai várnak több jobbágj'ai és v á r n é p e i közt. . 36

$6. A z e s z t e r g a m i k á p t a l a n újból átírja III. Béla k i r á l y n a k t ö b b j ó s z á g o t tárg3-azó a d o m á n y á t a n y i t r a i e g y h á z szá-

m á r a 38 i 7 . A z e s z t e r g a m i káptalannak b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y Máté

mester e s z t e r g a m i őrkanonok és h á r o m e s z t e r g a m i lelkész

a z á t s z o l g á l t a t a n d ó g y e r t y á k ü g y é b e n e g y e z k e d t e k . . . . 39 is. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y M i k l ó s

z á g r á b i v á r j o b b á g y n a k fiai S e p n i c h a i birtokukat Pernikol

oomesnek e l z á l o g o s í t o t t á k 40

1 2 7 1 .

oü. V. I s t v á n királynak Ujhely h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

.Lűrincz Szörényi bán számára 40 40. V. I s t v á n k i r á l y megerősíti a zágrábi püspök j o g a i t és sza-

b a d s á g a i t 4 3 4 1 . V. István k i r á l y a zágrábi püspök népeit pártfogása alá

veszi 4 3 4 2 . Y. I s t v á n k i r á l y rendelete a bánok és f ő i s p á n o k h o z , h o g y a

z á g r á b i püspök n é p e i t ne háborgassák 44 43. A g y ő r i káptalannak b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y Henrik c o m e s

D i t r i k n e k fia k é t g i r á t a B ő s ö n o k o z o t t károk f e j é b e n L o t -

hard comes s z o l g á j á n a k P e e c h i Miklósnak fizetett. . . . 44 4 4 . A v e s z p r é m i káptalannak bizonyságlevele, h o g y Szalók

n e m z e t s é g b e l i H e y m mester, Péter, Pál és Onth a Marczal

m e l l e t t f e k v ő S z a l ó k f ö l d e b i r t o k o n m e g o s z t o z t a k . t t . . . 44 4 5 . A zágrábi k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y A g l i a i nem-

zetségbeli Tamásnak fiai Scekeric nevű birtokukat eladták

I v á n c o m e s n e k és testvérének J a k a b n a k 45 16. A zágrábi káptalannak b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y Miklós

z á g r á b i v á r j o b b á g y n a k fiai Sepniclia-i birtokukat Pernichol

c o m e s n e k e l z á l o g o s í t o t t á k 45 47. S e g n a város h a t ó s á g á n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y Belsaninus,

o t t a n i lakos, h á z a i t a t o p u s k a i apátnak átengedte. . . . 45

(8)

4P. j ' i h á c s v á r o s és a t o p u s k a i a p á t k ö z t i e g y e s s é g , h o g y a z

e> yik a m á s i k n a k j o b b á g y a i t b i r t o k á b a n b e n e m f o g a d j a . . 4 7 1 2 7 2 .

4 ? . V. I s t v á n k i r á l y n a k t ö b b G ö m ö r m e g y e i h e l y s é g e t t á r g y á z ó i t é l e t l e v e l e a Z á h n e m z e t s é g b e l i e k , s k o p a s z D e t r i k és é r d e k -

t á r s a i k ö z t 48 5 0 . V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i a z o n s z e r z ő d é s t , m e l y l y e l

H e r c l i b a r s i p o l g á r a G a r a m f o l y ó n l é v ő m a l m á t a sz.

b e n e d e k i m o n o s t o r n a k e l a d t a 51 5 1 . V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k s z a b a d a l o m -

l e v e l é t t ö b b t r e n c s é n m e g y e i v á r j o b b á g y s z á m á r a . . . . 52 52. V . I s t v á n k i r á l y Z s ö r k ö n l a k ó v a s v á r i n y o l c z v á r j o b b á g y o t

a n e m e s e k r e n d j é b e i k t a t 5 3 53. A". I s t v á n k i r á l y T e r e s z t e n y e f ö l d t é r t T o r n a m e g y é b e n

K a c h u z i M o k u d fiainak a d o m á n y o z z a . 54 54. V. I s t v á n k i r á l y n a k a s o m o g y v á r i v e n d é g e k á l l á s á r a v o n a t -

k o z ó o k m á n y a 5 4 55. V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i I I . E n d r e és I V . B é l a k i r á l y o k -

n a k p r i v i l é g i u m a i t a z á g r á b i e g y h á z s z á m á r a 5 5 5 6 . V. I s t v á n k i r á l y m e g e r ő s í t i B u z a m e s t e r z á g r á b i k a n o n o k -

n a k m i s e a l a p í t v á n y á t 56 5 7 . T e o p o l o L ő r i n c z v e l e n c z e i d o g é a c u r z o l a i és m e l e d a i g r ó f o t

T r a u v á r o s e l ö l j á r ó s á g á n a k a j á n l j a 56 5 b . B r u n o o l m ü c z i é r s e k n e k j e l e n t é s e X . G e r g e l y p á p á h o z a m e -

g v á r és cseh k i r á l y k ö z t k ö t e n d ő b é k e s s é g t á r g y á b a n . 5 9 . M o y s n á d o r n a k s z á z t í z h o l d s z á n t ó f ö l d e t és ö t v e n h o l d t é r -

s é g e t t á r g y a z ó i t é l e t l e v e l e I v a n k a Mod fiának, M i k l ó s Che-

p á n fia és T a m á s E n d r e fia e l l e n i n d í t o t t p e r é b e n . . . . 58 6 0 . A b á c s i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y E n d r e m e s t e r

I v á n n a k fia N y é k n e v ű f ö l d e t s e r v i e n s é n e k L é n á i - d n a k i n - s c r i b á l t a

61. S i x t u s m e s t e r e s t e r ^ a m - k á p t a l a n i l e c t o r m i n t k i k ü l d ö t t k i r á l y i b í r ó a J á k n e m z e t s é g b e l i E l e k - és C l i e p á n n a k n é - h á n y k i r á l y i u d v a r n o k á l t a l k é t s é g b e v o n t ö r ö k t u l a j d o n - j o g á t

