• Nem Talált Eredményt

Az Európai Unió gazdasága

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Az Európai Unió gazdasága"

Copied!
33
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Az Európai Unió gazdasága

SZTE GTK

Távoktatás

(2)
(3)

A Regionális politika alakulásának mérföldkövei

• 1972-ben döntöttek a közös regionális politika kialakításáról

• 1975: ERFA

• A bővítések (kivéve az 1995-ös) rontottak a helyzeten

• 1986: EEO – Gazdasági és társadalmi kohézió

• Prioritásokban való gondolkodás, ami igazodik a költségvetési periódusokhoz.

• 1992: Régiók Bizottsága

• 1993: Kohéziós Alap

• Meg kell duplázni a rendelkezésre álló forrásokat az eredmények érdekében.

3

(4)

Az EU strukturális politikájának legfontosabb eszközei akkor

• Az EU régiók közötti társadalmi és gazdasági kohézió elősegítése

▫ Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

▫ Európai Szociális Alap (ESZA)

▫ Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA)

▫ Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) + 1993 óta Kohéziós Alap:

olyan országok régiói részesülhetnek támogatásban, ahol a

GNP/fő<uniós átlag 90%-a (környezetvédelem és TEN beruházások)

+Európai Beruházási Bank (kedvezményes hitelek)

+közvetlen mezőgazdasági támogatás (EMOGA-G)

+egyéb közösségi források

(5)

Négy alapelv

• Koncentráció

▫ Pénzügyi eszközök felhasználása 2 dimenzióban:

 meghatározott földrajzi terület

 kiemelt célok, témák, nagy projektek

▫ ágazatok közötti szinergia

• Programozás

▫ Programdokumentumokban lefektetett célok

▫ Meghatározott időszak, Eszközrendszer, Intézményrendszer

• Partnerség

▫ Vertikális és horizontális egyaránt szükséges!

• Addicionalitás

▫ Nem helyettesítik a tagállam közkiadásait, csak társfinanszírozás, mértéke változhat

+ szubszidiaritás, decentralizáció + összeegyeztethetőség

+átláthatóság + hatékonyság

5

(6)

Szubszidiaritás

• Regionális politika elsődleges alapelve

• A lehető legalacsonyabb, de még

átlátással és kompetenciával bíró

szintre helyezni a döntéseket.

(7)

Strukturális Alapok területi szintjei

• Területi Statisztikai Régiók (NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

▫ NUTS 0 ország

▫ NUTS Istatisztikai nagyrégió, makrorégió (tartomány)

 terület: 68 100 km2, népesség: 4,2 m

▫ NUTS II tervezési statisztikai régió, régió

 terület: 23 000 km2, népesség: 1,8 m

▫ NUTS III mikrorégió (megye)

 terület: 5 400 km2, népesség: 410 ezer

▫ NUTS IV kistérségek

▫ NUTS V önkormányzatok

 Magyarország: 7 NUTS II. régió

7

(8)

Magyarország 7 régiója

Forrás: Statisztikai Zsebkönyv, 2000

(9)

9

GDP alakulása az EU régióiban Régió (NUTS

2010)

GDP (2010,

millió euró)

GDP/fő (2010,

euró)

GDP (2010, millió PPS)

GDP/fő (2010,

PPS)

GDP/fő (2010, PPS) (EU27=100

%) Magyarország 96 585 9 700 158 833 15 900 65

Közép-

Magyarország 47 021 15 900 77 325 15 900 107

Dunántúl 25 083 8 300 41 249 13 600 56

Közép-Dunántúl 9 243 8 400 15 200 13 900 57

Nyugat-

Dunántúl 9 618 9 700 15 817 15 900 65

Dél-Dunántúl 6 222 6 600 10 232 10 800 44

Alföld és Észak 24 481 6 100 40 259 10 100 41

Észak-

Magyarország 7 087 5 900 11 564 9 700 40

Észak-Alföld 9 126 6 100 15 007 10 100 41

Dél-Alföld 8 269 6 300 13 598 10 400 42

Forrás: Eurostat

(10)