T h u k u r c h h e l y s é g r e n é z v e e l i s m e r i , és e r r ő l b i z o n y s á g o t á d . 60 t»2. A « h a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a Buchc'.ia

n e m z e t s é g t a g j a i O c l i n a - i b i r t o k u k e g y r é s z é t J a k a b c o m e s -

n e k ö r ö k ö s e n e l a d t á k *»0 6 3 . A f e h é r v á r i k á p t a l a n á t í r j a a z á g r á b i e g y h á z p r i v i l é g i u -

m a i t 61

« 4 . A p o z s é g a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B o r i c h b á n -

n a k u t ó d j a i b i z o n y o s p e r e s ü g y b e n e g y e z k e d t e k . . . . 61

«5. A p o z s o n y i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y P o t u n - i M ó r és F a r k a s b i r t o k u k k é t h a r m a d r é s z é t ö r ö k ö s e n e l a d j á k

B u l c h n a k , a p á p a i u d v a r n o k o k c c m e s é n e k 62

(9)

66. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y D á v i d P o u s á -

n a k fia z á g r á b i m a l m á t e l a d t a P é t e r z á g r á b i f ő e s p e r e s n e k . . 6S 67. A k e r e s z t e s e k e s z t e r g a m i k o n v e n t j é n e k b i z o n y s á g l e v e l e ,

h o g y S z e n t P á l , D o r o g h , és e g y é b h e l y s é g e k h a t á r a i t i l l e t ő - leg, a z e s z t e r g a m i é r s e k k e l és k á p t a l a n n a l b é k é s e n e g y e z - k e d e t t 63- 68. S e b e n i c o és T r a u v á r o s o k n a k e g y e z k e d é s e C e t t i n a és Clissa

v á r o s o k k ö z s é g e i v e l a j o g s z o l g á l t a t á s v i s z o n o s s á g á n a k t á r -

g y á b a n 66 69. F . s z é k e s f e h é r v á r i ő r k a n o n o k Y. I s t v á n k i r á l y n a k , D é n e s co-

m e s fiai é r d i b i r t o k á n a k h a t á r j á r á s á r ó l j e l e n t é s t t e s z .

1270 — 1272. 68 70. A b u d a i k á p t a l a n V. I s t v á n k i r á l y n a k j e l e n t i , h o g y a z é r d i

k i r á l y i f e g y v e r v i s e l ő k e t a z é r d i s z i g e t b i r t o k á b a v i s s z a h e - l y e z n i a k a r v á n , e n n e k az ócsai p r é p o s t és e m b e r e i e l l e n m o n - d o t t a k . 1 2 7 0 — 1 2 7 2 68- 71. A v a s v á r i k á p t a l a n j e l e n t é s e V. I s t v á n k i r á l y h o z , h o g y

S a a r i P á l c o m e s t ö b b b i r t o k o t e r ő s z a k o s a n e l f o g l a l t , m e - l y e k r e B a r n a b á s c o m e s G e r e g é n e k fia i g é n y t t a r t . 1270—

Q 1 2 7 2 69 I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i I I . E n d r e k i r á l y n a k L e s n i s s a

h e l y s é g n e k a d o m á n y o z á s á t h e l y b e n h a g y ó p r i v i l é g i u m á t a

t e m p l o m r e n d s z á m á r a 7 0 TfljflY. L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a t y j á n a k a z o n o k m á n y á t , m e l y -

b e n a z P e r e s f ö l d é t C h e p á n n a k a d o m á n y o z t a 71 74. S a l a m o n f e h é r m e g y e i f ő i s p á n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y

Seel és M i k l ó s I m r é n e k fiai R e g u m h e l y s é g r e v o n a t k o z ó b i r -

t o k j o g u k a t i g a z o l t á k 72 1 2 7 3 .

7í>. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k s z e n t M i h á l y h e l y s é g e t t á r g y a z ó

a d o m á n y a J a a k n e m z e t s é g b e l i C h e p á n s z á m á r a Tő 76. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k G a n , P o n c b a , B o t o u r és M e g e r h e l y s é -

g e k e t t á r g y a z ó a d o m á n y a D é n e s c o m e s s z á m á r a . . . . 76 77. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a z á g r á b i e g y h á z j o g a i t és sza-

b a d s á g a i t 77' 78. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k Y a j s z l ó h e l y s é g e t tárg}-azó a d o m á n y a

N e m p t y n e m z e t s é g b e l i M i k l ó s és J a k a b s z á m á r a . . . . 77 79. IV. L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i V. I s t v á n k i r á l y n a k i t é l e t l e v e -

l é í , m e l y l y e l ez B i l i e g e és V á s o n b i r t o k o k a t I g m á n d i Miklós-

n a k o d a h a t á r o z t a 79 80. IV. L á s z l ó m e g e r ő s í t i I V . B é l a k i r á l y n a k M o v s m e s t e r v é g -

r e n d e l e t é t m e g e r ő s í t ő o k m á n y á t 79 81. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K u l k e d h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

T r e p k J á n o s n a k fia s z á m á r a 81 82. I V . L á s z l ó k i r á l y M á t é , M i k l ó s , T a m á s és B a s s a g e n c s i l a k ó -

(10)

s o k a t a v a s v á r i v á r j o b b á g y s á g a l ó l k i v e s z i és n e m e s i r a n g r a

e m e l i . 8 3 83. I V . L á s z l ó királ}' t ö b b v a s m e g y e i v á r j o b b á g j - o t n e m e s s é g i

r a n g r a e m e l 8 3 8 4 . M á t é s z l a v ó n i a i b á n n a k b i z o n j - s á g l e v e l e , liogy D y d i c h i

h e l y s é g és a M e d v e v á r i t e r ü l e t e n f e k v ő b i z o n y o s s z ő l l ő k a

z á g r á b i polgái-ok t u l a j d o n á h o z t a r t o z n a k 85 85. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k b i z t o s a i m e g e r ő s í t i k F y o t h á t j a v a i n a k

b i r t o k á b a n n 86

86. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y V o i s a és M a - r i z l ó G l o d n á - b a n l é v ő b i r t o k u k a t G r e s e n c h e i E n d r é n e k

e l a d t á k 87 87. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y V a r a s d i I l l é s

P o l o n a n e v ű f ö l d é t e l a d t a T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k . 88. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k N i l o s h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

S e b e s t y é n t o r n a i c o m e s s z á m á r a . 1273. k ö r fii 87 89. T ö r v é n y k e z é s i b i z o n y í t v á n y b i z o n y o s B á l v á n y o s i V r b a s , és

S y d o n fiai k ö z t f e n n f o r g ó ü g y r ő l . 1273. k ö r f i i 88 1 2 7 4

90. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k S z e n t M i h á l y h e l y s é g e t t á r g y a z ó

a d o m á n y a L ő r i n c z c o m e s , P é t e r n e k fia s z á m á r a 88 91. IV. L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i N i l o s h e l y s é g e t t á r g y a z ó s a j á t

a d o m á n jrá t 90

92. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k a d ó m e n t e s é g i p r i v i l é g i u m a a z á g r á b i

e g y h á z n é p e i s z á m á r a 92

>93. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k Z a r á n k a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

S a l a m o n G á b o r n a k fia s z á m á r a 94 94. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K u v á l h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

P o u s a m e s t e r P e t r e s n e k fia s z á m á r a

95. I V . L á s z l ó k i r á l y a n y j á v a l , i d ő s e b b E r z s é b e t k i r á l y n é v a l ki-

b é k ü l v é n , L ő r i n c z c o m e s n e k v i s s z a a d j a V á g - U j h e l y b i r t o k á t . 93 96. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k N é v e g h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

M i h á l y c o m e s ú j v á r i v á r n a g y s z á m á r a 101 97. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k Salii P é t e r b i r t o k á t t á r g y a z ó a d o m á n y a

K u e s k u t h i G y ö r g y c o m e s s z á m á r a 103 98. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k V i n d o r n y a S z ő l l ő s h e l y s é g e t t á r g y a z ó

a d o m á n y a P é c z n e m z e t s é g b e l i B e n e d e k s z á m á r a 105 99. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k H a l m i h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

T a m á s m e s t e r , G á b o r m e s t e r n e k fia s z á m á r a 105 1 0 0 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K ö k é n y e s h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á -

n y a , T a m á s m e s t e r , G á b o r m e s t e r n e k fia s z á m á r a . . . . 107 101. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k B i g n e h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

J á n o s , K o n r á d c o m e s n e k fia s z á m á r a 109 102. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k a v a s m e g y e i k i r á l y i í j á s z o k b i r t o k á t

t á r g y a z ó a d o m á n y a H e r r á n d , a k i r á l y n é f ő t á l n o k a s z á m á r a . 111

(11)

10.5. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k T o r n o v a és K a r a l i c h a h e l y s é g e k e t t á r -

g y a z ó a d o m á n y a o r v o s a , G e l l é r t m e s t e r s z á m á r a . . . . 113 104. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k p a r a n c s a D é n e s s z l a v ó n i a i b á n h o z ,

h o g y o r v o s á t G e l l é r t m e s t e r t a n e k i a d o m á n y o z o t t j a v a k b i r -

t o k á b a i k t a t t a s s a 114 105. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k e z e n a d o m á n y t m e g e r ő s í t ő ü n n e p é l y e s

p r i v i l é g i u m a ' 1 1 5 106. I V . L á s z l ó k i r á l y á t í r j a a n y i t r a i k á p t a l a n n a k K e z t l i e l e n

h e l y s é g h a t á r j á r á s á t t á r g y a z ó j e l e n t é s é t 117 107. D é n e s b á n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a k i r á l y o r v o s á t G e l l é r t

m e s t e r t , a n e k i a d o m á n y o z o t t j a v a k b i r t o k á b a i k t a t t a . . . 118 108. D é n e s b á n n a k j e l e n t é s e u g y a n a z o n t á r g y b a n I V . L á s z l ó

k i r á l y h o z 119 109. I . K á r o l y s z i c í l i a i k i r á l y S i b e n i c o és S p a l a t o v á r o s o k k a l s z ö -

v e t k e z i k A l m i s s a e l l e n 1'20 110. A n a g y v á r a d i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S i s s e r i

E n d r e M o k - i b i r t o k á n a k h a r m a d r é s z é t N a b r a d i J á n o s n a k

e l a d t a 123 111. A n y i t r a i k á p t a l a n n a k j e l e n t é s e I V . L á s z l ó k i r á l y h o z K e z t -

l i e l e n h e l y s é g h a t á r j á r á s á r ó l 125 112. A v a s v á r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y J a n a és é r d e k -

t á r s a i B i t b i r t o k u k b a n o s z t o z k o d t a k 127 113. A k e r e s z t e s e k s z é k e s f e h é r v á r i k o n v e n t j é n e k b i z o n y s á g l e v e l e ,

l i o g j ' Cliiko, H e r b o r t n a k ö z v e g y e h i t b é r e és j e g y a j á n d é k a i r a

n é z v e f é r j é n e k r o k o n a i t ó l k i e l é g í t t e t e t t 128 114. A s o m o g y v á r i Sz. E g y e d k o n v e n t j é n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y

T r e p k , J á n o s c o m e s n e k fia, K u l k e d b e n b i z o n y o s f ö l d e k e t

é r d e m d í j k é p e n á t e n g e d t e J a k a b és J á k ó , H e r r i c h fiainak. . 129

1275

115. I V . L á s z l ó k i r á l y M u c l i u n n e v ű b ' r t o k o t F a r k a s m e s t e r , F u l - k u s n a k fiától v i s s z a v o n v á n , a n n a k f e j é b e n n e k i Széclien

n ó g r á d m e g y e i h e l y s é g e t a d o m á n y o z z a 131 116. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i V. I s t v á n k i r á l y n a k a Z á c h

n e m z e t s é g b e l i e k s K o p a s z D é n e s és é r d e k t á r s a i k ö z t t ö b b

G ö m o r n i e g y e i b i r t o k t á r g y á b a n k i a d o t t i t é l e t l e v e l é t . . 133 117. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k P é t e r , H e t y r u l i és S á n d o r , G y ö r g y fiai-

n a k H e v e s n i e g y e i j a v a i r a v o n a t k o z ó h a t á r j á r á s i p a r a n c s a a z

e g r i k á p t a l a n h o z 135

^ I V . I j á s z l ó k i r á l y f e l s z ó l l í t j a a n y j á t E r z s é b e t k i r á l y n é t , h o g y

©

V a s k a i b i r t o k á t a d j a v i s s z a a z á g r á b i e g y h á z n a k . . . . 136 I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a z á g r á b i p ü s p ö k s z á m á r a