A támogatások célja

 Röviden: a társadalmi és gazdasági kohézió elősegítése

 hogy a Közösség hozzájáruljon a

harmonikus, kiegyensúlyozott és tartós fejlődéshez, a foglalkozatás és az

emberi erőforrások bővüléséhez, a környezet védelméhez és

rehabilitációjához és a nemek közötti esélyegyenlőség elősegítéséhez.

 http://europa.eu/pol/reg/index_hu.htm

(11)

Célkitűzések alakulása

11

1988-1993 1994-1999 2000-2006

∑ 195 mrd euró

2007-2013

∑ 308,041 mrd euró 1. célk. Fejlődésben

elmaradt területek támogatása

Elmaradott régiók fejlődése és

szerkezetváltás tám.

Elmaradott régiók támogatása

(ERFA, EMOGA, ESZA, HOPE – 69,7%)

Konvergencia (korábbi 1.

célkitűzésnek felel meg) (ERFA, ESZA, KA – 81,54 %)

2. célk. Hanyatló ipari területek

támogatása

Ipari hanyatlás által súlyosan érintett régiók

Strukturális

nehézségekkel küzdő területek átalakítása (ERFA, ESZA –

11,5%)

Regionális

versenyképesség és foglalkoztatottság (ERFA, ESZA – 15,95%)

3. célk. Tartós

munkanélküliség elleni küzdelem

Ua. + fiatalok és kiszorulók

Oktatási, szakképzési, foglalkoztatási politikák és rendszerek

korszerűsítése és átalakítása (ESZA – 12,3%)

Európai területi együttműködés

(ERFA, ESZA – 2,52%)

4. célk. Támogatás a fiatalok

foglalkoztatására

Támogatás a munkavállalók alkalmazkodására

 

5. célk. a.) mg-i

struktúraváltás b.) mg-i területek fejlesztése

a.) + b.) Mg-i

szerkezetátalakítás

 

6. célk. Alacsony

népsűrűségű területek támogatása.

 

(12)
(13)

Megj.: Az Eurostat szerint néhány régiós adatot erőteljesen befolyásolnak az ingázók. A célrégiókban az adat túlbecsültnek, míg azokban a régiókban, ahonnan ingáznak, ott az adat alulbecsültnek tűnik.

13

(14)

Konvergencia és versenyképesség

• Azok a NUTS II régiók, ahol az egy főre eső GDP – a 2000-2002-es időszak (ppp) adatai alapján - nem éri el a közösségi átlag 75%-át

• A régiók listáját a Bizottság állítja össze

Kohéziós Alapból kaphat támogatást, az a tagállam, ahol a 2001-2003-as (ppp) adatok alapján számított GNI/fő nem éri el az EU-25 átlagának 90%-át + rendelkezzenek

gazdasági konvergencia-feltételek

teljesítésére irányuló programmal.

(15)

Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

• Célja növelni a régiók

versenyképességét, vonzerejét és foglalkoztatási rátáját

▫ A humán tőkébe való beruházás minőségének javítása

▫ Az innováció,

▫ A tudásalapú társadalom, a

vállalkozói szellem előmozdítása

▫ A környezet védelme és állapotának javítása

▫ A munkavállalók és az üzleti vállalkozások

alkalmazkodóképességének növelése és

▫ A nyitott munkaerőpiac révén.

• NUTS I és II régió

15

(16)

Kohéziós politika 2007-2013

Konvergen cia régiók

Versenyké Versenyké

pesség és

pesség és

foglalkozt

foglalkozt

atás atás

(17)

Európai területi együttműködés

• Célja, hogy tovább erősödjön a határokon átnyúló együttműködés, a transznacionális és inter-

regionális együttműködés, valamint tapasztalatcsere.

+ 4 új regionális politikai eszköz:

▫ JASPERS: az európai régiók beruházásait, a projektek előkészítését támogató közös program,

▫ JEREMIE: a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös program,

▫ JASMINE: az európai mikrofinanszírozási intézményeket támogató közös program,

▫ JESSICA: közös európai támogatás a városi területeken történő fenntartható beruházásokhoz

17

(18)

Közösségi kezdeményezések

• Interreg III - ERFA

• Urban II - ERFA

• Leader+ - ESZA

• Equal – EMOGA Orientáció

+ Újító jellegű kezdeményezések

(19)

A jelenlegi kohéziós politika (2014-2020)

• 2010 novemberében fogadták el az 5. kohéziós jelentést.