V a s k a m e l l e t t i S z e n t M á r t o n b i r t o k á t 137 120. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K a b i l a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a a

z á g r á b i p o l g á r o k s z á m á r a 137

(12)

x n

i ^ LaP-

1 2 y IV. L á s z l ó k i r á l y n a k G l a u n i c h a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á -

n y a P e r c i n c o m e s s z á m á r a 138 122. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i V. I s t v á n k i r á l y n a k t ö b b l i e r -

c z e g s é g i és s z o l g a g y ő r m e g y e i h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y á t

a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d a s z á m á r a 140 123. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y M i k l ó s D u r s a n -

n a k fia T o p l i c n a n e v ű f ö l d e t T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k e l z á -

l o g o s í t o t t a 142 124. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k a L v n d v a - i v á r t t á r g y a z ó a d o m á n y a

O m o d é m e s t e r s z á m á r a 143"

125. E r z s é b e t i f j a b b k i r á l y n é n a k S y m o g és S y m o d o r h e l y s é g e k e t t á r g y a z ó a d o m á n y a a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d a s z á m á r a . . 144 126. E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é A l s ó - V e r b o a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o -

m á n y a B e n e d e k c o m e s s z á m á r a 146 127. E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é n a k O r y o y c h a h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o -

m á n y a O t r o c h , G e r g e l y , és S é v á n a k fiai s z á m á r a . . . . 148 128. J o a k i m k i r á l y i t á r n o k m e s t e r a z á g r á b i e g y h á z n é p e i n e k

a d ó z t a t á s á t ó l e l á l l ' 150 129. J á n o s s z l a v ó n i a i b á n n a k b e i s m e r v é n y e , h o g y I V . L á s z l ó ki-

r á l y F a y z l i e h ' s é g e t T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k a d o m á n y o z t a . 151 130. M i k l ó s l i o r v á t - d a l m a t i a i b á n v i s s z a a d j a T r a u v á r o s n a k a z o n

j a v a k a t , m e l y e k e t t ő l e e g y k o r I s t v á n b á n e l v e t t 152 131. D é n e s b á n és z a l a m e g y e i f ő i s p á n n a k b i z o n j - s á g l e v e l e , liogy

I V . L á s z l ó k i r á l y p a r a n c s á b ó l a k u s t á n i n e m e s e k f ö l d j é t m e g -

h a t á r o l t a 153 132. T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k sz. P é t e r és P á l t i s z t e l e t é r e székes-

e g y h á z á b a n o l t á r t s z e n t e l b e 154 133. A b u d a i k á p t a l a n n a k j e l e n t é s e E r z s é b e t i f j a b b k i r á l y n é h o z

S y m o g h e l y s é g h a t á r a i n a k s z a b á l y o z á s á r ó l 154 fí 34. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y P é t e r , H e t y r u l i

és S á n d o r , G y ö r g y fiainak h e v e s m e g y e i j a v a i k b a n a h a t á r j á -

r á s m e g t ö r t é n t 156 135. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y I s t v á n Spocli-

n a k fia H r u s e u c l i n e v ű f ö l d é t S a m p s o n , B o l e t a fiának e l a d t a . 158 Li-36. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y o s b i r t o k c s e r é t t á r g j - a z ó b i z o n y -

s á g l e v e l e , M i s k o l c z n e m z e t s é g b e l i M i k l ó s , és t ö b b P e r e z n e i

b i r t o k o s k ö z t 1 59

137. A pécsi k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y M i n d s z e n t és

A l m a h e l y s é g e k k ö z t a h a t á r o k s z a b á l y o z t a t t a k 161 138. A zágrAbi k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S u l i o m e r n i c h a

és S t y r o c l i e n e h e l y s é g e k b e n a t o p l i c z a i a p á t , s M a r k o M á r - t o n n a k fia és B a d i s z l ó I s á n n a k fia k ö z t ú j h a t á r s z a b á l y o z á s

t ö r t é n t 16*

139. A k e r e s z t e s e k s z é k e s f e h é r v á r i k o n v e n t j é n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y P o c h u n t a i G a b r i a n B o b r a n e v ű f ö l d j é t e l a d t a V r i t n y a k i

H e n r i k c o m e s n e k ' ' 6 4

(13)

Lap.

140. Trau város nagytanácsa segedelmet liatái-oz Arbe sziget tűz

által károsodott lakosainak 135

1 2 7 6

141. IV. László k i r á l y n a k P e z y e lietységet t á r g y a z ó a d o m á n y a

Berencliei E n d r e m e s t e r s z á m á r a 166 142. IV. L á s z l ó k i r á l y n a k e g y m a l o m h e l y e t a G y ö n g y ö s folyó

m e l l e t t , s u g j - a n o t t 50 h o l d n y i f ö l d b i r t o k o t t á r g y a z ó ado-

m á n y a a g y ő r i p ü s p ö k s z á m á r a 168 143. IV. László k i r á l y n a k Bezew földet t á r g y a z ó a d o m á n y a P a n -

ky-i J a k a b comes s z á m á r a 169 144. IV. László k i r á l y n a k r e n d e l e t e J á n o s szlavóniai b á n h o z ,

h o g y T o r n o v a helységet vissza a d j a o r v o s á n a k G e l l é r t n e k . 171 145. IV. László k i r á l y n a k másik rendelete J á n o s szlavóniai b á n -

hoz u g y a n a z o n t á r g y b a n 171 146. IV. László k i r á l y n a k engedélye, h o g y Chepan U n g m e g y e i

v á r j o b b á g y Chepel n e v ű földét P a n c h i J a k a b n a k eladhassa. 172 147. I V . László k i r á l y J á n o s E n á r d fiának népeit a zulusma és

n y e s t a d ó alól f e l m e n t i 173 148. V. Incze p á p a K o l u m b á n t r a u - i p ü s p ö k n e k lemondása u t á n

J á n o s g r i g o r i s s a i p r é p o s t o t nevezi k i t r a u - i püspöknek. . 174

;14y>XXI. J á n o s p á p a a n o n a i d o m o k o s r e n d i m o n o s t o r b a n elkö-

v e t e t t liatalmaskodások i r á n t i n t é z k e d i k 176 150. XXI. J á n o s p á p a Salvius trebignei püspököt nevezi ki r a g u -

zai érseknek 177 151. C o n t a r e n o J a k a b velenczei dogé felszóllítja Michaeli M a r k o t

osseroi g r ó f o t , h o g y azon kereskedőknek, kik az osseroiak á l t a l a t e n g e r e n károsítt a t t a k , elégtételt eszközöljön. . . 180 152. Máté k i r á l y i t á r n o k m e s t e r eláll a z á g r á b i egyház népeinek

a d ó z t a t á s á t ó l . 182 153. K o l u m b á n t r a u - i p ü s p ö k bizonyos követelését á t e n g e d i

Casotti M i k l ó s n a k • 183 54. Az egri k á p t a l a n n a k bizonyságlevele, h o g y Cliepán V n g m e -

gyei v á r j o b b á g y Chepel n e v ű b i r t o k á t eladta P a n c h i J a -

k a b n a k 184 55. A pécsváradi k o n v e n t n e k bizonyságlevele, h o g y a Nenipty-i

nemesek és a Koazdy v á r több j o b b á g y a i b i r t o k u k h a t á r a i t

v á l a s z t o t t b i r á k k ö z b e n j á r á s a á l t a l s z a b á l y o z t á k . . . . 186 156. A keresztesek székesfehérvári k o n v e n t j é n e k bizonj-ságlevele,

hogy Sister comes fiai Csősz földben s t a t u á l t a t t a k . . . . 188 157. Sopron város községe és Tódor soproni keresztes előtt P e r o

soproni p o l g á r K l i m p a sopronmegyei helységet a borsmon-

strai k o n v e n t n e k h a g y o m á n y o z z a 188 Ossero szigetnek lakosai követeket k ü l d e n e k Contareno J a -

kab velenczei dogéhoz, h o g y az ellenök i n d í t o t t vádok t e k i n t e t é b e n m é l t á n y o s i n t é z k e d é s e k e t eszközöljenek. . . 186

(14)

Lrt»„

159. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k G e r z e n c z e v á r m e g y é t t á r g y a z ó a d o -

m á n y a a z á g r á b i p ü s p ö k s z á m á r a 190 160. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k H o l g e s f ö l d e t t á r g y a z ó a d o m á n y a '

S i m o n c o m e s , S a l a m o n n a k fia s z á m á r a 192 161. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i I I . E n d r e és I V . B é l a k i r á l y o k -

n a k a d o m á n y a i t a z á g r á b i e g y h á z s z á m á r a 193 162. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k W l k , m a g v a s z a k a d t z á g r á b i v á r j o b -

b á g y j a v a i t t á r g y a z ó a d o m á n y a T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k és a z á g r á b i e g y h á z s z á m á r a

163. I V . L á s z l ó k i r á l y T o r n á v á h e l y s é g e t f e l m e n t i a z á g r á b i f ő -

i s p á n t ö r v é n y h a t ó s á g a a l ó l 196 164. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k i s m é t e l t r e n d e l e t e J á n o s s z l a v ó n i a i

b á n h o z , h o g y T o r n o v a h e l y s é g e t a d j a vissza o r v o s á n a k Gel-

l é r t n e k 198 165. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k G a r i g v á r á t t á r g y a z ó a d o m á n y a Ti-

m o t é z á g r á b i p ü s p ö k s z á m á r a . 199 166. I V . L á s z l ó k i r á l y f e l m e n t i a z á g r á b i e g y h á z W a s k a m e l l e t t i

b i r t o k á t a s o m o g y i f ő i s p á n t ö r v é n y h a t ó s á g a a l ó l . . . . l'J9 167. I V . L á s z l ó k i r á l y C h e r m e l e h e l y s é g f e j é b e n , h o l a r a n y b á n y a

n y i t t a t o t t , M á t y á s E n d r e fiának N a d a s e r h e l y s é g e t a d o m á -

n y o z z a 199 168. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k D o p o p u t , D a m a s i és m a l a s i f ö l d e k e t

t á r g y a z ó a d o m á n y a L á s z l ó e s z t e r g a m i p r é p o s t s z á m á r a . . 202 169. I V . L á s z l ó k i r á l y a t e l k i m o n o s t o i - t e g y e s í t i a n y ú l s z i g e t i

a p á c z a z á r d á v a l 2 0 5 170. E r z s é b e t k i r á l y n é n a k r e n d e l e t e , h o g y B á b u n b i r t o k a , m e l y

e g y k o r M á r i a k i r á l y n é p a r a n c s á r a j o g t a l a n ú l S á n d o r m e s -

t e r t ő l e l v é t e t e t t , n e k i i s m é t v i s s z a a d a t t a s s é k 206 171. M i k l ó s e r d é l y i v a j d a f e l s z ó l l í t j a B o x a fiait, L á s z l ó , D o n c s ,

M i k l ó s és F e r e n c z m e s t e r e k e t , h o g y h o z z á M e d g y e s r e v a l a -

k i t k ü l d j e n e k . 1277. k ö r ű i 207 172. J ü a n c o m e s , I r o z l ó fiának a d o m á n y a S z e n t J a k a b , a S z á v a

s z i g e t é n l é v ő a p á t s á g a s z á m á r a 208 173. A c s á s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S y r b o k és

é r d e k t á r s a i O t h n a i b i r t o k u k n a k r é s z é t e l a d t á k B e n e d e k

c o m e s n e k 209 174. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k l i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S y r b o k

c o m e s D o b r o l e c l i f o l y ó m e l l e t i b i r t o k á t e l a d t a B e n e d e k

c o m e s n e k 210 175. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y V o y n c h Z a -

p a c h k n a k fia T y m e n n i c l i a n e v ű b i r t o k á t e l a d t a S t e p k fiainak 212 176. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B a l á z s G u r k -

n a k fia P o l y c h a i b i r t o k á t e l a d t a P á l , Sebesk fiának. . . . 2 1 4 177. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e K a p l a n n e m z e t s é g b e l i

D é n e s n e k v é g i n t é z k e d é s é r ő l 214.

(15)

Lap.

178. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós. Stacz- nak fia, Bechta Otrochyk fiának és László Leusztacli fiának

az elkövetett sértésekért eleget tett 215 179. A fehérvári káptalannak jelentése IV. László királyhoz,

hogy Simon comes Salamonnak fia Holges birtokában statu-

áltatott 216 180. A pécsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mártha asszony-

nak István comes özvegyének, fia Bálás által férje javaiból

minő tárgyak adattak vissza. . 217 181. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Brochinai

nemesek brochinai birtokukat eladták Perchinus comesnek 218 182. A zalavári konventnek bizonyságlevele, hogy Katalin Royki

Mikónak özvegye a neki hitbérül j u t o t t birtokot István,

Márton fiának, és rokonainak eladta 219 183. A zobori konventnek bizonyságlevele, hogy Márton Garam

melletti szent benedeki apát Fülöp esztergami érsek ellen tiltakozott, ki a tatárok kivonulása után az apátságnak

több birtokát elfoglalta 220 184. Sur kabolti várnagy tudósítja Máté soproni főispánt, hogy

az Osl nemzetségből való Móricz comest visszahelyezte

Thoutteluk föld birtokába 221 185. Keled Kelednek fia óvást tesz azon liatalmaskodások ellen,

melyeket Miklós Arnoldnak fia Niczk helységben elkövetett. 222 186. Békekötés Spalato és Trau dalmatiai városok közt. . . . 223

1278.

187. IV. László király a nyúlszigetet adományozza a boldog-

ságos asszony tiszteletére ott felszentelt apáczazárdának. . 231 188. IV. László király Márton győri várjobbágy örökös nélkül

történt halála után annak telkét adományozza Csitváni

Egyed comesnek 232 189. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy Miklós válasz-

tott esztergami érsek, és testvére Gyula, Tóthi földet Hip-

polit esztergami kanonokra átruházták 232 190. IV. László királynak Farkasfalva és Pokoy helységeket tár-

gyazó adománya Palan comes számára 233 191. IV. László király átírja és megerősíti László szepesi főis-

pánnak emlékiratát, mely szerint a király parancsára Fülöp

és Ehellő fiait bíróilag birtokukba visszahelyezte. . . . 233 192. A velenczei köztársaságnak határozata, hogy a Velencze fel-

sőbbsége alatt álló dalmacziai városok grófjai a velenczei

nagy tanács tagjai legyenek 233 193. Gyula országbírónak bizonyságlevele, hogy Roland bánnak

fiai Aravicha helységet örökbirtokúl átengedték anyjuknak. 234 194. Kontromanovich István boszniai bán privilégiuma az Oma-

chű,vich comesek számára

(16)

195. M i k l ó s s z l a v ó n i a i b á n n a k a z a l a t t a á l l ó b i r á k és a d ó s z e d ő k - liez i n t é z e t t p a r a n c s a , h o g y G e r z e n c z e v á r m e g y é b e n , m e l y

a z á g r á b i p ü s p ö k n e k a d o m á n y o z t a t o t t . el n e j á r j a n a k . . . 235 196. J á n o s k a l o c s a i é r s e k m e g e r ő s í t i a r i m a v ö l g y i a r a n y b á n y á -

szok 1268-ki és 1270-ki s z a b a d a l m a i t 236 197. G e r g e l y c o m e s és k i k ü l d ö t t b i r ó t á r s a i n a k j e l e n t é s e P é t e r

n á d o r h o z , a z O c h u z c o m e s á l t a l v é g h e z v i t t e r ő s z a k o s k o d á s o k

f e l e t t i n y o m o z á s a i k e r e d m é n y é r ő l 237 198. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z ó n y s á g l e v e l e , h o g y I v á n B u r i s z -

l ó n a k fia P o l y c h n a b a n l é v ő b i r t o k r é s z é t e l a d t a I l l é s s z á s z

c o m e s n e k . . . . 237

199. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y E g y e d B a g j - n n a k fia és D o m o k o s I v á n n a k fia s z ő l l e j ü k e t e l a d t á k O d o v i c l i c o m e s n e k 2 :9 200. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B o g d o s z l ó és

P o u s a G a r i g - i v á r j o b b á g y o k g a r i g i ö r ö k b i r t o k u k a t e l a d t á k

J a k a b , S t e p k fiának 241 201. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y D e t r e c o m e s fiai

O z d a b u g l i b i r t o k o t Szulxai J á n o s fiainak e l z á l o g o s í t o t t á k . . 242 2 02. A p é c s i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y L ő r i n c z n e k fiai

L ő r i n c z , T a m á s és é r d e k t á r s a i , L a y m e r h e l y s é g b e l i b i r t o -

k u k a t I l l é s c o m e s n e k és é r d e k t á r s a i n a k e l a d t á k 2 4 3 203. A v á c z i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y N á n d o r - i B é n á i d

és J a k a b I w a n n e v ű f ö l d ü k b ő l 113-olczvan h o l d a t á t e n g e d t e k

M e n e y E n d r é n e k 2 4 3 204. A z á g r á b i k á p t á l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a S u r l ó

n e m z e t s é g b e l i e k S e r n o v h e l y s é g e t e l a d t á k a t o p u s k a i a p á t -

n a k 243 205. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a B a t h e i n e m -

z e t s é g b e l i e k B r o c l i i n a h e l y s é g e t á t e n g e d t é k a t o p u s k a i a p á t -

s á g n a k -1 •->

206. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y P o v o n a n e i u - z e t s é g b e l i B u d u o y és r o k o n a i P o v o n a h e l y s é g e t és V l k o m

s z i g e t e t e l a d t á k a t o p u s k a i a p á t n a k 246 207. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y D e t r e k

W l c h i n á n a k fia S e k e r i e h e l y s é g b e n l é v ő b i r t o k á t e l a d t a T i - m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k

208. A z á g r á b i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S á n d o r P é t e r - n e k fia és M á t é B a l á z s n a k fia P l a n i a h e l y s é g e t e l a d t á k

T i m o t é z á g r á b i p ü s p ö k n e k - ^6

209. L e s i n a és B r a z z a s z i g e t e k a l á v e t i k m a g u k a t a v e l e m z e i k ö z -

t á r s a s á g f ő h a t a l m á n a k - 4 7 2 1 0 . A v e l e n c z e i k ö z t á r s a s á g n a g y t a n á c s á n a k e r r e v o n a t k o z ' «

h a t á r o z a t a

2 í \ . A v e l e n c z e i k o r m á n y i n t é z k e d é s e a L e s i n a és B r a z z a s z i g e - t e k p o d e s t á j á n a k e l l á t á s i r ó l

(17)

Lap.

1 2 7 9 .