• Az időszak újdonságai:

Nagyobb összpontosítás az eredményekre: egyértelmű és mérhető célok a számonkérhetőség erősítése érdekében.

Egyszerűsítés: egységes szabályok mind az öt alapra.

Feltételek: a támogatások folyósításának speciális előfeltételekhez kötése.

A városi vetület és a társadalmi befogadás

ösztönzésének nagyobb hangsúlya: a perifériára szorult közösségek támogatásának érdekében az ERFA egy

minimálisan felhasználandó összeget elkülönít a városokban megvalósítandó integrált projektekre, valamint az ESZA

projektjeire.

▫ A gazdasági reform ösztönzése: a Bizottság felfüggesztheti a támogatás folyósítását azon tagállamok részére, amelyek nem tartják be az EU gazdasággal kapcsolatos szabályait.

• 2012 során partnerségi megállapodás és partnerségi programok kidolgozása

 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnersh ip/hu_position_paper_hu.pdf

19

(20)

A NUTS 2.

szintű

régiókban egy főre eső

vásárlóerő paritáson (PPS) mért GDP az EU-28 átlaghoz

képest, 2015 Az EU-28 átlag

%-a, EU-28 = 100)

A főváros régiója Egyéb NUTS 2 régiók

Országos átlag

Kb. 19-szeres

különbség!

(21)

2014-2020 közötti időszak prioritásai

Célkitűzések Cél régiók Források

Beruházás a növekedésbe és a foglalkoztatásba

legfejlettebb régiók

ERFA ESZA Kohéziós

Alap átmeneti régiók

legkevésbé fejlett régiók

Európai területi

együttműködés ERFA

21

(22)

A kohéziós/regionális politika részcéljai 2014 és 2020 között

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése ERFA, ESZA 2. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének

és használatának terjesztése, minőségük javítása ERFA, ESZA

3. A kkv-k versenyképességének fejlesztése ERFA, ESZA

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való áttérés

támogatása ERFA, ESZA,

Kohéziós Alap 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és

-kezelés előmozdítása ERFA, Kohéziós

Alap 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának

előmozdítása ERFA, Kohéziós

Alap 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és a hálózati infrastruktúrák

javítása ERFA, Kohéziós

Alap 8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő

mobilitásának támogatása ERFA, ESZA

9. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és a

diszkrimináció elleni küzdelem ERFA, ESZA

10. Befektetés az oktatásba, a képzésbe és az élethosszig tartó tanulásba ERFA, ESZA 11. A közigazgatás hatékonyságának javítása ERFA, ESZA,

Kohéziós Alap

(23)

A kohéziós politika az utóbbi években

• Válsággal összefüggésben:

▫ Az EU gazdasági válságra adott válaszában (economic governance) is megjelenik

▫ A támogatások gyorsabb folyósítása

▫ Megnövelt társfinanszírozás, csökkentett nemzeti hozzájárulás (10%)

▫ Az eljárások egyszerűsítése

▫ A programok módosítása

▫ Kiemelt projektek Görögországban

▫ A pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés megkönnyítése a kisvállalkozások részére

▫ A fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem

• Szorosan összefonódik az EU2020 stratégiával:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/europe2020/index_

hu.cfm

23

(24)

Versenyképesség és növekedés

Gazdasági, szociális és területi kohézió

Közös agrárpolitika: közvetlen kifizetések Közös agrárpolitika: vidékfejlesztés

Halászati kiadások Biztonság és

állampolgárság

Európa a világban Adminisztráció Kompenzációk

(25)

25

(26)
(27)

27

(28)

A kohéziós politika második területe

• A kohéziós politika az európai szintű szolidaritást szolgáló politika.

• Európa-szerte két strukturális alap – az

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) –, valamint a

Kohéziós Alap támogatja.

• A gazdasági és társadalmi kohézió,a különböző régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentését és a leghátrányosabb helyzetű régiók

felzárkóztatását célozza. A Lisszaboni Szerződés óta „gazdasági, társadalmi és területi kohézióról”

beszélünk.