2 1 2 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k a K a n y i T a m á s h ű t l e n s é g e f o l y t á n r e á s z á l l ó t j a v a k a t t á r g y a z ó a d o m á n y a , T a m á s c o m e s és

J á n o s m e s t e r , B a r n a b á s n a k fiai s z á m á r a 250 2 1 3 . I V . L á s z l ó k i r á l y P e r c h i n u s c o m e s h a l á l a u t á n a n n a k

j a v a i r ó l n a g y b a t y j a M e r c u l i n u s c o m e s , és t e s t v é r e A n t a l

é r d e k é b e n i n t é z k e d i k 2 5 3 214. I V . L á s z l ó k i r á l y F y o t h á t , F a r k a s n a k fiát, C s u r m a f ö l d e

b i r t o k á b a n m e g e r ő s í t i 255 215. I V . L á s z l ó k i r á l y H e n r i k b á n fiait és n é h á y t á r s á t k e g y e l -

m é b e n r é s z e s í t v é n , b i r t o k u k a t b i z t o s í t j a . 2 5 6 216. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a L i p t ó - i v á r n é p e i n e k j o g a i t . 256

217. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k M e g y e r f ö l d é t t á r g y a z ó a d o m á n y a

J á n o s c o m e s , I s é p n e k fia s z á m á r a . 2 5 8 218. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i V. I s t v á n k i r á l y n a k a G a r a m

f o l y ó n l é v ő e g y m a l o m , és e g y b a r s i t e l e k b i r t o k á t m e g e r ő - s í t ő 1 2 7 2 - k i a d o m á n y á t a G a r a m m e l l e t t i sz. b e n e d e k - i

a p á t s á g s z á m á r a 2 5 8 219. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a s o m o g y i k o n v e n t n e k e g y

1 2 7 7 - k i , M o g y o r e y h e l y s é g b i r t o k v i s z o n y a i n a k s z a b á l y o z á -

s á t t á r g y a z ó o k m á n y á t 2 6 0 2 2 0 . I V . L á s z l ó k i r á l y M i h á l y t és T u r n á t t o r n a i v á r j o b b á g y o k a t

n e m e s i r a n g r a e m e l i 2 6 0 2 2 1 . I I I . M i k l ó s p á p a f r á t e r F ü l ö p ö t n e v e z i k i r a g u z a i é r s e k -

n e k 2 6 0 2 2 2 . C o n t a r e n o J a k a b v e l e n c z e i d o g é n e k l e v e l e M á t é n á d o r h o z ,

m e l y l y e l t ö b b , M a g y a r o r s z á g b a n m e g k á r o s o d o t t v e l e n c z e i

k e r e s k e d ő s z á m á r a k i e l é g í t é s t k í v á n 262 223. F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k és a p o s t o l i k ö v e t m e g e r ű s í t l T i m o t é t

z á g r á b i p ü s p ö k ö t G e r z e n c z e m e g y e b i r t o k á b a n 2 6 3 224. M i k l ó s s z l a v ó n i a i b á n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y A g h a n e m -

z e t s é g b e l i P é t e r K o z o l i n b i r t o k á t e l a d t a a z á g r á b i k á p t a -

l a n n a k 2 6 4 225. A z e s z t e r g a m i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y E t r u c h -

n a k fiai, E t r u c h és M i k l ó s m e s t e r e k , b i r t o k u k b a n o s z t o z -

k o d t a k . 267 2 2 6 . A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a z A b a d i c s a -

l á d b e l i e k S e b e s t y é n f ö l d e t e l a d t á k A l b r e c h t n e k , P é t e r fiá-

n a k 2 6 8 227. A z e g r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B e t r i k c o m e s

fiai O z d a b u g l i b i r t o k o t S z u h a i J á n o s fiaitól k i v á l t o t t á k . . 270 228. A s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y I V .

L á s z l ó k i r á l y p a r a n c s á r a J á n o s c o m e s M e g y e r b i r t o k á b a n

s t a t u á l t á t o t t • 2 7 0 229. A v a s v á r i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y J á k és m á s

MONUM. H U X G . H I S T . D I P L . X X I I . B

(18)

Lep. 0 Osl n e m z e t s é g b e l i e k b i z o n y o s e g y e n e t l e n s é g e i k e t b a r á t s á g o s

e g y e z k e d é s ú t j á n e l i n t é z t é k 270 2 3 0 . A p o z s é g a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y L á s z l ó I s t

v á n n a k és M i k l ó s E m c h u d n a k fiai B o r s o d h e l y s é g e t D a c z i a n

m e s t e r és K r i s t ó f , J á n o s fiainak e l a d t á k 2 7 1 231. A v á c z i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y B o l c h a r d c o m e s

a T e n a n b a n l a k ó v e n d é g e k n e k s z a b a d s á g o k a t a d o m á n y o z o t t . 272 232. A v e s z p r é m i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y K a t a l i n ,

Z o l o k n e m z e t s é g b e l i I l l é s n e k ö z v e g y e A d a n d h e l y s é g e t

T o r w o y - i P é t e r m e s t e r n e k e l a d t a 274 233. A p é c s v á r a d i k o n v e n t n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y J á n o s

B o t h n a k fia b i r t o k á t F ü l ö p , E m b i l fiának e l a d t a . . . . 276 2 3 4 . A s o m o g y v á r i k o n v e n t n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y I h a i S á n -

d o r c o m e s és fia B a l á z s t ö b b s z ö l l ü t , s z á n d o f ö l d e t és m a l o m -

h e l y e t v e t t e k . . . 277

235. A t i h a n y i k o n v e n t n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y D á n i e l és M e r s e l ő r i n t e i n e m e s e k a l s ó - ö r s i b i r t o k u k a t P á l és M i h á l y

a l s ó - ö r s i j o b b á g y o k n a k e l a d t á k . 278 236. H . k i r á l y i f ő l o v á s z m e s t e r és m o s o n y i f ő i s p á n s z a b á l y o z z a a

L e i t h a f o t y ó n l é v ő m a l m o k n a k ő r l é s i i l l e t é k é t . . . . 279 2 3 7 . A R e i c h a s z l a v ó n i a i v á r h o z t a r t o z ó p r a e d a l i s t á k j o g a I V .

L á s z l ó k i r á l y 1 2 7 9 - k i p r i v i l é g i u m á n a k a l a p j á n 280 2 3 8 . L o d o m é r e s z t e r g a m i é r s e k m e g k e r e s i B e r e k y T a m á s c o m e s t ,

h o g y M i h á l y c s a n á d i a p á t m e g é r k e z é s e i g e n n e k j ó s z á g a i r a

g o n d o t v i s e l j e n . 1 2 7 9 — 1 2 9 7 288

1280.

2 3 9 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k K a b o l d v á r á t t á r g y a z ó a d o m á n y a Csák

n e m z e t s é g b e l i M a r k c o m e s fiai s z á m á r a 288 2 4 0 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k T e l u k y S o m o g y m e g y e i h e l y s é g r e

v o n a t k o z ó a d o m á n y a a n y ú l s z i g e t i a p á c z a z á r d a s z á m á r a . . 290 2 4 1 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k Szóllős h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y a

M i k l ó s c o m e s , P é t e r n e k fia s z á m á r a 291 242. I V . L á s z l ó k i r á l y m e g u j í f j a és m e g e r ő s í t i a P e z y e f ö l d e t

t á r g y a z ó 1 2 7 6 - k i a d o m á n y á t . 292 2 4 3 . I V . L á s z l ó k i r á l y V n g v á r a t ö b b j o b b á g y a i n a k m e g e n g e d i ,

h o g y T y b a n e v ű b i r t o k u k a t e l i d e g e n í t h e s s é k . . . 294 2 4 4 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k J á n o s t e l k e n e v ű b i r t o k o t t á r g y a z ó

a d o m á n y a M i k l ó s z ó l y o m i f ő i s p á n s z á m á r a 295 2 4 5 . I V . L á s z l ó k i r á l y n a k p r i v i l é g i u m a , m e l y l y e l M a c h o x o t és

t e s t v é r e i t T i m á r n e v ű b i r t o k u k k a l e g y ü t t n e m e s i r a n g r a

e m ' l i . . . . . . 2 9 5

246. I V . L á s z l ó k i r á l y n a k T e l k y h e l y s é g e t t á r g y a z ó i k t a t á s i p a r a n c s a a s o m o g y i k o n v e n t h e z , n ő v é r e E r z s é b e t s z á m á r a . 297 2 4 7 . I V . L á s z l ó k i r á l y m e g e r ő s í t i a n y j á n a k E r z s é b e t k i r á l y n é -

(19)

Lap.

n a k C h e h h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á n y á t f ő t á l n o k m e s t e r e

J a k a b s z á m á r a 298 248. E r z s é b e t k i r á l y n é B á b u n h e l y s é g e t , m e l y M a r i a k i r á l y n é

p a r a n c s á b ó l B a b u n i T i v a d a r t ó l j o g t a l a n u l e l v é t e t e t t , S á n -

d o r m e s t e r , T i v a d a r fiának a d j a v i s z a 299 249. E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é n a k C h e h h e l y s é g e t t á r g y a z ó a d o m á -

n y a f ő t á l n o k m e s t e r e B u z a d n e m z e t s é g b e l i J a k a b s z á m á r a . 301 250. I I I . Miklós p á p a F e r e n c z , az A r b e s z i g e t é n l é v ő b e n e d e k -

r e n li m o n o s t o r a p á t j á n a k é r d e k é b e n i n t é z k e d i k 302 251. A velenczei k ö z t á r s a s á g a v e g l i a i p ü s p ö k és gróf F r a n g e p á n

F r i g y e s k ö z t i e g y e n e t l e n s é g e k e t v á l a s z t o t t b i r ó s á g h o z u t a -

s í t j a 304 252. A v e l e n c z e i k ö z t á r s a s á g és a b r e b i r i g r ó f o k k ö z t i e g y e z -

k e d é s 305 253. F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k és a p o s t o l i k ö v e t n e k p a r a n c s a a fe-

r e n c z r e n d i e k v e r ó c z e i g u a r d i a n j á h o z , h o g y V e r ő c z e v á r o s k ö z s é g é t intse, m i s z e r i n t a t i z e d e t fizessék a z á g r á b i p ü s -

p ö k n e k 307 254. F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k és a p o s t o l i k ö v e t m a g e r ő s í t i I V .

L á s z l ó k i r á l y n a k G a r i c h v á r b i r t o k á t t á r g y a z ó a d o m á n y á t

a z á g r á b i p ü s p ö k s z á m á r a . . . 308 255. M a g y a r o r s z á g n a k p ü s p ö k e i m e g e r ő s í t i k I V . L á s z l ó k i r á l y -

n a k G e r z e n c z e v á r m e g y é t t á r g y a z ó a d o m á n y á t a z á g r á b i

p ü s p ö k s z á m á r a 3 0 8 256. I s t v á n o r s z á g b í r ó n a k e m l e k l e v e l e , hogy G u t k e l e d n e m z e t -

s é g b e l i A l a d á r és E n d r e u g y a n a z o n n e m z e t s é g b ő l v a l ó T i b a c o m e s t és fiait P e t h e és P e l b a r t h i d a h e l y s é g e k k i v á l t h a t á -

s á r a j o g o s í t o t t á k 309 257. Az a r b e i p ü s p ö k n e k n y i l a t k o z a t a a k ö z t e és A r b e s z i g e t

h a t ó s á g a k ö z t f e n n f o r g ó n e h é z s é g e k t á r g y á b a n 309 258. J a k a b csaszmai p r é p o s t n a k j e l e n t é s e F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k

és a p o s t o l i k ö v e t h e z , h o g y p a r a n c s á h o z k é p e s t V e r ő c z e és L i p o a k ö z s é g e k e t , m i v e l a z á g r á b i p ü s p ö k n e k n e m a k a r j á k a

t i z e d e t fizetni, k i k ö z ö s í t e t t e 310 259. A c s a s z m a i k á p t a l a n n a k u g y a n a z o n t á r g y b a n j e l e n t é s e

u g y a n a h h o z

260. A f e h é r v á r i k á p t a l a n n a k j e l e n t é s e E r z s é b e t k i r á l y n é h o z , h o g y B á b u n h e l y s é g S á n d o r m e s t e r , T i v a d a r fiának ö r ö k -

b i r t o k a 312 261. A H a y - i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y László, F a r -

k a s n a k fia, G y o p u l h e l y s é g e t e l a d t a T e p r e z n e v ű k u n n a k . . 3 1 3 262. A p o z s é g a i k á p t a l a n n a k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y a P o z s é g a - i

v á r t ö b b j o b b a g y a k í v á n a t á r a C l m r c l i u n y k h e l y s é g h a t á r -

s z a b á l y o z á s a á l t a l I b r a h i n n e k b i r t o k a r e n d e z t e t e t t . . . . 314 263. A p é c s v á r a d i k o n v e n t n e k b i z o n y s á g l e v e l e , h o g y S e m i e n

b *

Figure

Updating...

References

Related subjects :