(29)

A szociális jellegű kérdések megjelenése

• Római Szerződés: munkaerő szabad mozgása és a letelepedés szabadsága

• Alapvetően a szociálpolitika még nemzetállamok felségterülete maradt.

• A hetvenes években reformálták meg az ESF-et.

• 1985-ös Fehér Könyv szociálpolitikai intézkedéseket tartalmazott.

• Egységes Európai Okmány: önálló politika lett a szociálpolitika, munka szabad áramlására tették a hangsúlyt.

▫ Egységes munkapiac

▫ Szolidaritás, egyenlőség, participáció megőrzése

• 1989. Munkások Alapvető Szociális Jogainak Chartája

29

(30)

A szociális jellegű kérdések megjelenése

• Maastrichti Szerződés:

▫ a szociálpolitika kérdésköre kitágult, fejezetcíme „A szociálpolitika, az oktatás, a szakképzés és az ifjúság”

▫ bővült a Közösség szabályozási hatásköre, valamint

egyszerűsödött a döntéshozatal. Minősített többséggel dönthettek:

 munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a

munkakörülmények javítása, információ és konzultáció a munkásokkal, egyenlő bánásmód a férfiakkal és a nőkkel

szemben a munkapiaci lehetőségekben, a munkapiacról kizárt személyek integrálása

▫ Még mindig egyhangúlag eldöntendő kérdés volt a társadalmi biztonság, az együttdöntés és a harmadik országból jövő állampolgárok foglalkoztatásának

szabályozása

(31)

• A szociálpolitikai megállapodást

beépítették az Amszterdami Szerződésbe.

• http://eur-lex.europa.eu/summary/chap ter/employment_and_social_policy.html

?locale=hu&root_default=SUM_1_CODED%3 D17

• A szociális együttműködés legutóbbi fejleményeiről lásd a másik két ppt-t!

31

(32)
(33)

JELEN TANANYAG

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL.

PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3.4.3-16- 2016-00014

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT

LECKESOROZAT

COPYRIGHT © SZTE GTK 2017/2018

A LECKE TARTALMA, ILLETVE ALKOTÓ ELEMEI ELŐZETES, ÍRÁSBELI ENGEDÉLY MELLETT

HASZNÁLHATÓK FEL.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

170 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg Számos gén ismerten összefügg az oxidatív DNS károsodás

32 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg Az előző ábrákon látható néhány egyszerű szerkezetben is

30 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg Ionizálódó vegyületek oktanol-víz megoszlási

114 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg [8], ezzel szemben a klinikai vizsgálatok összefoglalóiból

Az Európai Tanács felülvizsgálta az ERFA, valamint a másik két ágazati alap (ESZA - Európai Szociális Alap és EMOGA - Európai Mezőgazdasági Orientációs

tudományos utánpótlás biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

32 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg Amit elmondhatunk első megközelítésben, hogy a genomnak a mérete az

96 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg hisztin deaciláz segítségével, ezáltal gátolja az adott

biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

tudományos utánpótlás biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

tudományos utánpótlás biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap.. társfinanszírozásával

december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az

A dokumentum alapján külön operatív program készült az Euró- pai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), illetve az Euró- pai Mezőgazdasági

2007-től a korábbi négy strukturális alap, a közösségi kezdeményezések és a Kohéziós Alap rendszere helyett két strukturális alapból (Európai Regionális Fejlesztési

előkészítése, amelyek a Kohéziós Alap, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának elnyerése esetén a 2007–2013 közötti időszakban megvalósíthatóak.

12 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg meg – melyet ugyan a képletben a központi atom után írunk – a

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

(4) Kohéziós Alap: Amennyiben európai uniós környezetvédelmi fejlesztésekről van szó, a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) és a Kohéziós Alap

b) Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben külön címek rendelkeznek – egyebek mellett − foglalkoztatás, a szociálpolitika, az Európai Szociális

16 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg sejtek, vagy más kifejezéssel élve, felnőtt őssejtek már jelen

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország. költségvetése társfinanszírozásában

e) a 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az  Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági